Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 19

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5593 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5592 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5339 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia "Klubu Senior +" w Dzboniu oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności
2019 5338 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Opinogóra Górna w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5337 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
2019 5336 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Opinogóra Górna
2019 5335 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Opinogóra Górna
2018 9108 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/2018 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Opinogóra Górna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9107 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2018 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Opinogóra Górna
2018 9106 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/2018 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 9105 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2018 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna
2018 9104 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2018 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2018 6705 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2018 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Opinogóra Górna i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 6704 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2018 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały NR XXXIII/219/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 5060 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/2018 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 5059 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2018 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 3080 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2018 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/201/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebów realizowanych przez Gminę Opinogóra Górna
2017 7333 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2017 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Opinogóra Górna
2017 7332 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2017 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opinogóra Górna