Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 50737

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9922 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 9921 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 61/XIII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9920 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 53/XII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola
2019 9919 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 52/XII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie
2019 9918 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 50/XII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów
2019 9917 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 9915 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Nur z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok
2019 9913 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2019 9912 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
2019 9911 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/85/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2019 9903 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII.75.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania imienia Filii w Bojmiu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotuniu.
2019 9902 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII.74.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2019 9901 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII.73.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości dziennych stawek oraz wyznaczenia inkasenta poboru opłaty targowej.
2019 9900 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII.72.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek w Kotuniu”.
2019 9899 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Górzno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 9888 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/77/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok
2019 9884 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Gminy Nur z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nur oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 9883 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/54/19 Rady Gminy Nur z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/213/18 Rady Gminy Nur z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Nur
2019 9882 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne od dnia 1 września 2019 r.
2019 9881 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
2019 9876 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIV.74.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej oraz zasad poboru tej opłaty.
2019 9875 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/69/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej
2019 9874 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/68/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ulicy Konopnickiej w Gniewoszowie
2019 9873 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/67/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”
2019 9872 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/66/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 9871 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w roku 2019.
2019 9870 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9869 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023.
2019 9868 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/63/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/254/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 września 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Korytnica
2019 9867 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/62/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korytnica
2019 9864 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna Lacka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9863 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czosnów
2019 9862 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek
2019 9859 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w grupach obejmujących dzieci 6-letnie i młodsze
2019 9858 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/250/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego nauczycielom Gminy Winnica
2019 9857 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Winnica Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy oraz w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie
2019 9856 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 9851 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 9850 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/31/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2019 9849 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/30/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych a także określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9848 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.61.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Słubicach
2019 9847 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.60.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat
2019 9846 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.59.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9845 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.58.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.26.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w dożywianiu dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023
2019 9844 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.57.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu gminy Słubice za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 9843 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/79/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leoncin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9838 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.0007.85.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siennica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 9837 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.0007.82.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego nabywania na własność Gminy Siennica nieruchomości stanowiących działki pod komunikację ogólnodostępną
2019 9836 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.0007.80.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 221161W poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy Siennica
2019 9835 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.0007.79.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi
2019 9834 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.0007.78.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi
2019 9833 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/71/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Regimin.
2019 9832 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/70/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Regimin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9831 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/69/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Regiminie.
2019 9830 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/67/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 12 sierpnia 2019 r. uchylająca Uchwałę Nr XII/65/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania przez Gminę Regimin dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 9828 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów
2019 9827 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płońsk
2019 9826 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr 80/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel -część A, gmina Celestynów
2019 9825 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie.
2019 9824 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miedzna.
2019 9823 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedzna oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.
2019 9822 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2019 rok.
2019 9808 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok
2019 9805 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Suchożebrach oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2019 9793 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 71/XIV/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Staroźreby
2019 9792 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 121/X/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Bodzanów w prawo własności tych gruntów
2019 9791 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 120/X/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bodzanów dotyczących zmiany siedziby władz Gminy Bodzanów
2019 9790 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia diet radnych i sołtysów w Gminie Kadzidło
2019 9788 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel.
2019 9787 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel.
2019 9782 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XII/65/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania przez Gminę Regimin dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 9777 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/127/2016 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy Belsk Duży zaliczanym do sektora finansów publicznych, zmiany nazwy i statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Belsku Dużym
2019 9776 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na organizację dożynek powiatu grójeckiego w Lewiczynie
2019 9775 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 71/IX/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Bojanowo.
2019 9774 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kadzidło
2019 9773 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 9772 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Maciejowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 9758 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/43/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/43/03 Rady Gminy Paprotnia z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Paprotnia
2019 9753 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/71/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Rzewnie
2019 9752 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 9751 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 9748 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska wiejskiego „Mój Rynek” w Brochowie
2019 9743 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu dzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, będące własnością oraz we władaniu Gminy Radzanowo
2019 9742 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 9741 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 9737 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/92/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 9734 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy Chynów z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9733 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/48/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy Nieporęt zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Zespół Oświaty w Nieporęcie”
2019 9732 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/47/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 9731 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr VII.42. 2019 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Potworów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9730 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr VI.39.2019 Rady Gminy Potworów z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Samorządowym Klubie Dziecięcym w Długiem
2019 9729 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr VI.38.2019 Rady Gminy w Potworowie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale nr X.56.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2019 9728 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Gminy w Potworowie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2019 9727 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 70/XIV//2019 Rady Gminy Iłów z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 96/XIX/2016 z dnia 28.06.2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłów.
2019 9726 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 68/XIII/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dowozu posiłków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 9722 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/104/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2019 rok.
2019 9713 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/108/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Wieliszew
2019 9703 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/101/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r., którą zmieniono Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 9702 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/100/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Izabelin na lata 2019 – 2022
2019 9701 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/99/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin
2019 9700 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/97/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Izabelin
2019 9699 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/95/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin
2019 9698 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/90/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Izabelin
2019 9697 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/89/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/328/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin
2019 9696 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/88/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin
2019 9695 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/86/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin
2019 9693 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy i zasad ich wypłacania.
2019 9692 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrzejewo
2019 9691 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Andrzejewo oraz określenia granic ich obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9690 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Andrzejewo
2019 9684 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poświętne
2019 9683 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/63/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szczawin Kościelny Nr V/35/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowymod jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zmienionej uchwałą Rady Gminy Szczawin Kościelny nr VII/47/19 z dnia 29 marca 2019 r.
2019 9682 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr IX/55/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym.
2019 9674 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII.68.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie Gminy Raciąż
2019 9673 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII.67.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 9672 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII.66.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/170/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Raciąż
2019 9671 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII.65.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 5-letnie w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2019 9665 2019-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 14.2019 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
2019 9664 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 67/XIII/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 9660 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wiśniew
2019 9659 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 9658 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wiśniew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9655 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XI/58/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Sieciechów
2019 9650 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XII.144.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 9645 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr IX/70/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 9638 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr OS.VIII.0007.86.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie
2019 9637 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr OS.VIII.0007.85.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród a także wypłacania innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie
2019 9636 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr ZO.VIII.0007.84.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Dębe Wielkie
2019 9635 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr GOPS.VIII.0007.83.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębe Wielkie
2019 9634 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr GOPS.VIII.0007.82.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 9633 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr SR.VIII.0007.79.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działce o nr ewid. 367/1, obręb Chrośla, gmina Dębe Wielkie
2019 9629 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII.60.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stromiec.
2019 9622 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr 54/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Brwilno i Maszewo nad Wisłą
2019 9621 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr 81/X/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rościszewo
2019 9617 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr 83/X/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie
2019 9615 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr 74/IX/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach
2019 9614 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XII.62.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Rząśnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 9612 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr X/89/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie
2019 9611 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr 75.IX.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2019
2019 9602 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów
2019 9601 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/193/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca
2019 9600 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Poświętne w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statutach Sołectw Gminy Poświętne
2019 9599 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem
2019 9598 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 9597 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2019 9596 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poświętne
2019 9595 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/22/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne
2019 9594 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/11/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018r.w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych
2019 9593 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Poświętne
2019 9592 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 9590 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2019 r.
2019 9589 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX /53 / 2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2019 rok.
2019 9588 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX.81.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok
2019 9578 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018
2019 9577 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018
2019 9567 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr X/65/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019
2019 9562 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 9561 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/69/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki takiej opłaty i opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 9560 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/68/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 9558 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
2019 9557 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna
2019 9556 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2018 r.
2019 9555 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2018 r.
2019 9554 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2018 r.
2019 9553 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2019 rok
2019 9552 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XII/52/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2019 rok
2019 9551 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr X/46/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2019 rok
2019 9546 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2019 rok
2019 9543 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019
2019 9542 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mchowie z Filią w  Obrębie
2019 9541 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019 Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 9538 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr 107/XI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów
2019 9537 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr 106/XI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna
2019 9536 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XII/80/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 9535 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr X/33/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Czerwin
2019 9534 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr X/104/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Nowej Suchej
2019 9533 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XII/87/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 9531 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/81/19 Rady Gminy Jadów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 9530 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/80/19 Rady Gminy Jadów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 9529 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/79/19 Rady Gminy Jadów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 9525 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Ojrzeń.
2019 9509 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 9503 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 9502 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2019 9501 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 105/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2019
2019 9498 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 36/VI/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2019
2019 9485 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gózd
2019 9484 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/59/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/9/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9483 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/58/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/8/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9482 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie
2019 9481 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XII/88/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 9478 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/71/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
2019 9477 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/68/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kampinos, jak również gminnym jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
2019 9476 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/66/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kampinos
2019 9475 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/65/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inaaso oraz terminu płatności dla inkasentów
2019 9473 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 26 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwoleniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 9472 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 9471 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, pomocy rzeczowej lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 9470 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/31/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sterdy oraz określenie granic ich obwodów.
2019 9469 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XII.134.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr VII.83.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2019
2019 9468 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI.125.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn dla obszaru II
2019 9467 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/82/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/138/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wodynie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 9466 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/81/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9465 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/80/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/34/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9464 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/79/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2019 9463 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/78/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wodynie
2019 9462 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XII.57.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
2019 9461 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XII.55.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie.
2019 9460 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XII.54.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Promna od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9459 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XII.53.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Promna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9458 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Policzna, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2019 9457 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Policzna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9456 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII.71.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie określenia kosztów usług opieki wytchnieniowej i zasad zwolnienia i zwrotu wydatków w zakresie udzielania pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej dla osób objętych resortowym Programem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019
2019 9455 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII.69.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminy Pniewy.
2019 9454 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII.68.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej oraz zasad poboru tej opłaty.
2019 9453 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII.108.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2019 9452 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII.107.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2019 9451 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII.106.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Dobczyn, gmina Klembów
2019 9450 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII.104.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie
2019 9449 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII.103.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.53.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klembów
2019 9448 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII.99.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9447 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII.98.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie
2019 9446 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII.97.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028
2019 9445 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII.96.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2019 rok
2019 9444 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VII.86.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028
2019 9443 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VII.85.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2019 rok
2019 9435 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 59/X/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Publicznym w Wiskitkach
2019 9432 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/56/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 03 lipca 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 9431 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku oraz terminu opłaty, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty
2019 9430 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 9429 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr XI/41/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach
2019 9428 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr XI/39/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chlewiska
2019 9420 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2019 rok
2019 9417 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok
2019 9416 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 9415 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sabnie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
2019 9412 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 9407 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2019 rok.
2019 9402 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2019 r.
2019 9396 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.63.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 9392 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr IV.23.2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 9384 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr 121/XII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2019 9383 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr 118/XI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra
2019 9382 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr 112/XI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2019 9375 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr 54/XI/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 13/III/2018
2019 9374 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2019 rok
2019 9368 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr IX.90.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XIII.89.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokobody.
2019 9367 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr IX.89.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 9366 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019
2019 9365 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Baranowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
2019 9364 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
2019 9363 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr 67.VIII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2019
2019 9362 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr 87/VII/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Nowe Miasto na 2019 rok.
2019 9361 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.
2019 9354 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok
2019 9350 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr 59/VIII/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Dzierzgowie
2019 9349 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr 58/VIII/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 9348 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI.58.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rząśnik
2019 9347 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI.57.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Rząśnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9343 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr 6.39.2019 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grabów nad Pilicą oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Grabów nad Pilicą
2019 9342 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2019 9339 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr 74/X/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie
2019 9338 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 52/VI/19 RADY GMINY BULKOWO z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 9337 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr 61/VIII/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bulkowo
2019 9336 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr 60/VIII/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw Gminy Bulkowo
2019 9317 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9316 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/59/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stupsk, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 9315 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Klwów z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie: określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023.
2019 9314 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Klwów z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023.
2019 9313 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/70/19 Rady Gminy Wilga z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/200/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Wilga przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
2019 9308 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI.45.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Promna.
2019 9307 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI.44.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Promna
2019 9306 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI.43.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna.
2019 9305 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XV/76/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jastrzębia
2019 9304 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XV/75/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu gminy Jastrzębia oraz określenia zasad i form przyznawania stypendium Wójta Gminy Jastrzębia dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2019 9303 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jastrzębia dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 9301 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/71/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów sołectw Gminy Baranowo
2019 9295 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XII/61/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Parysów
2019 9294 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XII/60/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Parysowie nr XX/101/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parysów
2019 9293 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XII/59/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Parysów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9291 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr X.123.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 9282 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/42/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 9276 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok
2019 9270 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/289/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 26 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Górzno oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie
2019 9269 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2019 r.
2019 9268 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr VII/47/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Olszanka za wyróżniające osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów w Gminie Olszanka
2019 9267 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszanka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9266 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2019 r.
2019 9250 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr 58/VIII/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 9249 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
2019 9248 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin
2019 9247 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 9246 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garwolin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 9244 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czosnów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9243 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/34/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 9242 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czosnów
2019 9241 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 9240 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Czosnów.
2019 9237 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr x/68/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo
2019 9236 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/67/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2019 9232 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/41/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Józefów – rejon Kanału Bródnowskiego, w gminie Nieporęt
2019 9231 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X.68.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baboszewo.
2019 9230 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X.67.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baboszewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9229 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X.66.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 9228 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X.64.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 9227 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X.63.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących Radnym w związku z wykonywaniem mandatu
2019 9226 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X.62.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 9225 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII.47.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jasieniec
2019 9208 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wierzbno
2019 9207 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzbno Nr XVIII/93/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbno
2019 9206 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbno
2019 9205 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzbno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9204 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wierzbno
2019 9203 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 9202 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 9199 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2019 9184 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9178 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 9177 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9176 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu użytkowania bieżni służącej do rekreacji w miejscowości Sobienie-Jeziory
2019 9175 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Sobienie-Jeziory
2019 9174 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobienie-Jeziory oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9173 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 9172 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9171 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9170 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Sobienie- Jeziory ,,Posiłek w szkole i w domu”
2019 9160 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Platerów
2019 9159 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
2019 9158 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XII/59/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/92/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Joniec
2019 9157 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.64.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Jednorożec pod nazwą Żłobek Samorządowy w Jednorożcu oraz nadania jej statutu
2019 9155 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9153 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr 52/VII/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.
2019 9151 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XI/38/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Chlewiska w 2019 r.
2019 9150 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019
2019 9149 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/63/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Ciechanów, Gminą Miejską Ciechanów i Województwem Mazowieckim
2019 9148 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 9147 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 9146 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Kornica
2019 9145 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Kornica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9144 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/113/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 9143 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/112/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 9142 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/110/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2019 rok
2019 9141 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/111/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 9134 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 9133 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr IV/40/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów płatnych niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi
2019 9132 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/36/2015 z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Pomiechówek
2019 9111 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr 59/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata2019 – 2023
2019 9109 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/105/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/84/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żabin
2019 9108 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/104/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/83/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaorze
2019 9107 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/103/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/82/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Kunińska
2019 9106 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/102/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/81/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Brzezińska
2019 9105 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/101/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/80/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Struniawy
2019 9104 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/100/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/79/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczawin
2019 9103 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/99/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szarłat
2019 9102 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/98/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/77/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rębisze Parcele
2019 9101 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/97/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/76/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rębisze Kolonia
2019 9100 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/96/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/75/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rębisze Działy
2019 9099 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/95/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ponikiew Duża
2019 9098 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/73/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ponikiew Mała Kolonia
2019 9097 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/93/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/72/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ponikiew Mała
2019 9096 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/92/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pasieki
2019 9095 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/91/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/70/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pokrzywnica Kolonia
2019 9094 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/90/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pokrzywnica
2019 9093 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/89/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/68/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nogawki
2019 9092 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/88/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/67/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michałowo
2019 9091 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/87/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/66/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludwinowo
2019 9090 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/86/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/65/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipianka
2019 9089 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/85/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/64/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaczka
2019 9088 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/84/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/63/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kunin
2019 9087 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/83/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/62/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kruszewo
2019 9086 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/82/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/61/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kobylin
2019 9085 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/81/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/60/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jemieliste
2019 9084 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/80/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/59/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefowo
2019 9083 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/79/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/58/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jurgi
2019 9082 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/78/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/57/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jawory Wielkopole
2019 9081 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/77/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/56/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jawory Stare
2019 9080 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/76/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/55/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jawory Podmaście
2019 9079 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/75/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/54/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodzisk Mały
2019 9078 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/74/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/53/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabowo
2019 9077 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/73/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/52/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gierwaty
2019 9076 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/72/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/51/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goworówek
2019 9075 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/71/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/50/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goworowo
2019 9074 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/70/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/49/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Góry
2019 9073 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/69/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/48/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzbądzek
2019 9072 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/68/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/47/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Daniłowo
2019 9071 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/67/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/46/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Damięty
2019 9070 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/66/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/45/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czernie
2019 9069 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/65/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/44/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czarnowo
2019 9068 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/64/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/43/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cisk
2019 9067 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/63/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/42/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borki
2019 9066 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/62/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/41/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzeźno
2019 9065 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/61/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/40/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzeźno Kolonia
2019 9064 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/60/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo
2019 9063 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/59/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniająca uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Goworowo za udział w działaniach ratowniczych i w szkoleniach pożarniczych
2019 9062 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/58/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 9061 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/57/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 9060 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/56/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Goworowo na rok 2019
2019 9059 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Janów
2019 9047 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr X/92/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Zakrzew.
2019 9046 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr 57/VIII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Duninów.
2019 9045 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
2019 9044 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 9043 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w gminie Brochów
2019 9042 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 9041 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr KE.VII.0007.69.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębe Wielkie
2019 9000 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody
2019 8996 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr X.57.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rzeczniów na lata 2019-2024
2019 8995 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/84/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedzna.
2019 8994 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2019 rok.
2019 8993 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr X/115/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Teresin
2019 8992 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr X/114/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Teresin
2019 8991 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr X/113/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 8990 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Pokrzywnica
2019 8989 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica
2019 8983 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/107/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wieliszew w 2019 r.
2019 8982 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/106/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 8981 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/105/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 8980 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/104/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8979 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/103/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 8978 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/102/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 8977 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/101/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla osób bezdomnych
2019 8976 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/97/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 8975 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/96/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Wieliszew
2019 8974 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/93/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2019 rok
2019 8966 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kuczbork-Osada.
2019 8965 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr 70/IX/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 8964 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X.112.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 8963 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/89/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/67/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew.
2019 8962 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/72/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie : dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy innym instrumentem płatniczym
2019 8955 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2019 rok
2019 8954 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2019 8953 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew”.
2019 8946 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XI/57/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Baranów
2019 8945 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XI/56/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Baranów jest organem prowadzącym
2019 8944 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XIII/66/19 Rady Gminy Wilga z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rodzinny Park Rozrywki Wodna Kraina 2.
2019 8943 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbuczyn
2019 8936 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Gminy Szelków z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 8935 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/64/19 Rady Gminy Szelków z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 8934 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/71/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu ”
2019 8933 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 8932 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jabłonna Lacka
2019 8930 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr 117/IX/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury
2019 8927 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 27 /V/07 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Nowy Duninów
2019 8926 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr 59/VIII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów
2019 8925 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sabnie oraz określenia granic ich obwodów
2019 8924 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sabnie
2019 8923 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, pomocy rzeczowej lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8922 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8901 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/35/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Garbatka-Letnisko stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVII/40/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garbatka-Letnisko.
2019 8900 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/33/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8899 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/32/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko
2019 8898 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/31/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisku „Pod Sosnową Szyszką” do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej w sprawie opłat za żywienie.
2019 8897 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/30/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 8896 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII.48.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 8895 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII.45.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 8894 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 8893 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młynarze
2019 8889 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/95/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sucha na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Sucha
2019 8888 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1  do uchwały Nr XII/72/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Stoczek
2019 8887 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 8881 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 8880 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/63/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 8876 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 15 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Parysów nr XII/56/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 8874 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów – etap I
2019 8870 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/37/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2019 8869 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/33/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 8863 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Borkowicach
2019 8862 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Rzucowie.
2019 8861 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach.
2019 8860 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie.
2019 8850 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy Szelków z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szelków.
2019 8849 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
2019 8848 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 74/IX/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostynin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8842 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 58/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wieloletniego gminnego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 8841 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 56/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 8840 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 55/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8839 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 53/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 8838 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 47/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2018 rok
2019 8837 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 60/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 8808 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, pomocy rzeczowej lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 8807 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8806 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/ 52 /2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ceranów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8805 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/63/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ceranów.
2019 8804 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ceranów.
2019 8803 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8802 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/51 /2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 8801 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2019 8786 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr 57/IX/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wiskitki
2019 8785 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr 55/IX/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminne Centrum Edukacji w Wiskitkach” oraz nadania jej statutu
2019 8784 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr 32/VII/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego fragment miejscowości Stare Kozłowice – OBSZAR I.
2019 8775 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/47/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sypniewo
2019 8774 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8773 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/100/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sypniewie
2019 8772 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 8771 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 8770 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania tych deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 8769 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku oraz terminu opłaty
2019 8768 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sypniewo, specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli
2019 8767 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sypniewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8766 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok