Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 204

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11718 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XII/96/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej położonej w gminie Garwolin
2019 11599 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/95/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Garwolin
2019 10835 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Garwolin, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy
2019 10834 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
2019 9249 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
2019 9248 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin
2019 9247 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 9246 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garwolin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 8044 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Garwolin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 6939 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieii w Parku Wodnym Mamut
2019 6938 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Parku Wodnym Mamut
2019 6555 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso
2019 5382 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Garwolin na lata 2019-2024
2019 5079 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Garwolin na rok 2019"
2019 5078 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2109 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
2019 2108 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin
2019 1103 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/39/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulbiny gm. Garwolin
2019 996 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/38/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019 – 2023.
2019 937 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/36/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 936 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/37/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 911 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2019 rok
2019 319 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
2018 13315 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Garwolin
2018 13314 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garwolin i zagospodarowania tych odpadów
2018 13313 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin
2018 12642 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
2018 12641 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 12640 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 13 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę Nr II/11/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 12166 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego oraz w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody - drzew z gatunku dąb szypułkowy oraz wiąz górski
2018 12165 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2019 r.
2018 12164 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna dla celów podatku leśnego
2018 12163 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 11344 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Garwolin
2018 11037 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 19 października 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Garwolin instrumentem płatniczym
2018 9825 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/305/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/209/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Garwolin oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2018 9538 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/301/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
2018 9490 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/300/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garwolin
2018 7761 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Garwolin
2018 7085 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Parku Wodnym Mamut
2018 7084 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Parku Wodnym Mamut
2018 7083 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/287/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 7082 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Publicznego Żłobka w Sulbinach
2018 7081 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/285/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Garwolin Nr XXXI/274/2018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/186/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Publiczny Żłobek w Sulbinach i nadania jej statutu
2018 7080 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Garwolin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 7079 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Garwolin
2018 4184 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Garwolin
2018 4183 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznwania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Garwolin
2018 4182 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustelania sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Garwolin
2018 4181 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierowcznicze w szkołach i placówkach, oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2018 4180 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Garwolin na rok 2018"
2018 4179 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie
2018 4178 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Garwolin na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4177 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/265/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Garwolin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów
2018 952 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu kontoli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 951 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin
2018 706 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2018 rok
2018 506 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/248/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 492 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 489 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 12159 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 12157 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2018 rok
2017 12153 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 11973 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny drewna dla celów podatku leśnego na rok 2018
2017 11970 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 11968 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 9466 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Garwolin lokalu przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
2017 9465 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
2017 9464 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/207 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin
2017 9463 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 9462 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 9461 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 września 2017 r. w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2017 5562 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Michałówka, gm. Garwolin
2017 3698 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XX/179/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Garwolin
2017 3697 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XX/175/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Garwolin
2017 3696 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XX/173/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3637 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/174/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garwolin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1415 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2017 rok
2017 684 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garwolin i zagospodarowania tych odpadów
2017 668 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Garwolin
2017 667 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Garwolin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 666 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin
2017 665 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 664 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2016 11411 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 16 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2016 11410 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 16 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 11409 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2017 rok
2016 11408 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny drewna dla celów podatku leśnego na rok 2017
2016 11407 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 11406 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 9114 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XV/124/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 września 2016r. w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Garwolin lokalu przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
2016 9113 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XV/123/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 9112 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XV/121/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garwolin i zagospodarowania tych odpadów.
2016 9111 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XV/120/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin
2016 7557 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin
2016 7556 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garwolin i zagospodarowania tych odpadow
2016 7555 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5734 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5733 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 10 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garwolini zagospodarowania tych odpadów
2016 5732 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 5032 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XII/99/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1370 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr IX/81/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Michałówka
2016 1369 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok
2015 11577 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
2015 11568 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Garwolin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2015 11106 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepulicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 11105 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/155/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. Rady Gminy Garwolin w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 11104 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wzoru delaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 11103 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11102 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transortowych i zwolnień w tym podatku na 2016 rok
2015 11101 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny drewna dla celów podatku leśnego na rok 2016
2015 11100 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2015 11099 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 6428 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr V/48/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego
2015 5645 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IV/36/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Wola Rębkowska
2015 5644 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IV/37/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Rębków
2015 5294 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IV/40/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/117/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 5293 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IV/35/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społeczych.
2015 5292 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IV/34/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
2015 4979 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod przebudowę linii elektroenergetycznej 110 kV Kozienice - Garwolin dla części obrębów geodezyjnych Taluba i Ruda Talubska, gmina Garwolin
2015 3789 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr III/21/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/117/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 3788 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr III/18/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 24 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałow przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Garwolin na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1611 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2015 rok
2014 11611 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/240/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany statutu Publicznego Żłobka w Sulbinach
2014 11610 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2015 rok
2014 11609 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 11608 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/235/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 8836 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Garwolin
2014 8835 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Garwolin na lata 2014 - 2019.
2014 5941 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/212/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Sulbinach oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie
2014 5940 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/211/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 5939 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/210/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 maja 2014r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej
2014 5938 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/209/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Garwolin
2014 3595 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XX/199/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 13 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 3594 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XX/198/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 13 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1660 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XIX/189/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/173/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 listopada 2013 r. określającej stawki podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2014 rok
2014 1659 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XIX/187/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Garwolin
2014 1658 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XIX/186/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Publiczny Żłobek w Sulbinach i nadanie jej statutu
2014 1657 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XIX/185/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Sulbinach
2014 1325 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XIX/179/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2014 rok
2013 13215 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2014 rok
2013 13214 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 13213 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 10182 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/167/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 18 września 2013r. zmieniająca uchwałę nr XVI/129/2005 Rady Gminy Garwolin z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Garwolin
2013 10181 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/165/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 18 września 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Garwolin nr XV/148/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Garwolin
2013 8248 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XVI/157/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 8247 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XVI/155/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5882 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XV/148/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Garwolin
2013 5881 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XV/141/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 22 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miętne gm. Garwolin
2013 5880 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XV/140/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Garwolin
2013 5879 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XV/146/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 22 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5878 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XV/145/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 22 marca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XIV/129/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2012 r.
2013 2464 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2013 rok
2013 2396 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności
2013 2395 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 2394 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/130/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garwolin i zagospodarowania tych odpadów
2013 2393 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Garwolin
2013 2392 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2391 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/127/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin
2012 9054 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Garwolin na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 9053 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2013 rok
2012 9052 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 9051 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 8319 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/111/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 września 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 8318 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/110/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Garwolin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów
2012 6906 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/105/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/129/2005 Rady Gminy Garwolin z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Garwolin
2012 6905 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/104/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 4814 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr X/98/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Garwolin na rok 2012”
2012 3831 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr IX/91/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 19 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2012 3830 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr IX/90/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność garaży znajdujących się w miejscowości Jagodne ich najemcom lub dzierżawcom
2012 3829 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr IX/83/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zasad i warunków używania herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Garwolin
2012 993 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2012 rok
2011 5761 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miętne
2011 5762 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VI/60/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 września 2011r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Garwolin liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 3893 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Animacji Kultury i Sportu w Sulbinach
2011 3550 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr Nr IV/30/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/117/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2011 2432 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr III/23/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2007 Rady Gminy Garwolin z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garwolin
2011 2433 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr III/24/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/199/2002 Rady Gminy w Garwolinie z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Garwolin obwodów głosowania w wyborach do Rady Gminy
2010 7254 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Garwolin dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 7253 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie
2010 7255 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 7257 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 7256 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Garwolin oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 6333 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 6334 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2010 6335 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transpotowych i zwolnień w tym podatku na 2011 rok
2010 4027 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Górki gm. Garwolin
2010 3388 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Garwolin w latach 2010-2014
2010 1561 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2010 rok
2010 1562 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Garwolin
2010 401 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Garwolin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 402 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2010 400 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulbiny
2009 5626 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 5627 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 rok
2009 4683 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 25 września 2009r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Garwolin liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
2009 3840 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XX/138/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości na terenie gminy Garwolin
2009 2938 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 2939 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Garwolin
2009 2940 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach, oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2009 1450 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2008 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Garwolin na 2009 rok
2009 1444 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 2 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Garwolin
2009 1368 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 2 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze
2009 1369 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 2 marca 2009r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa