Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 151

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10176 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XIV/97/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cegłów
2019 10175 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XIV/96/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/68/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmujące dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 10174 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XIV/102/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/81/19 Rady Gminy Cegłów z 19 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów
2019 7984 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XIII/82/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7954 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/85/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego przejmowania na własność Gminy Cegłów nieruchomości stanowiących działki pod komunikację ogólnodostępną
2019 7914 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/81/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów
2019 6706 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr XII/67/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cegłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
2019 6649 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr XII/68/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmujące dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 4887 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/52/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 r.
2019 4429 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IX/51/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.
2019 4428 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IX/50/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cegłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
2019 4338 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IX/49/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Cegłów lub jej jednostkom organizacyjnym
2019 4337 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IX/48/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 2237 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cegłów
2019 2186 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr VII/43/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Cegłów
2019 2177 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/27/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2019 rok.
2019 710 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr V/31/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2018 12689 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 12688 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych
2018 12687 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych
2018 12559 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr IV/22/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 12434 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12427 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12404 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 12403 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Cegłów opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wprowadzenia jej poboru w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 12348 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cegłów w roku 2019
2018 12175 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cegłów
2018 12174 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Cegłów w roku 2019
2018 10627 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LV/480/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Mienia - Mienia Zachód
2018 10530 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LVI/486/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cegłów
2018 9713 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LV/482/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 4 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cegłów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 9373 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIV/475/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Zdrojowej zlokalizowanej na drodze dojazdowej w strefie zamieszkania położonej w miejscowości Cegłów
2018 9269 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LIV/476/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Tyborów
2018 8999 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr LIV/470/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Cegłów dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta gminy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8998 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr LVI/474/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Pogodnej zlokalizowanej na drodze dojazdowej w strefie zamiesz-kania i drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Cegłów
2018 8997 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr LIV/473/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Nadziei zlokalizowanej na drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Cegłów
2018 8996 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr LIV/472/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Józefa Kieliszczyka zlokalizowanej na drodze dojazdowej w strefie zamieszkania położonej w miejscowości Cegłów
2018 8995 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr LIV/468/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 8049 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr LIII/463/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia i podziału Gminy Cegłów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 8039 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr LIII/460/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Cegłów uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2018 7149 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LI/448/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Cegłów na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cegłów
2018 7148 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LI/447/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Cegłów z budżetu Gminy Cegłów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 5944 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr L/440/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Zacisze położonej w miejscowości Cegłów
2018 5943 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr L/437/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/292/17 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Cegłów oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 5942 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr L/439/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Akacjowej położonej w miejscowości Cegłów
2018 3542 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/431/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cegłów
2018 3541 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/422/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Świerkowej położonej w miejscowości Cegłów
2018 3540 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/420/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cegłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3539 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/421/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia i podziału Gminy Cegłów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2814 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/412/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/395/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cegłów
2018 2813 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/411/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/400/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Cegłów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 2155 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/396/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018r.
2018 2137 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/395/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cegłów
2018 2129 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/400/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Cegłów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 2077 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/398/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Cegłów
2018 2076 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/397/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie
2018 1806 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/392/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.
2018 731 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/381/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2018 rok.
2017 12574 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/386/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 12500 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/383/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Cegłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 12499 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/382/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/125/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cegłów dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych
2017 12498 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/377/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/367/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 12497 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/376/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/362/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 12496 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/375/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/361/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cegłów w roku 2018
2017 12495 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/373/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści Uchwały Nr XVIII/150/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r.
2017 12494 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/371/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie”
2017 12493 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/369/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Cegłów Nr XLI/331/17 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2017 12492 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/368/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych
2017 12491 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/367/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 12490 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/366/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 11150 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/365/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Cegłów
2017 11149 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/361/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cegłów w roku 2018
2017 11148 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/360/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Cegłów w roku 2018
2017 11078 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/362/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 9718 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/355/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze powiatowej położonej w miejscowości Rudnik
2017 9621 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie”
2017 9037 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/349/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/328/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży szkół Gminy Cegłów
2017 7832 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XLII/343/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia parkingu płatnego niestrzeżonego oraz wysokości opłaty za parkowanie
2017 6506 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/330/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Cegłów Nr XVI/120/15 z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 6505 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/328/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży szkół Gminy Cegłów
2017 6504 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/327/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/186/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”
2017 6480 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLI/331/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2017 6187 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XL/314/2017 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze publicznej położonej w miejscowości Cegłów
2017 6186 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XL/313/2017 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze powiatowej położonej w miejscowości Rudnik
2017 5262 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/306/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/288/17 z dnia 23 marca 2017r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 r.
2017 4189 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Cegłów instrumentem płatniczym
2017 4188 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/292/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Cegłów oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 3650 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2017 3649 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/171/16 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie.
2017 3648 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 r.
2017 3647 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Cegłów, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3646 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cegłów
2017 3645 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2700 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/257/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Cegłów
2017 661 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2017 rok
2017 318 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cegłów oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2016 11467 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 11466 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Cegłów opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wprowadzenia jej poboru w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 10292 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/241/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cegłów
2016 10291 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/232/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Cegłów opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wprowadzenia jej poboru w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 10290 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/226/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 10289 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/225/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cegłów w roku 2017
2016 10288 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/224/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Cegłów w roku 2017
2016 8254 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 15 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w miejscowości Cegłów
2016 8252 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 15 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cegłów
2016 8247 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 15 września 2016r. w sprawie lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Cegłów
2016 8225 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 15 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w miejscowości Cegłów
2016 5812 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendium uczniom gimnazjum w Gminie Cegłów
2016 4971 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”
2016 3083 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXI/177/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Cegłów oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 3082 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXI/176/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/167/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 r.
2016 2857 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XX/167/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 r.
2016 2600 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/171/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie
2016 2599 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/169/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr IX/54/03 Rady Gminy Cegłów z dnia 4 września 2003 r. w sprawie określenia zasad zarządzania lokalami użytkowymi i nieruchomościami gminnymi stanowiącymi własność komunalną gminy Cegłów oraz określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za najem tych lokali i nieruchomości
2016 2598 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/168/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Cegłów, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1623 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cegłów na 2016 r.
2016 1129 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/158/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cegłów
2016 1106 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r.
2016 638 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Cegłów gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Cegłowska Karta Dużej Rodziny
2016 622 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/118/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych
2016 284 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/138/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cegłów
2016 283 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/136/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, wykorzystywane jedynie przez część roku na terenie gminy Cegłów
2016 266 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/107/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cegłów
2016 188 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/115/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cegłów
2016 98 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVII/134/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek prowadzonych na terenie Gminy Cegłów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 97 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/112/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 96 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/120/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 95 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/119/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 94 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/117/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 11747 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/110/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Cegłów w roku 2016
2015 11746 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr xvi/111/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Cegłów w roku 2016
2015 2388 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/35/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli dla których Gmina Cegłów jest organem prowadzącym.
2015 2387 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/111/11 w sprawie określenia wzorów załączników do formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 2386 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2015 2385 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania na terenie gminy Cegłów dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1794 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/25/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Cegłów
2015 636 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2015 rok.
2015 41 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr LXIX/408/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miejscowości Cegłów
2015 40 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/403/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 października 2014r. w sprawie podziału sołectwa Cegłów na dwa odrębne sołectwa Cegłów 1 i Cegłów 2
2015 39 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/394/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 września 2014r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) z terenu gminy Cegłów
2014 11037 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/405/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/180/12 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkolnym w Cegłowie
2014 10502 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/399/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia w roku 2015 na terenie gminy Cegłów wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 10501 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/398/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cegłów w roku 2015
2014 10500 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/397/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta do opodatkowania podatkiem rolnym gruntów rolnych na terenie Gminy Cegłów w roku 2015
2014 9880 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/395/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/129/12 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie
2014 9879 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/393/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania na terenie gminy Cegłów dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy, Rady powiatu i Semiku Województwa Mazowieckiego oraz wyboru Wójta Gminy Cegłów
2014 8392 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/383/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Cegłów w sprawie podziału sołectwa.
2014 8391 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/380/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cegłów
2014 8390 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/379/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/353/14 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2014r.
2014 7570 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLV/374/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania na terenie gminy Cegłów dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2014 7264 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/216/13 z 10 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cegłów na 2013 rok.