Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 114

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11259 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Borkowice .
2019 10109 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Borkowice.
2019 8863 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Borkowicach
2019 8862 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Rzucowie.
2019 8861 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach.
2019 8860 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie.
2019 7160 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 7159 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
2019 7158 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Borkowice.
2019 7157 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia sieci publicznych podstawowych szkół prowadzonych przez Gminę Borkowice oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 4267 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4266 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany lokalizacji prowadzenia zajęć: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Łąckiego w Borkowicach oraz Publicznego Gimnazjum w Borkowicach.
2019 2327 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr III/27/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w Gminnym programie osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2326 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr III/26/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1083 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2018 13103 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 13102 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 13101 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 13100 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 11373 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLII/242/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2019 rok.
2018 9768 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLI/236/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Załącznika do uchwały o podziale Gminy Borkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i  liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 9767 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLI/235/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Borkowice.
2018 8529 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XL/234/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku do uchwały o podziale Gminy Borkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i  liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 8528 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XL/229/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Borkowice
2018 6866 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji złóż gliny w obrębie Borkowice – Etap 1
2018 4569 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borkowice.
2018 4568 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Borkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2999 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej zasad korzystania z sal i świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia, stanowiących własność Gminy Borkowice.
2018 2998 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Borkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i  liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 1997 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Borkowice przez inne niż Gmina Borkowice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
2018 751 2018-01-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXII/190/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 726 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Borkowice przez inne niż Gmina Borkowice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
2018 723 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie Gminy Borkowice.
2017 12594 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w  Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borkowice.
2017 12593 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2017 12592 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Borkowice.
2017 12591 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borkowice i zagospodarowania tych odpadów.
2017 12590 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad korzystania z sal i świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Borkowice.
2017 11199 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2017 9638 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2017 9637 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 9636 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2018 rok.
2017 4886 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach.
2017 4885 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach.
2017 3043 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 22 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, ich wartości punktowych oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borkowice.
2017 3042 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 22 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Borkowice.
2017 3040 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 22 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 3039 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 22 marca 2017r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borkowice na 2017 r.
2017 841 2017-01-27 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXII/138/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 28 grudnia 2016 r. na rok 2017.
2017 773 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Borkowice przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 772 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie zmiany w Uchwale określającej tryb postępowania o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Borkowice dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania i określenia wzorów wniosku i sprawozdania.
2017 771 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości.
2017 730 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Borkowice, wykraczające poza 5 godzin dziennie.
2016 11179 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.
2016 11178 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2016 11177 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Borkowice dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2016 9450 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2017 rok.
2016 9449 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/124/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie powierzenia samorządowej jednostce organizacyjnej pn. „Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach" prowadzenia wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych oraz nadania jej statutu.
2016 9448 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/122/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2016 7512 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Borkowice.
2016 6565 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 6280 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 6279 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 6278 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Borkowice.
2016 6277 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6276 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Borkowice
2016 6275 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borkowice.
2016 4976 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XV/100/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 maja 2016r. zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkól oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie.
2016 4975 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XV/99/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 maja 2016r. ustalenia planu sieci i granic obwodów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Borkowice.
2016 4974 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XV/98/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 maja 2016r. w sprawie likwidacji Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkowicach im. Janusza Łąckiego z siedzibą w Ruszkowicach.
2016 3311 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Borkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 3310 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Rzucowie.
2016 1999 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki szkoleniowe i osiągnięcia w działalności sportowej
2016 1936 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Borkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 407 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia stawek opłaty targowej.
2016 406 2016-01-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XII/74/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2015r.
2015 10840 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 10839 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8969 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2016 rok.
2015 8968 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2015 6258 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/51/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Borkowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2015 5397 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdonków.
2015 5396 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wymysłów.
2015 5395 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Kuraszowa.
2015 5394 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smagów.
2015 5393 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzuców.
2015 5392 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ruszkowice.
2015 5391 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rusinów.
2015 5390 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudno.
2015 5389 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radestów.
2015 5388 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Politów.
2015 5387 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ninków.
2015 5386 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kochanów.
2015 5385 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niska Jabłonica.
2015 5384 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bryzgów.
2015 5383 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bolęcin.
2015 5382 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borkowice.
2015 2783 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 6 marca 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borkowice
2015 1286 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr III/12/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 14 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BORKOWICE NA ROK 2015
2015 1194 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy BORKOWICE na lata 2015-2018.
2014 11318 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/236/2014 Rady Gminy Borkowice z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Borkowice.
2014 11317 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/235/2014 Rady Gminy Borkowice z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2014 10517 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XL/237/2014 Rady Gminy Borkowice z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2015 rok.
2014 9960 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/2014 Rady Gminy Borkowice z dnia 14 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borkowice.
2014 9068 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/2014 Rady Gminy Borkowice z dnia 23 września 2014r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borkowice
2014 4575 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2014 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych należących do Gminy Borkowice.
2014 4574 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2014 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
2014 3095 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2014 Rady Gminy Borkowice z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
2014 3094 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2014 Rady Gminy Borkowice z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2014 1316 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/2014 Rady Gminy Borkowice z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 1315 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2014 Rady Gminy Borkowice z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1314 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2014 Rady Gminy Borkowice z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2009 2451 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XX/105/2009 Rady Gminy Borkowice z dnia 5 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Borkowice
2009 1846 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borkowice na rok 2009