Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 236

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10440 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr 106/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 191/16 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2019 9826 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr 80/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel -część A, gmina Celestynów
2019 8498 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 88/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Celestynów
2019 8497 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 85/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 8496 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 84/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Celestynów.
2019 7757 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr Nr 61/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów – część I
2019 6596 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 69/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ostrowie.
2019 6559 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 73/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 30/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 6558 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 72/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 29/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6557 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 71/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 28/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Celestynów na lata 2019-2023
2019 6556 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 64/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 54/03 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2019 4896 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 57/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Celestynów oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4798 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 52/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2019 roku”
2019 4797 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 51/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4796 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 50/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, powołania inkasentów oraz określenia terminu płatności i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4255 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 47/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska „ Mój Rynek” w Celestynowie
2019 3197 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 43/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych w ar. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Celestynów.
2019 3196 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 45/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i jednostkach oświatowych Gminy Celestynów.
2019 1208 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 19/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok Gminy Celestynów
2018 13093 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 30/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 13092 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 29/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 13091 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 28/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Celestynów na lata 2019-2023
2018 11988 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr 13/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 37/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Celestynów.
2018 11987 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr 12/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Celestynowie
2018 11986 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr 11/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 11985 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr 10/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2018 10220 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 430/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części miejscowości Stara Wieś
2018 9151 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 423/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Celestynów a Gminami: Kołbiel, Karczew i Wiązowna.
2018 9150 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 422/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 388/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami na terenie gminy Celestynów.
2018 9149 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 421/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – użytku ekologicznego
2018 9148 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 420/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Celestynów
2018 7000 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr 399/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie
2018 5951 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr 387/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na postój taksówek osobowych na terenie gminy Celestynów oraz ustalenia opłat za korzystanie z tych miejsc
2018 5904 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 389/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych zarejestrowanych na terenie Gminy Celestynów
2018 5903 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 388/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami na terenie gminy Celestynów
2018 5902 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 386/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Starej Wsi
2018 4969 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 380/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Celestynów.
2018 4968 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 377/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stara Wieś
2018 3497 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 367/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2018 roku”
2018 3496 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 366/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 225/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Celestynowie.
2018 2620 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr 361/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2619 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr 360/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Celestynów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1252 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr 348/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Celestynów na rok 2018.
2018 1249 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr 352/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Celestynów
2018 180 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 339/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 225/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Celestynowie
2018 179 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 338/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 212/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
2018 178 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 335/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok
2018 177 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 334/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Celestynów przez inne niż Gmina Celestynów osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 176 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 333/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Celestynów
2017 11983 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 326/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Glina.
2017 11982 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 324/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 173/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 7 września 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Celestynów oraz nadania statutu Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów.
2017 11376 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 323/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Celestynów” oraz przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Celestynów”.
2017 9846 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr 317/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr 225/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Celestynowie.
2017 9845 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr 316/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 7139 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 301/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Celestynów a Gminami: Kołbiel, Karczew i Wiązowna.
2017 7138 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 300/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Celestynów oraz nadania statutu Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów
2017 7137 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 294/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w Celestynowie.
2017 5952 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 284/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrówka.
2017 5951 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 283/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Celestynów składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
2017 5195 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 276/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 252/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Celestynów
2017 5194 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 275/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 31/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 5193 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 274/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie
2017 5192 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 273/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Starej Wsi
2017 5191 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 269/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Celestynów oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 4499 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 268/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie likwidacji Szkoły Zawodowej w Celestynowie wraz z przynależnymi do niej warsztatami szkolnymi.
2017 4498 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 267/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie likwidacji Technikum w Celestynowie.
2017 4497 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 266/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Celestynowie.
2017 3688 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 256/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 3687 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 255/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2017 roku”
2017 3686 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 254/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3685 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 253/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3684 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 252/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Celestynów
2017 1904 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 240/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów wraz z liczbami przyznawanych punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 1899 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 239/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbami przyznawanych punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Celestynów
2017 1383 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr 232/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Celestynów.
2017 1382 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr 230/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
2017 1381 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr 228/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Celestynów na rok 2017.
2017 321 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 226/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Celestynów.
2017 99 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr 205/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 21 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok
2016 11775 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr 219/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 21 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr 113/15 Rady Gminy Celestynów z dnia18 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Celestynów przez inne niż Gmina Celestynów osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 10916 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 200/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych i trenerów oraz nagród pieniężnych dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2016 10915 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 194/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadanie nazwy ulicy w miejscowości Zabieżki.
2016 10914 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 193/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadanie nazwy ulicy w miejscowości Celestynów.
2016 9690 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr 191/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2016 9689 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr 190/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu
2016 9688 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr 188/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 8167 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 173/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 7 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Celestynów oraz nadania statutu Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów
2016 4707 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr 144/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 5 maja 2016r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Celestynów na rok 2016.
2016 2876 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr 138/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 marca 2016r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2016 roku”
2016 1228 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 124/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Celestynów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 631 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 116/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 102/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 listopada 2015 roku zmieniającą uchwałę Nr 90/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 398 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr 106/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2016 rok
2016 299 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 118/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2016 298 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 117/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 103/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach, lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.
2016 297 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 113/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Celestynów przez inne niż Gmina Celestynów osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2015 11427 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 104/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na te świadczenia
2015 10251 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 103/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 93/2015 z dnia 28 października w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach, lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 10250 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 102/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 90/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 9170 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 96/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 - 2021.
2015 9169 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 95/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Celestynów
2015 9168 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 94/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Celestynów na lata 2015 – 2019.
2015 9167 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 93/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach, lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 9166 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 92/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9165 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 91/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku
2015 9164 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 90/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 8071 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 80/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 16 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 95/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Celestynów
2015 6603 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr 70/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 15 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Celestynów oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 6602 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr 69/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie
2015 6601 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr 67/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 15 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 5919 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 56/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Celestynów oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 5419 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 6/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok
2015 3556 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 33/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 marca 2015r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2015 roku”
2015 3308 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 428/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok
2015 3303 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 418/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok
2015 3292 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 408/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok
2015 3291 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 405/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok
2015 3290 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 399/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok
2015 3289 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 392/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok
2015 3288 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 388/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 13 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok
2015 3287 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 381/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok
2015 3286 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 367/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok
2015 3134 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 32/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pominka przyrody
2015 3133 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 31/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 marca 2015r. w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 3132 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 26/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 marca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Celestynów przez inne niż Gmina Celestynów osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2015 2491 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 24/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów.
2015 2490 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 14/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2014 10793 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 427/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2014 10792 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 421/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 września 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody
2014 9099 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 346/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok
2014 8957 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr 413/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 373/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2014 roku”
2014 8898 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 325/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok
2014 8897 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 319/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok
2014 8840 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 414/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody
2014 8692 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr 334/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok
2014 8691 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr Nr 333/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok
2014 7853 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr 286/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok
2014 7810 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr 276/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok
2014 6808 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 243/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok
2014 6807 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 258/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok
2014 6806 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 245/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok
2014 4714 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr 373/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2014 roku”
2014 4713 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr 372/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Celestynów dla jednostek ochotniczych straży pożarnych
2014 1369 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 362/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1368 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 361/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 196 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr 349/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok
2013 12995 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 343/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska zlokalizowanego przy ul. Norwida w miejscowości Stara Wieś
2013 12994 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 342/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Celestynów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 11686 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 329/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
2013 11685 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 327/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 9748 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr 293/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Celestynów
2013 9458 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr 317/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 9457 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr 316/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 135/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Celestynów w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2013 8998 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 301/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 295/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 8997 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 300/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Celestynów
2013 8996 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 295/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Celestynów
2013 8995 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 294/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Celestynów oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 8994 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 292/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie
2013 7573 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 280/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2013 roku”
2013 6201 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 275/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie.
2013 6200 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 273/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 6199 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 272/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Celestynów
2013 6198 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 271/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 6197 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 270/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 4262 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 247/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 21 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 44/07 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Celestynów.
2013 3299 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 229/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok
2013 2466 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr 15/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Celestynów
2013 2036 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 237/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2035 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 233/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 198/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 września 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2034 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 232/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Celestynów oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 654 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr 96/2011 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Celestynów
2013 251 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 219/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2013 235 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 210/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Celestynów.
2013 153 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 213/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7782 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr 199/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 września 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7781 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr 198/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 września 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 7036 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr 168/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5936 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 143/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 5419 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 135/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Celestynów w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2012 4282 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 125/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Celestynów.
2012 4281 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 118/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Celestynów dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2012 1622 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 154/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 151/08 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Celestynów na 2009 rok
2012 1590 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 95/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Celestynów.
2011 8669 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 86/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 8670 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 88/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach, lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2011 6381 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 66/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 4705 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr 51/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i punkty przedszkolne Gminy Celestynów w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2011 4706 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr 52/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 193/09 z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2011 4146 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr 37/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Celestynów.
2011 3561 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr 35/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Celestynów
2011 2447 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr 17/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 20/07 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 marca 2007 r. w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2448 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr 18/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i punkty przedszkolne Gminy Celestynów w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2011 2449 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr 19/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Celestynów
2011 2369 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr 21/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 256/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Regucie
2011 1202 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 7/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 1203 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 10/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 7476 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr 355/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 7477 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr 356/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 7306 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr 345/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w opisie granic okręgu wyborczego na terenie gminy Celestynów
2010 7307 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr 352/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 8 października 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Celestynów nr 193/09 z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2010 5746 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 332/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5745 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 331/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5748 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 334/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5747 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 333/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5744 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 330/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5741 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 327/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5740 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 324/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia oddziałów dwujęzycznych w Gimnazjum im. por. J. Czumy „Skrytego” wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Celestynowie ul. Św. Kazimierza 55 oraz zmiany nazwy gimnazjum.
2010 5743 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 329/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5742 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 328/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5755 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 341/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5754 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 340/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5757 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 343/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5756 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 342/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5753 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 339/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5750 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 336/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5749 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 335/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5752 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 338/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5751 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 337/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 4541 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr 302/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 maja 2010r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Celestynów lub jej jednostkom podległym.
2010 2162 2010-05-29 Uchwała Uchwała nr 265/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010 Gminy Celestynów
2010 2164 2010-05-29 Uchwała Uchwała nr 268/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 grudnia 2009r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2010 roku
2010 2163 2010-05-29 Uchwała Uchwała nr 267/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 7080 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr 256/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Regucie
2009 7078 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr 252/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie ustalenia liczby licencji przeznaczonych do wydania w 2010 roku na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Celestynów
2009 7079 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr 253/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 4952 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr 233/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 4953 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr 234/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Celestynów
2009 4051 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr 194/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
2009 4050 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr 193/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 4053 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr 209/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 194/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
2009 4052 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr 206/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 20/07 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 marca 2007r. w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 2657 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr 151/08 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Celestynów na 2009 rok
2009 2658 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr 159/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 10 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 2659 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr 179/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 10 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1005 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr 99/08 Rady Gminy Celestynów z dnia 15 marca 2008r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach Gminy Celestynów.
2009 570 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr 147/08 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
2009 571 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr 148/08 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy.