Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 192

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11401 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy Chynów z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XIII/80/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów obejmującego części wsi Edwardów, Sułkowice i Drwalew
2019 9734 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy Chynów z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5429 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Chynów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Drwalew, Chynów, Wola Chynowska, gmina Chynów etap I
2019 5428 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Chynów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chynowie
2019 5427 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Chynów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5426 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Chynów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/212/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów
2019 3451 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Chynów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chynów w 2019 roku.
2019 1372 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/17/2019 Rady Gminy Chynów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chynów na 2019 rok
2019 1371 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/16/2019 Rady Gminy Chynów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2029
2019 1370 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/13/2019 Rady Gminy Chynów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
2018 11039 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/268/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
2018 11038 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/267/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chynów
2018 9539 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XL/263/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Nowe Grobice
2018 9439 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XL/261/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chynów
2018 7774 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie Lokalnego Programu Wsparcia dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów ekologicznych w ramach projektu: “Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych oraz montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Chynów”.
2018 7773 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia stawki opłaty odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych dowożonych wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chynów
2018 7772 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Chynów oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie gminy Chynów
2018 4779 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Chynów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4778 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 3077 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2018 3076 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Chynów.
2018 3075 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Chynów, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru.
2018 3074 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chynów w 2018 roku.
2018 3073 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Chynów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 2463 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2462 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Chynów przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Chynów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 2461 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chynowie
2018 1250 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów
2017 12602 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2023
2017 12601 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2017 12600 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Nowe Grobice
2017 10946 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pieczyskach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Pieczyskach
2017 10945 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Machcinie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Machcinie
2017 10944 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Poetów Polskich w Zalesiu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Poetów Polskich w Zalesiu.
2017 10943 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku
2017 10942 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Tadeusza Stokowskiego w Watraszewie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Tadeusza Stokowskiego w Watraszewie
2017 10941 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Polskich Patriotów w Drwalewie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Polskich Patriotóww Drwalewie
2017 10940 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Sułkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Sułkowicach
2017 10939 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chynowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Chynowie
2017 10938 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „ Kwiatowa” w miejscowości Drwalew
2017 10937 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „ Jutrzenki” w miejscowości Drwalew
2017 10936 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie"
2017 10935 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chynów.
2017 10934 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chynów.
2017 5843 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy sołectwa
2017 3407 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chynów lub jej jednostkom organizacyjnym.
2017 3406 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Dzika” w miejscowości Nowe Grobice
2017 3405 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Widok
2017 3404 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 r.
2017 3273 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 2344 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/216/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów
2017 1255 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Chynów
2017 1254 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chynów
2017 274 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023.
2017 260 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 257 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego fragment wsi Widok
2016 10606 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/131/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chynów na rok 2017.
2016 10605 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/130/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chynów na rok 2017.
2016 7398 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Barcice Drwalewskie
2016 7397 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar część wsi Barcice Drwalewskie
2016 7396 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Widok
2016 7241 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chynów.
2016 6046 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chynów"
2016 3441 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chynów w 2016 roku
2016 2214 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019
2016 1286 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XII/80/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chynów
2016 1061 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/81/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Chynów, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru.
2016 954 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Chynów przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Chynów, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 953 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Chynów
2016 952 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Chynów
2016 951 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chynów na lata 2016 - 2020.
2016 576 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/76/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2023
2016 575 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/75/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2015 9814 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2015 9813 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 9812 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chynów na rok 2016.
2015 9811 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chynów na rok 2016.
2015 9810 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia zasad jej ustalania i poboru
2015 8779 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2015 8156 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 29 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2015 3472 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr III/25/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/216/10 Rady Gminy Chynów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Chynów
2015 3471 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr III/22/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian w podziale Gminy Chynów na stałe obwody głosowania
2015 3470 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr III/21/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy sołectwa
2015 1317 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr II/6/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2023
2015 1316 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr II/5/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
2015 1061 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr II/14/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chynów
2015 1060 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr II/15/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Chynów
2014 10764 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczania podatku leśnego na rok 2015
2014 10763 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustalenia ceny skupu 100 kg ziarna żyta jako podstawy do naliczania podatku rolnego na rok 2015
2014 10762 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 10761 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/239/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 8839 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 18 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi: Drwalew, Pieczyska, Sułkowice, Chynów, Wola Chynowska, Edwardów i Nowe Grobice
2014 7799 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Chynów na stałe obwody głosowania
2014 7798 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Chynów na okręgi wyborcze
2014 7797 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 6155 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów
2014 4210 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chynów w 2014 roku.
2014 4209 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar część wsi Barcice Drwalewskie
2014 4208 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Chynów
2014 3011 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Chynów na stałe obwody głosowania
2014 3010 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Chynów na okręgi wyborcze
2014 1213 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1212 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1211 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Chynów
2013 13730 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2023
2013 13729 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
2013 12338 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Chynów nr XVI/112/2012 z dnia 18 września 2012roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 12337 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar część wsi Widok
2013 12336 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar fragmentu wsi Martynów OBSZAR I
2013 12335 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar część wsi Hipolitów dz.3, dz.4, dz.5
2013 12334 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2013 12333 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie ustalenia ceny skupu 100 kg ziarna żyta jako podstawy do naliczania podatku rolnego na rok 2014
2013 12332 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 12331 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 8738 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drwalew
2013 7232 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Wola Pieczyska ozn. 1-2-3-4-5-6
2013 7231 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Grobice
2013 3938 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XX/147/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 2539 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Chynów
2013 168 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/12 Rady Gminy Chynów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2023
2013 167 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/12 Rady Gminy Chynów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
2013 166 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Gminę Chynów
2013 165 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Chynów
2013 164 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 163 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Gminę Chynów oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 162 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chynów
2013 161 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Budy Sułkowskie.
2012 8108 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy Chynów
2012 8107 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie ustalenia ceny skupu 100 kg ziarna żyta jako podstawy do naliczania podatku  rolnego na rok 2013
2012 8106 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 8105 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Chynów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 8037 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 6708 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 18 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Chynów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6707 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 18 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 5808 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sułkowice.
2012 3053 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chynów w 2012 roku
2012 3052 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie.
2012 3051 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Edwardów, Sułkowice i Drwalew
2012 3050 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Henryków
2012 3049 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chynowie.
2012 163 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/65/2011 z dnia 29 listopada 2011r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2012 162 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XII /73/ 2011 Rady Gminy Chynów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2023
2012 161 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
2011 7283 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 7282 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r.
2011 7284 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia ceny skupu 100 kg ziarna żyta jako podstawy do naliczania podatku rolnego na rok 2012
2011 7286 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/116/97 Rady Gminy Chynów z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie powołania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
2011 7285 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chynowie.
2011 6112 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chynów
2011 5705 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 30 września 2011r. w sprawie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/213/10 Rady Gminy Chynów z dnia 30.04.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Widok i Węszelówka
2011 5704 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar fragmentu wsi Martynów, dz. 51/1, 51/2, 52, 56, 57
2011 5706 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 30 września 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Rady Gminy w Chynowie nr XXX/225/02 z dnia 2002.07.08 /Dz.Urz.Woj.mazowieckiego nr 207, poz.5148/ o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Budy Sułkowskie, Grabina, Nowe Grobice, Wola Pieczyska
2011 5708 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 30 września 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Chynów przez osoby prawne i osoby fizyczne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 5707 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sułkowice.
2011 3406 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Gminnego Domu Kultury w Chynowie
2011 3290 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chynów.
2011 3291 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chynowie.
2011 3292 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Chynów
2011 2269 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/213/10 Rady Gminy Chynów z dnia 30.04.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Widok i Węszelówka
2011 2270 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011 - 2014
2011 1959 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXXI/222/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości: Drwalew, Pieczyska, Sułkowcie, Chynów, Wola Chynowska i Edwardów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie fragmentu obszaru miejscowości Nowe Grobice w gminie Chynów
2011 1960 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów.
2011 1494 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr III/15/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chynów dla części dotyczącej działki nr 150/9 we wsi Chynów
2011 728 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/13/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011
2011 660 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023
2010 6894 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy Chynów z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r.
2010 6895 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Chynów z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 6195 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/10 Rady Gminy Chynów z dnia 28 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Grobice
2010 5883 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2010 Rady Gminy Chynów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Chynów z tymi organizacjami i podmiotami.
2010 5884 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/10 Rady Gminy Chynów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/230/2010 z dnia 30 lipca 2010r. Rady Gminy Chynów w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Chynów z tymi organizacjami i podmiotami.
2010 5323 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/08 Rady Gminy Chynów z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 4519 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2010 Rady Gminy Chynów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Barcice Drwalewskie
2010 2920 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/10 Rady Gminy Chynów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Chynów
2010 2630 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2010 Rady Gminy Chynów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Widok i Węszelówka
2010 2629 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2010 Rady Gminy Chynów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Hipolitów
2010 1907 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2010 Rady Gminy Chynów z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2010-2012
2010 518 2010-02-20 Uchwała Uchwała nr XXII/129/08 Rady Gminy Chynów z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 271 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXX/188/09 Rady Gminy Chynów z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
2009 6981 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/186/09 Rady Gminy Chynów z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/148/09 Rady Gminy Chynów z dnia 30 kwietnia 2009r.w sprawie przedłużenia czasu bowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie.
2009 6757 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/177/09 Rady Gminy Chynów z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6758 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/178/09 Rady Gminy Chynów z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5189 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XX/124/08 Rady Gminy Chynów z dnia 9 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2009 5084 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXI/126/08 Rady Gminy Chynów z dnia 22 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2009 4760 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/09 Rady Gminy Chynów z dnia 30 września 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/103/08 Rady Gminy Chynów z dnia 19 marca 2008r. w sprawie określania warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Chynów
2009 4759 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/09 Rady Gminy Chynów z dnia 30 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Grobice
2009 3923 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/09 Rady Gminy Chynów z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej w Gminie Chynów.
2009 3924 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/09 Rady Gminy Chynów z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chynowie
2009 3868 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/09 Rady Gminy Chynów z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chynowie
2009 3468 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/09 Rady Gminy Chynów z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie określenia stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy Chynów
2009 2594 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/09 Rady Gminy Chynów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie
2009 875 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/09 Rady Gminy Chynów z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chynów na rok 2009.
2009 876 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/09 Rady Gminy Chynów z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chynów.