Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 78

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11606 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku na obszarze Gminy Czerwonka
2019 11605 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwonka
2019 11604 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 10371 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwonka
2019 9509 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 9503 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 9502 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2019 8571 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwonka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r
2019 8570 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwonka, od dnia 1 września 2019r.
2019 8569 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2019r., a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwonka.
2019 8568 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Czerwonka, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2019 6374 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwonka.
2019 6373 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwonka w 2019 roku.
2019 2735 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Czerwonka
2019 2734 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2733 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2732 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym, sołtysom i Przewodniczącemu Rady Gminy
2019 2254 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw
2019 2253 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyrażania zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Czerwonka do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2019 1001 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czerwonka na lata 2019-2023.
2019 523 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym, sołtysom i Przewodniczącemu Rady Gminy.
2019 522 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czerwonka.
2018 13235 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 12066 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Czerwonka
2018 12065 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Czerwonka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12064 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwonka
2018 9760 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 9759 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 9758 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 9757 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 9756 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 9755 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 9518 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19 września 2018 r. wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9517 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czerwonka
2018 9516 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerwonka
2018 6284 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 4408 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Czerwonka.
2018 4407 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czerwonka.
2018 4406 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Czerwonka
2018 4405 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwonka w 2018 roku.
2018 4404 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czerwonka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4403 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czerwonka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2702 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 2701 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2018 916 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/148 /2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Czerwonka.
2018 915 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czerwonka lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2018 914 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 913 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerwonka
2017 11558 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Czerwonka
2017 10594 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 10593 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 9379 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 9377 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 9376 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 7971 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 7466 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 7465 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XX/123/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7405 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czerwonka lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2017 6948 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Czerwonka instrumentem płatniczym.
2017 6754 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2017 4214 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/126/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Czerwonka.
2017 4213 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/125/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2848 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2017 1526 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2017 1433 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 235 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonym przez Gminę Czerwonka.
2016 11732 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 1 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/94/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22 września 2016 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwonce i Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonce
2016 10855 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Czerwonka
2016 9214 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XV/82/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 8798 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/85/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwonka
2016 8797 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22 września 2016r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwonce i Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonce
2016 5741 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XV/88/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czerwonka
2016 5740 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XV/87/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5739 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XV/86/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5738 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwonka
2011 5288 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/101/09 Rady Gminy Czerwonka z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2011 5289 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XXV/105/09 Rady Gminy Czerwonka z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 3390 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/138/10 Rady Gminy Czerwonka z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czerwonka na rok 2010