Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 192

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4636 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łąck w 2019 r.
2019 2967 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr III/23/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Grabina Zaździerz.
2019 2562 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr III/27/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2561 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr III/26/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2560 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr III/18/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Łąck nr IX/80/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów w Gminie Łąck.
2019 1796 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łąck w zakresie nie dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi.
2019 1795 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ronda.
2019 1794 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019.
2019 1530 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/303/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/225/05 Rady Gminy Łąck z 14 grudnia 2005 r.
2018 12877 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/314/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łąck”
2018 12876 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/312/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Łąck.
2018 11614 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/310/ 2018 Rady Gminy Łąck z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na rok 2019
2018 11613 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/309/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2019
2018 11612 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/308/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek i zwolnień od podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 11611 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/307/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
2018 11610 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/306/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łąck na rok 2019.
2018 11406 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/302/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9326 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/291/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie ewidencyjnym Łąck, gm. Łąck.
2018 7315 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/283/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w Gminie Łąck oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w 2018 roku
2018 7250 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/287/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu dla Modelowego Wiejskiego Centrum Ekoturystyki Przyjazny Środowisku- Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielonej Szkoły w Sendeniu.
2018 7249 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 286 /2018 Rady Gminy Łąck z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących pas drogowy dróg niezakwalifikowanych do żadnej z kategorii dróg publicznych, których zarządcą jest Wójt Gminy Łąck
2018 7248 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/285/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Łąck
2018 7247 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/284/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/264/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Łąck oraz sezonu kąpielowego 2018 roku.
2018 7246 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/273/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łąck
2018 7245 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5955 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/261/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łąck na obwody głosowania
2018 5954 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/260/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy Łąck nr IX/80/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów w Gminie Łąck
2018 5020 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/255/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łąck na okręgi wyborcze
2018 5019 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łąck
2018 2200 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV / 246 / 2018 Rady Gminy Łąck z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w obrębie ewidencyjnym Łąck, gm. Łąck.
2018 2199 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/244/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Łąck instrumentem płatniczym
2018 2198 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/242/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania prowadzonych na terenie Gminy Łąck przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Łąck
2018 1172 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Łąck lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osób uprawnionych do udzielania ulg
2018 1171 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2017 11684 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXII/221/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2017 11675 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXII/220/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na rok 2018
2017 11674 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXII/219/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2018
2017 11673 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXII/218/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek i zwolnień od podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 11672 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXII/217/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
2017 11671 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXII/216/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łąck na rok 2018.
2017 10579 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/209/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Łąck
2017 9278 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XX/203/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 6 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w obrębie ewidencyjnym Łąck, gm. Łąck.
2017 4823 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr IV/34/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck.
2017 4821 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łąck dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 2986 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XVII/167/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Łąck
2017 2985 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XVII/166/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dotyczących dodatków energetycznych.
2017 2984 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XVII/165/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku
2017 1251 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/154/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie ewidencyjnym Łąck, gm. Łąck.
2017 1250 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2016 11735 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/143/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Łąck
2016 11688 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/144/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku
2016 10661 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/141/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na rok 2017
2016 10660 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/140/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2017
2016 10659 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/139/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek i zwolnień od podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 10658 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/138/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 10657 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/137/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.
2016 10656 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/136/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łąck na rok 2017.
2016 9777 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/128/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck.
2016 8969 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XIII/123/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Modelowego Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielonej Szkoły w Sendeniu.
2016 7028 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XII/119/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Grabina gmina Łąck część północna.
2016 6850 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/118/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze prywatnej w sołectwie Grabina.
2016 6849 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/117/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze prywatnej w sołectwie Grabina.
2016 6848 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/116/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze prywatnej w sołectwie Grabina.
2016 6847 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/115/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze prywatnej w sołectwie Grabina.
2016 6846 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/114/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze prywatnej w sołectwie Grabina.
2016 6845 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/113/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Grabina.
2016 4170 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XI/96/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łąck dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 4169 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XI/95/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/131/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 27.03.2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck
2016 1739 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr IX/86/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łąck.
2016 1738 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr IX/85/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łąck na lata 2016-2020
2016 1737 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr IX/84/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w obrębie ewidencyjnym Łąck, gm. Łąck.
2016 1736 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr IX/79/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016.
2016 482 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr IX/80/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów w Gminie Łąck.
2015 10302 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów w Gminie Łąck.
2015 9902 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania prowadzonych na terenie Gminy Łąck przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Łąck.
2015 9828 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na rok 2016.
2015 9824 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2016.
2015 9818 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 9817 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 9816 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 9815 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łąck na rok 2016.
2015 9491 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr VI/52/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 2 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
2015 6733 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr V/43/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck – dz. Nr ewid. 36/22 i 36/23
2015 4608 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/31/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Łąck stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Łąck Nr XXVII/202/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 roku.
2015 4607 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Łąck Nr XXI/240/2006 z dnia 29 marca 2006 roku.
2015 4606 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu stanowiącego zał. do Uchwały Rady Gminy Łąck Nr XV/144/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku.
2015 4605 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Łąck Nr XXV/274/06 z dnia 8 marca 2006 roku.
2015 4604 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę oraz określenia dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów
2015 4603 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łąck nr Nr XXVII/303/2014 z dnia 12 listopada 2014r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 2945 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Grabina gmina Łąck część północna.
2015 1832 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II/16/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015.
2014 11981 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XXV/280/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 1 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Grabina gmina Łąck część południowa.
2014 11274 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/299/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 11273 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/303/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2014 11272 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/302/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2014 11271 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/301/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2015
2014 11270 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/300/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 11269 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/298/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015rok
2014 9575 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXV/277/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 1 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łąck nr XXIV/264/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Łąck lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osób uprawnionych do udzielania ulg.
2014 6923 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/265/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu publicznym oraz opłat za świadczenia przekraczające wymiar tych zajęć udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Łąck.
2014 6922 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/264/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Łąck lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osób uprawnionych do udzielania ulg.
2014 6525 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/272/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Łąck.
2014 6019 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/254/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zofiówka.
2014 6018 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/253/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdwórz.
2014 6017 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/252/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaździerz.
2014 6016 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/251/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Łącka.
2014 6015 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/250/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wincentów.
2014 6014 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/249/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sendeń Mały.
2014 6013 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/248/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sendeń Duży.
2014 6012 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/247/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korzeń Królewski - Podlasie.
2014 6011 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/246/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kościuszków - Władysławów.
2014 6010 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/245/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Koszelówka.
2014 6009 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/244/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Rumunki.
2014 6008 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Matyldów.
2014 6007 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łąck.
2014 6006 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludwików.
2014 6005 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabina.
2014 6004 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Antoninów – Korzeń Rządowy
2014 3922 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/218/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 3114 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXI/209/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Łąck, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
2014 3113 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXI/208/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2013 12908 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/199/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 28 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2013 12907 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/193/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014rok
2013 12906 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/198/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2013 12905 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/197/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 28 października 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 12904 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/196/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2013 12903 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/195/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 28 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 12902 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/194/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2014
2013 8973 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łąck nr IV/34/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck
2013 8003 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XVII/166/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łąck, których zarządzającym jest Gmina Łąck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 8002 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XVII/160/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Łąck.
2013 8001 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XVII/159/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Łąck Nr XXV/274/06 z dnia 25 października 2006 roku.
2013 8000 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XVII/158/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 29 maja 2013r. w sprawie: zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Łąck Nr XXI/240/2006 z dnia 29 marca 2006 roku
2013 5700 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/153/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.
2013 3361 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/144/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury- Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu.
2013 3360 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/141/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 3359 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/140/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Łąck.
2013 3358 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/139/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łąck
2013 2422 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XIV/130 /2012 Rady Gminy Łąck z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2012 9045 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/123/12 Rady Gminy Łąck z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2012 9044 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/122/12 Rady Gminy Łąck z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2012 9043 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/121/12 Rady Gminy Łąck z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 9042 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/120/12 Rady Gminy Łąck z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 9041 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/118/12 Rady Gminy Łąck z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9040 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/119/12 Rady Gminy Łąck z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2013
2012 7220 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/112/12 Rady Gminy Łąck z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Łąck na okręgi wyborcze
2012 6745 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/107/12 Rady Gminy Łąck z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie nadania imienia rondu.
2012 1261 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 1260 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 127 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr VII/65/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 8558 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr VII/62/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2012
2011 8557 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr VII/61/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 8559 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr VII/63/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 8561 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr VII/66/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2011 8560 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr VII/64/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatków
2011 5805 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr VI/56/11 Rady Gminy Łąck z dnia 5 września 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
2011 4891 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr V/47/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck, powiat płocki
2011 3259 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck
2011 3260 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Nowej Wsi
2011 3261 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łąck
2011 1716 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/22/11 Rady Gminy Łąck z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XVIII/205/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 04 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 1717 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/23/11 Rady Gminy Łąck z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatków
2011 1718 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/29/11 Rady Gminy Łąck z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku
2011 760 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr II/10/10 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 761 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr II/12/10 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu publicznym oraz opłat za świadczenia przekraczające wymiar tych zajęć udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Łąck.
2011 762 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr II/17/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.
2010 7054 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
2010 7053 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2011
2010 7056 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2010 7055 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2010 5891 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/205/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 4 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 5374 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Łąck i nadania jej Statutu.
2010 2560 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu gminy Łąck oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Łąck dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2010 2520 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck, obejmującego teren działki nr ew. 31/20
2010 2521 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki nr ew. 413 w miejscowości Grabina gmina Łąck
2010 1771 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXV/188/10 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany granic obwodu głosowania i utworzenia nowego obwodu głosowania
2010 299 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/09 Rady Gminy Łąck z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Łąck przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego a także trybu i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 298 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010.
2010 301 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Łąck do Partnerstwa z Gminą Sanniki, Gminą Słubice, Gminą Gostynin, Gminą – Miasto Gostynin, Miastem i Gminą Gąbin, Gminą – Miasto Płock, Gminą Szczawin Kościelny, Powiatem Płockim i Powiatem Gostynińskim oraz Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w celu aplikowania o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania – wspólnej realizacji Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
2010 300 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Łąck do Partnerstwa z Gminą Bielsk, Gminą Słupno, Gminą Wyszogród, Gminą Staroźreby, Gminą Gąbin, Gminą Stara Biała, Gminą Bodzanów, Gminą Radzanowo, Gminą Nowy Duninów, Miastem Płock i ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w celu aplikowania o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania – wspólnej realizacji Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
2009 6957 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla gminy Łąck na lata 2008- 2015 wraz z programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łąck na lata 2008- 2032”
2009 5922 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 5924 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 01.01.2010- 31.12.2010.
2009 3481 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XX/141/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/187/2005 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 3482 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XX/145/09 Rady Gminy Łąck z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łącku
2009 2713 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 27 marca 2009r. w sprawie likwidacji Filii w Wincentowie Szkoły Podstawowej w Łącku
2009 2712 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck
2009 2716 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Łąck do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wspólnej realizacji Projektu pt. „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w regionie płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin, członków Związku Gmin Regionu Płockiego” wraz z Gminą Bodzanów, Gminą Bulkowo, Gminą Gąbin, Gminą Wyszogród i ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego oraz wykonania umowy/porozumienia zawartego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
2009 2717 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży na terenie gminy Łąck
2009 2715 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Łąck do realizacji przedsięwzięcia polegajacego na przygotowaniu do realizacji, a następnie - w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wspólnej realizacji Projektu pt."Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju" wraz z Gminą Bodzanów, Gminą Brudzeń Duży, Gminą Bulkowo, Gminą Drobin, Gminą Gąbin, Gminą Mała Wieś, Gminą Radzanowo, Gminą Stara Biała, Gminą Wyszogród i ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego oraz wykonania umowy/porozumienia zawartego z Gminą Bodzanów, Gminą Brudzeń Duży, Gminą Bulkowo, Gminą Drobin, Gminą Gąbin, Gminą Mała Wieś, Gminą Radzanowo, Gminą Stara Biała, Gminą Wyszogród i ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
2009 2714 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łąck
2009 1435 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2008 Rady Gminy Łąck z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Łąck na rok 2009