Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 48656

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5400 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 5399 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2019 5398 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.44.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 5394 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/27/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na 2019 rok
2019 5393 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/25/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sterdyń w 2019 roku
2019 5392 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 50/VII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomosci gruntowych stanowiących własność Gminy Nowy Duninów.
2019 5391 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.39.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Rzeczniów oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2019 5390 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.38.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczniów w 2019r.
2019 5389 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Rzeczniów
2019 5385 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/17/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
2019 5384 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/43/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 5383 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/42/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ojrzeń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5382 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Garwolin na lata 2019-2024
2019 5373 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5372 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse w 2019 r.
2019 5371 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019
2019 5367 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 30/VII/2019 Rady Gminy Zawidz z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023  oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w powyższym zakresie .
2019 5366 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 53/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Dzierzążnia
2019 5364 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.40.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jednorożec w 2019 roku”
2019 5361 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty
2019 5360 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniewo
2019 5359 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 28/VI/2019 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 25/IV/2003 z dnia 3.04.2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectw Gminy Zawidz.
2019 5358 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 25/VI/2019 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz” w  2019r..
2019 5357 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 29/VI/2019 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zawidz.
2019 5356 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/27/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trojanów w 2019 roku”
2019 5355 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/26/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
2019 5349 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.58.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V.49.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2019 5348 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.57.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 5347 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.56.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V.45.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 5346 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.55.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5345 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.54.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V.42.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5314 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2019 5313 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Maciejowice
2019 5312 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysowi sołectwa Gminy Maciejowice przysługuje dieta oraz określenia wysokości tej diety.
2019 5311 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/283/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maciejowice.
2019 5289 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.42.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Jednorożec za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 5288 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/75/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Sucha na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025"
2019 5276 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/77/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działek o nr ewid. 142/1, 143/1, 143/2, 144 we wsi Jabłonna
2019 5275 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/76/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna nieruchomości położonych przy ulicy Modlińskiej w Jabłonnie
2019 5274 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5273 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5272 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 5245 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5244 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII.49.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Zenonów gm. Kowala.
2019 5243 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII.48.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kowala
2019 5242 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII.46.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowala oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5241 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 5240 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia nowo wybudowanej drogi do kategorii dróg gminnych
2019 5239 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
2019 5235 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuczbork – Osada w 2019 roku
2019 5234 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zielona
2019 5233 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5232 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5231 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 41/VI/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierpc oraz określenia granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierpc od dnia 1 września 2019 r.
2019 5230 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 40/VI/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i  nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc
2019 5229 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 39/VI/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sierpc w 2019 roku
2019 5228 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 38/VI/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Sierpc, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 5227 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
2019 5226 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/54/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
2019 5225 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Długosiodło przez inne niż Gmina Długosiodło osoby prawne i osoby fizyczne
2019 5224 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli , na które dofinansowanie jest przyznawane.
2019 5223 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
2019 5222 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5221 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2019 roku
2019 5220 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchożebry
2019 5219 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2019 5218 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów
2019 5217 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5216 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchożebry
2019 5203 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr III/32/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czarnia.
2019 5202 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr III/31/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2019 roku.
2019 5201 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr III/30/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni.
2019 5200 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr III/29/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok
2019 5198 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5183 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 48.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.
2019 5182 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 47.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5181 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 46.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoniawy – Bramura.
2019 5180 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 45.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoniawy – Bramura oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 5179 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 43.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoniawy- Bramura” na rok 2019
2019 5178 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 40.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podziału Sołectwa Stare Zacisze na dwa sołectwa: Sołectwo Stare Zacisze i Sołectwo Popielarka.
2019 5171 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 5169 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.48.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Jednorożec pod nazwą Żłobek Samorządowy w Jednorożcu oraz nadania jej statutu
2019 5168 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.46.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Jednorożec, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 5167 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.47.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Jednorożec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
2019 5166 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „ Karty Mieszkańca Gminy Baranów”.
2019 5165 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Baranów (Karta Dużej Rodziny)
2019 5164 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów”.
2019 5163 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Baranów jest organem prowadzącym.
2019 5162 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opinogóra Górna na lata 2019 - 2024
2019 5161 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Opinogóra Górna na lata 2019 – 2021
2019 5160 2019-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2018 (art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)
2019 5158 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz w sprawie zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego (sołtysowi) jednostek pomocniczych będzie wypłacana dieta.
2019 5157 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 5156 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 5155 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2019 5154 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 5153 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 5152 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5150 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2021
2019 5149 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrów Mazowiecka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5148 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 5147 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/72/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Olszewo-Borki w 2019 roku
2019 5146 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/71/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Sławki
2019 5145 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/70/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żerań Mały
2019 5144 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/69/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żerań Duży
2019 5143 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/68/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Chudek
2019 5142 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/67/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Żabin
2019 5141 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/66/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Wierzchlas
2019 5140 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/65/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Stara Wieś
2019 5139 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/64/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Perosy
2019 5138 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/63/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Ostrowy nr 2
2019 5137 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/62/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Ostrowy nr 1
2019 5136 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/61/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zabrodzie
2019 5135 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/60/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zabiele Wielkie
2019 5134 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/59/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zabiele-Piliki
2019 5133 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/58/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wyszel
2019 5132 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/57/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stepna-Stara
2019 5131 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/56/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stepna-Michałki
2019 5130 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/55/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rżaniec
2019 5129 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/54/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rataje
2019 5128 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/53/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Przystań
2019 5127 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/52/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Olszewo-Borki
2019 5126 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowa Wieś
2019 5125 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nakły
2019 5124 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mostowo
2019 5123 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Łazy
2019 5122 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kruki
2019 5121 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Grabnik
2019 5120 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Grabowo
2019 5119 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Działyń
2019 5118 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Drężewo
2019 5117 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dobrołęka
2019 5116 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Chojniki
2019 5115 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Białobrzeg Dalszy
2019 5114 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Białobrzeg Bliższy
2019 5113 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Antonie
2019 5104 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V.31.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie gminy Stara Błotnica
2019 5103 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V.30.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Stara Błotnica.
2019 5102 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V.28.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Stara Błotnica
2019 5101 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Sochocin
2019 5100 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sochocin w 2019 roku
2019 5099 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.52.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 5098 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.47.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2019 5097 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.45.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5096 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.44.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w  formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5095 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.43.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Moduł 1 i 2.
2019 5094 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Repki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Repki
2019 5093 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Repki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5092 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Repki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia inkasentów
2019 5091 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 5.28.2019 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grabów nad Pilicą w roku 2019
2019 5090 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 5.25.2019 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Grabów nad Pilicą
2019 5081 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 35/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2019 roku
2019 5079 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Garwolin na rok 2019"
2019 5078 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5077 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadowne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5070 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 52/V/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Bodzanów
2019 5069 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Brochowie
2019 5068 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bielany.
2019 5067 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2019 rok
2019 5066 2019-04-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Sucha
2019 5065 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/77/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku
2019 5064 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/76/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Sucha
2019 5063 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/71/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5062 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/70/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2024”
2019 5061 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/69/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021
2019 5060 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/68/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nowa Sucha
2019 5052 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 5051 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obryte w 2019 roku”
2019 5048 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych i Przedszkola prowadzonych przez Gminę Mirów do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej.
2019 5044 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 37/V/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2019 5043 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Orońsko na lata 2019-2024.
2019 5042 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orońsko”
2019 5041 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orońsko w 2019 r.”
2019 5040 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2019 5039 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 5038 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne
2019 5037 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/32/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego
2019 5036 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/22/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne
2019 5035 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr V/29/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5034 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 5033 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/152/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 24lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
2019 5032 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/31/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 5031 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/221/18 z dnia 29 października 2018 r. uchwalającej Statut Gminy Krasnosielc
2019 5030 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Krasnosielc w roku 2019
2019 5024 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Parysów
2019 5023 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 marca 2019 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Parysów VI/29/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Parysów
2019 5022 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parysów w 2019 r.
2019 5019 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 5018 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/39/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5017 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/68/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 5016 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/69/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023.
2019 5015 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/32/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2019 5014 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5013 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IV.29.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placu zabaw i siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie Gminy Jasieniec
2019 5012 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IV.28.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Jasieniec uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Jasieniec
2019 5011 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IV.23.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze
2019 5004 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/42/19 Rady Gminy Wilga z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz ryczałtu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
2019 5003 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/41/19 Rady Gminy Wilga z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga NR XXII/105/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2019 5002 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/40/19 Rady Gminy Wilga z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga Nr XXIV/132/13 z dnia 6 września 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2019 5001 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 161/XXVII/2017 z dnia 28.06.2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Szczawin Kościelny
2019 5000 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gorzewo Kolonia gmina Szczawin Kościelny.
2019 4999 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok
2019 4998 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzbenin.
2019 4995 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości diety przysługującej sołtysom
2019 4994 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/44/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości diet przysługujących radnym
2019 4993 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pokrzywnica
2019 4992 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2019 roku
2019 4991 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku
2019 4990 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2019 4989 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4988 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/9/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czerwin.
2019 4986 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowośći Dąbrówka gmina Dąbrówka
2019 4985 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka oraz określenia granic ich obwodów ,od 1 września 2019 r.
2019 4984 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2019 roku.
2019 4983 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leszno
2019 4982 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr vii.73.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn
2019 4974 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radziejowice na 2019 rok
2019 4968 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr 41/VI/19 Rady Gminy w Załuskach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 4944 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2019r.
2019 4943 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 4942 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/50/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2019 rok
2019 4941 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/46/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin
2019 4940 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/41/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXII/181/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin
2019 4939 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/39/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia Izabelińskiej Literackiej Nagrody Roku
2019 4938 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/37/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Izabelin
2019 4937 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/36/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom
2019 4929 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada 1918 Roku w Domanicach Kolonii
2019 4896 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 57/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Celestynów oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4895 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr V.40.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stromiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4894 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr V.39.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2019 4893 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr V.38.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stromiec w 2019 r.
2019 4892 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr V.37.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stromiec
2019 4888 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 49/VII/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 marca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji na rzecz spółek wodnych
2019 4887 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/52/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 r.
2019 4886 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu targowiska w Magnuszewie „Mój Rynek”
2019 4882 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów
2019 4881 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górzno w 2019 roku.
2019 4880 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
2019 4879 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Gminnego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Baranowo jest organem prowadzącym
2019 4878 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019
2019 4876 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 48/V/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świercze w 2019 roku
2019 4873 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Morawy-Kafasy
2019 4872 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 48/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia " Programu wspierania edukacji uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki w konkursach sportowych, przedmiotowych , literackich i artystycznych i innych konkursach promujących zdobywanie wiedzy ze szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski , oraz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Załuski , pobierających naukę w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Załuski ".
2019 4871 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 47/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Przedszkola w Kroczewie.
2019 4870 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 45/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2019 roku.
2019 4869 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4868 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tczów
2019 4867 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 4863 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 63/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudusk
2019 4862 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 55/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudusk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4860 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 32/VIII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staroźreby na rok 2019”
2019 4859 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 31/VIII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Staroźreby
2019 4858 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kapielowego
2019 4851 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 49/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski.
2019 4850 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wierzbno w 2019 roku
2019 4849 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wierzbno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 4848 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wierzbno
2019 4845 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 46/VII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 4844 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 28.V.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipowiec Kościelny.
2019 4843 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szczawin Kościelny Nr V/35/2019 z dnia 28 lutego 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości .
2019 4842 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr III/31/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ostrowskiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 29, poz. 1069).
2019 4841 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 35/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Mała Wieś
2019 4840 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 34/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2019 roku”
2019 4839 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 32/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mała Wieś
2019 4838 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 31/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 4837 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/ 37/ 19 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4836 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/ 36/ 19 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4835 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/ 35/ 19 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli
2019 4826 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4825 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
2019 4824 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 4811 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4810 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 45/V/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Świerczach ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 4807 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 30/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4801 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.
2019 4800 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karniewo w 2019 roku.
2019 4799 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Karniewo.
2019 4798 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 52/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2019 roku”
2019 4797 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 51/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4796 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 50/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, powołania inkasentów oraz określenia terminu płatności i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4791 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na 2019 rok.
2019 4790 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Andrzejewo
2019 4789 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo
2019 4788 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo
2019 4787 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2019 r. dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Andrzejewo instrumentem płatniczym.
2019 4786 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Andrzejewo.
2019 4777 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr 27/VII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 4776 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII.83.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2019
2019 4775 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII.82.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2019 4774 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII.81.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2019 4773 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII.75.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1  „Zaczarowany Ogród” w Ruścu
2019 4772 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII.72.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.31.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4771 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu dla Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
2019 4769 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.39.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jednorożec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4768 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lutocin
2019 4767 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr IV/51/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew, gm. Wieliszew (rejon ul. Podgórnej)
2019 4753 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4752 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4751 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej
2019 4750 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna oraz granic ich obwodów
2019 4749 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 4748 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 4747 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/37/ 2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 4746 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym.
2019 4724 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VIII/15/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gielniów w 2019 roku
2019 4723 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młynarze w 2019 roku
2019 4722 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII.34.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Baboszewo
2019 4721 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespole szkolno-przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Stare Babice
2019 4720 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2019
2019 4719 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Straży Gminnej Gminy Stare Babice
2019 4718 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2019 rok
2019 4706 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 4705 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033
2019 4704 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
2019 4703 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/102/2016 z dnia 31 marca 2016 roku Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Zaręby Kościelne.
2019 4702 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zaręby Kościelne na rok 2019”.
2019 4701 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/30/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
2019 4700 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych Nr 2657 W - Brok – Orło – Daniłowo - Złotoria – Zaręby Kościelne oraz Nr 2656 W – Niegowiec – Żachy Pawły – Daniłowo Parcele – Nowa Złotoria.
2019 4699 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zaręby Kościelne
2019 4698 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego w Zarębach Kościelnych
2019 4692 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VIII/47/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowach
2019 4691 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VIII/43/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Gozdowo
2019 4688 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 39/V/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała z wyłączeniem zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
2019 4686 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Joniec w 2019 roku
2019 4681 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII.39.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 4680 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII.50.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kotuń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4679 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII.49.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 4678 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII.48.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kotuń.
2019 4677 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 61/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 4676 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 60/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2019 4675 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 57/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grudusk
2019 4674 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 56/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Grudusk
2019 4673 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego im. Papieża Jana Pawła II w Grudusku ul. Szkolna 2
2019 4672 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2019 roku”
2019 4666 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/14/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. o udzieleniu pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
2019 4665 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/11/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli w prowadzonych przez Gminę Jedlińsk publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 4664 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/10/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.
2019 4663 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów oraz wysokości wynagradzania za inkaso.
2019 4662 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 4661 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabużeniami psychicznymi oraz szczególowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4660 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębkóww 2019 roku
2019 4659 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń"
2019 4658 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2019 4657 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń
2019 4656 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmujacymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4655 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2019 roku.
2019 4654 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019
2019 4651 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.47.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 4650 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.46.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach Gminy Przytyk
2019 4649 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.40.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk
2019 4648 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.39.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytyk w 2019 roku.
2019 4647 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.38.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II.4.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4646 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.37.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II.3.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2019 4637 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokołów Podlaski na rok 2019
2019 4636 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łąck w 2019 r.
2019 4635 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/28/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna Lacka w 2019 roku
2019 4634 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 40/V/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Biała
2019 4633 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 38/V/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stara Biała w 2019 roku
2019 4632 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/46/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 4629 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/50/19 Rady Gminy Somianka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 4627 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sypniewo
2019 4626 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sypniewo
2019 4625 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw na terenie Gminy Sypniewo
2019 4624 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 52/VI/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rościszewo w 2019 roku”
2019 4623 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 50/VI/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rościszewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4622 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 46/VI/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Rościszewo
2019 4621 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Obryte za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 4620 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2019 roku, określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Obryte
2019 4619 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Obryte
2019 4618 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Obryte
2019 4617 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 27/IV/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4616 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 31/IV/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 4615 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 32/IV/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 4614 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2019 rok.
2019 4613 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Zabrodzie
2019 4607 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 49.VII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wiązowna
2019 4605 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pionki na rok 2019
2019 4604 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pionki
2019 4603 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/18/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach
2019 4602 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/16/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2019 roku”.
2019 4601 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 r.
2019 4600 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Brylantowa w miejscowości Białki.
2019 4599 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płońsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4598 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/40/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
2019 4597 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie korzystania z obiektów świetlicowych na terenie Gminy Naruszewo
2019 4596 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Naruszewo.
2019 4595 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/41 /2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Naruszewo
2019 4594 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2019 roku
2019 4561 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 49/V/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świercze
2019 4560 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 44/V/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych
2019 4559 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 57/VII/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2019 4554 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołbiel w 2019roku.”
2019 4553 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/22/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4552 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/39/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo od dnia 1 września 2019r.
2019 4551 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/38/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4550 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/37/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku
2019 4549 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII.40.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rząśnik
2019 4548 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII.39.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rząśniku na rok szkolny 2019/2020
2019 4547 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII.37.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2019 roku
2019 4546 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 marca 2019 r. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lutocin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lutocin, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych obiektów
2019 4545 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutocin".
2019 4544 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 4540 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 4539 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4538 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru Gminy Ciechanów”
2019 4537 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2019 roku”
2019 4536 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019
2019 4535 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziejowice w 2019 roku
2019 4534 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 4533 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Radziejowice
2019 4524 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniew służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu.
2019 4520 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 55/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lesznowola
2019 4519 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru dekaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środkó komunikacji elektronicznej
2019 4518 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/46/15 Rady Gminy Nur z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nur
2019 4511 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2019 r.
2019 4510 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2019 r.
2019 4509 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4508 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4507 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V.47.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż w 2019 r.
2019 4506 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V.45.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych
2019 4505 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V.44.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4504 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V.43.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4503 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Winnica
2019 4502 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr II/13/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Winnica
2019 4501 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Winnica
2019 4500 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Winnica oraz określenia granic ich obwodów
2019 4499 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa
2019 4498 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr III/32/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 4497 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr III/30/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ostrowskiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 29, poz. 1069).
2019 4496 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr III/29/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 4495 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr III/27/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Brok i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
2019 4494 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 4493 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Jadów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów na 2019r.
2019 4492 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Jadów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jadów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
2019 4491 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Jadów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
2019 4485 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, powołania inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2019 4482 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Liw.
2019 4480 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr III/22/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 4479 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 4478 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4477 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
2019 4473 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr II/13/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasne w 2019 roku
2019 4472 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr II/17/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4471 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr II/14/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4470 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr II/12/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości, warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
2019 4464 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V.0007.43.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału sołectwa Wojciechówka – Julianów na dwa odrębne sołectwa Wojciechówka i Julianów oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom
2019 4463 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V.0007.42.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Siennica
2019 4462 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/26/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2019 4461 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2019 roku
2019 4451 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Naruszewo w 2019 roku.
2019 4449 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 4448 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2019 4447 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr V/43/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z 29 stycznia 2019 r.
2019 4446 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wodynie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4439 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 4438 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica na 2019 rok
2019 4437 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4436 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 4432 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 4429 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IX/51/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.
2019 4428 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IX/50/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cegłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
2019 4414 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2019 roku
2019 4413 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 49/VII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.
2019 4412 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Ciepielów
2019 4410 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu podziału środków w 2019 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo
2019 4409 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/16/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
2019 4406 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kazanów w 2019 roku.’’
2019 4405 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Policzna w 2019 roku
2019 4400 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnoścowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 4399 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 4398 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty przez mieszkańców Gminy Strachówka
2019 4397 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegani bedomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka"
2019 4396 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w miejscowości Strachówka gm. Strachówka
2019 4395 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Strachówka oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 4394 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strachówka oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4393 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019.
2019 4392 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Lubotyń oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4391 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2019 rok.
2019 4390 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Lubotyń
2019 4386 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 4385 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
2019 4384 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew.
2019 4383 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2019 4382 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Gulinie.
2019 4381 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
2019 4380 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
2019 4379 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI.74.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 4378 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI.73.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mokobody oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4377 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków
2019 4376 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w  Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno
2019 4375 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 4374 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4373 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/12/2018 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4366 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/242/18 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 4365 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/27/15 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Nur
2019 4364 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/147/16 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 4363 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok
2019 4361 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stara Kornica
2019 4360 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kadzidło
2019 4359 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło