Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Marzec 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2712 2019-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Podkowa Leśna
2019 2713 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mordy
2019 2714 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy
2019 2715 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2716 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/183/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Mordy, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2717 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 2718 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie Miasta i Gminy Mordy poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2719 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/024/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
2019 2720 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/028/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Zakład Budżetowy w Białobrzegach.
2019 2721 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/029/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi.
2019 2722 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/031/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Białobrzegi, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, ochroną i utrzymaniem dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi.
2019 2723 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/034/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2724 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/035/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
2019 2725 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/036/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
2019 2726 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 2727 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2019 2728 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy, ul. Lipowa 11, 05-850 Ożarów Mazowiecki
2019 2729 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Duchnicach, ul. Duchnicka 25, 05-850 Ożarów Mazowiecki
2019 2730 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/62/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach, ul. Poznańska 541, 05-860 Płochocin
2019 2731 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji
2019 2732 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym, sołtysom i Przewodniczącemu Rady Gminy
2019 2733 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2734 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2735 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Czerwonka
2019 2736 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019.
2019 2737 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
2019 2738 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2019 2739 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/223/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2019 2740 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szydłowiec.
2019 2741 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Szydłowiec oraz zmiany statutu Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu.
2019 2742 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2019 r.
2019 2743 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/22/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2019 2744 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/23/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Dzierżenin
2019 2745 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/24/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Trzepowo
2019 2746 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Piskornia – Etap 1
2019 2747 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/26/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Dzierżenin
2019 2748 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/29/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania ustalonych kryteriów
2019 2749 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 77/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody grupy drzew na terenie Gminy Piaseczno
2019 2750 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 78/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2019 2751 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 79/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Piasecznie
2019 2752 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 80/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1526/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie.
2019 2753 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2018 rok.
2019 2754 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice w zakresie działki ew. nr 111 i części działek ew. nr 119 i 120
2019 2755 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 76/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2019 rok.
2019 2756 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.33.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 2757 2019-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 2758 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/23/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 2759 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/24/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
2019 2760 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI.34.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2761 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 27 lutego 2019 r. sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2019 2762 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty
2019 2763 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 2764 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyznawania stypendiów stażowych dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia
2019 2765 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/105/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2019 r.’’
2019 2766 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/109/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-2018" za 2018 rok
2019 2767 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/111/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radomia.
2019 2768 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/112/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców.
2019 2769 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin w zakresie nie dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi.
2019 2770 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 46/VI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.
2019 2771 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/20/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Regimin na rok 2019
2019 2772 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 2773 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa
2019 2774 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Płońsk na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2019 2775 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2776 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Płońsk.
2019 2777 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/30/ 2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 2778 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stupsk
2019 2779 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brudzeń Duży w 2019 roku
2019 2780 2019-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.034.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
2019 2781 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 30/V/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin
2019 2782 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 29/V/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Żurominie
2019 2783 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/21/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XX/100/16 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Paprotnia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2019 2784 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 2785 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieciechów na 2019 rok”
2019 2786 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych, znajdujących się na terenie Gminy Sieciechów
2019 2787 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok
2019 2788 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Otwocku i nadania jej Statutu
2019 2789 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 2790 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i porządku za 2018 rok
2019 2791 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska
2019 2792 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 33/V/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości.
2019 2793 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzye na 2019 rok
2019 2794 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyśmierzyce
2019 2795 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2796 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 2797 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXV/187/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2017 r.
2019 2798 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 2799 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2800 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Grzmiąca
2019 2801 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Jabłonna
2019 2802 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Korzeń
2019 2803 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Kostrzyn
2019 2804 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Kozłów
2019 2805 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Kożuchów
2019 2806 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Olszowa
2019 2807 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Paprotno
2019 2808 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Redlin
2019 2809 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Romanów
2019 2810 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Ulaski
2019 2811 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Witaszyn
2019 2812 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/29/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019- 2023
2019 2813 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/31/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jaktorów.
2019 2814 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów służbowych dla radych Rady Gminy Jaktórów.
2019 2815 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/337/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2816 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/21/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 2817 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/22/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo
2019 2818 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/24/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Goworowo
2019 2819 2019-03-01 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadań Gminy Zakrzew w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 2820 2019-03-01 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 4 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadań Gminy Skaryszew w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 2821 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk – Etap I
2019 2822 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pionki.
2019 2823 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/52/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Góra
2019 2824 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/53/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Janówek Pierwszy
2019 2825 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/56/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Krubin
2019 2826 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/62/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Sikory
2019 2827 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/63/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Skrzeszew
2019 2828 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/64/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Topolina
2019 2829 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V.37.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 2830 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V.38.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 2831 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata 2019 - 2021
2019 2832 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki na lata 2019 - 2021.
2019 2833 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki na lata 2019-2021
2019 2834 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata 2019 – 2021
2019 2835 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok
2019 2836 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/54/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu
2019 2837 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" w Gminie Miasto Marki
2019 2838 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Repki z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2839 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Repki z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie sposobu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia inkasentów
2019 2840 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Repki z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2019 roku”.
2019 2841 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.
2019 2842 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy Wymarzona ulicy w Legionowie
2019 2843 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Legionowo
2019 2844 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2019 2845 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Legionowo
2019 2846 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2019 2847 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Legionowo
2019 2848 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/6/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019 – 2024”.
2019 2849 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/7/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zadań i kierunków pracy oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 2850 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży radnych Gminy Huszlew
2019 2851 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Huszlew
2019 2852 2019-03-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadań Gminy Jedlnia-Letnisko w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 2853 2019-03-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 6 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadań Gminy Jastrzębia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 2854 2019-03-04 Porozumienie Porozumienie nr ZS-II.3037.2.2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2019 2855 2019-03-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 3 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadań Gminy Kowala w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 2856 2019-03-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 5 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadań Gminy Gózd w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 2857 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2858 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2859 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WIERZBICA NA ROK 2019
2019 2860 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/90 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 6 grudnia 1990 roku w sprawie Statutu Sołectwa
2019 2861 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019
2019 2862 2019-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 2863 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr 34/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży, osób dorosłych z terenu gminy i miasta Wyszogród na lata 2019 – 2023
2019 2864 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/20/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 2865 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/6/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Beniaminów, w gminie Nieporęt”
2019 2866 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr 36/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Mienia Gminy i Miasta Wyszogród.
2019 2867 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr 21/13/2019 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2019 rok.
2019 2868 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
2019 2869 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej z działalności w roku 2018
2019 2870 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019
2019 2871 2019-03-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZK.5510.2.2019 Starosty Siedleckiego z dnia 1 marca 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego za 2018 rok
2019 2872 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Winnica na lata 2019-2023
2019 2873 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Winnica w 2019 roku
2019 2874 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Winnica
2019 2875 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019
2019 2876 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2019 2877 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liw w 2019 roku”.
2019 2878 2019-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2879 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2880 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/22/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/101/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paprotnia’’
2019 2881 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019r.
2019 2882 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2883 2019-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie pruszkowskim
2019 2884 2019-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na zlecenie Powiatu Pruszkowskiego w 2019 roku
2019 2885 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Człekówka, Skorupy, Stara Wieś Druga w rejonie drogi krajowej nr 50 – część B
2019 2886 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Człekówka, Skorupy, Stara Wieś Druga w rejonie drogi krajowej nr 50 – część C
2019 2887 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 2888 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2019 rok
2019 2889 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr 64/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ciechanów
2019 2890 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr 66/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego
2019 2891 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr 69/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2019 2892 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr 70/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Miasta Ciechanów
2019 2893 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 32/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błędnica
2019 2894 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 33/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowe
2019 2895 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 34/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Daniłowo
2019 2896 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 35/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Daniłówka Pierwsza
2019 2897 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 36/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Daniłowo-Parcele
2019 2898 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 37/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Glina
2019 2899 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 38/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grądy
2019 2900 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 39/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kańkowo
2019 2901 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 40/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kiełczew
2019 2902 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 41/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klukowo
2019 2903 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 42/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Dolna
2019 2904 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 43/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Górna I
2019 2905 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 44/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Górna II
2019 2906 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 45/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Górna III
2019 2907 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 46/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Górna IV
2019 2908 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 47/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Górna V
2019 2909 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 48/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niegowiec
2019 2910 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 49/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orło
2019 2911 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 50/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Mała-Przewóz
2019 2912 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 51/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Prostyń
2019 2913 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 52/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podgórze-Gazdy
2019 2914 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 53/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Poniatowo
2019 2915 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 54/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rostki-Piotrowice
2019 2916 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 55/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rostki Wielkie
2019 2917 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 56/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sumiężne
2019 2918 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 57/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Treblinka
2019 2919 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 58/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawisty Nadbużne
2019 2920 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 59/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawisty Podleśne
2019 2921 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 60/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żachy Pawły
2019 2922 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 61/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2923 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 64/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym w Małkini Górnej, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2019 2924 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 65/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 2925 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 69/V2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 2926 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2927 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2928 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 2929 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/26/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej
2019 2930 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/25/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goworowo
2019 2931 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/23/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postepowania w tych sprawach w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo”.
2019 2932 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V.66.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2019 rok
2019 2933 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V.68.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 2934 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 44/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2019 2935 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 2936 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 48/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku.
2019 2937 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 17/IV/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Szulborze Wielkie
2019 2938 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 18/IV/219 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie statutów Sołectw Gminy Szulborze Wielkie
2019 2939 2019-03-05 Informacja Informacja Starosty Nowodworskiego z dnia 20 stycznia 2019 r.
2019 2940 2019-03-05 Informacja Informacja Starosty Nowodworskiego z dnia 20 stycznia 2019 r.
2019 2941 2019-03-05 Informacja Informacja Starosty Nowodworskiego z dnia 20 stycznia 2019 r.
2019 2942 2019-03-05 Informacja Informacja Starosty Nowodworskiego z dnia 20 stycznia 2019 r.
2019 2943 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 2944 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
2019 2945 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 17  grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i  w domu” na lata 2019-2023
2019 2946 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/18 rady Gminy Kampinos z dnia 17  grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 2947 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Kampinos
2019 2948 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/36/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2019 2949 2019-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 340/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy w 2019 roku
2019 2950 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
2019 2951 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Grójcu
2019 2952 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII.25.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zakładu Aktywności Zawodowej w Adamowie
2019 2953 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne w 2019 roku.
2019 2954 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/55/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zwoleń
2019 2955 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 25.V.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok
2019 2956 2019-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2019 Starosty Węgrowskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku, ul. Zaciszna 8, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2019 roku
2019 2957 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2019 2958 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkasa na terenie gminy Puszcza Mariańska.
2019 2959 2019-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.036.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
2019 2960 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Dworcowa”
2019 2961 2019-03-05 Postanowienie Postanowienie nr 14/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Kozienicach
2019 2962 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 26/V/2019 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 13/III/2018
2019 2963 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/40/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 2964 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/32/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Regimin w 2019 r.
2019 2965 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr IV.35.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw na terenie Gminy Raciąż na temat zmian w statutach sołectw.
2019 2966 2019-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.11.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 2967 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr III/23/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Grabina Zaździerz.
2019 2968 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V.67.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klembów
2019 2969 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia pilotażowego Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Żyrardowa
2019 2970 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2019 2971 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 2972 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 20/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 2973 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 36/IX/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Sannikach oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2019 2974 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019
2019 2975 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie
2019 2976 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie
2019 2977 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie
2019 2978 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie
2019 2979 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie
2019 2980 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie
2019 2981 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Sportowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie
2019 2982 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie
2019 2983 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/52/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2019 2984 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 33/IV/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Cekanowo gm. Słupno
2019 2985 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 35/IV/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Słupno
2019 2986 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 36/IV/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Słupnie
2019 2987 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna w 2019 roku
2019 2988 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2989 2019-03-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.32.2019.KS Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 marca 2019 r. Rada Miejska w Radzyminie
2019 2990 2019-03-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.33.2019.KS Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 marca 2019 r. Rada Miejska w Radzyminie
2019 2991 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia nowowybudowanej drogi do kategorii dróg gminnych
2019 2992 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zaliczenia nowowybudowanej drogi do kategorii dróg gminnych
2019 2993 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2994 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2995 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 34/VI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 29/V/19 Rady Miejskiej w Chorzelach zdnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstaja odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik.
2019 2996 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 41/VI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 30/V/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chorzele dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2019 2997 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku
2019 2998 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 2999 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 3000 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Szczawinie Kościelnym.
2019 3001 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości .
2019 3002 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Statucie samorządu mieszkańców wsi.
2019 3003 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko Nr XLI/252/2017 w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wyskokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2019 3004 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 3005 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 3006 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko
2019 3007 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Siedlce.
2019 3008 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego w Siedlcach do kategorii dróg gminnych
2019 3009 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Siedlce.
2019 3010 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniający Uchwałę Nr XXI/419/2012 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
2019 3011 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego
2019 3012 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.
2019 3013 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 3014 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
2019 3015 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 52/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2019 3016 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/23/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 12 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 3017 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 28/V/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2019 r.
2019 3018 2019-03-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Powiatu Łosickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Powiatu Łosickiego w 2018 roku
2019 3019 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV-38/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
2019 3020 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 23.IV.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym
2019 3021 2019-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/19 Starosty Mińskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2019 3022 2019-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej
2019 3023 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V.32.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 3024 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 3025 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 51/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 3026 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 3027 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Przasnysz
2019 3028 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 3029 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V.34.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 3030 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady oraz radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej za udział w posiedzeniach
2019 3031 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
2019 3032 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasntów i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3033 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3034 2019-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2019 Starosty Legionowskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie , ul. Jagiellońska 71
2019 3035 2019-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2019 Starosty Siedleckiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia w 2019 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach gm. Mordy z filią w Kukawkach gm. Przesmyki
2019 3036 2019-03-06 Postanowienie Postanowienie nr 14/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radomiu
2019 3037 2019-03-06 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-8/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnych Rady Powiatu Pruszkowskiego
2019 3038 2019-03-06 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-9/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
2019 3039 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 3040 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Somianka
2019 3041 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa
2019 3042 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki pomocniczej gminy –Sołectwa Somianka Zaszosie
2019 3043 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2019 roku”
2019 3044 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 51/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Bursztynowe w mieście Ostrołęka
2019 3045 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 52/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Centrum w mieście Ostrołęka
2019 3046 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 53/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Dzieci Polskich w mieście Ostrołęka
2019 3047 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 54/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśne w mieście Ostrołęka
2019 3048 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 55/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśniewo w mieście Ostrołęka
2019 3049 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 56/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Łazek w mieście Ostrołęka
2019 3050 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 57/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Łęczysk w mieście Ostołęka
2019 3051 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 58/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Parkowe w mieście Ostrołęka
2019 3052 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 59/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Pomian w mieście Ostrołęka
2019 3053 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 60/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Sienkiewicza w mieście Ostrołęka
2019 3054 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 61/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stacja w mieście Ostrołęka
2019 3055 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 62/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto w mieście Ostrołęka
2019 3056 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 63/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Starosty Kosa w mieście Ostrołęka
2019 3057 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 64/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Śródmieście w mieście Ostrołęka
2019 3058 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 65/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Traugutta w mieście Ostrołęka
2019 3059 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 66/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Witosa w mieście Ostrołęka
2019 3060 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 67/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Wojciechowice w mieście Ostrołęka
2019 3061 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 70/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane
2019 3062 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 73/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3063 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/54/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kałuszyn
2019 3064 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/55/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Komornica
2019 3065 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/57/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Łajski
2019 3066 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/58/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Michałów-Reginów
2019 3067 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/59/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Olszewnica Nowa
2019 3068 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/60/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Olszewnica Stara
2019 3069 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/61/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Poddębie
2019 3070 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/65/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wieliszew
2019 3071 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Grabowo
2019 3072 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3073 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowościach: Białobrzeg Bliższy, Łazy
2019 3074 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej położonej w miejscowości Olszewo - Borki
2019 3075 2019-03-07 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku.
2019 3076 2019-03-07 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 3077 2019-03-07 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 1 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Powiatu Siedleckiego
2019 3078 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/29/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 25 lutego 2019 r. dotycząca: uchylenia w części uchwały Nr VI/23/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2019
2019 3079 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wysokości diet oraz sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
2019 3080 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/38/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3081 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/36/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3082 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna .
2019 3083 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr Nr V/24/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2019 r.
2019 3084 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnetrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko
2019 3085 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 16/IV/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo" od km 2+325 do km 6+512.
2019 3086 2019-03-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 4 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zwoleniu przeprowadzonych w dniu 3 marca 2019 r.
2019 3087 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI.44.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 3088 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI.45.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brańszczyk lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2019 3089 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI.47.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Brańszczyk
2019 3090 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI.48.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Dalekie-Tartak
2019 3091 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI.49.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym, przewodniczącemu Rady Gminy i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Brańszczyk
2019 3092 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2019 r.
2019 3093 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat , jak również trybu ich pobierania
2019 3094 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kałuszyn.
2019 3095 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3096 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dopłat do wywozu ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych
2019 3097 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad ustalania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysów
2019 3098 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Kałuszynie
2019 3099 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3100 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2019
2019 3101 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2019 3102 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Poświętnem
2019 3103 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poświętne, którymi gospodaruje Wójt Gminy Poświętne
2019 3104 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 3105 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego
2019 3106 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2019 3107 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych, o których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2019 3108 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/34/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3109 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/33/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2019 3110 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2019 3111 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Siedlce
2019 3112 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Jaśminowa w miejscowości Żelków-Kolonia.
2019 3113 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/58/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Platynowa w miejscowości Żelków-Kolonia.
2019 3114 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce
2019 3115 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/22/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 3116 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tarczyn, dla obszaru ograniczonego ulicami: Błońską, Warszawską, al. Krakowską oraz granicą obrębu Tarczyna
2019 3117 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 51/V/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie diet przysługujących radnemu Powiatu Grodziskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych i używania samochodów osobowych do celów służbowych
2019 3118 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/35/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 3119 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019
2019 3120 2019-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.13.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 3121 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/29/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023.
2019 3122 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/30/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 3123 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/31/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Filii Nr 3 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 3124 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/33/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2019 roku.
2019 3125 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/34/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę: Nr XXXV/451/2001 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 08 listopada 2001 roku.
2019 3126 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/37/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
2019 3127 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/38/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulicy Okunin
2019 3128 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/39/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2019 3129 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/40/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Stefana Okrzei w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 3130 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na 2019 rok
2019 3131 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 3132 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2019 rok
2019 3133 2019-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 3134 2019-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok
2019 3135 2019-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok
2019 3136 2019-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 3137 2019-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Gminy Brok z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 r.
2019 3138 2019-03-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Łosickiego
2019 3139 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2019 3140 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/566/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2019 3141 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/345/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2019 3142 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/299/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2019 3143 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/356/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2019 3144 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Rybienko Nowe.
2019 3145 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedli utworzonych na terenie miasta Wyszków.
2019 3146 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/68/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 3147 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Dobre z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Kocia na działkę o numerze ewidencyjnym 148/17 w miejscowości Rynia gm. Dobre.
2019 3148 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Dobre z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Dobre.
2019 3149 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Dobre z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/113/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2019 3150 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Dobre z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 3151 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Dobre z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dobre, gmina Dobre
2019 3152 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy Dobre z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania .
2019 3153 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 24/14/2019 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2019 rok.
2019 3154 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 2/IV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wiskitki
2019 3155 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 7/IV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3156 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 8/IV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Wiskitki instrumentem płatniczym
2019 3157 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 9/IV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Wiskitki
2019 3158 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 10/IV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2019 3159 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 12/IV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiskitki
2019 3160 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 13/IV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 14/XLI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Wójta Gminy Wiskitki za osiągnięte wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia edukacyjne bądź sportowe dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki oraz określenia zasad ich przyznawania
2019 3161 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń"
2019 3162 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Stary Lubotyń.
2019 3163 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 3164 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
2019 3165 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019.
2019 3166 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2019 3167 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3168 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3169 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3170 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2019 3171 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/4/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii z obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć.
2019 3172 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/2/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 3173 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/3/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2019 3174 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/5/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Piaseczyński w roku szkolnym 2019/2020.
2019 3175 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lelis
2019 3176 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/33//2019 Rady Gminy Lelis z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 3177 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/8/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 3178 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.
2019 3179 2019-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 3180 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domanice
2019 3181 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w 2019r.”
2019 3182 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 lutego 2019 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ MROZY
2019 3183 2019-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Solec nad Wisłą
2019 3184 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 33/V/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Sierpc
2019 3185 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 34/V/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 3186 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 35/V/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2019 3187 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI.38.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 4 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 3188 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI.39.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 3189 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI.40.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2019 rok
2019 3190 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI.42.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie udzielania bonifikat w przypadku wnoszenia opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego stanowisk postojowych na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 3191 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury na 2019 rok
2019 3192 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 3193 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V / 32 / 2019 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2019 3194 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V / 37 /2019 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/306/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Wesoły Pajacyk" w Pionkach oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka
2019 3195 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V / 38 / 2019 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie bonifikat od rocznej opłaty przekształceniowej
2019 3196 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 45/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i jednostkach oświatowych Gminy Celestynów.
2019 3197 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 43/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych w ar. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Celestynów.
2019 3198 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 44/V/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXX/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski
2019 3199 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV.19.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Prażmowska i Błonie – etap I
2019 3200 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chotcza w 2019r."
2019 3201 2019-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Otwockiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego w 2019 roku
2019 3202 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 3203 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2019.
2019 3204 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/70/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego północnej części wsi Chotomów
2019 3205 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/69/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna południowo-wschodniej części wsi Chotomów w zakresie części I.
2019 3206 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/68/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna północnej części wsi Boża Wola
2019 3207 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/67/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wsi Wólka Górska
2019 3208 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/66/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części południowej wsi Boża Wola
2019 3209 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/58/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2019
2019 3210 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/75/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego obszaru wsi Dąbrowa Chotomowska i części wsi Chotomów
2019 3211 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/74/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części wsi Jabłonna rejon ulic Zegrzyńskiej, Modlińskiej i Szkolnej
2019 3212 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/73/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna zachodnia część wsi Chotomów
2019 3213 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/72/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego części północno-zachodniej obszaru wsi Jabłonna
2019 3214 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/71/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna
2019 3215 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V.52.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 3216 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V.56.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Halinów
2019 3217 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V.57.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Halinowie i sołtysów sołectw z terenu Gminy Halinów
2019 3218 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 3219 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019
2019 3220 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2036
2019 3221 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2036
2019 3222 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 14/III/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2019
2019 3223 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2019 3224 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 40/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 3225 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 41/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 3226 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 42/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 3227 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3228 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na 2019 rok
2019 3229 2019-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 3230 2019-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.039.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
2019 3231 2019-03-11 Porozumienie Porozumienie nr ZU-D/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg.
2019 3232 2019-03-11 Porozumienie Porozumienie nr ZU-Z/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg.
2019 3233 2019-03-11 Porozumienie Porozumienie nr ZU-B/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg.
2019 3234 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 14/49/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 3235 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2019 3236 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zabrodzie od dnia 1 września 2019 roku
2019 3237 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/74/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin w 2019 roku"
2019 3238 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/75/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Teresin
2019 3239 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/76/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Teresin
2019 3240 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/77/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Teresin
2019 3241 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/77/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2019 3242 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 3243 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 3244 2019-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 16 /2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019  Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 3245 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrzejewo.
2019 3246 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na 2019 rok.
2019 3247 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wieczfnia Kościelna
2019 3248 2019-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 5 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nasielsku przeprowadzonych w dniu 3 marca 2019 r.
2019 3249 2019-03-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.29.2019.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2019 r. Rada Miejska w Piasecznie
2019 3250 2019-03-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.30.2019.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2019 r. Rada Miejska w Piasecznie
2019 3251 2019-03-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.31.2019.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2019 r. Rada Miejska Konstancin - Jeziorna
2019 3252 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2019 3253 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łaskarzew w 2019 roku
2019 3254 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/54/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łaskarzew
2019 3255 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr FK.IV.0007.42.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr FK.III.0007.24.2018 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2019
2019 3256 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr ZK.IV.0007.39.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dębe Wielkie
2019 3257 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr SR.IV.0007.36.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Dębe Wielkie
2019 3258 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr ZO.IV.0007.33.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania
2019 3259 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr SR.III.0007.27.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Diamentowa w miejscowości Olesin, gmina Dębe Wielkie
2019 3260 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr SR.III.0007.26.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Świerkowa w miejscowości Celinów, gmina Dębe Wielkie
2019 3261 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 102/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
2019 3262 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 104/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3263 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 106/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym mpzp symbolem 2P-S/U – etap I.
2019 3264 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 107/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r.
2019 3265 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 108/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Piaseczno
2019 3266 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr II/7/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w załącznikach do Uchwały Nr II/11/2006 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 25 kwietnia 2006r w sprawie określenia statutów sołectw Gminy Radzanów oraz zmian w załączniku do Uchwały Nr XIII/61/2005 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia sołectwa Śliwiny.
2019 3267 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr II/8/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radzanów.
2019 3268 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 34/V/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
2019 3269 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 40/V/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku
2019 3270 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z  mieszkańcami Gminy Szreńsk konsultacji dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Szreńsk
2019 3271 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Szreńsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 3272 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2019 3273 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 3274 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/40/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2019 3275 2019-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 3276 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 35/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 3277 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 38/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chmielewo
2019 3278 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 39/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ciućkowo
2019 3279 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 40/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Drwały
2019 3280 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 41/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Grodkowo
2019 3281 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 42/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Grodkówko
2019 3282 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 43/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kobylniki
2019 3283 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 44/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Marcjanka
2019 3284 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Pozarzyn
2019 3285 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 46/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Pruszczyn
2019 3286 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 47/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwo Rakowo
2019 3287 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 48/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rębowo
2019 3288 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 49/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rostkowice
2019 3289 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 50/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Słomin
2019 3290 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Starzyno
2019 3291 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 52/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wiązówka
2019 3292 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 53/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wilczkowo
2019 3293 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 37/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolino
2019 3294 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla nr 1 w Mieście Wyszogród
2019 3295 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 55/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla nr 2 w Mieście Wyszogród
2019 3296 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2019 rok.
2019 3297 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Stare Babice
2019 3298 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 3299 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V.57.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2019 rok
2019 3300 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V.58.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028
2019 3301 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V.63.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pasek, gmina Klembów
2019 3302 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V.64.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2019 3303 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V.65.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Krusze, gmina Klembów
2019 3304 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V.69.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie diet dla radnych Gminy Klembów
2019 3305 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/38/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2019
2019 3306 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/40/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielonka w 2019 roku”
2019 3307 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/41/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 3308 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/42/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Zielonka
2019 3309 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/43/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Zielonka
2019 3310 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 81, 71/1 obręb Stefanówka oraz dla działki nr ew. 315 obręb Rembertów
2019 3311 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 1/17, obręb Marianka
2019 3312 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 193, obręb Marylka
2019 3313 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 3314 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 3315 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2019 r.
2019 3316 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2019 r.
2019 3317 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 50/V/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 3318 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 41/V/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Szpitalowi Zachodniemu im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
2019 3319 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirów
2019 3320 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Mirów jest organem prowadzącym.
2019 3321 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 3322 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 3323 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirów w 2019 roku.
2019 3324 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sabnie na rok 2019 ”.
2019 3325 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2019 3326 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2019 3327 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3328 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
2019 3329 2019-03-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr V/17/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Leszno na rok 2019
2019 3330 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Leszno
2019 3331 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy – Miasta Garwolin”
2019 3332 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Garwolina
2019 3333 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chotomów Północny
2019 3334 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminów płatności dla inkasentów.
2019 3335 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V.37.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3336 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2019 rok
2019 3337 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2019 Starosty Otwockiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego w 2019 roku
2019 3338 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3339 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019.
2019 3340 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 marca 2019 r. uchylająca Uchwałę Nr II/24/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Statucie i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
2019 3341 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
2019 3342 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Powiatowych w Jednorożcu
2019 3343 2019-03-12 Aneks Aneks nr 3/Płońsk/2019 Starosty Płońskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. do Porozumienia Nr 10/2016 z dnia 04.01.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 3344 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2019
2019 3345 2019-03-12 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2018 położonych na obszarze Radomia
2019 3346 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.14.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 3347 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.15.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 3348 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Karniewo z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2019 r.
2019 3349 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.
2019 3350 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2019 3351 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/149/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia odpłatności za wywóz ścieków komunalnych
2019 3352 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Karniewo.
2019 3353 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
2019 3354 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/137/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie Statutu Gminy Karniewo
2019 3355 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płońsk
2019 3356 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/44/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek
2019 3357 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miedzna na 2019 rok.
2019 3358 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedzna w 2019 roku".
2019 3359 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2019 3360 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2019 3361 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Otwocka
2019 3362 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 79/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2019 3363 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 85/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych
2019 3364 2019-03-12 Informacja Informacja Starosty Sierpeckiego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków części obrębu miasta Sierpc i części obrębu Studzieniec gmina Sierpc powiat sierpecki
2019 3365 2019-03-12 Informacja Informacja Starosty Sierpeckiego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków części obrębu Studzieniec gmina Sierpc, części obrębu Rydzewo gm. Sierpc i części obrębu Mieszczk gm. Sierpc powiat sierpecki
2019 3366 2019-03-12 Postanowienie Postanowienie nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Mrozy na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
2019 3367 2019-03-12 Postanowienie Postanowienie nr 74/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Mrozy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3368 2019-03-12 Postanowienie Postanowienie nr 87/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 3369 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernice Borowe
2019 3370 2019-03-12 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 marca 2019 r. zawarte w Warszawie w dniu 8 marca 2019 r.w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu
2019 3371 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Leszno oraz określenie granic ich obwodów
2019 3372 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Feliksów, gmina Leszno
2019 3373 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grądy, gmina Leszno
2019 3374 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wyględy, gmina Leszno
2019 3375 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grądy, gmina Leszno
2019 3376 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ul. Szkolnej w Lesznie
2019 3377 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 3378 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IV.44.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2019 3379 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V.58.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV.44.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24.01.2019r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2019 3380 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V.51.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.
2019 3381 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V.60.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa w 2019 r.
2019 3382 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V.61.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Pruszkowa Nr XLIII.445.2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa.
2019 3383 2019-03-13 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNICH WARUNKÓW OCZEKIWANIA NA POŁĄCZENIA AUTOBUSOWE DO CZASU ODDANIA DO UŻYTKOWANIA TYMCZASOWEJ POCZEKALNI AUTOBUSOWEJ
2019 3384 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII.31.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rząśnik
2019 3385 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/41/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dominikańską - Kalwaryjską - Papczyńskiego - Armii Krajowej - etap I
2019 3386 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria
2019 3387 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów, ograniczenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2019 3388 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Górze Kalwarii przy ul. Skierniewickiej
2019 3389 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Góra Kalwaria
2019 3390 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Górze Kalwarii
2019 3391 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 3392 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 3393 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 24/V/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Boguty-Pianki na 2019 rok
2019 3394 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 26/V/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2019 3395 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 27/V/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2019 3396 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 30/V/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
2019 3397 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VIII/42/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Magnuszew.
2019 3398 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VIII/44/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Magnuszew.
2019 3399 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI.39.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 3400 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI.41.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie
2019 3401 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI.42.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Słubice w przedmiocie projektów statutów sołectw
2019 3402 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 39/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 3403 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 43/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2019 r.
2019 3404 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 363/VII/2017 Rady Miasta Józefowa w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Miasto Józefów jest organem rejestrującym
2019 3405 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 49/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Józefowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3406 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 50/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 211/V/2009 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.
2019 3407 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/27/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2019
2019 3408 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/16/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 3409 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
2019 3410 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie.
2019 3411 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok Gminy Somianka
2019 3412 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo
2019 3413 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo
2019 3414 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/7/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie
2019 3415 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/8/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gielniów.
2019 3416 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/10/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 3417 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/11/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2019 3418 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/12/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2019 3419 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/13/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 3420 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.17.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2019 r.
2019 3421 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2019 r.
2019 3422 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 23/V/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2019
2019 3423 2019-03-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.39.2019.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 marca 2019 r. Rada Miejska w Przasnyszu
2019 3424 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Płońsk na lata 2018- 2024".
2019 3425 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/34/19 Rady Gminy Wilga z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilga na rok 2019”
2019 3426 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.73.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r.
2019 3427 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.83.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
2019 3428 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.85.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r.
2019 3429 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.86.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r.
2019 3430 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.89.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r.
2019 3431 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.94.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r.
2019 3432 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.101.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r.
2019 3433 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.106.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r.
2019 3434 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.109.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r.
2019 3435 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r.
2019 3436 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.112.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r.
2019 3437 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.114.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 r.
2019 3438 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VII.27.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Promna na 2019 r.”
2019 3439 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VIII.31.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statutach sołectw na terenie Gminy Promna
2019 3440 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VIII.32.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Przybyszewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 3441 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu piaseczyńskiego.
2019 3442 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na rok 2019
2019 3443 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2019
2019 3444 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/27/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
2019 3445 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 3446 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Stoczek z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach, Gmina Stoczek, Powiat Węgrowski w 2019 roku
2019 3447 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 3448 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2019 rok
2019 3449 2019-03-14 Aneks Aneks nr 3 Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie z dnia 20 grudnia 2018 r. do POROZUMIENIA MIEDZYGMINNEGO w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z dnia 5 września 2017
2019 3450 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 103/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno
2019 3451 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Chynów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chynów w 2019 roku.
2019 3452 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 24/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 3453 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 3454 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 3455 2019-03-14 Zestawienie Zestawienie nr 1/2019 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Milanówek za II półrocze 2018 roku
2019 3456 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IN.51.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXI.311.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3457 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IN.52.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI.312.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 3458 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IN.53.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI.313.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2019 3459 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IN.55.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2019 - 2033
2019 3460 2019-03-14 Postanowienie Postanowienie nr 71/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Mokobody na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
2019 3461 2019-03-14 Postanowienie Postanowienie nr 72/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Sarnaki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3462 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2019 3463 2019-03-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2018 ROK
2019 3464 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.
2019 3465 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom powiatu pułtuskiego .
2019 3466 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 58/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.
2019 3467 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IN.54.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2019
2019 3468 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 7.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna – Gródek bis”, przyjętego uchwałą nr 107.XV.2015 z dnia 29 września 2015 r.
2019 3469 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 8.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna – Gródek bis”, przyjętego uchwałą nr 89.XXV.2016 z dnia 31 maja 2016 r.
2019 3470 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 23.V.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2019 3471 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 24.V.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2019 r.
2019 3472 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2019 3473 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych
2019 3474 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie diet dla sołtysów
2019 3475 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Ceranów oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 3476 2019-03-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/33/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r.
2019 3477 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Szelków z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 3478 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Szelków z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szelków w 2019 roku”.
2019 3479 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy Szelków z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Szelków.
2019 3480 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI.59.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Nadarzyn oraz ustalenia stawki procentowej
2019 3481 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI.63.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII.580.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 01 sierpnia 2018 r. dotyczącej określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Nadarzyn
2019 3482 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI.66.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 3483 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI.37.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kowala.
2019 3484 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI.38.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kowala dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2019 3485 2019-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.38.2019.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 marca 2019 r. Rada Gminy Pokrzywnica
2019 3486 2019-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.41.2019.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 marca 2019 r. Rada Gminy Jabłonna
2019 3487 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2019 Starosty Radomskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
2019 3488 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Radomskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie radomskim
2019 3489 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 3490 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 3491 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 3492 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 96/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków Urocze – etap I
2019 3493 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 97/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogatki
2019 3494 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Tarczyn w gminie Tarczyn.
2019 3495 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Tarczyn
2019 3496 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LX/359/06 w sprawie Statutów Sołectw Gminy Tarczyn.
2019 3497 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3498 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 28/15/2019 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2019 rok.
2019 3499 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3500 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 32/IV/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.
2019 3501 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie podziału Sołectwa Smosarz-Dobki i utworzeniu Sołectwa Morawy –Kafasy
2019 3502 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 37/19 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 3503 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/19 Starosty Mińskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina” w Mieni
2019 3504 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
2019 3505 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 47/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3506 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 48/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu Gminy Radzymin w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2019 3507 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 54/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 361/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i  leśnego w  drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 3508 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 57/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Radzymin w obrębie 03-04
2019 3509 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 58/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie gminy Radzymin w obrębie Emilianów
2019 3510 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 59/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Radzymin w obrębie 05-02
2019 3511 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 60/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie gminy Radzymin w obrębie Borki
2019 3512 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 63/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 3513 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 64/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 3514 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 65/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3515 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 66/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 3516 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 67/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2019 3517 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 68/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3518 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr V.31.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cyndaty
2019 3519 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr V.32.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury
2019 3520 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 102/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2019 rok
2019 3521 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI.35.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji liczby punktów za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowala, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej publicznej szkoły podstawowej.
2019 3522 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowala, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2019 3523 2019-03-15 Postanowienie Postanowienie nr 17/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radomiu
2019 3524 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok
2019 3525 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 25/IV/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Dzierzgowo
2019 3526 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3527 2019-03-15 Ustawa Ustawa nr V/27/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3528 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr V/20/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 3529 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/19 Starosty Mińskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2019 3530 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 43/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2019 3531 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 44/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 3532 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/8/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2019 3533 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2019 3534 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/68/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki
2019 3535 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/69/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 3536 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/70/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3537 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/72/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok
2019 3538 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/25/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3539 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sarnaki
2019 3540 2019-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2019 3541 2019-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Łyse z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 3542 2019-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Łyse z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 3543 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III/32/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3544 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III/33/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/161/17 Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osieck
2019 3545 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III/34/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Augustówce
2019 3546 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III/35/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce
2019 3547 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III/37/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieck na 2019 rok
2019 3548 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III/38/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 3549 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III/41/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Augustówka
2019 3550 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III/42/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/278/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osieck
2019 3551 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/30/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019
2019 3552 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/31/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo w 2019 roku”
2019 3553 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pienieżnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Goworowo za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 3554 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III.7.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata 2019-2021
2019 3555 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III.11.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Olszany na obszarze działek nr 24/5, 24/6, 24/7 i 160.
2019 3556 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III.12.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej
2019 3557 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bedomności zwierząt na terenie Gminy Bielany na 2019 rok.
2019 3558 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Bielany.
2019 3559 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych.
2019 3560 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior +” z siedzibą w Seroczynie
2019 3561 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wodynie w 2019 r."
2019 3562 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3563 2019-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Ostrołęce
2019 3564 2019-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce
2019 3565 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinasowania w 2019 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.
2019 3566 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 3567 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz
2019 3568 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 3569 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI /47/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i  leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 3570 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019 Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 3571 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przasnysz w 2019 roku
2019 3572 2019-03-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.35.2019.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2019 r. Rada Gminy Mochowo
2019 3573 2019-03-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.36.2019.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2019 r. Rada Gminy Mochowo
2019 3574 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miasta Milanówka
2019 3575 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Parysów
2019 3576 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 marca 2019 r. uchylająca uchwałę nr VI/28/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 3577 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 3578 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/23/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 3579 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Troszyn
2019 3580 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Troszyn
2019 3581 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Troszyn na 2019 rok.
2019 3582 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3583 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.
2019 3584 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr II/5/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzanów.
2019 3585 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.23.2019 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019
2019 3586 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.31.2019 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 3587 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mszczonów
2019 3588 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 41/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 3589 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 61/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2018
2019 3590 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 3591 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2019
2019 3592 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V.40.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kotuń w 2019 roku.
2019 3593 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V.43.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 3594 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VII.26.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Promnie z siedzibą w Falęcicach.
2019 3595 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VIII.30.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 3596 2019-03-19 Wyrok Wyrok nr VI SA/Wa 1300/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lipca 2017 r.
2019 3597 2019-03-19 Wyrok Wyrok nr II GSK 931/18 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2018 r.
2019 3598 2019-03-19 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.39.2018.2019.247.XIIzm3.ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 marca 2019 r.
2019 3599 2019-03-19 Informacja Informacja nr OKA.4210.64.2018.KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
2019 3600 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 7/I/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego
2019 3601 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 30/VI/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłów w 2019 roku.
2019 3602 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Latowicz na 2019 rok
2019 3603 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Latowicz
2019 3604 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 336/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2019 roku.
2019 3605 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 377/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w 2019 roku.
2019 3606 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 84/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu osłonowego na terenie Miasta Płocka „Płocki bon żłobkowy”.
2019 3607 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 85/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego dla osób i rodzin korzystających z programu osłonowego „Płocki bon żłobkowy”.
2019 3608 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 87/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 493/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2019 3609 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 88/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 375/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Płockiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
2019 3610 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 89/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Płockiemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów.
2019 3611 2019-03-19 Informacja Informacja nr 1/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Miasta Płocka.
2019 3612 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2019 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Ośrodku Pomocy Dziecku Zielone Izdebno w 2019 roku.
2019 3613 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2019 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Garwolińskiego w roku 2019.
2019 3614 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec.
2019 3615 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3616 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/72/11 z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw i Statutu Osiedla.
2019 3617 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2019 3618 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Poświętne z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 rok
2019 3619 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/17/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032
2019 3620 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/18/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 3621 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.09.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 3622 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.16.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 3623 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/162/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustówki, część I - w rejonie ul. Antoniewskiej
2019 3624 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/163/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej – część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W
2019 3625 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/166/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie pomnika przyrody - alei lip, położonego na terenie dzielnic Ochota, Mokotów i Włochy m.st. Warszawy
2019 3626 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/167/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę
2019 3627 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/168/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie założenia CLXIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Klimatyczna 1
2019 3628 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/170/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2019 3629 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/171/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2019 3630 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/172/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Teatru "Scena Prezentacje"
2019 3631 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/173/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2019 3632 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/174/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2019 3633 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VI.5.2019 Rady Gminy Wieniawa z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjecia Regulaminu przyznawania stypenium Wójta Gminy Wieniawa w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2019 3634 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VI.4.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wieniawa.
2019 3635 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VI.3.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Wieniawa
2019 3636 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VI.8.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieniawa w 2019 roku".
2019 3637 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VI.10.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr III.6.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023.
2019 3638 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VI.11.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie: zmiany w uchwale dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3639 2019-03-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Makowskiego z dnia 21 lutego 2019 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2018 ROK
2019 3640 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości miesięcznego wynagrodzenia przysługującego rodzinom zastępczym zawodowym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego
2019 3641 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim
2019 3642 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet radnym
2019 3643 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr IV/37/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 3644 2019-03-20 Porozumienie Porozumienie nr 7/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez „Powierzającego”.
2019 3645 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3646 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI KURANÓW (OBSZAR I).
2019 3647 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 71/VI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2019 r.
2019 3648 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 75/VI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3649 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 29/VI/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Iłów
2019 3650 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VII.53.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 r. na terenie gminy Brańszczyk”
2019 3651 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VII.58.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2019
2019 3652 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VII.59.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 3653 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu budżetu Gminy Skaryszew na rok 2019
2019 3654 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 17/II/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogrodzie w rejonie ulicy Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo.
2019 3655 2019-03-20 Postanowienie Postanowienie nr 75/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3656 2019-03-20 Postanowienie Postanowienie nr 76/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie podziału Miasta Węgrowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
2019 3657 2019-03-20 Postanowienie Postanowienie nr 77/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie podziału Miasta Węgrowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3658 2019-03-20 Postanowienie Postanowienie nr 89/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Lubowidz w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3659 2019-03-20 Postanowienie Postanowienie nr 90/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Stupsk w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3660 2019-03-20 Postanowienie Postanowienie nr 91/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Wiśniewo w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3661 2019-03-20 Postanowienie Postanowienie nr 92/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Mława w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3662 2019-03-20 Postanowienie Postanowienie nr 93/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Przasnysz w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3663 2019-03-20 Postanowienie Postanowienie nr 94/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Żuromin w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3664 2019-03-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/ 21 /2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Policzna na 2019 rok
2019 3665 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr IV.33.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Odrzywół
2019 3666 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 50/V/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3667 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 51/V/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Stanowie
2019 3668 2019-03-20 Postanowienie Postanowienie nr 88/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Joniec w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3669 2019-03-20 Postanowienie Postanowienie nr 89/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Nowe Miasto w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3670 2019-03-20 Postanowienie Postanowienie nr 90/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Raciąż w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3671 2019-03-20 Postanowienie Postanowienie nr 91/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Sońsk w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3672 2019-03-20 Postanowienie Postanowienie nr 92/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Ciechanów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3673 2019-03-20 Postanowienie Postanowienie nr 93/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Płońsk w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 3674 2019-03-20 Postanowienie Postanowienie nr 94/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 3675 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 63/2019 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 3676 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2019 rok
2019 3677 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 3678 2019-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/19 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3679 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Kuczbork – Osada
2019 3680 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2019
2019 3681 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/ 31 /2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniewo oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
2019 3682 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2019.
2019 3683 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Miasta Sulejówek
2019 3684 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 3685 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2019 3686 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany siedziby „Bajkowego Przedszkola w Dawidach”
2019 3687 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2019 3688 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Raszyn
2019 3689 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 55/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2019 roku.
2019 3690 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019
2019 3691 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy.
2019 3692 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania świadczenia pieniężnego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2019 3693 2019-03-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego w 2018 roku
2019 3694 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/46/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty na dofinansowanie opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki oraz w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych w Czerwinie i w Myszyńcu
2019 3695 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.040.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
2019 3696 2019-03-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/15/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 grudnia 2018 r. Gminy Błonie na rok 2019
2019 3697 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 30/16/2019 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2019 rok.
2019 3698 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 43/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 3699 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 44/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019 3700 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IX/42/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wojciechowice - część północna I
2019 3701 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 6/I/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 30/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i/lub na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w części dotyczącej załączników
2019 3702 2019-03-21 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 475/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2018 r.
2019 3703 2019-03-21 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 645/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 listopada 2018 r.
2019 3704 2019-03-21 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 558/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 listopada 2018 r.
2019 3705 2019-03-21 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 573/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 listopada 2018 r.
2019 3706 2019-03-21 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 705/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2018 r.
2019 3707 2019-03-21 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 709/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2018 r.
2019 3708 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.
2019 3709 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2019 3710 2019-03-21 Postanowienie Postanowienie nr 78/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany postanowienia w sprawie podziału Gminy Sarnaki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3711 2019-03-21 Postanowienie Postanowienie nr 79/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Mordy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3712 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3713 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 3714 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia targowiska do prowadzenia działalności handlowej na terenie gminy Iłża oraz zatwierdzenie zasad korzystania z targowiska
2019 3715 2019-03-21 Informacja Informacja nr 1/2019 Burmistrza Iłży z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Iłża
2019 3716 2019-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
2019 3717 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/48/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych
2019 3718 2019-03-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego: 142009_2.0012 – Ilinek położonego w jednostce ewidencyjnej 142009_2 Płońsk-Gmina.
2019 3719 2019-03-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostkach ewidencyjnych 142001_1 – Miasto Płońsk, 142002_1 – Miasto Raciąż, 142003_2 – Gmina Baboszewo, 142005_2 – Gmina Dzierzążnia, 142006_2 – Gmina Joniec, 142007_2 – Gmina Naruszewo, 142008_2 – Gmina Nowe Miasto, 142009_2 – Gmina Płońsk, 142010_2 – Gmina Raciąż, 142011_2 – Gmina Sochocin, 142012_2 – Gmina Załuski.
2019 3720 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia ustawowych stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy
2019 3721 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 1.1.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2019 3722 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 1.2.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wolanów oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 3723 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 1.7.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr III/17/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2019 3724 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 1.12.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr III.14.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 3725 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 1.13.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 9/II/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej na targowisku gminnym przy ulicy Zwycięstwa w Żurominie
2019 3726 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 1.14.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr III/11/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Łaskarzew.
2019 3727 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 1.17.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2019 3728 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Policzna na lata 2019-2022"
2019 3729 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Aleksandrówka
2019 3730 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Andrzejówka
2019 3731 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Antoniówka, Franków
2019 3732 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biały Ług
2019 3733 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bierdzież
2019 3734 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czarnolas, Czarnolas-Kolonia
2019 3735 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/36/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chechły
2019 3736 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa-Las
2019 3737 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/38/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Florianów, Kolonia Chechelska
2019 3738 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gródek
2019 3739 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jadwinów
2019 3740 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/41/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonów
2019 3741 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ługowa Wola
2019 3742 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/43/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łuczynów
2019 3743 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Patków
2019 3744 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piątków
2019 3745 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/46/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Policzna
2019 3746 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/47/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stanisławów
2019 3747 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/48/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świetlikowa Wola
2019 3748 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/49/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Teodorów, Helenów
2019 3749 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/50/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczowola
2019 3750 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/51/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wygoda, Kuszlów
2019 3751 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/52/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojciechówka, Annów
2019 3752 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/53/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Władysławów
2019 3753 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/54/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Policka
2019 3754 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/58/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/55/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada Nowa
2019 3755 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/56/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada Stara
2019 3756 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Policzna jest organem prowadzącym
2019 3757 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/529/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Cholewy.
2019 3758 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/527/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Dębówka.
2019 3759 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/528/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Górna Wieś.
2019 3760 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/560/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Konstantów.
2019 3761 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/530/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Kopytów.
2019 3762 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/531/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Łaźniew.
2019 3763 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/561/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Łaźniewek.
2019 3764 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/52/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/494/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Łąki.
2019 3765 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/53/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/495/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Marysinek.
2019 3766 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/54/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/532/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowa Górna.
2019 3767 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/55/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/563/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowa Wieś.
2019 3768 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/56/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/562/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowe Faszczyce.
2019 3769 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/57/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/533/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowy Łuszczewek.
2019 3770 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/58/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/496/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Piorunów.
2019 3771 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/59/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/497/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Radonice.
2019 3772 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/60/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/498/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Rochaliki.
2019 3773 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/61/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/499/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Rokitno.
2019 3774 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/62/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/565/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Stare Faszczyce.
2019 3775 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/63/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/534/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Stary Łuszczewek.
2019 3776 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/64/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/500/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Wawrzyszew.
2019 3777 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/65/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/535/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Witanów.
2019 3778 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/66/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/566/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Witki.
2019 3779 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/67/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/536/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Wola Łuszczewska.
2019 3780 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/68/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/501/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Żukówka.
2019 3781 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/69/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/109/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015 r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 1
2019 3782 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/70/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/110/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015 r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 2
2019 3783 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/71/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/111/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015 r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 3
2019 3784 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/72/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/162/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 4
2019 3785 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/73/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/112/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015 r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 5
2019 3786 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/74/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/113/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015 r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 6
2019 3787 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/75/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/564/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Radzików Wieś.
2019 3788 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/76/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/490/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Białutki
2019 3789 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/77/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/491/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Białuty
2019 3790 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/78/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/493/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Bieniewice.
2019 3791 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/79/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/525/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Bieniewo-Parcela.
2019 3792 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/80/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/526/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Bieniewo-Wieś.
2019 3793 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/81/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/559/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Błonie Wieś.
2019 3794 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/82/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/492/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Bramki.
2019 3795 2019-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Makowskiego
2019 3796 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2019 rok
2019 3797 2019-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckieg
2019 3798 2019-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko”
2019 3799 2019-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.44.2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2019 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2019 3800 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/35/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2019 3801 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Mogielnica dla niepublicznych szkól, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 3802 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr XI/58/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.
2019 3803 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2019.
2019 3804 2019-03-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego z Gminą Konstancin-Jeziorna, dotyczącego powierzenia przez Gminę Konstancin-Jeziorna Gminie Góra Kalwaria części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym
2019 3805 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019 Miasta Otwocka Nr VI/35/19 z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok
2019 3806 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 3807 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/67/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany aktu o utworzeniu Otwockiego Centrum Kultury w Otwocku
2019 3808 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/68/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji Otwockie Centrum Kultury w Otwocku, wyposażenia jej w dodatkowy majątek oraz nadania jej nowego statutu
2019 3809 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2019 3810 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok
2019 3811 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zakroczym
2019 3812 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2019 3813 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zasad zbycia zasiedlonych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali
2019 3814 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/50/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2019 rok
2019 3815 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI.7.2019 Rady Gminy Wieniawa z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie inkasa poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3816 2019-03-22 Decyzja Decyzja nr OŁO.4210.5.2019.EN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 marca 2019 r.
2019 3817 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2019r
2019 3818 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 3819 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Lipsko
2019 3820 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII.21.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rybno
2019 3821 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII.26.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno
2019 3822 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII.27.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2019 3823 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII.28.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 3824 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII.29.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 3825 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII.31.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2019 roku
2019 3826 2019-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
2019 3827 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 3828 2019-03-22 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.3.4.2019.13859.VIzm3.RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 marca 2019 r.
2019 3829 2019-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 15)2019 Wójta Gminy Krasne z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budzetu gminy Krasne za 2018 rok
2019 3830 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żelechów
2019 3831 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.43.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kapuściaki
2019 3832 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.66.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zaliwie-Piegawki
2019 3833 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.67.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zaliwie-Szpinki
2019 3834 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.68.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ziomaki
2019 3835 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.69.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żuków
2019 3836 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.41.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrowa
2019 3837 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.42.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jeruzale
2019 3838 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.44.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kisielany- Kuce
2019 3839 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.45.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kisielany- Żmichy
2019 3840 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.46.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Księżopole- Jałmużny.
2019 3841 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.47.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Księżopole-Smolaki
2019 3842 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.48.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mokobody I
2019 3843 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.49.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mokobody II
2019 3844 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.50.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mokobody Kolonia
2019 3845 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.51.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Męczyn
2019 3846 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.52.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Męczyn Kolonia
2019 3847 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.53.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niwiski I
2019 3848 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.54.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niwiski II
2019 3849 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.55.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Osiny Dolne
2019 3850 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.56.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Osiny Górne
2019 3851 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.57.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pieńki
2019 3852 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.40.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bale
2019 3853 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.58.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zemły
2019 3854 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.59.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Świniary
2019 3855 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.60.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skupie
2019 3856 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.61.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wesoła
2019 3857 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.62.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Proszewska
2019 3858 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.63.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Żukowska
2019 3859 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.64.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wyłazy
2019 3860 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.65.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zaliwie-Brzozówka
2019 3861 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.36.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokobody na 2019 rok
2019 3862 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.39.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Mokobody na rzecz spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w 2019 roku, trybu postępowania przy ich udzielaniu i sposobu rozliczania dotacji w 2019 roku
2019 3863 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mszczonów
2019 3864 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2024
2019 3865 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 44/2019 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2019 rok.
2019 3866 2019-03-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Przasnyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Przasnyskiego w 2018 roku.
2019 3867 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 365/2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2019 3868 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Goworowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2018 rok.
2019 3869 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 5/I/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w części dotyczącej załączników
2019 3870 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 366/2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2019 3871 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/18/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołeckich
2019 3872 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/25/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Paprotnia
2019 3873 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/26/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zasad i wysokości przyznawania diet dla sołtysów
2019 3874 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 134/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2019 r.”
2019 3875 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 139/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1401/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
2019 3876 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 140/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Józefosławiu
2019 3877 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 141/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.
2019 3878 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 143/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy NADZIEI ulicy położonej we wsi Julianów w gminie Piaseczno
2019 3879 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Raszyn z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2018 roku, położonych na obszarze gminy Raszyn
2019 3880 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Zwoleń w 2019 roku"
2019 3881 2019-03-25 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 401/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2018 r.