Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 242

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5416 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy Dobre z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku .
2019 5415 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Dobre z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobre” .
2019 5414 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Dobre z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 3152 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy Dobre z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania .
2019 3151 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Dobre z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dobre, gmina Dobre
2019 3150 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Dobre z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 3149 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Dobre z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/113/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2019 3148 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Dobre z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Dobre.
2019 3147 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Dobre z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Kocia na działkę o numerze ewidencyjnym 148/17 w miejscowości Rynia gm. Dobre.
2019 1356 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2019.
2019 159 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu targowiska gminnego w miejscowości Dobre .
2019 158 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 157 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 .
2019 156 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 .
2019 155 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/169/04 Rady Gminy w Dobrem z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dobre III .
2019 154 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/140/04 Rady Gminy w Dobrem z dnia 17 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Dobre .
2018 12084 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Gminy Dobre z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/307/18 Rady Gminy Dobre z dnia 17 października 2018 roku zmieniającej uchwałę Nr IV/31/2002 rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2002 roku i uchwałę nr XXVII/226/17 Rady Gminy Dobre z dnia 3 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobre .
2018 11966 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/3/18 Rady Gminy Dobre z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w  sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych .
2018 11965 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/4/18 Rady Gminy Dobre z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIV/298 /18 Rady Gminy Dobre z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
2018 11051 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/314/18 Rady Gminy Dobre z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2018 11050 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/313/18 Rady Gminy Dobre z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2018 11049 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/18 Rady Gminy Dobre z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego.
2018 11048 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/311/18 Rady Gminy Dobre z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego .
2018 10073 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/18 Rady Gminy Dobre z dnia 17 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dobre, Gmina Dobre.
2018 10059 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/18 Rady Gminy Dobre z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr IV/31/2002 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2002 r i uchwałę nr XXVII/226/17 Rady Gminy Dobre z dnia 3 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobre .
2018 10058 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/304/18 Rady Gminy Dobre z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobre oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 10057 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/18 Rady Gminy Dobre z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Dobre Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 10056 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/18 Rady Gminy Dobre z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dobrem , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dobre oraz nadania Statutu .
2018 8390 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/298/18 Rady Gminy Dobre z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku , maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
2018 8389 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/18 Rady Gminy Dobre z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dobrem , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dobre oraz nadania Statutu .
2018 8388 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/18 Rady Gminy Dobre z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy, nauczyciela wspomagającego.
2018 8387 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/18 Rady Gminy Dobre z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/285/18 Rady Gminy Dobre z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Dobre.
2018 8386 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/292/18 Rady Gminy Dobre z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobre oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 6147 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/18 Rady Gminy Dobre z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobre.
2018 6146 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/18 Rady Gminy Dobre z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaż y i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dobre.
2018 6145 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/18 Rady Gminy Dobre z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
2018 4510 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/18 Rady Gminy Dobre z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .
2018 4509 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/18 Rady Gminy Dobre z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobre” .
2018 3165 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/18 Rady Gminy Dobre z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania .
2018 1979 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/267/18 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dobre .
2018 1978 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/265/18 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/134/09 Rady Gminy w Dobrem z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli .
2018 1977 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/257/18 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/15 Rady Gminy Dobre z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobre na lata 2015-2020 .
2018 1976 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/266/18 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre .
2018 1975 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/259/18 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dobre na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1974 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/260/18 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania .
2018 1972 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/263/18 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia i podziału gminy Dobre na obwody głosowania, ustalenia ich numerów ,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych .
2018 89 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/17 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2018
2017 11101 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/246/17 Rady Gminy Dobre z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności, stanowiących dochód budżetu Gminy Dobre instrumentem płatniczym.
2017 11100 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/242/17 Rady Gminy Dobre z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobre oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 11099 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/241/17 Rady Gminy Dobre z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Dobre.
2017 11098 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/17 Rady Gminy Dobre z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2017 11097 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/17 Rady Gminy Dobre z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego.
2017 11096 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/17 Rady Gminy Dobre z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego .
2017 9434 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/17 Rady Gminy Dobre z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia i podziału gminy Dobre na obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 9433 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/17 Rady Gminy Dobre z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/2002 Rady Gminy w Dobrem z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobre.
2017 9432 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/17 Rady Gminy Dobre z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/15 z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminówpłatności dla inkasentów .
2017 8806 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/17 Rady Gminy Dobre z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Dobre.
2017 6503 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/17 Rady Gminy Dobre z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dobre Nr XXV/207/17 z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
2017 5496 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/210/17 Rady Gminy Dobre z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu kryterium oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 5487 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/209/17 Rady Gminy Dobre z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/15 Rady Gminy Dobre z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobre na lata 2015-2020 .
2017 5486 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/208/17 Rady Gminy Dobre z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobre”
2017 5485 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/207/17 Rady Gminy Dobre z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
2017 5484 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV /206/17 Rady Gminy Dobre z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dobrem .
2017 5483 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/205/17 Rady Gminy Dobre z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrem.
2017 3057 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/17 Rady Gminy Dobre z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
2017 3056 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/17 Rady Gminy Dobre z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego .
2017 1694 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/17 Rady Gminy Dobre z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego .
2017 1693 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/17 Rady Gminy Dobre z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/172/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dobre .
2017 140 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/174/16 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2017.
2017 139 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/172/16 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dobre .
2017 138 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/171/16 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego .
2016 10217 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/165/16 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2016 10216 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/164/16 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego .
2016 10215 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/163/16 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego .
2016 10214 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/162/16 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2016 10213 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/160/16 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobre.
2016 8525 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/147/16 Rady Gminy Dobre z dnia 28 września 2016r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobre”
2016 8524 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/146/16 Rady Gminy Dobre z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobre.
2016 8523 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/144/16 Rady Gminy Dobre z dnia 28 września 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
2016 5651 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI/123/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/15 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie Gminy Dobre.
2016 5633 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI/122/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/15 z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów .
2016 5262 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVI/127/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 maja 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre .
2016 3326 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/117/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobre na lata 2016-2022 .
2016 3325 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/116/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania rodziny na lata 2016-2018.
2016 3324 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/115/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
2016 3323 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/114/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2016r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2016 3322 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/113/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2016 3321 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/112/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
2016 3320 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/111/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre .
2016 3319 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/110/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobre”
2016 1551 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XIII/102/16 Rady Gminy Dobre z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonego przez Gminę Dobre oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 1547 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XIII/101/16 Rady Gminy Dobre z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobre.
2016 701 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XII/86/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy, nauczyciela wspomagającego.
2016 668 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XII/96/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2016.
2016 664 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XII/91/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre .
2016 491 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/87/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych
2016 468 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/94/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobre oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 467 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/88/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 303 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/93/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Dobre przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wkorzystywania.
2015 11240 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/83/15 Rady Gminy Dobre z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
2015 11239 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/82/15 Rady Gminy Dobre z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Dobre przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
2015 11238 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/81/15 Rady Gminy Dobre z dnia 14 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 10112 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/72/15 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 9998 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/75/15 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej .
2015 9997 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/74/15 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 9996 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/73/15 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2015 9995 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/71/15 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2015 9994 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/70/15 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego.
2015 9993 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/69/15 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego .
2015 9238 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr IX/63/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9223 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr IX/62/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobre i zagospodarowania tych odpadów.
2015 9222 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr IX/61/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 9221 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr IX/60/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Dobre Nr XXVI/238/13 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w opłatach za gospodarowanie odpadami.
2015 8053 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/56/15 Rady Gminy Dobre z dnia 11 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobre oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 8052 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/55/15 Rady Gminy Dobre z dnia 11 września 2015r. wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobre”.
2015 6600 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/49/15 Rady Gminy Dobre z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
2015 6599 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/47/15 Rady Gminy Dobre z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dobre
2015 6598 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/44/15 Rady Gminy Dobre z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/15 Rady Gminy Dobre z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobre na lata 2015-2020
2015 5312 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/35/15 Rady Gminy Dobre z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobre na lata 2015-2020 .
2015 5311 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy Dobre z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobre oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 3544 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Dobre z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobre”.
2015 3543 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Dobre z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, hurtowego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności położonych na terenie gminy Dobre.
2015 1878 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre
2015 1877 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/15 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Dobre.
2015 1876 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 1875 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów .
2015 521 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej ulicy Lazurowa na działkę o numerach ewidencyjnych 943/2, w miejscowości Dobre gm. Dobre.
2015 60 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2015.
2014 11284 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/14 Rady Gminy Dobre z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobre oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 11096 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/14 Rady Gminy Dobre z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2014 11095 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/14 Rady Gminy Dobre z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2014 10620 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/298/14 Rady Gminy Dobre z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego.
2014 10619 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/14 Rady Gminy Dobre z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego .
2014 6272 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/289/14 Rady Gminy Dobre z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
2014 5684 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/14 Rady Gminy Dobre z dnia 30 maja 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobre oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 2891 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/269/14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2890 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/267/14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/178/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie podziału gminy Dobre na obwody głosowania ,ustalenia ich granic i numerów.
2014 2889 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/266/14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/156/12 Rady Gminy Dobre z dnia 22 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Dobre na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic ,numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 1277 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/262/14 Rady Gminy Dobre z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej ulicy Stanisława Moniuszki na działki o numerach ewidencyjnych 1066/6 i 1064/10, w miejscowości Dobre gm. Dobre.
2014 1276 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/261/14 Rady Gminy Dobre z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy,
2014 1275 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/260/14 Rady Gminy Dobre z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy,
2014 1274 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/14 Rady Gminy Dobre z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobre”.
2014 1253 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/258/14 Rady Gminy Dobre z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania .
2013 13667 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/252/13 Rady Gminy Dobre z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2014.
2013 13666 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/248/13 Rady Gminy Dobre z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre.
2013 13665 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/13 Rady Gminy Dobre z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobre i zagospodarowania tych odpadów.
2013 13664 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/13 Rady Gminy Dobre z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre .
2013 12456 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/239/13 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 12167 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/238/13 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w opłatach za gospodarowanie odpadami.
2013 12166 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/13 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobre i zagospodarowania tych odpadów.
2013 12165 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/13 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre
2013 12164 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/13 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013 12163 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/13 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12162 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/13 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego.
2013 12161 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/13 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego
2013 12160 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/13 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobrem.
2013 9685 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXV/220/13 Rady Gminy Dobre z dnia 5 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobre oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 9684 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXV/219/13 Rady Gminy Dobre z dnia 5 września 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Dobre nr XXII/190/13 z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobre.
2013 9683 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXV/218/13 Rady Gminy Dobre z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre dla części wsi Świdrów, uchwalonego uchwałą Nr XXV/193/05 Rady Gminy Dobre z dnia 26 kwietnia 2005 roku opublikowany w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 145, poz. 4537 z dnia 20 czerwca 2005 roku.
2013 7390 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/13 Rady Gminy Dobre z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej .
2013 7389 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/13 Rady Gminy Dobre z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów .
2013 4210 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/142/09 Rady Gminy Dobre z dnia 5 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2009 rok
2013 3611 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/09 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2009 rok
2013 3403 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/176/09 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2009 rok.
2013 3355 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXII/195/13 Rady Gminy Dobre z dnia 6 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy .
2013 3354 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXII/194/13 Rady Gminy Dobre z dnia 6 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 3353 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXII/193/13 Rady Gminy Dobre z dnia 6 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy .
2013 3352 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXII/191/13 Rady Gminy Dobre z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobre oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 3351 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXII/190/13 Rady Gminy Dobre z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobre.
2013 508 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/184/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2013
2013 117 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/178/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Dobre na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów.
2013 116 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/177/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre
2013 115 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/176/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
2013 114 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/175/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobre i zagospodarowania tych odpadów.
2013 113 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/174/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre.
2013 112 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/173/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 111 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/172/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Dobre.
2013 110 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/170/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobrem.
2012 8358 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/165/12 Rady Gminy Dobre z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok .
2012 8357 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/164/12 Rady Gminy Dobre z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego.
2012 8356 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/163/12 Rady Gminy Dobre z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów oblicznia podatku rolnego .
2012 8355 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/162/12 Rady Gminy Dobre z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 7511 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XIX/156/12 Rady Gminy Dobre z dnia 22 października 2012r. w sprawie podziału gminy Dobre na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 3911 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XV/135/12 Rady Gminy Dobre z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobre”
2012 3910 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XV/132/12 Rady Gminy Dobre z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia przez gminę pogrzebu .
2012 3205 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XIV/123/12 Rady Gminy Dobre z dnia 28 marca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrem.
2012 3204 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XIV/122/12 Rady Gminy Dobre z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/123/04 Rady Gminy w Dobre z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego na terenie gminy Dobre, zmienionej uchwałą Nr XXIII/183/05 Rady Gminy w Dobrem z dnia 8 lutego 2005 roku, oraz Uchwałą NR XX/144/09 Rady Gminy Dobre z dnia 28 kwietnia 2009 roku.
2012 2196 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXI/149/09 Rady Gminy Dobre z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2009 rok
2012 1837 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XIX/139/09 Rady Gminy Dobre z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2009 rok
2012 1282 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIII/114/12 Rady Gminy Dobre z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/104/11 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Gminy Dobre.
2012 1281 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIII/113/12 Rady Gminy Dobre z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
2012 207 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XII/105/11 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2012.
2012 196 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XI/104/11 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Gminy Dobre
2012 195 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XI/103/11 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Dobre Nr X/91/11 z dnia 23 listopada w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 194 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XI/102/11 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 193 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XI/101/11 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
2011 6640 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/83/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6641 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/84/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 6638 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/81/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6639 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/82/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna,przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2011 6644 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/87/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2011 6645 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr x/91/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 6642 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/85/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 6643 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/86/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dobre Nr XIV/101/08 z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dobre niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości .
2011 6054 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/78/11 Rady Gminy Dobre z dnia 19 października 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 6006 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/153/09 Rady Gminy Dobre z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2009 rok.
2011 6007 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/154/09 Rady Gminy Dobre z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2009 rok
2011 5917 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/73/11 Rady Gminy Dobre z dnia 19 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkola publicznego, prowadzonego przez gminę Dobre.
2011 3819 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/61/11 Rady Gminy Dobre z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Janka Krasickiego w Mlęcinie.
2011 2220 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/39/11 Rady Gminy Dobre z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkola publicznego, prowadzonego przez gminę Dobre.
2011 1382 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy Henryka Sienkiewicza o działki o numerach ewidencyjnych 1064/4 i 1066/3, w miejscowości Dobre, gmina Dobre.
2011 1257 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu gminy dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Dobre
2011 1258 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Dobre z organizacjami pozarządowymi
2011 1259 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/08 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 1044 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dobre.
2011 292 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2011rok.
2010 6221 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/10 Rady Gminy Dobre z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego w 2011roku.
2010 6220 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/10 Rady Gminy Dobre z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2011 roku
2010 6219 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/10 Rady Gminy Dobre z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
2010 6224 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/10 Rady Gminy Dobre z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre
2010 6223 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/214 /10 Rady Gminy Dobre z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej .
2010 6222 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/10 Rady Gminy Dobre z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2010 4153 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/10 Rady Gminy Dobre z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobre oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 4112 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/10 Rady Gminy Dobre z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy
2010 2739 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/10 Rady Gminy Dobre z dnia 12 marca 2010r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków za zajmowany lokal mieszkalny , które maja wpływ na obliczanie dodatku mieszkaniowego .
2010 2740 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/10 Rady Gminy Dobre z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu dotyczącego określenia wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Dobre.
2010 859 2010-03-20 Uchwała Uchwała nr XXV/177/09 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2010 rok
2010 335 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXV/173/09 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt , prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 336 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXV/174/09 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych .
2010 337 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXV/175/09 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli , punktów i zespołów przedszkolnych , prowadzonych na terenie Gminy Dobre przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2010 78 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XVII/122/08 Rady Gminy Dobre z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2008 rok
2009 6250 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/09 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 6251 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/09 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2009 6252 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/09 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2010 roku
2009 3220 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXI/146/09 Rady Gminy Dobre z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 3221 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXI/148/09 Rady Gminy Dobre z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu dotyczącego określenia wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Dobre
2009 2577 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XX/144/09 Rady Gminy Dobre z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/123/04 Rady Gminy w Dobrem z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków : rolnego , od nieruchomości i leśnego na terenie gminy Dobre , zmienionej Uchwałą Nr XXIII/183/05 Rady Gminy w Dobrem z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/123/04 Rady Gminy w Dobrem z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie określenia inkasentow i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków : olnego , od nieruchomości i leśnego na terenie gminy Dobre
2009 1202 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XIX/134/09 Rady Gminy Dobre z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Dobre
2009 824 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2008 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Dobre.
2009 497 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/08 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2009.
2009 98 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/08 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2009 99 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/08 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/117/08 Rady Gminy Dobre z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.