Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 40

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 9412 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/18 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Gniewoszów
2018 4585 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2018 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 4583 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/2018 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gniewoszów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 2571 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/217/18 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Gniewoszów
2018 1517 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX/220/18 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących w Gminie Gniewoszów.
2018 1179 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/17 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/160/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania  dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach  prowadzonych przez gminę  regulującego  wysokość oraz szczegółowe  warunki  przyznawania  i wypłacania  dodatków  do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki  obliczania  i wypłacania  wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości  i zasad  przyznawania   dodatku mieszkaniowego
2018 8 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/17 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących w Gminie Gniewoszów.
2017 5312 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/17 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 5184 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/17 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów
2017 5183 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2017 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Gniewoszów
2017 1866 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXII/146/16 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniewoszów na lata 2016-2020
2017 1454 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXII/145/16 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Gminy Gniewoszów oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Gniewoszów
2016 9708 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/121/16 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 7 września 2016r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologa zatrudnionego w placówkach oświatowych gminy Gniewoszów.
2016 8384 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/16 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 27 lipca 2016r. ww sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2013 8700 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 8513 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr IV/11/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2012 2947 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność gminy przez gminne jednostki organizacyjne
2012 1307 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XII/75/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gniewoszów
2012 1306 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XII/74/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniewoszów na lata 2011-2016
2012 1305 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2012 - 2022
2012 1304 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XII/64/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012rok
2012 78 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/63/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w obszarach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 7829 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/56/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2012r.
2011 7828 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/55/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2012r.
2011 7830 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/57/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewoszów.
2011 7832 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/59/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących w Gminie Gniewoszów.
2011 7831 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/58/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów
2011 3707 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2011-2020
2011 3708 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2011-2020
2011 3173 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/08 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy i przeniesienia wydatków między działami w budżecie gminy na 2008 rok
2011 2864 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Gniewoszów
2010 5368 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/10 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 3 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010 rok nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2009 6594 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/09 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów
2009 6595 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/09 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie gminy Gniewoszów
2009 4779 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXX/177/09 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Gniewoszów
2009 4033 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/09 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminy Gniewoszów
2009 4034 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/09 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie
2009 2302 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/09 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 4 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów
2009 2303 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/09 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 4 marca 2009r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Gniewoszów stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych, których obowiązek usuwania przejęła gmina, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1549 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewoszów na rok 2009