Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 174

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11846 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 79/X/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 11719 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 80/X/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych
2019 11574 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 77/X/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Świercze
2019 11573 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 81/X/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2019 11572 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 78/X/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/V/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Świerczach ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 9615 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr 74/IX/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach
2019 7585 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świercze oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7584 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 50/VI/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świercze
2019 7583 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 60/VI/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Wyrzyki-Pękale dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości z "Wyrzyki-Pękale" na "Pękale"
2019 7557 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 61/VII/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7556 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 62/VII/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7466 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale nr 48/V/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świercze w 2019 roku
2019 7459 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 63/VII/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 6980 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 56/VI/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.
2019 6979 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 57/VI/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku,świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lalbo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6978 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 58/VI/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4876 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 48/V/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świercze w 2019 roku
2019 4810 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 45/V/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Świerczach ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 4561 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 49/V/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świercze
2019 4560 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 44/V/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych
2019 2528 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 33/IV/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świercze
2019 2527 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 34/IV/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Świercze
2019 2403 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr 32/IV/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Świercze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 1158 2019-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 17/III/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2019
2019 873 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 26/III/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Świercze
2019 706 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 19/III/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Świercze oraz nadania jej statutu
2019 383 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 161 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 23/III/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku ,świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 160 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 22/III/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 13190 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 18/III/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świercze
2018 12179 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 11/II/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świercze
2018 11837 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 7/II/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 11836 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 6/II/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 10275 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 226/XXXVI/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, logopedy i nauczyciela wspomagającego oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć
2018 10189 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 225/XXXVI/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świercze
2018 10188 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 224/XXXVI/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świercze
2018 8376 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr 221/XXXV/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świercze w 2018 roku
2018 8304 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr 215/XXXV/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Świercze maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8303 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr 214/XXXV/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 5124 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr 208/XXXIII/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świercze
2018 5123 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr 204/XXXIII/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych
2018 4944 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 212/XXXIV/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukówek
2018 4579 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 206/XXXIII/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2771 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 201/XXXII/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świercze na okręgi wyborcze
2018 2770 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 199/XXXII/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 2748 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 197/XXXXII/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świercze
2018 2747 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 195/XXXII/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świercze
2018 2746 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 198/XXXII/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świercze
2018 2745 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 196/XXXII/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie
2018 460 2018-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 188/XXXI/2017 Rady Gminy Świercze z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 174 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 190/XXXI/2017 Rady Gminy Świercze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Świercze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 10751 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 171/XXIX/2017 Rady Gminy Świercze z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 62/XI/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 10739 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 170/XXIX/2017 Rady Gminy Świercze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 10737 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 173/XXIX/2017 Rady Gminy Świercze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świercze
2017 4548 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 145/XXV/2017 Rady Gminy Świercze z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 242/XXXII/2014 Rady Gminy Świercze z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świercze
2017 2737 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 135/XXIII/2017 Rady Gminy Świercze z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych oraz kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świercze,
2017 717 2017-01-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 127/XXI/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2016r.
2017 231 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 125/XXI/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 10474 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 122/XX/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Świercze a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 10236 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr 119/XX/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 10235 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr 118/XX/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świercze
2016 10234 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr 116/XX/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świercze
2016 10233 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr 115/XX/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10232 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr 114/XX/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 7532 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr 104/XVII/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, logopedy i nauczyciela wspomagającego oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć
2016 4799 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 88/XV/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania
2016 3304 2016-04-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 73/XII/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 2994 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 81/XIII/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Świercze, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1465 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 84/XIV/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały NR 61/XI/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1464 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 85/XIV/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały NR 64/XI/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Świercze
2015 11680 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr 67/XI/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Świercze a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 11679 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr 64/XI/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Świercze
2015 11678 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr 63/XI/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta opłaty targowej na terenie gminy Świercze
2015 11677 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr 62/XI/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11676 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr 61/XI/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 11675 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr 60/XI/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 7510 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr 31/VI/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Świercze na rok 2015
2015 6941 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6940 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr 45/VIII/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2015 6939 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr 44/VIII/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 6938 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr 43/VIII/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6937 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie w określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 5619 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr 33/VI/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków pomocy dla uzdolnionych uczniów w Gminie Świercze
2015 2655 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Świercze Nr 99/XVI/2012 w sprawie zatwierdzenia „ dziesięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Świercze w latach 2012-2021”
2015 2619 2015-03-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 25/IV/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 29 stycznia 2015r. gminy świercze na rok 2015
2015 968 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 7/II/2014 Rady Gminy Świercze z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczach
2014 9342 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 242/XXXII/2014 Rady Gminy Świercze z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Świercze
2014 8105 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr 235/XXXI/2014 Rady Gminy Świercze z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 7581 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr 232/XXXI/2014 Rady Gminy Świercze z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Świercze a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 7580 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr 231/XXXI/2014 Rady Gminy Świercze z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 108/XIX/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świercze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 7579 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr 230/XXXI/2014 Rady Gminy Świercze z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Świercze oraz zasad ich używania
2014 4712 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr 222/XXX/2014 Rady Gminy Świercze z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 167/XXIV/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych Gminy Świercze, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Świercze
2014 3906 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 215/XXX/2014 Rady Gminy Świercze z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego przyznanego w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1598 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr 205/XXVIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 205/XXXVII/10 Rady Gminy Świercze z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 1581 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 210/XXIX/2014 Rady Gminy Świercze z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznanego w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
2014 1243 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr 202/XXVIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze
2014 1242 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr 203/XXVIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 2014
2014 1208 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 204/XXVIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 54/XI/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz poboru tej opłaty
2014 388 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 195/XXVII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Programu współpracy Gminy Świercze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
2014 311 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr 194/XXVII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2014 111 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr 192/XXVII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świercze.
2014 32 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr 191/XXVII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 31 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr 190/XXVII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12188 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 186/XXVI/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 3 października 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach
2013 12187 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 187/XXVI/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 3 października 2013r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznanego w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
2013 9764 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr 172/XXV/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 1 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 8841 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 167/XXIV/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych Gminy Świercze, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Świercze
2013 8840 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 165/XXIV/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świercze
2013 8839 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 164/XXIV/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dla uzdolnionych uczniów w Gminie Świercze
2013 8833 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 171/XXIV/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świercze
2013 6398 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 150/XXIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 19 marca 2013r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 6397 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 149/XXIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 19 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świercze
2013 6396 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 148/XXIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 19 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świercze
2013 6206 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 151/XXIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 19 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6205 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 152/XXIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 19 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 6204 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 153/XXIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 19 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świercze
2013 6203 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 154/XXIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 19 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świercze
2013 6202 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 159/XXIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 19 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świercze
2013 3959 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 143/XXII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 24 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew oraz głazu narzutowego znajdujących się na terenie Gminy Świercze
2013 3958 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 142/XXII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świercze
2013 3957 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 141/XXII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Świercze.
2013 3956 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 140/XXII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świercze.
2013 3955 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 139/XXII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świercze.
2013 3478 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 137/XXII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Świercze na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1875 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 131/XXI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 765 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 132/XXI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 764 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 130/XXI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 763 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 129/XXI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 762 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 127/XXI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Świercze na rok 2013
2013 761 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 126/XXI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze
2012 9697 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 115/XX/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Świercze
2012 9298 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 118/XX/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świercze.
2012 9297 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 117/XX/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 205/XXXVII/10 Rady Gminy Świercze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 9296 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 116/XX/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8866 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 108/XIX//2012 Rady Gminy Świercze z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Świercze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 6164 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr 102/XVII/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 19 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Świercze
2012 5504 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 100/XVI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 5503 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 99/XVI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zatwierdzenia „dziesięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świercze w latach 2012-2021”
2012 5502 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 98/XVI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 31 maja 2012r. w sprawie:nadania nazwy ulicy w miejscowości Świercze
2012 5501 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 97/XVI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Świercze
2012 4049 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 83/XV/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 4048 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 79/XV/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach
2012 4047 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 78/XV/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 22 marca 2012r. w sprawie połączenia Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzegocinie z Gminną Biblioteką Publiczną w Świerczach
2012 2606 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 62/XII/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Świercze na rok 2012
2012 2605 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 61/XII/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze
2011 7381 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 52/XI/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7380 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 51/XI/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 205/XXXVII/10 Rady Gminy Świercze z dnia 4 listopada 2010r.
2011 7379 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 50/XI/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Świercze
2011 7382 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 53/XI/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świercze.
2011 7385 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 56/XI/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Świercze na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 7384 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 55/XI/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7383 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 54/XI/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz poboru tej opłaty
2011 2682 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 23/V/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Świercze oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
2010 7161 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr 202/XXXV/2010 Rady Gminy Świercze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Świercze i jej podległym jednostkom.
2010 6666 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 196/XXXV/2010 Rady Gminy Świercze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczach
2010 6500 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 204/XXXVII/10 Rady Gminy Świercze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6501 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 205/XXXVII/10 Rady Gminy Świercze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 6502 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 206/XXXVII/10 Rady Gminy Świercze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Świercze
2010 2583 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 180/XXXI/10 Rady Gminy Świercze z dnia 11 marca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Pułtuskiego.
2010 2582 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 177/XXXI/10 Rady Gminy Świercze z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Świercze w roku 2010
2010 2581 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 174/XXXI/2010 Rady Gminy Świercze z dnia 11 marca 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świercze na lata 2009 – 2012 z perspektywą do 2032 r.”
2010 2031 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr 171/XXX/09 Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: uznania za pomniki przyrody drzew oraz głazu narzutowego znajdujących się na terenie Gminy Świercze
2010 2030 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr 168/XXX/09 Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świercze na rok 2010.
2010 553 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr 164/XXIX/09 Rady Gminy Świercze z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w uchwale nr 158/XXI/05 z dnia 28 kwietnia 2005r. Rady Gminy Świercze w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 5244 2009-11-22 Uchwała Uchwała nr 144/XXV/09 Rady Gminy Świercze z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 5245 2009-11-22 Uchwała Uchwała nr 146/XXV/09 Rady Gminy Świercze z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 134/XXIV/09 Rady Gminy Świercze z dnia 26 lutego 2009r.w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świercze
2009 5246 2009-11-22 Uchwała Uchwała nr 150/XXVI/09 Rady Gminy Świercze z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Świercze nr 212/XXXVII/02 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zatwierdzenie dziesięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2009 5247 2009-11-22 Uchwała Uchwała nr 163/XXVIII/09 Rady Gminy Świercze z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 144/XXV/09 Rady Gminy Świercze z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 5243 2009-11-22 Uchwała Uchwała nr 101/XIX/09 Rady Gminy Świercze z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych odcinek drogi nr 3418 Kowalewice Włościańskie - Gnaty Szczerbaki
2009 1658 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 133/XXIV/09 Rady Gminy Świercze z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świercze
2009 1659 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 134/XXIV/09 Rady Gminy Świercze z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionyvh w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świercze
2009 1660 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 135/XXIV/09 Rady Gminy Świercze z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Świercze
2009 100 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr 124/XXII/08 Rady Gminy Świercze z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Świercze
2009 100 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr 124/XXII/08 Rady Gminy Świercze z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Świercze