Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 171

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9485 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gózd
2019 7379 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd w 2019 r. ”
2019 7138 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gózd w roku 2019.
2019 7137 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gózd oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2710 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ooboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2709 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 2708 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1042 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wybory metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1041 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 1040 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2018 12338 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
2018 12337 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 12336 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 12298 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok oraz zwolnień w tym podatku.
2018 12178 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11749 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe.
2018 10320 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w samorządowym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gózd.
2018 10319 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
2018 9485 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 8154 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gózd
2018 4588 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr VI/28/2015 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 4587 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr VI/30/2015 z dnia 09.03.2015
2018 4367 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe
2018 4366 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz szczegółowych zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gózd.
2018 4365 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018
2018 4364 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Gózd
2018 4363 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gózd na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4362 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gózd na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 4361 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd w  2018r ”
2017 12088 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Gózd instrumentem płatniczym.
2017 12087 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe.
2017 12086 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie honorowego obywatelstwa gminy Gózd oraz zasad i trybu jego nadania
2017 12085 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gózd
2017 12084 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
2017 12083 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gózd stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gózd
2017 12080 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 12078 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok oraz zwolnień w tym podatku.
2017 12076 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 12075 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 6235 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołów szkół, w skład których wchodzą sześcioletnie szkoły podstawowe i gimnazja w ośmioletnie szkoły podstawowe.
2017 4820 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd w  2017r ”
2017 4819 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017
2017 4818 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2189 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 2115 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gózd.
2016 11426 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017r
2016 11425 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok oraz zwolnień w tym podatku.
2016 11424 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 11423 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017r.
2016 10899 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 24 października 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Małęczyn.
2016 10030 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/108/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 13.06.2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
2016 10029 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 24 października 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Gózd
2016 9085 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 12 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gózd
2016 8800 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 12 września 2016r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć logopedy w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Gózd.
2016 6374 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
2016 6373 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/151/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Gózd
2016 6372 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5561 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 3738 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gózd
2016 3737 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd w 2016r ”
2016 1449 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty targowej.
2016 1448 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr VI/30/2015.
2016 1192 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr VI/28/2015 z dnia 9 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1191 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gózd
2016 1190 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 9827 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na 2016 rok
2015 9807 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016r.
2015 9806 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok oraz zwolnień w tym podatku
2015 9805 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 9804 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016r.
2015 9172 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie
2015 6149 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr VI/30/2015 w sprawie poboru w drodze in-kasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 6148 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VI/28/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4653 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd na 2015r ”
2015 4652 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gózd
2015 4651 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015
2015 4650 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2015 2919 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorówi przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gózd, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2015 2918 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9 marca 2015r. w sprawie zmian w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2015 2890 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9 marca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego , od nieruchomości od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 2889 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1255 2015-02-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/19/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29 grudnia 2014r.
2014 11281 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015r.
2014 11280 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz zwolnień w tym podatku.
2014 11279 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 11278 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015r.
2014 7027 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały o podziale Gminy Gózd na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 5124 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd na 2014r ”
2014 4095 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 28 marca 2014r. w sprawie sprostowania błędów w Uchwale w sprawie podziału Gminy Gózd na stałe obwody głosowania
2014 2050 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
2014 1692 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zmian w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2014 1691 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1690 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1689 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1688 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe.
2013 13212 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr V/24/2011 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 13211 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok oraz zwolnień w tym podatku.
2013 13210 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 13209 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014r.
2013 12949 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gózd
2013 12948 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXIX/178/2013 z dnia 24.05.2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 12947 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014r.
2013 11588 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 26 września 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd na rok 2013 ”
2013 11003 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 26 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXIX/178/2013 z dnia 24.05.2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 11002 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 26 września 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Gózd
2013 11001 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gózd
2013 7796 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe.
2013 6900 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 24 maja 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 6899 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4283 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gózd .
2013 3193 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII /164/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gózd, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2013 3192 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2013 2462 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
2013 2461 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gózd.
2013 1917 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
2013 1916 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1915 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawiewyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 915 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe
2013 914 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Gózd na stałe obwody głosowania.
2013 531 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 8684 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie podstawy naliczania podatku rolnego na 2013r.
2012 8683 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 8682 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 8681 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013r.
2012 8036 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 21 września 2012r. w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd na rok 2012"
2012 7222 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 21 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Gózd na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7159 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 21 września 2012r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Gózd.
2012 5753 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XX / 122 /2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2012-2032 dla Gminy Gózd wraz z jego Prognozą oddziaływania na środowisko
2012 5546 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XX / 123 / 2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników , których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Gózd , warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich .
2012 4914 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 29 maja 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kuczkach Kolonii
2012 4810 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe
2012 3553 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gózd.
2012 3552 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe.
2012 3551 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2012 2949 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa na 2012
2012 307 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr V/24/2011 z dnia 23.02.2011r.
2012 306 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w działaniach dotyczących ich działalności statutowej
2011 7250 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012r.
2011 7249 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 7248 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25 października 2011r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Gózd.
2011 7253 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV /74 / 2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7252 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8,art.40 ust.1,art.41 ust.1 art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 r.poz.1591 z późn. zm./ art.10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity; Dz.U. nr 95 z 2010 r.,poz.613 z późn. zm./  Rada Gminy uchwala co następuje:  § 1.
2011 7251 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie podstawy naliczenia podatku rolnego na 2012r.
2011 5827 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie; przyjęcia ,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Gózd na lata 2011-2014".
2011 5709 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół w Goździe
2011 4428 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Goździe
2010 7154 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LIX/275/2010 Rada Gminy Gózd z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogi gminnej
2010 7155 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr Nr LXII/282/2010 Rada Gminy Gózd z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w Statutach Sołectw Gminy Gózd
2010 7156 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LXIII/288/2010 Rada Gminy Gózd z dnia 14 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie
2010 6548 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LXIV/291/2010 Rada Gminy Gózd z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 6549 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LXIV /293/2010 Rada Gminy Gózd z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie podstawy naliczenia podatku rolnego na 2011r.
2010 6550 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LXIV/294/2010 Rada Gminy Gózd z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 1587 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr L/241/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gózd na rok 2010
2010 1409 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr LIV/252/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gózd
2010 1410 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr LIV/254/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Goździe
2010 1411 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr LIV/255/2010 Rady Gminy Gózd z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Goździe
2009 6813 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/233/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2009 6812 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/232/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Gózd
2009 5579 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/220/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Gózd oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Gózd
2009 5362 2009-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/221/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.
2009 5364 2009-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/225/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gózd
2009 4012 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XLII/199/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gózd
2009 2477 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/181/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gózd
2009 2476 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/180/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2009 2176 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/186/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 2177 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/187/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Gózd
2009 1814 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 14 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Gózd
2009 1223 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/170/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 14 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gózd”
2009 1038 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2008 Rady Gminy Gózd z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gózd na rok 2009.
2009 1036 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/2008 Rady Gminy Gózd z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2009 1037 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2008 Rady Gminy Gózd z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe.