Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 337

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11723 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 38/X/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 czerwca 2019 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI SŁUBICA DOBRA (Obszar XXVIb-1)
2019 9957 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr 51/XII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Żabia Wola oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 9921 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 61/XIII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9920 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 53/XII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola
2019 9919 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 52/XII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie
2019 9918 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 50/XII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów
2019 7128 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr 26/VII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury w Żabiej Woli
2019 7127 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr 20/VII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabia Wola
2019 7126 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr 19/VII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola
2019 7125 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr 11/VI/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków
2019 7124 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr 10/VI/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 lutego 2019 r. o zmianie Uchwały Nr 3/V/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2019 6966 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 30/VII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabia Wola
2019 6965 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 29/VII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta Żabiowolska
2019 5627 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr 12/VI/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Żabia Wola, Wycinki Osowskie, Żelechów
2019 4777 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr 27/VII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 4254 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 49/XXXVII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie gminy Żabia Wola
2019 4253 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 48/XXXVII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola
2019 4023 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 15/III/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/XXXVII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie gminy Żabia Wola
2019 4022 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 14/III/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 48/XXXVII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola
2019 3901 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 16/III/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Żabia Wola
2019 3900 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 13/III/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli
2019 3899 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 12/III/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 3898 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 5/V/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty
2019 3897 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 4/V/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żabia Wola
2019 3896 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 2/V/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/XXXII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 stycznia 2018  r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i  niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 2711 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr 6/V/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Żabia Wola
2019 2189 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 3/V/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2019 944 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr 46/XXXVII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2018 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ ZARĘBY obszar I
2018 13391 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z lodowiska w Gminie Żabia Wola i harmonogramu pracy lodowiska w sezonie 2018/2019 oraz powierzenia Wójtowi Gminy Żabia Wola uprawnień do wyboru sposobu prowadzenia i formy gospodarki komunalnej w zakresie lodowiska w Gminie Żabia Wola oraz do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z lodowiska w Gminie Żabia Wola
2018 11045 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr 50/XXXVII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Ojrzanów, Osowiec, Huta Żabiowolska, Lasek
2018 10591 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 52/XXXVII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Żabia Wola
2018 7166 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr 36/XXXV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2017 rok
2018 7165 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr 31/XXXV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2018 6838 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 28/XXXIV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 kwietnia 2018 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MUSUŁY (obszar XIIa-1)
2018 6837 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 27/XXXIV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 kwietnia 2018 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ RUMIANKA (obszar XXI)
2018 6836 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 26/XXXIV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta Żabiowolska
2018 5579 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr 8/XXXIII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2018 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKĘ NR EW. 293 W MIEJSCOWOŚCI NOWA BUKÓWKA
2018 5578 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr 7/XXXIII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2018 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI SKUŁY.
2018 5107 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr 14/XXXIII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola
2018 5106 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr 13/XXXIII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5105 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr 12/XXXIII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 5104 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr 11/XXXIII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 56/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 5103 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr 10/XXXIII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Żelechów
2018 4713 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 20/XXXIII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 1531 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr 4/XXXII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 1530 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr 3/XXXII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2018 1529 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr 2/XXXII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2018 788 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr 90/XXXI/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 grudnia 2017 r. Budżetowa Gminy Żabia Wola na rok 2018
2017 12443 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 94/XXXI/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 71/XXX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 12442 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 93/XXXI/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 113/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku
2017 12441 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 85/XXXI/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 114/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia wzoru i terminu składania deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku
2017 12440 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 84/XXXI/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 36/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 11428 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 70/XXIX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Żabia Wola
2017 11275 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 81/XXX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 113/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku
2017 11274 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 80/XXX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 /XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 11273 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 79/XXX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty
2017 11272 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 78/XXX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11271 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 77/XXX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 11270 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 76/XXX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 11269 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 71/XXX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 11164 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 64/XXIX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta Żabiowolska
2017 11163 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 63/XXIX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Skułach im. Marii Kownackiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Skułach im. Marii Kownackiej
2017 11162 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 62/XXIX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej
2017 11161 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 61/XXIX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Józefinie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Józefinie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
2017 10686 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 52/XXVIII/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 września 2017 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLAOBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI ŻELECHÓW (OBSZAR 1D-1)
2017 10562 2017-11-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 31/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola oraz nadania mu Statutu
2017 6344 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr 46/XXVII/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2016 rok
2017 6343 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr 41/XXVII/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zaręby
2017 6342 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr 40/XXVII/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola
2017 6341 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr 39/XXVII/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 6340 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr 36/XXVII/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i wielkości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2017 6339 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr 35/XXVII/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 13 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały Nr 31/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola oraz nadania mu Statutu
2017 6338 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr 34/XXVII/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2017 5280 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr 28/XXVI/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Wycinki Osowskie i Żabia Wola
2017 4961 2017-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał w sprawie Statutów Sołectw: Bartoszówka, Bieniewiec, Bolesławek, Bukówka, Ciepłe, Grzegorzewice, Grzymek, Huta Żabiowolska, Jastrzębnik, Kaleń, Kaleń-Towarzystwo, Lasek, Musuły, Oddział, Ojrzanów, Ojrzanów-Towarzystwo, Osowiec, Osowiec Parcela, Petrykozy, Pieńki Słubickie, Pieńki Zarębskie, Piotrkowice, Siestrzeń, Skuły, Słubica A, Słubica B, Słubica-Wieś, Władysławów, Wycinki Osowskie, Zaręby, Żabia Wola, Żelechów
2017 4808 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr 14/XXV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 marca 2017r. w sprawie wprowadzania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola
2017 4807 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr 13/XXV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4806 2017-05-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/25/90 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 25 października 1990 r. w sprawie utworzenia sołectw na terenie gminy Żabia Wola
2017 4804 2017-05-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 24/XVIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
2017 4802 2017-05-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 40/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli
2017 2375 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 9/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osowiec
2017 2374 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 6/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola.
2017 2373 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 5/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2017 1977 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 3/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1976 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 2/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 86/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 1975 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 86/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 998 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 99/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę Żabia Wola oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2017 997 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. Budżetowa Gminy Żabia Wola na rok 2017
2017 996 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 91/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jastrzębnik i Żabia Wola
2017 884 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr 65/XXI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2016 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI GRZEGORZEWICE – OBSZAR Ib.
2017 300 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 75/XXII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 listopada 2016r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI BIENIEWIEC (obszar 2).
2017 299 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 63/XXI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2016r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI SŁUBICA A (obszar XXIV)
2017 298 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 61/XXI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2016r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ LISÓWEK (obszar XI)
2016 11469 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 83/XXII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 124/XIV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 11468 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 82/XXII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 10141 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 72/XXI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2016r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
2016 10140 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 71/XXI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2016r. o zmianie uchwały Nr 33/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola
2016 10139 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 66/XXI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów
2016 9738 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 52/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Huta Żabiowolska i Ojrzanów
2016 9737 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 48/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola
2016 9736 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 47/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2016r. w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola
2016 9735 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 46/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2016r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli
2016 8583 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr 59/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2016r. o zmianie uchwały Nr 31/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola oraz nadania mu Statutu
2016 8582 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr 49/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2016 8581 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr 31/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola oraz nadania mu Statutu
2016 8466 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16/XVIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie Wieloletniego Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żabia Wola w latach 2016 – 2021
2016 8420 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr 39/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Żabia Wola
2016 7715 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr 36/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 7714 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr 35/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7713 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr 34/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 7712 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr 33/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola
2016 7711 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr 32/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 54/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania dla uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2016 7212 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr 37/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Osowiec, Słubica B i Żabia Wola
2016 5345 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr 24/XVIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osowiec
2016 4936 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 10/XVII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2016r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ CIEPŁE A (obszar V)
2016 4935 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 9/XVII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żabia Wola i Grzmiąca
2016 4934 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 8/XVII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 40/2006 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli
2016 4933 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 5/XVII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr 53/XI/2011 z dnia 27 września 2011 r. Rady Gminy Żabia Wola w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1390)
2016 2792 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 2/XVI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osowiec
2016 1661 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 133/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola.
2016 1646 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015r. Budżetowa Gminy Żabia Wola na rok 2016
2016 1506 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 101/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Żelechów
2016 1505 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 99/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Zaręby
2016 1504 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 98/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wycinki Osowskie
2016 1503 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 97/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Władysławów
2016 1502 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 96/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Słubica-Wieś
2016 1501 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 95/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Słubica B
2016 1500 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 94/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Słubica A
2016 1499 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 73/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bukówka
2016 1498 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 93/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Skuły
2016 1497 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 92/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Siestrzeń
2016 1496 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 91/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Piotrkowice
2016 1495 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 90/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Pieńki Zarębskie
2016 1494 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 72/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bolesławek
2016 1493 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 71/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bieniewiec
2016 1492 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 89/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Pieńki Słubickie
2016 1491 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 70/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bartoszówka
2016 1490 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 88/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Petrykozy
2016 1489 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 104/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian Statutów Sołectw: Bartoszówka, Bieniewiec, Bolesławek, Bukówka, Ciepłe, Grzegorzewice, Grzymek, Huta Żabiowolska, Jastrzębnik, Kaleń, Kaleń-Towarzystwo, Lasek, Musuły, Oddział, Ojrzanów, Ojrzanów-Towarzystwo, Osowiec, Osowiec Parcela, Petrykozy, Pieńki Słubickie, Pieńki Zarębskie, Piotrkowice, Siestrzeń, Skuły, Słubica A, Słubica B, Słubica-Wieś, Władysławów, Wycinki Osowskie, Zaręby, Żabia Wola, Żelechów.
2016 1488 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 103/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/26/90 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 25 października 1990 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw samorządów mieszkańców wsi w gminie Żabia Wola
2016 1487 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 86/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Osowiec
2016 1486 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 102/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/90 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 25 października 1990 r. w sprawie utworzenia sołectw na terenie gminy Żabia Wola
2016 1485 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 85/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Ojrzanów-Towarzystwo
2016 1484 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 84/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Ojrzanów
2016 1483 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 100/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Żabia Wola
2016 1482 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 87/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Osowiec Parcela
2016 1481 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 83/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Oddział
2016 1480 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 82/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Musuły
2016 1479 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 81/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Lasek
2016 1478 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 80/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kaleń-Towarzystwo
2016 1477 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 79/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kaleń
2016 1476 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 78/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Jastrzębnik
2016 1475 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 77/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Huta Żabiowolska
2016 1474 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 76/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Grzymek
2016 1473 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 75/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Grzegorzewice
2016 1472 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 74/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Ciepłe
2016 1392 2016-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 53/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 1391 2016-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 43/XX/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze.
2016 1390 2016-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 53/XI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli
2016 1389 2016-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola.
2016 1388 2016-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 67/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty
2016 1387 2016-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 1/XXIV/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 1386 2016-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 3/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 11244 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 124/XIV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 11243 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 123/XIV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 11242 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 116/XIII//2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 11241 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 120/XIV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 11200 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 112/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żabia Wola Nr 24/XVIII/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
2015 11199 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 108/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabia Wola
2015 11198 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 105/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2015r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI SŁUBICA B (obszar 2).
2015 10301 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 117/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10105 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 68/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2015 9912 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 115/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 68/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9911 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 114/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia wzoru i terminu składania deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 9910 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 113/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 9716 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 62/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Musuły
2015 9715 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 61/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ JASTRZĘBNIK
2015 9237 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 22/VI/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 marca 2015r. o zmianie uchwały nr 15/V/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 9236 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 21/VI/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 marca 2015r. o zmianie uchwały nr 14/V/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola.
2015 9235 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 14/V/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola
2015 8652 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr 43/IX/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2015r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR EWID. 169/2, 169/3, 169/4 POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCI SKUŁY
2015 8640 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr 44/IX/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia ulicy Zdrojowej w miejscowościach Wycinki Osowskie, Zalesie, Musuły do kategorii dróg gminnych.
2015 8639 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr 42/IX/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Żabia Wola oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2015 8638 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr 40/IX/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2015 8637 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr 39/IX/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2014 rok
2015 7900 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 30/VIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Musuły
2015 6522 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015r. BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2015
2015 6521 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 1/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.
2015 6112 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr 52/X/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 69/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 6111 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr 51/X/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 /XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 6110 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr 50/X/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty.
2015 4447 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr 5/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ BOLESŁAWEK
2015 4162 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 13/V/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lasek, Ojrzanów, Huta Żabiowolska
2015 2312 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 15/V/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 2311 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 6/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żabia Wola, Kaleń
2015 2310 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 4/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Żabia Wola
2015 1538 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 14/III/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żabia Wola
2015 387 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 71/XL/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 października 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ PIOTRKOWICE
2015 386 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 70/XL/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 października 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ STARA BUKÓWKA
2014 11370 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 66/XXXIX/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 września 2014r. o zmianie uchwały nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola.
2014 11369 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 65/XXXIX/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 14 /XXV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola
2014 11201 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 69/XL/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 października 2014r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do naliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 oraz ustalenia wysokości stawek na podatek rolny
2014 8963 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 52/XXXVII/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 17 czerwca 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI BIENIEWIEC (obszar 1).
2014 8962 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 50/XXXVII/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego w granicach administracyjnych miejscowość Zalesie
2014 7791 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr 47/XXXVII/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2014 7790 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr 46/XXXVII/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Żabia Wola jest organem prowadzącym
2014 7789 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr 45/XXXVII/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr 53/XI/2011 z dnia 27 września 2011 r. Rady Gminy Żabia Wola w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli
2014 7788 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr 44/XXXVII/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej
2014 7787 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr 43/XXXVII/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnej pomocy oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ na lata 2014-2020
2014 7786 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr 41/XXXVII/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2013 rok
2014 7164 2014-07-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 1/XXIV/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 7163 2014-07-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 14/XXV/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola
2014 7162 2014-07-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 14/XXV/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola
2014 7161 2014-07-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 67/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty
2014 7160 2014-07-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 70/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów
2014 7159 2014-07-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 70/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów
2014 7118 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 37/XXXVI/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 7117 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 36/XXXVI/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 53/ XI /2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli
2014 7116 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 34/XXXVI/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Ojrzanów, Osowiec, Musuły.
2014 7115 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 27/XXXV/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/XXXVII/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 7114 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 21/XXXV/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 marca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ojrzanów.
2014 4571 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr 14/XXXV/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 marca 2014r. w sprawie uzupełnienia opisu granic obwodów przyjętych Uchwałą Nr 53/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4570 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr 13/XXXV/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 marca 2014r. w sprawie uzupełnienia opisu granic okręgów przyjętych Uchwałą Nr 43/XX/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze
2014 2035 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 82/XXXIII/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 17 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014
2014 1388 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 85/XXXIII/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Piotrkowice oraz w miejscowości Osowiec.
2014 1387 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 6/XXXIV/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały NR 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola.
2014 1386 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 5/XXXIV/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Musuły
2014 1385 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 3/XXXIV/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy na dożywianie dla dzieci i dorosłych objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 290 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr 67/XXXI/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Kaleń.
2014 273 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr 73/XXXII/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola
2013 12624 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 65/XXXI/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do naliczenia podatku rolnego za rok podatkowy 2014 oraz ustalenia wysokości stawek na podatek rolny
2013 12623 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 61/XXX/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osowiec, Zalesie
2013 9579 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr 44/XXIX/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 18 czerwca 2013r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI ŻABIA WOLA DZ. NR EWID. 418,419,420,421,422,423,424.
2013 8257 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr 46/XXIX/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Słubica Dobra, Zaręby, Grzymek
2013 8256 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr 43/XXIX/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/XXV/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola
2013 8255 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr 38/XXIX/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2012 rok
2013 8254 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr 28/XXVI/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Zaręby, Żelechów, Jastrzębnik, Musuły, Bartoszówka, Żabia Wola
2013 8253 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr 14/XXV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola
2013 6710 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 36/XXVIII/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR 69/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 6571 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr 34/XXVII/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 6570 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr 32/XXVII/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty.
2013 6242 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 11/XXV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr 70/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów
2013 6241 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 10/XXV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 68/XXIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6240 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 9/XXV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola
2013 6181 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 27/XXVI/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: Zmiany uchwały Nr 3/XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: 1. Zmiany uchwały nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola. 2. Tekstu jednolitego uchwały nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola.
2013 6180 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 15/XXV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Osowiec
2013 6179 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 4/XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013r. W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI NOWA BUKÓWKA
2013 6178 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 3/XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie: 1.Zmiany uchwały nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola. 2. Tekstu jednolitego uchwały nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola.
2013 5002 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr 17/XXV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 marca 2013r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA DLA FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI SŁUBICA B (obszar 1).
2013 4553 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 1/XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 3863 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2013
2013 2087 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr 71/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na ternie gminy Żabia Wola niezamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne
2013 2086 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr 70/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów
2013 2085 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr 68/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2084 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr 67/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty.
2013 1899 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 69/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 8854 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 53/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8853 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 52/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze
2012 8852 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 49/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8851 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 48/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku stanowiącego podstawę do naliczenia podatku rolnego za rok podatkowy 2013 oraz ustalenia wysokości stawek na podatek rolny
2012 8850 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 43/XX/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze
2012 8849 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 39/XX/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2012r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO DZ. 170/3 POŁOŻONĄ W MIEJSCOWOŚCI BARTOSZÓWKA ORAZ DZ. 160/2 POŁOŻONĄ W MIEJSCOWOŚCI SKUŁY
2012 7584 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr 55/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 7583 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr 54/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania dla uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 7582 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr 42/XX/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2012r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Żelechów oraz Wycinki Osowskie
2012 7581 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr 36/XX/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2012r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi
2012 5770 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr 17/XVIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2011 rok
2012 5716 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr 27/XVIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Słubica A
2012 5715 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr 24/XVIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie: wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
2012 5714 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr 18/XVIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2012 5018 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 11/XVII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 kwietnia 2012r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI HUTA ŻABIOWOLSKA
2012 3502 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr 3/XVI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Żelechów, Musuły, Bartoszówka, Bieniewiec, Oddział
2012 1761 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011r. budżetowa na rok 2012
2012 91 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 64/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowośc Kaleń Towarzystwo
2011 8450 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr 53/XI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli
2011 8449 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr 52/XI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Żabia Wola dz. nr ew. 49/1
2011 8448 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr 39/IX/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie nie ustanowienia pomników przyrody drzew rosnących na terenie Gminy Żabia Wola w miejscowości Redlanka
2011 8451 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr 55/XI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Żabia Wola na lata 2011 – 2014 z perspektywą do 2018 roku”
2011 8454 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011r. zmieniająca załącznik do Uchwały Nr 70/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie Wieloletniego Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żabia Wola w latach 2010-2015
2011 8453 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr 66/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Żelechów
2011 8452 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr 56/XI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Żabia Wola na lata 2011 – 2014 z perspektywą do 2018 roku”
2011 7463 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 73/XIV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku stanowiącego podstawę do naliczenia podatku rolnego za rok podatkowy 2012 oraz ustalenia wysokości stawek na podatek rolny
2011 7464 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 74/XIV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3917 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr 25/VII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zniesienia statutu pomnika przyrody
2011 3916 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr 18/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2011 3919 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr 27/VII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żabia Wola za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym.
2011 3918 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr 26/VII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie nie ustanowienia pomnikami przyrody drzew znajdujących się na terenie miejscowości Grzymek w zasięgu administracyjnym Gminy Żabia Wola
2011 3174 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 19/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Huta Żabiowolska, Osowiec i Słubica Dobra
2011 3175 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 20/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca nazwy ulic w miejscowościch Józefina i Żabia Wola
2011 3176 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola.
2011 2496 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr 4/V/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 stycznia 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ WYCINKI OSOWSKIE.
2011 2317 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011
2011 2252 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr 6/V/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Bartoszówka i Wycinki Osowskie
2011 2253 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr 13/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Osowiec i Władysławów
2011 730 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr 59/XLIV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego w granicach administracyjnych miejscowość Zaręby.
2010 7455 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr 36/XXXIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Siestrzeń
2010 7456 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr 36/XLI/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 36/XXXIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2009r dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Siestrzeń
2010 7453 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr 31/XLI/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żabia Wola i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 7454 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr 34/XLI/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Osowiec.
2010 7459 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr 53/XLIII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 września 2010r. w sprawie wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Lisówek, uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Żelechów i Kaleń oraz zmiany nazwy ulicy w miejscowości Osowiec.
2010 7460 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr 63/XLIV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 października 2010r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Żelechów
2010 7457 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr 45/XLIII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 września 2010r. zmieniająca uchwałę nr 31/XLI/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 czerwca 2010 w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żabia Wola i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 7458 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr 52/XLIII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 września 2010r. w sprawie zasad realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz wysokości kryterium dochodowego uprawniającego osoby i rodziny do korzystania z bezpłatnych posiłków i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie posiłku.
2010 6120 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 56/XLIV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 października 2010r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 4734 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr 6/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 37/XXXIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2009 roku dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego część miejscowości Nowa Bukówka
2010 4733 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr 37/XXXIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Nowa Bukówka
2010 4736 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr 26/XXXIX/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Żelechów
2010 4735 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr 20/XXXIX/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
2010 2764 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 13/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Żabia Wola przez inne niż gmina Żabia Wola osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 2765 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 15/XXXVIII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 13/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Żabia Wola przez inne niż gmina Żabia Wola osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 2376 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr 3/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 2377 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr 9/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Żelechów, Ojrzanów, Osowiec i Kaleń Towarzystwo oraz zmiany nazwy ulicy w miejscowości Lasek.
2010 2378 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr 17/XXXVIII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Osowiec.
2010 2355 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr 40/XXXIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego część miejscowości Grzymek.
2010 2354 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr 39/XXXIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego część wsi Bieniewiec
2010 1952 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 38/XXXIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego część wsi Bieniewiec
2010 1950 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 11/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2010 1951 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 12/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania
2010 1746 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 70/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie Wieloletniego Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żabia Wola w lata 2010 – 2015
2010 1747 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 71/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola, województwo mazowieckie”
2010 1567 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żabia Wola na rok 2010
2010 474 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr 64/XXXV/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy i numeru ewidencyjnego działki w miejscowości Żelechów, gm. Żabia Wola
2009 6562 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 55/XXXIV/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2009r. w sprawie wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Pieńki Zarębskie i uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Ojrzanów i Żelechów
2009 6563 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 57/XXXIV/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 8/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Gminy Żabia Wola
2009 5809 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 60/XXXV/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5566 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr 44/XXXIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2009r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Jastrzębnik, Żabia Wola, Osowiec oraz zmiany nazwy ulicy w miejscowości Osowiec
2009 3244 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr 19/XXVIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Żelechów, Siestrzeń, oraz zmiany nazwy ulicy w miejscowości Żelechów
2009 2896 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 16/XXVIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2009 2825 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr 12/XXVII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2009 2824 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr 2/XXV/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego działkę oznaczoną nr ewid. 243/13 położoną w miejscowości Żabia Wola
2009 2812 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr 63/XXIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment wsi Musuły
2009 2811 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr 53/XXIII/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego część miejscowości Ojrzanów i Ojrzanów Towarzystwo
2009 2280 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr 4/XXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Żelechów i Jastrzębnik
2009 1116 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr 42/XXI/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment wsi Żelechów.
2009 1058 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr 1/XXV/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego działkę oznaczoną nr ewid. 338 położoną w miejscowości Osowiec.
2009 843 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr 56/XXIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2009.
2009 215 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr 52/XXIII/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach: Bieniewiec, Ojrzanów.