Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 177

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4724 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VIII/15/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gielniów w 2019 roku
2019 4409 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/16/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
2019 3419 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/13/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 3418 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/12/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2019 3417 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/11/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2019 3416 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/10/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 3415 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/8/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gielniów.
2019 3414 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/7/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie
2019 763 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr V/20/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
2019 762 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr V/19/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr III / 7 /2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
2019 761 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr V/18/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok
2018 12376 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 12375 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12374 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/12/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023
2018 12373 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/10/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gielniów wraz z poprawkami .
2018 12063 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/28/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gielniów
2018 12062 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/6/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 12061 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 6975 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLI/22/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
2018 5122 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XL/13/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/33/2004 Rady Gminy Gielniów z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie aktu o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gielniowie i nadaniu jej Statutu.
2018 4998 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XL/14/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gielniów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3914 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/11/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gielniów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3913 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/10/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gielniów w 2018 roku
2018 740 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/47/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 299 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/50/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorow formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2018 298 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/49/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
2017 11923 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/42/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gielniów na okres od 1.01.2018 r. do 31.12. 2018 r.
2017 11922 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/43/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11921 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/41/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi na terenie gminy Gielniów
2017 11920 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/40/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  na 2018 rok.
2017 11919 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/39/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 7821 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/31/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Gielniów.
2017 3190 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/16/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 3189 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/15/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gielniów w 2017 roku
2017 3187 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/14/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gielniów.
2017 1087 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/5/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie zwolnień w  podatku od nieruchomości.
2017 1086 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/3/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Gminie Gielniów.
2017 585 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXV/63/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 297 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/ 67/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
2017 296 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/65/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gielniów, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2016 10997 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/57/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostce organizacyjnej gminy- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gielniowie
2016 10996 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/56/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gielniowie.
2016 10995 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/55/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gielniów od 01. 01 . 2017 r. do 31. 12. 2017 r.
2016 10994 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/54/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi na terenie gminy Gielniów
2016 10993 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/53/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 10992 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/52/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 10991 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/51/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2016 10990 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/50/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gielniów
2016 10989 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXII/ 46/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 września 2016r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXI/42/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Gielniów pod nazwą Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gielniowie, utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Gielniowie oraz nadania jej statutu
2016 8227 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXI/42/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Gielniów pod nazwą Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gielniowie, utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Gielniowie oraz nadania jej statutu
2016 7801 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXI/43/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Gielniów oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tej stołówce
2016 7006 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XX/40/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gielniów
2016 6947 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XX/39/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/30/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6946 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XX/38/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/29/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Gielniów
2016 6945 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XX/37/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/28/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gielniów
2016 6944 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XX/36/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa raz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 5776 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/31/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa raz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 5775 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/30/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie sprawie określenia terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5774 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/29/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Gielniów
2016 5773 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 28/ 2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gielniów
2016 4718 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XVII/19/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 6 maja 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016 – 2021.
2016 4717 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XVII/18/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 6 maja 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Gielniów
2016 2675 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/11/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Gielniów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 2674 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/8/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gielniów w 2016 roku
2016 1359 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/6/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr VII/14/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Gielniów oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2016 1358 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/5/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gielniów.
2016 1357 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/4/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gielniów.
2016 1356 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/2/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 599 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/48/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
2016 579 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/47/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ustalania zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Gielniów i zasad zwrotu poniesionych wydatków
2016 307 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/45/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gielniowie.
2016 130 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/56/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany do Uchwały Rady Gminy Gielniów Nr XII/42/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 129 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/53/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2015 11575 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XII/44/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jastrząb na rzecz Gminy Gielniów
2015 11179 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/43/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gielniów
2015 10596 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/42/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 10595 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/41/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały ustalającej dzienne stawki opłaty targowej
2015 10594 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/40/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 10593 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/39/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 10592 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/38/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 9132 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr VIII/24/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gielniów
2015 5429 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/14/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Gielniów oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 1972 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr V/5/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 1482 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/2/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 23 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015.
2015 921 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
2014 11634 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/39/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gielniów
2014 11633 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/38/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 11632 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/37/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 11631 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/36/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 4136 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/15/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 24 marca 2014r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gielniowie oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.
2014 4135 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/14/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014 – 2017 dla gminy Gielniów.
2014 4134 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/12/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Gielniów.
2014 4133 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/11/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 24 marca 2014r. w sprawie sprostowania pomyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXVIII/3/2013 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Gielniów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 2302 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XL/5/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 2301 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XL/4/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gielniów na lata 2014- 2024
2014 610 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/3/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 609 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/2/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 608 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 12733 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/39/2013 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12732 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/38/2013 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 12731 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/37/2013 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 7910 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/26/2013 Rady Gminy Gielniów z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 7909 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/25/2013 Rady Gminy Gielniów z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7908 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/24/2013 Rady Gminy Gielniów z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 7363 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 23 /2013 Rady Gminy Gielniów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 4149 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/10/2013 Rady Gminy Gielniów z dnia 13 marca 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących obowiązki logopedy i terapeuty pedagogicznego.
2013 4148 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/8/2013 Rady Gminy Gielniów z dnia 13 marca 2013r. w sprawie ustanowienia tytułów: ,,Honorowy Obywatel Gminy Gielniów” i ,,Zasłużony dla Gminy Gielniów” oraz zasad i trybu nadawania tych tytułów
2013 4147 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/1/2013 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 4146 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/52/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany do Uchwały Rady Gminy Gielniów Nr XXVI/38/2012 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2013 4145 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/49/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 4144 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/48/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gielniów oraz zagospodarowania tych odpadów
2013 4143 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/47/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4142 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/46/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4141 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/45/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 4140 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/3/2013 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Gielniów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8892 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/41/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2012 – 2032 dla Gminy Gielniów.
2012 8891 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/40/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8890 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/39/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  na 2013 rok.
2012 8889 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/38/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8888 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/37/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gielniów
2012 7872 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXV/34/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Gielniów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6608 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/46/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie procedury uchwalania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej oraz procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu gminy
2012 6041 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr XXII/28/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Gielniów.
2012 5254 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/22/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/48/2003 Rady Gminy Gielniów  z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gielniów.
2012 5253 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/21/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gielniowie.
2012 3965 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/5/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 1885 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/6/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w roku 2009
2012 793 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XV/54/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2011r.
2012 179 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/54/2008 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w roku 2008
2011 8533 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/42/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2011 8534 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/51/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gielniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2011 8532 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/38/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 12 września 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gielniów
2011 8530 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gielniów.
2011 8531 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr VIII/30/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 8149 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/49/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 8150 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/50/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:
2011 8148 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/48/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 8146 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/46/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gielniów
2011 8147 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/47/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 3312 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr XXX/III/13/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 19 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w roku 2008
2011 3313 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/51/2008 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w roku 2008
2011 1975 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/5/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2011 1976 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/7/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Gielniów oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2010 6855 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LV/33/2010 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6856 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LV/34/2010 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 6857 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LV/35/2010 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gielniów
2010 3628 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/9/2010 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gielniów i jej jednostkom podległym
2010 3627 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/5/2010 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Goździkowie
2010 3630 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/12/2010 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2010 3629 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/11/2010 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przystąpienia Gminy Gielniów do realizacji projektu „ Bądź aktywny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2010 2435 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/15/2010 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Gielniów.
2010 1067 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/49/2008 Rady Gminy Gielniów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w roku 2008
2010 485 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XLV/50/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gielniów na rok 2010
2009 6456 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/42/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6457 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/43/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
2009 6459 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/47/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Goździkowie
2009 6458 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/44/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gielniów
2009 5495 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/39/2008 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w roku 2008
2009 4983 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/34/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wspierania rzeczowego i finansowego w sporcie kwalifikowanym realizowanym przez Gminę Gielniów na terenie Gminy Gielniów.
2009 4982 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/32/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
2009 4984 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/35/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze gminy Gielniów
2009 4986 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/39/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 1 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr III/10/2006 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 4985 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/38/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 1 września 2009r. w sprawie wspierania rzeczowego i finansowego w sporcie kwalifikowanym realizowanym przez Gminę Gielniów na terenie gminy Gielniów
2009 4812 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/27/2008 Rady Gminy Gielniów z dnia 9 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w roku 2008
2009 4148 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/29/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/6/2008 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie wspierania rzeczowego i finansowego w sporcie kwalifikowanym realizowanym przez Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Gielniowie ze zmianą Uchwałą Nr XXXV/21/2009 z dnia 28 maja 2009 roku
2009 4149 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/30/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w formie bezprzetargowej
2009 4150 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/31/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr VIII/48/2003 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gielniów
2009 3539 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/17/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXII/9/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 2718 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/14/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
2009 1277 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/7/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gielniów.
2009 1278 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/8/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości gminy Gielniów za wywóz nieczystości stałych i płynnych
2009 1279 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/9/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 827 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXX/58/2008 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009 – 2015.
2009 828 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/1/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Gielniów oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2009 829 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/3/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gielniów.
2009 585 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXX/55/2008 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gielniów na rok 2009.
2009 586 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXX/59/2008 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2008 roku.