Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 114766

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5401 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/77/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki
2019 5400 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 5399 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2019 5398 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.44.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 5397 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019.
2019 5396 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 59/2019 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok
2019 5395 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2019 5394 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/27/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na 2019 rok
2019 5393 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/25/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sterdyń w 2019 roku
2019 5392 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 50/VII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomosci gruntowych stanowiących własność Gminy Nowy Duninów.
2019 5391 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.39.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Rzeczniów oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2019 5390 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.38.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczniów w 2019r.
2019 5389 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Rzeczniów
2019 5388 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 65/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie.
2019 5387 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5386 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 52/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 5385 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/17/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
2019 5384 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/43/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 5383 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/42/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ojrzeń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5382 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Garwolin na lata 2019-2024
2019 5381 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr XV/153/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy oraz zmiany przebiegu ulic w mieście Radomiu
2019 5380 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 57/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim
2019 5379 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 55/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
2019 5378 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 54/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 624 stacja kolejowa Beniaminów – Dąbkowizna – Wólka Radzymińska /droga 631/ na terenie gminy Nieporęt
2019 5377 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 53/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 5376 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 52/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Mazowieckie oraz warunków i zasad korzystania z nich
2019 5375 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 51/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”
2019 5374 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 50/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok
2019 5373 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5372 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse w 2019 r.
2019 5371 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019
2019 5370 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2019 roku
2019 5369 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2019 5368 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Karczewie
2019 5367 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 30/VII/2019 Rady Gminy Zawidz z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023  oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w powyższym zakresie .
2019 5366 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 53/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Dzierzążnia
2019 5365 2019-04-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1718 W i planowanej drogi dojazdowej niezbędnej do budowy przeprawy mostowej na rzece Wiśle
2019 5364 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.40.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jednorożec w 2019 roku”
2019 5363 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 28/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 5362 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2019 rok
2019 5361 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty
2019 5360 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniewo
2019 5359 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 28/VI/2019 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 25/IV/2003 z dnia 3.04.2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectw Gminy Zawidz.
2019 5358 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 25/VI/2019 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz” w  2019r..
2019 5357 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 29/VI/2019 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zawidz.
2019 5356 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/27/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trojanów w 2019 roku”
2019 5355 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/26/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
2019 5354 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/49/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Łosice innym instrumentem płatniczym
2019 5353 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2019 rok
2019 5352 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr XII/62/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.
2019 5351 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr XII/60/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwały nr VI/27/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy.
2019 5350 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr XII/61/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Mogielnica
2019 5349 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.58.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V.49.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2019 5348 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.57.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 5347 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.56.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V.45.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 5346 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.55.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5345 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.54.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V.42.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5344 2019-04-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Gminą Długosiodło z siedzibą: ul. T. Kościuszki 2, 07 – 210 Długosiodło, reprezentowaną przez Stanisława Jastrzębskiego – Wójta Gminy Długosiodło, zwaną dalej „Powierzającym” a Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwanej dalej „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w "Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki"
2019 5343 2019-04-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Gminą Brańszczyk z siedzibą: ul. Jana Pawła II 45, 07- 221 Brańszczyk, reprezentowaną przez Wiesława Przybylskiego – Wójta Gminy Brańszczyk, zwaną dalej „Powierzającym” a Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwanej dalej „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w "Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki"
2019 5342 2019-04-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy : Gminą Zabrodzie z siedzibą: ul. Wł. St. Reymonta 51, 07 – 230 Zabrodzie, reprezentowaną przez Krzysztofa Jezierskiego– Wójta Gminy Zabrodzie , zwana dalej „Powierzającym” a Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa , zwanej dalej „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w "Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki"
2019 5341 2019-04-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Gminą Somianka z siedzibą: Somianka 16B, 07 – 203 Somianka, reprezentowaną przez Andrzeja Żołyńskiego – Wójta Gminy Somianka, zwana dalej „Powierzającym” a Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwanej dalej „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w "Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki"
2019 5340 2019-04-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Gminą Rząśnik z siedzibą: ul. Jesionowa 3, 07 – 205 Rząśnik, reprezentowaną przez Pawła Kołodziejskiego – Wójta Gminy Rząśnik, zwaną dalej „Powierzającym” a Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwanej dalej „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w "Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki"
2019 5339 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia "Klubu Senior +" w Dzboniu oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności
2019 5338 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Opinogóra Górna w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5337 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
2019 5336 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Opinogóra Górna
2019 5335 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Opinogóra Górna
2019 5334 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 127/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Wieliszew w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5333 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 122/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału m. st. Warszawy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5332 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 118/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Góra Kalwaria w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5331 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 125/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w m. st. Warszawie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5330 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 108/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Piaseczno w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5329 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 112/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Wołomin w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5328 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 111/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Radzymin w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5327 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 110/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5326 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 109/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Ząbki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5325 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 103/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Łomianki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5324 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 102/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Serock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5323 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Legionowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5322 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 100/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Radzymin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5321 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 99/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Poświętne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5320 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 98/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Leszno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5319 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 115/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Legionowo w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5318 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 114/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Zielonka w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5317 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 113/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Nasielsk w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5316 2019-04-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.63.2019.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2019 5315 2019-04-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.59.2019.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Michałowice
2019 5314 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2019 5313 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Maciejowice
2019 5312 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysowi sołectwa Gminy Maciejowice przysługuje dieta oraz określenia wysokości tej diety.
2019 5311 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/283/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maciejowice.
2019 5310 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/9/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piaseczyńskiego.
2019 5309 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 26/1/19 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego w 2018 roku.
2019 5308 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 61
2019 5307 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
2019 5306 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części miasta Grójca uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014r.
2019 5305 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Glinojecku w obrębie nr 1.
2019 5304 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i  ustalenia ich przebiegu
2019 5303 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłużenia ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2019 5302 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2019 5301 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
2019 5300 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej
2019 5299 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 5298 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 5297 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 5296 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LI/336/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka
2019 5295 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 5294 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 100/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Garwolina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5293 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 95/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Siennica w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5292 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 98/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Stoczek w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5291 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 97/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Łochów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5290 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 93/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Mińsk Mazowiecki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5289 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.42.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Jednorożec za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 5288 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/75/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Sucha na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025"
2019 5287 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 123/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Pruszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5286 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 119/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Pruszków w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5285 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 117/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Konstancin-Jeziorna w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5284 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 116/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Grodzisk Mazowiecki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5283 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 107/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Otwock w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5282 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 106/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Otwocka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5281 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 105/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5280 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 96/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Tarczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5279 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 95/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Józefowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5278 2019-04-18 Porozumienie Porozumienie nr WN.684.2.47.2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 18 marca 2019 r. zawarte w Milanówku pomiędzy: Burmistrzem Miasta Milanówka - Piotrem Remiszewskim z siedzibą w Milanówku przy ul. Kościuszki 45, zwanym w dalszej części „Przejmującym” a Zarządem Powiatu Grodziskiego, z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 30, reprezentowanym przez: 1. Starostę – Marka Wieżbickiego 2. Wicestarostę – Krzysztofa Filipiaka przy udziale: Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim – Magdaleny Podleśnej zwanymi w dalszej części „Przekazującym”
2019 5277 2019-04-18 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.21.16.2018.32025.I.RWY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 kwietnia 2019 r.
2019 5276 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/77/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działek o nr ewid. 142/1, 143/1, 143/2, 144 we wsi Jabłonna
2019 5275 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/76/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna nieruchomości położonych przy ulicy Modlińskiej w Jabłonnie
2019 5274 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5273 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5272 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 5271 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach
2019 5270 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/69/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki
2019 5269 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 5268 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stawiszyn-Łaziska, Sławęcin położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 5267 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bielawy Gołuskie, Gołuszyn, Zgliczyn Pobodzy położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 5266 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówki, Stanisławowo, Pozga położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 5265 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mak, Władysławowo, Adamowo położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 5264 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 3.48.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2019 r. dotycząca orzeczenia nieważności uchwały Nr III/28/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/619/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego
2019 5263 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 3.42.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr III.20.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień.
2019 5262 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 3.40.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2019 r. dotycząca: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr II/21/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/86/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 5261 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.32.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr II/15/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 5260 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.31.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IV/16/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 5259 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.30.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr III/23/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie planowanej zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5258 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.29.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr III/22/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5257 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.28.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 16/III/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 5256 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.25.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 14/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 5255 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.24.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr II.25.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty w targowej
2019 5254 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.21.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 5253 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.20.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr III/8/18 Rady Gminy Wilga z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Wilga oraz zwolnień w tym podatku.
2019 5252 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.19.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV/17/18 Rady Gminy Wilga z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2019 5251 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 96/VIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 5250 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 95/VIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2019 5249 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 93/VIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki w 2019 roku”
2019 5248 2019-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Rościszewo z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2018
2019 5247 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI.48.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2019 5246 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI.46.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 5245 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5244 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII.49.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Zenonów gm. Kowala.
2019 5243 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII.48.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kowala
2019 5242 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII.46.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowala oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5241 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 5240 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia nowo wybudowanej drogi do kategorii dróg gminnych
2019 5239 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
2019 5238 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Huszlew w 2019 roku.
2019 5237 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 47/V/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym
2019 5236 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
2019 5235 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuczbork – Osada w 2019 roku
2019 5234 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zielona
2019 5233 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5232 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5231 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 41/VI/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierpc oraz określenia granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierpc od dnia 1 września 2019 r.
2019 5230 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 40/VI/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i  nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc
2019 5229 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 39/VI/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sierpc w 2019 roku
2019 5228 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 38/VI/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Sierpc, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 5227 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
2019 5226 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/54/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
2019 5225 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Długosiodło przez inne niż Gmina Długosiodło osoby prawne i osoby fizyczne
2019 5224 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli , na które dofinansowanie jest przyznawane.
2019 5223 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
2019 5222 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5221 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2019 roku
2019 5220 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchożebry
2019 5219 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2019 5218 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów
2019 5217 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5216 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchożebry
2019 5215 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 5214 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019
2019 5213 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 52/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania procedury kształtowania budżetu obywatelskiego w gminie Konstancin-Jeziorna
2019 5212 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 51/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2019 5211 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 50/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku
2019 5210 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 49/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna
2019 5209 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”
2019 5208 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 45/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2019 5207 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 27/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019
2019 5206 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/314/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5205 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/328/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa
2019 5204 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piastowa w roku 2019
2019 5203 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr III/32/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czarnia.
2019 5202 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr III/31/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2019 roku.
2019 5201 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr III/30/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni.
2019 5200 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr III/29/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok
2019 5199 2019-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia za 2018 rok.
2019 5198 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5197 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 119/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Płocku.
2019 5196 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 114/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2019 5195 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 112/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 397/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Płock zaliczanych do sektora finansów publicznych
2019 5194 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 110/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku
2019 5193 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 109/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku 2019".
2019 5192 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 46/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 169/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2019 5191 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 45/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5190 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 44/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019r. za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin
2019 5189 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 43/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów
2019 5188 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 38/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Żurominie
2019 5187 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 37/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Żurominie
2019 5186 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 36/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5185 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 35/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawaniai odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
2019 5184 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 34/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 5183 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 48.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.
2019 5182 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 47.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5181 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 46.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoniawy – Bramura.
2019 5180 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 45.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoniawy – Bramura oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 5179 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 43.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoniawy- Bramura” na rok 2019
2019 5178 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 40.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podziału Sołectwa Stare Zacisze na dwa sołectwa: Sołectwo Stare Zacisze i Sołectwo Popielarka.
2019 5177 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 44/XI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki
2019 5176 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 42/XI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sanniki w 2019 roku
2019 5175 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 41/XI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nowym odcinkom kategorii gminnej drogi publicznej i ustalenia przebiegu tych dróg.
2019 5174 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/4/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego powiatu piaseczyńskiego.
2019 5173 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/3/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2019 5172 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/2/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 5171 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 5170 2019-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sypniewo za 2018 rok
2019 5169 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.48.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Jednorożec pod nazwą Żłobek Samorządowy w Jednorożcu oraz nadania jej statutu
2019 5168 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.46.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Jednorożec, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 5167 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.47.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Jednorożec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
2019 5166 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „ Karty Mieszkańca Gminy Baranów”.
2019 5165 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Baranów (Karta Dużej Rodziny)
2019 5164 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów”.
2019 5163 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Baranów jest organem prowadzącym.
2019 5162 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opinogóra Górna na lata 2019 - 2024
2019 5161 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Opinogóra Górna na lata 2019 – 2021
2019 5160 2019-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2018 (art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)
2019 5159 2019-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Michałowice
2019 5158 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz w sprawie zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego (sołtysowi) jednostek pomocniczych będzie wypłacana dieta.
2019 5157 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 5156 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 5155 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2019 5154 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 5153 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 5152 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5151 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 169/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2020
2019 5150 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2021
2019 5149 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrów Mazowiecka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5148 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 5147 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/72/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Olszewo-Borki w 2019 roku
2019 5146 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/71/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Sławki
2019 5145 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/70/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żerań Mały
2019 5144 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/69/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żerań Duży
2019 5143 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/68/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Chudek
2019 5142 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/67/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Żabin
2019 5141 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/66/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Wierzchlas
2019 5140 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/65/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Stara Wieś
2019 5139 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/64/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Perosy
2019 5138 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/63/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Ostrowy nr 2
2019 5137 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/62/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żebry-Ostrowy nr 1
2019 5136 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/61/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zabrodzie
2019 5135 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/60/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zabiele Wielkie
2019 5134 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/59/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zabiele-Piliki
2019 5133 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/58/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wyszel
2019 5132 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/57/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stepna-Stara
2019 5131 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/56/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stepna-Michałki
2019 5130 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/55/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rżaniec
2019 5129 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/54/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rataje
2019 5128 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/53/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Przystań
2019 5127 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/52/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Olszewo-Borki
2019 5126 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowa Wieś
2019 5125 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nakły
2019 5124 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mostowo
2019 5123 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Łazy
2019 5122 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kruki
2019 5121 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Grabnik
2019 5120 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Grabowo
2019 5119 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Działyń
2019 5118 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Drężewo
2019 5117 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dobrołęka
2019 5116 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Chojniki
2019 5115 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Białobrzeg Dalszy
2019 5114 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Białobrzeg Bliższy
2019 5113 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Antonie
2019 5112 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie nr 106/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Dębe Wielkie
2019 5111 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie nr 99/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5110 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie nr 96/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Węgrów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5109 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie nr 94/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Mrozy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5108 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie nr 92/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Cegłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5107 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie nr 91/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Mińsk Mazowiecki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5106 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie nr 90/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Górzno w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5105 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie nr 89/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Garwolin w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 5104 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V.31.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie gminy Stara Błotnica
2019 5103 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V.30.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Stara Błotnica.
2019 5102 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V.28.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Stara Błotnica
2019 5101 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Sochocin
2019 5100 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sochocin w 2019 roku
2019 5099 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.52.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 5098 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.47.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2019 5097 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.45.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5096 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.44.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w  formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5095 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.43.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Moduł 1 i 2.
2019 5094 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Repki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Repki
2019 5093 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Repki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5092 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Repki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia inkasentów
2019 5091 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 5.28.2019 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grabów nad Pilicą w roku 2019
2019 5090 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 5.25.2019 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Grabów nad Pilicą
2019 5089 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-32/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 5088 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-30/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie między ulicami 6-go Września, Wileńską, Nowowiejską i Żelazną - część B
2019 5087 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-28/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym
2019 5086 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-25/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2019 r.
2019 5085 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-23/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołomin
2019 5084 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-21/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019
2019 5083 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 148/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 02.07.2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3UO.
2019 5082 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 127/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 418/XVIII/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna (Zalesie Dolne) obejmującej obszar działki ozn. nr ew. 53 z obrębu 50.
2019 5081 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 35/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2019 roku
2019 5080 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siedlce w 2019 roku.
2019 5079 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Garwolin na rok 2019"
2019 5078 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5077 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadowne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5076 2019-04-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2086/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2018 r.
2019 5075 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia inkasenta do poboru opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5074 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kosów Lacki na 2019 rok.
2019 5073 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 5072 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki oraz określenia granic ich obwodów.
2019 5071 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 5070 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 52/V/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Bodzanów
2019 5069 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Brochowie
2019 5068 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bielany.
2019 5067 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2019 rok
2019 5066 2019-04-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Sucha
2019 5065 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/77/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku
2019 5064 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/76/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Sucha
2019 5063 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/71/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5062 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/70/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2024”
2019 5061 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/69/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021
2019 5060 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/68/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nowa Sucha
2019 5059 2019-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019
2019 5058 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/61/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2019 r.
2019 5057 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ” Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck” w 2019r.
2019 5056 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 5055 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 73/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019 5054 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 72/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 5053 2019-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy Kozienice za rok 2018.
2019 5052 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 5051 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obryte w 2019 roku”
2019 5050 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Raciąż.
2019 5049 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI.71.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego.
2019 5048 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych i Przedszkola prowadzonych przez Gminę Mirów do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej.
2019 5047 2019-04-17 Porozumienie Porozumienie nr 291/2019 Starosty Płockiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Płońskiego uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2019 5046 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów
2019 5045 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 76/VIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Ostrołęki w 2019 roku
2019 5044 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 37/V/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2019 5043 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Orońsko na lata 2019-2024.
2019 5042 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orońsko”
2019 5041 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orońsko w 2019 r.”
2019 5040 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2019 5039 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 5038 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne
2019 5037 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/32/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego
2019 5036 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/22/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne
2019 5035 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr V/29/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5034 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 5033 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/152/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 24lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
2019 5032 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/31/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 5031 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/221/18 z dnia 29 października 2018 r. uchwalającej Statut Gminy Krasnosielc
2019 5030 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Krasnosielc w roku 2019
2019 5029 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 5028 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
2019 5027 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 56/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2019 r.
2019 5026 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 55/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Milanówek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5025 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 54/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym.
2019 5024 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Parysów
2019 5023 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 marca 2019 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Parysów VI/29/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Parysów
2019 5022 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parysów w 2019 r.
2019 5021 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2019 5020 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019
2019 5019 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 5018 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/39/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5017 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/68/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 5016 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/69/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023.
2019 5015 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/32/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2019 5014 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5013 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IV.29.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placu zabaw i siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie Gminy Jasieniec
2019 5012 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IV.28.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Jasieniec uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Jasieniec
2019 5011 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IV.23.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze
2019 5010 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych
2019 5009 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia
2019 5008 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Mazowieckim
2019 5007 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta Maków Mazowiecki w roku 2019
2019 5006 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.
2019 5005 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019r.
2019 5004 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/42/19 Rady Gminy Wilga z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz ryczałtu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
2019 5003 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/41/19 Rady Gminy Wilga z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga NR XXII/105/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2019 5002 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/40/19 Rady Gminy Wilga z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga Nr XXIV/132/13 z dnia 6 września 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2019 5001 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 161/XXVII/2017 z dnia 28.06.2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Szczawin Kościelny
2019 5000 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gorzewo Kolonia gmina Szczawin Kościelny.
2019 4999 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok
2019 4998 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzbenin.
2019 4997 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Iłża
2019 4996 2019-04-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZK.5511.1.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie w 2018 roku
2019 4995 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości diety przysługującej sołtysom
2019 4994 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/44/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości diet przysługujących radnym
2019 4993 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pokrzywnica
2019 4992 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2019 roku
2019 4991 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku
2019 4990 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2019 4989 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4988 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/9/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czerwin.
2019 4987 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/14/2019 Wójta Gminy Sabnie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata 2019-2032
2019 4986 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowośći Dąbrówka gmina Dąbrówka
2019 4985 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka oraz określenia granic ich obwodów ,od 1 września 2019 r.
2019 4984 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2019 roku.
2019 4983 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leszno
2019 4982 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr vii.73.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn
2019 4981 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Powiatu Grójeckiego, trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2019 4980 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 34/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Solec nad Wisłą na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2019 4979 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 32/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Pionki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2019 4978 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/48/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4977 2019-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.40.2019 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia za rok 2018 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ząbki oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego miejskich jednostek organizacyjnych: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej
2019 4976 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr 37/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 4975 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr 101/19 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2018r.
2019 4974 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radziejowice na 2019 rok
2019 4973 2019-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.56.2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. Rada m.st. Warszawy
2019 4972 2019-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.14.2019.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Gielniów
2019 4971 2019-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.13.2019.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Gielniów
2019 4970 2019-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.12.2019.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Gielniów
2019 4969 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Garwolina
2019 4968 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr 41/VI/19 Rady Gminy w Załuskach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 4967 2019-04-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2019 Wójta Gminy Świercze z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie rozwiązania Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 3 marca 1999 roku zmienionego aneksem nr 1 z dnia 29 marca 2010 roku
2019 4966 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/54/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2019 4965 2019-04-16 Porozumienie Porozumienie Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jedlnia - Letnisko zarządzania częścią drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu oraz prowadzenia zadania pod nazwą „Przebudowa części drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urządzonej na części działki o nr 43, ark. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmująca budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia istniejącej jezdni”
2019 4964 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 33/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Orońsko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2019 4963 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 29/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Grójec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2019 4962 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 28/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Stromiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2019 4961 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 36/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Gminie Rzeczniów
2019 4960 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 31/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Radom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4959 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 68/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Kadzidło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4958 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Ostrów Mazowiecka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4957 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 46/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4956 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 45/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Świercze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4955 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 37/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4954 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 36/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Czerwonka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4953 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 35/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Pułtusk w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 4952 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 67/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Łyse na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4951 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 74/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Ostrołęki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4950 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 66/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Rzekuń w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 4949 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 86/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Sokołów Podlaski w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 4948 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 84/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Sokołów Podlaski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4947 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 88/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Siedlce w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 4946 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 87/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Repki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 4945 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 85/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Łosice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 4944 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2019r.
2019 4943 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 4942 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/50/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2019 rok
2019 4941 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/46/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin
2019 4940 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/41/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXII/181/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin
2019 4939 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/39/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia Izabelińskiej Literackiej Nagrody Roku
2019 4938 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/37/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Izabelin
2019 4937 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/36/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom
2019 4936 2019-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2018 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2018 rok
2019 4935 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stawiszyn-Zwalewo, Małocin, Trzaski, Wilewo, Pełki,Wieluń-Zalesie położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 4934 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Sadłowo, Sadłowo-Parcele położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 4933 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kocewo, Myślin, Dźwierzno, Kobyla Łąka położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 4932 2019-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szreńsku
2019 4931 2019-04-15 Aneks Aneks nr 6 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. do porozumienia z dnia 16 września 2013r. w sprawie powierzenia miastu Nowy Dwór Mazowiecki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właścowości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2019 4930 2019-04-15 Informacja Informacja nr 1 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2019 4929 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada 1918 Roku w Domanicach Kolonii
2019 4928 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/214/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2019 4927 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/213/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2019 4926 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/212/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2019 4925 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/211/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2019 4924 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/210/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2019 4923 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/209/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2019 4922 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/208/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2019 4921 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/207/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2019 4920 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/205/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta
2019 4919 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/203/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy
2019 4918 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/198/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki
2019 4917 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/197/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
2019 4916 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/189/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok
2019 4915 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2100/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r.
2019 4914 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2090/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r.
2019 4913 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2112/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r.
2019 4912 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2078/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r.
2019 4911 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2077/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.
2019 4910 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2082/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.
2019 4909 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2103/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.
2019 4908 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2104/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.
2019 4907 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2109/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.
2019 4906 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2084/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.
2019 4905 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2093/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.
2019 4904 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2094/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.
2019 4903 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2089/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.
2019 4902 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2116/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r.