Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 169

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10721 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 10 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Górzno
2019 9899 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Górzno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 9270 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/289/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 26 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Górzno oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie
2019 6300 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Górznie z siedzibą w Reducinie
2019 4881 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górzno w 2019 roku.
2019 2564 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia inkasa i inkasentów
2019 2563 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 769 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Górzno
2019 232 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2019.
2018 12602 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 11888 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/295/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 11887 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/296/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 11886 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/294/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego.
2018 11885 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Górzno.
2018 11129 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/289/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Górzno oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie
2018 11128 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/288/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 26 października 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Publiczny Żłobek w Górznie i ustalenia Statutu Żłobka
2018 11127 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/286/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Górzno.
2018 11126 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/285/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 26 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019.
2018 11125 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/284/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 26 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2019.
2018 11124 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/283/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 8888 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLII/280/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/35/2003 Rady Gminy w Górznie z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2018 8887 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLII/277/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/265/2018 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i  rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w  szkołach i  placówkach prowadzonych przez Gminę Górzno.
2018 8886 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLII/279/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w MEDI-system OSTROWIA Ośrodek opiekuńczo-leczniczy Oddział dla pacjentów z chorobami otępiennymi Wólka Ostrożeńska 15a 08-404 Górzno w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 7744 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLI/267/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno dla części wsi Górzno obręb Górzno Kolonia
2018 7658 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/273/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Górzno ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 7657 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/272/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Górzno
2018 7656 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/271/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Górzno
2018 7654 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/265/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i  rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w  szkołach i  placówkach prowadzonych przez Gminę Górzno.
2018 7652 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w  Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie
2018 4421 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/244/2018 z dnia 9 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Górzno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu.
2018 2609 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 9 marca 2018 r. w  sprawie podziału Gminy Górzno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu.
2018 2608 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Górzno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2607 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 2606 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/219/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Uninie.
2018 1808 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górzno w 2018 roku.
2018 1807 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 1253 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2018.
2018 90 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/219/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie utworzenia Przedszkola w Uninie
2017 10574 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Uninie
2017 10560 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 13 października 2017 r. w sprawie sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w  szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Górzno.
2017 6213 2017-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górznie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie jako samorządowej instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia.
2017 5658 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/179/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz wysokości diet dla radnych, członków stałych i doraźnych komisji oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
2017 4831 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz wysokości diet dla radnych, członków stałych i doraźnych komisji oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
2017 4829 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy oraz naradach sołtysów oraz ustalenia wysokości tych diet.
2017 3586 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie
2017 3585 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Górzno.
2017 3584 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Górzno.
2017 3583 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 955 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2017.
2016 11142 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 6 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2016 11141 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 6 października 2016r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzno”
2016 10046 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Górzno.
2016 10045 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 10044 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017.
2016 10043 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2017.
2016 6916 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/119/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2016 6915 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/117/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzno”
2016 6090 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/121/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 6089 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/120/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 6088 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/118/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia inkasa i inkasentów
2016 3491 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 15 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie
2016 844 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum prowadzonych przez Gminę Górzno, przyznania tym kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 815 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2016 814 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2016.
2016 812 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Górzno.
2015 9656 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8211 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 16 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Górzno dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
2015 7165 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Górzno dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
2015 7164 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 23 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Górzno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 4660 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspierających oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Górzno.
2015 4602 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr V/43/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2015 3485 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr V/42/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Górzno dla przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 3484 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/32/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie
2015 3483 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Górzno.
2015 2642 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 2641 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr III/21/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia zwolnień w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 371 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 370 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 369 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2015.
2014 10821 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/250/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Górzno.
2014 10820 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XVL/249/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2015.
2014 10819 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/248/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015.
2014 10818 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/247/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10071 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/244/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Górzno dla przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 8210 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/240/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 8 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Górzno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów
2014 8209 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLII/235/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 19 lipca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Górzno dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP
2014 8208 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLI/232/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie
2014 5591 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XL/224/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 11 kwietnia 2014r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego.
2014 4783 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XL/227/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Górzno dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
2014 4782 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym obiektom gminnym oraz drogom wewnętrznym w gminie Górzno
2014 1439 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1438 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1437 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych
2014 547 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2014.
2014 546 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Górzno.
2013 12350 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 2 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 12349 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 8 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia inkasa i inkasentów
2013 12348 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12347 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Górzno.
2013 12346 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2014.
2013 12345 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014.
2013 12344 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 12 października 2013r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego
2013 12343 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 181/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 18 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w zakresie wychowania przedszkolnego przez gminę Górzno
2013 9778 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno we wsiach Reducin i Łąki
2013 9463 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie
2013 9396 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia inkasa i inkasentów
2013 9229 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Górzno
2013 9228 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez gminę Górzno
2013 7310 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie określenia pensum nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin pracy oraz ustalenia godzin ponadwymiarowych
2013 7309 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 22 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Górzno
2013 3859 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 3858 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzno
2013 3857 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Górzno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic  i numerów.
2013 3856 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 5 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Górzno oraz określenia granic ich obwodów.
2013 3855 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 5 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Górzno oraz określenia granic ich obwodów.
2013 1948 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2013.
2013 1904 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Górzno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1903 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Górznie
2013 1902 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Górzno
2013 1901 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1900 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2012 8512 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/118/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 8511 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/116/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 8510 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/117/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8509 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/115/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2013 rok.
2012 8508 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/114/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2013 rok.
2012 8268 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górzno
2012 8267 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Górzno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów.
2012 2851 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 645 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2012.
2011 6400 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2012 rok.
2011 6399 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 rok.
2011 6401 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 6403 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 31 października 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2011 6402 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 31 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 5425 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzno na 2011 rok.
2011 5426 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Górzno i sposobu jej rozliczania.
2011 5427 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr Nr X/52/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Górzno.
2011 1377 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 2 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 6468 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV/251/10 Rady Gminy Górzno z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2011 rok.
2010 6467 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV/250/10 Rady Gminy Górzno z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2011 rok.
2010 6466 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/247/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 1 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Publicznym Przedszkolu w Górznie z siedzibą w Reducinie.
2010 6469 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV/252/10 Rady Gminy Górzno z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 6472 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV/257/10 Rady Gminy Górzno z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radami działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 6471 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV/254/10 Rady Gminy Górzno z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2010 6470 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLV/253/10 Rady Gminy Górzno z dnia 29 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 4473 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XL/228/10 Rady Gminy Górzno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 3288 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XLI/235/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 27 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Górzno oraz określenia granic ich obwodów.
2010 3287 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XLI/234/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 27 maja 2010r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Górznie Filia w Reducinie.
2010 1899 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/09 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzno na 2010 rok
2010 1898 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/09 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej Regulamin gospodarowania środkami finansowymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Górzno
2010 1897 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/09 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Górzno.
2009 6789 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/09 Rady Gminy Górzno z dnia 11 września 2009r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Górzno
2009 6790 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/09 Rady Gminy Górzno z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/175/09 Rady Gminy Górzno z dnia 27.03.2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Górzno
2009 5861 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/09 Rady Gminy Górzno z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2010 rok
2009 5860 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/09 Rady Gminy Górzno z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2010 rok
2009 5862 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/09 Rady Gminy Górzno z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5864 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/09 Rady Gminy Górzno z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2009 5863 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/09 Rady Gminy Górzno z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
2009 5625 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/09 Rady Gminy Górzno z dnia 30 października 2009r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Górzno.
2009 3364 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/09 Rady Gminy Górzno z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy kartą płatniczą
2009 2845 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/09 Rady Gminy Górzno z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze.
2009 2846 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/09 Rady Gminy Górzno z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu gospodarowania środkami finansowymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Górzno
2009 2844 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172//09 Rady Gminy Górzno z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Górzno
2009 2843 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/09 Rady Gminy Górzno z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/66/93 Rady Gminy w Górznie z dnia 1993-07-20 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Górzno
2009 2842 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/09 Rady Gminy Górzno z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia „Gminnego Stypendium Motywacyjno – Socjalnego im. Aleksandry i Bronisława Rojek” oraz ustalenia regulaminu przyznawania „Gminnego Stypendium Motywacyjno-Socjalnego im. Aleksandry i Bronisława Rojek” studentom pochodzącym z terenu Gminy Górzno
2009 831 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/08 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2009.
2009 832 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/08 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Publicznego Przedszkola w Górznie z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Górznie Filia w Reducinie.
2009 531 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/09 Rady Gminy Górzno z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/07 Rady Gminy w Górznie z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso