Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 246

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11612 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII.76.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 11611 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII.74.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Baboszewo dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także dodatków o charakterze socjalnym
2019 10217 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XI.73.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Gminnego w Baboszewie
2019 10216 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XI.72.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 9392 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr IV.23.2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 9231 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X.68.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baboszewo.
2019 9230 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X.67.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baboszewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9229 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X.66.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 9228 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X.64.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 9227 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X.63.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących Radnym w związku z wykonywaniem mandatu
2019 9226 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X.62.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 7687 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII.44.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 7686 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX.60.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 7685 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII.38.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 7076 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.56.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących Radnym w związku z wykonywaniem mandatu
2019 7075 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.54.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia diety przewodniczącym organu wykonawczych jednostek pomocniczych - Sołtysom w Gminie Baboszewo
2019 7074 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.52.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 7073 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w odniesieniu do świadczeń rzeczowych w tym świadczenia rzeczowego w postaci posiłku dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu '' na lata 2019 -2023
2019 7072 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego ,, Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019- 2023
2019 7071 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.49.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo
2019 7070 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.48.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 7069 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.47.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 7068 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.46.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baboszewo
2019 5699 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII.40.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwięrząt na terenie Gminy Baboszewo w 2019"
2019 5698 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII.35.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Baboszewo na lata 2019-2022"
2019 4722 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII.34.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Baboszewo
2019 4681 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII.39.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 2357 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI.32.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 2356 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI.31.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Nr V.25.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 7 stycznia 2019 r.
2019 2148 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V.25.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 7 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BABOSZEWO na rok 2019
2019 2147 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV.15.2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baboszewo.
2019 302 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV.13.2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem ,,Posiłek w szkole i w domu '' na lata 2019 -2023
2019 189 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV.16.2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baboszewo.
2019 188 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV.14.2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baboszewo.
2019 6 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV.12.2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie ,, Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019-2023
2019 5 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV.11.2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2018 13016 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV.21.2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baboszewo
2018 12090 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 11932 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 11931 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 10597 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/287/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 10596 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 10595 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/280/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 10594 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 10593 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/267/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 7942 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/281/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2018 6386 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLII/272/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Baboszewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6385 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLII/271/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Baboszewo
2018 5939 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI/268/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/96/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo
2018 5938 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XL/263/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Baboszewo dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2018 5488 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr XL/264/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Baboszewo
2018 3510 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3119 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/245/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Baboszewo na lata 2015-2020
2018 3118 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/246/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baboszewo
2018 3117 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baboszewo w 2018 roku”
2018 3116 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Baboszewo na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3115 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Baboszewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2578 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały bużetowej na 2018 rok
2018 2577 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 2049 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Baboszewo
2018 2048 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Baboszewo instrumentem płatniczym.
2018 814 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baboszewo
2017 12435 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/242/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2017 11841 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 11677 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 11676 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 10340 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 10339 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baboszewo
2017 10338 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 10337 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2017 10336 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 10335 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 10334 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8267 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.
2017 8266 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.
2017 8265 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.
2017 8264 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.
2017 7930 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.
2017 7920 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.
2017 7061 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017.
2017 6969 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
2017 4310 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
2017 3099 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/182 /2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia.
2017 3098 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo.
2017 3097 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2254 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
2017 2100 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baboszewo w 2017 roku”
2017 2099 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Baboszewo.
2017 2098 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baboszewo.
2017 1108 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
2017 1037 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2017 1036 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 stycznia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Baboszewo na rok 2017
2017 1027 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XX/139/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
2017 250 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
2017 249 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
2016 10502 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 9627 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9625 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 października 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Baboszewo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2016 9347 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
2016 8835 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016
2016 8608 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 września 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 8101 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XV/103/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016
2016 5869 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
2016 5075 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie
2016 4316 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XV/100/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baboszewo w 2016 roku"
2016 2858 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Baboszewo w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo
2016 2437 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 22 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BABOSZEWO na rok 2016
2016 1814 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo
2016 1813 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 421 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XII/88/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 11688 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/80/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 11687 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/79/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku publicznego na terenie Gminy Baboszewo
2015 11686 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 10931 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10930 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10929 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 10928 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 10927 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9538 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Baboszewo
2015 9537 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9536 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2015 9535 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Baboszewo.
2015 9534 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9533 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9532 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego
2015 6421 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu /z wyjątkiem piwa/ na terenie gminy Baboszewo
2015 6420 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego i logopedy w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Baboszewo.
2015 5340 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20 maja 2015r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Baboszewo”
2015 3888 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BABOSZEWO na rok 2015
2014 11144 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 października 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baboszewo
2014 11143 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Baboszewo na lata 2015-2020
2014 10354 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego
2014 9343 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Baboszewie.
2014 6480 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie podziału Gminy Baboszewo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 6479 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie podziału Gminy Baboszewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 6046 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baboszewo
2014 4246 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2014r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Rzewinie
2014 4167 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Baboszewie
2014 2914 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/212/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Baboszewo
2014 2913 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/210/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie
2014 2912 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BABOSZEWO NA ROK 2014
2014 1878 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/207/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania .
2014 1877 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania '' na lata 2014 – 2020
2014 1876 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania '' na lata 2014 -2020
2013 12121 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/193/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2013 12120 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/192/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2013 12119 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/191/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.
2013 12118 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/190/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 12117 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/189/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12116 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego
2013 11734 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/187/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2013 9803 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 9802 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXI/184/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 września 2013r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Baboszewie
2013 6030 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 17 maja 2013r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 6029 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/169/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 6028 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/166/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 17 maja 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 6027 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/165/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 17 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 6026 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/164/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 17 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6025 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/163/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 17 maja 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 1905 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XVII/153/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BABOSZEWO na rok 2013
2013 1417 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XVII/155/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Baboszewo
2012 9903 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/148/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 9902 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/147/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 9901 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/146/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9900 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/145/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2012 8495 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XV/140/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8051 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/144/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 8050 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/143/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2009-2014
2012 8049 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/139/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8048 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/138/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego
2012 6633 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 6 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Baboszewo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5127 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII/126/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Baboszewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 507 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr X/113/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Baboszewo na rok 2012 Nr X/113/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 506 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr X/109/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr IX/105/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 02 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej
2011 7423 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/102/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7422 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/101/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7421 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/100/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego
2011 7424 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/103/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 7427 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/106/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2011 7426 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/105/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej
2011 7425 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/104/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
2011 5381 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VI/78/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Baboszewo oraz zasad ich stosowania
2011 5382 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VI/80/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Baboszewie
2011 5383 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VI/81/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Baboszewo
2011 4103 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/24/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Dziektarzewo
2011 4104 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/26/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Galominek
2011 4102 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/23/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Dłużniewo
2011 4100 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/21/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Cywiny Wojskie
2011 4101 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/22/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Dramin
2011 4108 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/30/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Jarocin
2011 4109 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/31/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Jesionka
2011 4107 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/29/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Goszczyce Poświętne
2011 4105 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/27/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Galominek Nowy
2011 4106 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/28/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Goszczyce Średnie
2011 4099 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/20/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Cywiny Dynguny
2011 4092 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Brzeście
2011 4093 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/14/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Brzeście Małe
2011 4091 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/12/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Bożewo
2011 4089 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/25/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Galomin
2011 4090 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/11/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Baboszewo
2011 4097 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/18/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Cieszkowo Nowe
2011 4098 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/19/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Cieszkowo Kolonia
2011 4096 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/17/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Cieszkowo Stare
2011 4094 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/15/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Brzeście Nowe
2011 4095 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Budy Radzymińskie
2011 4110 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/32/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Kowale
2011 4125 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/47/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Sokolniki Stare
2011 4126 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/48/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Sarbiewo
2011 4124 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/46/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Sokolniki Nowe
2011 4122 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/44/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Rybitwy
2011 4123 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/45/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Rzewin
2011 4130 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/52/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Zbyszyno
2011 4131 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr V/76/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Baboszewie.
2011 4129 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/51/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Wola Folwark
2011 4127 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/49/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Śródborze
2011 4128 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/50/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Wola Dłużniewska
2011 4121 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/43/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Pieńki Rzewińskie
2011 4114 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/36/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Kiełki
2011 4115 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/37/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Lachówiec
2011 4113 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/35/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Krościn
2011 4111 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/33/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Kruszewie
2011 4112 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/34/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Korzybie
2011 4119 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/41/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Pawłowo
2011 4120 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/42/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Polesie
2011 4118 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/40/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Niedarzyn
2011 4116 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/38/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Lutomierzyn
2011 4117 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/39/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Mystkowo
2011 1495 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy
2010 6434 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/141/2010 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określania zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Baboszewo i jej jednostkom podległym
2010 6275 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/2010 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2010 6274 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/2010 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego
2010 6277 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2010 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej
2010 6276 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2010 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 1032 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XXV/122/2009 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Baboszewo
2010 1031 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XXV/120/2009 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baboszewo na rok 2010.
2010 307 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XV/78/2008 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 6373 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/2009 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2009 6372 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/2009 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego
2009 6375 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2009 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz najmu lub dzierżawy lokali użytkowych.
2009 6374 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2009 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 4817 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2008 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2009 4818 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2008 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
2009 2948 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2009 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 2949 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2009 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2009-2014
2009 2272 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2009 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo
2009 741 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2008 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baboszewo na rok 2009.