Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 311

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10507 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/77/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranowo
2019 10506 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/76/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Baranowo w sprawie statutów jednostek pomocniczych sołectw Gminy Baranowo.
2019 10505 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/75/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Baranowo.
2019 10504 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/74/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019
2019 9543 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019
2019 9366 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019
2019 9365 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Baranowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
2019 9364 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
2019 9301 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/71/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów sołectw Gminy Baranowo
2019 8411 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Baranowo
2019 8410 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019
2019 6424 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Baranowo statutów jednostek pomocniczych sołectw Gminy Baranowo.
2019 6423 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019
2019 6422 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/49 /2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Baranowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2019 5245 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4880 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
2019 4879 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Gminnego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Baranowo jest organem prowadzącym
2019 4878 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019
2019 2738 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2019 2737 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
2019 2736 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019.
2019 2044 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2019 2043 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2019 2042 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019
2019 1770 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V /35/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Baranowo oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 1700 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2019 1699 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
2019 1698 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2019 1697 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baranowo.
2019 1696 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Baranowo.
2019 1695 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019
2018 12416 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baranowo.
2018 12286 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12285 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12284 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12283 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/ 10 /2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2018 12282 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2018 12245 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/ 11 /2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok .
2018 12244 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/ 9 /2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 10696 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/315/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2018 10695 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/311/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2018 10055 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr L/313/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Baranowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
2018 9673 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/308/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Baranowo.
2018 9324 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/305/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018.
2018 8090 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/301/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Baranowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
2018 8089 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/299/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie.
2018 8088 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2018 7512 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/296/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2018 7511 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/293/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Baranowo
2018 7510 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/292/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Baranowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7509 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/290/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Baranowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
2018 7508 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/288/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2018 7507 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/286/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Baranowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
2018 7506 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
2018 6493 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/282/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Baranowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 6492 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2018 6491 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018.
2018 6490 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/280/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Baranowo.
2018 6489 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Baranowo.
2018 6488 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Baranowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6487 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/277/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Baranowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 4573 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLII/272/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
2018 4572 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLII/271/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Baranowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4571 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLII/270/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Baranowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 4570 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLII/269/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2018 2849 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLI/259/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2018 2848 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/252/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2018 2847 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2018 2846 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2018 2629 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Baranowo oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 2628 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI/262/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranowo.
2018 2627 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI/261/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2018 2626 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XL/256/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznych szkół podstawowych z oddziałem przedszkolnym prowadzonych na terenie Gminy Baranowo, przez inne niż Gmina Baranowo osoby prawne i osoby fizyczne.
2018 2625 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XL/253/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym,w tym osobom bezdomnym.
2018 577 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Baranowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2017 12502 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Baranowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów , granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 12501 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Baranowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2017 12406 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 242 /2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji o lasach i wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji o gruntach oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
2017 12405 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 12263 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 12262 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 12241 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 11666 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2017 11665 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 232 /2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok .
2017 11664 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 231 /2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 11663 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII /230/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Baranowo oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 11662 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranowo i zagospodarowania tych odpadów.
2017 11661 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranowo
2017 9157 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8776 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8727 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8721 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8719 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7789 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Baranowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
2017 7787 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Baranowo.
2017 7785 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych przy zespołach szkół w Baranowie.
2017 7784 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Baranowo instrumentem płatniczym.
2017 7783 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Baranowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
2017 7450 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7448 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 7447 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 7245 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w  Statucie Gminy Baranowo.
2017 7124 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazw ulic i placu w miejscowości Baranowo.
2017 6945 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 6944 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 6943 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 6620 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic i placu w miejscowości Baranowo.
2017 5915 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych przy zespołach szkół w Baranowie.
2017 5914 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 5249 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Baranowo.
2017 3873 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baranowo w latach 2017 - 2025.
2017 3871 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2423 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 1538 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 1537 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 588 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2017
2017 420 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 352 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie.
2017 351 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Baranowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 350 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Baranowo i jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2016 11556 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 11503 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Baranowo.
2016 10101 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranowo i zagospodarowania tych odpadów.
2016 10100 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
2016 10099 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 142 /2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 9041 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranowo.
2016 9040 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 września 2016r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie doposażenia w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych dla Kurpiowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Małych Szkół „Kwartet” oraz dla Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego
2016 9031 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 8085 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 8077 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 8076 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 7524 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Baranowo.
2016 7523 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranowo
2016 5446 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Baranowo.
2016 5445 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 23 maja 2016r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Baranowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
2016 5173 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 5168 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 5004 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 4564 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 marca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranowo.
2016 4563 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 marca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2016 4562 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XV/89/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Baranowie oraz oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Baranowo jest organem prowadzącym.
2016 3547 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 2253 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 2251 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 2207 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2206 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty.
2016 897 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2016
2015 10940 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Baranowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 10431 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII /65/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego i wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2015 10430 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 10429 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII/ 63/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok .
2015 10428 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 10427 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 9345 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 8745 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 8742 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 5 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 8739 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 8738 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 8415 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2015 7529 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baranowie.
2015 6425 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Baranowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
2015 5336 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 5237 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2015 4703 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Baranowo w ramach pomocy de minimis .
2015 3461 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/335/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 3259 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/342/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 2475 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 2463 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII/322/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 2449 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XLI/317/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 2448 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XL/310/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 2250 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2015 2245 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2015 680 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2015
2015 361 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 360 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/289/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 218 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Baranowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 10925 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV /346 /2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
2014 10796 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/327/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 400 KV OSTROŁĘKA – OLSZTYN MĄTKI NA TERENIE GMINY BARANOWO
2014 10124 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 września 2014r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
2014 9948 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/344/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 27 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranowo i zagospodarowania tych odpadów.
2014 9947 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/343/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranowo.
2014 8715 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8644 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2014
2014 8394 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 7852 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 7443 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 7007 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 6905 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XL/311/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo.
2014 6904 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XL/304/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2014r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Baranowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
2014 6477 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 5288 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2012r. zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 5287 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 4967 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych.
2014 4966 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/292/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych.
2014 4605 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XX/154/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 4604 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 4603 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 1980 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012rok
2014 1979 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012rok
2014 1446 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1420 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1419 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1418 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Baranowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 711 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XV/104/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2014 710 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2014 709 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2014 708 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2014 635 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Baranowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 13335 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Baranowo.
2013 13334 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 13096 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Baranowie.
2013 12889 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2013 12888 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 12887 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok .
2013 11844 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 11843 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 11532 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 10898 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Baranowo.
2013 10798 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 10592 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 9000 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Baranowo oraz zasad ich używania.
2013 8972 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłay za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 8786 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 8401 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 8106 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 7946 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 14 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2013 7887 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 7127 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/263/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 6531 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Baranowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2013 6488 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baranowo.
2013 6487 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranowo i zagospodarowania tych odpadów.
2013 6486 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 6485 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranowo
2013 6484 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Baranowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baranowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 6483 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranowo
2013 4822 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XLV/260/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 4645 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/250/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 4253 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2013 3787 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Baranowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów , granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 3474 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2013 1926 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1925 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranowo i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1924 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 1923 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baranowo na rok 2013
2013 1922 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranowo.
2012 9014 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/181 /2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego i wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2012 9013 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.
2012 9012 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Baranowo.
2012 8995 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/179 /2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 8994 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 8993 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 8324 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 8265 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Baranowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7835 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 6555 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XX/149/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo
2012 4994 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 16 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Gminę Baranowo.
2012 4993 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 16 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Baranowo liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz zasad cofania zezwoleń na sprzedaż.
2012 4465 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie połączenia sołectw na terenie Gminy Baranowo.
2012 4464 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie.
2012 2755 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2012 2290 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 2206 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baranowo na rok 2012
2012 1394 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2011 8234 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie włączenia wsi i osady do sołectw.
2011 7461 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/100/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego i wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2011 7389 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/97 /2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 7388 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Baranowo.
2011 7390 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/98 /2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2011 7392 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/107/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych.
2011 7391 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/99/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 3071 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2008 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Baranowo na rok 2008
2011 3072 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2011 3073 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2011 2866 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Baranowie.
2011 2867 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr VII/57/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranowo.
2011 2761 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2011 2145 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Baranowo w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2011 2146 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/ 48/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Baranowie.
2011 2097 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Baranowo.
2011 2098 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Baranowo na rok 2012.
2011 668 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2008 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Baranowo na rok 2008
2011 603 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/21/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baranowo na rok 2011
2011 506 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości.
2011 507 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/ 15/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego i wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2010 6858 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2010 6859 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Baranowo.
2010 6860 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2010 4967 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 4968 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/248/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budzętowej na 2010 rok.
2010 4925 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok .
2010 4926 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLI/238/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 4825 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 5 lutego 2010r. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK
2010 4792 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI/240/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 4589 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 marca 2010r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Baranowo na rok 2011.
2010 4590 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr XLI/239/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Baranowo.
2010 816 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
2010 817 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałe w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 818 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baranowo na 2010 rok
2010 209 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2008 Rady Gminy Baranowo z dnia 22 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Baranowo na rok 2008
2010 154 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmian w regulaminie przewozu osób niepełnosprawnych oraz opłat za przewóz przystosowanym do tego celu samochodem typu mikrobus
2010 119 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2008 Rady Gminy Baranowo z dnia 27 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Baranowo na rok 2008
2009 6304 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości
2009 6305 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 6306 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 7 grudnia 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 4849 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 14 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Baranowie
2009 4821 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2008 Rady Gminy Baranowo z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Baranowo na rok 2008
2009 3294 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 maja 2009r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Baranowo na rok 2010
2009 2990 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baranowo w latach 2009-2015
2009 2285 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Baranowo
2009 2286 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób niepełnosprawnych oraz opłat za przewóz przystosowanym do tego celu samochodem typu mikrobus
2009 1061 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2008 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baranowo na 2009 rok