Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 183

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3961 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.38.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V.30.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 18.01.2019 r. dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.
2019 3960 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.37.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, zamieszkałych i nie zamieszkałych oraz przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 3959 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2019 3958 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.34.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3957 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.33.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2019 r. o zmianie uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”
2019 1414 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V.31.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III.22.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Głowaczowie oraz nadania mu statutu
2019 1082 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr V.23.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku Maluch Plus „Słoneczny Zakątek” w Głowaczowie
2018 13404 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 13403 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.23.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 13402 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.22.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Głowaczowie oraz nadania mu statutu
2018 13401 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.20.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Głowaczów
2018 12201 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.18.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów
2018 12200 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.15.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głowaczów na lata 2019 - 2023
2018 12199 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.14.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień w tym podatku
2018 9834 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XL.292.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 9833 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XL.291.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/63/03 Rady Gminy Głowaczów z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głowaczów
2018 9832 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX.289.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Głowaczów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9831 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX.288.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwolen na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Głowaczów
2018 8753 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX.286.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zharmonizowania i ujednolicenia pisowni istniejącej nazwy miejscowości Grabnowola Kolonia w Gminie Głowaczów
2018 7998 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.282.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Głowaczów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 5304 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV.259.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów na rok 2018 r.
2018 5303 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV.258.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów
2018 5302 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV.270.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.135.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów
2018 5200 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.272.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głowaczów na stałe obwody głosowania
2018 5199 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.271.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głowaczówna okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3901 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.263.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głowaczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3517 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.239.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.160.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/2011 Rady Gminy Głowaczów z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów
2018 3511 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.255.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Głowaczów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 12531 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX.235.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.129.2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 12530 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX.233.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2017 12529 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX.232.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głowaczów
2017 12528 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX.229.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Głowaczów na lata 2017 – 2032”
2017 12527 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX.226.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 12526 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX.225.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głowaczów
2017 11167 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX.223.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Głowaczów
2017 11166 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX.221.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r. oraz zwolnień, w tym podatku
2017 11165 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX.220.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 7252 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXVII.211.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 7251 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXVII.210.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 170201 W
2017 7250 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXVII.209.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 6567 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVI.203.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głowaczowie
2017 6566 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVI.201.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Głowaczów przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 5209 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXV.193.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2017 5208 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXV.191.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 5207 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXV.190.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2017 4753 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIV.183.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów
2017 4751 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIV.182.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Głowaczów przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystywania
2017 4750 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIV.179.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2577 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIII.174.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2576 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIII.169.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Głowaczów na lata 2017-2020”
2017 2575 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIII.168.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków domu drewnianego położonego w Ursynowie
2017 2574 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIII.167.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów
2017 2494 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII.160.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/2011 Rady Gminy Głowaczów z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów
2017 2493 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII.157.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2017 2492 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXI.152.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Głowaczów.
2017 2491 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXI.151.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Głowaczów.
2017 2490 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXI.150.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 170222 W
2016 11280 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX.144.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 11279 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX.140.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głowaczów
2016 8709 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX.135.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 2 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów
2016 8708 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX.134.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 2 września 2016r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 8707 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX.133.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 2 września 2016r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Głowaczów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 8706 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII.129.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 2346 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIV.101.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów
2016 2345 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIII.98.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.179.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 2344 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIII.96.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 2152 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XI.78.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2016 2147 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XI.79.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
2016 2141 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XI.80.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
2015 11627 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XI.74.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.
2015 11626 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XI.75.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 11625 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XI.82.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11624 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XI.83.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9163 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr X.69.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9162 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr X.68.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 października 2015r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok obowiązujących na terenie Gminy Głowaczów oraz zwolnień w tym podatku
2015 9161 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr X.67.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9160 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr X.66.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016r. oraz zwolnień , w tym podatku
2015 8235 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr IX.63.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 9 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych
2015 8234 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr IX.62.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 9 września 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 8233 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr IX.61.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 9 września 2015r. w sprawie uchylenia uchawały nr III.13.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie opłaty adiacenckiej
2015 6263 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII.48.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2015 6262 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII.47.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie : zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2015 4002 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI.41.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne niż Gmina Głowaczów osoby prawne i osoby fizyczne
2015 4001 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI.40.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Głowaczów a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania na prowadzenie szkół publicznych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2015 4000 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI.39.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów
2015 3999 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IV.16.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 3745 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI.38.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela , zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów
2015 3744 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI.37.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli , dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów
2015 3743 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI.34.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso.
2015 2927 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr III.14.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/38/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
2015 2922 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI.200.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 14 października 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2015 2921 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI.202.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 14 października 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2015 2920 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI.201.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 14 października 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2015 2900 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr III.13.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie opłaty adiacenckiej
2015 2782 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V.23.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/228/2001 Rady Gminy- Komisarz Rządowy w Głowaczowie z dnia 23 sierpnia 2001 roku w sprawie aktu o utworzeniu Biblioteki Publicznej Gminy Głowaczów i nadaniu jej Statutu.
2015 1454 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII.185.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
2014 10449 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII.172.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
2014 6031 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII.186.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2017
2014 5778 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.181.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2014 5777 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.180.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2014 5776 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.179.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2014 5687 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII.173.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2014 5156 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI.171.2013 Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 1714 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.168.2013 Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla rodzin korzystających z pomocy w zakresie dożywiania dzieci w szkole zamieszkałych na terenie Gminy Głowaczów na lata 2014-2020
2014 1713 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.167.2013 Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 12858 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX.166.2013 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014rok obowiązujących na terenie Gminy Głowaczów oraz zwolnień w tym podatku
2013 12857 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX.165.2013 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 obowiązująca na terenie Gminy Głowaczów oraz zwolnień, w tym podatku
2013 12856 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII.159.2013 Rady Gminy Głowaczów z dnia 14 października 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Głowaczów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 11594 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII.161.2013 Rady Gminy Głowaczów z dnia 14 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/2011 Rady Gminy Głowaczów z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów
2013 9260 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/13 Rady Gminy Głowaczów z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego
2012 4471 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XV/92/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 11 maja 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrownikach
2012 4470 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIV/91/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów
2012 4469 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIV/84/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2012 3697 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV/90/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Miejskiej Dąbrowie
2012 3696 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV/89/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrownikach
2012 1699 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso
2012 1641 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/153/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 1419 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/175/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 905 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/77/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7454 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego na 2012 r
2011 7455 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 7456 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/67/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 5040 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów
2011 5041 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/53/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/93/03Rady Gminy Głowaczów z dnia 10 grudnia 2003 roku ustalenia opłat za pobór wody z ujęć wodnych i wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz opłaty eksploatacyjnej.
2011 4960 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/277/2002 Rady Gminy - Komisarz Rządowy w Głowaczowie z dnia 11 kwietnia 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejsce sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2011 4961 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VIII/38/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2010 6503 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/10 Rady Gminy Głowaczów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego na 2011 r.
2010 6504 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/239/10 Rady Gminy Głowaczów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r.
2010 4335 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/10 Rady Gminy Głowaczów z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 2132 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/10 Rady Gminy Głowaczów z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/160/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26.03.2009 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2010 41 2010-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso
2009 6912 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 4206 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXI/150/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głowaczów na rok 2009
2009 4092 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXV/195/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego
2009 3666 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Głowaczów
2009 3667 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr X /63/03 Rady Gminy w Głowaczowie z 09.07.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głowaczów
2009 2869 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/165/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie sposobu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2009 2870 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/168/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gmnię Głowaczów
2009 2867 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/160/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 2868 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/161/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2009 2873 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/173/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych
2009 2874 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 marca 2009 roku
2009 2871 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/169/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/228/2001 Rady Gminy - Komisarz Rządowy w Głowaczowie z dnia 23 sierpnia 2001 r . w sprawie aktu o utworzeniu Biblioteki Publicznej Gminy Głowaczów i nadaniu jej Statutu
2009 2872 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/170/09 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009 - 2016
2009 437 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/123/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ignacówka Grabnowolska.
2009 438 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/124/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ignacówka Bobrowska.
2009 435 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/121/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Henryków.
2009 436 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/122/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Helenów.
2009 439 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/125/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jasieniec.
2009 442 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/128/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leżenice.
2009 443 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/129/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipa.
2009 440 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/126/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klementynów.
2009 441 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/127/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kosny.
2009 434 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/120/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabnowola.
2009 427 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/113/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzóza.
2009 428 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/114/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cecylówka-Brzózka.
2009 425 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/111/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Adamów.
2009 426 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/112/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bobrowniki.
2009 429 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/115/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cecylówka Głowaczowska.
2009 432 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/118/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Emilów.
2009 433 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/119/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głowaczów.
2009 430 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/116/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Chodków.
2009 431 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/117/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówki.
2009 444 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/130/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie ucwalenia Statutu Sołectwa Lipska Wola.
2009 457 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/143/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stanisławów.
2009 458 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/144/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stawki.
2009 455 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/141/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rogożek.
2009 456 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/142/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sewerynów.
2009 459 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/145/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Studnie.
2009 462 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/148/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Brzózka.
2009 463 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/149/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zieleniec.
2009 460 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/146/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Studzianki Pancerne.
2009 461 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/147/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ursynów.
2009 454 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/140/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przejazd.
2009 447 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/133/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Maciejowice.
2009 448 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/134/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchalenia Statutu Sołectwa Mariampol.
2009 445 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/131/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łukawa.
2009 446 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/132/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łukawska Wola.
2009 449 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/135/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Marianów.
2009 452 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/138/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moniochy.
2009 453 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/139/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podmieście.
2009 450 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/136/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michałów.
2009 451 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/137/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miejska Dąbrowa.