Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 195

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11752 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 66/IX/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 284/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Bulkowo
2019 11751 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 67/IX/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo
2019 9338 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 52/VI/19 RADY GMINY BULKOWO z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 9337 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr 61/VIII/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bulkowo
2019 9336 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr 60/VIII/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw Gminy Bulkowo
2019 7603 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 51/VI/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo.
2019 7602 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 46/VI/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2019 7601 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 45/VI/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2019 7600 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 44/VI/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2019 5713 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 43/V/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 294/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r.
2019 5712 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 42/V/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 293/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r.
2019 5711 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 40/V/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo w 2019 roku
2019 4617 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 27/IV/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4616 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 31/IV/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 4615 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 32/IV/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 1482 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr 23/III/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od pobierania odpłatności oraz żądania zwrotu świadczeń w odniesieniu do świadczeń w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin
2019 1115 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 22/III/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1114 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 21/III/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12703 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 5/II/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
2018 12702 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 6/II/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bulkowo na 2019 rok
2018 12701 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 7/II/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 12700 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 8/II/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 11255 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 303 /XLI/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bulkowo na lata 2017 - 2021
2018 10453 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 304/XLI/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmianyUchwały Rady Gminy Bulkowo Nr 318/XXXVI/14 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Bulkowo
2018 8987 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr 297/XXXIX/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 204/XXVII/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42, ust. 3 Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 8623 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 291/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 8622 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 294/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2018 8621 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 293/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 8620 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 284/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Bulkowo
2018 8619 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 285/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo
2018 8618 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 287/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Bulkowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8617 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 288/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Bulkowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 7768 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr 280 /XXXVII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo
2018 6787 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 271/XXXVI/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 69/XI/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Bulkowo
2018 5716 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 266/XXXV/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
2018 5715 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 261/XXXIV/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo w 2018roku
2018 5714 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 246/XXXII/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BULKOWO NA ROK 2018
2018 5102 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr 259/XXXIV/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
2018 836 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr 167/XXIII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BULKOWO NA ROK 2017
2018 721 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 231/XXX/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 54, część 204, część 176 (droga), 55/1, 55/3, 55/4 położonych w miejscowości Sochocino - Praga w obrębie geodezyjnym 0028 Sąchocino Praga i działek nr ewid. 1, 3, 4, część 5 (droga), część 121 położonych w miejscowości Sochocino - Czyżewo w obrębie geodezyjnym 0027 Sąchocino Czyżewo w gminie Bulkowo
2017 12376 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr 236 /XXXI/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 12375 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr 235/XXXI/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 12374 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr 234/XXXI/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bulkowo na 2018 rok
2017 12373 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr 233/XXXI/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
2017 7393 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 204/XXVII//17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42, ust. 3 Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 7392 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 218/XXVIII/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Bulkowo
2017 7391 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 213/XXVIII/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 6903 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 135/XVIII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2016 rok Nr 80/XII/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2015 roku
2017 5005 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr 186/XXV/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2017 5004 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr 185/XXV/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo, liczby punktów przyznawanych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 5003 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr 184/XXV/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 4121 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 168/XXIII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwały nr 131/XVII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 457 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 149/XXI/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo
2016 11384 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 159/XXII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 11383 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 158/XXII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 11382 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 157/XXII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2016 11381 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 155/XXII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 11373 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 152/XXII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 11372 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 154/XXII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 11371 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 153/XXII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bulkowo na rok 2017
2016 11370 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 151/XXII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok
2016 10071 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr 114/XVI/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2016 rok Nr 80/XII/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 9883 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 95/XV/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2016 rok Nr 80/XII/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 7113 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr 131/XVII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 7112 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr 130/XVII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6922 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr 116/XVI/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 10 maja 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Bulkowo
2016 6907 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr 129/XVII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6906 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr 128/XVII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo
2016 5389 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr 101/XV/2016 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo
2016 5388 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr 100/XV/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodu publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bulkowo
2016 2333 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 81/XII/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Bulkowo
2016 2332 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 80/XII/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Bulkowo na rok 2016
2015 11167 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 54/IX/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/VII/2011 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28.06.2011r. w sprawie przyjęcia Statutu jednostki budżetowej Gminy pod nazwą Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy w Bulkowie
2015 10963 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 67/XI/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10962 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 65/XI/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 10961 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 64/XI/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bulkowo na rok 2016
2015 10960 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 63/XI/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2016
2015 10959 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 62/XI/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 5633 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 16/III/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 4840 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr 27/VI/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Bulkowo
2015 4839 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr 19/V/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 79/IX/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 4838 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr 18/V/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 3780 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr 17/IV/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 11757 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 8/II/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 11756 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 7/II/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 11755 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 6/II/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2015
2014 11754 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 5/II/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 8468 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 318/XXXVI/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Bulkowo
2014 8467 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 310/XXXV/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w miejscowościach Dobra, Krubice Nowe
2014 8466 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 308/XXXV/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w miejscowościach Nowy Podleck i Rogowo Nowe
2014 8465 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 307/XXV/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w miejscowości Krzykosy
2014 8464 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 306/XXXV/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 3 czerwca 2014r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w miejscowościach Nowy Podleck i Gocłowo
2014 8463 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 305/XXXV/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w miejscowości Krubice
2014 8462 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 304/XXXV/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w miejscowości Rogowo
2014 8262 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr 270/XXXI/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Bulkowo na rok 2014
2014 6345 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 300/XXXIV/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Bulkowo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 6344 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 284/XXXII/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania zryczałtowanych dodatków energetycznych.
2014 6343 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 279/XXXII/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji mieszkańca Gminy Bulkowo o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 6342 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 278/XXXII/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bulkowo
2014 2671 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 283/XXXII/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2670 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 282/XXXII/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2669 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 275/XXXI/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie : zmiany uchwały Nr 220/XXXVI/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 21 września 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2014 2668 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 272/XXXI/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2014 1623 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr 266/XXX/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bulkowo” na lata 2013 – 2032
2014 203 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 256/ XXIX/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 238/XXVIII/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 1 października 2013r. w sprawie powierzenia Jednostce Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo zadań własnych Gminy Bulkowo z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo
2013 13003 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 263/XXX/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów
2013 13002 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 261/XXX/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13001 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 260/XXX/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13000 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 259/XXX/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2014
2013 12999 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 258/XXX/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 12998 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 242/XXVIII/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 1 października 2013r. w sprawie ustalenia granic obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie
2013 12617 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 240/XXVIII/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 1 października 2013r. w sprawie ustalenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach
2013 12616 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 238/XXVIII/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 1 października 2013r. w sprawie powierzenia Jednostce Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo zadań własnych Gminy Bulkowo z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo
2013 9329 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr 228/XXVI/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9328 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr 227/XXVI/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 7246 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 175/XX/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Bulkowo na rok 2013
2013 6652 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr 184/XX/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany wzoru wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Bulkowo stanowiącego załącznik do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendium Wójta Gminy Bulkowo dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 86/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo.
2013 6631 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 209/XXIV/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 5 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6630 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 208/XXIV/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 5 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 6629 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 207/XXIV/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 6628 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 206/XXIV/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6627 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 205/XXIV/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo
2013 5627 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 188/XXI/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie obwodów głosowania
2013 5626 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 195/XXII/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 5 marca 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Bulkowo oraz zasad ich stosowania
2013 3289 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 178/XX/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3288 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 180/XX/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym
2013 3287 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 177/XX/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo
2013 3286 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 179/XX /12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1298 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 161/XVIII/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 31 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 9620 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 164/XIX/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2013
2012 9600 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 168/XIX/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów
2012 9599 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 166/XIX/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9598 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 165/XIX/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9597 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 163/XIX/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 4840 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 111/XII/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 64/XII/04 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 marca 2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bulkowo.
2012 4839 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 110/XII/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia granic obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie
2012 4838 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 109/XII/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr 28/VI/99 Rady Gminy Bulkowo z dnia 15 marca 1999r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo.
2012 4053 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 91/X/2011 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Bulkowo na rok 2012
2012 3951 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 108/XII/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Nadółkach
2012 3207 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 101/XI/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia zasad najmu lokali użytkowych wchodzących do zasobu Gminy Bulkowo
2012 3206 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 96/X/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXVIII/06 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie w samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie oraz zmianę jej statutu
2012 385 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 87/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 59/VII/2011 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28.06.2011r w sprawie przyjęcia Statutu jednostki budżetowej Gminy pod nazwą Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy w Bulkowie.
2012 384 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 86/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo
2012 383 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 85/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: określenia zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania w ramach zadań własnych gminy i wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2011 7523 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 75/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7522 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 74/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2012.
2011 7521 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 73/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 7524 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 76/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7527 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 88/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7526 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 79/IX/2011 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2011 7525 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 78/IX/2011 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów
2011 6405 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr 66/VIII/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 105/XVIII/05 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 marca 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 6404 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr 65/VIII/2011 Rady Gminy Bulkowo z dnia 20 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów  alkoholowych.
2011 6407 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr 71/VIII/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 20 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku  publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 6406 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr 68/VIII/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 20 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Bulkowo
2011 5161 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 56/VII/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo.
2011 5160 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 52/VII/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bulkowo.
2011 5162 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 57/VII/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Bulkowo, dodatków wynikających ze stosunku pracy oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157/XXV/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 kwietnia 2009 roku.
2011 5164 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 60/VII/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bulkowo.
2011 5163 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 59/VII/2011 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej Gminy pod nazwą Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy w Bulkowie.
2011 4760 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr 28/V/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bulkowo
2011 4761 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr 38/VI/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bulkowo.
2011 1779 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr 7/III/2010 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Bulkowo na rok 2011
2011 1726 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 33/V/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bulkowo
2011 1727 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 34/V/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt, rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi oraz o sposobie postępowania z padłymi zwierzętami na terenie Gminy Bulkowo
2011 1737 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 15/IV/2011 Rady Gminy Bulkowo z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 222/XXXVII/10 z dnia 9 listopada 2010roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 768 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 200/XXXIV/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uszczególowienia dotychczasowych granic obwodów głosowania w Gminie Bulkowo.
2011 767 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 199/XXXIV/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uszczegółowienia dotychczasowych granic okregów wyborczych w Gminie Bulkowo
2011 770 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 220/XXXVI/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 21 września 2010r. w sprawie:ustalenia wynagrodzenia dla sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2011 769 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 219/XXXVI/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2010 7033 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 223/XXXVII/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 7032 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 222/XXXVII/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 7031 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 221/XXXVII/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2011
2010 7034 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 224/XXXVII/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
2010 7037 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 227/XXXVII/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
2010 7036 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 226/XXXVII/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów
2010 7035 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 225/XXXVII/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2010 2032 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr 188/XXXII/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bulkowo na rok 2010
2009 6310 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 180/XXXI/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6312 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 182/XXXI/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 6314 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 184/XXXI/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów
2009 6309 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 179/XXXI/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2010
2009 6311 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 181/XXXI/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6313 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 183/XXXI/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2009 6315 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 185/XXXI/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
2009 3928 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr 167/XXVI/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 maja 2009r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa i udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 3929 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr 168/XXVI/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 maja 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Gminie Bulkowo
2009 3460 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr 159/XXV/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej we Włókach z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym w Szkołę Filialną we Włókach Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie.
2009 3459 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr Nr 158/XXV/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu, stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty
2009 3458 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr 157/XXV/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 kwietnia 2009r. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Bulkowo, dodatków wynikających ze stosunku pracy oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 3463 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr 162/XXV/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej lub w wyniku podziału nieruchomości, scalaniu i podziału gruntów
2009 3462 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr Nr 161/XXV/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr 28/VI/99 Rady Gminy Bulkowo z dnia 15 marca 1999r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo
2009 3461 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr 160/XXV/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia granic obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie
2009 2180 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr 150/XXIV/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Bulkowo na lata „2008 - 2032”
2009 823 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr 139/XXIII/08 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bulkowo na rok 2009.