Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 339

Słowa kluczowe: administracja publiczna

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5919 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 84/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019 3798 2019-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko”
2014 279 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr 229/XXIX/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka powołanego na potrzeby Regionalnego Instrumentu Terytorialnego.
2013 7302 2013-06-27 Aneks Aneks nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 maja 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą - Miasto Płock do porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2013 7290 2013-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 4528/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie publikacji „Porozumienia w sprawie powierzenia m.st. Warszawie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy typu B na rzecz mieszkańców z terenu Miasta Marki” zawartego w dniu 5 kwietnia 2013 r. pomiędzy m.st. Warszawą a Miastem Marki
2013 4849 2013-04-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2012 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
2013 4784 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV-32/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 4773 2013-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 167 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania
2013 4392 2013-04-10 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 20 listopada 2012r.
2013 3284 2013-03-20 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 31 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Radomskim a Gminą Jedlnia-Letnisko
2013 3227 2013-03-15 Informacja Informacja Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2013r.
2013 2886 2013-03-12 Porozumienie Porozumienie nr 2 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 31 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Radomskim a Gminą Przytyk
2013 2762 2013-03-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/WZS/P/3/2013 Gminy Rościszewo i Gminy Miasto Płock z dnia 17 stycznia 2013r. Porozumienie międzygminne o przejęciu przez Gminę - Miasto Płock zadań Gminy Rościszewo w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Rościszewo do Izby Wytrzeźwień w Płocku.
2013 2761 2013-03-08 Aneks Aneks nr 3/14/PT-I/P/246/2012 Gminy Radzanowo i Gminy Miasto Płock z dnia 31 grudnia 2012r. do porozumienia Nr 7/WGM-V/P/6/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. zawarty pomiędzy Gminą - Miasto Płock, zwaną dalej "Miastem", reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego - Prezydenta Miasta Płocka, a Gminą Radzanowo, zwaną dalej "Gminą", reprezentowaną przez Tadeusza Pokorskiego - Wójta Gminy Radzanowo, o następującej treści.
2013 2699 2013-03-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 15/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Iłża do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych
2013 2695 2013-03-06 Porozumienie Porozumienie nr 5/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2013 2545 2013-02-28 Aneks Aneks nr 16/2013 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 17 stycznia 2013r. Do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Miasta i Gminy Nowe Miasto n/Pilicą
2013 1993 2013-02-18 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.14.2012 Starosty Sochaczewskiego z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Sochaczewie.
2013 1990 2013-02-18 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Wieliszew szkoły sportowej i szkoły mistrzostwa sportowego
2013 1949 2013-02-15 Porozumienie Porozumienie nr 2/2013 .. z dnia 9 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu którego działają: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie Pani Teresy Bąk - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu, którego działają: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych, kurs I stopnia w zawodzie elektryk dla uczniów klas wielozawodowych, młodocianych pracowników Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2013 1480 2013-02-08 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2012r. na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2013 1465 2013-02-08 Porozumienie Porozumienie nr 12/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 24 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta-Pan mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta- Pan mgr Józef Grzegorz Małaśnicki przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Grabów n/Pilicą z siedzibą w Grabowie n/Pilicą ul. K. Pułaskiego 51, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy- Pana Euzebiusza Strzelczyka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Giezek zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 1421 2013-02-06 Porozumienie Porozumienie nr 8/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2013 1420 2013-02-06 Porozumienie Porozumienie nr 7/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 grudnia 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2013 224 2013-01-09 Aneks Aneks nr 6 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 października 2012r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez: 1. Janusza Welenca– Starostę Żuromińskiego, 2. Mieczysława Olszlegiera – Wicestarostę Żuromińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Ireny Brejny, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Mławskim reprezentowanym przez: 1. Włodzimierza Wojnarowskiego – Starostę Mławskiego, 2. Barbarę Gutowską – Wicestarostę Mławskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Elżbiety Kowalskiej, zwanym dalej „Przyjmującym” do Porozumienia zawartego w dniu 26 kwietnia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mławskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez powiat „Powierzający” ze zm., na podstawie § 4 porozumienia, o następującej treści:
2012 9978 2012-12-19 Aneks Aneks nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Mińskim do porozumienia z dnia 12 maja 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2012 9977 2012-12-19 Aneks Aneks nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Wołomińskim do porozumienia z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu admiistracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2012 9975 2012-12-19 Aneks Aneks nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Otwockim do porozumienia z dnia 11 maja 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2012 9974 2012-12-19 Aneks Aneks nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Grójeckim do porozumienia z dnia 19 maja 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2012 9973 2012-12-19 Aneks Aneks nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Warszawskim Zachodnim do porozumienia z dnia 19 maja 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2012 8806 2012-12-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2012 8714 2012-12-07 Aneks Aneks nr 2/3/PT-I/P/197/2012 Gminy Radzanowo i Gminy Miasto Płock z dnia 22 października 2012r. do porozumienia Nr 7/WGM-V/P/6/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.
2012 8713 2012-12-07 Aneks Aneks nr 2/1/PT-I/P/195/2012 Gminy Słupno i Gminy Miasto Płock z dnia 6 listopada 2012r. do porozumienia Nr 5/WGM-V/P/25/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r.
2012 8712 2012-12-07 Aneks Aneks nr 1/8/PT-I/202/2012 Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock z dnia 17 października 2012r. do porozumienia Nr 9/WGM-V/P/22/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r.
2012 8711 2012-12-07 Aneks Aneks nr 1/7/PT-I/P/201/2012 Miasta i Gminy Gąbin i Gminy Miasto Płock z dnia 26 października 2012r. do porozumienia Nr 4/WGM-V/P/10/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r.
2012 8710 2012-12-07 Aneks Aneks nr 1/6/PT-I/P/200/2012 Gminy Bielsk i Gminy Miasto Płock z dnia 26 października 2012r. do porozumienia Nr 23/WGM-V/P/105/2012 z dnia 21 maja 2012 r.
2012 8709 2012-12-07 Aneks Aneks nr 1/5/PT-I/P/199/2012 Gminy Nowy Duninów i Gminy Miasto Płock z dnia 5 listopada 2012r. do porozumienia Nr 6/WGM-V/P/9/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.
2012 8708 2012-12-07 Aneks Aneks nr 1/4/PT-I/P/198/2012 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 22 października 2012r. do porozumienia Nr 8/WGM-V/P/7/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.
2012 8707 2012-12-07 Aneks Aneks nr 1/2/PT-I/P/196/2012 Gminy Brudzeń Duży i Gminy Miasto Płock z dnia 22 października 2012r. do porozumienia Nr 2/WGM-V/P/8/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.
2012 8491 2012-12-05 Informacja Informacja nr 2 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2012 8308 2012-11-30 Porozumienie Porozumienie nr 3/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 26 października 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego – Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Ewy Waszkiewicz-Sznyter, zwanymi dalej „Powierzającym”, a Powiatem Makowskim, reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Romana Deptułę – Starostę Makowskiego, 2. Janusza Gójskiego – Wicestarostę Makowskiego, przy kontrasygnacie Ireny Grabowskiej – Skarbnika Powiatu, zwanymi dalej „Przyjmującym”, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2012 8219 2012-11-28 Aneks Aneks nr 7 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 października 2012r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ireny Brejny, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Płońskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Jan Mączewski - Starosta Płoński, 2. Andrzej Stolpa – Wicestarosta Płoński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anetty Gołaszewskiej, zwanym dalej „Przyjmującym”, do Porozumienia zawartego w dniu 3 stycznia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Płońskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia o następującej treści:
2012 8218 2012-11-28 Aneks Aneks nr 6 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 października 2012r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ireny Brejny, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Ciechanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Sławomir Morawski - Starosta Ciechanowski, 2. Andrzej Pawłowski – Wicestarosta Ciechanowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Elżbiety Kwiatkowskiej, zwanym dalej „Przejmującym” do Porozumienia zawartego w dniu 15 kwietnia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Ciechanowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia o następującej treści:
2012 8217 2012-11-28 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 października 2012r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Pan Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Ireny Brejna, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2. Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Teresy Bąk, zwanym dalej „Przyjmującym” do Porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2009r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na prowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez „Powierzającego” ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia o następującej treści:
2012 8118 2012-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 10.2012 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Suchożebry
2012 8117 2012-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 9.2012 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wiśniew
2012 8116 2012-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 8.2012 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn
2012 8115 2012-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 7.2012 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec
2012 8114 2012-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 6.2012 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Przesmyki
2012 8113 2012-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 5.2012 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Paprotnia
2012 8112 2012-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 4.2012 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń
2012 8111 2012-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 3.2012 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Korczew
2012 8016 2012-11-23 Porozumienie Porozumienie nr 5/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 października 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2012 8015 2012-11-23 Porozumienie Porozumienie Powiatu Mińskiego z dnia 31 października 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim, reprezentowanym Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu którego działają: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie Pani Teresy Bąk - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu, którego działają: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, zwanym dalej „Przyjmującym”
2012 8010 2012-11-23 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 1 czerwca 2012r. do porozumienia zawartego z Miastem Ostrołęka na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski
2012 7962 2012-11-22 Porozumienie Porozumienie nr 1.2012 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadania zarządzania publiczną drogą powiatową
2012 7940 2012-11-22 Aneks Aneks nr 7 Starosty Białobrzeskiego z dnia 1 września 2012r. do Porozumienia z dnia 8 lutego 2006
2012 7898 2012-11-21 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 18 października 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2012 7897 2012-11-21 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 września 2012r. w sprawie powierzenie zadania zarządzania odcinkiem 4,04 km drogi powiatowej Nr 2407W Gminie Pomiechówek w związku z realizacją zadania Powiatu Nowodworskiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej 2407W na odcinku 4,04 km w miejscowościach Czarnowo, Kikoły gm. Pomiechówek w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015 Etap II” przyjętego uchwałą Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku.
2012 7530 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie nr W/BU/2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 marca 2012r. zawarte w dniu 30 marca 2012 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Burmistrzem Wyszkowa – Grzegorzem Nowosielskim zwanym w dalszej części „Burmistrzem Wyszkowa”
2012 7529 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie nr Z/BU/2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 marca 2012r. zawarte w dniu 30 marca 2012 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Zabrodzie – Adamem Ołdakiem zwanym w dalszej części porozumienia „Wójtem Gminy”.
2012 7528 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie nr S/BU/2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 5 marca 2012r. zawarte w dniu 5 marca 2012 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Somianka – Andrzejem Żołyńskim zwanym w dalszej części porozumienia „Wójtem Gminy”.
2012 7527 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie nr RZ /BU/2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 marca 2012r. zawarte w dniu 30 marca 2012 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Rząśnik – Pawłem Kołodziejskim zwanym w dalszej części porozumienia „Wójtem Gminy”.
2012 7526 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie nr D/BU/2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 5 marca 2012r. zawarte w dniu 5 marca 2012 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Długosiodło – Stanisławem Jastrzębskim zwanym w dalszej części porozumienia „ Wójtem Gminy”.
2012 7525 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie nr EZK.031.9.2012 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 3 października 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2012 7523 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie nr B/BU/2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 26 marca 2012r. zawarte w dniu 26 marca 2012 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1.Bogdana Mirosława Pągowskieg - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Brańszczyk - Mieczysławem Pękulem zwanym w dalszej części porozumienia „Wójtem Gminy”.
2012 7342 2012-11-06 Porozumienie Porozumienie nr 3/2012 Starosty Lipskiego z dnia 28 września 2012r. w sprawie przyjęcia zadania własnego Miasta i Gminy Lipsko polegającego na prowadzeniu przez Powiat Lipski przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie.
2012 7329 2012-11-06 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 16 sierpnia 2012r. do Porozumienia z dnia 8 kwietnia 2011 roku
2012 7307 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1211/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2012 7306 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1210/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2012 7299 2012-11-05 Porozumienie Porozumienie nr 12/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 5 października 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2012 7223 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr 126/XVI/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stara Biała.
2012 7195 2012-10-29 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 września 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Sochaczew realizacji prac remontowych na cmentarzu wojennym przy Al. 600-lecia w Sochaczewie oraz przyznania dotacji na ten cel zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Sochaczew
2012 7194 2012-10-29 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 września 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Izabelin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Izabelin
2012 7193 2012-10-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Gostynin obowiązku wykonania remontu mogiły zbiorowej powstańców styczniowych 1863r. w Gaśnie, oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Gostynin
2012 7030 2012-10-19 Porozumienie Porozumienie nr 55/WZS/P/185/2012 Powiatu Gostynińskiego i Gminy-Miasto Płock z dnia 25 września 2012r. w sprawie przeprowadzania szkoleń i diagnozy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka z terenu powiatu gostynińskiego.
2012 6953 2012-10-18 Porozumienie Porozumienie nr 4/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 września 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2012 6915 2012-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 432 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 października 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasne
2012 6910 2012-10-17 Porozumienie Porozumienie nr MEN/2012/DZSE/1386/18/WEK/P/181/2012 Ministra Edukacji Narodowej i Gminy - Miasto Płock z dnia 10 września 2012r. zawarte w Warszawie pomiędzy
2012 6749 2012-10-08 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2011r. do porozumienia zawartego w dniu 6 października 2010r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Marszałek Województwa Mazowieckiego. zwanym dalej "Województwem" w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych oraz kosztów niekwalifikowalnych dotyczących podatku VAT ponoszonych na realizację operacji. które zostały zgłoszone do finansowania w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, Osi I - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013"
2012 6496 2012-09-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 13/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zwoleń do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych
2012 6490 2012-09-24 Porozumienie Porozumienie nr 2/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2012r. między  Województwem Mazowieckiem, działającym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez:  1. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego  a  Województwem Podlaskim, działającym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, reprezentowany przez:  1. Jarosława Zygmunta Dworzańskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego.  2. Walentego Koryckiego - Wicemarszałka  zwanych dalej Stronami, o następującej treści:
2012 6406 2012-09-19 Aneks Aneks nr 11 Wójta Gminy Michałowice z dnia 10 lipca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku
2012 6380 2012-09-14 Porozumienie Porozumienie nr 2/ES/NRI/ED/2012/16/WEK-I/P/157/2012 Gminy Miasto Płock i Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie organizacji Kursu przygotowującego do egzaminu First Certificate in English (FCE) dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę - Miasto Płock
2012 6379 2012-09-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/ES/NRI/ED/2012/13/WEK-I/P/73/2012 Gminy Miasto Płock i Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Miasta z zakresu organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto.
2012 6378 2012-09-14 Porozumienie Porozumienie nr MEN/2012/DKOW/1056/48/WZS/P/150/2012 Ministra Edukacji Narodowej i Gminy - Miasto Płock z dnia 3 lipca 2012r. z jednostką samorządu terytorialnego dotyczące udzielenia dotacji na realizację powierzonego zadania
2012 6377 2012-09-14 Porozumienie Porozumienie nr 30/WZS/P/112/2012 Wojewody Mazowieckiego i Gminy - Miasto Płock z dnia 30 maja 2012r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie – Miastu Płock na realizację zadań „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, ustanowionego uchwałą nr 209/2003 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r., w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce,
2012 6376 2012-09-14 Porozumienie Porozumienie nr 29/WZS/P/111/2012 Wojewody Mazowieckiego i Gminy - Miasto Płock z dnia 29 maja 2012r. w sprawie w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie – Miastu Płock na realizację zadań „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, ustanowionego uchwałą nr 209/2003 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r., w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce
2012 5975 2012-08-17 Aneks Aneks Starosty z dnia 11 czerwca 2012r. do porozumienia nr CRU/41/2012 z dnia 13 kwietnia 2012r.
2012 5915 2012-08-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 12/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rusinów do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych
2012 5914 2012-08-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 7/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Potworów do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych
2012 5880 2012-08-14 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 13 sierpnia 2012r. Aneks do Porozumienia administracyjnego z dnia 10 marca 2003
2012 5791 2012-08-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołeka i Gminę Rzekuń zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków.
2012 5772 2012-08-02 Porozumienie Porozumienie nr 31/WGM-V/P/153/2012 Gminy Łąck i Gminy - Miasto Płock z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Łąck.
2012 5669 2012-07-27 Porozumienie Porozumienie nr 10/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 12 czerwca 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2012 5607 2012-07-26 Aneks Aneks nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2012r. do porozumienia z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą - Miasto Płock
2012 5606 2012-07-26 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Radzymin obowiązku nasadzenie kwiatów na Cmentarzu Poległych w Radzyminie, oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Radzymin
2012 5605 2012-07-26 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Mińsk Mazowiecki
2012 5604 2012-07-26 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Wiskitki obowiązku wykonania prac remontowych na mogile zbiorowej żołnierzy rosyjskich w Smolarni oraz mogile nieznanego żołnierza na cmentarzu parafialnym w Wiskitkach, oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Wiskitki
2012 5603 2012-07-26 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 maja 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Sochaczew obowiązku realizacji prac remontowych na cmentarzu wojennym przy Al. 600-lecia w Sochaczewie i przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Sochaczew
2012 5602 2012-07-26 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Warka obowiązku wykonania prac remontowych na mogile zbiorowej lotników na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce n/Pilicą oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Warka
2012 5601 2012-07-26 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Kałuszyn obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Kałuszyn
2012 5600 2012-07-26 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Kozienice obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kozienice
2012 5599 2012-07-26 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Nadarzyn obowiązku realizacji prac modernizacyjnych polegających na wykonaniu tablicy upamiętniającej pochowane osoby, na kwaterze wojennej na cmentarzu w Nadarzynie, oraz przyznania dotacji na ten cel zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Nadarzyn
2012 5559 2012-07-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 10/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Grabów nad Pilicą do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych
2012 5521 2012-07-23 Porozumienie Porozumienie nr WEiS. 031.4.2012 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Miasto i Gmina Serock w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
2012 5520 2012-07-23 Porozumienie Porozumienie nr WEiS. 031.3.2012 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Wieliszew w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
2012 5519 2012-07-23 Porozumienie Porozumienie nr WEiS. 031.2.2012 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Nieporęt w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
2012 5518 2012-07-23 Porozumienie Porozumienie nr WEiS. 031.1.2012 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Jabłonna w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
2012 5510 2012-07-23 Porozumienie Porozumienie nr 3/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 czerwca 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2012 5475 2012-07-19 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 21 marca 2012r. do porozumienia zawartego z Powiatem Mińskim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
2012 5474 2012-07-19 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 7 marca 2012r. na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2012 5473 2012-07-19 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 5 czerwca 2012r.
2012 5423 2012-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 2861/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie publikacji „Aneksu Nr 6 do porozumienia zawartego w dniu 27 września 2004r. pomiędzy m.st. Warszawą a Powiatem Nowodworskim w sprawie powierzenia Powiatowi Nowodworskiemu prowadzenia niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej”
2012 5397 2012-07-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Sokołowa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie realizacji zadań drogowych
2012 5302 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/425/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu.
2012 5295 2012-07-12 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Ostrołęckiego i Miasta Ostrołęki z dnia 27 czerwca 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 28 listopada 2005 r. w Ostrołęce pomiędzy Powiatem Ostrołęckim a Miastem Ostrołęka
2012 5289 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
2012 5206 2012-07-11 Porozumienie Porozumienie nr CRU/70/2012 Starosty Przasnyskiego z dnia 11 maja 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu.
2012 5205 2012-07-11 Porozumienie Porozumienie nr CRU/11/2012 Starosty Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu.
2012 5204 2012-07-11 Porozumienie Porozumienie nr CRU/41/212 Starosty z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu.
2012 5203 2012-07-11 Porozumienie Porozumienie nr CRU/82/2012 Starosty Przasnyskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2012 4952 2012-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 9/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 18 maja 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2012 4936 2012-06-26 Aneks Aneks nr 2 Wójta Gminy Lutocin z dnia 15 maja 2012r. zawarty pomiędzy Gminą Lutocin a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lutocin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
2012 4916 2012-06-25 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 13 kwietnia 2012r. do porozumienia Nr S.ORiS.0310.2.2012  z dnia 16 lutego 2012 roku,  zawarty w dniu 13 kwietnia 2012 roku w Otwocku pomiędzy Powiatem Otwockim, z siedzibą przy ul. Górnej 13 w Otwocku,  NIP 5321642710,  reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:  1. Pan Mirosław Pszonka - Wicestarosta,  2. Pan Janusz Budny - Członek Zarządu,  w dalszej części zwanym Powiatem,  a  Gminą Karczew z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 w Karczewie, NIP 5321962030,  w imieniu, której działa Burmistrz Władysław Dariusz Łokietek,  zwaną w dalszej części Gminą,
2012 4915 2012-06-25 Porozumienie Porozumienie nr S.ORiS.0310.2.2012 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 16 lutego 2012r. o udzieleniu dotacji celowej - zawarte w dniu 16.02.2012 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatem Otwockim z siedzibą przy ul. Górnej 13 w Otwocku, NIP 5322008671 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w którego imieniu działają:  1. Pani Bogumiła Więckowska – Starosta  2. Pan Janusz Budny – Członek Zarządu  w dalszej części zwanym „Powiatem”, a Gminą Karczew z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 w Karczewie, NIP 5321004760 w imieniu, której działa Burmistrz Gminy Władysław Dariusz Łokietek, zwaną dalej „Gminą”.
2012 4892 2012-06-21 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 maja 2012r. do Porozumienia Nr 2/2012 z dnia 7 marca 2012 w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia.
2012 4864 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2012r. zawarte w dniu 7.05.2012 w Warszawie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Łosice
2012 4863 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gmine Lelis obowiązku realizacji prac remontowych mogiły indywidualnej w Duglasach oraz mogiły zbiorowej w Łodziskach oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Lelis
2012 4858 2012-06-19 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Mazowieckiego zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem st. Warszawą do porozumienia z dnia 10 marca 2008r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego
2012 4857 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Brańszczyk obowiązku wykonania nowego nagrobku na mogile zbiorowej 40 żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafialnym w Brańszczyku oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Brańszczyk
2012 4856 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy obowiązku wykonania remontu mogiły indywidualnej w Ostojach oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Mordy
2012 4855 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Łaskarzew obowiązku realizacji prac remontowych kwatery żołnierzy poległych w 1939r. oraz kwatery żołnierzy poległych podczas forsowania Wisły w 1944r. na cmentarzu parafialnym w Łaskarzewie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Łaskarzew
2012 4854 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Przysucha obowiązku realizacji prac remontowych mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Radzieckiej na cmentarzu parafialnym w Ruskim Brodzie i przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Przysucha
2012 4853 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Joniec obowiązku realizacji prac remontowych mogiły zbiorowej żołnierzy poległych w 1920r. oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Joniec
2012 4852 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Leoncin obowiązku realizacji prac remontowych na kwaterze Wojska Polskiego w Leoncinie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Leoncin
2012 4851 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Rybno obowiązku wykonania wymiany tabliczek epitafijnych na kwaterze wojennej, na cmntarzu parafialnym w Rybnie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Rybno
2012 4850 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Łaskarzew obowiązku realizacji prac remontowych mogiły zbiorowej z okresu I wojny światowej w Dąbrowie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Łaskarzew
2012 4849 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Chlewiska obowiązku realizacji prac remontowych na Cmentarzu Ofiar Terroru w Stefankowie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Chlewiska
2012 4848 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Olszanka obowiązku realizacji prac remontowych na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Próchenkach oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Olszanka
2012 4847 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowych na cmentarzu wojennym Armii Radzieckiej i przyznania na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Maków Mazowiecki
2012 4846 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Krzynowłoga Mała obowiązku realizacji prac remontowych mogiły zbiorowej z okresu I wojny światowej w Grabowie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Krzynowłoga Mała
2012 4797 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr 238/VI/23/2012 Rady Miejskiej KOnstancin-Jeziorna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017
2012 4776 2012-06-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie określenia sposobu wykonywania niektórych zadań centrum powiadamiania ratunkowego na terenie m. st. Warszawy zawarte w Warszawie, pomiędzy: Wojewodą Mazowieckim,miastem Stołecznym Warszawą i Komendantem Stołecznym Policji
2012 4775 2012-06-14 Porozumienie Porozumienie nr 62/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 12 czerwca 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5
2012 4721 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/191/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew”.
2012 4701 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia przez Powiat Płocki Miastu Płock realizacji w 2012 roku zadań powiatowej biblioteki publicznej
2012 4699 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie nr G.414.02.2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów
2012 4698 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Troszyn obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Troszyn
2012 4697 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Chorzele obowiązku realizacji remontowych na mogile zbiorowej ofiar terroru w Krzynowłodze Wielkiej, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Chorzele
2012 4696 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Garwolin obowiązku realizacji prac remontoeych na cmentarzu wojennych przy ul. Kościuszki w Garwolinie i przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Garwolin
2012 4695 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Suchożebry, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Suchożebry
2012 4694 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Stupsk obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Stupsk
2012 4693 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Opinogóra Górna obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Opinogóra Górna
2012 4692 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Sochocin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Sochocin
2012 4691 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Pułtusk obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Pułtusk
2012 4690 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Szydłowiec obowiązku realizacji utwardzenia nawierzchni alejek na kwaterze wojennej, na cmentarzu w Szydłowcu i przyznanie dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Szydłowiec
2012 4689 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 maja 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Otwock obowiązku realizacji prac remontowych na kwaterze wojennej z okresu II wojny światowej, na cmentarzu w Otwocku i przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Otwock
2012 4688 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka obowiązku realizacji prac remontowych na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Ostrołęce i przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ostrołęka
2012 4687 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Nowy Duninów obowiązku utrzymania kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Soczewce oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Nowy Duninów
2012 4686 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Dwór Mazowiecki obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Nowy Dwór Mazowiecki
2012 4685 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Nieporęt obowiązku utrzymania cmentarza wojennego w Białobrzegach oraz przyznania dotacji na ten cel, zwane dalej "Porozumieniem", zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Nieporęt
2012 4684 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Nadarzyn obowiązku realizacji prac modernizacyjnych polegających na wykonaniu tablicy upamiętniającej pochowane osoby, na kwaterze wojennej na cmentarzu w Nadarzynie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Nadarzyn
2012 4683 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Krasne obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Krasne
2012 4682 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Kadzidło obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel ,zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kadzidło
2012 4681 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 maja 2012r. w sprawie powierzenia Miastui Gminie Glinojeck obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznanie dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Glinojeck
2012 4680 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Góra Kalwaria obowiązku realizacji prac remontowych kwartery wojennej z okresu II wojny światowej w Gorze Kalwarii
2012 4679 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Garwolin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel,zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Garwolin
2012 4678 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Ostrów Mazowiecka obowiązku grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Ostrów Mazowiecka
2012 4677 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin
2012 4676 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Błonie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Błonie
2012 4675 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Radom obowiązku realizacji prac remontowych na kwaterze wojennej z 1939r., na cmentarzu parafialnym przy ul.Limanowskiego 72 w Radomiu i przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Radom
2012 4674 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Zatory obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a gminą Zatory
2012 4673 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Izabelin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Izabelin
2012 4660 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 23/WGM-V/P/105/2012 Gminy Bielsk i Gminy Miasto Płock z dnia 21 maja 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Bielsk.
2012 4652 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 61/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Grabów n/Pilicą z siedzibą w Grabowie n/Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Grabów n/Pilicą – Pana Euzebiusza Strzelczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani Bożeny Giezek, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4651 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 60/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Głowaczów z siedzibą w Głowaczowie, ul. Rynek 35, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Głowaczów – Pana Stanisława Bojarskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani Grażyny Rybarczyk, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4650 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 59/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Sieciechów z siedzibą w Sieciechowie, ul. Rynek 16, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Sieciechów – Pana mgr Kazimierza Stanisława Pochylskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani Iwony Czerskiej, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4649 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 58/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Garbatka – Letnisko z siedzibą w Garbatce – Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Garbatka - Letnisko – Pana Roberta Kowalczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani Marianny Krześniak, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4648 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 57/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5 , reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice – Pana dr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4647 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 56/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5 , reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice – Pana dr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4646 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 55/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5 , reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice – Pana dr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4645 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 54/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 10 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Gniewoszów z siedzibą w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16 , reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Gniewoszów– Pana Stefana Marka Banasia, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Woźniak, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4644 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 53/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 10 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Grabów n/Pilicą z siedzibą w Grabowie n/Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Grabów n/ Pilicą – Pana Euzebiusza Strzelczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Giezek, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4643 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr Nr rej.190/B/2012 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji, w zakres której wchodzi: 1. budowa drogi 3141W – ul. Przyszłości na terenie Pruszkowa i Parzniewa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 719 2. budowa ul. Działkowej z włączeniem w ul. Przyszłości na odcinku określonym w Załączniku nr 1 do Porozumienia
2012 4607 2012-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Słupno obowiązku wykonania okładzin schodów do mogiły zbiorowej ofiar terroru w Słupnie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Słupno
2012 4606 2012-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Belsk Duży obowiązku realizacji prac remontowych na mogiłach zbiorowych, na terenie Gminy, oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Belsk Duży
2012 4605 2012-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Ożarów Mazowiecki obowiązku wykonania wymiany tabliczek epitafijnych, pielęgnację zieleni oraz utrzymania porządku na cmentarzu wojennym w Ołtarzewie, oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Ożarów Mazowiecki
2012 4604 2012-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Rzekuń obowiązku wykonania wymiany obrzeży na mogile marynarzy i ułanów na cmentarzu parafialnym w Rzekuniu, oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Rzekuń
2012 4603 2012-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Sobienie-Jeziory obowiązku wykonania przebudowy mogiły zbiorowej z okresu Powstania Styczniowego w Starym Zambrzykowie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Sobienie-Jeziory
2012 4602 2012-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Stoczek obowiązku wykonania remontu Lapidarium Żydowskiego w Stoczku oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Stoczek
2012 4601 2012-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Siedlce obowiązku realizacji prac remontowych polegających na wymianie nawierzchni chodników na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Siedlcach i przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Siedlce
2012 4600 2012-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Żyrardów obowiązku realizacji prac remontowych na cmentarzu w Żyrardowie i przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Żyrardów
2012 4599 2012-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Maciejowice obowiązku wykonania przebudowy mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego, na cmentarzu parafialnym w Maciejowicach, oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Maciejowice
2012 4598 2012-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Ostów Mazowiecka obowiązku realizacji prac remontowych na kwaterze wojennej z lat 1918-1920, na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej i przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ostrów Mazowiecka
2012 4597 2012-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Sterdyń obowiązku wykonania przebudowy mogiły indywidualnej por. Lucjusza Gawrysia ps.. "Ryś" oraz przyznania dotacji na ten cel
2012 4596 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr 331/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potokowa – etap I” w Radomiu
2012 4595 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr 330/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie podziału Radomia na obszary Systemu Informacji Miejskiej
2012 4557 2012-06-05 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Wójta Gminy Pionki z dnia 14 maja 2012r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów komisariatu Policji w Pionkach
2012 4556 2012-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 241 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2012 4544 2012-06-05 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 18 kwietnia 2012r. do porozumienia z dnia 8 kwietnia 2011 roku
2012 4543 2012-06-05 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 2 kwietnia 2012r. do porozumienia z dnia 8 kwietnia 2011 roku
2012 4487 2012-06-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących systemu informacji oświatowej, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Kuratorium Oświaty w Warszawie
2012 4486 2012-06-01 Rozporządzenie Porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie towarów niebezpiecznych na terenie m.st. Warszawy
2012 4478 2012-05-31 Porozumienie Porozumienie nr 52/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 10 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5 , reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice – Pana dr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w imieniu którego działa Pani mgr Iwona Kania, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4477 2012-05-31 Porozumienie Porozumienie nr 51/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 10 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Magnuszew z siedzibą w Magnuszewie, ul. Saperów 24 , reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Magnuszew – Henryka Plaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Agnieszki Szaraniec, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4468 2012-05-31 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 8 maja 2012r. w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Płocki zadań w zakresie doradztwa metodycznego i udzielania dotacji celowej.
2012 4418 2012-05-29 Aneks Aneks nr 4 - z dnia 7 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 8 kwietnia 2011 roku
2012 4414 2012-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 217a Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 maja 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisji do spraw szacowania zakresu i wysikości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę,grad,deszcz nawalny,ujemne skutki przezimowania,przymrozki wiosenne,powódź,huragan,piorun,obsunięcie się ziemi lub lawinę
2012 4382 2012-05-28 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku
2012 4381 2012-05-28 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 16 maja 2012r.
2012 4377 2012-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 6/WZS/P/54/2012 Gminy-Miasto Płock i Gminy Mochowo z dnia 26 marca 2012r. w sprawie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej
2012 4363 2012-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/FN/2012 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Winnica prowadzenia i finansowania zadań publicznych
2012 4260 2012-05-22 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 marca 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego – Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Ewy Waszkiewicz-Sznyter, zwanymi dalej „Powierzającym”, a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego, 2. Pana Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Mińskiego, zwanymi dalej „Przyjmującym”, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2012 4207 2012-05-21 Porozumienie Porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 1 kwietnia 2012r. zawarte pomiędzy Starostą Węgrowskim Panem Krzysztofem Fedorczykiem zwanym dalej „Starostą Węgrowskim" i Nadleśniczym Nadleśnictwa Łochów Panem Bogusławem Piątkiem, zwanym dalej „Nadleśniczym", dotyczące powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
2012 4150 2012-05-17 Aneks Aneks nr 3 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 22 grudnia 2011r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011r. zawarty pomiędzy Dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego a Burmistrzem Miasta Sulejówek
2012 4084 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego Powiat Mławskiego jest podmiotem tworzącym.
2012 4060 2012-05-14 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 16 grudnia 2011r. Miasto Stołeczne Warszawa, z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, zwane dalej „Miastem”, reprezentowane przez: Strony postanowiły zawrzeć następujące porozumienie:
2012 4054 2012-05-14 Aneks Aneks nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą-Miasto Płock, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Płocka do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 03.04.2007r.w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2012 4044 2012-05-14 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2012r.
2012 4043 2012-05-14 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2012r.
2012 4042 2012-05-14 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2012r.
2012 4041 2012-05-14 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2012r.
2012 4038 2012-05-14 Aneks Aneks nr 11 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 marca 2011r. zawarty pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Tadeusz Koryś – Starosta Sochaczewski,2. Janusz Ciura – Wicestarosta Sochaczewski,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Teresy Pawelak,zwanym dalej „Powierzającym”,a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:1. Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Mieczysław Olszlegier - Wicestarosta Żuromiński przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ireny Brejny,zwanym dalej „Przyjmującym”do Porozumienia z dnia 29 czerwca 2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powiat Powierzający
2012 4017 2012-05-14 Porozumienie Porozumienie nr 7/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 marca 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: 1. Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym” a Zarządem Powiatu Garwolińskiego, reprezentowanym przez: 1. Marka Chciałowskiego - Starostę Powiatu Garwolińskiego 2. Stefana Gorę – Wicestarostę Powiatu Garwolińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2012 4016 2012-05-14 Porozumienie Porozumienie nr 6/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 26 marca 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym"a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2012 3995 2012-05-11 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 20 kwietnia 2012r.
2012 3893 2012-05-08 Porozumienie Porozumienie Powiatu Legionowskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie określenia zasad przejęcia przez Gminę zadań bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej na terenie Gminy w 2012 roku.
2012 3892 2012-05-08 Porozumienie Porozumienie Powiatu Legionowskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie okreslenia zasad przejęcia przez Gminę zadań bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej na terenie Gminy w roku 2012.
2012 3869 2012-05-07 Porozumienie Porozumienie nr 5/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 1 marca 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2012 3839 2012-05-04 Porozumienie Porozumienie Powiatu Legionowskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie określenia zasad przejęcia przez Gminę zadań bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej na terenie Gminy Wieliszew w roku 2012.
2012 3728 2012-04-26 Aneks Aneks nr 7 Starosty Mławskiego z dnia 15 marca 2012r.
2012 3647 2012-04-24 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 12 kwietnia 2012r. do Porozumienia z dnia 3 lutego 2012 w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji.
2012 3629 2012-04-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Burmistrza Miasta Gostynin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie realizacji „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2012” zawarte pomiędzy:
2012 3611 2012-04-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 11 kwietnia 2012r. zawarte w dniu 11 kwietnia 2012 r.
2012 3606 2012-04-23 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów niekwalifikowalnych dotyczących podatku VAT ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, Osi I - Poprawa konkurencji sektora rolnego i leśnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2012 3605 2012-04-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów niekwalifikowalnych dotyczących podatku VAT ponoszonych na realizację operacji, które zostały zgłoszone do finansowania w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, Osi I - Poprawa konkurencji sektora rolnego i leśnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2012 3554 2012-04-23 Rozporządzenie Porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na terenie m. st. Warszawy
2012 3537 2012-04-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 marca 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego – Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Ewy Waszkiewicz-Sznyter, zwanymi dalej „Powierzającym”, a Powiatem Makowskim, reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Romana Deptułę – Starostę Makowskiego, 2. Janusza Gójskiego – Wicestarostę Makowskiego, przy kontrasygnacie Ireny Grabowskiej – Skarbnika Powiatu, zwanymi dalej „Przyjmującym”, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2012 3392 2012-04-17 Porozumienie Porozumienie nr 24/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad wspólnego wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy z Miastem
2012 3390 2012-04-17 Porozumienie Porozumienie nr 3/2012 Powiatu Radomskiego z Gminą Pionki
2012 3389 2012-04-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2012 3380 2012-04-17 Porozumienie Porozumienie nr 22/12 Powiatu Makowskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat „Powierzający”
2012 3378 2012-04-17 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 marca 2012r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Pan Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Ireny Brejna, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2. Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Teresy Bąk, zwanym dalej „Przyjmującym” do Porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2009r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na prowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez „Powierzającego” ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia o następującej treści:
2012 3373 2012-04-17 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 7 marca 2012r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Garwolińskiego, zwanym dalej „Powierzającym”, reprezentowanym przez:1. Marka Chciałowskiego - Starostę Powiatu Garwolińskiego2. Stefana Gorę - Wicestarostę Powiatu Garwolińskiego Miastem Siedlce, reprezentowanym przez:1. Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Przyjmującym"w sprawie w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKP w Garwolinie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie.
2012 3354 2012-04-17 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 16 kwietnia 2012r.
2012 3336 2012-04-16 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 13 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2012 3332 2012-04-13 Porozumienie Porozumienie nr IR. 032.1.6.2012.MJB Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 marca 2012r. zawarte dnia 14 marca 2012 roku pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2. Ewę Besztak – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Bala, zwanym dalej „Powierzającym” a Miastem Węgrów, reprezentowanym przez: Jarosława Grendę – Burmistrza Miasta Węgrowa za kontrasygnatą Skarbnika Miasta Węgrowa – Agnieszki Kądzieli - Biernat, zwanym dalej „Przyjmującym”
2012 3331 2012-04-13 Porozumienie Porozumienie nr IR. 032.1.5.2012.MJB Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 marca 2012r. zawarte dnia 14 marca 2012 roku pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2. Ewę Besztak – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Bala, zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Łochów, reprezentowaną przez: Mariana Dzięcioła – Burmistrza Łochowa za kontrasygnatą Zastępcy Skarbnika Gminy Łochów – Marii Komuda, zwaną dalej „Przyjmującym”
2012 3310 2012-04-12 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2012 3288 2012-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Mińskiego z dnia 8 lutego 2012r. z działaności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku
2012 3231 2012-04-06 Aneks Aneks nr 1 Starosty Węgrowskiego z dnia 22 lutego 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 15 marca 2011 roku w Węgrowie, pomiędzy Starostą Węgrowskim Panem Krzysztofem Fedorczykiem zwanym dalej „Starostą Węgrowskim” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Siedlce Panem Januszem Szerszeniem, zwanym dalej „Nadleśniczym” dotyczące powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
2012 3230 2012-04-06 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 lutego 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla kursów II stopnia w zawodzie fryzjer oraz kucharz małej gastronomii realizowanych dla uczniów klas wielozawodowych w okresie od 13 luty 2012 r. do 9 marca 2012 r. - kierowanych przez Powierzającego.
2012 3229 2012-04-06 Porozumienie Porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 19 marca 2012r. zawarte w dniu 19 marca 2012 r. pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu, którego działają: 1. Pan Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski, 2. Pani Ewa Besztak – Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w osobie Pani Anny Bala, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w imieniu, którego działają: 1. Pan Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Pan Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Ireny Brejna, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzająceg
2012 3192 2012-04-06 Aneks Aneks nr 8.2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 21 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2012 3091 2012-04-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 20 marca 2012r. w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Lelis zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków.
2012 3058 2012-04-03 Porozumienie Porozumienie nr CRU/24/2012 Starosty Przasnyskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu.
2012 3035 2012-04-02 Aneks Aneks nr 5 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 19 marca 2012r. do Porozumienia w sprawie realizowania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach z dnia 30 marca 2007 r.
2012 3031 2012-04-02 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs III stopnia - dla uczniów klas wielozawodowych/młodocianych pracowników Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2012 2980 2012-03-28 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Żuromińskiego z dnia 16 marca 2012r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w imieniu, którego działają: 1. Pan Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Pan Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w osobie Pani Ireny Brejna, zwanym dalej „Powierzającym” a powiatem Szydłowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki, 2. Pan Roman Wożniak – Wicestarosta Szydłowiecki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Doroty Jakubczyk, zwanym dalej „Przyjmującym”
2012 2964 2012-03-27 Aneks Aneks nr 5 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 stycznia 2012r. do Porozumienia z dnia 9 grudnia 2010 roku zawarty pomiędzy pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Lesznowola.
2012 2960 2012-03-27 Aneks Aneks nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 20 października 2006r. w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa
2012 2958 2012-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 4/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 lutego 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlcea Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2012 2957 2012-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 8/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 23 stycznia 2012r. zawarte z Gminą Suchożebry
2012 2941 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Domanice oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.
2012 2939 2012-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Przesmyki opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowe domy samopomocy prowadzone przez Miasto Siedlce
2012 2938 2012-03-27 Aneks Aneks nr 1/15/WGM-V/P/49/2012 Gminy Radzanowo i Gminy Miasto Płock z dnia 1 marca 2012r. do porozumienia Nr 7/WGM-V/P/6/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy – Miasto Płock i Gminy Radzanowo
2012 2937 2012-03-27 Aneks Aneks nr 1/11/WGM-V/P/33/2012 Gminy Słupno i Gminy Miasto Płock z dnia 27 lutego 2012r. do porozumienia Nr 5/WGM-V/P/25/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy – Miasto Płock i Gminy Słupno.
2012 2927 2012-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 23/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2011r. zawarte z Miastem i Gminą Mordy
2012 2926 2012-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 22/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 14 grudnia 2011r. zawarte z Gminą Kotuń
2012 2912 2012-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 lutego 2012r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Garwolińskiego, zwanym dalej „Powierzającym”, reprezentowanym przez:1. Marka Chciałowskiego - Starostę Powiatu Garwolińskiego2. Stefana Gorę - Wicestarostę Powiatu Garwolińskiego aMiastem Siedlce, reprezentowanym przez:1. Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Przyjmującym"w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie.
2012 2910 2012-03-27 Aneks Aneks nr 1/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Nasielsk pomiędzy Starostą Nowodworskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk.
2012 2909 2012-03-27 Aneks Aneks nr 7/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 marca 2012r.
2012 2903 2012-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 031.7.2012 Powiatu Wołomińskiego i Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 29 lutego 2012r.
2012 2832 2012-03-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Boguty Pianki i Nur.
2012 2831 2012-03-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Brok, Ostrów Mazowiecka, Małkinia Górna, Wąsewo, Stary Lubotyń i Zaręby Kościelne oraz miasta Ostrów Mazowiecka i Brok.
2012 2830 2012-03-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Andrzejewo, Małkinia Górna, Szulborze Wielkie i Zaręby Kościelne.
2012 2829 2012-03-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Małkinia Górna.
2012 2825 2012-03-20 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 7 marca 2012r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2012 2820 2012-03-20 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lutego 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Marszałek Województwa Mazowieckiego
2012 2819 2012-03-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2012 2818 2012-03-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2012 2657 2012-03-16 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Powiatu Radomskiego z Miastem i Gminą Iłża z dnia 5 marca 2012r.
2012 2656 2012-03-16 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Powiatu Radomskiego z Miastem Pionki z dnia 5 marca 2012r.
2012 2608 2012-03-15 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Wiśniew z dnia 30 listopada 2011r.
2012 2574 2012-03-15 Aneks Aneks nr 1/2012 Wójta Gminy Lutocin z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych
2012 2570 2012-03-15 Porozumienie Porozumienie nr 4/WZS/P/29/2012 Miasta Sierpca i Gminy Miasto Płock z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie współpracy w zakresie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej.
2012 2494 2012-03-14 Aneks Aneks nr 3 - z dnia 14 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 8 kwietnia 2011 roku
2012 2490 2012-03-14 Aneks Aneks nr 10 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku
2012 2454 2012-03-13 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie współpracy w zakresie utrzymania rzeki Utraty w km 46+200 ÷ 47+420
2012 2322 2012-03-08 Aneks Aneks nr nr 4 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r. do Porozumienia z dnia 9 grudnia 2010 r.
2012 2321 2012-03-08 Aneks Aneks nr nr 3 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 grudnia 2011r. do Porozumienia z dnia 9 grudnia 2010 r.
2012 2266 2012-03-07 Aneks Aneks nr 25 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku
2012 2201 2012-03-05 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 lutego 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla kursu II stopnia w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych realizowanego dla uczniów klas wielozawodowych w okresie od 2 stycznia 2012 r. do 10 luty 2012 r. - kierowanych przez Powierzającego.
2012 2034 2012-03-02 Aneks Aneks nr 16 Burmistrza Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 stycznia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku
2012 2011 2012-03-01 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2012 1978 2012-02-28 Aneks Aneks nr 20 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 4 sierpnia 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 marca 2004 roku
2012 1693 2012-02-22 Aneks Aneks nr 7 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 stycznia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 15 października 2007 roku
2012 1577 2012-02-21 Aneks Aneks nr 16/2012 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 20 stycznia 2012r. Do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnicy
2012 1576 2012-02-21 Aneks Aneks nr 15/2012 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 9 stycznia 2012r. Do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Miasta i Gminy Nowe Miasto n/Pilicą
2012 1575 2012-02-21 Aneks Aneks nr 14/2012 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 5 stycznia 2012r. Do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec
2012 1573 2012-02-21 Aneks Aneks nr 1/2012 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 20 stycznia 2012r. Do porozumienia zawartego w dniu 1 kwietnia 2011r pomiędzy Zarządem Powiatu Grójeckiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Warka.
2012 1321 2012-02-15 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 19 stycznia 2012r.
2012 1320 2012-02-15 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie
2012 1319 2012-02-15 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie
2012 1318 2012-02-15 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 19 stycznia 2012r.
2012 872 2012-02-02 Porozumienie Porozumienie nr 031/1/2012 Wójta Gminy Lutocin z dnia 23 stycznia 2012r.
2012 853 2012-02-01 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 listopada 2009r. na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2012 807 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 110/XIV/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Nowej Suchej.
2012 804 2012-02-01 Aneks Aneks nr 1/2012 Starosty Siedleckiego z dnia 12 stycznia 2012r.
2012 777 2012-01-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Lelis obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Lelis
2012 776 2012-01-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Gostynin realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miasta Gostynina
2012 775 2012-01-31 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 15 marca 2007r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Nasielsk
2012 774 2012-01-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Ostrów Mazowiecka realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ostrów Mazowiecka
2012 773 2012-01-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Tłuszcz realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Tłuszcz
2012 772 2012-01-31 Aneks Aneks nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Ożarów Mazowiecki
2012 771 2012-01-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Mińsk Mazowieki
2012 770 2012-01-31 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2011r. do Porozumienia z dnia 21 maja 2007r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Radom
2012 769 2012-01-31 Aneks Aneks nr 2 /6/WGM.III.RK/P/2011/42 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 kwietnia 2011r. do porozumienia z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą-Miasto Płock
2012 768 2012-01-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Sierpc realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Sierpc
2012 743 2012-01-30 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Przysuskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Odrzywół prowadzenia zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Odrzywół
2012 714 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie nr 2/WZS/P/2/2012 Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie współpracy w zakresie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej.
2012 713 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/WZS/P/1/2012 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie współpracy w zakresie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej.
2012 695 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Starosty Lipskiego z dnia 4 stycznia 2012r. pomiędzy Starostą Powiatu Lipskiego, zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Zwoleń, zwanym dalej „Nadleśniczym”
2012 694 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Starosty Lipskiego z dnia 4 stycznia 2012r. pomiędzy Starostą Powiatu Lipskiego, zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Marcule, zwanym dalej „Nadleśniczym”
2012 693 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie nr 2/PR/OS/2012 Starosty Wyszkowskiego z dnia 18 stycznia 2012r. o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy Starostą Powiatu Wyszkowskiego – Bogdanem Mirosławem Pągowskim, zwanym dalej „Starostą” oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Wyszków – Waldemarem Żmijewskim, zwanym dalej „Nadleśniczym”
2012 663 2012-01-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 23A/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie refundacji kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Gminę Nieporęt w roku szkolnym 2011/2012 z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Radzymin do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Nieporęt
2012 662 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Goworowo obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz pryznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Goworowo
2012 661 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Stupsk obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Stupsk
2012 660 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Radzymin realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Radzymin
2012 659 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Pionki realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Pionki
2012 658 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Czerwonka realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Czerwonka
2012 657 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Michałowice obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Michałowice
2012 656 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Stare Babice realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Stare Babice
2012 655 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Szczutowo obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Szczutowo
2012 631 2012-01-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 maja 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Kadzidło obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kadzidło
2012 615 2012-01-25 Aneks Aneks nr 7 Starosty Żuromińskiego z dnia 10 stycznia 2012r. DO POROZUMIENIA Z DNIA 19 STYCZNIA 2005 r. zmienionego aneksami nr 1/05 z dnia 28-12-2005 r. , nr 2 z dnia 04-01-2007 r., nr 3 z dnia 09-01-2008 r., nr 4 z dnia 12-01-2009 r. , nr 5 z dnia 11-01-2010 r. i nr 6 z dnia 14-01-2011 r.zawarty w dniu 10- 01-2012 r.pomiędzy Starostą Żuromińskim - Januszem Welencema Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark – Tadeuszem Iskrą
2012 609 2012-01-25 Aneks Aneks nr 1/2012 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2012r. do Porozumienia z dnia15 listopada 2011r. w sprawie opracowania wspólnego stanowiska dotyczącego realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego (zwłaszcza kolejowego) w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej.
2012 587 2012-01-25 Aneks Aneks nr 8 Starosty Żuromińskiego z dnia 10 stycznia 2012r. DO POROZUMIENIA Z DNIA 19 STYCZNIA 2005 r. zmienionego aneksami nr 1/05 z dnia 28-12-2005 r. , nr 2/05 z dnia 02-02-2006 r., nr 3 z dnia 04-01-2007 r., nr 4 z dnia 09-01-2008 r., nr 5 z dnia 12-01-2009 r. , nr 6 z dnia 11-01-2010 r. i nr 7 z dnia 14-01-2011 r. zawarty w dniu 10- 01-2012 r. pomiędzy Starostą Żuromińskim - Januszem Welencem a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły – Andrzejem Wójcickim