Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 57

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10680 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/47/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwach Chlewiska i Wola Zagrodnia
2019 10679 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/48/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum mieszkalno-usługowego w miejscowości Chlewiska – etap I
2019 9429 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr XI/41/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach
2019 9428 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr XI/39/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chlewiska
2019 9151 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XI/38/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Chlewiska w 2019 r.
2019 7462 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/27/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Chlewiska w 2019 r.
2019 6448 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/25/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 6447 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/23/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Chlewiska.
2019 4603 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/18/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach
2019 4602 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/16/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2019 roku”.
2019 2401 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/12/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów gminy Chlewiska oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1380 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1379 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/26/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1378 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/25/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1377 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach
2019 1376 2019-01-28 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/17/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
2013 3157 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr I/1/2010 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2012 2087 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/22/09 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/16/09 z dnia 26 marca 2009r
2012 1181 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr I/3/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XVI/77/11 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz stosowania zwolnień na 2012 rok
2012 8 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/84/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chlewiska na lata 2012-2019
2012 7 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/83/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chlewiska na rok 2012
2011 8685 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/77/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz stosowania zwolnień na 2012 rok
2011 8686 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/78/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę dla obliczenia podatku rolnego na 2012 rok na terenie gminy Chlewiska
2011 5766 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIV/74/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy Chlewiska z dnia 11 marca 2011roku w sprawie określenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego
2011 5767 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIV/75/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/11/05 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 5534 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/66/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 20 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Chlewiska w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2011 3613 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/40/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 16 maja 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chlewiska na lata 2011 – 2015
2011 3227 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr X/49/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy Chlewiska z dnia 11 marca 2011roku w sprawie określenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego
2011 3226 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr X/48/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz wysokości funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/51/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 grudnia 2009 r.
2011 3057 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/41/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 16 maja 2011r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chlewiska
2011 3056 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/39/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 16 maja 2011r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy
2011 3059 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/47/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany w statucie gminnej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach
2011 3058 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach
2011 1729 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach
2011 1730 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chlewiska
2011 1731 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 11 marca 2011r. w sprawie określenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego
2011 915 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr X/50/2010 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz stosowania zwolnień na 2011 rok.
2011 916 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr X/51/2010 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę dla obliczenia podatku rolnego na 2011 rok na terenie gminy Chlewiska
2011 917 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr X/53/2010 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1850 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr I/3/2010 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 5 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr X/60/09 z dnia 30.12.2009r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.
2010 1815 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr X/54/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla gminy Chlewiska"
2010 1603 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr X/52/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chlewiska
2010 1602 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr X/51/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Chlewiska.
2010 1605 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr X/60/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 38+000 do km 40+700 i od km 41+400 do km 45+217 na terenie gminy Chlewiska”
2010 1604 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr X/59/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2009 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.
2009 5380 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr VIII/37/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej, drogi powiatowej Nr 4002W Ostałówek - Krawara – Pawłów położonej na terenie gminy Chlewiska
2009 5381 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr VIII/40/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Chlewiska
2009 5115 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr IX/44/2008 Rady Gminy Chlewiska z dnia 15 września 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 4443 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr VII/31/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 4 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 4444 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr VII/35/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 4 września 2009r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chlewiska do zawarcia umowy najmu dla lokali użytkowych znajdujących się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chlewiskach przy ul. Szkolnej 4A
2009 4326 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr II/12/2009 Rady Gminy Chlewiska z dnia 4 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Chlewiska
2009 4327 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2005 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 marca 2005 roku dot. Ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2009 4328 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2008
2009 1437 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XII/67/08 Rady Gminy Chlewiska z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 1436 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XII/66/08 Rady Gminy Chlewiska z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków
2009 1439 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XII/69/08 Rady Gminy Chlewiska z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi szydłowieckiemu
2009 1438 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XII/68/08 Rady Gminy Chlewiska z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 38+000 do km 40+700 i od km 41+400 do km 45+217 na terenie gminy Chlewiska”