Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 114

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11227 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego stanowisko kierownicze, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Belsk Duży jest organem prowadzącym oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, pedagoga i psychologa szkolnego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnich i młodszych
2019 11226 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 września 2019 r. o zmianie uchwały Nr IV/21/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 9777 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/127/2016 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy Belsk Duży zaliczanym do sektora finansów publicznych, zmiany nazwy i statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Belsku Dużym
2019 9776 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na organizację dożynek powiatu grójeckiego w Lewiczynie
2019 7847 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckemu na modernizację dróg powiatowych
2019 7846 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych
2019 7292 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „ Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym”
2019 6340 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych
2019 6138 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Belsk Duży
2019 6137 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr IV/21/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 4111 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Belsk Duży
2019 4110 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Belsk Duży w 2019 roku
2019 2277 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/21//2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 1846 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od pobierania odpłatności w odniesieniu do świadczeń rzeczowych, w tym w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1177 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Belsk Duży
2018 10288 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLV/265/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 października 2018 r. o zmianie uchwały nr VII/32/03 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Belsk Duży
2018 10287 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLV/263/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
2018 10286 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLV/262/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 10285 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLV/261/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 9209 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum im. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym.
2018 9184 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 19 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na remonty dróg powiatowych
2018 8251 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
2018 7541 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLI/248/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na organizację dożynek powiatu grójeckiego w Lewiczynie
2018 7540 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLI/247/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych
2018 7539 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLI/244/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie uwzględnienia w całości skargi Prokuratora Rejonowego w Grójcu na uchwałę Rady Gminy Belsk Duży z dnia 1 grudnia 2005r. Nr XXXI/181/2005 w sprawie zatwierdzenia regulaminu o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z terenu gminy Belsk Duży i stwierdzenia jej nieważności.
2018 6471 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie gminy Belsk Duży
2018 6433 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2018 5702 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Belsk Duży na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5701 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na remonty dróg powiatowych
2018 4562 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie nadania ulicy w miejscowości Belsk Duży nazwy ulica Zdzisława Lubomirskiego.
2018 4561 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania rondu w miejscowości Belsk Duży nazwy Rondo Powstańców Styczniowych
2018 4560 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, oraz podziału nieruchomości na terenie Gminy Belsk Duży
2018 4559 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Belsk Duży w 2018 roku
2018 4558 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Belsk Duży na lata 2018-2022
2018 4264 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Belsk Duży na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 285 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Belsk Duży.
2018 283 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV199/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Belsk Duży
2018 281 2018-01-10 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXIV/200/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 grudnia 2017 r.
2017 10000 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 9999 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 7368 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na organizację dożynek
2017 3397 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 29 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych
2017 3395 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Belsk Duży w 2017 roku
2017 3394 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Belsk Duży na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 1312 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Belsk Duży
2017 1311 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Belsk Duży na rok 2017
2016 9555 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 19 października 2016r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
2016 9467 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 19 października 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy Belsk Duży zaliczanym do sektora finansów publicznych, zmiany nazwy i statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Belsku Dużym
2016 9466 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 19 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 9465 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 19 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 7760 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na organizację dożynek powiatu grójeckiego w Lewiczynie
2016 7759 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Belsk Duży na lata 2016 - 2019
2016 7758 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, przypadających Gminie Belsk Duży i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną de minimis oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2016 7690 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Belmed” w Belsku Dużym.
2016 6596 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Belsk Duży
2016 6595 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Belsk Duży
2016 4738 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Belsk Duży dla kandydatów z poza obwodu szkoły
2016 4676 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Belsk Duży dla kandydatów z poza obwodu gimnazjum
2016 4255 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych
2016 3458 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Belsk Duży w 2016 roku
2016 3026 2016-03-31 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XIV/73/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 stycznia 2016r.
2016 2700 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Belsk Duży
2016 2665 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/81/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków budynku dawnego Urzędu Gminy w Belsku Dużym
2015 11721 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/62/2015 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Belsk Duży przez inne niż Gmina Belsk Duży osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 11363 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Belsk Duży przez inne niż Gmina Belsk Duży osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 11069 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/69/2015 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych
2015 11068 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/65.2015 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny
2015 11067 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 11066 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych
2015 10164 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Belsk Duży
2015 9540 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
2015 9539 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektora oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu dla których Gmina Belsk Duży jest organem prowadzącym oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, pedagoga i psychologa szkolnego
2015 9316 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3400 2015-04-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/13/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 30 grudnia 2014r.
2015 3399 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Belsk Duży
2015 3077 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Belsk Duży oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2014 11789 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10349 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/287/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 3 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ujęcia wód podziemnych nr II w Łęczeszycach
2014 9763 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/291/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 8 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2014 9762 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/290/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 8 października 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych
2014 9761 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/284/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 3 września 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na organizację dożynek powiatu grójeckiego w Lewiczynie
2014 9760 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/283/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 3 września 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych
2014 7751 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLV/279/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Belsk Duży
2014 6158 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/270/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Belsku Dużym
2014 5159 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/263/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych
2014 3808 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/255/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 marca 2014r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Belsku Dużym
2014 1661 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżet Gminy Belsk Duży na 2014 rok
2014 1597 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Belsk Duży.
2014 1156 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 23 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2014 rok
2014 1155 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII /227/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 23 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2014 1154 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 23 października 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Belsk Duży
2013 9503 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2012 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Belsk Duży na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2013 6046 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 lutego 2013r. sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej BELMED w Belsku Dużym
2013 6045 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 6044 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Belsk Duży na stałe obwody głosowania.
2013 6043 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 4982 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu siłowni wiatrowych dla zakładu Ferrero w sołectwie Belsk Duży
2013 1809 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2012 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Belsk Duży
2013 1808 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Belsk Duży i zagospodarowania tych odpadów
2013 1807 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Belsk Duży
2013 1806 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie gminy Belsk Duży
2013 1805 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Belsk Duży
2012 9401 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Belsk Duży z dnia 7 grudnia 2011 roku (Uchwała Nr XIII/101/2011 ) w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2011 8564 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/98/11 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2010 4055 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/10 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 czerwca 2010r. Regulamin finansowania zadania pn. Usuwanie yrobów zawierających azbest z nieruchomości połozonych na terenie Gminy Belsk Duży
2010 1038 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/09 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Belsk Duży na rok 2010
2010 50 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/09 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy
2009 5034 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/09 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 23 września 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5035 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/09 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 23 września 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 3100 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/09 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 maja 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez włascicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy
2009 2963 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/09 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
2009 2962 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXV/189/09 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2009 1780 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XXII/175/08 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Belsk Duży na rok 2009
2009 8 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/168/2008 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalno - usługowej w Sołectwie Odrzywołek