Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 144

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11917 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Ceranowie
2019 11324 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XII/70/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 8808 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, pomocy rzeczowej lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 8807 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8806 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/ 52 /2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ceranów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8805 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/63/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ceranów.
2019 8804 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ceranów.
2019 8803 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8802 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/51 /2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 8801 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2019 7230 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr V/28/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
2019 4221 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych
2019 4220 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ceranów w 2019 roku.
2019 3475 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Ceranów oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 3474 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie diet dla sołtysów
2019 3473 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych
2019 3472 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2019 1845 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2019 1844 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1540 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/33/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023
2019 1539 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/31/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12729 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ceranów na 2019 rok
2018 12728 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Ceranów
2018 10576 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ceranów
2018 10575 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Ceranów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 10574 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ceranów
2018 9835 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2018 9598 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2018 3101 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ceranów w 2018 roku.
2018 3100 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2018 3099 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ceranów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numer ów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1245 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody- drzewa z gatunku grusza pospolita (Pyrus communis)
2018 1244 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - drzewa z gatunku lipa drobnolistna (Tilia Cordata)
2018 1243 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody-drzewa z gatunku sosna wejmutka (Pinus strobus)
2018 900 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2017 11084 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ceranów na 2018 rok.
2017 10583 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody w części dotyczącej 12 szt. lip drobnolistnych stanowiących pomniki przyrody
2017 6422 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ceranów
2017 6421 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ceranowie
2017 6017 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu na realizację zadań pod nazwą "Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3903W w miejscowości Noski" i "Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Grzymki"
2017 6016 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2017 4305 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/159/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Ceranów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4304 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/158/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4303 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Ceranów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4302 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3949 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ceranów w 2017 roku.
2017 2935 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie diet sołtysów
2017 2934 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad ustalenia wysokości diet radnych
2017 2485 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 2466 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXI/133/2012 Rady Gminy Ceranów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2017 2196 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Gminy Ceranów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2017 1209 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w gminnym przedszkolu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ceranów
2017 268 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2017 267 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ceranów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2016 11302 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX / 134 / 2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ceranów oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2016 11301 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/133/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ceranów na 2017 roku
2016 7778 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XV/112/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu
2016 7777 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XV/111/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 czerwca 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2016 7776 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XV/110/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 7775 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XV/109/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7774 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XV/108/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7773 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XV/107/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ceranów
2016 7772 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 7771 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XV/103/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ceranów
2016 7770 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ceranów na lata 2016- 2020
2016 2886 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr X/90/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ceranów na 2016 rok
2016 217 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawady
2016 216 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wszebory
2016 215 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Rytelska
2016 214 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII /69/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Nadbużna
2016 213 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rytele-Wszołki.
2016 212 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rytele Suche
2016 211 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rytele-Olechny
2016 210 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radość
2016 209 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pustelnik
2016 208 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przewóz Nurski
2016 207 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszew
2016 206 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Noski
2016 205 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Natolin
2016 204 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubiesza
2016 203 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Długie Kamieńskie
2016 202 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Długie Grzymki
2016 201 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Długie Grodzieckie
2016 200 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Garnek
2016 199 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ceranów
2016 198 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Adolfów
2015 11642 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr IX/82/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Ceranów
2015 11641 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr IX/80/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji o lasach, o gruntach i o nieruchomościach oraz deklaracji na podatek leśny, na podatek rolny i na podatek od nieruchomości
2015 11640 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr IX/78/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 14 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 11639 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr IX/77/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 14 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ceranów oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2015 11638 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10921 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2015 10542 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ceranów oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2015 10541 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 8605 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 22 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Ceranów.
2015 8604 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 22 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ceranów
2015 7227 2015-08-21 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego za 2014 rok.
2015 5279 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 13 maja 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2015 5278 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 13 maja 2015r. w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 4600 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 20 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ceranów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 4599 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 20 marca 2015r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Ceranów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy
2015 4598 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ceranów
2015 2162 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ceranów na 2015 rok
2014 11546 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2014 Rady Gminy Ceranów z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego.
2014 11545 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2014 Rady Gminy Ceranów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 8099 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2014 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.
2014 8010 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2014 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ceranów
2014 8009 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2014 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ceranowie.
2014 8008 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/2014 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ceranów
2014 3481 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2014 Rady Gminy Ceranów z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ceranów na 2014 rok
2014 1811 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2014 Rady Gminy Ceranów z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 1810 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2014 Rady Gminy Ceranów z dnia 24 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Ceranów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1809 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2014 Rady Gminy Ceranów z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1808 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2014 Rady Gminy Ceranów z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 12983 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 12008 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 11 października 2013r. w sprawie zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2013 9805 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ceranów
2013 9804 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2013 8208 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian do uchwały Nr XX/125/2012 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysopkości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8207 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 8206 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 8205 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 8204 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ceranów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
2013 8203 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ceranów
2013 8166 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXIII/157/2013 Rady Gminy Ceranów z dnia 29 maja 2013 r w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ceranów
2013 7163 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/141/10 Rada Gminy Ceranów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Ceranów na 2010 rok.
2013 7068 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/138/2013 Rady Gminy Ceranów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7067 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/140/2013 Rady Gminy Ceranów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ceranów.
2013 7066 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ceranów, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
2013 7065 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ceranów
2013 7064 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2013 5354 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ceranów warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5353 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ceranowie
2013 5352 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ceranów
2013 5351 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5350 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2012 Rada Gminy Ceranów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ceranów na 2013 rok
2013 811 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 810 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/126/2012 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 809 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/125/2012 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 808 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/124/2012 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 807 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/120/2012 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody położonego na terenie powiatu sokołowskiego
2013 806 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/119/2012 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Ceranów
2012 2000 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/86/09 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2009 3061 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/88/09 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Oświaty w Ceranowie