Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 197

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11548 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 11547 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zwolnienia w części lub całości z opłaty za gospodarowanie odpadami
2019 11546 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 10704 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 3 września 2019 r. w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez Gminę Baranów
2019 10703 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 3 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr VI/33/2019 w sprawie przyjęcia Programu „ Karty Mieszkańca Gminy Baranów”.
2019 10702 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 3 września 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 10701 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zwolnienia w części lub całości z opłaty za gospodarowanie odpadami
2019 9184 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8946 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XI/57/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Baranów
2019 8945 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XI/56/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Baranów jest organem prowadzącym
2019 7736 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Baranów jest organem prowadzącym.
2019 7735 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Baranów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 6514 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Baranów.
2019 5860 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/33/2019 sprawie przyjęcia Programu „ Karty Mieszkańca Gminy Baranów”.
2019 5166 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „ Karty Mieszkańca Gminy Baranów”.
2019 5165 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Baranów (Karta Dużej Rodziny)
2019 5164 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów”.
2019 5163 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Baranów jest organem prowadzącym.
2019 5158 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz w sprawie zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego (sołtysowi) jednostek pomocniczych będzie wypłacana dieta.
2019 2194 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów
2019 2193 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów.
2019 2192 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2019 rok.
2019 2191 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2190 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 13307 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Baranów na rok 2019.
2018 13306 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Baranów na rok 2019.
2018 10870 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/232/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baranów"
2018 8956 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/222/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów
2018 7265 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XLV/217/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym – na terenie nieruchomości gminnych położonych w Cegłowie, oznaczonych nr ewidencyjnymi: 199/2 , 199/3, 199/7 , w Baranowie, oznaczonych nr ewidencyjnymi: 152/1, 154, 42/1, w Kaskach, oznaczonych nr ewidencyjnymi: 344/1, 509, 508 podczas organizowanych przez Gminę imprez plenerowych.
2018 5563 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XLII/204/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Baranów.
2018 5562 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XLII/203/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Baranów
2018 5561 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XLII/201/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Baranów.
2018 5096 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLI/197/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 18 kwietnia 2018 r. o przeprowadzeniu referendum w sprawie lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie i planowanych w związku z tą inwestycją regulacji prawnych
2018 4445 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XL/194/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Baranów.
2018 4444 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XL/193/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów”.
2018 4443 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XL/192/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Baranów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4442 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XL/191/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Baranów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 4011 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/178/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baranów i zagospodarowania tych odpadów.
2018 1696 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/184/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/178/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baranów i zagospodarowania tych odpadów.
2018 1695 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/183/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów.
2018 1694 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/182/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów.
2018 1190 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/177/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Baranów na rok 2018
2018 647 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/180/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Baranów
2018 646 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/177/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Baranów na rok 2018
2018 645 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/175/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/172/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Baranów i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2017 11954 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/173/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Baranów i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2017 11953 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/172/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Baranów na rok 2018.
2017 11952 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Baranów na rok 2018.
2017 9449 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/166/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Baranów instrumentem płatniczym.
2017 8541 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/160/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Kaskach.
2017 8540 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/159/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Bożej Woli.
2017 8539 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/158/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Baranowie.
2017 8538 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/157/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów
2017 6288 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/155/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr XX/93/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Baranów.
2017 6287 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/154/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/125/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
2017 6286 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/153/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych.
2017 5137 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/145/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr XLII/222/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Baranów na lata 2014-2020
2017 5133 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/144/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baranów.
2017 4737 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 6 marca 2017 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BARANÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI BOŻA WOLA – OBSZAR I.
2017 4715 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/236/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Baranów.
2017 4714 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/139/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród sportowych Gminy Baranów.
2017 4713 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/136/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1954 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do gminnego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Baranów.
2017 1953 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów”.
2017 1952 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/125/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
2017 445 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/119/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2017 444 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/118/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Baranów.
2017 443 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/117/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
2017 442 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/116/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Gminnym Przedszkolu w Cegłowie prowadzonym przez Gminę Baranów.
2017 441 2017-01-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXV/115/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2016r. GMINY BARANÓW NA ROK 2017
2016 10143 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/109/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Baranów na rok 2017.
2016 10142 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 25 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Baranów na rok 2017.
2016 8859 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXII/103/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 9 września 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Baranów
2016 8574 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXII/105/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 9 września 2016r. w sprawie bonifikaty od sprzedawanych lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej.
2016 8573 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXII/104/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 9 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranów i zagospodarowania tych odpadów
2016 8572 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXII/102/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 9 września 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Baranów
2016 6328 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/97/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6327 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/95/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baranów.
2016 6326 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/94/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Baranów
2016 6325 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/93/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Baranów
2016 5099 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie.
2016 4131 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów”
2016 4130 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2016 4129 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XVII/78/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baranowie
2016 2631 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/71/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do gminnego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów
2016 2630 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/71/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do gminnego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów
2016 1429 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Baranów na rok 2016
2015 11415 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/56/2015 Rady Gminy Baranów w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Baranów.
2015 11414 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11413 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/55/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Baranów na rok 2016.
2015 11412 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Baranów.
2015 11410 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/54/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Baranów na rok 2016.
2015 9666 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia zasad nadawania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Baranów” oraz Tytułu „Osobowość Roku Gminy Baranów”
2015 6396 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Baranów.
2015 6395 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: nadania nazwy Pogodna ulicy położonej we wsi Boża Wola, Gmina Baranów
2015 6394 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów
2015 6393 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baranów
2015 5356 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów”
2015 5355 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego (sołtysowi) jednostek pomocniczych będzie wypłacana dieta.
2015 5354 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów”
2015 4009 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów”
2015 4008 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów”
2015 4007 2015-04-27 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/9/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 28 stycznia 2015r.
2015 3722 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Baranów.
2015 3721 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2015 3720 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Baranów
2014 11336 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/115/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2014 11335 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/239/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 15 października 2014r. w sprawie: nadania nazwy Poziomkowa ulicy położonej we wsi Boża Wola, Gmina Baranów
2014 11334 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/235/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i regulaminu dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów
2014 11333 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/245/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w miejscowości Baranów
2014 11332 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/236/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 15 października 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Baranów
2014 11331 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/229/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 10 września 2014r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Baranów
2014 11309 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/243/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Baranów na rok 2015.
2014 11308 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/242/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Baranów na rok 2015.
2014 8165 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr XLII/223/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Boża Wola, Gmina Baranów
2014 8164 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Baranów na lata 2014-2020
2014 5253 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XL/211/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Boża Wola, Gmina Baranów
2014 2448 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/202/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/194/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Przedszkola w Cegłowie
2014 2447 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów”
2014 890 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/191/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2017
2014 889 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 888 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 887 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 18 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Baranów na rok 2014
2013 13481 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Baranów.
2013 13480 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/183/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie ustalenia zasad nadawania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Baranów” oraz Tytułu „Osobowość Roku Gminy Baranów”
2013 13479 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Baranów na rok 2014.
2013 13478 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Baranów na rok 2014.
2013 13477 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie sposobów udokumentowania wykonywanych obowiązków związanych z pozbywaniem się zebranych na terenie nieruchomości niezamieszkałych odpadów komunalnych w gminie Baranów.
2013 13476 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 12208 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/159/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie inkasa poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Baranów
2013 12207 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 30 września 2013r. w sprawie: zasad i trybu nadania oraz pozbawiania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Baranów”
2013 10179 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Baranów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 10178 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Baranów na stałe okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2013 10177 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/131/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 10176 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/145/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Baranów
2013 10175 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie: inkasa poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Baranów
2013 7452 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXX/145/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Baranów
2013 7451 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów”
2013 4098 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranów i zagospodarowania tych odpadów
2013 4097 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/134/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baranów
2013 3749 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/127/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2013-2017
2013 3748 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BARANÓW NA ROK 2013
2013 1980 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1979 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baranów
2012 8966 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/119/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/237/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia  udzielane przez Gminne Przedszkole w Cegłowie prowadzone przez Gminę Baranów
2012 8965 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/115/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 października 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 8697 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/106/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy Wiosenna w miejscowości Boża Wola położonej w Gminie Baranów
2012 8367 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/110/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów obejmującego wieś Bronisławów
2012 7917 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXV/114/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu  dt żyta do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Baranów na rok 2013.
2012 7916 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXV/113/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Baranów na rok 2013.
2012 7915 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/100/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Baranów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7914 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/99/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Baranów na stałe okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5215 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/86/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/142/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia wysokości za inkaso oraz w sprawie zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego (sołtysowi) jednostki pomocniczej będzie wypłacana dieta.
2012 5214 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/79/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów”
2012 4118 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/77/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baranowie
2012 3319 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/73/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/142/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia wysokości za inkaso oraz w sprawie zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego (sołtysowi) jednostki pomocniczej będzie wypłacana dieta.
2012 2351 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/65/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Baranów na rok 2012
2012 2350 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/70/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/203/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 27 maja 2010r. w sprawie ustalenia zasad nadawania Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Gminy Baranów"
2011 8391 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr xv/57/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 14 grudnia 2011r. o zmianie uchwały Nr XXI/134/2001 Rady Gminy w Baranowie z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Boża Wola w Gminie Baranów
2011 7655 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/51/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Baranów
2011 7654 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/50/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Baranów.
2011 7657 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/53/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Baranów na rok 2012.
2011 7656 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/52/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Baranów na rok 2012.
2011 5341 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XI/41/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych w Gminie Baranów
2011 3086 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/14/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2011-2022
2011 2594 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr V/13/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Baranów na rok 2011
2011 2556 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/142/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia wysokości za inkaso oraz w sprawie zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego (sołtysowi) jednostki pomocniczej będzie wypłacana dieta.
2011 2417 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/232/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Baranów na rok 2011.
2011 2418 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2419 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej Gminy Baranów
2011 2073 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VII/22/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 7131 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XLI/222/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2010 6593 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/237/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Cegłowie prowadzone przez Gminę Baranów
2010 5792 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/229/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Baranów i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 5791 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/219/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/194/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Przedszkola w Cegłowie,
2010 5790 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/218/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 23 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Cegłowie prowadzone przez Gminę Baranów
2010 5795 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/233/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie gminy Baranów na 2011 rok
2010 5794 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/232/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Baranów na rok 2011.
2010 5793 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/231/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Baranów na rok 2011
2010 3186 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/203/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 27 maja 2010r. w sprawie ustalenia zasad nadawania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Baranów”.
2010 2763 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Przedszkola w Cegłowie
2010 2358 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2010 2359 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/185/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Baranów
2010 174 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 17 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Baranów na rok 2010
2009 5727 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Baranów na rok 2010
2009 5728 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie gminy Baranów na 2010 rok
2009 5503 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie podatku rolnego na terenie gminy Baranów na rok 2010
2009 5504 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/174/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Baranów na rok 2010
2009 3562 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2550 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Baranów i zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom
2009 2380 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 9 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXV/146/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania i regulaminu dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów
2009 2057 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia wysokości za inkaso oraz w sprawie zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego (sołtysowi) jednostki pomocniczej będzie wypłacana dieta
2009 2055 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, tryb ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze
2009 2056 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie określenia kryterium dochodowego osób samotnych lub w rodzinie, dzieci do 7 roku życia, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na zapewnienie pomocy w formie dożywiania na terenie gminy Baranów i poza Gminą oraz w sprawie wykonania programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2009 1783 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania i regulaminu dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Baranów
2009 1021 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Baranów.
2009 1022 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy "Świerkowa" ulicy położonej w miejscowości Boża Wola w Gminie Baranów.