Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 166

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7315 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym w Gminie Czarnia.
2019 7314 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 7313 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok
2019 7312 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia.
2019 6034 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok
2019 5203 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr III/32/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czarnia.
2019 5202 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr III/31/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2019 roku.
2019 5201 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr III/30/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni.
2019 5200 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr III/29/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok
2019 1012 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia.
2019 1011 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czarnia.
2019 1010 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy Czarnia.
2019 1009 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Czarnia w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1008 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych i zasiłku celowego na zakup posiłku dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1007 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2019.
2019 1006 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok
2018 11197 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/207/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok
2018 11196 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok
2018 11195 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok
2018 11194 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok
2018 10208 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXX/209/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarnia na lata 2018-2023.
2018 10207 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXX/208/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Czarnia.
2018 9185 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia.
2018 6196 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Czarnia.
2018 6139 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/185/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 6138 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia metody opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2018 6137 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2018 r.
2018 4288 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok
2018 3746 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół , przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego , trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 3745 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czarnia na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3744 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czarnia na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 682 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/176/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową , przebudową , utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy Czarnia.
2018 681 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/173/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2018
2018 680 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/171/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok.
2018 679 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok
2017 11113 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 11112 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia.
2017 9482 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok
2017 9046 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
2017 9045 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2017 8567 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/157/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok
2017 8415 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXi/147/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok.
2017 7022 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XIX/133/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok
2017 6176 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/154/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek kosztów eksploatacji pomieszczeń wykorzystywanych w calu realizacji zadań e-klubu w ramach projektu "E-kompetencje bez barier" nr POPC.03.01.00-00-0007/16
2017 6175 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/153/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czarnia.
2017 6174 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/149/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Surowem w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem.
2017 6173 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/148/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Czarni w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Czarni.
2017 6172 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/139/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3528 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/141/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czarnia
2017 3527 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/136/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2022
2017 1493 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/105/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 rok
2017 516 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2016 10688 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/120/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/107/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 10687 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/117/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 10686 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/116/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia.
2016 10068 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/94/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 rok
2016 10066 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XIII/90/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 r.
2016 8962 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/111/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii gminnej.
2016 8961 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/110/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni.
2016 8960 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/107/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 7966 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XII/79/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 r.
2016 6695 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIV/101/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bandysie w przedmiocie zmiany granic Gminy Czarnia.
2016 6694 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIV/98/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2016 6693 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIV/97/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 6692 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIV/96/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/81/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6691 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIV/95/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czarnia.
2016 5059 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2015 r.
2016 4692 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XII/86/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2016 3704 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/82/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3703 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/81/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3702 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/80/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnia.
2016 2362 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr IX/51/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2015 rok.
2016 957 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XI/76/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/62/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/112/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarnia i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 956 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XI/75/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/61/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czarnia.
2016 955 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XI/72/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2016
2016 609 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/112/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarnia i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 578 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czarnia.
2015 10249 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/66/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2015 10248 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/60/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2015 10247 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/59/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10246 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/58/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia.
2015 9154 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr VIII/44/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2015 r.
2015 8651 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr IX/55/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia.
2015 6870 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2015 r.
2015 3831 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/34/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/111/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3432 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA FRAGMENTU PRZEBIEGU DWUTOROWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 400 KV OSTROŁĘKA – OLSZTYN MĄTKI NA TERENIE GMINY CZARNIA
2015 3431 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 400 KV OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI NA TERENIE GMINY CZARNIA
2015 2681 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 r.
2015 2489 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2015
2014 10546 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 rok.
2014 10545 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 rok
2014 10160 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII/167/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 rok.
2014 10036 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 r.
2014 10035 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXV/194/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 r.
2014 9476 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/154/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2013
2014 8995 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XX/148/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2013 rok.
2014 8785 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XIX/142/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2013 rok.
2014 7518 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/102/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009
2014 6989 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/120/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2013 rok
2014 6607 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia tybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Czarnia niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 6606 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Czarnia.
2014 5402 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2012 rok
2014 5029 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/96/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2012 r.
2014 4034 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII/170/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnia oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2014 4033 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII/165/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014 - 2020.
2014 2117 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/73/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2012 r.
2014 882 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/161/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zasad ustalania i trybu pobierania opłat jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi.
2014 557 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXI/163/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnia oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2014 549 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI/160/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie wypłacania dodatków energetycznych.
2014 548 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI/158/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2014
2013 13375 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/149/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia.
2013 13322 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/150/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarnia.
2013 8025 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bandysie w przedmiocie zmiany granic Gminy Czarnia.
2013 8024 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/94/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r.
2013 8023 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 4377 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XVII/90/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009
2013 4279 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XVII/123/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2013 4278 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XVII/122/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2013r.
2013 4277 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XVII/118/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r.
2013 3184 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/117/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2010
2013 883 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/110/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia
2013 600 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/114/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 599 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/113/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 598 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/112/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarnia i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 597 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/111/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 596 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/107/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/03 Rady Gminy w Czarni z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie statutu gminy Czarnia.
2013 595 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2013
2012 8780 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/100/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Czarnia oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2012 8779 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/99/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2012 8778 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/97/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Czarnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8777 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/94/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Czarnia.
2012 8776 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/93/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia
2012 7090 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XIV/89/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/120/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia.
2012 7089 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XIV/88/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Czarnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7088 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/83/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2012 6354 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XX/104/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009
2012 3601 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XII/70/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bandysiach.
2012 850 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XI/67/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnia na 2012 r.
2012 726 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Surowe.
2012 725 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rutkowo.
2012 724 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Michałowo.
2012 723 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Długie.
2012 722 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czarnia.
2012 721 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cyk.
2012 720 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cupel.
2012 719 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzozowy Kąt.
2012 718 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bandysie.
2011 8542 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2011 8104 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarnia.
2011 8102 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 8103 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia.
2011 5285 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XV/74/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2008
2011 5286 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XVI/84/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009
2011 4726 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 5 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 4545 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XIV/70/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2008
2010 2991 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXII/121/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010r. w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni
2010 2021 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXI/107/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009
2010 2022 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXI/108/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarnia na rok 2010
2010 2023 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXI/113/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 254 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XIII/63/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2008
2009 7074 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XX/105/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2009 7075 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XX/106/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3875 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XVII/96/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 2754 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XVI/87/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Czarnia
2009 1792 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XV/75/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarnia na rok 2009
2009 331 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XV/77/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/72/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2008r.