Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Czerwiec 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6970 2019-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.49.2019 Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2019 rok
2019 6971 2019-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.56.2019 Burmistrza Tłuszcza z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2019 rok
2019 6972 2019-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.58.2019 Burmistrza Miasta Tłuszcz z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2019 rok
2019 6973 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 6974 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/51/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 6975 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw oraz Statutu Osiedla Bazar na terenie Gminy Szelków.
2019 6976 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/48/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 6977 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/49/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 6978 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 58/VI/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6979 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 57/VI/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku,świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lalbo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6980 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 56/VI/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.
2019 6981 2019-06-03 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Raszyn z dnia 28 czerwca 2016 r. do porozumienia z dnia 29.03.2016r. w sprawie powierzenia Gminie Lesznowola przez Gminę Raszyn zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w roku 2016.
2019 6982 2019-06-03 Aneks Aneks nr 2 Wójta Gminy Raszyn z dnia 8 lipca 2016 r. do porozumienia z dnia 29.03.2016r. w sprawie powierzenia Gminie Lesznowola przez Gminę Raszyn zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w roku 2016
2019 6983 2019-06-03 Aneks Aneks nr 3 Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2016 r. do porozumienia z dnia 29.03.2016r. w sprawie powierzenia Gminie Lesznowola przez Gminę Raszyn zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
2019 6984 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości.
2019 6985 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu geodezyjnego Zielona 3
2019 6986 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 26/90/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 6987 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/40/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 6988 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 26/2019 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2018
2019 6989 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/80/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 6990 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 99/VIII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Św. Franciszka w Ciechanowie
2019 6991 2019-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 6992 2019-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.0050.8.2019 Wójta Gminy Szczutowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok
2019 6993 2019-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 rok
2019 6994 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XII/83/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych oraz ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w mieście Zielonka
2019 6995 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat ww. opłaty
2019 6996 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Warka
2019 6997 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czosnów na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Czosnów
2019 6998 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 6999 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2019 7000 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Radomia
2019 7001 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/168/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Radomiu przy ul. Rwańskiej 7 oraz w Dziennym Domu Pomocy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16.
2019 7002 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/169/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 7003 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/170/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
2019 7004 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 57/XIV/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 7005 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 58/XIV/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 7006 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 59/XIV/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7007 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 60/XIV/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 7008 2019-06-03 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.13.5.2019.350.XIzm2.RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 maja 2019 r.
2019 7009 2019-06-03 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 86/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2019 r.
2019 7010 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 7011 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
2019 7012 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek
2019 7013 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 7014 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI.50.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7015 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI.51.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.22.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci oduktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7016 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc.
2019 7017 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i innych wiekowo, prowadzonych przez Gminę Krasnosielc.
2019 7018 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 7019 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/550/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Maz. dotyczącej opłaty targowej
2019 7020 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 7021 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/55/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klasy III i VI Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Chemików 1A w latach szkolnych 2019/2020 - 2021/2022
2019 7022 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/56/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2019 7023 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/58/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2019 7024 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 7025 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 7026 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Garwolina.
2019 7027 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 76/X/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok
2019 7028 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 77/X/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie : zmiany uchwały nr 73/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina.
2019 7029 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Placu Obrońców Różana w Różanie
2019 7030 2019-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 7031 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 43/VI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Mała Wieś w prawo własności tych gruntów i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
2019 7032 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mała Wieś
2019 7033 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 40/VI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mała Wieś dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 7034 2019-06-04 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 87/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2019 r.
2019 7035 2019-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.34.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 7036 2019-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2019 Burmistrza Przasnysza z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 7037 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 58/X/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 maja 2019 r. o zmianie Uchwały Nr 41/VII/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2019 roku
2019 7038 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr XI/47/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łosickiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 7039 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipsku
2019 7040 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XVII/62/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 7041 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 41/VII/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019r.
2019 7042 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 43/VII/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Bielsku oraz nazwy na przedłużeniu ulicy.
2019 7043 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/103/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Jabłonna
2019 7044 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/106/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sprawie zmiany uchwały NR XII/102/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 7045 2019-06-04 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 503/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 r.
2019 7046 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/ 47 /19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 7047 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr X.52.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie:zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pniewy.
2019 7048 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kozielsk II, Osowa, gmina Kuczbork-Osada
2019 7049 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/20/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Jedlińsk
2019 7050 2019-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2018.
2019 7051 2019-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Gminy Różan z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018
2019 7052 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr XI/49/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.
2019 7053 2019-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 50 /2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019  Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 7054 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Korczew z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 7055 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 81/VI/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na 2019 rok
2019 7056 2019-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.94.2019.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 maja 2019 r. Rada Miasta Płock
2019 7057 2019-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.102.2019.DK Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 maja 2019 r. Rada Miejska nw Tłuszczu
2019 7058 2019-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.103.2019.DK Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 maja 2019 r. Rada Gminy Jaktorów
2019 7059 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 51.VII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Popielarka położonego na terenie Gminy Płoniawy-Bramura
2019 7060 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 53.VII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Płoniawy-Bramura miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 7061 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 54.VII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Płoniawy-Bramura
2019 7062 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 55.VII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy – Bramura
2019 7063 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 56.VII.2019 Rady Gminy Płoniawy Bramura z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Płoniawy – Bramura za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i sporcie dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy – Bramura
2019 7064 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 58.VII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Płoniawy-Bramura
2019 7065 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 59.VII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego; zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela wspomagającego oraz doradcy zawodowego i nauczycieli pracującymi z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 7066 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 60.VII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2019 r., a także określenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy - Bramura
2019 7067 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 62.VII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2019
2019 7068 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.46.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baboszewo
2019 7069 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.47.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 7070 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.48.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 7071 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.49.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo
2019 7072 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego ,, Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019- 2023
2019 7073 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w odniesieniu do świadczeń rzeczowych w tym świadczenia rzeczowego w postaci posiłku dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu '' na lata 2019 -2023
2019 7074 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.52.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 7075 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.54.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia diety przewodniczącym organu wykonawczych jednostek pomocniczych - Sołtysom w Gminie Baboszewo
2019 7076 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.56.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących Radnym w związku z wykonywaniem mandatu
2019 7077 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2019 r.
2019 7078 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposoby powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Olszance oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 7079 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Olszanka za wyróżniające osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów w Gminie Olszanka
2019 7080 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLIV/204/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Olszanka, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela przedmiotów o różnym wymiarze godzin
2019 7081 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Olszanka
2019 7082 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/87/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/577/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, logopedów, doradców zawodowych oraz innych nauczycieli.
2019 7083 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/88/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wyszków.
2019 7084 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/89/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Świniotop.
2019 7085 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/90/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom w miejscowości Rybienko Stare.
2019 7086 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/91/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/355/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw rondu i ulicom położonym w miejscowości Wyszków.
2019 7087 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/97/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 7088 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.46.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzeczniów
2019 7089 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr V.26.2019 Rady Gminy Potworów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potworów dla terenów zdegradowanych w sołectwie Kolonia Rdzuchów
2019 7090 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 152/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2019 rok.
2019 7091 2019-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.072.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
2019 7092 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.55.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowala oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7093 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XII/114/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie opłaty targowej
2019 7094 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 7095 2019-06-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego i grodziskiego
2019 7096 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X.109.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 7097 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X.111.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie
2019 7098 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X.116.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2019 7099 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X.117.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzeniówka
2019 7100 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019.
2019 7101 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kozienice w 2019 roku.
2019 7102 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
2019 7103 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej
2019 7104 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 83/VIII/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 332/XLVI/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 maja 2018 r. dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu Grodziskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 7105 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/57/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
2019 7106 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/59/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź” przy ul. Kolejowej w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 7107 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/60/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie regulaminu systemu wypożyczania rowerów miejskich pod nazwą „Nowodworski Rower Miejski”
2019 7108 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 7109 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian do umowy o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) oraz ustalenia brzmienia statutu tego Muzeum
2019 7110 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7111 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria oraz fragmentu wsi Moczydłów – rejon ul. Lipkowskiej
2019 7112 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 7113 2019-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.98.2019.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2019 r. Rada Miejska w Piasecznie
2019 7114 2019-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.100.2019.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2019 r. Rada Miasta w Przasnyszu
2019 7115 2019-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.104.2019.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 czerwca 2019 r. Rada Miejska w Glinojecku
2019 7116 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Karczewie
2019 7117 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 7118 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew
2019 7120 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr 45/VII/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr ewid. 694, 695, 697/1, 697/2 w miejscowości Bielsk
2019 7121 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Henryka Nowackiego w Adelinie poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
2019 7122 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty przez mieszkańców Gminy Zabrodzie
2019 7123 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Zabrodzie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 7124 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr 10/VI/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 lutego 2019 r. o zmianie Uchwały Nr 3/V/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2019 7125 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr 11/VI/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków
2019 7126 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr 19/VII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola
2019 7127 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr 20/VII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabia Wola
2019 7128 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr 26/VII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury w Żabiej Woli
2019 7129 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr III/17/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023
2019 7130 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 7131 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr III/19/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 7132 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII-61/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019
2019 7133 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII-63/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin.
2019 7134 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII-72/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin
2019 7135 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII-73/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wołomin
2019 7136 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII-75/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 7137 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gózd oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7138 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gózd w roku 2019.
2019 7139 2019-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2019 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 7140 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 3 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7141 2019-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 52 /2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019  Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 7119 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr 40/VII/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielsk
2019 7142 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/47/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieciechów
2019 7143 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/48/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieciechów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7144 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/49/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sieciechów
2019 7145 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/50/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela prowadzonych przez Gminę Sieciechów
2019 7146 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/51/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu w sprawie wysokości oraz warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (motywacyjnego, funkcyjnego) oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokości i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Sieciechów
2019 7147 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 7148 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw na terenie Gminy Sypniewo
2019 7149 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7150 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sypniewo
2019 7151 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego stadionu sportowego w Sypniewie
2019 7152 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie
2019 7153 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2019 7154 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/73/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin
2019 7155 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/97/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok
2019 7156 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/98/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Marki
2019 7157 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia sieci publicznych podstawowych szkół prowadzonych przez Gminę Borkowice oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 7158 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Borkowice.
2019 7159 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
2019 7160 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 7161 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajduja się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 7162 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siedlce
2019 7163 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/92/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siedlce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 7164 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/93/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wołyńce.
2019 7165 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/95/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z tytułu udziału w pracach Rady Gminy Siedlce
2019 7166 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/65/19 Rady Gminy Jadów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 7167 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VII.45.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prażmów po 1 września 2019r.
2019 7168 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VII.46.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prażmów, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 7169 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr 79/VIII/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Szpitalowi Zachodniemu im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
2019 7170 2019-06-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.99.2019.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 czerwca 2019 r. Rada Gminy Płonsk
2019 7171 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2019 7172 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 7173 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Sukiennicza, Panny Marii, Stare Miasto, Solna w Pułtusku
2019 7174 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy położonej w mieście Pułtusk
2019 7175 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy położonej w mieście Pułtusk
2019 7176 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/117/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 7177 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2019
2019 7178 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/118/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych jako dróg publicznych na terenie Gminy Pułtusk
2019 7179 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk
2019 7180 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/120/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pułtusk i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7181 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 7182 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2019 roku
2019 7183 2019-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2018 rok, wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
2019 7184 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 69/2019 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu Przasnyskiego na 2019 rok
2019 7185 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/69/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2019 rok
2019 7186 2019-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 7187 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 88/VIII/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 7188 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019
2019 7189 2019-06-07 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.12.5.2019.1271.XVII.RWY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 czerwca 2019 r.
2019 7190 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 150/VIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku – Jednostki Budżetowej.
2019 7191 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 151/VIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 7192 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 152/VIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przepisów porządkowych dla przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Płocka.
2019 7193 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 153/VIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Płocka.
2019 7194 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 156/VIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2019 7195 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 159/VIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „Płocka Karta Mieszkańca”
2019 7196 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulainu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pomiechówek
2019 7197 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr IV/39/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad korzystania z parku dydaktyczno-rekreacyjnego "Dolina Wkry" stanowiącego własność Gminy Pomiechówek
2019 7198 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr IV/40/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów płatnych niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi.
2019 7199 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr V/49/201 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/42/2019 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Gminy Pomiechówek
2019 7200 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/315/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna.
2019 7201 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr V/52/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Śniadówko
2019 7202 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drogom w miejscowości Kosewo, Cegielnia - Kosewo i Nowy Modlin
2019 7203 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr V/54/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów.
2019 7204 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.51.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 7205 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 87/VII/ 2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 68/VI/2019 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2019 roku.
2019 7206 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sochaczew oraz określenia granic ich obwodów.
2019 7207 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości diet radnych i zasad ich wypłacania
2019 7208 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
2019 7209 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy i zasad ich wypłacania.
2019 7210 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 58/IX/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 223/XXXVI/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wskazania uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach.
2019 7211 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 91/VIII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Sieraków
2019 7212 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 110/IX/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie gminy Radzymin w obrębie Cegielnia
2019 7213 2019-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.86.2019 Burmistrza Radzymina z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2019 r.
2019 7214 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 41/VI/2019 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 7215 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 7216 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XI/72/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 7217 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 7218 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2019 7219 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X.53.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Pniewy”
2019 7220 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2019 7221 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7222 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn oraz określenia granic ich obwodów.
2019 7223 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI.94.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia opłat rezerwacyjnych na Targowisku Gminnym w Błędowie
2019 7224 2019-06-07 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku z dnia 3 czerwca 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
2019 7225 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XIII/261/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce m.st. Warszawy pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego m.st. Warszawy
2019 7226 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/54/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
2019 7227 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 7228 2019-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za 2018 rok.
2019 7229 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr 27/97/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 7230 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr V/28/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
2019 7231 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 7232 2019-06-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 9 maja 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Witold Stefan Kikolski – Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Teresy Bąk – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2)p. Marek Renik - Wicestarosta, zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 7233 2019-06-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Osieck realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w części miejscowości Jaźwiny - Kolonii Jaźwiny należącej do Miasta i Gminy Pilawa, w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Augustówce
2019 7234 2019-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 163/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 7235 2019-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2018 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce
2019 7236 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
2019 7237 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w prawo własności tych gruntów
2019 7238 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2019
2019 7239 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Mrozach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. im. Adama Mickiewicza w Mrozach
2019 7240 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów
2019 7241 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr 54/VIII/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Mochowo
2019 7242 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr 55/VIII/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mochowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7243 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 7244 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/128/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania i sprzedaży nowopowstałych lokali w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów Mazowiecki
2019 7245 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/43/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7246 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr 217/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 102/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tej Uchwale
2019 7247 2019-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 39 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Izabelin
2019 7248 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr 105/IX/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki oraz nadania jej Statutu
2019 7249 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr 123/XII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Ostrołęka
2019 7250 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr 127/XII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7251 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 7252 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej oraz określenia granic jej obwodów
2019 7253 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Młynarze
2019 7254 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr III/18/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Krasne za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 7255 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr III/19/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/23/2010 Rady Gminy Krasne z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia Statutów Sołectw
2019 7256 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr III/24/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7257 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7258 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2019 7259 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/64/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 marca 2019 r. Nr V/32/19 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminów płatności dla inkasentów.
2019 7260 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/45/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2021
2019 7261 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XIII/56/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na którch zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Jastrzębia
2019 7262 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 7263 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 7264 2019-06-11 Postanowienie Postanowienie nr 521/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Piastowie
2019 7265 2019-06-11 Postanowienie Postanowienie nr 970/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Piastowie
2019 7266 2019-06-11 Postanowienie Postanowienie nr 599/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Pruszkowskiego
2019 7267 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/ 27/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7268 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski
2019 7269 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/42/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 13 marca 2019r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej
2019 7270 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/51/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej
2019 7271 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutocin.
2019 7272 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 7273 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IX.50.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rybno
2019 7274 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IX.51.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy Rybno
2019 7275 2019-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Strachówka z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2019 rok
2019 7276 2019-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Strachówka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2019 rok
2019 7277 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności
2019 7278 2019-06-11 Postanowienie Postanowienie nr 979/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Izabelin
2019 7279 2019-06-11 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.8.6.2019.21986.VI.ARY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 czerwca 2019 r.
2019 7280 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019.
2019 7281 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7282 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2018r.w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7283 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Radzanów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radzanów
2019 7284 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 7285 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Radzanów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2019 7286 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Radzanów na lata 2019-2023.
2019 7287 2019-06-11 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 613/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 r.
2019 7288 2019-06-11 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 910/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lutego 2019 r.
2019 7289 2019-06-11 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 876/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2019 r.
2019 7290 2019-06-11 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 574/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 r.
2019 7291 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr V.27.2019 Rady Gminy Potworów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy oraz wybranych obszarów rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej w granicach sołectw Grabowa, Grabowska Wola, Długie, Kacperków i Łojków - etap I
2019 7292 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „ Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym”
2019 7293 2019-06-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Strachówka z dnia 29 maja 2019 r. Rady Gminy Strachówka w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strachówka
2019 7294 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 7295 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII.78.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Pruszkowie
2019 7296 2019-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2019 Burmistrza Gminy Brok z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 r.
2019 7297 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr X/47/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sońsk
2019 7298 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019
2019 7299 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr X/71/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin
2019 7300 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr 32.VI.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 19.III.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7301 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII.90.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Błędów.
2019 7302 2019-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.35.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 7303 2019-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/19 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 7304 2019-06-11 Porozumienie Porozumienie nr 27.2019.EZiPP Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
2019 7305 2019-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.49.19 Wójta Gminy Kampinos z dnia 28 maja 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
2019 7306 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr X/76/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zwoleń w 2019 roku
2019 7307 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 3 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/36/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa
2019 7308 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr 53/VII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 7309 2019-06-11 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 marca 2019 r.
2019 7310 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr 10/II/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik/worek o określonej pojemności dla nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego
2019 7311 2019-06-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.109.2019.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2019 r. Rada Gminy Lesznowola
2019 7312 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia.
2019 7313 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok
2019 7314 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 7315 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym w Gminie Czarnia.
2019 7316 2019-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019.
2019 7317 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło
2019 7318 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 7319 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
2019 7320 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło oraz określenia granic i obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Długosiodło
2019 7321 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
2019 7322 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło
2019 7323 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
2019 7324 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze
2019 7325 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmujące dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 7326 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w  ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
2019 7327 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 7328 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/49/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 7329 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 37.VI.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty
2019 7330 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 38.VI.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 100.XIX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 7331 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 35.VI.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipowiec Kościelny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Lipowiec Kościelny
2019 7332 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 31.VI.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20.III.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 7333 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 33.VI.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 18.III.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lipowiec Kościelny w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 7334 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 125/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7335 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 129/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7336 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 130/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 79/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2019 7337 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 131/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Błonie dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Grodzisk Mazowiecki z obszarem gminy Błonie
2019 7338 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 132/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Baranów dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Grodzisk Mazowiecki z obszarem gminy Baranów
2019 7339 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2019 rok
2019 7340 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XV/82/2000 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego, od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tego tytułu.
2019 7341 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr X/63/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7342 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych za udział w pracach organów gminy
2019 7343 2019-06-12 Postanowienie Postanowienie nr 602/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
2019 7344 2019-06-12 Postanowienie Postanowienie nr 554/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Pruszkowskiego
2019 7345 2019-06-12 Postanowienie Postanowienie nr 917/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 25 maja 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
2019 7346 2019-06-12 Postanowienie Postanowienie nr 136/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawa
2019 7347 2019-06-12 Postanowienie Postanowienie nr 242/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy
2019 7348 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Beźnik
2019 7349 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Dębiny.
2019 7350 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Długa Brzezina
2019 7351 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Gaj.
2019 7352 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Głęboka Droga
2019 7353 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Gliniec.
2019 7354 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Hucisko.
2019 7355 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Janików.
2019 7356 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Janów.
2019 7357 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Jakubów.
2019 7358 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Kolonia Szczerbacka
2019 7359 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Kozłowiec.
2019 7360 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Krajów.
2019 7361 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/66/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Kuźnica.
2019 7362 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Lipno.
2019 7363 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Pomyków.
2019 7364 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/69/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Ruski Bród.
2019 7365 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Smogorzów.
2019 7366 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Skrzyńsko.
2019 7367 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/72/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Wola Więcierzowa.
2019 7368 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Wistka.
2019 7369 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Zawada.
2019 7370 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Zbożenna.
2019 7371 2019-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 40 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Węgrowa
2019 7372 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 7373 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia Inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 7374 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pionki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 7375 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla niektórych stanowisk nauczycieli.
2019 7376 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/39/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Joniec z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 7377 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Joniec z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 7378 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/41/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie trybu postępowania i zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Joniec”
2019 7379 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd w 2019 r. ”
2019 7380 2019-06-12 Postanowienie Postanowienie nr 208/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Węgrowa
2019 7381 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym
2019 7382 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 51/VIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7383 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 52/VIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 7384 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2019 7385 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 83/XI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
2019 7386 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2019 rok.
2019 7387 2019-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.28.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019.
2019 7388 2019-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 7389 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 45/2019 Zarządu Powiatu w Przysusze z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu przysuskiego za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu przysuskiego.
2019 7390 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Przysusze wotum zaufania
2019 7391 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za 2018 rok.
2019 7392 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Przysusze z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
2019 7393 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Rusinowie Koneckim
2019 7394 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły Specjalnej I  stopnia w Goździkowie
2019 7395 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 55.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna
2019 7396 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 56.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 7397 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 57.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Glinianka Wrzosowa - Wawrzyniecka”
2019 7398 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 58.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Polna Bis – obszar planistyczny „A”
2019 7399 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 59.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 165.XLVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania przestrzeni publicznej w Wiązownie nazwy „Gminny Park Centrum” i wprowadzenia regulaminu korzystania z ww. Parku
2019 7400 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 60.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 31.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz trybu ich pobierania
2019 7401 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 61.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Góraszka
2019 7402 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 62.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów
2019 7403 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 63.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wola Ducka
2019 7404 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 71.IX.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Duchnów Aktywizacja Gospodarcza II"
2019 7405 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 75.IX.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 32.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Gminnego "Mój Rynek" w Wiązownie
2019 7406 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 77.IX.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe
2019 7407 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu geodezyjnego Bieżunia.
2019 7408 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu geodezyjnego Bieżunia.
2019 7409 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2019.
2019 7410 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 7411 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Bieżuń".
2019 7412 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową,przebudową,remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2019 7413 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Brok.
2019 7414 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych.
2019 7415 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/38/1990 Rady Gminy i Miasta w Broku z dnia 15 grudnia 1990 r.
2019 7416 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bojany
2019 7417 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brok
2019 7418 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzostowa
2019 7419 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/41/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czuraj
2019 7420 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaczkowo Nowe
2019 7421 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaczkowo Stare
2019 7422 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/44/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Laskowizna
2019 7423 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Miasto
2019 7424 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/46/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zamoście
2019 7425 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/48/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brok.
2019 7426 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/49/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brok, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 7427 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/51/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brok lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2019 7428 2019-06-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2019 Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: „Budowa drogi Sulęcin-Kolonia”
2019 7429 2019-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.076.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
2019 7430 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 71/VIII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek”
2019 7431 2019-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2019
2019 7432 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 54/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 7433 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skaryszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7434 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Skaryszew
2019 7435 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia promujące gminę.
2019 7436 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2019 7437 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII / 54 / 2019 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/278/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Pionki
2019 7438 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII / 55 / 2019 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2019 7439 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII / 56 / 2019 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2019 7440 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/ 57 /2019 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 7441 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/51 /2019 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7442 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Pionki
2019 7443 2019-06-13 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu radomskiego, zwoleńskiego i kozienickiego
2019 7444 2019-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 41 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Nowy Duninów
2019 7445 2019-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 42 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta Legionowo
2019 7446 2019-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 43 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Radzanów
2019 7447 2019-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 44 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Leszno
2019 7448 2019-06-14 Decyzja Decyzja nr OGD.4210.10.2019.1331.XVII.KG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 czerwca 2019 r.
2019 7449 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych.
2019 7450 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
2019 7451 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr X/51/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2019 7452 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 68/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 7453 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 71/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa
2019 7454 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 72/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 7455 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 73/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie miasta Józefowa
2019 7456 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 74/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 7457 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 76/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Józefowa na lata 2019 - 2023
2019 7458 2019-06-14 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.11.7.2019.561.XIV.RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Kozienicach
2019 7459 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 63/VII/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 7460 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uznania drzew za pomnik przyrody
2019 7461 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty na dofinansowanie opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki oraz w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych w Czerwinie i w Myszyńcu
2019 7462 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/27/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Chlewiska w 2019 r.
2019 7463 2019-06-14 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Osieck realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowości Sewerynów należącej do Gminy Sobienie-Jeziory, w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku
2019 7464 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 39.VI.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Lipowiec Kościelny
2019 7465 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 7466 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale nr 48/V/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świercze w 2019 roku
2019 7467 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 7468 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2019 7469 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/54/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz określenia sezonu kąpielowego
2019 7470 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 7471 2019-06-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy Radziejowice w żłobkach lub klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa
2019 7472 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 90/VII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola
2019 7473 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 103/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna
2019 7474 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 91/VII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola
2019 7475 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 92/VIII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna (teren przy ulicy Mleczarskiej)
2019 7476 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 96/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna
2019 7477 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 97/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Mysiadło, Zgorzała, Nowa Iwiczna
2019 7478 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Grójec
2019 7479 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/252/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok
2019 7480 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/269/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn – część B
2019 7481 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/274/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Integracyjnego nr 137 im. Janusza Korczaka w Warszawie, ul. Zagłoby 11 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2019 7482 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/275/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 418 w Warszawie, ul. J. M. Szancera 7 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2019 7483 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/276/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 439 w Warszawie, ul. W. Sławka 2a oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2019 7484 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/277/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 441 w Warszawie, ul. S. Wojciechowskiego 13
2019 7485 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/278/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 379 im. Szarych Szeregów w Warszawie, ul. Turmoncka 2 i CLXII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Turmoncka 2 w Zespół Szkół nr 128 w Warszawie, ul. Turmoncka 2.
2019 7486 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/279/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyłączenia LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 z Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 oraz jego przekształcenia poprzez zmianę siedziby
2019 7487 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/281/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 326 „Chatka Skrzatka” w Warszawie, ul. Bernardyńska 14
2019 7488 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/282/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 11 w Warszawie, ul. Kazimierzowska 60 z Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie, ul. Kazimierzowska 60
2019 7489 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/283/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 49 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Wiśniowa 56 z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, ul. Wiśniowa 56
2019 7490 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/284/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 51 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Bełska 1/3 z Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego w Warszawie, ul. Bełska 1/3
2019 7491 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/285/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie, ul. M. Gandhiego 13
2019 7492 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/286/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 52 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Krasnołęcka 3 z Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystyczno – Gastronomicznych nr 1 w Warszawie, ul. Krasnołęcka 3
2019 7493 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/287/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 28 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Ogrodowa 16 z Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie, ul. Ogrodowa 16
2019 7494 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/289/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 287 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A
2019 7495 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/290/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 24
2019 7496 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/291/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty „Dzieci Warszawy” w Warszawie, ul. Międzyborska 70
2019 7497 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/292/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany adresu Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana w Warszawie, ul. A. Nobla 18/26
2019 7498 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/293/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 57 w Warszawie, ul. Pustelnicka 35
2019 7499 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/294/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 143 w Warszawie, ul. L. Kickiego 5
2019 7500 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/295/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy
2019 7501 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/297/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2019 7502 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/298/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dzieci tych osób
2019 7503 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/299/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 7504 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/303/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2019 7505 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/306/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 7506 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/307/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 7507 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/308/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Kultury Ochoty
2019 7508 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/309/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
2019 7509 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/312/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2019 7510 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/313/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2019 7511 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/314/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i nadania nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2019 7512 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/315/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2019 7513 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/316/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2019 7514 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/317/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2019 7515 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/318/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2019 7516 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/319/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2019 7517 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/320/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2019 7518 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/321/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2019 7519 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 139/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szczęsne w rejonie ul. Orlej i ul. Łagodnej w gminie Grodzisk Mazowiecki- Etap I
2019 7520 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 7521 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2019 7522 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 7523 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 7524 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.80.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 7525 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.81.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7526 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.82.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 7527 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.83.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów ocen wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2019 7528 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.84.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI.58.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 7529 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.85.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Halinów
2019 7530 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.87.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI.264.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 7531 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.88.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7532 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/053/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi.
2019 7533 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/054/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/041/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 7534 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/055/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi
2019 7535 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/056/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2019 7536 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/057/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 7537 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/058/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach.
2019 7538 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/91/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 7539 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/93/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
2019 7540 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/94/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Siedlce
2019 7541 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/95/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie stypendiów sportowych
2019 7542 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/96/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. uchylająca Uchwałę Nr VI/48/2019 w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Siedlce.
2019 7543 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/97/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klasy III oraz uczniom oddziałów klasy VI w publicznych szkołach podstawowych,powstałych z przekształcenia gimnazjów.
2019 7544 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/105/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Siedleckiego Programu Wsparcia Weteranów
2019 7545 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/106/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2019 rok
2019 7546 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/29/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Garbatka-Letnisko za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Garbatka-Letnisko
2019 7547 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/67/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego
2019 7548 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/65/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 7549 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z terenu obiektu Centrum integracyjnego w miejscowości Borki Siedleckie
2019 7550 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
2019 7551 2019-06-17 Postanowienie Postanowienie nr 987/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Otwocka
2019 7552 2019-06-17 Postanowienie Postanowienie nr 989/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornej
2019 7553 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/51/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 7554 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/56/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 7555 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/52/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2019 7556 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 62/VII/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7557 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 61/VII/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7558 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rady Miasta Iłża z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża
2019 7559 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Miasta Iłża z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Iłża dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe działających na terenie gminy Iłża, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji.
2019 7560 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/21/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7561 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/23/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Gielniów
2019 7562 2019-06-17 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.1.2018 Starosty Wołomińskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. o ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 – Arciechów, gmina Radzymin
2019 7563 2019-06-17 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.5.2016 Starosty Wołomińskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. o ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0040 – Cięciwa, gmina Wołomin
2019 7564 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/48/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 26 kwietnia 2019 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Parysów nr VII/37/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Parysowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie w Publicznym Przedszkolu w Parysowie
2019 7565 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/49/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Parysów na lata 2019–2024
2019 7566 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7567 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna
2019 7568 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Opinogóra Górna
2019 7569 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 7570 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 7571 2019-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/WF/2019 Burmistrza Miasta Sierpc z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok.
2019 7572 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 81/XI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu na lata 2019-2020 Przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Sierpca nr 406/LII/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku
2019 7573 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2019 7574 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radziejowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 7575 2019-06-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 czerwca 2019 r. Porozumienie międzygminne w sprawie współdziałania Miasta Ostrów Mazowiecka i Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli i z powrotem.
2019 7576 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 47/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 121/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Anielin-Belin
2019 7577 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/158/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sochaczew.
2019 7578 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/49/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kampinos oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7579 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII.36.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jasieniec
2019 7580 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2019 7581 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Lutocin.
2019 7582 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 30/VI/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłów w 2019 roku.
2019 7583 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 60/VI/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Wyrzyki-Pękale dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości z "Wyrzyki-Pękale" na "Pękale"
2019 7584 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 50/VI/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świercze
2019 7585 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świercze oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7586 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejowice
2019 7587 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik/worek o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
2019 7588 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 7589 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku, na terenie Gminy Radziejowice.
2019 7590 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku.
2019 7591 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/86/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2019 7592 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia statutów sołectw
2019 7593 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/58/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia statutów sołectw
2019 7594 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VI.34.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Białobrzeskiego
2019 7595 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VI.35.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Białobrzeskiego
2019 7596 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VI.36.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Białobrzeskiego
2019 7597 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VI.38.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 7598 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII.44.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI.38.19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 7599 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII.48.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV.121.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica
2019 7600 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 44/VI/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2019 7601 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 45/VI/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2019 7602 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 46/VI/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2019 7603 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 51/VI/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo.
2019 7604 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2019 7605 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołymin – Ośrodek
2019 7606 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 7607 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/63/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kobylin, gmina Grójec
2019 7608 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie nazw oraz przebiegu ulic w Grójcu
2019 7609 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/65/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie projektu ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grójec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7610 2019-06-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.108.2019.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 czerwca 2019 r. Rada Gminy Celestynów
2019 7611 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/54/19 Rady Gminy Wilga z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/42/19 Rady Gminy Wilga z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz ryczałtu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
2019 7612 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/55/19 Rady Gminy Wilga z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/200/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Wilga przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
2019 7613 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/56/19 Rady Gminy Wilga z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
2019 7614 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/57/19 Rady Gminy Wilga z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rodzinny Park Rozrywki Wodna Kraina.
2019 7615 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XII/90/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 7616 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XII/99/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
2019 7617 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XII/101/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie Programu Rodzina 3+ na trenie Miasta Otwocka
2019 7618 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XII/102/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Otwocka
2019 7619 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Otwocka, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
2019 7620 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki
2019 7621 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2019 7622 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV / 177 / 2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łomiankach i nadania jej statutu
2019 7623 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 7624 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 38/VIII/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 7625 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 36/VIII/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawieustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7626 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 37/VIII/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłów
2019 7627 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 7628 2019-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 17 czerwca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szreńsku przeprowadzonych w dniu 16 czerwca 2019 r.
2019 7629 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII.56.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych
2019 7630 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sobolew”.
2019 7631 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 56/VII/19 Rady Gminy Załuski z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2019 7632 2019-06-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Starosty Grodziskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Grodziskim
2019 7633 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 106/X/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego. z dnia 6 czerwca 2019 roku
2019 7634 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia w Gminie Pokrzywnica programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023
2019 7635 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 7636 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu ”
2019 7637 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawi ustalenia pensum dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w grupach obejmujących dzieci 6-letnie i młodsze
2019 7638 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2019 7639 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/40/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pokrzywnica
2019 7640 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 7641 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 7642 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów oraz warunków całkowitego zwolnienia z tej opłaty
2019 7643 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w  placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów
2019 7644 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Górkach działającej w ramach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Górkach w Samorządowe Przedszkole w Górkach
2019 7645 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów
2019 7646 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Platerów oraz określenia granic obwodów tych szkół
2019 7647 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
2019 7648 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7649 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały NR XIX/151/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 września 2016 roku w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
2019 7650 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stanisławów na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stanisławów
2019 7651 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2019 7652 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Stanisławów
2019 7653 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Stanisławów
2019 7654 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/75/08 Gminy Stanisławów z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów, gm. Stanisławów
2019 7655 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2019 rok
2019 7656 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 27/VI/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szulborze Wielkie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 7657 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 28/VI/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu ,, Posiłek w szkole i w domu‘’ na lata 2019-2023 na terenie gminy Szulborze Wielkie.
2019 7658 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 29/VI/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7659 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 30/VI/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2019 7660 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 64/VII/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok
2019 7661 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 65/VII//2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 7662 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 66/VII/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z systemu Podkowiański Rower Miejski (PROM) na terenie Miasta Podkowa Leśna
2019 7663 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/82/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2019 rok
2019 7664 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/85/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliszew w 2019 r.
2019 7665 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/88/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Michałów - Reginów, gm. Wieliszew.
2019 7666 2019-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy
2019 7667 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII.0007.60.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 7668 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII.0007.61.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w Gminnym Przedszkolu w Siennicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Siennica
2019 7669 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII.0007.64.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Siennica
2019 7670 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX.51.2019 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty
2019 7671 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX .52. 2019 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XII.77.2016 Rady Gminy Potworów z dnia 11 lutego 2016r w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Potworów oraz zagospodarowania tych odpadów
2019 7672 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/34/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Garbatka-Letnisko
2019 7673 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczutowo
2019 7674 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczutowo
2019 7675 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczutowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7676 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 2019 r. W sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Szczutowo
2019 7677 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/77/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 7678 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Szczutowo w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019 – 2023.
2019 7679 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 7680 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 3.47.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XIII/79/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 7681 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 8.121.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr 34/V/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.
2019 7682 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 8.123.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VI/8/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właścicieli nieruchomości.
2019 7683 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 8.126.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr VI/68/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki.
2019 7684 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 8.127.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr III/32/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 7685 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII.38.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 7686 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX.60.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 7687 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII.44.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 7688 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII.62.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
2019 7689 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII.65.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III.16.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków.
2019 7690 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII.67.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2019 7691 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII.68.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2019 7692 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII.74.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa
2019 7693 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII.76.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody
2019 7694 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 7695 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/132/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.
2019 7696 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy działce o nr 425/13 stanowiącej wewnętrzną drogę w miejscowości Cerekiew w Gminie Zakrzew.
2019 7697 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy działkom o nr 371/2 i 371/3 stanowiącym wewnętrzną drogę w miejscowości Janiszew w Gminie Zakrzew.
2019 7698 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego i nadania statutu.
2019 7699 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym w Kosowie Lackim.
2019 7700 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII /40/ 2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 7701 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Kosów Lacki
2019 7702 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7703 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maciejowice, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 7704 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.58.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2019 7705 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.57.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/163/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Jednorożec, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach
2019 7706 2019-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 185/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2019
2019 7707 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/98/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Teresin
2019 7708 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin
2019 7709 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr X/45/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2019.
2019 7710 2019-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019  Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 7711 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 107/VIII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie
2019 7712 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 108/VIII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie
2019 7713 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 48.IX.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
2019 7714 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr X.40.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 7715 2019-06-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa mazowieckiego
2019 7716 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr 101/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 7717 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr 102/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2019 7718 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/56/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec
2019 7719 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów, obszary F, G
2019 7720 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.50.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Różan
2019 7721 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.53.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska
2019 7722 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.54.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty i opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 7723 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.55.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2019 7724 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.56.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 7725 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.57.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Różan publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 7726 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.58.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Różan oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7727 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Skórzec oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów
2019 7728 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/56/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Skórzec, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystanych dotacji
2019 7729 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/130/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 7730 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/132/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z parkingu w systemie ,,PARKUJ I JEDŹ” przy ul. Długiej w Płochocinie
2019 7731 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/57/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2020 w Mieście i Gminie Łosice
2019 7732 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr X/61/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 7733 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/102/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/93/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.
2019 7734 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/103/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/95/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2019 roku
2019 7735 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Baranów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 7736 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Baranów jest organem prowadzącym.
2019 7737 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7738 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VI/8/61/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 7739 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.56.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Dębe Wielkie
2019 7740 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 93/IX/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 7741 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 94/IX/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna
2019 7742 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 95/IX/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna w 2019 r.
2019 7743 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 96/IX/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji targowiska „Mój Rynek” i regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska
2019 7744 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 98/IX/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Małkinia Górna
2019 7745 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 100/IX/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 7746 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 52/VII/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 27/IV/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 7747 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 53/VII/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 7748 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 51/VII/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zatorach, Zakładowi Usług Komunalnych w Zatorach i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zatorach przez Urząd Gminy w Zatorach.
2019 7749 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr IX.61.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 7750 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr IX.65.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r
2019 7751 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII.42.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów na rok 2019 r.
2019 7752 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII.47.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów
2019 7753 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/53/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019
2019 7754 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/54/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 7755 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 52/VIII/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sierpc.
2019 7756 2019-06-24 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 22 maja 2019 r. Porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2)p. Marek Renik - Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) p. Witold Stefan Kikolski - Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 7757 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr Nr 61/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów – część I
2019 7758 2019-06-24 Postanowienie Postanowienie nr 992/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawa
2019 7759 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/44/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023
2019 7760 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
2019 7761 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/46/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/14/18 Rady Gminy Nur z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 –2023
2019 7762 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nur
2019 7763 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nur oraz określenia granic ich i obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 7764 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Nur
2019 7765 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Sulejówek
2019 7766 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Obryte
2019 7767 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Obryte oraz określenia granic ich obwodów
2019 7768 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Obryte
2019 7769 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 7770 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego 2020
2019 7771 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/68/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy Warka dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Warka, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji
2019 7772 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/69/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7773 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/70/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 7774 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/72/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7775 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Sadowne
2019 7776 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/17/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niesamorządowych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie gminy Nieporęt, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 7777 2019-06-24 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, od 1 września 2019 roku
2019 7778 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego
2019 7779 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 70.IX.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Malcanów Akacjowa"
2019 7780 2019-06-24 Porozumienie Porozumienie nr 1/WWS-III/P/54/2019 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Gminy Miasto Płock uczestnictwa czterech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mirosławiu oraz pięciu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Męczeninie.
2019 7781 2019-06-24 Porozumienie Porozumienie nr 2/WWS-III/P/55/2019 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Płockiego uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Płocku.
2019 7782 2019-06-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Stoczek
2019 7783 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 7784 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rzewnie
2019 7785 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzewnie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 wrzesnia 2019r.
2019 7786 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr 61/VII/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
2019 7787 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr 64/VII/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lubowidz na rok 2019
2019 7788 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lubowidz z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Lubowidz na rok 2019
2019 7789 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr 65/VII/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lubowidz
2019 7790 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr 66/VII/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 7791 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr 69/VII/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 7792 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.2.2019 Wójta Gminy Troszyn z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 7793 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.4.2019 Wójta Gminy Troszyn z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 7794 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.5.2019 Wójta Gminy Troszyn z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 7795 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.9.2019 Wójta Gminy Troszyn z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 7796 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.17.2019 Wójta Gminy Troszyn z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 7797 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.20.2019 Wójta Gminy Troszyn z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 7798 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.24.2019 Wójta Gminy Troszyn z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 7799 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/159/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż
2019 7800 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019 r. sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż
2019 7801 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Raciąż w rejonie ulicy Płockiej
2019 7802 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Raciąż, w granicach, obejmujących tereny oznaczone symbolami obszarów od A do S , zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej Raciążu z dnia 29 marca 2004 roku Nr XII/91/2004r. : Obszar A [o pow. ok. 32,4 ha] - ulicami 19 stycznia, Zawoda, granicą miasta od wschodu, północny brzegiem rzeki Raciążnicy, od południa do ul. 19 Stycznia; Obszar B [o pow. ok. 26,2 ha]- ulicami Barańskiego, Warszawską, granicami działek o nr 1616, 1615, 1614, 1613, 1612, 1611,1610, 1609/1, 1628 , 1607/1 , 1603  część działki 1602, 1586, 1581  i północną linią rozgraniczającą ulicy Kilińskiego, granicami działek 1556/1, 1555 oraz południowy brzegiem rzeki Raciążnicy od północy granica miasta od rzeki Raciążnicy do ul. Barańskiego od wschodu; Obszar C [o pow. ok. 2,1 ha] - ulicą bez nazwy na przedłużeniu drogi polnej po zachodniej stronie cmentarza komunalnego do rowu melioracyjnego, południowy skrajem rowu, zachodnia granicą działki nr 719 do granicy cmentarza, północna granicą cmentarza Parafialnego do drogi bez nazwy po jego zachodniej stronie;, Obszar D [o pow. ok. 41,0 ha] – północna linią rozgraniczającą ulicy Płockiej do granicy miasta, od zachodu granicą miasta do linii kolejowej i dalej do rowu melioracyjnego po północnej stronie rzeki, od północy południowym skrajem rowu melioracyjnego na przedłużeniu ulicy Polnej, ulicą Polną do linii pomiędzy ulicami Polną i 11- go Listopada przy wschodniej granicy działki nr 872/1 do północy granicy terenu kolei po południowej stronie ulicy 11-go Listopada, dalej aż do linii wybiegającej na północny -wschód przez teren kolei do skrzyżowania ulic Dworcowej i Płockiej aż do północnej linii rozgraniczającej ulicy Płockiej; Obszar E [o pow. ok. 6,5 ha] - ulicami Polną od północy, wschodnią granicą działki 1251/10 od wschodu do skrzyżowania ulic 11 listopada i Płockiej i północną linią rozgraniczającą ulicy Płockiej do skrzyżowania ulic Płockiej i 
2019 7803 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Raciąż
2019 7804 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7805 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczy w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 7806 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.36.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku
2019 7807 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.37.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 7808 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 7809 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr 112/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 7810 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr 113/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019 7811 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/19 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2019 rok
2019 7812 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/19 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2019 rok
2019 7813 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2019
2019 7814 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019
2019 7815 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VI.47.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 7816 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr XI/54/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
2019 7817 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/68/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2019
2019 7818 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Gminy Jadów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 7819 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII / 46 / 2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2019 rok.
2019 7820 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr 86/2019 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2019 rok
2019 7821 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2019 Burmistrza Przasnysza z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 7822 2019-06-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 32/2019 Starosty Przasnyskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2019 7823 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok
2019 7824 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019
2019 7825 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/19 Burmistrza Szydłowca z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury
2019 7826 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Stołówka Gminna w Miastkowie Kościelnym i nadania statutu
2019 7827 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/19 Burmistrza Szydłowca z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2018 rok
2019 7828 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 25.2019 Wójta Gminy Prażmów z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok
2019 7829 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr 72/28/2019 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2019 rok
2019 7830 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.
2019 7831 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr 102/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.
2019 7832 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7833 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr 161/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2019 rok.
2019 7834 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 7835 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Mochowo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2018
2019 7836 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr 36/VIII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 13/III/2018
2019 7837 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 7838 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII.53.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 7839 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/66/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok
2019 7840 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/58/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
2019 7841 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 57 /2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019  Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 7842 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2019
2019 7843 2019-06-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.120.2019.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2019 r. Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim
2019 7844 2019-06-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.111.2019.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2019 r. Rada Gminy Wiskitki
2019 7845 2019-06-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-S.4131.5.2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2019 r. Rada Miejska w Łochowie
2019 7846 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych
2019 7847 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckemu na modernizację dróg powiatowych
2019 7848 2019-06-26 Postanowienie Postanowienie nr 995/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Otwocka
2019 7849 2019-06-26 Postanowienie Postanowienie nr 317/2019 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miasta Płocka
2019 7850 2019-06-26 Postanowienie Postanowienie nr 316/2019 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Nowej Suchej
2019 7851 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/58/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie
2019 7852 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7853 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo
2019 7854 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 lipca 2015 r. dotyczącej zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Karczewa w przedmiocie Budżetu Partycypacyjnego
2019 7855 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 7856 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr 58/XI/2019 Wójta Gminy Iłów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Iłów
2019 7857 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII.85.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody
2019 7858 2019-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 24 czerwca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Błotnica przeprowadzonych w dniu 23 czerwca 2019 r.
2019 7859 2019-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 3/2019 Starosty Płockiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Powiatu z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat
2019 7860 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VII.60.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zapewnienia dowożenia uczniów do szkół i dzieci do oddziałów przedszkolnych, wobec których Gmina Raciąż nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu
2019 7861 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego Gminy Tarczyn na 2020 rok
2019 7862 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/79/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tarczyn oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2019 7863 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/80/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 czerwca 2019 r. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 7864 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/84/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Nosy w gminie Tarczyn.
2019 7865 2019-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2018
2019 7866 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 7867 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedzna oraz okreslenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 7868 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miedzna na lata 2019-2023".
2019 7869 2019-06-26 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 lutego 2019 r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. zawartego pomiędzy Powiatem Radomskim a Pawiatem Białobrzeskim o współpracy w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2019 7870 2019-06-26 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 26 marca 2019 r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. zawartego pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Zwoleńskim o wpółpracy w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2019 7871 2019-06-26 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 marca 2019 r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. zawartego pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Kozienickim o współpracy w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2019 7872 2019-06-26 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 13 maja 2019 r. do porozumienia z dnia 25 listopada 2015 r. zawartego pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Szydłowieckim o współpracy w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2019 7873 2019-06-26 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. zawartego pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Przysuskim o współpracy w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2019 7874 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Groszowice gmina Jedlnia-Letnisko - „Oficerska”.
2019 7875 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/74/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Sadków gmina Jedlnia-Letnisko - „Północna”.
2019 7876 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko - „Poprzeczna”.
2019 7877 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko - „Nowa”.
2019 7878 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko - „Miła”.
2019 7879 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/81/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Zwoleń
2019 7880 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/82/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zwoleń, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 7881 2019-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 22.2019 Wójta Gminy Mokobody z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych jednostek za 2018 rok
2019 7882 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 229/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7883 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7884 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 231/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7885 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 232/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7886 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 233/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7887 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 234/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7888 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 235/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7889 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 236/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7890 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 237/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Piaseczno dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Piaseczno, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji
2019 7891 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 238/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r.
2019 7892 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 228/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1526/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie
2019 7893 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 243/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy PORANNA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno
2019 7894 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 7895 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019.
2019 7896 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Przasnyskiego, od dnia 1 września 2019  r.
2019 7897 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego.
2019 7898 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Przasnyskiego.
2019 7899 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 108/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów
2019 7900 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 109/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 7901 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 111/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Ciechanowskiemu Ośrodkowi Edukacji Kulturalnej „STUDIO” w Ciechanowie
2019 7902 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 112/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Nauki Torus oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Ciechanów uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Parku Nauki Torus
2019 7903 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 114/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2019 7904 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 115/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 64/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 roku
2019 7905 2019-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019
2019 7906 2019-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019
2019 7907 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 72/2019 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok
2019 7908 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 75/2019 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok
2019 7909 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr V.27.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola – etap II
2019 7910 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII.60.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7911 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII.65.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów
2019 7912 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VII/43/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok
2019 7913 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2019 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 7914 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/81/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów
2019 7915 2019-06-27 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie
2019 7916 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2019 rok
2019 7917 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk
2019 7918 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII.84.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 7919 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/270/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa
2019 7920 2019-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.
2019 7921 2019-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.
2019 7922 2019-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2019 r. i  Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.
2019 7923 2019-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.
2019 7924 2019-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r
2019 7925 2019-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.
2019 7926 2019-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.
2019 7927 2019-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 135/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.
2019 7928 2019-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 144/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.
2019 7929 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastrząb oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 7930 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jastrząb.
2019 7931 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 7932 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Jastrząb
2019 7933 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Jastrząb
2019 7934 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/65/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 7935 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/67/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków i wynagrodzenia za inkaso
2019 7936 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/68/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2019 7937 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/69/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
2019 7938 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/71/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Somiance
2019 7939 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 84/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok
2019 7940 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 88/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: „Warszawska Opera Kameralna”
2019 7941 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 89/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Naruszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2019 7942 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 95/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim
2019 7943 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Łąck przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Łąck
2019 7944 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łąck
2019 7945 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łąck oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7946 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Łąck w 2019 roku
2019 7947 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck
2019 7948 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VII.44.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 7949 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VII.45.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 7950 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VII.46.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 7951 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów oraz przez inne organy, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7952 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII.52.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzóza
2019 7953 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stupsk
2019 7954 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/85/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego przejmowania na własność Gminy Cegłów nieruchomości stanowiących działki pod komunikację ogólnodostępną
2019 7955 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr V/64/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2019 rok
2019 7956 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr V/69/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 7957 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr V/70/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenie sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Myszyniec w 2019 roku
2019 7958 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr V/71/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2019 7959 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 128/X/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 606/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 7960 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 131/X/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 55/V/2019 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2019 roku.
2019 7961 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 132/X/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Radzymin na lata 2019-2023.
2019 7962 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 154/X/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 392/XXXV/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Radzymińska Karta Mieszkańca”
2019 7963 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 155/X/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019.
2019 7964 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 127/X/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2019 7965 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII.40.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prażmów za rok 2018
2019 7966 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII.41.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Prażmów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
2019 7967 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII.43.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7968 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII.57.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Biały Ług
2019 7969 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII.58.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dobrzenica
2019 7970 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII.68.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których Gmina Prażmów jest organem prowadzącym.
2019 7971 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 87.X.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Pęclin
2019 7972 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 89.X.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie gminy Wiązowna w roku 2019 miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca
2019 7973 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 91.X.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna
2019 7974 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XI.128.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Nadarzyn
2019 7975 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XI.133.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2018 rok
2019 7976 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o przeprowadzeniu z mieszkańcami Gminy Szreńsk konsultacji dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Szreńsk.
2019 7977 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków, stanowiących dochód Gminy Szreńsk.
2019 7978 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Magnuszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r.
2019 7979 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2019 7980 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 69/X/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat.
2019 7981 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 70/X/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych Miasto i Gminę Gąbin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 7982 2019-06-28 Postanowienie Postanowienie nr 318/2019 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego do Rady Miasta Płocka
2019 7983 2019-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2019 r.
2019 7984 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XIII/82/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7985 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 223/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
2019 7986 2019-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Orońsko z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury
2019 7987 2019-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Gniewoszowie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2018r, sprawozdań z wykonania planów finansowych : Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i SP ZOZ w Gniewoszowie za 2018r oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Gniewoszów.
2019 7988 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/37/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Babice.
2019 7989 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/38/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Budziska.
2019 7990 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/39/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Damianów.
2019 7991 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/40/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Derlatka.
2019 7992 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/41/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dębówka.
2019 7993 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/42/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dudki.
2019 7994 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/43/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Elżbietów.
2019 7995 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/44/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jabłonowiec.
2019 7996 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/45/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Komory.
2019 7997 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/46/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Korytnica.
2019 7998 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/47/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kozice.
2019 7999 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/49/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Majdan.
2019 8000 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/48/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kruszyna.
2019 8001 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/50/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mroków.
2019 8002 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/51/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nowiny Życkie.
2019 8003 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/52/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ochodne.
2019 8004 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/53/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Piotrówek.
2019 8005 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/54/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pdebłocie.
2019 8006 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/55/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Prandocin.
2019 8007 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/56/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ruda.
2019 8008 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/57/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Skruda.
2019 8009 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/58/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Trojanów.
2019 8010 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/59/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Więcków.
2019 8011 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/60/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wola Korycka Dolna.
2019 8012 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/61/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wola Korycka Górna.
2019 8013 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/62/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wola Życka.
2019 8014 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/63/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Żabianka.
2019 8015 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/64/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Życzyn.
2019 8016 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu przy zwrocie kosztów podróży służbowej radnego pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy
2019 8017 2019-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
2019 8018 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/60/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2019 8019 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/61/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej w Mińsku Mazowiecki oraz nadania jej statutu
2019 8020 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/62/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli
2019 8021 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/63/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Miński osoby prawne lub fizyczne i niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 8022 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/64/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2019 8023 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/66/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 8024 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/85/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha
2019 8025 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/86/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/69/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021
2019 8026 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/87/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/70/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2024”.
2019 8027 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/88/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/75/2019 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Sucha na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”
2019 8028 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Sucha
2019 8029 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/77/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku
2019 8030 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/9/65/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 8031 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/9/70/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej im.Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
2019 8032 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rusinów wotum zaufania
2019 8033 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rusinów za 2018 rok
2019 8034 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
2019 8035 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rusinów
2019 8036 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rusinów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8037 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie odbierania i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 8038 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19 w Przedszkole Publiczne Nr 21 w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19
2019 8039 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/184/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lotników Polskich w Radomiu, ul. Długojowska 6 w Przedszkole Publiczne Nr 20 w Radomiu, ul. Długojowska 6 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Radomiu, ul. Długojowska 6
2019 8040 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu, ul. Prospera Jarzyńskiego 3 w Przedszkole Publiczne Nr 26 w Radomiu, ul.Prospera Jarzyńskiego 3 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Radomiu,ul. Prospera Jarzyńskiego 3
2019 8041 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/186/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 395/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych
2019 8042 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/187/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023".
2019 8043 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/192/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w ramach lokalnego programu Gminy Miasta Radomia "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019 oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2019 8044 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Garwolin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 8045 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Otwockim
2019 8046 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XI/55/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Regimin uprawnienia do stanowienia ich wysokości.
2019 8047 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX.83.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2019 8048 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX.87.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mińsk Mazowiecki w formie budżetu obywatelskiego na rok 2020
2019 8049 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX.90.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2019
2019 8050 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX.92.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 8051 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/ 73/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowo na rok 2019”
2019 8052 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/78/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowo oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 8053 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Dobre z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i diet dla radnych .
2019 8054 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Gminy Dobre z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich będzie przysługiwała dieta przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysom .
2019 8055 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy Dobre z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/127/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre .
2019 8056 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stupsk oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 8057 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stupsk
2019 8058 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stupsk
2019 8059 2019-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego
2019 8060 2019-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa mazowieckiego