Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 402

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11730 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic, drodze wewnętrznej we wsi Łosia Wólka
2019 11729 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego
2019 11669 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 11668 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2019 11667 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 11666 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2019 11665 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Czosnów
2019 11664 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2019 10450 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek za odbiór ścieków przez Komunalny Zakład Budżetowy w Czosnowie w przypadku wykonywania usługi na rzecz podmiotów niebędących odbiorcą usług w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2019 10449 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego
2019 10448 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/79/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów.
2019 10447 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/78/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Czosnów.
2019 10094 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów obejmującego część miejscowości Palmiry
2019 10093 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr X/59/2019X Rady Gminy Czosnów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów obejmującego część miejscowości Kazuń Polski oraz część miejscowości Sady
2019 10092 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów obejmującego część miejscowości Czeczotki oraz część miejscowości Cybulice
2019 9979 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów – etap II
2019 9863 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czosnów
2019 9244 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czosnów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9243 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/34/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 9242 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czosnów
2019 9241 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 9240 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Czosnów.
2019 8874 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów – etap I
2019 6999 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2019 6998 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 6997 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czosnów na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Czosnów
2019 5782 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad udzielenia bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 5781 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 5568 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czosnów Nr III/13/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5567 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty na terenie gminy Czosnów
2019 5566 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2019 3965 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czosnów w 2019 roku
2019 3964 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VII/30/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2019 2696 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2019
2019 2645 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2019 2644 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2019 2115 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów (dla części miejscowości Augustówek, części miejscowości Dębina, części miejscowości Jesionka i części miejscowości Łosia Wólka) – ETAP I
2019 1784 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Augustówek, część miejscowości Jesionka, część miejscowości Małocice oraz część miejscowości Wólka Czosnowska
2019 1783 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów obejmującego część miejscowości Wrzosówka, miejscowość Janów Mikołajówka, część miejscowości Sowia Wola i część miejscowości Brzozówka
2019 1667 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej
2018 13309 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Czosnów
2018 13308 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 11479 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LVIII/458/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 10945 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LV/431/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Kazuń Bielany, część miejscowości Kazuń Nowy oraz część miejscowości Jesionka
2018 10625 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LVII/450/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 103/XXIX/05 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czosnów
2018 10624 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LVII/449/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 10623 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LVII/448/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2018 10622 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LVII/447/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Czosnów
2018 9808 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LV/435/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/424/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czosnów oraz trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminie przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 9591 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LV/440/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/385/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 marca 2018 r. określającej „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Czosnów w 2018 r.
2018 9590 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LV/438/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 103/XXIX/05 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czosnów
2018 9589 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LV/437/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów.
2018 9588 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LV/436/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 21 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Nr XIII/88/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej
2018 8580 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LIII/424/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czosnów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 8579 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LIII/425/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czosnów na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Czosnów
2018 8578 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LIII/426/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, drodze wewnętrznej we wsi Izabelin-Dziekanówek
2018 8577 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LIII/427/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Czosnów
2018 8576 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LIII/428/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Czosnów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8575 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LIII/429/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Czosnów
2018 7648 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LII/420/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXIX/301/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2018 7110 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LI/410/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 291/XXXIII/2010 z dnia 9 lutego 2010r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czosnów.
2018 7109 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LI/409/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/385/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czosnów w 2018r.
2018 7108 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LI/408/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, doradcy metodycznego oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów
2018 5700 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr L/400/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2018 5699 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr L/399/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/122/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie
2018 5698 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr L/398/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, doradcy metodycznego oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów
2018 3891 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/388/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic, drogom wewnętrznym we wsi Jesionka, Kaliszki i Augustówek.
2018 3583 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/387/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2018 3582 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/385/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czosnóww w 2018 roku
2018 3581 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/384/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 3580 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/383/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Czosnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib komisji wyborczych.
2018 3579 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/382/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Czosnów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3578 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/381/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.
2018 1452 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/372/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2018 574 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2018
2018 573 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Czosnów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 564 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów oraz zwolnień od tej opłaty
2017 11889 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLV/348/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/268/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 10307 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2017 10306 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/339/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/322/2017 Rady Gminy Czosnów w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czosnów
2017 10305 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/337/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 października 2017 r. o zmianie uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XXXIX/395/2014 z dnia 16 września 2014 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Czosnów
2017 10304 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/336/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 10303 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr Nr XLIV/335/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2017 10302 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/334/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Czosnów
2017 9397 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XLII/317/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2017 9330 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/327/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 124/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsiach: Kazuń Bielany, Kazuń Nowy, Palmiry, Sady.
2017 9329 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/326/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej.
2017 9328 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/324/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zaliczenia wybranych dróg do kategorii dróg gminnych
2017 9327 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/323/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czosnów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 9326 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/322/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czosnów
2017 7104 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/314/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2017 6192 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2017 4880 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/290/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2017 3474 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej
2017 3473 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 47/VIII/99 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsiach: Dębina, Izabelin-Dziekanówek, Kazuń Bielany, Cybulice Małe, Cybulice Duże, Łosia Wólka.
2017 3472 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej.
2017 3471 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobrzyń oraz części miejscowości Czosnów
2017 3470 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2017 3270 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów – etap II
2017 3269 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2017 3268 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3267 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czosnów w 2017 roku
2017 3266 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie określenia opłaty prolongacyjnej
2017 860 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2017
2017 859 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XXXIX/396/2014 z dnia 16 września 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Czosnów
2017 858 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej.
2017 857 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/X/03 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie nadania nazw ulic we wsiach: Sowia Wola i Cybulice Małe.
2017 856 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 124/XXXV/06 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Łosia Wólka i Augustówek.
2017 855 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/XV/2000 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsiach: Kazuń Nowy Osiedla, Dębina, Czeczotki, Cybulice Małe.
2016 11877 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 r.
2016 11870 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenie z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej
2016 11869 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 291/XXXIII/2010 z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czosnów
2016 11868 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr X/76/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czosnów
2016 11867 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2016 11167 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów
2016 11166 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 11165 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 11164 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czosnów.
2016 11163 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Czosnów
2016 11162 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budżetu gminy
2016 11161 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Czosnów, zakresu i trybu kontroli ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2016 9726 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 4 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej.
2016 9725 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 4 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów – etap I
2016 7379 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów
2016 7218 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej.
2016 7217 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2016 7216 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospdoarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7215 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2016 7214 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czosnów.
2016 7213 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czosnów
2016 4866 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/169/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej.
2016 4865 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/168/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czosnów dla wsi Sady
2016 4864 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/166/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/326/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2016 4315 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/326/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2016 4314 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr X/76/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czosnów
2016 4313 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czosnów w 2016 roku
2016 4312 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/122/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie
2016 2530 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2016 1930 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 grudnia 2015r. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2016 1679 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie wysokości i zasad oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Czosnów
2016 1670 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Czosnów w sprawie określenia opłaty prolongacyjnej
2016 1657 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czosnów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 1651 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 1650 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.
2016 1649 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2016 744 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2016.
2016 743 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia opłaty prolongacyjnej
2016 742 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów
2016 741 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 740 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad przekazywania sołectwom gminy składników mienia gminnego do korzystania.
2016 223 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/114/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/315/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej
2016 222 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/107/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich
2016 221 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/106/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2015 10444 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/111/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 10443 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/105/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Czosnów , zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2015 10442 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/104/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2015 10441 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/103/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Czosnów w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Czosnów
2015 10440 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/102/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9100 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9099 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 9098 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 9097 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 października 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czosnów.
2015 9096 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Czosnów.
2015 8227 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 września 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej
2015 8226 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czosnów
2015 8225 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie nalezności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadajacych gminie Czosnów lub jej jednostkom podległym, warunkó dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2015 6880 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr X/78/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej.
2015 6879 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr X/76/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czosnów
2015 6878 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr X/75/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czosnów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6877 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czosnów
2015 6876 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu korzystania z obiektu sportowego w Czosnowie.
2015 5150 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 4 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2015 5064 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 14 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2015 5063 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/326/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2015 5062 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Czosnów
2015 5061 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, doradcy metodycznego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów
2015 4163 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinach artystycznych, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2015 4113 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/52/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 14 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2015 4112 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć do przedszkoli publicznych w Gminie Czosnów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2015 4111 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/50/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/326/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2015 4110 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/49/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/X/03 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2003r. dotyczącej nadania nazw ulic we wsiach Sowia Wola i Cybulice Małe.
2015 4109 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/47/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
2015 4108 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czosnów
2015 4107 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czosnowie.
2015 3463 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/35/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budżetu gminy
2015 2198 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/37/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2015 2197 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/36/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/326/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2015 2196 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/34/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2015 2195 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/33/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy Czosnów.
2015 2194 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/31/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym.
2015 2193 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 1825 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2015
2015 940 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/315/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej
2015 939 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 grudnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2014 11032 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/407/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej.
2014 10581 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XL/403/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 9189 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/394/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 września 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Czosnów oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 9077 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/396/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 września 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Czosnów
2014 9076 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/395/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 września 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Czosnów
2014 7283 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/385/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/326/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 7282 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/384/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2014 5490 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/371/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 35/VII/07 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 maja 2007r. dotyczącej nadania nazw ulic drogom we wsiach Czosnów, Kaliszki, Łomna Las, Cząstków Mazowiecki, Cybulice Małe i Cząstków Polski
2014 4836 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/367/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady gminy Czosnów w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Czosnów oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 3599 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/363/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/126/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 lutego 2012r. dotyczącej nadania nazw ulic drogom we wsiach Cybulice Duże i Czosnów.
2014 3598 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/362/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/326/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 3597 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/356/201 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Czosnów oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 2667 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/349/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2014 2666 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/347/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 2665 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/345/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/291/2013 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej, drogi nr 2403W w relacji: od drogi 579 – Kazuń Polski - Czeczotki
2014 616 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/335/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2014
2014 303 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/333/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 302 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/332/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Komunalnego zakładu Budżetowego w Czosnowie
2014 301 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/329/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 300 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/327/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 299 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/326/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 13351 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/315/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej
2013 13273 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr Nr XXXI/311/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie gminy Czosnów
2013 11599 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/307/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.
2013 11598 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/306/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej we wsi Małocice
2013 11597 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/305/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 października 2013r. w sprawie nadania nazwy parkowi przed Urzędem Gminy Czosnów
2013 11596 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/303/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 11595 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/302/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej na terenie gminy Czosnów
2013 9911 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/299/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.
2013 9910 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/297/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 września 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czosnów
2013 9638 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/291/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 7 września 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej, drogi nr 2403W w relacji: od drogi 579 – Kazuń Polski - Czeczotki
2013 8155 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/289/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2013 7651 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/287/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2013 7650 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/284/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2013 5855 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXV/279/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.
2013 4447 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/273/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej stanowiącej własność prywatną we wsi Pieńków
2013 4446 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/272/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czosnów w 2013 roku
2013 4445 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/265/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czosnów
2013 4444 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/264/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czosnów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4443 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/263/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 4442 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/262/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1985 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/257/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 6 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/236/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1984 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/254/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 6 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2013 1220 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXII/246/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2013
2013 1026 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXII/247/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czosnów oraz warunków i zasad korzystania.
2012 10175 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/225/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wrzosówka-Wólka Czosnowska.
2012 10174 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/224/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Truskawka.
2012 10173 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/223/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Sowia Wola Folwarczna.
2012 10172 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/222/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Sowia Wola.
2012 10171 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/221/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Pieńków.
2012 10170 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/220/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Palmiry.
2012 10169 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/219/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Małocice.
2012 10168 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/218/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łosia Wólka.
2012 10167 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/217/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łomna Las.
2012 10166 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/216/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łomna.
2012 10165 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/215/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kiścinne-Wiersze.
2012 10164 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/214/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kazuń Polski.
2012 10163 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/213/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kazuń Nowy -Sady.
2012 10162 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/212/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kazuń Nowy Osiedle.
2012 10161 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/211/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kazuń Bielany.
2012 10160 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/210/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kaliszki.
2012 10159 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/209/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jesionka.
2012 10158 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/208/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Janówek.
2012 10157 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/207/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Janów Mikołajówka.
2012 10156 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/206/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Izabelin Dziekanówek.
2012 10155 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/205/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dobrzyń.
2012 10154 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/201/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Cząstków Polski.
2012 10153 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/200/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Cząstków Mazowiecki.
2012 10152 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/199/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Cybulice Małe.
2012 10151 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/198/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Cybulice Duże.
2012 10150 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/197/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Cybulice.
2012 10149 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/196/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Brzozówka.
2012 10148 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/194/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Aleksandrów.
2012 10147 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/193/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Adamówek.
2012 10146 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/192/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czosnów.
2012 9835 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/204/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dębina.
2012 9834 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/203/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dąbrówka.
2012 9833 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/202/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czeczotki.
2012 9832 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/195/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Augustówek.
2012 9682 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/240/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 321/XXXIX/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czosnów
2012 9681 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/238/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 9680 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/237/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czosnów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 9679 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/236/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 9678 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/235/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9677 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/234/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2012 9676 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/231/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XIV/121/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalania trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Czosnów
2012 8263 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/190/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8262 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/189/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Czosnów.
2012 8261 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/186/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Czosnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 8260 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/185/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Czosnów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 8259 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/184/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2012 8258 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/183/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czosnów
2012 8257 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/182/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 8256 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/181/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej na terenie gminy Czosnów.
2012 7053 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XIX/176/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 119/XXXIII/06 Rady Gminy Czosnów z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie zmienionej uchwałami Nr 343/XLII/10 z dnia 10 listopada 2010 r. i Nr III/13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.
2012 6326 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsiach Kaliszki i Cząstków Polski.
2012 6325 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/169/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości w gminie Czosnów.
2012 6324 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Czosnów Nr 12/III/02 z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Czosnów.
2012 5815 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XVII/156/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Czosnów.
2012 5123 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVI/153/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drogom wewnętrznym stanowiących własność Gminy Czosnów we wsi Kazuń Bielany i we wsi Wrzosówka.
2012 5122 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVI/152/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym oraz nazw drogom wewnętrznym we wsi Małocice i Augustówek.
2012 5121 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVI/145/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.
2012 4057 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/138/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pieńków.
2012 4056 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/137/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czosnów w 2012 roku.
2012 2972 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/126/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom we wsiach Cybulice Duże i Czosnów.
2012 2971 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2012 2970 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, i trybu ich pobierania.
2012 2969 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie.
2012 2968 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie gminy Czosnów.
2012 857 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/112/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2012
2012 717 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/110/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej we wsi Dębina.
2012 716 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/109/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów.
2012 715 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/108/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2011 8389 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XI/99/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8390 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XI/102/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 267/XXXI/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsiach: Izabelin-Dziekanówek, Łomna, Palmiry.
2011 8263 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
2011 7641 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7640 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/89/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej na terenie gminy Czosnów.
2011 7642 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7644 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/94/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2011 7643 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/92/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czosnów
2011 5880 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/81/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Czosnów
2011 5879 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/80/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 104/XVI/2008 Rady Gminy Czosnów w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej
2011 5882 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/84/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr 348/XLII/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsiach: Izabelin-Dziekanówek, Pieńków
2011 5881 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/83/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 września 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2011 5616 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zasad i trybu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Czosnów
2011 5549 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VII/73/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy drogom publicznym we wsiach: Łomna, Kaliszki
2011 3791 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/56/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 321/XXXIX/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czosnów.
2011 3790 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/55/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia ,,Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Czosnów na lata 2011 - 2014 z perspektywą na lata 2015-2018 (aktualizacja)” wraz z załącznikiem „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czosnów na lata 2011 - 2017 z perspektywą do roku 2032 (aktualizacja)”.
2011 3789 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/54/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia ,,Programu Ochrony Środowiska dla gminy Czosnów na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 (aktualizacja)”.
2011 3792 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/57/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 335/XLI/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 3795 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/60/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Czosnów.
2011 3794 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/59/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2011 3793 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.
2011 2897 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IV/29/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2011 2898 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr V/43/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 12 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2011 2899 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr V/45/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Czosnów.
2011 1943 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic we wsiach: Palmiry, Sowia Wola Folwarczna.
2011 1944 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1942 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2011
2011 1940 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 119/XXXIII/06 Rady Gminy Czosnów z dnia 12 maja 2006 w sprawie utworzenia Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie zmienionej uchwałą zmienionej Uchwałą Nr 343/XLII/10 z dnia 10 listopada 2010 r.
2011 1941 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.
2011 1945 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2011 1949 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Augustówek.
2011 1950 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Czosnów oraz zapewnieniu im dalszej opieki.
2011 1948 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium artystycznego.
2011 1946 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Czosnów.
2011 1947 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokość stypendium sportowego.
2010 6605 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 335/XLI/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 6604 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 333/XLI/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej na terenie gminy Czosnów.
2010 6607 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 338/XLI/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kazuń Nowy.
2010 6606 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 336/XLI/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 5943 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 343/XLII/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 119/XXXIII/06 Rady Gminy Czosnów z dnia 12 maja 2006 w sprawie utworzenia Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie zmienionej uchwałą Nr 119/XVII/08 z dnia 24 czerwca 2008r.
2010 5942 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 342/XLII/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2010 5945 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 348/XLII/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsiach: Izabelin Dziekanówek, Pieńków.
2010 5944 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 347/XLII/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym we wsiach: Dobrzyń, Łomna, Kazuń Polski, Pieńków, Izabelin Dziekanówek.
2010 3812 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 317/XXXIX/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czosnów lub jej jednostkom podległym.
2010 3813 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 322/XXXIX/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kazuń Bielany.
2010 3443 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr 300/XXXIV/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania udzielonej dotacji niepublicznym przedszkolom i osobom prowadzącym wychowanie w formach zespołów i punktów wychowania przedszkolnego.
2010 3442 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr 299/XXXIV/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 marca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.
2010 3441 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr 298/XXXIV/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2010 3446 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr 313/XXXVII/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Cząstków Mazowiecki
2010 3445 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr 312/XXXVII/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czosnów
2010 3444 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr 310/XXXVII/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2606 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 131/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Izabelin Dziekanówek
2010 2605 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 130/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Dobrzyń
2010 2608 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 133/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Jesionka
2010 2607 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 132/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Janówek
2010 2602 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 127/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Cząstków Mazowiecki
2010 2601 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 126/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Augustówek
2010 2604 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 129/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Dąbrówka
2010 2603 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 128/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Cybulice Małe
2010 2614 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 139/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Kazuń Nowy-Sady
2010 2613 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 138/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Łosia Wólka
2010 2616 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 291/XXXIII/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasaobu Gminy Czosnów.
2010 2615 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 140/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Łomna
2010 2610 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 135/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Kazuń Bielany
2010 2609 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 134/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Kaliszki
2010 2612 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 137/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Kiścinne-Wiersze
2010 2611 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 136/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Kazuń Polski
2010 1333 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr 272/XXXII/09 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czosnów na rok 2010.
2010 1334 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr 275/XXXII/09 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic we wsiach: Łomna, Kazuń Polski.
2010 1335 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr 276/XXXII/09 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Łomna
2010 927 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr 231/XXVI/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 maja 2009r. w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych
2010 928 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr 234/XXVI/09 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi: Brzozówka, Małocice, Kazuń Bielany Kazuń Polski
2010 926 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr 216/XXIV/09 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych przedszkolom i osobom prowadzącym wychowanie w formie zespołów i punktów wychowania przedszkolnego
2009 6174 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 256/XXX/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 października 2009r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi: Izabelin - Dziekanówek
2009 6175 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 257/XXX/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 października 2009r. w sprawie w sprawie nadania nazw ulic we wsi : Izabelin-Dziekanówek.
2009 6176 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 261/XXXI/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej na terenie gminy Czosnów
2009 6171 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 231/XXVI/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 maja 2009r. w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych
2009 6172 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 234/XXVI/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi: Brzozówka, Małocice, Kazuń Bielany, Kazuń Polski.
2009 6173 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 250/XXIX/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 września 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej, drogi Nr 2406 W relacji Janówek - Augustówek do drogi Kazuń Bielany - Dębina na odcinku od miejscowości Janówek do miejscowości Augustówek (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2405 W) położonej na terenie powiatu nowodworskiego
2009 6180 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 265/XXXI/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie: określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w 2010 roku
2009 6181 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 266/XXXI/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi: Łomna
2009 6182 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 267/XXXI/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulic we wsiach: Izabelin – Dziekanówek, Łomna, Palmiry
2009 6177 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 262/XXX/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2009 6178 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 263/XXXI/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 6179 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 264/XXXI/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz granic ich obwodów
2009 3074 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr 219/XXV/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czosnów
2009 3075 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr 224/XXV/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Czeczotki
2009 1161 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr 202/XXI/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr 33/VII/07 z dnia 29 maja 2007r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czosnów
2009 1162 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr 203/XXI/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: zmiany uchwały nr 124/XVII/08 z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie nadania nazw ulic we wsiach : Kazuń Bielany, Kazuń Nowy, Palmiry, Sady
2009 1158 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr 197/XXI/2008 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czosnów na rok 2009
2009 1159 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr 198/XXI/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czosnów
2009 1165 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr 206/XXI/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Czosnów
2009 1160 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr 199/XXI/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę
2009 1163 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr 204/XXI/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Cząstków Mazowiecki
2009 1164 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr 205/XXI/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Palmiry