Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 31

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11571 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 60/VIII/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2019 11570 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 59/VIII/2019 z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek, oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą
2019 11569 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 58/VIII/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą
2019 8417 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 51/VII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą.
2019 8416 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 49/VII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą
2019 8415 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 48/VII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą oraz określenia granic ich obwodów
2019 6299 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr 18/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2019
2019 1415 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czerwińsk nad Wisłą w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Czerwińsk nad Wisłą
2019 713 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą przez osoby prawne i osoby fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2012 3784 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 106/X/2012 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2012 3783 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 104/X/2012 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą w 2012 roku
2012 3782 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 103/X/2012 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych osobom zajmującym określone stanowiska w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą
2012 3781 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 100/X/2012 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie opłat za korzystanie z mienia komunalnego
2012 3780 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 99/X/2012 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czerwińsk nad Wisłą
2012 3779 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 83/VIII/2011 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie „Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czerwińsk nad Wisłą"
2012 2685 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 89/IX/2012 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie regulaminu targowisk w Gminie Czerwińsk nad Wisłą
2012 2684 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 88/IX/2012 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziale przedszkolnym prowadzonym przez gminę Czerwińsk nad Wisłą
2012 871 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 79/VIII/2011 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu płońskiego poprzez zniesienie ochronności z drzew- dwóch lip drobnolistnych rosnących na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą.
2012 681 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr 65/VII/2011 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Roguszyn, gmina Czerwińsk nad Wisłą
2012 680 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr 61/VII/2011 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w regulaminie dostarczania wody  i odprowadzania ścieków
2011 8211 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 57/VII/2011 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej do naliczenia podatku rolnego
2011 8210 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 56/VII/2011 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości 
2011 8212 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 58/VII/2011 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2011 8214 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 60/VII/2011 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 8213 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 59/VII/2011 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2012
2011 1884 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr 16/II/2010 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2011
2010 6847 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 230/XXXIII/2010 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości.
2010 6846 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 225/XXXI/2010 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 14 września 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą
2010 6848 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 231/XXXIII/2010 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej do naliczenia podatku rolnego.
2010 6850 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 233/XXXIII/2010 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2011
2010 6849 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 232/XXXIII/2010 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej