Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 130

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10375 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/63/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Brochów oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9748 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska wiejskiego „Mój Rynek” w Brochowie
2019 9059 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Janów
2019 9045 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
2019 9044 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 9043 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w gminie Brochów
2019 6446 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad przyznania i określenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Brochów
2019 5069 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Brochowie
2019 5052 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4882 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów
2019 4509 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4508 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1579 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych
2019 1578 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/2004 Rady Gminy Brochów z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brochów
2019 1120 2019-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/27/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa
2018 12317 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 12316 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 12315 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 12314 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/202/2017 z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności oraz trybu ich pobierania
2018 12076 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brochów w 2019 roku
2018 12075 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/2004 Rady Gminy Brochów z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brochów
2018 12074 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6105 2018-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 18.2018 Rady Gminy Brochów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brochów, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2017
2018 3724 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XL/294/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3723 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/289/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej, Gminnemu Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnemu w Brochowie
2018 3722 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy i siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brochowie na Gminne Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne w Brochowie
2018 3721 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów
2018 2799 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie
2018 2798 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brochów Nr XVII/116/2016 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brochów
2018 2797 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Brochów zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów
2018 1067 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brochów przez osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 752 2018-01-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXVII/265/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2017 r.
2017 12514 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/257/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brochów
2017 12513 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brochów na lata 2018 - 2022
2017 11827 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 11791 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brochów w 2018 roku
2017 11788 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7150 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brochów
2017 5908 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów w 2017 roku
2017 4648 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brochów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4647 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brochów
2017 4646 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i klas dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej do nowego ustroju szkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów
2017 1861 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Brochów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów
2017 1814 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
2017 753 2017-01-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 358 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Brochów przez osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 213 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. Nr ewid. 62 w miejscowości Piaski Duchowne
2016 11347 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów
2016 10782 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 10781 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brochów w 2017 roku
2016 10780 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 10779 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 10778 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 8395 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/158/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 16 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów nie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w szkołach i innych formach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brochów
2016 8245 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Brochów
2016 8242 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brochów
2016 8239 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Szkół w Brochowie
2016 8238 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/118/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu „Brochowska Karta Rodziny”
2016 7345 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7327 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Brochów” oraz uchwalenia Regulaminu nadawania tego tytułu
2016 6836 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6835 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6834 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5080 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu „Brochowska Karta Rodziny"
2016 5079 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów zmieniająca Uchwałę Nr XVI/108/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów
2016 5078 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brochów
2016 2982 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 18 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Brochów
2016 2981 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów
2016 2980 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 18 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie
2016 1335 2016-02-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XIV/94/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 1009 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brochów przez inne niż Gmina Brochów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 11466 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 11465 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. oraz zwolnień od tego podatku
2015 11464 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 oraz zwolnień od tego podatku
2015 11463 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brochów w 2016 roku.
2015 9470 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej, Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Brochowie
2015 9217 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Brochowie
2015 8148 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 4 września 2015r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.
2015 7870 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 4 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 7693 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6929 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 13 marca 2015r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec i Wólka Smolana
2015 6875 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr VII/56/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Brochów
2015 5060 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 8 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów
2015 5059 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Brochów jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
2015 5058 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 8 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brochów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1853 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Brochów z dnia 30 grudnia 2014r. Budżetu Gminy Brochów na rok 2015
2014 11734 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r oraz zwolnień od tego podatku
2014 11733 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz zwolnień od tego podatku
2014 11571 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
2014 5686 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2014 Rady Gminy Brochów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 5685 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2014 Rady Gminy Brochów z dnia 4 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów
2014 53 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom/niepublicznym punktom przedszkolnym/ niepublicznym zespołom wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Brochów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 52 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Budżetu gminy Brochów na 2014 rok
2013 12747 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
2013 12746 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 oraz zwolnień od tego podatku
2013 12745 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r oraz zwolnień od tego podatku
2013 12065 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Brochów na rok 2012
2013 10665 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2013 r. Rady Gminy Brochów z dnia 25 września 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brochów
2013 10664 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr XXVII/161/2013 RADY GMINY BROCHÓW z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brochów
2013 8434 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8374 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów, nie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela , w szkołach i innych formach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brochów.
2013 8373 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brochów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 6380 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 17 maja 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6379 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 17 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brochów
2013 6378 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów
2013 3149 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 17 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2010 Nr XXVI 135 2009
2013 1219 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1218 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2013-2016
2013 1062 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 1061 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Brochów
2013 1060 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1059 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1058 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/140/20012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1057 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brochów
2013 1056 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Brochów na rok 2013
2012 8442 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/131/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie z siedzibą w Lasocinie oraz zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie.
2012 8441 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r oraz zwolnień od tego podatku
2012 8440 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/129/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz zwolnień od tego podatku
2012 8439 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/128/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
2012 8316 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca treść regulaminu wynagradzania nauczycieli przyjętego uchwałą Rady Gminy w Brochowie w dniu 25 marca 2009 roku nr XIX/105/09 w sprawie wynagradzania nauczycieli.
2012 8315 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 23 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2010 4019 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 16 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2010 Nr XXVI/135/2009
2010 4020 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie do prowadzenia postępowania w sprawach udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Brochów.
2010 4021 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2010162 Rady Gminy Brochów z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie
2010 1638 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 17 marca 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy, tj. informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2010 473 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Brochów z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brochów na rok 2010
2009 5796 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2009 Rady Gminy Brochów z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok oraz zwolnień od tego podatku
2009 5798 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2009 Rady Gminy Brochów z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 5797 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2009 Rady Gminy Brochów z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz zwolnień od tego podatku
2009 1140 2009-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2008 Rady Gminy Brochów z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brochów na rok 2009