Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 266

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11186 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/42/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Gminy Garbatka-Letnisko oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Garbatka-Letnisko dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2019 11185 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/41/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko
2019 11184 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11183 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/39/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/34/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko ustalającej zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko
2019 8901 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/35/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Garbatka-Letnisko stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVII/40/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garbatka-Letnisko.
2019 8900 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/33/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8899 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/32/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko
2019 8898 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/31/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisku „Pod Sosnową Szyszką” do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej w sprawie opłat za żywienie.
2019 8897 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/30/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 7672 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/34/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Garbatka-Letnisko
2019 7546 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/29/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Garbatka-Letnisko za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Garbatka-Letnisko
2019 5904 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/21/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2019 5903 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/20/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
2019 5902 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/16/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Garbatka-Letnisko.”
2019 5901 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/15/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Brzeźniczka I i Brzeźniczka II oraz określenie sezonu kąpielowego dla tych miejsc
2019 3871 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/18/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołeckich
2019 2849 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/7/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zadań i kierunków pracy oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 2848 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/6/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019 – 2024”.
2019 2114 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Garbatka – Letnisko
2019 2100 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2019
2019 503 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty i jej wysokości od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Garbatka-Letnisko, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 13303 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/31/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2018 13302 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/30/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania posiłku, zasiłku celowego na zakup żywność lub posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2018 13301 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12448 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2018 12447 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 12446 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 10736 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/44/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 9766 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/41/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9765 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/40/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garbatka-Letnisko
2018 9764 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/37/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Garbatka-Letnisko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9763 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/36/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2018 8754 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/38/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 6 w Zakładzie Karnym w Żytkowicach
2018 8371 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/34/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko
2018 6724 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/31/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Brzeźniczka I i Brzeźniczka II oraz określenie sezonu kąpielowego dla tych miejsc
2018 6675 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/26/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
2018 6533 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/12/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
2018 4806 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/14/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garbatka-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4805 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/13/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garbatka-Letnisko
2018 4506 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/18/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Garbatka-Letnisko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 4505 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/17/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych prowadzących zajęcia z uczniami związane z wyborem kierunku dalszego kształcenia i zawodu, zatrudnianych w przedszkolu i szkołach, o których mowa powyżej.
2018 4504 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/16/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko
2018 4476 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/19/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Garbatka-Letnisko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3036 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/4/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Garbatka - Letnisko
2018 2241 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/6/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
2018 2240 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/2/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
2018 2239 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/57/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 grudnia 2017 r. uchwała budżetowa nr XXX/57/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 2238 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/55/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2018 2237 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/49/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 12244 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/44/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 11793 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/52/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 11441 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/45/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Garbatka - Letnisko instrumentem płatniczym
2017 8919 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/39/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 8570 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/30/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 8431 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/41/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/12/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Spacerowa, Krasickiego, Partyzantów, Kolejowa
2017 8189 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXV/19/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 8031 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/15/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 8030 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/11/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 7743 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/42/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Garbatka-Letnisko stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/3/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garbatka-Letnisko.
2017 6913 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXI/2/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 6349 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/37/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia drogi z użytkowania
2017 6348 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/35/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko w Publiczną Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko
2017 6347 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/33/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w miejscowości Garbatka-Letnisko
2017 6346 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/32/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w miejscowości Garbatka-Letnisko
2017 6123 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/57/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2017 5663 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXV/27/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 4034 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/30/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2017 2339 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXII/9/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 1682 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/4/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie opłaty za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym „Pod Sosnową Szyszką” prowadzonym przez Gminę Garbatka - Letnisko
2017 876 2017-01-27 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XX/59/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 840 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/74/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Ponikwa
2017 839 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/73/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Molendy
2017 838 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/72/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Garbatka-Zbyczyn i Garbatka-Dziewiątka
2017 837 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/71/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Garbatka-Letnisko
2017 836 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/70/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Garbatka Długa i Garbatka Nowa
2017 835 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/69/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Brzustów
2017 834 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/68/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bogucin
2017 833 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/67/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bąkowiec
2017 832 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/66/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Anielin
2017 825 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XX/63/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania
2017 824 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XX/61/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garbatka-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów.
2017 823 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XX/60/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garbatka-Letnisko
2017 226 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/35/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 października 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 11568 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XV/21/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 11557 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XIV/19/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 11110 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XIX/51/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 11045 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/52/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 11044 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/50/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (na 2017r.)
2016 8102 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIII/7/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 7420 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr XV/23/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Gminy Garbatka-Letnisko oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Garbatka-Letnisko dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2016 7419 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr XV/22/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko
2016 6216 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XII/1/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 5237 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XI/67/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2016 4092 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/15/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/33/05 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 8 lipca 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko
2016 4091 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/9/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko
2016 4090 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/8/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko
2016 3753 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr IX/48/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2016 2160 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr VIII/40/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2016 2138 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr VII/34/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2016 2081 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XII/5/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2 do uchwały Nr XI/73/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.
2016 1330 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 1165 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XI/79/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/33/05 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 8 lipca 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko
2016 1164 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XI/77/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016 – 2020
2016 1045 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/73/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.
2016 267 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Kruczkowskiego i Czarnoleska
2015 11665 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XI/74/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11664 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XI/72/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości stawek.
2015 9729 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/65/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.
2015 9728 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/64/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9727 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/53/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (na 2016r.)
2015 9658 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/54/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9644 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/52/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 9639 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/51/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.
2015 9637 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/50/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
2015 9635 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/49/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 8616 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr VIII/47/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Garbatka-Letnisko stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/3/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garbatka-Letnisko.
2015 8615 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr VIII/44/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko w związku ze zmianą zakresu działania i lokalizacji Filii Nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko w Ponikwie
2015 8614 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr VIII/43/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 września 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2015 7571 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr VI/29/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 7570 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 7044 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VII/36/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zwolonień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiebirców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Garbatka-Letnisko
2015 6762 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/39/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 6 w Zakładzie Karnym w Żytkowicach
2015 6075 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr IV/6/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 5773 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 maja 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 5408 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr III/1/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 5330 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr II/17/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2015 5329 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr I/13/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2015 4859 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Garbatka-Letnisko
2015 4454 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr V/17/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2015 4453 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr V/16/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 3128 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr XL/38/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2015 2697 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XLI/43/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2015 2658 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/13/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 lutego 2015r. sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 6 w Zakładzie Karnym w Żytkowicach
2015 2657 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/12/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Garbatka-Letnisko
2015 1814 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr III/3/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2015 1562 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/34/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2015 1487 2015-02-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr II /20/ 14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 18 grudnia 2014r. Gminy Garbatka –Letnisko
2015 614 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr I/16/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie”
2015 363 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/12/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2015 362 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/5/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 10726 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/26/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 10725 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/22/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 10643 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/45/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 9512 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XL/42/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 6 w Zakładzie Karnym w Żytkowicach
2014 9492 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/55/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 9491 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/48/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 9490 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/45/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 8569 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXX/43/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 8433 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/36/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 lutego 2011r w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2011 – 2015
2014 8432 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/35/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko
2014 7813 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/35/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 7444 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/19/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 7414 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/30/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2014-2018”
2014 7413 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/28/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w miejscowości Garbatka-Letnisko
2014 6635 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/1/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 5787 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 65 / 12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 5688 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/15/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie opłaty za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym „Pod Sosnową Szyszką” prowadzonym przez Gminę Garbatka – Letnisko
2014 4963 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/16/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze stadionu – boiska sportowego do gry w piłkę nożną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Garbatka-Letnisko.
2014 4600 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XX/44/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 3 września 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 3653 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXI/46/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 października 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 3105 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/9/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 marca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 6 w Zakładzie Karnym w Żytkowicach
2014 2537 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/36/ 12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 1736 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/2/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko
2014 1470 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/58/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Garbatka-Letnisko
2014 1118 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/3/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1117 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/60/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 869 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVI/14/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 868 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/1/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 791 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/30/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 790 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/18/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 66 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/62/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 10952 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/39/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 10849 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr X/44/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 10848 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr X/43/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej
2013 10611 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr Nr XII/59/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 10610 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr Nr XI/48/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 10458 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XIII/77/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 10114 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIV/87/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 9823 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/40/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Garbatka-Letnisko stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/3/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garbatka-Letnisko.
2013 9822 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/39/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 9821 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/38/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 8885 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/28/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 8780 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr VI/22/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 8231 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/28/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7202 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/57/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 6962 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 6961 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr II/10/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 6770 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/49/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 6448 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/27/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garbatka-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów.
2013 6447 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/26/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garbatka- Letnisko
2013 6446 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/22/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Garbatka-Letnisko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 4890 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/38/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 2014 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/68/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Garbatka –Letnisko
2013 1964 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/77/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagrodzenia Nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko
2013 1961 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/78/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 1801 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/74/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1800 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/73/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 1799 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/72/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garbatka-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów.
2013 608 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/64/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisku.
2013 607 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/63/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie opłaty za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym "Pod Sosnową Szyszką" prowadzonym przez Gminę Garbatka-Letnisku
2013 606 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/60/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska
2013 605 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/56/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 604 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/55/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9215 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/49/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Garbatka-Letnisko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych z każdym okręgu.
2012 9214 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/48/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 października 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i jej wysokości od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 5023 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/34/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Filii Nr 1 Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko prz ul. Kolejowej 22, oraz zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko z zwiazku ze zmianą zakresu dzialania i lokalizacji filii
2012 5022 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/31/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje w obiekty służące rozwojowi bazy turystyczno-gastronomicznej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko, tworzących nowe miejsca pracy
2012 3948 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/20/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Garbatka-Letnisko
2012 2920 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XV/5/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko
2012 2240 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XV/12/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Spacerowa, Krasickiego, Partyzantów, Kolejowa.
2012 2239 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XV/3/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garbatka-Letnisko
2012 791 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/89/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 grudnia 2011r.
2011 7606 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7605 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/79/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7607 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/81/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7609 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/83/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 7608 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/82/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2011 6693 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr XII/64/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/36/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2011 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Brzustów.
2011 6694 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr XII/65/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/39/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2009 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Molendy.
2011 6692 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr XII/63/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/9/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Anielin.
2011 6690 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/60/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Garbatka-Letnisko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 6691 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/62/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działek 128/3, 128/4 położonych w miejscowości Garbatka-Letnisko obręb geodezyjny Garbatka-Letnisko Północ w gminie Garbatka-Letnisko.
2011 6695 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/66/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/35/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2009 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Bogucin.
2011 6699 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/26/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Garbatka-Letnisko.
2011 6700 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr XII/71/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/37/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2009 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Bąkowiec.
2011 6698 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr XII/69/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/27/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Garbatka Długa i Garbatka Nowa.
2011 6696 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr XII/67/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/40/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2009 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Ponikwa.
2011 6697 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/68/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/38/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2009 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Garbatka-Zbyczyn wraz z Garbatką-Nową.
2011 5262 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 5 września 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 6 w Zakładzie Karnym w Żytkowicach
2011 5263 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XI/58/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 5 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Grabatka-Letnisko w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji.
2011 4495 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym prowadzonym przez Gminę Garbatka-Letnisko
2011 4349 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr IX/42/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmian organizacyjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisko
2011 3347 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/42/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko
2011 3348 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/45/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposbu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Garbatka-Letnisko i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 3124 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr II/11/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXII/31/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2010 r.
2011 3125 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/30/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentów, terminów płatnoości dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 3133 2011-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2011 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2010
2011 2579 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr V/10/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 lutego 2011r. Uchwała budżetowa
2011 2580 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr V/13/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisko
2011 2577 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIV/36/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 września 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko na terenie działek nr ewidencyjny: 120/3, 121/3, 122/3 położonych w obrębie wsi Ponikwa.
2011 2578 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego
2011 2583 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Garbatka-Letnisko
2011 2584 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2011-2018
2011 2581 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr V/16/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/1/03 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 18 stycznia 2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garbatka-Letnisko
2011 2582 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2011-2015
2010 2951 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/10/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 2949 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/5/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr V/33/07 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, zmienioną uchwałą nr XXIII/15/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały ne V/33/07 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 2950 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/9/2010 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin wiejskich członków związku: Garbatka – Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n. Pilicą, Magnuszew, Sieciechów”
2010 2840 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/50/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 931 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/36/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Brzustów
2010 930 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/35/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Bogucin
2010 929 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/33/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 932 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/37/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Bąkowiec
2010 935 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/40/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Ponikwa
2010 934 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/39/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Molendy
2010 933 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/38/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Garbatka-Zbyczyn wraz z Garbatką-Dziewiątką
2010 895 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXV/26/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 września 2009r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Garbatka-Letnisko
2010 894 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXV/22/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 września 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garbatka-Letnisko
2010 897 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/42/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2009-2013"
2010 896 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXV/27/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 września 2009r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Garbatka Długa i Garbatka Nowa
2010 293 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/43/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2010 294 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/44/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 4621 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/19/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka Letnisko
2009 163 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/44/08 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Garbatka-Letnisko na rok 2009.
2009 165 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/48/08 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Garbatka-Letnisko.
2009 164 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/46/08 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje oraz tryb i zasady przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.