Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 233

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11262 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XI.83.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019, Nr III.21.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 11109 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI.87.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 września 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i wypłacania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Brańszczyk
2019 11108 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI.86.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela
2019 11107 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI.85.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brańszczyk
2019 11106 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI.84.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Brańszczyk spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2019 8508 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X.77.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019, Nr III.21.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 8323 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX.72.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019, Nr III.21.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 8322 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X.80.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Brańszczyk oraz określenia granic ich obwodów
2019 6807 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII.69.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 6806 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII.66.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019, Nr III.21.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 6732 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII.67.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym, przewodniczącemu Rady Gminy i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Brańszczyk
2019 3652 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VII.59.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 3651 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VII.58.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2019
2019 3650 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VII.53.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 r. na terenie gminy Brańszczyk”
2019 3091 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI.49.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym, przewodniczącemu Rady Gminy i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Brańszczyk
2019 3090 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI.48.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Dalekie-Tartak
2019 3089 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI.47.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Brańszczyk
2019 3088 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI.45.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brańszczyk lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2019 3087 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI.44.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 2037 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III.21.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2019
2019 2036 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV.30.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2019.
2019 1538 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr v.37.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2019.
2019 1537 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V.32.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym na terenie gminy Brańszczyk
2019 1439 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V.40.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1438 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V.38.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brańszczyk
2019 1437 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V.35.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 1436 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V.34.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
2019 695 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr IV.31.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 149 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.28.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 148 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.27.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2018rok.
2019 147 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 146 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych polegających na prowadzeniu konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji gminie Wyszków w roku 2019
2018 12049 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2019 rok
2018 12048 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 10128 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LVIII.306.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brańszczyk
2018 9207 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LVI.302.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brańszczyk
2018 8954 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LV.295.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 8953 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LV.293.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2018 rok
2018 7964 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr LIV.291.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2018 7963 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr LIV.286.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII.260.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Brańszczyk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 7962 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr LIV.285.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brańszczyk
2018 7961 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr LIV.283.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brańszczyk
2018 7960 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr LIV.282.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Brańszczyk
2018 6921 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr LIII.280.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2018 rok
2018 5498 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr LI.276.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brańszczyk podjętego uchwałą Nr XIX/84/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Brańszczyk
2018 5497 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr LI.275.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII.260.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Brańszczyk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 5496 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr LI.274.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2018 rok
2018 5236 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr L.272.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2018 5235 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr L.270.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brańszczyk lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2018 5234 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr L.268.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2018 rok
2018 3204 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIX.266.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2018rok.
2018 2408 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII.264.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brańszczyk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2018 2407 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII.263.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańszczyk”
2018 2406 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII.261.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brańszczyk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2405 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII.260.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brańszczyk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2404 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII.259.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 marca 2018 r. sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2018 rok.
2018 2403 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII.256.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o numerach ewidencyjnych 618 i 619 miejscowości Przyjmy
2018 1010 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVII.255.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brańszczyk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2018 1009 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVII.254.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetoewj gminy Brańszczyk na 2018 rok.
2018 491 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI.252.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości ceny za te usługi
2018 488 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI.251.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2018
2018 486 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI.244.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańszczyk
2017 10581 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV.227.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańszczyk
2017 10578 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV.238.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10577 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV.237.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2018 rok
2017 10576 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV.229.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXV/143/05 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę.
2017 9549 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIII.219.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 13 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy skansenowi w Brańszczyku
2017 7484 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XLI.215.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/84/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Brańszczyk
2017 6327 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XL.211.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2017 6326 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XL.209.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brańszczyk
2017 3664 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.202.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brańszczyk
2017 3129 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII.199.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych , dla których Gmina Brańszczyk jest organem prowadzącym
2017 3128 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII.198.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brańszczyk oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 3127 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII.197.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 3126 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII.196.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańszczyk”
2017 3125 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII.191.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku
2017 2054 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV.177.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2017
2017 2024 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI.183.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brańszczyk przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 524 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXII.167.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki ewidencyjnej numer 291 w miejscowości Białebłoto-Kobyla
2016 11432 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI.165.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2017 rok
2016 11431 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI.164.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 7078 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVII.144.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 5531 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.138.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
2016 5530 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.137.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 5529 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.136.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2016 5528 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.133.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańszczyk
2016 3961 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV.130.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016-2020
2016 3960 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV.128.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańszczyk”
2016 3664 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIV.125.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 16 marca 2016r. zmieniająca w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Brańszczyk jest organem prowadzącym
2016 3663 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIV.124.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 16 marca 2016r. zmieniająca w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brańszczyk oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 3662 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIV.123.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2634 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIII.119.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości lub spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej
2016 2633 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIII.113.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Brańszczyk jest organem prowadzącym
2016 2632 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIII.112.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brańszczyk oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 779 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI.107.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk dla działki o numerze ewidencyjnym 58/1 w miejscowości Nowa Wieś
2016 577 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI.109.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2016
2016 436 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.96.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańszczyk
2015 9896 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII.97.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brańszczyk przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 9895 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII.95.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9894 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII.94.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 9581 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVII.90.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9580 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVII.89.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańszczyk
2015 9519 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XVII.87.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru w drodze inkasa
2015 9518 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XVII.86.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 9517 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XVII.85.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9516 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XVII.84.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Brańszczyk
2015 9515 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XVII.83.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2016 rok
2015 9514 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XVII.82.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 6436 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XIII.66.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2015 6435 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XIII.65.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brańszczyk
2015 6434 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XIII.64.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brańszczyk oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2015 6433 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XIII.62.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brańszczyk
2015 4845 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr X.55.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańszczyk”
2015 4844 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr X.48.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 3028 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII.39.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 13 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańszczyk".
2015 1743 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr VII.26.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru w drodze inkasa
2015 327 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr V.16.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2015
2014 11934 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr II.3.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brańszczyk
2014 11283 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV.303.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia placów zabaw na terenie Gminy Brańszczyk
2014 10688 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LIV.299.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2015 rok
2014 10687 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LIV.298.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 8033 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr L.289.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 6403 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIX.284.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.273.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Brańszczyk
2014 4308 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVII.273.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Brańszczyk
2014 4307 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVII.272.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brańszczyk
2014 2733 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XLVI.263.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 6 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańszczyk”
2014 1542 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLV.257.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Brańszczyk.
2014 992 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIV.255.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk działki o numerze ewidencyjnym 71 w miejscowości Białebłoto-Stara Wieś
2014 991 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIV.254.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawiew ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2014 990 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIV.252.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 989 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIV.248.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe, w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 579 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLIII.245.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2014
2013 13020 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLII.227.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13019 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLII.226.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2014 rok
2013 11384 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XL.221.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Brańszczyk, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brańszczyk oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 9929 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX.214.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym położonym w obrębie geodezyjnym Dalekie-Tartak
2013 9928 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX.210.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańszczyk
2013 7429 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.207.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2013 7428 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.204.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku
2013 5053 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI.198.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 19 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańszczyk
2013 5052 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI.194.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 19 kwietnia 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku oraz odpłatności za przygotowywane tam posiłki
2013 4209 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 8 kwietnia 2009r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2013 3908 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV.189.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru w drodze inkasa
2013 3907 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV.187.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku oraz odpłatności za przygotowywane tam posiłki
2013 3906 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV.186.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańszczyk
2013 3905 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV.185.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3904 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV.184.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
2013 3702 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/202/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009rok
2013 3701 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2013 3040 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.179.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 6 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańszczyk”
2013 3039 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.176.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3038 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.175.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 6 marca 2013r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
2013 2650 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/235/2010 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 12 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brańszczyk na 2010r.
2013 2505 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII.170.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2013 2504 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII.167.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Brańszczyk
2013 2503 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII.166.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Brańszczyk, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brańszczyk oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2502 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII.165.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru w drodze inkasa
2013 2250 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLV/232/2010 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brańszczyk na 2010 r
2013 1419 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII.160.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2013
2013 193 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.157.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 192 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.150.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 191 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.149.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2013 190 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.148.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
2012 8398 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX.144.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r
2012 7994 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX.142.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Brańszczyk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7963 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX.145.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2013 rok
2012 6579 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/224/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
2012 6278 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XLI/216/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 6266 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII.136.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Brańszczyk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 5651 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.116.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 7 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Turzyn
2012 4866 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIV.115.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 7 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Brańszczyk.
2012 3000 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI.105.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zmiany w uchwale Nr VI/19/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 lutego 2011 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Brańszczyku.
2012 2999 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI.108.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańszczyk”
2012 2748 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 czerwca 2009r. W sprawie zmian w budzecie gminy na 2009r
2012 2081 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 maja 2009r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 2080 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 2023 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XIX/95/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Trzcianka.
2012 1851 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 marca 2009r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 8238 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XVII/82/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2011 7532 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/78/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brańszczyk.
2011 7531 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/77/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r.
2011 7533 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/79/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2012 r.
2011 7535 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/81/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2011 7534 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/80/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Brańszczyk
2011 4688 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/57/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Brańszczyk
2011 4689 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/60/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obowodów głosowania, ustalenia granicy i numeru obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2011 3559 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/40/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 11 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Ojcowizna.
2011 3560 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr X/42/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
2011 3191 2011-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/31/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 3067 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2008r. Uchwała Rady Gminy
2011 3068 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
2011 2562 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VIII/30/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015.
2011 2428 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/23/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XVIII/77/07 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku i nadaniu jej Statutu.
2011 2427 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/22/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/84/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 stycznia 2008r. w sprawie Statutu Gminy Brańszczyk
2011 2430 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/28/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Brańszczyk i zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom
2011 2429 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/24/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania rocznych programów współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2011 2296 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/19/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Brańszczyku.
2011 1074 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2011 69 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LIII/266/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Brańszczyku
2011 68 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr L/252/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności pienięznych Gminy Brańszczyk oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja poodatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 71 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LIV/273/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk działek o numerach ewidencyjnych 76 i 77/1 w miejscowości Dalekie Tartak
2011 70 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LIV/272/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk działek o numerach ewidencyjnych 17,18,19,88,89 w miejscowości Nowa Wieś
2010 7299 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr LIII/270/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia granicy i numeru obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej
2010 6251 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/277/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r.
2010 6250 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/263/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Brańszczyk przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 6253 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/279/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XLII/223 /09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Brańszczyk.
2010 6252 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/278/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2011r.
2010 3367 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/246/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 3378 2010-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/2010 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 15 marca 2010r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brańszczyk za 2009 rok
2010 2571 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/249/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia granicy i numeru obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2010 2036 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/240/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 12 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Brańszczyk
2010 2037 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/241/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr X/43/07 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 czerwca 2007r. o nadaniu nazw ulicom w miejscowości Brańszczyk
2010 1572 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/233/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Brańszczyk
2010 170 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/228/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r.
2009 6184 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/213/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Brańszczyk
2009 6186 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/215/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2009 6183 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/212/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6185 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/214/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2010 rok
2009 6189 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/221/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany w uchwale nr XLI/213/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Brańszczyk
2009 6190 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/223/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Brańszczyk
2009 6187 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/219/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w obrębie geodezyjnym Udrzyn
2009 6188 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/220/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany w uchwale nr XLI/212/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5256 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/123/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok
2009 5257 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 23 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok
2009 4429 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/185/09 z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wysokości dodatków i nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnyxh zastępstw
2009 4430 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/195/09 z 29.06.2009r o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym Udrzyn
2009 2578 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/176/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 marca 2009r. W sprawie zmian w Statucie Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku
2009 2579 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 kwietnia 2009r. W sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków i nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowych warunków ich przyznwania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
2009 1990 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr VII/31/03 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 14 marca 2003r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2009 1991 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 lutego 2009r. W sprawie zmiany w uchwale Nr XXVII/152/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 października 2008r. o ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu lub szkoleniu pożarniczym
2009 1946 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r
2009 1564 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XXX/160/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brańszczyk na rok 2009
2009 894 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXX/161/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków i nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę.