Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Maj 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5829 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/193/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miedzna.
2019 5830 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr V/39/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 5831 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stoczek
2019 5832 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci ośmioletnich publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochaczew
2019 5833 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 5834 2019-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Nadarzyn
2019 5835 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/76/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5836 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/75/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 5837 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2019
2019 5838 2019-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2019 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki, Pułtuskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego w Pułtusku za rok 2018
2019 5839 2019-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 26/03/2019 Burmistrza Miasta Karczew; Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Karczew realizacji zadania publicznego Gminy Otwock w zakresie pomocy społecznej polegającej na objęciu mieszkańców Gminy Otwock opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Karczewie, gm. Karczew. pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Gminą Otwock reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Otwocka Jarosława Tomasza Margielskiego a Gminą Karczew reprezentowaną przez Burmistrza Michała Rudzkiego
2019 5840 2019-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Karczewa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2018 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew
2019 5841 2019-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Karczewa z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2018 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew
2019 5842 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 5843 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/89/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Góra Kalwaria
2019 5844 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/91/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Górze Kalwarii
2019 5845 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/92/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań, zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Góra Kalwaria, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
2019 5846 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/93/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2019 5847 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/95/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Baniocha – osiedle Wilczynek
2019 5848 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/100/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5849 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 5850 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piastów oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 5851 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5852 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 5853 2019-05-06 Postanowienie Postanowienie nr 110/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Gminie Skórzec
2019 5854 2019-05-06 Postanowienie Postanowienie nr 30/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Grójec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5855 2019-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr DRD1-775/2/15/19 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 29 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy w Solcu nad Wisłą przeprowadzonych w dniu 28 kwietnia 2019 r.
2019 5856 2019-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr DRD2-773/1/11/19 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 29 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Goszczynie przeprowadzonych w dniu 28 kwietnia 2019 r.
2019 5857 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2019 5858 2019-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok
2019 5859 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/3/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.
2019 5860 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/33/2019 sprawie przyjęcia Programu „ Karty Mieszkańca Gminy Baranów”.
2019 5861 2019-05-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2110/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r.
2019 5862 2019-05-06 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.6.6.2019.248.XIIzm.ARY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2019 r.
2019 5863 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/101/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/112/03 Rady Gminy Jabłonna z 2.10.2003r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy Jabłonna (t.j. Dz. Urz.Woj. Maz.z 7.11.2003r.)
2019 5864 2019-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 5865 2019-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 5866 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr 51/IX/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5867 2019-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 52.2019 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
2019 5868 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019
2019 5869 2019-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 5870 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr 21/72/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 5871 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zamość w gminie Troszyn – etap I
2019 5872 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 r Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
2019 5873 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Korczew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 5874 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka
2019 5875 2019-05-06 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 marca 2019 r.
2019 5876 2019-05-06 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 5877 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/40/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 5878 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
2019 5879 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII.44.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słubice i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku, oraz zmiany uchwały Nr XVI/111/2004 Rady Gminy Słubice z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Słubice
2019 5880 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 5881 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI-86/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII-595/2018 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 5882 2019-05-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-O.4131.5.2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Andrzejewo
2019 5883 2019-05-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.20.2019.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. Rada Miasta i Gminy Biłobrzegi
2019 5884 2019-05-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.21.2019.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. Rada Gminy w Solcu nad Wisłą
2019 5885 2019-05-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.61.2019.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. Rada Miejska w Grójcu
2019 5886 2019-05-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.72.2019.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Leoncin
2019 5887 2019-05-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.80.2019.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. Rada Miejska w Bieżuniu
2019 5888 2019-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Milanówka
2019 5889 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 128/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5890 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 129/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy – Miasto Płock oraz określenia sezonu kąpielowego.
2019 5891 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 136/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 5892 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 137/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka.
2019 5893 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 139/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów organu prowadzącego, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Płockiej, określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, a także przyznania kryteriom branym pod uwagę w rekrutacji określonej liczby punktów.
2019 5894 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 140/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Izbie Wytrzeźwień w Płocku.
2019 5895 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 141/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.
2019 5896 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 146/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2019 5897 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 61/VII/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
2019 5898 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń.
2019 5899 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5900 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019.
2019 5901 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/15/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Brzeźniczka I i Brzeźniczka II oraz określenie sezonu kąpielowego dla tych miejsc
2019 5902 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/16/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Garbatka-Letnisko.”
2019 5903 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/20/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
2019 5904 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/21/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2019 5905 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.
2019 5906 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 57/VIII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem przyjętym w uchwale Nr 140  Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 5907 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 58/VIII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 5908 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Truskaw
2019 5909 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/57/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
2019 5910 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/59/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów służbowych dla radnych Rady Gminy Izabelin
2019 5911 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin
2019 5912 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V.71.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2019
2019 5913 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V.72.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2019 - 2033
2019 5914 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V.74.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 5915 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V.75.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych publicznych
2019 5916 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 48/VI/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 5917 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego dla osób ubiegających się o ich wydanie
2019 5918 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 83/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 5919 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 84/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019 5920 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
2019 5921 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2019 5922 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim oraz nadania imienia Szkołom wchodzącym w jego skład
2019 5923 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII.59.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok
2019 5924 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII.62.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendium naukowego Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
2019 5925 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII.64.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazw sołectw
2019 5926 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII.68.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mińsk Mazowiecki oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 5927 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII.69.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2019 5928 2019-05-07 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 18 marca 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego, w imieniu którego występują: 1. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2. Marek Renik - Wicestarosta, przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Gostynińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gostynińskiego w imieniu którego występują: 1.Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński 2.Maria Wróblewska – Wicestarosta Gostyniński zwanym dalej „Przyjmującym”.
2019 5929 2019-05-07 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 18 marca 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) p. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2)p. Marek Renik - Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) p. Witold Stefan Kikolski - Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 5930 2019-05-07 Porozumienie Porozumienie nr RB.031.2.2019.MP Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 1 kwietnia 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Ewę Besztak – Starostę Węgrowskiego 2.Marka Renika – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Pawełas zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Grębków, w imieniu której działa Wójt Gminy Grębków – Bogdan Doliński za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Grębków – Moniki Roguskiej zwanym dalej „Przyjmującym” na podstawie odpowiednio dla stron:
2019 5931 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/83/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 5932 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/84/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/61/15 Rady Miejskiej w  Wyszkowie z  dnia 30  kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatków w  drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5933 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/85/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 5934 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5935 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/77/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/499/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom Stypendium Wójta Gminy Siedlce
2019 5936 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/80/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania drogom publicznym i drogom wewnętrznym nazwy ulic w miejscowości Rakowiec
2019 5937 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Skaryszewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie
2019 5938 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Skaryszewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie
2019 5939 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5940 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5941 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego pn. „Nowy Punkt Przedszkolny” przy Szkole Podstawowej w Niedzborzu
2019 5942 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych form wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2019 5943 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegowo na 2019rok
2019 5944 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk.
2019 5945 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku" oraz nadania jej statutu
2019 5946 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nasielsk
2019 5947 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 76/IX/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku.
2019 5948 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 78/IX/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2019 5949 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/44/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia do wysokości 150% kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 5950 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/45/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 5951 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/46/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Regiminie
2019 5952 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 5953 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5954 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmujące dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 5955 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty
2019 5956 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Naruszewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5957 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 49/IX/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej
2019 5958 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 50/IX/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5959 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Helenka
2019 5960 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 5961 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 78/VII/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 5962 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 39\2019 Starosty Kozienickiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Kozienickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2018 rok
2019 5963 2019-05-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Przasnysz z dnia 11 kwietnia 2019 r.
2019 5964 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych Gminy Zwoleń oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3  ustawy – Karta Nauczyciela
2019 5965 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5966 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 5967 2019-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 5968 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 137/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2019 rok
2019 5969 2019-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2018
2019 5970 2019-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2019
2019 5971 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr V/38/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów
2019 5972 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i innych wiekowo, prowadzonych przez Gminę Jakubów
2019 5973 2019-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Dzierzgowo, oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki kultury za 2018 rok.
2019 5974 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/50/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Szydłowiec w 2019 r.
2019 5975 2019-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Jakubów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 5976 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 4.52.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV/22/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadowne przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2019 5977 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 4.54.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr III-202/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
2019 5978 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 4.56.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca
2019 5979 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 4.59.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lutego 2019 r. dotycząca: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr VI/27/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2019 5980 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 4.61.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr LXII/593/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki dotyczących Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego
2019 5981 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 5.66.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie dotycząca orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV/19/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalania wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5982 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 5.72.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 31/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 5983 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 5.77.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr VII/88/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia
2019 5984 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 5.78.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV/20/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 5985 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 5.83.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr V/31/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie opłaty targowej.
2019 5986 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 5.84.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VI/63/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu obywatelskiego
2019 5987 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 5.86.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV-2/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 5988 2019-05-07 Porozumienie Porozumienie nr 2/2019 Starosty Płockiego z dnia 27 marca 2019 r. Powiatu Płockiego i Gminy-Miasto Płock w sprawie powierzenia przez Powiat Miastu w 2019 roku realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej
2019 5989 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/29/2019 Rady Gminy Sokołów Podlaski w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sokołów Podlaski poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 5990 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/30/2019 Rady Gminy Sokołów Podlaski w sprawie zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5991 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokołów Podlaski w 2019 roku
2019 5992 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII.86.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 5993 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII.92.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.288.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 4 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn
2019 5994 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII.103.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2019 5995 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII.104.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany
2019 5996 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII.105.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2019 5997 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX.107.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 5998 2019-05-07 Aneks Aneks nr 3 Starosty Żyrardowskiego z dnia 25 marca 2019 r.
2019 5999 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/43/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korytnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6000 2019-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 6001 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 6002 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "ZAWODZIE".
2019 6003 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr LIII/435/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przasnysz.
2019 6004 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 6005 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
2019 6006 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/84/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 6007 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 1/2019 Zarządu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za rok 2018
2019 6008 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru
2019 6009 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Różan na lata 2019 – 2023
2019 6010 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/7/54/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 6011 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/7/55/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu ciechanowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące
2019 6012 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 6013 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 6014 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Garwolina
2019 6015 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V.30.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Gutkowo
2019 6016 2019-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dębe Wielkie
2019 6017 2019-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/19 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2019 rok
2019 6018 2019-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/19 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2019 rok
2019 6019 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 53/VIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6020 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 54/VIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 6021 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 55/VIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.
2019 6022 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr X/49/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 6023 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6024 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Kornica w 2019 roku.”
2019 6025 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 56/VI/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok
2019 6026 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 57/VI/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”
2019 6027 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 58/VI/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna
2019 6028 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 60/VI/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 6029 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 61/VI/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 6030 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 84/VII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 6031 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 85/VII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6032 2019-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.73.2019 Burmistrza Radzymina z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2019 r.
2019 6033 2019-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019
2019 6034 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok
2019 6035 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
2019 6036 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V.52.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A3” – tereny położone w miejscowościach: Mikanów, Stare Zakole, Zakole Wiktorowo
2019 6037 2019-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2019 r.
2019 6038 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Raszyn.”
2019 6039 2019-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Krasne z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 6040 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 66/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 6041 2019-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej
2019 6042 2019-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.43.2019 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 6043 2019-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/19 Wójta Gminy Korytnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok
2019 6044 2019-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 6045 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego
2019 6046 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 22/74/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 6047 2019-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 6048 2019-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.62.2019.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. Rada Miejska w Grójcu
2019 6049 2019-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.78.2019.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. Rada Miejska w Bieżuniu
2019 6050 2019-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/19 Wójta Gminy Wodynie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2018
2019 6051 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr IX/39/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2019
2019 6052 2019-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr ORO.0050.25.2019 Wójta Gminy Jakubów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia części Zarządzenia Nr 24/2019 roku z dnia 12 kwietnia 2019  dotyczącego zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 6053 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/048/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Białobrzegi oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Białobrzegi.
2019 6054 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/65/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 marca 2019 r. w  sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
2019 6055 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/66/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/138/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wodynie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 6056 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2019 6057 2019-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2019 6058 2019-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Wieliszew
2019 6059 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy Szelków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 6060 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Szelków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szelków.
2019 6061 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy Szelków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szelków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6062 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Szelków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw oraz Statutu Osiedla Bazar na terenie Gminy Szelków.
2019 6063 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Gminy Szelków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Laski do kategorii dróg gminnych.
2019 6064 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Gminy Szelków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Magnuszew Duży do kategorii dróg gminnych.
2019 6065 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy Szelków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Nowy Szelków do kategorii dróg gminnych.
2019 6066 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Szelków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.
2019 6067 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr X/76/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 6068 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawie ustanowienia pomników przyrody znajdujących się na terenie Miasta Otwocka.
2019 6069 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2019 r.
2019 6070 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/59/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2019 6071 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/68/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji Otwockie Centrum Kultury w Otwocku, wyposażenia jej w dodatkowy majątek oraz nadania jej nowego statutu
2019 6072 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 57/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Archutówko
2019 6073 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 58/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Białobrzegi
2019 6074 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 59/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bodzanów
2019 6075 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 60/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Borowice
2019 6076 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 61/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Chodkowo
2019 6077 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 62/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Chodkowo-Działki
2019 6078 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 63/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Cieśle
2019 6079 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 77/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Mąkolin Kolonia
2019 6080 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 64/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Cybulin
2019 6081 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 65/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Garwacz
2019 6082 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 66/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gąsewo
2019 6083 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 78/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Mąkolin
2019 6084 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 79/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Miszewko
2019 6085 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 80/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Miszewo Murowane
2019 6086 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 81/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Niesłuchowo
2019 6087 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 82/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Kanigowo
2019 6088 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 83/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Miszewo
2019 6089 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 84/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Osmolinek
2019 6090 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 85/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Parkoczewo
2019 6091 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 86/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pepłowo
2019 6092 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 87/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Ramutówko
2019 6093 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 88/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Reczyn
2019 6094 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 89/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Stanowo
2019 6095 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2019 6096 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 23/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2019 6097 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 37/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2019 6098 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 41/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2019 6099 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 46/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2019 6100 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 52/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2019 6101 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 54/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2019 6102 2019-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 18.2019 Wójta Gminy Wąsewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2018 rok
2019 6103 2019-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Czosnów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018
2019 6104 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr IV.20.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeziórko - Ustanówek
2019 6105 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/64/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Świętochów gmina Tarczyn
2019 6106 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/66/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6107 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/67/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Siedlce
2019 6108 2019-05-09 Postanowienie Postanowienie nr 93/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawa
2019 6109 2019-05-09 Postanowienie Postanowienie nr 94/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawa
2019 6110 2019-05-09 Postanowienie Postanowienie nr 128/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Milanówka
2019 6111 2019-05-09 Postanowienie Postanowienie nr 129/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Pruszkowskiego
2019 6112 2019-05-09 Postanowienie Postanowienie nr 135/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie
2019 6113 2019-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 29 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Podkowa Leśna przeprowadzonych w dniu 28 kwietnia 2019 r.
2019 6114 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/36/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Paprotnia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6115 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2019
2019 6116 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/60/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Mieście Zielonka
2019 6117 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/61/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielonka”
2019 6118 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 6119 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6120 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6121 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lelis i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 6122 2019-05-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2097/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2018 r.
2019 6123 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 53/VI/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lubowidz
2019 6124 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 57/VI/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 6125 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/16/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Stanisławów Pierwszy - rejon po północnej stronie rzeki Czarnej, w gminie Nieporęt”
2019 6126 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płońsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6127 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego miasta Żelechów i części obrębu geodezyjnego Stefanów w gminie Żelechów
2019 6128 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 6129 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6130 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym w programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 6131 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6132 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/40/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 6133 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 6134 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 6135 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 6136 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033
2019 6137 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr IV/21/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 6138 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Belsk Duży
2019 6139 2019-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.84.2019.AJS Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2019 r. Rada Miejska w Pułtusku
2019 6140 2019-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.85.2019.MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2019 r. Rada Powiatu w Legionowie
2019 6141 2019-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta i Gminy Mordy
2019 6142 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/57/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2019 6143 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019 –2024
2019 6144 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 6145 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Garwolińskiego
2019 6146 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 6147 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/167/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.
2019 6148 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2019 6149 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr X/63/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy dordze.
2019 6150 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2019 6151 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2019 6152 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2019 6153 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Jakotrów
2019 6154 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2019 6155 2019-05-10 Porozumienie Porozumienie nr RB.031.3.2019.MP Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 1 kwietnia 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Ewę Besztak – Starostę Węgrowskiego 2.Marka Renika – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Pawełas zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Stoczek, w imieniu której działa Wójt Gminy Stoczek – Zbigniew Kłusek za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Stoczek – Marzeny Chmury zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 6156 2019-05-10 Porozumienie Porozumienie nr RB.031.4.2019.MP Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 1 kwietnia 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Ewę Besztak – Starostę Węgrowskiego 2.Marka Renika – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Pawełas zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Sadowne, w imieniu której działa Wójt Gminy Sadowne – Waldemar Cyran za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Sadowne – Anny Rukat zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 6157 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne”.
2019 6158 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6159 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jastrząb
2019 6160 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastrząb, oddanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
2019 6161 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 6162 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Domanice.
2019 6163 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Domanice.
2019 6164 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Domanice.
2019 6165 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 104/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 6166 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 107/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2019 6167 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 120/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na rok 2019
2019 6168 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/5/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6169 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/4/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6170 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/18/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2019 r. W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2019 roku”.
2019 6171 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/15/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6172 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/14/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie posiłku w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6173 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/16/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej
2019 6174 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/13/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czerwin.
2019 6175 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/47/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6176 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/49/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 6177 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/51/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2019 6178 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/55/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/233/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2019 6179 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/56/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
2019 6180 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/57/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 6181 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/58/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osieck
2019 6182 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 133/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku.
2019 6183 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 135/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska-Nowickiego” w Płocku.
2019 6184 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Węgrowa
2019 6185 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 6186 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbuczyn.
2019 6187 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 6188 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Zbuczyn za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2019 6189 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie
2019 6190 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie gminy Zbuczyn oraz określenia sezonu kąpielowego
2019 6191 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 6192 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 6193 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 128/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta i Gminy Piaseczno
2019 6194 2019-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.27.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 6195 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 90/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wiciejewo
2019 6196 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprawą efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.”.
2019 6197 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 56/VII/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rościszewo
2019 6198 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI.43.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ew. nr 39 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk.
2019 6199 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Szydłowiec na lata 2019 -2024.
2019 6200 2019-05-10 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia numerów porządkowych dla budynków istniejących, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy Listopadowej położonej na granicy Gminy Jabłonna i Gminy Miejskiej Legionowo.
2019 6201 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy oraz określenia granic ich obwodów.
2019 6202 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII.91.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 01.06.2019 r.
2019 6203 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.
2019 6204 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2019 6205 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/381/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2019 6206 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
2019 6207 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice.
2019 6208 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/67/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.
2019 6209 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/76/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Gminnej Rady Narodowej Nr XV/63/87 z dnia 26 października 1987 r. w sprawie zmiany nazw ulic i nadania nazw ulicom nowopowstałym na terenie gminy Michałowice
2019 6210 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/78/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowej Wsi
2019 6211 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/79/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych na terenie gminy Michałowice
2019 6212 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/80/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Michałowice
2019 6213 2019-05-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2075/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2018 r.
2019 6214 2019-05-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2107/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2018 r.
2019 6215 2019-05-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2114/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r.
2019 6216 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 6.91.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2019 r. dotycząca orzeczenia nieważności w części uchwały Nr VI/29/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Jakubów.
2019 6217 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 6.95.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2019 r. dotycząca: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 57/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 6218 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 6.96.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2019 r. dotycząca: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 58/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2019 6219 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 6.100.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV.45.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2019 6220 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 6.101.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr V/36/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w przypadkach inwestycji zrealizowanych w roku 2018 i nie objętych dofinansowaniem na mocy uchwały Rady Gminy Stare Babice nr XXXIX/411/18 z dnia 28 marca 2018 roku
2019 6221 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 6.102.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019
2019 6222 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 78/VII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie lokalizacji targowiska „Mój Rynek” i regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska
2019 6223 2019-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.14.2019 Burmistrz Miasta i Gminy w Sannikach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2018
2019 6224 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 37/V/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Maszewo
2019 6225 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 86/VII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6226 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry
2019 6227 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2019 6228 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suchożebry.
2019 6229 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
2019 6230 2019-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 6231 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 6232 2019-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 6233 2019-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 131/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 6234 2019-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 39 /2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019  Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 6235 2019-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.25.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 6236 2019-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.26.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 6237 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2019-2024
2019 6238 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2019
2019 6239 2019-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Gminy Brok z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 r.
2019 6240 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 38/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 6241 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 48/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 6242 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
2019 6243 2019-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr OK.0050.24.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2018 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury /Biblioteka/ za 2018 r.
2019 6244 2019-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Strachówka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2019 rok
2019 6245 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2019 rok
2019 6246 2019-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.065.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
2019 6247 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr IX/93/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Marki Nr XLI/318/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Marki oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2019 6248 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr IX/94/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" w Gminie Miasto Marki
2019 6249 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2019 6250 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tczów w 2019 roku".
2019 6251 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa pomnikowego dębu szypułkowego rosnącego na terenie Miasta Sulejówek – działka ew. nr 151/1 obręb 26.
2019 6252 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Miasta Sulejówek na 2019 rok”
2019 6253 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego nr 48 oraz części Żurawki w Sulejówku - część I
2019 6254 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2019 6255 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Sulejówek.
2019 6256 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert.
2019 6257 2019-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.28.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 6258 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr V.34.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustanów
2019 6259 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr V.47.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
2019 6260 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/66/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019.
2019 6261 2019-05-11 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego zadania zarządzania drogą powiatową nr 4117W (ul. Rajdowa i ul. Piwna) położną w m. Konotopa i Jawczyce na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2019 6262 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2019 6263 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maciejowice na 2019 rok
2019 6264 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Maciejowice na lata 2019-2023.
2019 6265 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
2019 6266 2019-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019.
2019 6267 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII.54.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
2019 6268 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII.55.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Kotuniu.
2019 6269 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII.56.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2019 6270 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr IX.43.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Rząśnik
2019 6271 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr IX.44.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2019 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rząśnik
2019 6272 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr IX.45.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 6273 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr IX.46.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkaso, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia terminu wpłaty podatków
2019 6274 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr 24/2019 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Zwoleńskiego za 2018 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
2019 6275 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bońki i Brody w części dotyczącej dz. ewidencyjnych nr 134/6, 48/2, 125/1, 8, 73/1, 72/6, 21/3, 21/4, 97/4, 97/5, 97/6, 18/3, 51 położonych w obrębie Brody
2019 6276 2019-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lubowidz z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania udżetu Gminy Lubowidz za rok 2018, sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Lubowidz
2019 6277 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr 49/VI/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lubowidz na rok 2019
2019 6278 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr 128/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2018 rok, sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego za 2018 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2018 roku oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za 2018 rok.
2019 6279 2019-05-11 Porozumienie Porozumienie nr 4 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Wierzbica zadania własnego Powiatu Radomskiego w zakresie kultury w 2019 roku pod nazwą: „Przegląd Dorobku Artystycznego Mieszkańców Powiatu”.
2019 6280 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII.39.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminu Rybno
2019 6281 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII.44.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2019 roku
2019 6282 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII.46.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2019 6283 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII.47.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokość stawki procentowej tej bonifikaty
2019 6284 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr 44/VII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Gąbin.
2019 6285 2019-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr W.0050.7.2019 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2018 rok
2019 6286 2019-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Strachówka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2018 rok
2019 6287 2019-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok
2019 6288 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII-51/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019
2019 6289 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII-52/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6290 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII-53/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6291 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII-55/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII-128/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r.
2019 6292 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Lutocin
2019 6293 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII /39/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6294 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII /41/ 2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6295 2019-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.29.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 6296 2019-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2018 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2018rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Zwoleń.
2019 6297 2019-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Tarczynie informacji z wykonania budżetu gminy Tarczyn za 2018 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie i Gminnej Biblioteki w Tarczynie za 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie za 2018 roku.
2019 6298 2019-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Świercze z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Świercze oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za rok 2018
2019 6299 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr 18/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2019
2019 6300 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Górznie z siedzibą w Reducinie
2019 6301 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/24/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Sabnie
2019 6302 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/25/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
2019 6303 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/23/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sabnie w 2019r.
2019 6304 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr X/84/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Otwocka
2019 6305 2019-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Przasnysza z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 6306 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca- obszar przy ulicy Poświętne
2019 6307 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/58/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Starym Pilczynie, adres Stary Pilczyn 36, 08-450 Łaskarzew oraz nadanie jej sztandaru.
2019 6308 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łaskarzew oraz określenia granic obwodów, publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6309 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 6310 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łaskarzew.
2019 6311 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 6312 2019-05-13 Decyzja Decyzja nr OŁO.4210.3.2019.EN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 maja 2019 r.
2019 6313 2019-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Stoczek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2018 rok
2019 6314 2019-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.42.2019 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019
2019 6315 2019-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.51.2019 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019
2019 6316 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse
2019 6317 2019-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2018 rok
2019 6318 2019-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Czernice Borowe na dzień 31 grudnia 2018 r.
2019 6319 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/88/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14  stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i  w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków.
2019 6320 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/90/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2020 rok
2019 6321 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/92/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie, miejsca realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2019/2020 w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie
2019 6322 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/93/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Błonie
2019 6323 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/94/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/368/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dn. 12 marca 2018r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Błonie na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2019 6324 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/95/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2019 roku
2019 6325 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/98/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Filii Centrum Kultury w Błoniu - Dom Kultury w Bramkach.
2019 6326 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/99/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury w Błoniu
2019 6327 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borki-Kosiorki
2019 6328 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borki-Paduchy
2019 6329 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borki-Sołdy
2019 6330 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciosny
2019 6331 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Daćbogi
2019 6332 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gostchorz
2019 6333 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2019 6334 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 62/2019 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok
2019 6335 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 64/2019 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok
2019 6336 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Łomianki
2019 6337 2019-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/19 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 6338 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobolew, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych - od dnia 1 września 2019 r.
2019 6339 2019-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 6340 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych
2019 6341 2019-05-14 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.5.9.2019.158.XVzm.ARY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 maja 2019 r.
2019 6342 2019-05-14 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.7.4.2019.554.XVI.ARY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 maja 2019 r.
2019 6343 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/68/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2019 6344 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/77/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/234/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Michałowice
2019 6345 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 70/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2019 rok.
2019 6346 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 71/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2019
2019 6347 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 73/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina.
2019 6348 2019-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzewnie
2019 6349 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 47/VII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele
2019 6350 2019-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok
2019 6351 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/52/5019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019
2019 6352 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kozienice
2019 6353 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice".
2019 6354 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VIII.37.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze
2019 6355 2019-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta Sochaczewa
2019 6356 2019-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta Zakroczym
2019 6357 2019-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 27 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta Pruszków
2019 6358 2019-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 28 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta Grodzisk Mazowiecki
2019 6359 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/478/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i stawki tej opłaty na terenie Miasta Kobyłka
2019 6360 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/132/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi
2019 6361 2019-05-15 Porozumienie Porozumienie nr 47/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2019 6362 2019-05-15 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 22 marca 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1)Pani Ewa Besztak - Starosta Węgrowski, 2)Pan Marek Renik - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Szydłowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1) Pan Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki, 2) Pani Anita Gołosz – Wicestarosta Szydłowiecki, przy kontrasygnacie Pani Doroty Jakubczyk – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 6363 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII.65.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowala w 2019 r.”
2019 6364 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Leszno
2019 6365 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określenia stawki procentowej oraz zasad jej stosowania
2019 6366 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sienno
2019 6367 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sienno
2019 6368 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sulejówek.
2019 6369 2019-05-15 Obwieszczenie Obwieszczenie nr I Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Grodziskiego
2019 6370 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2019 rok.
2019 6371 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2019 roku
2019 6372 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gołymin – Ośrodek
2019 6373 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwonka w 2019 roku.
2019 6374 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwonka.
2019 6375 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 56/2019 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2019 rok
2019 6376 2019-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2111/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2018 r.
2019 6377 2019-05-15 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2455/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r.
2019 6378 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI.32.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jasieniec za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 6379 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Szczutowo w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
2019 6380 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6381 2019-05-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 13 maja 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernice Borowe przeprowadzonych w dniu 12 maja 2019 r.
2019 6382 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 56/22/2019 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2019 rok
2019 6383 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XII/61/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Mogielnica.
2019 6384 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr X/88/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw i Osiedli Gminy Raszyn
2019 6385 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Helenów
2019 6386 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaczory
2019 6387 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipniak
2019 6388 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łupiny
2019 6389 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mościbrody
2019 6390 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mościbrody Kolonia
2019 6391 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mroczki
2019 6392 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Myrcha
2019 6393 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Okniny
2019 6394 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Okniny-Podzdrój
2019 6395 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pluty
2019 6396 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radomyśl
2019 6397 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Okniny
2019 6398 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stok Wiśniewski
2019 6399 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Śmiary
2019 6400 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tworki
2019 6401 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiśniew
2019 6402 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/66/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiśniew-Kolonia
2019 6403 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Wiśniewska
2019 6404 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Wołyniecka
2019 6405 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/69/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zabłocie
2019 6406 2019-05-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.88.2019.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 maja 2019 r. Rada Miejska w Piasecznie
2019 6407 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2019 roku”
2019 6408 2019-05-16 Porozumienie Porozumienie nr 21/2018 Starosty Sochaczewskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2019 6409 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sarnaki
2019 6410 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w 2019 r.
2019 6411 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 6412 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Sarnaki instrumentem płatniczym
2019 6413 2019-05-16 Aneks Aneks Starosty Ostrowskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Ostrowskiego, zawartego w dniu 24 marca 2009 r.
2019 6414 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VII.2.2019 Rady Gminy Wieniawa z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wieniawa.
2019 6415 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VII.6.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 6416 2019-05-16 Postanowienie Postanowienie nr 333/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 506 w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
2019 6417 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Liw w roku 2019
2019 6418 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 6419 2019-05-16 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 731/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2019 r.
2019 6420 2019-05-16 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 737/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2019 r.
2019 6421 2019-05-16 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 732/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2019 r.
2019 6422 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/49 /2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Baranowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2019 6423 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019
2019 6424 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Baranowo statutów jednostek pomocniczych sołectw Gminy Baranowo.
2019 6425 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LIV/320/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 43 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.
2019 6426 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew.
2019 6427 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów z terenu Gminy Zakrzew.
2019 6428 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennie
2019 6429 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso, oraz ustalenia terminu płatności podatku dla inkasentów.
2019 6430 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2019 roku.
2019 6431 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr LXVII/615/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 6432 2019-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 29 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta Łaskarzew
2019 6433 2019-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 30 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Jabłonna
2019 6434 2019-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta Sulejówek
2019 6435 2019-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 32 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powtórzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ceranów
2019 6436 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody i określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowany na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Radzanów w prawo własności tych gruntów.
2019 6437 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/44/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kowiesy, Gminy Bielany, powiat sokołowski
2019 6438 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr XII/57/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych
2019 6439 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 180/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mieszkowo
2019 6440 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/75/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2019 rok
2019 6441 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/79/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wieliszew w 2019 r.
2019 6442 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/61/19 Rady Gminy Somianka z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 6443 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 834/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r.
2019 6444 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 845/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r.
2019 6445 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 865/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2019 r.
2019 6446 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad przyznania i określenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Brochów
2019 6447 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/23/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Chlewiska.
2019 6448 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/25/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 6449 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 86/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r
2019 6450 2019-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Poświętne z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 6451 2019-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok
2019 6452 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 24/84/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 6453 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 49/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego
2019 6454 2019-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.066.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
2019 6455 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/ 55 /2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VI/47/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 08 marca 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i  leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 6456 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019 Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 6457 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Przasnysz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 6458 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przasnysz.
2019 6459 2019-05-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Radomskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Radomskim
2019 6460 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stoczek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6461 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 6462 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stoczek
2019 6463 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/86/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefie płatnego parkowania w mieście Wyszków.
2019 6464 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Garlińskie
2019 6465 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębsk
2019 6466 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Garlino
2019 6467 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Giednia
2019 6468 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kluszewo
2019 6469 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korzybie
2019 6470 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kozły - Janowo
2019 6471 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywonoś
2019 6472 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Marianowo
2019 6473 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Młodynin
2019 6474 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nosarzewo Borowe
2019 6475 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Nosarzewo
2019 6476 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nosarzewo Polne
2019 6477 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Sławogóra
2019 6478 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wieś
2019 6479 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pawłowo
2019 6480 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piegłowo - Kolonia
2019 6481 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piegłowo - Wieś
2019 6482 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stara Sławogóra
2019 6483 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłowo
2019 6484 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłówek
2019 6485 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzcianka
2019 6486 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzcianka - Kolonia
2019 6487 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tyszki - Bregendy
2019 6488 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Dębska
2019 6489 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/67/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalesie
2019 6490 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/20/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nieporęt
2019 6491 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/21/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu stanowiącego własność Gminy Nieporęt zabudowanego na cele mieszkaniowe
2019 6492 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/25/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2019 roku
2019 6493 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/27/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nieporęt w 2019 roku
2019 6494 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez uczelnie oraz specjalnosci i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie w 2019r. będzie przyznawane nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
2019 6495 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zasad przyjęcia i odpłatności za pobyt w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łaziskach działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu oraz ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w hostelu w 2019 r.
2019 6496 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2019.
2019 6497 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 50/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk oraz terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 6498 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 55/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 29/V/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Żurominie
2019 6499 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 56/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów
2019 6500 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 59/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 48/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019
2019 6501 2019-05-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.81.2019.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 maja 2019 r. Rada Miejska w Piasecznie
2019 6502 2019-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.37.19 Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
2019 6503 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na 2019 rok
2019 6504 2019-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ
2019 6505 2019-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 18.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Samorządowej Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2018 rok.
2019 6506 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr 62/23/2019 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2019 roku
2019 6507 2019-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.20.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019.
2019 6508 2019-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 43 /2019 Wójta Gminy Sadowne z dnia 7 maja 2019 r. Wójta Gminy Sadowne
2019 6509 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Miasta Iłża z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Iłża dla wybranych terenów
2019 6510 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Miasta Iłża z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego w 2019 roku na terenie Gminy Iłża
2019 6511 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Trojanów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg
2019 6512 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trojanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6513 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych .
2019 6514 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Baranów.
2019 6515 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
2019 6516 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy i Miasta Grójec w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 – 2023
2019 6517 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 6518 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 6519 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/ 39/ 19 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chotcza oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6520 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX /40 /19 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli w prowadzonych przez Gminę Chotcza oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmujące dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 6521 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/ 43/ 19 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Porgramu Ochrony Środowiska dla Gminy Chotcza na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025"
2019 6522 2019-05-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2019 6523 2019-05-20 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 908/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2019 r.
2019 6524 2019-05-20 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 919/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2019 r.
2019 6525 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Drobin”
2019 6526 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6527 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku
2019 6528 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr 49/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6529 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr 50/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
2019 6530 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
2019 6531 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr 52/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia
2019 6532 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Maków Mazowiecki
2019 6533 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/79/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6534 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/80/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha
2019 6535 2019-05-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kozienickiego
2019 6536 2019-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 33 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2019 6537 2019-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-O.4131.7.2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 maja 2019 r. Rada Gminy Opinogóra Górna
2019 6538 2019-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.92.2019.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 maja 2019 r. Rada Gminy Radziejowice
2019 6539 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 24 kwietnia 2019 r. Statut Sołectwa Leszno Północ
2019 6540 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 24 kwietnia 2019 r. Statut Sołectwa Leszno Południe
2019 6541 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 24 kwietnia 2019 r. Statut Sołectwa Leszno Wschód
2019 6542 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Sołectwa Leszno oraz wprowadzenia statutów sołectw Leszno Północ, Leszno Południe i Leszno Wschód
2019 6543 2019-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 rok
2019 6544 2019-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2018
2019 6545 2019-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Poświętne z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 6546 2019-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 46 /2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019  Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 6547 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr 88/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.
2019 6548 2019-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 22.2019 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok.
2019 6549 2019-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 6550 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 6551 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2019 6552 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 marca 2019 r. Nr V/34/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2019 6553 2019-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 6554 2019-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.30.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 6555 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso
2019 6556 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 64/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 54/03 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2019 6557 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 71/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 28/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Celestynów na lata 2019-2023
2019 6558 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 72/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 29/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6559 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 73/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 30/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 6560 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 87/VIII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR 47/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 6561 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 97/VIII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019.
2019 6562 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 99/VIII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6563 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.49.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 6564 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.50.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki o określonej pojemności
2019 6565 2019-05-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Sienno z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sienno
2019 6566 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 153/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 6567 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości diet przysługujących radnym
2019 6568 2019-05-22 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Przysuskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 6569 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 41/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na 2019 rok
2019 6570 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 54/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kliczewo Duże
2019 6571 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Latowicz
2019 6572 2019-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 413/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2018 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy – Miasto Płock.
2019 6573 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr KE.V.0007.45.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w 2019 roku
2019 6574 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr SR.V.0007.47.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie, w rejonie ulic: Leśnej, Pustelnickiej, Pogodnej, Strażackiej, Krótkiej, Szkolnej, Kościelnej, Złotej i Braci Tabiszewskich
2019 6575 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr SR.V.0007.46.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2019 6576 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr FK.VI.0007.54.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej, ustanowienia inkasentów opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6577 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr FK.VI.0007.55.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6578 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.59.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród a także wypłacania innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie
2019 6579 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 179/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru obejmującego działki ozn. nr ew. 22 i 24 z obr. 16
2019 6580 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 181/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka CZĘŚĆ I
2019 6581 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy Kuczbork z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zielona
2019 6582 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 6583 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młodzieszyn
2019 6584 2019-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 34 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta Węgrowa
2019 6585 2019-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta Marki
2019 6586 2019-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 36 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Różan
2019 6587 2019-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 37 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Grębków
2019 6588 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 101/IX/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołękę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 6589 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 102/IX/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane
2019 6590 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 60/VIII/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Wyszogrodzie
2019 6591 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkaso i wyznaczenia inkasentów
2019 6592 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 64/VIII/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina i Miasto Wyszogród
2019 6593 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 65/VIII/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogrodzie w rejonie ulicy Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo
2019 6594 2019-05-23 Porozumienie Porozumienie nr 6 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Jedlińsk realizację zadania własnego Powiatu Radomskiego w zakresie kultury w 2019 roku pod nazwą: „Powiatowo-Gminne Dożynki Jedlińsk 2019”.
2019 6595 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/91/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Błonie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6596 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 69/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ostrowie.
2019 6597 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 45/VII/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Sierpc w 2019 roku
2019 6598 2019-05-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie rezerwatu przyrody Kępa Antonińska
2019 6599 2019-05-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie rezerwatu przyrody Zakole Zakroczymskie
2019 6600 2019-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2019 Burmistrza Przasnysza z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 6601 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 63/24/2019 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2019 rok
2019 6602 2019-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2019
2019 6603 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 44.VII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 13 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok
2019 6604 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Systemu powszechnej samorządowej teleopieki domowej dla mieszkańców gminy Chorzele"
2019 6605 2019-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r.”
2019 6606 2019-05-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.93.2019.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 maja 2019 r. Rada Gminy Lesznowola
2019 6607 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Miasta Iłża z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia miejsc publicznych , w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Iłża
2019 6608 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 45/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto.
2019 6609 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 68/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 142/XX/2009 w sprawie Statutu Solectwa Przepitki
2019 6610 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 48/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 122/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Czarnoty
2019 6611 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 49/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 123/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Gawłowo
2019 6612 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 50/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 124/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Gawłówek
2019 6613 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 51/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 125/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Grabie
2019 6614 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 52/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 126/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Gościmin Wielki
2019 6615 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 53/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 127/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Gucin
2019 6616 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 54/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 128/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Henrykowo
2019 6617 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 55/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 129/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Janopole
2019 6618 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 56/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 130/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Jurzyn - Modzele-Bartłomieje
2019 6619 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 57/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 131/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Jurzynek
2019 6620 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 58/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 132/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Kadłubówka
2019 6621 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 59/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 133/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Karolinowo
2019 6622 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 60/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 134/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Kubice
2019 6623 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 61/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 135/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Latonice
2019 6624 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 62/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 136/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Miszewo B
2019 6625 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 63/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 137/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Miszewo Wielkie
2019 6626 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 64/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 138/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Miasto
2019 6627 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 65/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 139/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Miasto-Folwark
2019 6628 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 66/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 140/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Nowosiółki
2019 6629 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 67/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 141/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Aleksandria - Popielżyn-Dolny
2019 6630 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 69/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 143/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Rostki
2019 6631 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 70/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 144/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Salomonka
2019 6632 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 71/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 145/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Szczawin - Adamowo
2019 6633 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 72/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 146/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Tomaszewo
2019 6634 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 73/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 147/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Władysławowo
2019 6635 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 74/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 148/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Wólka Szczawińska
2019 6636 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 75/V//2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 149/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Zakobiel
2019 6637 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 76/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 150/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Zasonie
2019 6638 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 77/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 151/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Zawady B
2019 6639 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 78/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 152/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Zawady Stare
2019 6640 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 79/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 153/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Żołędowo
2019 6641 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 95/VII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Bodzanów oraz nadania jej Statutu
2019 6642 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 94/VII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bodzanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 6643 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 101/VII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży, osób dorosłych z terenu gminy Bodzanów na lata 2019-2023
2019 6644 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 96/VII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów
2019 6645 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 102/VII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6646 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 103/VII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6647 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr XII/70/19 Wójta Gminy Cegłów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Spacerowej położonej w miejscowości Mienia
2019 6648 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr XII/69/19 Wójta Gminy Cegłów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego przejmowania na własność Gminy Cegłów nieruchomości stanowiących działki pod komunikację ogólnodostępną
2019 6649 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr XII/68/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmujące dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 6650 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Gniewniewice gmina Leoncin.
2019 6651 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Polesie gmina Leoncin.
2019 6652 2019-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.068.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
2019 6653 2019-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 6654 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 65/2019 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2019 rok
2019 6655 2019-05-24 Porozumienie Porozumienie nr 405/2019 Starosty Płockiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a
2019 6656 2019-05-24 Porozumienie Porozumienie nr 1/WPT-I/P/61/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Łąck.
2019 6657 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VII.47.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6658 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VI.35.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III.18.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6659 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.
2019 6660 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 146/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2019 rok.
2019 6661 2019-05-24 Porozumienie Porozumienie nr 5 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Przytyk realizację zadania własnego Powiatu Radomskiego w zakresie kultury w 2019 roku pod nazwą: „XX Ogólnopolskie Targi Papryki”.
2019 6662 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2019
2019 6663 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach
2019 6664 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 6665 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Stare Babice
2019 6666 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2019 6667 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6668 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6669 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza
2019 6670 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Stare Babice
2019 6671 2019-05-24 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie rezerwatu przyrody Kępa Rakowska
2019 6672 2019-05-24 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie rezerwatu przyrody Kępa Wykowska
2019 6673 2019-05-24 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie rezerwatu przyrody Ławice Troszyńskie
2019 6674 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Grójeckiego
2019 6675 2019-05-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.87.2019.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2019 r. Rada Miejska w Piasecznie
2019 6676 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 210/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/VII/2019 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie.
2019 6677 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 211/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 136/VII/2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola Nr 5 w Piasecznie.
2019 6678 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 212/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 138/VII/2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola Nr 10 w Piasecznie.
2019 6679 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 213/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ZNAJOMA ulicy położonej we wsi Bobrowiec w gminie Piaseczno
2019 6680 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 214/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy UGODOWA ulicy położonej we wsi Antoninów w gminie Piaseczno
2019 6681 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/84/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6682 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 6683 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli oraz kryteriów wyboru ofert
2019 6684 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
2019 6685 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski
2019 6686 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 6687 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 6688 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr V.29.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ustanów
2019 6689 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr V.30.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Prażmowska
2019 6690 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr V.37.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Prażmów Nr XLIX/385/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2019 6691 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 6692 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska miejskiego Nr 1 "Mój Rynek", położonego przy ul. Jana III Sobieskiego (ograniczonego ulicami Piotra Wysockiego i marsz. J. Piłsudskiego) w Legionowie na terenie działki nr ew. 380/3 w obr. 65 o pow. 2.997,80 m²
2019 6693 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 73/VIII/6/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy- Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2019 6694 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 78/VIII/6/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Konstancin- - Jeziorna służebnościami przesyłu i służebnościami gruntowymi
2019 6695 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 69/VIII/6/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019
2019 6696 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 70/VIII/6/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 6697 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska I
2019 6698 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Miasta Sochaczew z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska II
2019 6699 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska III
2019 6700 2019-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019
2019 6701 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Gniewniewice gmina Leoncin.
2019 6702 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym i zmiany aktu założycielskiego tego przedszkola
2019 6703 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2019 rok.
2019 6704 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III.19.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6705 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/1/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu piaseczyńskiego
2019 6706 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr XII/67/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cegłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
2019 6707 2019-05-27 Decyzja Decyzja nr OŁO.4210.9.2019.EN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 maja 2019 r.
2019 6708 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Obryte instrumentem płatniczym
2019 6709 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon ul. Warszawskiej
2019 6710 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Miklaszewskiego i ul. Starzyńskiego
2019 6711 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2019 roku
2019 6712 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/95/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/356/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn
2019 6713 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/96/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 6714 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach
2019 6715 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 46/VII/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Sierpc Nr 22/III/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6716 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Leoncin i Wincentówek gmina Leoncin
2019 6717 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/98/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna
2019 6718 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 100/IX/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Ostrołęki od dnia 1 września 2019 roku
2019 6719 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 108/IX/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Partyzantów” w Ostrołęce
2019 6720 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 118/IX/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 6721 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 120/XI/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśniewo w mieście Ostrołęka
2019 6722 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 122/XI/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 6723 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie pomnika przyrody na terenie Miasta Maków Mazowiecki
2019 6724 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 6725 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok
2019 6726 2019-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.44.19 Wójta Gminy Kampinos z dnia 15 maja 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
2019 6727 2019-05-27 Wyrok Wyrok nr V SA/Wa 1431/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2019 r.
2019 6728 2019-05-27 Wyrok Wyrok nr V SA/Wa 1490/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2019 r.
2019 6729 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII.95.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie : opłaty targowej
2019 6730 2019-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.16.2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Wysokiej w 2019r
2019 6731 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/53/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/418/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2018 roku w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 6732 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII.67.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym, przewodniczącemu Rady Gminy i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Brańszczyk
2019 6733 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020
2019 6734 2019-05-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie Rezerwatu Przyrody Zakole Zakroczymskie
2019 6735 2019-05-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie Rezerwatu Przyrody Wieliszewskie Łęgi
2019 6736 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Radziwiłłów.
2019 6737 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Grabina Radziwiłłowska.
2019 6738 2019-05-27 Postanowienie Postanowienie nr 181/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany postanowienia w sprawie podziału Miasta Łaskarzew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 6739 2019-05-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.91.2019.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 maja 2019 r. Rada Gminy Chynów
2019 6740 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń
2019 6741 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 maja 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2019 6742 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń”
2019 6743 2019-05-28 Aneks Aneks Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 11 grudnia 2018 r. nr 14 do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 r.
2019 6744 2019-05-28 Aneks Aneks nr 15 Burmistrza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 28 stycznia 2019 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2019 6745 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 91/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 6746 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 92/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019 6747 2019-05-28 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie rezerwatu przyrody Sadkowice
2019 6748 2019-05-28 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie rezerwatu przyrody Stawinoga
2019 6749 2019-05-28 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie rezerwatu przyrody Wikliny Wiślane
2019 6756 2019-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 38 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Raszyn
2019 6755 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietuły Nowe i Kozietuły w gminie Mogielnica.
2019 6754 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 26/VI/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki dla fragmentu miejscowości Wiskitki.
2019 6753 2019-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.23.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019.
2019 6752 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/67/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/275/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk
2019 6751 2019-05-28 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie rezerwatu przyrody Wyspy Zakrzewskie
2019 6750 2019-05-28 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie rezerwatu przyrody Wyspy Białobrzeskie
2019 6757 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 77/VIII/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży
2019 6758 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 78/VIII/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
2019 6759 2019-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok.
2019 6760 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/3/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2020
2019 6761 2019-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2019 r.
2019 6762 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 92/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.
2019 6763 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/122/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 6764 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/124/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
2019 6765 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/125/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6766 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/126/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 6767 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/127/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV/159/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2019 6768 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 188/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6769 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 189/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6770 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 191/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6771 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 192/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6772 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 193/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6773 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 194/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6774 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 196/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6775 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 198/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6776 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 199/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6777 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 202/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6778 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 203/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6779 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 204/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6780 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 219/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 169/VIII/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2020
2019 6781 2019-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.32.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 6782 2019-05-28 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego i odłowu dzików na terenie miasta stołecznego Warszawy
2019 6783 2019-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 168/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2019
2019 6784 2019-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2019
2019 6785 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr 63/19 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 6786 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr 68/19 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 6787 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6788 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 6789 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr 178/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w  Piasecznie Nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego , Sierakowskiego , Warszawską , Młynarską i Puławską w granicach obszaru urbanistycznego oznaczonego symbolem 1U
2019 6790 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Szelków z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 6791 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.57.2019 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019
2019 6792 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019  Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 6793 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2019
2019 6794 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6795 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VII A/50/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie kąpieliska oraz określenia sezonu kąpielowego dla kąpieliska na terenie Miasta Pionki w 2019r.
2019 6796 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 6797 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2019 6798 2019-05-29 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.1.11.2019.247.XIII.ARY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 maja 2019 r.
2019 6799 2019-05-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowych, utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 6800 2019-05-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Czerwińsk nad Wisłą obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 6801 2019-05-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kozienice; Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kozienice obowiązku realizacji prac remontowych, utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 6802 2019-05-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Kampinos z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kampinos obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 6803 2019-05-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin; Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 6804 2019-05-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce; Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Siedlce obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 6805 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr 96/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 6806 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII.66.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019, Nr III.21.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 6807 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII.69.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 6808 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w odniesieniu do świadczeń rzeczowych w tym świadczenia rzeczowego w postaci posiłku dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6809 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6810 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 6811 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2019 6812 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII/85/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i ustalania diet przysługujących radnym Powiatu Pruszkowskiego
2019 6813 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 48 /2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 46 /2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019  Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 6814 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/B/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serock za rok 2018
2019 6815 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019
2019 6816 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Poświętne z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 6817 2019-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.95.2019.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2019 r. Rada Gminy Opinogóra Górna
2019 6818 2019-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.96.2019.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2019 r. Rada Miejska Góry Kalwarii
2019 6819 2019-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-O.4131.8.2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 maja 2019 r. Rada Gminy w Wiśniewie
2019 6820 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 901/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przepisów porządkowych oraz ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
2019 6821 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr III/25/19 Rady Gminy Szelków z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2019.
2019 6822 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty na terenie Gminy Łyse
2019 6823 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 6824 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 24 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019
2019 6825 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolanów
2019 6826 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6827 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie w roku szkolnym 2019/2020 od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2019 6828 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr V/35/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie i Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie.
2019 6829 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/54/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy nowo utworzonej ulicy w m. Warka
2019 6830 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6831 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/61/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Warka
2019 6832 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/62/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Warka
2019 6833 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 6834 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/51/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2019 6835 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/53/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/224/08 Rady Miejskiej w Warce z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy nowo utworzonej ulicy w m. Warka oraz nadania nazwy ulicy
2019 6836 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 28/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2019
2019 6837 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 46/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2019
2019 6838 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 88/VII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 43/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2019 6839 2019-05-30 Aneks Aneks nr 31 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 25 marca 2019 r.
2019 6840 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 67/2019 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok
2019 6841 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 70/2019 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok
2019 6842 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 7.106.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV/42/2019 Rady Gminy Liw z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Liw poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 6843 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 7.107.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie : orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV/43/2019 Rady Gminy Liw z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6844 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 7.110.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie : orzeczenia nieważności w części uchwały Nr IV/26/19 Rady Gminy Dobre z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Dobre
2019 6845 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 7.111.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr IV/28/19 Rady Gminy Dobre z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 6846 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 7.112.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr IN.51.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr XXI.311.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z 29 sierpnia 2017 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6847 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.
2019 6848 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.
2019 6849 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Karniewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 6850 2019-05-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Karniewo z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2019 r.
2019 6851 2019-05-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Karniewo z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2019 r.
2019 6852 2019-05-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Karniewo z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2019 r.
2019 6853 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 62/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok
2019 6854 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 63/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 6855 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 82/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu”
2019 6856 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.
2019 6857 2019-05-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 8 Wójta Gminy Liw z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Liw oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki za 2018r
2019 6858 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/44/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019
2019 6859 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/48/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 6860 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/47/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek”
2019 6861 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/49/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo
2019 6862 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 86/VIII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia Górna na lata 2019-2023
2019 6863 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 87/VIII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statutach Sołectw w Gminie Małkinia Górna
2019 6864 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/81/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Olszewo-Borki
2019 6865 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej dotychczasowej kategorii poprzez jej wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2019 6866 2019-05-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 maja 2019 r. Burmistrza Miasta Płońsk w sprawie powierzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Płońsku pełnienia funkcji organu doradczego Wójta Gminy Sochocin
2019 6867 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Miasta Iłża z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnego w Iłży
2019 6868 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2019 6869 2019-05-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Miedzna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2019 rok.
2019 6870 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 93/VII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Bodzanów
2019 6871 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/ 38 /2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Orońsko
2019 6872 2019-05-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 maja 2019 r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Warszawskim Zachodnim.
2019 6873 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/26/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska w Magnuszewie „Mój Rynek”
2019 6874 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu targowiska w Magnuszewie „Mój Rynek”
2019 6875 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 6876 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym
2019 6877 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/93/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”
2019 6878 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/94/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Teresin w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2019 6879 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/95/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/89/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki
2019 6880 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/96/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 6881 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko - "Ustronna"
2019 6882 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXX/184/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łochów
2019 6883 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 6884 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VI.37.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na obszarze Gminy Siemiątkowo
2019 6885 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 6886 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 72/VIII/6/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
2019 6887 2019-05-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2019 Burmistrza Gminy Brok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 r.
2019 6888 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 67/25/2019 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2019 rok
2019 6889 2019-05-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 174/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2019
2019 6890 2019-05-30 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.33.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 6891 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Adamów-Parcel
2019 6892 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Adamów-Wieś
2019 6893 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Benenard
2019 6894 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Budy Józefowskie
2019 6895 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Budy Mszczonowskie
2019 6896 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Chroboty
2019 6897 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kamionka
2019 6898 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Korytów
2019 6899 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Korytów A
2019 6900 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kuklówka Radziejowicka
2019 6901 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kuklówka Zarzeczna
2019 6902 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Krze Duże
2019 6903 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Krzyżówka
2019 6904 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kuranów
2019 6905 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Nowe Budy
2019 6906 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Podlasie
2019 6907 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pieńki-Towarzystwo
2019 6908 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Radziejowice
2019 6909 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Radziejowice-Parcel
2019 6910 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Słabomierz
2019 6911 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stare Budy Radziejowskie
2019 6912 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Tartak Brzózki
2019 6913 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zazdrość
2019 6914 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zboiska
2019 6915 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 6916 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2019 6917 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 6918 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII.59.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2019 6919 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII.77.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 6920 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII.78.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2019
2019 6921 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr X/89/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa oraz sezonu kąpielowego na rok 2019
2019 6922 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr X/88/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6923 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr X/87/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 6924 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Gostynińskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6925 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/42/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2019-2024
2019 6926 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2019
2019 6927 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 97/2019 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2018 r
2019 6928 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/2/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 6929 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę żródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice
2019 6930 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII-92/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 6931 2019-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Krasne z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 6932 2019-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 6933 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka
2019 6934 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 6935 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2019 rok
2019 6936 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO FRAGMENTY WSI RADZIEJOWICE- PARCEL I ZBOISKA (obszar IVa).
2019 6937 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Radzanów.
2019 6938 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Parku Wodnym Mamut
2019 6939 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieii w Parku Wodnym Mamut
2019 6940 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Rzekuń
2019 6941 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok
2019 6942 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/287/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.
2019 6943 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/84/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 6944 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII / 86 / 2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława oraz określenia granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6945 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/87/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6946 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021
2019 6947 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
2019 6948 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/92/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława
2019 6949 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/94/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 6950 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/95/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 6951 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/96/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 6952 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/105/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Mława
2019 6953 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/107/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Mława
2019 6954 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/108/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Miasta Mława
2019 6955 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 6956 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/69/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na 2019 rok
2019 6957 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6958 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2019 6959 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/49/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r.w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 6960 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r.w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 6961 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/76/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/51/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r.w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 6962 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 6963 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6964 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6965 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 29/VII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta Żabiowolska
2019 6966 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 30/VII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabia Wola
2019 6967 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/249/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych wprowadzonych zarządzeniem nr 901/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie przepisów porządkowych oraz ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
2019 6968 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/253/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów
2019 6969 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/273/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę