Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 310

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11596 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr OS.IX.0007.96.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9638 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr OS.VIII.0007.86.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie
2019 9637 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr OS.VIII.0007.85.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród a także wypłacania innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie
2019 9636 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr ZO.VIII.0007.84.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Dębe Wielkie
2019 9635 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr GOPS.VIII.0007.83.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębe Wielkie
2019 9634 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr GOPS.VIII.0007.82.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 9633 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr SR.VIII.0007.79.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działce o nr ewid. 367/1, obręb Chrośla, gmina Dębe Wielkie
2019 9041 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr KE.VII.0007.69.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębe Wielkie
2019 7739 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.56.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Dębe Wielkie
2019 6578 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.59.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród a także wypłacania innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie
2019 6577 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr FK.VI.0007.55.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6576 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr FK.VI.0007.54.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej, ustanowienia inkasentów opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6575 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr SR.V.0007.46.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2019 6574 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr SR.V.0007.47.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie, w rejonie ulic: Leśnej, Pustelnickiej, Pogodnej, Strażackiej, Krótkiej, Szkolnej, Kościelnej, Złotej i Braci Tabiszewskich
2019 6573 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr KE.V.0007.45.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w 2019 roku
2019 3260 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr SR.III.0007.26.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Świerkowa w miejscowości Celinów, gmina Dębe Wielkie
2019 3259 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr SR.III.0007.27.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Diamentowa w miejscowości Olesin, gmina Dębe Wielkie
2019 3258 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr ZO.IV.0007.33.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania
2019 3257 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr SR.IV.0007.36.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Dębe Wielkie
2019 3256 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr ZK.IV.0007.39.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dębe Wielkie
2019 3255 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr FK.IV.0007.42.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr FK.III.0007.24.2018 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2019
2018 12763 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr FK.II.0007.15.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 12762 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr GOPS.II.0007.20.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023
2018 12761 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr FK.II.0007.14.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12760 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr FK.II.0007.13.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12759 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr FK.II.0007.12.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 10937 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr SR.XLV.0007.405.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie, w rejonie ulic: Leśnej, Pustelnickiej, Pogodnej, Strażackiej, Krótkiej, Szkolnej, Kościelnej, Złotej i Braci Tabiszewskich
2018 10863 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr FK.XLVI.0007.416.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej, ustanowienia inkasentów opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 10862 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr SR.XLIV.0007.401.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Chrośla w gminie Dębe Wielkie
2018 10861 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr SR.XLV.0007.408.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Tulipanowa w miejscowości Chrośla, gmina Dębe Wielkie
2018 10860 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr ZO.XLVI.0007.418.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dębe Wielkie
2018 10859 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr ZO.XLVI.0007.417.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dębe Wielkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8975 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr ZO.XLIII.0007.400.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Dębe Wielkie
2018 8915 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr KE.XLIII.0007.394.208 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1  do Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębe Wielkie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 8914 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr ZO.XLIII.0007.397.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dębe Wielkie
2018 8913 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr ZO.XLIII.0007.398.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 8912 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr ZO.XLIII.0007.399.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 7513 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr GOPS.XLII.0007.388.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zaspołu Interdyscyplinarnego oraz szczegołowych warunków jego funkcjonowania.
2018 5949 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr ZO.XLI.0007.374.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 5901 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr SR.XLI.0007.375.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Bliska w miejscowości Kąty Goździejewskie Pierwsze, gmina Dębe Wielkie
2018 5900 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr ZO.XLI.0007.374.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 5899 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr FK.XLI.0007.372.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji dla spółek wodnych oraz sposobu ich rozliczania
2018 3992 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr ZO.XXXIX.0007.359.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dębe Wielkie na obwody głosowania i ustalania ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3991 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr ZO. XXXIX.0007.358.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dębe Wielkie na okręgi wyborcze oraz ustalania ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3804 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr ZO.XXXIX.0007.359.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dębe Wielkie na obwody głosowania i ustalania ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3803 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr KE.XXXIX.0007.357.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w 2018 roku.
2018 3802 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr ZO. XXXIX.0007.358.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dębe Wielkie na okręgi wyborcze oraz ustalania ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3801 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr SR.XXXVIII.0007.349.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy Zielona w kierunku zachodnim w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2018 3800 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr ZK.XXXVIIII.0007.350.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Dębe Wielkie na lata 2018 – 2022
2018 3799 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr KE.XXXVIII.0007.348.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w 2017roku
2018 3798 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr KE.XXXVIII.0007.347.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębe Wielkie na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębe Wielkie
2018 2899 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr FK.XXXVII.0007.336.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2018
2018 1886 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr SR.XXXII.0007.300.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ul. XXX-lecia PRL na ul. XXX-lecia, w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie.
2018 1743 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr OS.XXXVII.0007.339.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Dębe Wielkie przez inne niż Gmina Dębe Wielkie osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 1742 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr KE.XXXVII.0007.340.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2017 11302 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr SR.XXXVI.0007.330.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Podleśna” w miejscowości Kąty Goździejewskie Pierwsze, gmina Dębe Wielkie
2017 11301 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr OS.XXXXVI.0007.325.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 11300 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr FK.XXXVI.0007.324.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniający uchwałę w  sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 11299 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr FK.XXXVI.0007.323.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11298 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr OS.XXXVI.0007.322.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji oświatowej w listopadzie 2017 roku dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Dębe Wielkie
2017 11297 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr SR.XXXV.0007.318.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Chabrowa” w miejscowości Choszczówka Stojecka, gmina Dębe Wielkie
2017 10718 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr ZO.XXXV.0007.319.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dębe Wielkie Wschód
2017 10717 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr FK.XXXV.0007.314.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
2017 10716 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr FK.XXXV.0007.313.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 10715 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr FK.XXXV.0007.312.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 10714 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr FK.XXXV.0007.311.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10712 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr SR.XXXIV.0007.306.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Żurawia” w miejscowości Celinów, gmina Dębe Wielkie
2017 6316 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr OS.XXX.0007.288.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmiany Uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród a także wypłacania innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011r. nr 87 poz. 2801)
2017 6315 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr ZK.XXX.0007.287.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawieprzyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębe Wielkie na lata 2017-2021.
2017 6314 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr GOPS.XXX.0007.285.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR GOPS.XXIX.0007.269.2017 RADY GMINY DĘBE WIELKIE z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych
2017 6304 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr GOPS.XXIX.0007.269.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych
2017 6303 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr GOPS.XXIX.0007.267.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim
2017 5106 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr ZO.XXVIII.0007.259.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu nauki języka angielskiego dla dzieci na terenie Gminy Dębe Wielkie
2017 5105 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr SR.XXVIII.0007.263.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 marca 2017 r. nadania nazwy ulicy Zdrojowa w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2017 5104 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr SR.XXVIII.0007.261.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Radosna w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2017 5103 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr SR.XXVIII.0007.265.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Bursztynowa w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2017 5102 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr SO.XXVIII.0007.258.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą przyznanych punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie.
2017 5101 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr SO.XXVIII.0007.257.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 5100 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr OS.XXVIII.0007.256.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 5094 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr SR.XXVIII.0007.262.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Biesiadna w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2017 5093 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr KE.XXVIII.0007.260.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w 2017 roku.
2017 2795 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr FK.XXV.0007.230.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2017
2017 2702 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr KE.XXVII.0007.250.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 2701 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr FK.XXVII.0007.249.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2626 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr SR.XXVI.0007.240.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy Przyjazna w miejscowości Cyganka, gmina Dębe Wielkie
2017 2625 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr SR.XXVI.0007.239.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy Sasankowa w miejscowości Chrośla, gmina Dębe Wielkie
2017 2624 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr SR.XXVI.0007.238.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy Nowa w miejscowości Ruda, gmina Dębe Wielkie
2017 2623 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr SO.XXVI.0007.235.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć 5 godzin oraz w prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie publicznych innych formach wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych 5 godzin
2016 11066 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr FK.XXIII.0007.209.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 10955 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr FK.XXIII.0007.208.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10954 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr FK.XXIII.0007.210.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 10737 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr SR.XXII.0007.204.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 6 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dębe Wielkie w gminie Dębe Wielkie
2016 10304 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr ZO.XXIII.0007.217.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Dębe Wielkie na okręgi wyborcze oraz ustalania ich numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2016 10303 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr ZO.XXIII.0007.216.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Dębe Wielkie na obwody głosowania i ustalania ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 10302 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr ZO.XXIII.0007.212.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 10301 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr FK.XXIII.0007.207.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie:obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 10300 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr SR.XXII.0007.202.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 6 października 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Dworska w miejscowości Olesin, gmina Dębe Wielkie
2016 10299 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr SR.XXII.0007.201.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 6 października 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Autostradowa w miejscowości Olesin, gmina Dębe Wielkie
2016 9595 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr KE.XXIII.0007.211.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie: zmiany zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębe Wielkie na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębe Wielkie
2016 9173 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr KE.XX.0007.185.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 września 2016r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2016 9172 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr KE.XX.0007.184.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 września 2016r. w sprawie:zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębe Wielkie
2016 8850 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr ZO.XX.0007.187.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 września 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą " Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim" i nadania statutu
2016 8775 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr ZO.XX.0007.188.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 września 2016r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy - Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół
2016 7469 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr ZO.XV.0007.150.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin w których podczas jednego porodu urodziało się troje i więcej dzici.
2016 6335 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr KE.XVIII.0007.175.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6334 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr KE.XVIII.0007.174.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2016 6333 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr KE.XVIII.0007.173.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6332 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr KE.XVIII.0007.171.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębe Wielkie
2016 6331 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr KE.XVIII.0007.172.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 6330 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr ZO.XVIII.0007.169.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Dębe Wielkie” i „Zasłużony dla Gminy Dębe Wielkie” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania .
2016 6329 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr ZO.XVIII.0007.167.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Dębe Wielkie i nadania jej Statutu
2016 5387 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr ZO.XVII.0007.160.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie:ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim
2016 5386 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr ZO.XVII.0007.159.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: zmiany uchwały o nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim
2016 5385 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr ZO.XVII.0007.158.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Chrośla Południe
2016 5384 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr ZO.XVII.0007.157.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Chrośla Północ
2016 5383 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr KE.XVI.0007.151.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 maja 2016r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębe Wielkie na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębe Wielkie
2016 4537 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr ZO.XV.0007.149.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr ZO.VIII.0007.82.2015 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 4089 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr KE.XV.0007.147.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w 2016 roku.
2016 4088 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr ZO.XIV.0007.140.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Chrośla oraz utworzenia dwóch jednostek pomocniczych Chrośla Północ i Chrośla Południe z określenia ich granic.
2016 4087 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr SZAS.XIV.0007.138.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębe Wielkie
2016 1254 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr SR.XIII.0007.129.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Malownicza w miejscowości Kobierne, gmina Dębe Wielkie
2016 1253 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr FK.XIII.0007.127.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2016
2016 142 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr ZO.XII.0007.120.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Dębe Wielkie przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 141 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr FK.XII.0007.119.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie: opłaty targowej
2016 140 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr FK.XII.0007.118.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr FK.XI.0007.106.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 139 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr FK.XII.0007.117.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr FK.XI.0007.102.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10626 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr KE.XI.0007.112.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębe Wielkie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 10625 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr FK.XI.0007.106.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10624 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr FK.XI.0007.105.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015 10623 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr FK.XI.0007.104.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 10622 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr FK.XI.0007.103.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 10621 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr FK.XI.0007.102.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 6839 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr ZO.VIII.0007.83.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dębe Wielkie
2015 6838 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr ZO.VIII.0007.82.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 6482 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr ZO.VII.0007.71.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Teresław
2015 6481 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr ZO.VII.0007.70.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 maja 2015r. uchwalenia Statutu Sołectwa Poręby
2015 6480 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr ZO.VII.0007.68.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górki
2015 6479 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr ZO.VII.0007.67.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cyganka
2015 6478 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr ZO.VII.0007.64.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2015 6410 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr KE.VII.0007.75.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały w w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w 2015 roku.
2015 6409 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr SR.VII.0007.73.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 maja 2015r. nadania nazwy ulicy Tęczowa w miejscowości Ruda, gmina Dębe Wielkie
2015 6304 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr ZO.VII.0007.69.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kobierne
2015 5797 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr ZO.VII.0007.66.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cięciwa, Cezarów
2015 5796 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr ZO.VII.0007.65.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bykowizna, Choszczak
2015 5568 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr GOPS VI.0007.45.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
2015 5057 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr SR.VI.0007.58.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Rumiankowa w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2015 5056 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr SR.VI.0007.57.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Perłowa w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2015 5055 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.56.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Walercin
2015 5054 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.55.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rysie
2015 5053 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.54.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostrów Kania
2015 5052 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.53.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Kąty Goździejewskie II
2015 5051 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.52.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jędrzejnik
2015 5050 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.51.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gorzanka
2015 5049 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.50.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Choszczówka Rudzka
2015 5048 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.49.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Choszczówka Dębska
2015 5047 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.48.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Celinów
2015 5046 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.47.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. uchwalenia Statutu Sołectwa Aleksandrówka
2015 4128 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr SZAS V.0007.37.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenie liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 4127 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr KE.V.0007.39.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w 2015 roku.
2015 3481 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr SR.IV.0007.33.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie: przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy Złota w kierunku wschodnim w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2015 3480 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr SR.IV.0007.32.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy Sosnowa w kierunku zachodnim w miejscowości Chrośla, gmina Dębe Wielkie
2015 3479 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr SR.IV.0007.31.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Gwiaździsta w miejscowości Kobierne i Dębe Wielkie, w gminie Debe Wielkie
2015 3478 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr SR.IV.0007.30.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Kolorowa w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2015 3477 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr ZO.IV.0007.27.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chrośla
2015 3476 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr ZO.IV.0007.26.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Choszczówka Stojecka
2015 2079 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr ZO. L.401.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ruda
2015 2078 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr ZO.L.400.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 14 listopada 2014r. w sparwie uchwalenia Statutu Sołectwa Olesin
2015 2077 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr SR.II.0007.12.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy Jagodowa w miejscowości Olesin, gmina Dębe Wielkie
2014 11508 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr KE.XLIX.0007.390.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr KE.XXVII.0007.197.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2014 11507 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr FK.XLIX.0007.389.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2014 11341 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr SR.XLVIII.0007.380.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 4 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy Malinowa w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2014 10694 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr FK.XLIX.0007.387.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 10693 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr FK.XLIX.0007.386.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10692 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr FK.XLIX.0007.385.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10691 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr KE.XLVIII.0007.374.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 4 września 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębe Wielkie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 10690 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr GOPS XLVIII.0007.371.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 4 września 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 10689 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr GOPS XLVIII.0007.370.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 4 września 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębe Wielkie
2014 8512 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr ZO. XLVIII.0007.369.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 4 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dębe Wielkie Południe
2014 8511 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr ZO. XLVIII.0007.368.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 4 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Dębe Wielkie Centrum
2014 8510 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr ZO.XLVIII. 0007.367.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 4 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębe Wielkie Wschód
2014 7827 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr ZO.XLVII.0007.361.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie podziału Gminy Dębe Wielkie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 7755 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr ZO.XLVII.0007.362.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie podziału Gminy Dębe Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 7754 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr GOPS XLVI. 0007.355.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020.
2014 6454 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr SR.XLV.0007.341.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV „Miłosna - Siedlce - Ujrzanów” dla części wsi: Kąty Goździejewskie, Walercin, Gorzanka, Gmina Dębe Wielkie.
2014 6237 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr ZO.XLV.0007.342.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie: zniesienia dwóch jednostek pomocniczych, podzielenia jednostki pomocniczej i utworzenia trzech jednostek pomocniczych oraz określenia ich granic.
2014 6045 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr ZO.XLIV.0007.327.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Dębe Wielkie
2014 4175 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr KE.XLIV.0007.336.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w 2014 roku
2014 4174 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr SR.XLIV.0007.335.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy Osiedlowa w miejscowości Ruda, gmina Dębe Wielkie
2014 4173 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr SR.XLII.0007.318.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie nadania nazy ulicy Dębska w miejscowości Katy Goździejewskie I, gmina Debe Wielkie
2014 4172 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr SR.XLII.0007.317.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Turkusowa w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2014 4171 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr SR XLII.0007.316.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie: przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy Stefana Okrzei w kierunku południowym w miejscowości Dębe Wielkie
2014 595 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr ZO.XLI.0007.307.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie: dokonania zmiany w uchwale ZO.XL.0007.303.2013 w sprawie stawek czynszu i zasad korzystania z lokali użytkowych w obiektach komunalnych gminy Dębe Wielkie.
2014 594 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr GOPS.XLI.0007.306.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie pieniężnej
2014 593 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr GOPS.XLI.0007.305.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020 w formie rzeczowej
2014 592 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr GOPS.XLI.0007.304.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 591 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr ZO.XL.0007.303.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: stawek czynszów i zasad korzystania z lokali użytkowych w obiektach komunalnych gminy Dębe Wielkie
2014 590 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr GOPS.XL.0007.300.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim
2014 589 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr SR.XXIXX.0007.296.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Babiego Lata w miejscowości Celinów, gmina Dębe Wielkie
2014 588 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr FK.XXXIX.0007.294.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2014.
2013 13095 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr FK.XXXVII.0007.277.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12897 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr SR.XXXVI.0007.270.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 września 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Jesienna w miejscowości Bykowizna, gmina Dębe Wielkie
2013 12896 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr FK.XXXVII.0007.278.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r
2013 12895 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr FK.XXXVII.0007.276.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 października 2013r. w sprawie:obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12894 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr SZAS.XXXV.0007.260.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 września 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr SZAS.VII.007.36.2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Dębe Wielkie.
2013 12777 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr ZO.XXXVIII.0007.286.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie:trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonych dotacji.
2013 12776 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr FK.XXXVIII.0007.283.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie:zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 9602 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr KE.XXXIV.0007.255.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 9567 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr SR.XXXIV.0007.253.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Błękitna w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie.
2013 9566 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr SR.XXXIV.0007.254.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Konwaliowa w miejscowości Chrośla, gmina Dębe Wielkie
2013 8346 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr SR.XXXIII.0007.246.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy Miła w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2013 8345 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr SR.XXXII.0007.231.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy Dębowa w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2013 8344 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr SR.XXXII.0007.230.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy Pogodna w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2013 8343 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr SR.XXXII.0007.229.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy Majowa w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2013 8342 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr SZAS.XXXI.0007.224.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.
2013 6575 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr SR.XXX.0007.220.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północno - zachodniej części miejscowości Kąty Goździejewskie, gmina Dębe Wielkie.
2013 6574 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr KE.XXX.0007.218.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w 2013 roku.
2013 3000 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr KE.XXIX.0007.213.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dębe Wielkie
2013 2999 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr KE.XXIX.0007.212.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębe Wielkie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2998 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr SZAS.XXIX.0007.211.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród, a także wypłacania innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie.
2013 2997 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr ZO.XXIX.0007.210.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębem Wielkim.
2013 2303 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr ZO.XXVII.0007.199.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: podziału Gminy Dębe Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 2302 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr SR.XXVII.0007.200.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Józefy Fijałkowskiej w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2013 2301 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr KE.XXVII.0007.198.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2300 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr KE.XXVII.0007.197.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2013 2299 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr KE.XXVII.0007.196.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2298 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr KE.XXVII.0007.195.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 2297 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr ZO.XXVII.0007.201.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: dokonania zmiany w uchwale Nr LIV 310/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 8 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia statutu samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim.
2013 2231 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/213/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/210/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2010
2013 2124 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr FK.XXVIII.0007.207.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie:uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2013
2012 9831 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr FK.XXVI.0007.182.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 9830 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr FK.XXVI.0007.181.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 9696 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr FK.XXVI.0007.183.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 9631 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr ZO.XXV.0007.174.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Dębe Wielkie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 8306 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr ZK.XXV.0007.176.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 października 2012r. w sprawie: zmiany uchwały NR ZK.IX.0007.48.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębe Wielkie.
2012 6729 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr ZO.XXIV.0007.171.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 września 2012r. w sprawie: określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębem Wielkim.
2012 6728 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr SR.XXIV.0007.169.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy gen. Jana Skrzyneckiego w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2012 6727 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr SR.XXIV.0007.168.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 września 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Ignacego Osucha w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2012 6726 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr SR.XXIV.0007.167.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 września 2012r. w sprawie: przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy Pedagogów w kierunku wschodnim w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2012 6417 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr SR.XXIII.0007.156.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Sosnowa w miejscowości Debe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2012 6416 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr SR.XXIII.0007.155.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Złota w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie.
2012 5453 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr ZO.XXII.0007.150.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dębem Wielkim
2012 5452 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr FK.XXII.0007.145.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: określenia zasad i trybu postępowania dotyczącego udzielania dotacji dla spółek wodnych oraz sposobu jej rozliczania
2012 4618 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr SR.XXI.0007.137.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Zaciszna w miejscowości Ruda, gmina Dębe Wielkie
2012 4580 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr SZAS.XXI.0007.138.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Dębem Wielkim
2012 4392 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr KE.XIX.0007.123.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie:programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębe Wielkie.
2012 4391 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr ZO.0007.122.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz wysokości maksymalnej stawki za wyżywienie.
2012 4390 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr ZO.XIX.0007.121.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2012r. w sprawi: maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2012 4014 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr SZAS.XX.0007.128.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie:zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz przyjęcia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2012 2681 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr SR.XVIII.0007.112.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Zielona w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie.
2012 2680 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr SZAS.XVIII.0007.116.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: ustalenia nowych granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie.
2012 1522 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr ZO.XVII.0007.105.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dizecięcych.
2012 1521 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr SR.XVII.0007.107.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: Systemu Informacji Gminnej (SIG)
2012 1520 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr FK.XVII.0007.104.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2012
2012 491 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr FK.XV.0007.92.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 486 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr ZO.XVI.0007.99.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim
2012 485 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr GOPS.XVI.0007.98.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zlecenia realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim
2012 459 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr FK.0007.91.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na 2012 r. oraz zwolnień w tym podatku.
2012 458 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr Fk.XV.0007.90.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.
2012 457 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr FK.0007.89.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 456 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr FK.XV.0007.88.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 455 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr FK.XV.0007.87.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 5624 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr SR.XII.0007.70.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 września 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicu Leśna w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielki
2011 5625 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr ZO.0007.72.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 września 2011r. w sprawie: korekty w opisie granic obwodów głosowania.
2011 4901 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr SR.X.0007.59.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Mazowiecka w miejscowości Kobierne, gmina Dębe Wielkie.
2011 4900 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr SR.X.0007.58.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Południowa w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2011 4903 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr ZO.XI.0007.63.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2011 4902 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr SR.X.0007.61.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Warszawska w miejscowości Chrośla, gmina Dębe Wielkie.
2011 4040 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr SZAS.VII.0007.36.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gmine Dębe Wielkie.
2011 4041 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr ZK.IX.0007.47.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie:przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębe Wielkie na lata 2011 - 2016.
2011 4042 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr ZK.IX.0007.48.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębe Wielkie.
2011 2801 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród a także wypłacania innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie.
2011 2769 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2011
2011 2558 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Słoneczna w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2011 2557 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie:wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2011 2560 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2011 2559 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Porannej Rosy w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2010 7277 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LIII/290/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy Optymistów w miejscowości Chrośla gmina Dębe Wielkie
2010 7276 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LIII/287/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji
2010 7275 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LII/271/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 16 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy Adama Mickiewicza w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2010 7280 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LIV/312/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 7279 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LIV/310/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia statutu samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim
2010 7278 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LIV/309/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/116/2008 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie utworzenia Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim
2010 6892 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LIV/302/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r. oraz zwolnień w tym podatku
2010 4802 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr L/255/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębe Wielkie
2010 3397 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/241/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębe Wielkie nr XLVIII/183/2006 z 25 lipca 2006r. w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów
2010 3329 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/228/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy Spokojna w miejscowości Ruda, Gmina Dębe Wielkie
2010 3330 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/227/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy Lawendowa w miejscowości Chrośla, Gmina Dębe Wielkie
2010 2697 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XLV/221/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
2010 2698 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XLV/222/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 2131 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/210/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2010
2010 1018 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/214/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dębe Wielkie
2009 5649 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/200/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5647 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/198/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Dębe Wielkie na 2010 rok.
2009 5651 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/202/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy Urocza w kierunku południowym, w miejscowości Dębe Wielkie, Gmina Dębe Wielkie
2009 5653 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/206/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XLVII/176/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. Rady Gminy Dębe Wielkie w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego w Dębem Wielkim.
2009 5652 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/204/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 4147 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie gminy Dębe Wielkie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im dalszej opieki
2009 3519 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 2 czerwca 2009r.
2009 3518 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/156/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 3521 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych zaliczonych do kategorii dróg gminnych i wewnętrznych położonych na działkach stanowiących własność Gminy Dębe Wielkie w granicach Gminy Dębe Wielkie
2009 3520 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim
2009 2419 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/149/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmiany w uchwale nr XXXI/136/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród a także wypłacania innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie
2009 2418 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/146/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dębe Wielkie za 2008 rok
2009 2421 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/151/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy Urocza w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2009 2420 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/150/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Dębe Wielkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 1653 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/142/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej mającej siedzibę na terenie Gminy Dębe Wielkie
2009 1584 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/139/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie podziału ulic należących do różnych miejscowości
2009 1585 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/144/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Przedszkola Gminnego w Dębem Wielkim
2009 1552 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/134/209 z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenie budżetu gminy Dębe Wielkie na rok 2009
2009 895 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/136/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród a także wypłacania innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie.