Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Luty 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1492 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń
2019 1493 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZWOLEŃ na 2019r.
2019 1494 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1495 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1496 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Zwoleń w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 1497 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2018 rok
2019 1498 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Sobolew oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tym żłobku.
2019 1499 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych, prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 1500 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, poniesionych w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2019 1501 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
2019 1502 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych na terenie Gminy Sobolew.
2019 1503 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 1504 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
2019 1505 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 1506 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sobolew lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielenia tych ulg.
2019 1507 2019-02-01 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/32/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na rok 2019.
2019 1508 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/20/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 1509 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/21/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1510 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/22/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023
2019 1511 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1512 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
2019 1513 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Baniocha – tereny położone na południowy – wschód od ulicy Wiejskiej
2019 1514 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 1515 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 1516 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 1517 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
2019 1518 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XX/136/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedli Miasta Przasnysza
2019 1519 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1520 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1521 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1522 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr 25/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie podziału Sołectw Cegielnia i Ciemne oraz utworzenia Sołectwa Wawrzyna
2019 1523 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr 26/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany granic Sołectw Arciechów i Opole
2019 1524 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr 42/IV/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1525 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr 44/IV/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Grudusku
2019 1526 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr 43/IV/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku
2019 1527 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr II.15.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Błędów
2019 1528 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV.82.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 1529 2019-02-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Węgrowskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
2019 1530 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/303/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/225/05 Rady Gminy Łąck z 14 grudnia 2005 r.
2019 1531 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI.18.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego Gminy Rybno w zakresie zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1532 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1533 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr 15/III/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025
2019 1534 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2019 1535 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PUŁTUSK NA ROK 2019
2019 1536 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pułtusk
2019 1537 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V.32.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym na terenie gminy Brańszczyk
2019 1538 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr v.37.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2019.
2019 1539 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/31/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1540 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/33/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023
2019 1541 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 1542 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 1543 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1544 2019-02-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Otwockiego z dnia 31 grudnia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
2019 1545 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/26/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.
2019 1546 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mieszki-Atle
2019 1547 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych
2019 1548 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr 43/V/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie
2019 1549 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.9.2019.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 r. Rada Miejska w Lipsku
2019 1550 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr III/5/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Korczew
2019 1551 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 1552 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2019
2019 1553 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Korczew
2019 1554 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów
2019 1555 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych w tym w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1556 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/136/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 1557 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/16/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 1558 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych
2019 1559 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalania wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1560 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Sypniewo
2019 1561 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/6/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Sypniewo
2019 1562 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 42/90 Rady Gminy w Jońcu z dnia 12 grudnia 1990 roku
2019 1563 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1564 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 1565 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego „Wstępami” odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek i wtorek Wielkiego Postu
2019 1566 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne.
2019 1567 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV-1/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019
2019 1568 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV-2/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 1569 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV-3/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1570 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV-4/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik​
2019 1571 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu obywatelskiego
2019 1572 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2019 rok
2019 1573 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia statutów Sołectw
2019 1574 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr 41/V/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 145/XXVII/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 3 marca 2009r. o wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2019 1575 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr 43/V/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 1576 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Naruszewo
2019 1577 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Nacpolsku, ul. Szkolna 18, 09-162 Naruszewo
2019 1578 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/2004 Rady Gminy Brochów z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brochów
2019 1579 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych
2019 1580 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr 34/IV/2019 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych z tytułu wniesienia jednorazowo opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1581 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr 36/IV/2019 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Lubowidz
2019 1582 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr 37/IV/2019 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie : przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Lubowidz dotyczących zmiany granic miasta Lubowidz
2019 1583 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/4/34/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim
2019 1584 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/4/35/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody Powiatu Ciechanowskiego instrumentem płatniczym
2019 1585 2019-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 5.2019 Starosty Sochaczewskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w 2019 roku.
2019 1586 2019-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 6.2019 Starosty Sochaczewskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach z filią "Mały Domek" w Giżycach w 2019 roku.
2019 1587 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/24/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom.
2019 1588 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/25/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2019 1589 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1590 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV.28.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 1591 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.29.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1592 2019-02-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płońskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2018 rok
2019 1593 2019-02-04 Aneks Aneks nr 1/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia obowiązku bieżącego (w tym zimowego) utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Mława w 2019 r.
2019 1594 2019-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 6 Starosty Żuromińskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w 2019 roku
2019 1595 2019-02-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 4 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radzanów przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2019 r.
2019 1596 2019-02-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 4 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gołymin-Ośrodek przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2019 r.
2019 1597 2019-02-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 4 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przasnyszu przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2019 r.
2019 1598 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 38/V/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock.
2019 1599 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Sieciechów instrumentem płatniczym
2019 1600 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tczów.
2019 1601 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr III/8/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwin.
2019 1602 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
2019 1603 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy przebiegającej działkami nr 7/3 i 23/3 obręb 19 w Siedlcach do kategorii dróg gminnych
2019 1604 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie pozbawienia działki nr 1/72 obręb 122 stanowiącej część pasa drogowego ul. Łukasińskiego w Siedlcach kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
2019 1605 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom: Źródlana, Mineralna i Strumykowa.
2019 1606 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2019 rok
2019 1607 2019-02-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Ciechanowskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2018 ROK
2019 1608 2019-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Ciechanowskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2019 roku
2019 1609 2019-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Ciechanowskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2019 roku.
2019 1610 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 8/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 1611 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/40/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 1612 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wyszkowskiego w roku 2019.
2019 1613 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 29/VII /2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 39/VI/2003 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa w Gminie Sanniki
2019 1614 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 30/VII/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 200/LVI/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie utworzenia Sołectwa Mocarzewo oraz nadania statutu nowo utworzonemu sołectwu
2019 1615 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2019 – 2024”
2019 1616 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobienie-Jeziory
2019 1617 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR X/36/2015 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1618 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2019 1619 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobienie-Jeziory
2019 1620 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.27.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok
2019 1621 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.29.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki
2019 1622 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.34.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Nr XLIX/358/18 z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2018 - 2022 oraz zasad wynajmowania lokali objętych zasobem
2019 1623 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.35.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mińsk Mazowiecki oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 1624 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 35/V/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 stycznia 2019 r. uchylająca uchwałę Nr 28/IV/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1625 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 36/V/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 stycznia 2019 r. uchylająca uchwałę Nr 31/IV/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Rościszewo w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1626 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 37/V/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1627 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 38/V/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Rościszewo w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1628 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 40/V/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1629 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 41/V/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 1630 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 42/V/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1631 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 1632 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego systemu ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2019 1633 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń".
2019 1634 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dowozu dzieci do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Stary Lubotyń nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
2019 1635 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.
2019 1636 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2019 1637 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 1638 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
2019 1639 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Siedlce
2019 1640 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 27/V/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw: Bagienice, Binduga, Bogdany Wielkie, Budki, Bugzy Płoskie, Brzeski Kołaki, Czaplice Wielkie, Dąbrowa, Dąbrówka Ostrowska, Duczymin, Dzierzęga Nadbory, Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Jedlinka, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Kwiatkowo, Lipowiec, Liwki, Łaz, Mącice, Niskie Wielkie, Nowa Wieś, Nowa Wieś Zarębska, Opaleniec, Poścień Wieś, Poścień Zamion, Pruskołęka, Przysowy, Raszujka, Rawki, Rembielin, Rycice, Rzodkiewnica, Stara Wieś, Wasiły Zygny, Wierzchowizna, Wólka Zdziwójska, Zaręby, Zdziwój Nowy, Zdziwój Stary oraz zmiany statutu Samorządu Mieszkańców miasta Chorzele.
2019 1641 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 28/V/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 26/V/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2019 1642 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 29/V/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 stycznia 2019 r. zmiany Uchwały Nr 201/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik
2019 1643 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 30/V/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chorzele dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2019 1644 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR X/44/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania
2019 1645 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Warka
2019 1646 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Warka w prawo własności tych gruntów
2019 1647 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1648 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/21//2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Piastowa”
2019 1649 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty przekształceniowej za dany rok
2019 1650 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Piastów
2019 1651 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/27//2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/203/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Piastów
2019 1652 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniająca załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/217/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania Piastowskiego Archiwum Miejskiego w Piastowie i nadania Statutu
2019 1653 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina.
2019 1654 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.
2019 1655 2019-02-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2018.
2019 1656 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/5/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LV/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2019 1657 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/17/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej .
2019 1658 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 41/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
2019 1659 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 59/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 41/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018r.
2019 1660 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 63/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 39/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018r.
2019 1661 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 72/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki
2019 1662 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 73/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki
2019 1663 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych, znajdujących się na terenie Gminy Sieciechów
2019 1664 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/220/18 Rady Gminy Sieciechów z dnia 29 czerwca 2018r. dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieciechów
2019 1665 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V.46.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
2019 1666 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V.52.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/359/2003 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw
2019 1667 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej
2019 1668 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.34.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dobczyn
2019 1669 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.35.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Karolew
2019 1670 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.36.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Klembów
2019 1671 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.37.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Krusze
2019 1672 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.38.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Krzywica
2019 1673 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.39.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Lipka
2019 1674 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.40.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Michałów
2019 1675 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.41.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowy Kraszew
2019 1676 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.42.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ostrówek
2019 1677 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.43.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Pasek
2019 1678 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.44.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Pieńki
2019 1679 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.45.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Rasztów
2019 1680 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.46.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Roszczep
2019 1681 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.47.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Sitki
2019 1682 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.48.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Stary Kraszew
2019 1683 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.49.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Tuł
2019 1684 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.50.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wola Rasztowska
2019 1685 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.53.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej
2019 1686 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.54.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, którymi muszą odpowiadać składane projekty
2019 1687 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.55.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2019 rok
2019 1688 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.56.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028
2019 1689 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok
2019 1690 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/70/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2019 1691 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/73/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2019 1692 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/74/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę.
2019 1693 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/75/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
2019 1694 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/76/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Smocza 19 i CLXI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Smocza 19 w Zespół Szkół nr 127 w Warszawie, ul. Smocza 19.
2019 1695 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019
2019 1696 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Baranowo.
2019 1697 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baranowo.
2019 1698 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2019 1699 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
2019 1700 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2019 1701 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 1702 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 26/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości dodatku dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych prowadzących rodzinne domy dziecka, zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz podniesienia świadczenia dla rodzin zastępczych niezawodowych, małżonków lub osób pełniących funkcję rodziny pomocowej
2019 1703 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 27/III/2019 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Legionowie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Legionowskiego
2019 1704 2019-02-05 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego"
2019 1705 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2019.
2019 1706 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1707 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 1708 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości diet radnych i zasad ich przyznawania.
2019 1709 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
2019 1710 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1711 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1712 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 30/V/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku.
2019 1713 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 31/V/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody.
2019 1714 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 34/V/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul.Żołnierska.
2019 1715 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 36/V/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody i określenia warunków udzielania bonifikat od rocznych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Serock zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 1716 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 39/V/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 1717 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Aleksandrów
2019 1718 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budel
2019 1719 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Krępskie
2019 1720 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Celinów
2019 1721 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa
2019 1722 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa-Kolonia
2019 1723 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabina
2019 1724 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Izdebno
2019 1725 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Izdebno-Kolonia
2019 1726 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kacprówek
2019 1727 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywda
2019 1728 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ksawerynów
2019 1729 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leokadia
2019 1730 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lewików
2019 1731 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipniki
2019 1732 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Melanów
2019 1733 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/33/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Pilczyn
2019 1734 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/34/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sośninka
2019 1735 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/35/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Helenów
2019 1736 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/36/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Pilczyn
2019 1737 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/37/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Uścieniec
2019 1738 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/38/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wanaty
2019 1739 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/39/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Łaskarzewska
2019 1740 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/40/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Rowska
2019 1741 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/41/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zygmunty
2019 1742 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/27/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/64/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gać
2019 1743 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/65/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gniewniewice Folwarczne
2019 1744 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/66/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górki
2019 1745 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/67/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leoncin
2019 1746 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/68/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Dąbrowa
2019 1747 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/69/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Grochale
2019 1748 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/70/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Mała Wieś
2019 1749 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/71/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Polesie
2019 1750 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/72/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Secymin
2019 1751 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/73/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Wilków
2019 1752 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/74/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ośniki
2019 1753 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/75/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rybitew
2019 1754 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/76/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Secymin Polski
2019 1755 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/77/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stanisławów
2019 1756 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/78/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Secymin Stara Dąbrowa
2019 1757 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/79/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Polesie
2019 1758 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/80/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilków nad Wisłą
2019 1759 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/81/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilków Polski
2019 1760 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich
2019 1761 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr 32/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok
2019 1762 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr 35/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2019 1763 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV.25.18 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stara Błotnica.
2019 1764 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr VI.27.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Rząśnik
2019 1765 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 1766 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej
2019 1767 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów
2019 1768 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu "A i B" w Tchórzewie
2019 1769 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Zbuczyn.
2019 1770 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V /35/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Baranowo oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 1771 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 1772 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/98/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
2019 1773 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023
2019 1774 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1775 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV.29.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2019 1776 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu postepowania o udzielenie dotacji z budżetu Pawiatu Garwolińskiego spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
2019 1777 2019-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.4.2019.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2019 r. Rada Gminy Sieciechów
2019 1778 2019-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.6.2019.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2019 r. Rada Gminy Pionki
2019 1779 2019-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.7.2019.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2019 r. Rada Gminy Radziejowice
2019 1780 2019-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.19.2019.MŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2019 r. Rada Gminy Zabrodzie
2019 1781 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/20/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Jabłonna Lacka
2019 1782 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom.
2019 1783 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów obejmującego część miejscowości Wrzosówka, miejscowość Janów Mikołajówka, część miejscowości Sowia Wola i część miejscowości Brzozówka
2019 1784 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Augustówek, część miejscowości Jesionka, część miejscowości Małocice oraz część miejscowości Wólka Czosnowska
2019 1785 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/23/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2019 1786 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1787 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1788 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/173/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 1789 2019-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 4 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wyszkowie za rok 2018.
2019 1790 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Garwolina
2019 1791 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLIX/263/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Solec nad Wisłą na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2019 1792 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2019 1793 2019-02-07 Rozporządzenie Porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych na terenie m. st. Warszawy
2019 1794 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019.
2019 1795 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ronda.
2019 1796 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łąck w zakresie nie dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi.
2019 1797 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 20/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia w Starych Załubicach Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin oraz wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin
2019 1798 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin oraz określenia granic ich obwodów
2019 1799 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1800 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 23/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Radzymin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1801 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 24/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 431/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon Malucha” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
2019 1802 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Radzymin
2019 1803 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 33/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Dybów Kolonia
2019 1804 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 34/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Łosie
2019 1805 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 35/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Słupno
2019 1806 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 39/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzymin na lata 2019-2023
2019 1807 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019
2019 1808 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 43/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019
2019 1809 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1810 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw
2019 1811 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał
2019 1812 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin
2019 1813 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/51/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1814 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/52/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 1815 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/53/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty
2019 1816 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1817 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”
2019 1818 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1819 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych Wieloletnim Programem Rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1820 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 1821 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/114/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego
2019 1822 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 18/III/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid.130/21 w miejscowości Goślice
2019 1823 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV.39.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 1824 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV.47.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów
2019 1825 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV.48.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów
2019 1826 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV.49.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXI.264.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 1827 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 49/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2019 1828 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 52/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, wraz z liczbą punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, do oddziałów przedszkolnychw publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów
2019 1829 2019-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płockiego z dnia 18 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018
2019 1830 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie i Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie
2019 1831 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2019 1832 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 1833 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Miastków Kościelny
2019 1834 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 65/IV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Miasta Płocka „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1835 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 66/IV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1836 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 67/IV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1837 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 68/IV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka
2019 1838 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 75/IV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Kleeberga.
2019 1839 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1840 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 1841 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 1842 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2019 1843 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/307/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2019 1844 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1845 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2019 1846 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od pobierania odpłatności w odniesieniu do świadczeń rzeczowych, w tym w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1847 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/26/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/281/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2019 1848 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/ 24 /2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych w dni powszednie, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Grójeckiego na 2019 rok.
2019 1849 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019
2019 1850 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 12/III/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2019 1851 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 22/III/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 1852 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 23/III/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 1853 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 1854 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 rok
2019 1855 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Agnieszkowo
2019 1856 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Białasy
2019 1857 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Blinno
2019 1858 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Blizno
2019 1859 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Całownia
2019 1860 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Cisse
2019 1861 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dąbkowa Parowa
2019 1862 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dziki Bór
2019 1863 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gorzeń
2019 1864 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gójsk
2019 1865 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Grabal
2019 1866 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Grądy
2019 1867 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gugoły
2019 1868 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Józefowo
2019 1869 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Karlewo
2019 1870 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łazy
2019 1871 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Maluszyn
2019 1872 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Modrzewie
2019 1873 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Mościska
2019 1874 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Mierzęcin
2019 1875 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Podlesie
2019 1876 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Słupia
2019 1877 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Stara Wola
2019 1878 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szczechowo
2019 1879 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szczutowo
2019 1880 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III.21.2018 Rady Miasta Pruszków z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2019 rok.
2019 1881 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV.30.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.
2019 1882 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV.41.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 dla Miasta Pruszkowa.
2019 1883 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV.43.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 dla Miasta Pruszkowa.
2019 1884 2019-02-07 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria; Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 listopada 2018 r. w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
2019 1885 2019-02-07 Aneks Aneks nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria; Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 listopada 2018 r. w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
2019 1886 2019-02-07 Aneks Aneks nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria; Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 grudnia 2018 r. w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
2019 1887 2019-02-07 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.2.2019 Starosty Żuromińskiego; Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 stycznia 2019 r.
2019 1888 2019-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/19 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1889 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/24/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Olszewo-Borki
2019 1890 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/25/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki
2019 1891 2019-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.8.2019.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 lutego 2019 r. Rada Powiatu Białobrzeskiego
2019 1892 2019-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.21.2019.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 lutego 2019 r. Rada Miejska w Piasecznie
2019 1893 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III.20.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2019
2019 1894 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III.21.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1895 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III.22.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 1896 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III.23.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1897 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III.27.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2019 1898 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2019 1899 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1900 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania nieodpłatnie z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1901 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2019 1902 2019-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
2019 1903 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.19.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 1904 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VIII/3/19 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utrata z dnia 17 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019 Związku Międzygminnego Utrata
2019 1905 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2019
2019 1906 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III.10.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1907 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III.11.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1908 2019-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Sokołowskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu sokołowskiego w 2019 r.
2019 1909 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 21.238.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr LXIII/562/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2019
2019 1910 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 21.239.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr 294/XXVIII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 1911 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 22.240.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLV.341.2018 Rady Gminy w Przytyku z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku
2019 1912 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 22.241.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr LI.629.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących od 2019 roku oraz wskazania naruszenia prawa
2019 1913 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 22.246.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr L.579.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2020 rok
2019 1914 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 23/IV/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/VII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Bielsk.
2019 1915 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/60/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kozłów Biskupi
2019 1916 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Węgrowie
2019 1917 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1918 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte gminnym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1919 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków osób uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1920 2019-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Przasnysza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 1921 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2019 1922 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Raszyn na lata 2019 – 2023”
2019 1923 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V.44.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn
2019 1924 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V.45.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ruścu, ul. Osiedlowa 72
2019 1925 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Strzegowo
2019 1926 2019-02-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Radomiu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Radomskiego
2019 1927 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 38/V/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego za 2018 rok.
2019 1928 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 41/V/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego
2019 1929 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 42/V/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ograniczenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na zbiorniku wodnym Siczki, gm. Jedlnia Letnisko, powiat radomski.
2019 1930 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia zasad udzielania pomocy w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu‘’ na lata 2019-2023 na terenie gminy Zaręby Kościelne.
2019 1931 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 1932 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/64/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zaręby Kościelne
2019 1933 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zaręby Kościelne
2019 1934 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/87/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.
2019 1935 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
2019 1936 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033
2019 1937 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 1938 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 28.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna
2019 1939 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2019  Gminy Radzanów.
2019 1940 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2019
2019 1941 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów – II etap
2019 1942 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Huszlew na rok 2019
2019 1943 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2019 1944 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Strachówka na 2019 rok
2019 1945 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszna
2019 1946 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/17/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowościach: Granice i Seroki Wieś
2019 1947 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/41/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/230/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 1948 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Teresin
2019 1949 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/44/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Budki Piaseckie
2019 1950 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dębówka
2019 1951 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/46/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Elżbietów
2019 1952 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/47/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Gaj
2019 1953 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/48/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Granice
2019 1954 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/49/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Granice Osiedle
2019 1955 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/50/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Izbiska
2019 1956 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/51/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kawęczyn
2019 1957 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/52/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Lisice
2019 1958 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/53/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ludwików
2019 1959 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/54/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Maszna
2019 1960 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/55/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Maurycew
2019 1961 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/56/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Mikołajew
2019 1962 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/57/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowa Piasecznica
2019 1963 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/58/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowe Gnatowice
2019 1964 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/59/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowe Paski
2019 1965 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/60/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Paprotnia
2019 1966 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/61/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Pawłowice
2019 1967 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/62/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Pawłówek
2019 1968 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/63/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Seroki-Parcela
2019 1969 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/64/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Seroki-Wieś
2019 1970 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/65/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Skrzelew
2019 1971 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/66/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Stare Paski
2019 1972 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/67/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Szymanów
2019 1973 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/68/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Teresin
2019 1974 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/69/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Teresin-Gaj
2019 1975 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/70/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Topołowa
2019 1976 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/71/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Witoldów
2019 1977 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"
2019 1978 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” dla Miasta Sochaczewa na lata 2019-2023.
2019 1979 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1980 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1981 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Tarczyn jest organem rejestrującym
2019 1982 2019-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 9.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za pierwsze i drugie półrocze 2018r., położonych na obszarze Gminy Jasieniec
2019 1983 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr II.2.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1984 2019-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Grodziskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracja” w Grodzisku Mazowieckim
2019 1985 2019-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Grodziskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim i w Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku
2019 1986 2019-02-11 Postanowienie Postanowienie nr 43/2019 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wstąpienia kanydata w miejsce wygasłego mandatu radnego Rady Miasta Żyrardowa
2019 1987 2019-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2018 roku
2019 1988 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2019
2019 1989 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dopłat do wywozu ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych
2019 1990 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”.
2019 1991 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1992 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr 30/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Bitwy Warszawskiej 1920r.” w Józefowie
2019 1993 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr 31/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 1994 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr 36/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Bitwy Warszawskiej 1920 r.” w Józefowie
2019 1995 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V.32.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Słubicach
2019 1996 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V.33.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2019 1997 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV.45.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2019 1998 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1999 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 2000 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2001 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026”
2019 2002 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2019 - 2024”
2019 2003 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr III/26/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomosci
2019 2004 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr 11/III/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa
2019 2005 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr 38/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 2006 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2007 2019-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gostyninie przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 2008 2019-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Staroźreby przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 2009 2019-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rybno przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 2010 2019-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Płoniawy-Bramura przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 2011 2019-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nur przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 2012 2019-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rząśnik przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 2013 2019-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszewo-Borki przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 2014 2019-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Błędowie przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 2015 2019-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jasieńcu przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 2016 2019-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gniewoszowie przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 2017 2019-02-12 Postanowienie Postanowienie nr 10/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Goszczyn
2019 2018 2019-02-12 Postanowienie Postanowienie nr 9/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radomiu
2019 2019 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 2020 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jastrząb
2019 2021 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016 – 2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 2022 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jastrząb
2019 2023 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jastrząb
2019 2024 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/12/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2025 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku oraz pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 2026 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/16/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok
2019 2027 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2019 rok
2019 2028 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sterdyń na lata 2019-2023"
2019 2029 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 2030 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
2019 2031 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości diet radnych i zasad ich przyznawania
2019 2032 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/9/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2019
2019 2033 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 2034 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 2035 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów
2019 2036 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV.30.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2019.
2019 2037 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III.21.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2019
2019 2038 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysowi sołectwa Gminy Sobolew będzie przysługiwała dieta oraz określenia wysokości tej diety.
2019 2039 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 2040 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Szlachecki, gmina Glinojeck
2019 2041 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania z siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej oraz boiska do badmintona zlokalizowanych na terenie Miasta Glinojeck
2019 2042 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019
2019 2043 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2019 2044 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2019 2045 2019-02-12 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 865/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018 r.
2019 2046 2019-02-12 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 715/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2018 r.
2019 2047 2019-02-12 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 504/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2018 r.
2019 2048 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III.8.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa na 2019 rok Gminy Prażmów
2019 2049 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2019
2019 2050 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/11/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. uchwała Budżetowa na 2019 rok
2019 2051 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr 11/III/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 177/XXX/2017
2019 2052 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.010.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 stycznia 2019 r.
2019 2053 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III /14 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022
2019 2054 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr 48/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.
2019 2055 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Rzewnie zdnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2019 2056 2019-02-12 Postanowienie Postanowienie nr 12/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 2057 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Policznie
2019 2058 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym , w tym osobom bezdomnym.
2019 2059 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 2060 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/22/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego część obrębu Gąsiorowo
2019 2061 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Siedleckiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia w 2019 roku średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, gm. Mokobody
2019 2062 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III.25.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2063 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/24/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwał od nr XXIX/211/2013 do nr XXIX/236/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia statututu sołectw: Błędowo, Błędówko, Brody, Brody Parcele, Bronisławka, Cegielnia - Kosewo, Czarnowo, Falbogi Borowe, Goławice Drugie, Goławice Pierwsze, Kikoły, Kosewko, Kosewo, Nowe Orzechowo, Nowy Modlin, Pomiechowo, Pomiechówek, Pomocnia, Stanisławowo, Stare Orzechowo, Szczypiorno, Śniadówko, Wola Błędowska, Wójtostwo, Wólka Kikolska, Wymysły, Zapiecki
2019 2064 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2019 2065 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2019
2019 2066 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.141.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2019 2067 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2019 Nr III/23/2018
2019 2068 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok
2019 2069 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.
2019 2070 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2019
2019 2071 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na 2019 rok
2019 2072 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III.49.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 2073 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019
2019 2074 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 20/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzążnia na rok 2019
2019 2075 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2019 2076 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2019 rok
2019 2077 2019-02-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2078 2019-02-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/28/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 2079 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 25/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Józefowa na 2019 rok
2019 2080 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok
2019 2081 2019-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 151/2018 Burmistrza Przasnysza z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2019 2082 2019-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Poświętne z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2019 2083 2019-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 186/2018 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2019 2084 2019-02-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/22/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa nr IV/22/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 grudnia 2018 r. na rok 2019
2019 2085 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA RACIĄŻ NA ROK 2019
2019 2086 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2019
2019 2087 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2088 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.
2019 2089 2019-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 477/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmniejszeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 2090 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/19/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2019 2091 2019-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.200.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2019 2092 2019-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.020.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
2019 2093 2019-02-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/23/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2019
2019 2094 2019-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2019
2019 2095 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 38/IV/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 2096 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 701/XLIX/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2019 2097 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 726/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2019 2098 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stanisławów na 2019 rok
2019 2099 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 18/IV/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Boguty-Pianki na rok 2019
2019 2100 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2019
2019 2101 2019-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.04.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 2102 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019
2019 2103 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 2104 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2019 2105 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2036
2019 2106 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III / 33 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 z siedzibą w Błoniu stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/157/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 roku w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 z siedzibą w Błoniu w Powiecie Warszawskim Zachodnim i nadania jej statutu
2019 2107 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III / 34 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 z siedzibą w Dziekanowie Leśnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/158/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 roku w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 z siedzibą w Dziekanowie Leśnym w Powiecie Warszawskim Zachodnim i nadania jej statutu
2019 2108 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin
2019 2109 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
2019 2110 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V.31.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2111 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V.27.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie gminy Kowala.
2019 2112 2019-02-13 Porozumienie Porozumienie nr 3/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”
2019 2113 2019-02-13 Porozumienie Porozumienie nr 4/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2019 2114 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Garbatka – Letnisko
2019 2115 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów (dla części miejscowości Augustówek, części miejscowości Dębina, części miejscowości Jesionka i części miejscowości Łosia Wólka) – ETAP I
2019 2116 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy w Sobolewie.
2019 2117 2019-02-13 Lista Lista nr ADM-0151-4/19 Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 4 stycznia 2019 r. biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Radomiu
2019 2118 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 27/V/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2019 2119 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Szreńsk
2019 2120 2019-02-13 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.30.9.2018.2019.424.RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 lutego 2019 r.
2019 2121 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/29/2019 Rady Gminy Klwów z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Klwów.
2019 2122 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie likwidacji szkół dla których organem prowadzącym była Gmina Zabrodzie
2019 2123 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bielany
2019 2124 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2019 rok
2019 2125 2019-02-13 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.1.2019 Zarządu Powiatu Nowodworskiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2019 2126 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 29/2019 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok
2019 2127 2019-02-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III.17.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 2128 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III.29.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2019 2129 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2019 2130 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2019 2131 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wiśniew
2019 2132 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2019 2133 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/34/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019
2019 2134 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa na rok 2019
2019 2135 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2019 rok
2019 2136 2019-02-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/32/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2019 2137 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/27/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019.
2019 2138 2019-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goszczyn
2019 2139 2019-02-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.23.2019.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2019 r. Rada Gminy Prażmów
2019 2140 2019-02-13 Rozporządzenie Porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zakazu poruszania się na określonym obszarze na terenie m. st. Warszawy
2019 2141 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Sulejówek”
2019 2142 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku.
2019 2143 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018.
2019 2144 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/34/20108 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała Budżetowa na rok 2019 Miasta Sulejówek
2019 2145 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr III.29.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Krusze w gminie Klembów
2019 2146 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr III.30.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w gminie Klembów
2019 2147 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV.15.2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baboszewo.
2019 2148 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V.25.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 7 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BABOSZEWO na rok 2019
2019 2149 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr XLI/234/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 2150 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr XLII/239/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 2151 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 2152 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.417.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaroszowa Wola - etap 1.
2019 2153 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2027
2019 2154 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.
2019 2155 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 170.2018 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin „RADOMKA” na 2019 r.
2019 2156 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 29/III/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2019 2157 2019-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 2158 2019-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019  Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 2159 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 16/III/18 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
2019 2160 2019-02-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 31/V/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Nr 31/V/ 2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 2161 2019-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Sabnie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2019 2162 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2019 - 2022
2019 2163 2019-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 131/2018 Burmistrza Zakroczymia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2019 2164 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2019
2019 2165 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skórzec na rok 2019.
2019 2166 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr III/32/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla części obrębu geodezyjnego Gulczewo
2019 2167 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2168 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 2169 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2170 2019-02-14 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 7 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2)p. Marek Renik - Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) p. Witold Stefan Kikolski - Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 2171 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019
2019 2172 2019-02-14 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2019 2173 2019-02-14 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oswiaty polegających na przeproadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego"
2019 2174 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A – Część II
2019 2175 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr III/33/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla terenu położonego pomiędzy ulicami 11 Listopada i Generała Józefa Sowińskiego oraz dla wybranych działek położonych przy ulicach: Stefana Okrzei, 3 Maja, Dolnej i Kazimierza Skarżyńskiego - etap II.
2019 2176 2019-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 5 Starosty Gostynińskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego „Horyzont” w Strzałkach prowadzonej na zlecenie Powiatu Gostynińskiego w 2019r.
2019 2177 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/27/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2019 rok.
2019 2178 2019-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Gminy Brok z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 r.
2019 2179 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 32/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy
2019 2180 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 35/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Wólka Kosowska
2019 2181 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi, gmina Łochów
2019 2182 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Ostrówek, gmina Łochów
2019 2183 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gwizdały i Łazy
2019 2184 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"
2019 2185 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 2186 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr VII/43/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Cegłów
2019 2187 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie
2019 2188 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Przasnysz za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 2189 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 3/V/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2019 2190 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2191 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2192 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2019 rok.
2019 2193 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów.
2019 2194 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów
2019 2195 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 60/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernice Borowe w 2019 r.
2019 2196 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 54/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 2197 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 55/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 2198 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 56/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 2199 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 57/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2200 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 58/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2019 2201 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 59/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 2202 2019-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.78.2018 Burmistrza Tłuszcza z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2018 rok
2019 2203 2019-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.79.2018 Burmistrza Tłuszcza z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2018 rok
2019 2204 2019-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.81.2018 Burmistrza Tłuszcza z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2018 rok
2019 2205 2019-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.85.2018 Burmistrza Tłuszcza z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2018 rok
2019 2206 2019-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.93.2018 Burmistrza Tłuszcza z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2018 rok
2019 2207 2019-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.109.2018 Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2018 rok
2019 2208 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2019 2209 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2019 rok
2019 2210 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2019 2211 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/24/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok
2019 2212 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.26.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 2213 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 141/2018 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok
2019 2214 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2215 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Domanice.
2019 2216 2019-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.017.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
2019 2217 2019-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie: określenia stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu będącego własnością Gminy Pniewy.
2019 2218 2019-02-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 w Nowym Bronowie w roku 2019
2019 2219 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 24/IV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2019 2220 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 4.19.2019 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2019 2221 2019-02-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej w Wyszogrodzie w roku 2019
2019 2222 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 51/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. ws. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
2019 2223 2019-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019  Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 2224 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 2225 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 18/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2019 2226 2019-02-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w roku 2019
2019 2227 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Węgrowa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 2228 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskie w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym
2019 2229 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 2230 2019-02-15 Komunikat Komunikat nr 2.2019 Starosty Sierpeckiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2019rok
2019 2231 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 2232 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 6/VIII/3/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018
2019 2233 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 7/VIII/3/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022
2019 2234 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 33/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania
2019 2235 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 34/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach programu
2019 2236 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 39/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od wnoszonej opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów
2019 2237 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cegłów
2019 2238 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 27/IV/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Stara Biała
2019 2239 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 30/IV/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 2240 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 8/2018 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2018 rok.
2019 2241 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 9/2018 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2018 rok.
2019 2242 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 14/2018 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2018 rok.
2019 2243 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 22/2019 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2019 rok.
2019 2244 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutów sołectw i osiedli Gminy Michałowice
2019 2245 2019-02-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nadarzyn przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 2246 2019-02-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Babice przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 2247 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie : określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach zadań własnych gminy.
2019 2248 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2249 2019-02-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr SO.5511.1.2019 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2018.
2019 2250 2019-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Mławskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka nr 1, Domu Dziecka nr 2, Domu Dziecka nr 3, Domu Dziecka nr 4 w Kowalewie w 2019 roku.
2019 2251 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr 31/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2252 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr 42/IV/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 2253 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyrażania zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Czerwonka do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2019 2254 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw
2019 2255 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strzegowo dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Strzegowo
2019 2256 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2018 w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łochów
2019 2257 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody na obszarze Gminy Ojrzeń.
2019 2258 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ojrzeń w 2019 roku.
2019 2259 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsulatacji z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Ojrzeń.
2019 2260 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok
2019 2261 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2262 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2263 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2019 rok
2019 2264 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Miasta Kobyłka udziałów i akcji Miasta Kobyłka w spółkach prawa handlowego
2019 2265 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr 25/III/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2019 rok
2019 2266 2019-02-19 Postanowienie Postanowienie nr 13/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 2267 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr V/23/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 21 stycznia 2019 r. budżetowa na rok 2019
2019 2268 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr 46/IV/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 229/XXXVII/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzanowie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 18.08.2017 r. poz. 6819)
2019 2269 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2270 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2271 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LI/386/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw utworzonych na terenie Gminy Wyszków.
2019 2272 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zwoleńskiego
2019 2273 2019-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”
2019 2274 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2019 rok
2019 2275 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 2276 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w przypadkach inwestycji zrealizowanych w roku 2018 i nie objętych dofinansowaniem na mocy uchwały Rady Gminy Stare Babice nr XXXIX/411/18 z dnia 28 marca 2018 roku
2019 2277 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/21//2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 2278 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Liw poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 2279 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2280 2019-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 15 / 2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w 2019 roku
2019 2281 2019-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Węgrowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie w 2019 roku
2019 2282 2019-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 12.2019.KiT Starosty Grójeckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania Gminie Warka utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Warka
2019 2283 2019-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 13.2019.KiT Starosty Grójeckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania Gminie Nowe Miasto nad Pilicą utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą
2019 2284 2019-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 14.2019.KiT Starosty Grójeckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. Powiatu Grójeckiego w sprawie przekazania Gminie Grójec utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Grójca
2019 2285 2019-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 15.2019.KiT Starosty Grójeckiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przekazania Gminie Mogielnica utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Mogielnica
2019 2286 2019-02-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Mławskiego z dnia 13 lutego 2019 r. Sprawozdanie Starosty Mławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018
2019 2287 2019-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 31/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2019 2288 2019-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 42/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2019 2289 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Drobin
2019 2290 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr 35.V.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Płoniawy-Bramura
2019 2291 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr 36.V.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 280.XLIII.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie określenia zasad pobierania diet przez sołtysów
2019 2292 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr 56/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru działki o nr ew. 14/12 obręb 11 miasta Piaseczno.
2019 2293 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr 57/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Żabieniec
2019 2294 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr 28/IV/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2023
2019 2295 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
2019 2296 2019-02-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV.25.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2018 r. na 2019 rok
2019 2297 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2019.
2019 2298 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr 7/25/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 2299 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr 9/31/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 2300 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr III/48/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2019 rok.
2019 2301 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 2302 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 2303 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr III/34/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
2019 2304 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
2019 2305 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr III/25/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2019
2019 2306 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Miedzna z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2019 rok.
2019 2307 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/2018 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 2308 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr 3.11.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 21 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2019 2309 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2019
2019 2310 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 2311 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 2312 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Makowskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim
2019 2313 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach.
2019 2314 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
2019 2315 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
2019 2316 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg wewnętrznych w miejscowości Zbuczyn do kategorii dróg gminnych
2019 2317 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2019 roku
2019 2318 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr 14.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna
2019 2319 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr 16.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wiązowna za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną
2019 2320 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr 17.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 2321 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr 18.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 2322 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr 19.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 109.XXVII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Wiązowna oraz nadania jej statutu
2019 2323 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/28/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności
2019 2324 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w formie inkasa oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Skórzec
2019 2325 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Skórzec
2019 2326 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr III/26/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2327 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr III/27/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w Gminnym programie osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2328 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2329 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V.3.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 2330 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019  Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 2331 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019
2019 2332 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Węgrów"
2019 2333 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie publikacji sprawozdania Prezydenta Miasta Siedlce z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.
2019 2334 2019-02-20 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 371/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2018 r.
2019 2335 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V.15.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2019
2019 2336 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŻYRARDOWA NA ROK 2019
2019 2337 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 stycznia 2019 r. Uchwała budżetowa na rok 2019 Gminy Kozienice
2019 2338 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr 9/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019 2339 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/19 Starosty Mińskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w  Domu Dziecka w Falbogach
2019 2340 2019-02-20 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 447/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 września 2018 r.
2019 2341 2019-02-20 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 565/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2018 r.
2019 2342 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek za odbiór ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu w przypadku wykonywania usługi na rzecz podmiotów niebędących odbiorcą usług w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
2019 2343 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2344 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia "Ostrowski Klub Senior+" na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2019 2345 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka
2019 2346 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 2347 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka
2019 2348 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej
2019 2349 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
2019 2350 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 2351 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/190/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso oraz uchylenia Uchwały Nr XXIV/145/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 2352 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/144/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 2353 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów z terenu Gminy Zakrzew.
2019 2354 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LII/306/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakrzew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 2355 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbioru ścieków na obszarze Gminy Zakrzew.
2019 2356 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI.31.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Nr V.25.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 7 stycznia 2019 r.
2019 2357 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI.32.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 2358 2019-02-21 Postanowienie Postanowienie nr 11/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Kozienicach
2019 2359 2019-02-21 Postanowienie Postanowienie nr 11/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radomiu
2019 2360 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019.
2019 2361 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr 38/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2019
2019 2362 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Jakubów
2019 2363 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr 20/V/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Sanniki na rok 2019.
2019 2364 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.143.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2019 2365 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019 Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 2366 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 2367 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 230/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2019 2368 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 232/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2019 2369 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/19 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2019 r.
2019 2370 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/19 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2019 r.
2019 2371 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/3/21/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ciechanowskiego na 2019 rok
2019 2372 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/3/23/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok
2019 2373 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/5/39/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 2374 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/11/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2019.
2019 2375 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Sobienie-Jeziory
2019 2376 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2019 ROK POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO
2019 2377 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew na 2019 rok
2019 2378 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 2379 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III.40.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2019
2019 2380 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III.44.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 2381 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III.50.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II.31.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2382 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2018
2019 2383 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr 74/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 27/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2384 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr 34/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łoziska
2019 2385 2019-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 5/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”
2019 2386 2019-02-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 lutego 2019 r. Nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2019 2387 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maciejowice na 2019 rok
2019 2388 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.
2019 2389 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2019 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2019 roku.
2019 2390 2019-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 32/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2019 2391 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2019 Starosty Płońskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie dla osób przewlekle somatycznie chorych w 2019 roku
2019 2392 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 18 / 2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w roku 2019
2019 2393 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 19 / 2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w roku 2019
2019 2394 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Białobrzeskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
2019 2395 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Kozienickiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach
2019 2396 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Miasta Mława z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczących Zarządów Osiedli
2019 2397 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2019 2398 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 2399 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2400 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opłaty od posiadania psów
2019 2401 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/12/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów gminy Chlewiska oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2402 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr 26/IV/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 2403 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr 32/IV/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Świercze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 2404 2019-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Miasta Stołecznego Warszawy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy za 2018 rok
2019 2405 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/032/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2019 2406 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/033/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Białobrzegi oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2019 2407 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 70/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r.
2019 2408 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 71/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r.
2019 2409 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 72/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r.
2019 2410 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 73/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 2411 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 100/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ZAKAMAREK ulicy położonej we wsi Julianów w gminie Piaseczno
2019 2412 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.07.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 2413 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.08.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 2414 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „ Posiłek w szkole i w domu„ na lata 2019-2023.
2019 2415 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków.
2019 2416 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/191/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.
2019 2417 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XVIII/121/07 z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych
2019 2418 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2019.
2019 2419 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 23.V.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
2019 2420 2019-02-22 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018 r. GMINY MSZCZONÓW Rady Miejskiej w Mszczonowie
2019 2421 2019-02-22 Aneks Aneks nr 26 Burmistrza Halinowa z dnia 6 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 marca 2004 r.
2019 2422 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Tczów na 2019  rok
2019 2423 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy PROMNA.
2019 2424 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok
2019 2425 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 2426 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/37/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Żuromińskiego
2019 2427 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 65/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F2 – etap II
2019 2428 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 66/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A10 – etap I
2019 2429 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok
2019 2430 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/37/15 Rady Gminy Nur z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nur
2019 2431 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/9/18 Rady Gminy Nur z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2019 2432 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2433 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnoćiowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 2434 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej przyjęcia Programu Osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie i Mieście Przysucha na lata 2019-2023.
2019 2435 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwałenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Przysucha.
2019 2436 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr VII/44/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 stycznia 2019r.
2019 2437 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/19 Starosty Mińskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w  Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2019 2438 2019-02-22 Porozumienie Porozumienie nr 1/ŚGL/2019 Starosty Ostrowskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Andrzejewo, Małkinia Górna, Szulborze Wielkie i Zaręby Kościelne.
2019 2439 2019-02-22 Porozumienie Porozumienie nr 2/ŚGL/2019 Starosty Ostrowskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Małkinia Górna.
2019 2440 2019-02-22 Porozumienie Porozumienie nr 3/ŚGL/2019 Starosty Ostrowskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Brok, Ostrów Mazowiecka, Małkinia Górna, Wąsewo, Stary Lubotyń i Zaręby Kościelne oraz miasta Ostrów Mazowiecka i Brok.
2019 2441 2019-02-22 Porozumienie Porozumienie nr 4/ŚGL/2019 Starosty Ostrowskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Boguty Pianki i Nur.
2019 2442 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2019 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Staroźreby
2019 2443 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 50/V/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 44/IV/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 stycznia 2019 r. dotyczącej szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Grudus
2019 2444 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia
2019 2445 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki
2019 2446 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na rok 2019
2019 2447 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2019 roku
2019 2448 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Maków Mazowiecki
2019 2449 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych
2019 2450 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok
2019 2451 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2019
2019 2452 2019-02-22 Informacja Informacja nr G.6620.4.272.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków obrębów: Bale, Jeruzale, Kapuściaki, Kisielany-Kuce, Kisielany-Żmichy, Księżopole-Jałmużny, Księżopole-Smolaki, Męczyn, Męczyn-Kolonia, Niwiski, Osiny Dolne, Osiny Górne, Pieńki, Skupie, Świniary, Wesoła, Wyłazy, Zaliwie-Brzozówka, Zaliwie-Piegawki, Zemły, Ziomaki, Żuków gminy Mokobody, powiatu siedleckiego, województwa mazowieckiego
2019 2453 2019-02-22 Informacja Informacja nr G.6620.8.1180.2017 Starosty Siedleckiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków obrębów: Białki, Chodów, Opole-Świerczyna, Ostrówek, Stare Opole, Ujrzanów, Żytnia gminy Siedlce, powiatu siedleckiego, województwa mazowieckiego
2019 2454 2019-02-22 Informacja Informacja nr G.6620.9.509.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków obrębów: Czerniejew, Dąbrówka-Ług, Dąbrówka-Niwka, Dąbrówka-Stany, Dobrzanów, Drupia, Gołąbek, Kłódzie, Nowaki, Ozorów, Skarżyn, Stara Dąbrówka, Trzciniec, Wólka Kobyla, Żebrak, Żelków gminy Skórzec, powiatu siedleckiego, województwa mazowieckiego
2019 2455 2019-02-22 Informacja Informacja nr G.6620.11.482.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków obrębów: Ciosny, Gostchorz, Helenów, Kaczory, Łupiny, Mroczki, Myrcha, Okniny, Radomyśl, Stok Wiśniewski, Tworki, Wólka Wiśniewska, Wólka Wołyniecka, Zabłocie gminy Wiśniew, powiatu siedleckiego, województwa mazowieckiego
2019 2456 2019-02-22 Informacja Informacja nr G.6620.13.562.2017 Starosty Siedleckiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków obrębów: Bzów, Cielemęc, Czuryły, Grochówka, Izdebki-Kosny, Izdebki-Kośmidry, Izdebki-Wąsy, Krzesk-Królowa Niwa, Krzesk-Majątek, Kwasy, Lucynów, Modrzew, Olędy, Rzążew, Stary Krzesk, Tchórzew, Wesółka, Wólka Kamienna, Zawady gminy Zbuczyn, powiatu siedleckiego, województwa mazowieckiego
2019 2457 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Szreńsk na rok 2019
2019 2458 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr III/7/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paprotnia na rok 2019.
2019 2459 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 41/IV/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa
2019 2460 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.031.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
2019 2461 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 33/2019 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2019 rok.
2019 2462 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.06.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 2463 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2019
2019 2464 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2019
2019 2465 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 2466 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/57/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III / 47 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku
2019 2467 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 52/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2468 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V.54.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 2469 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019  Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 2470 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 2471 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 29/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 2472 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 30/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019 2473 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.026.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
2019 2474 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.05.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 2475 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Przasnysza z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 2476 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.10.19 Wójta Gminy Kampinos z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
2019 2477 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 2478 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2019 rok
2019 2479 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 2480 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr VI/25/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2019.
2019 2481 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 2482 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Pionki
2019 2483 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-11/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Ochota
2019 2484 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-2/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Wesoła
2019 2485 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-3/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Wesoła
2019 2486 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-4/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Rembertów
2019 2487 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-5/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Białołęka
2019 2488 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-7/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Targówek
2019 2489 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-8/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Targówek
2019 2490 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-9/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Ursus
2019 2491 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-10/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Bielany
2019 2492 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-26/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
2019 2493 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-34/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
2019 2494 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-4/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnica Białołęka m. st. Warszawa
2019 2495 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-7/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
2019 2496 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-19/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Bielany
2019 2497 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-20/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2019 2498 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-21/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
2019 2499 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-24/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
2019 2500 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-25/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
2019 2501 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-6/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Pruszkowskiego
2019 2502 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-22/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
2019 2503 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-27/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
2019 2504 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-32/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Piasecznie
2019 2505 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-33/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Piaseczyńskiego
2019 2506 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-36/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Pruszkowa
2019 2507 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-23/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radzyminie
2019 2508 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-15/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Legionowo
2019 2509 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-37/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Piasecznie
2019 2510 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-38/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Pruszkowa
2019 2511 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-39/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Otwocku
2019 2512 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-2/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Piaseczyńskiego
2019 2513 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-3/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Piasecznie
2019 2514 2019-02-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-5/19 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Podkowa Leśna
2019 2515 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V-16/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019
2019 2516 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V-17/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego
2019 2517 2019-02-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr WZK.5510.1.2019 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 22 stycznia 2019 r. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018
2019 2518 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2019 Starosty Wołomińskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego w 2019 roku
2019 2519 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.21.2019 Starosty Wołomińskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na rok 2019
2019 2520 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 19/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok
2019 2521 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 21/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany nazwy samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: „Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie” oraz nowego brzmienia jej statutu
2019 2522 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 26/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim
2019 2523 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 2524 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego. leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.
2019 2525 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw w gminie Radzanowo
2019 2526 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicom położonym w miejscowości Radzanowo i Rogozino, gmina Radzanowo
2019 2527 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 34/IV/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Świercze
2019 2528 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 33/IV/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świercze
2019 2529 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz odstąpienia od zwrotu wydatków
2019 2530 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2019
2019 2531 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019.
2019 2532 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2019 ROK
2019 2533 2019-02-25 Aneks Aneks nr 3/Płock/2019 Starosty Płońskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. do Porozumienia Nr 11/2016 z  dnia 04.01.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2534 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 12/41/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 2535 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 20.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok
2019 2536 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Centrum".
2019 2537 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski w 2019 roku.
2019 2538 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 2019
2019 2539 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr VII/43/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/63/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 września 2015r.
2019 2540 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Tobolice, Rzekuń, Teodorowo, Ławy.
2019 2541 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń
2019 2542 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok
2019 2543 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2544 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia programu osłonowego w zakresie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2545 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 23.249.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn
2019 2546 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 23.250.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2019 rok oraz zwolnień w tych podatkach.
2019 2547 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 23.251.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na rok 2019
2019 2548 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 23.252.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r. dotycząca orzeczenia nieważności uchwały Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2019 2549 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 23.253.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r. dotycząca orzeczenia nieważności w części uchwały Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2019 2550 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 23.254.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 2551 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/PCPR/2019 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego „Dom Dzieci Nr 1” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85D, 05-502 Piaseczno, na rok 2019.
2019 2552 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/PCPR/2019 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 2” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85C, 05-502 Piaseczno, na rok 2019.
2019 2553 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/PCPR/2019 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 3” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85B, 05-502 Piaseczno, na rok 2019.
2019 2554 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/PCPR/2019 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 4” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85A, 05-502 Piaseczno, na rok 2019.
2019 2555 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/PCPR/2019 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Piaseczyńskiego w 2019 roku.
2019 2556 2019-02-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-P.4131.1.2019.PC Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2019 r. Rada Miejska w Lubowidzu
2019 2557 2019-02-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-P.4131.2.2019.PC Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2019 r. Rada Gminy w Naruszewie
2019 2558 2019-02-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.25.2019.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2019 r. Rada Gminy Cegłów
2019 2559 2019-02-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.26.2019.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2019 r. Rada Gminy Zaręby Kościelne
2019 2560 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr III/18/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Łąck nr IX/80/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów w Gminie Łąck.
2019 2561 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr III/26/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2562 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr III/27/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2563 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 2564 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia inkasa i inkasentów
2019 2565 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Legionowskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 2566 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Legionowskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi - Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie, ul. Piusa XI 69 na rok 2019.
2019 2567 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Legionowskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie w 2019 r.
2019 2568 2019-02-26 Decyzja Decyzja nr OŁO.4210.26.2018.BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 lutego 2019 r.
2019 2569 2019-02-26 Informacja Informacja nr OŁO.4110.7.2019.JKr1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 lutego 2019 r.
2019 2570 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Strzegowo
2019 2571 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych
2019 2572 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Dojazdowej w Kobyłce
2019 2573 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Dąbrówka gmina Dąbrówka
2019 2574 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/41/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Opaczy-Kolonii, w gminie Michałowice
2019 2575 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2019r.
2019 2576 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/91/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego – część II
2019 2577 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/92/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kąty Grodziskie część I
2019 2578 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/97/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 66 w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 26a
2019 2579 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/98/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego z pomocy społecznej w zakresie dożywiania
2019 2580 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/102/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2019 2581 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/103/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów żłobków m.st. Warszawy
2019 2582 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/104/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna
2019 2583 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/106/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 2584 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/112/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie, ul. Wawelska 48
2019 2585 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/116/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 2586 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/117/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową
2019 2587 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/119/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2019 2588 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/120/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 2589 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/121/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 2590 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/123/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2019 roku
2019 2591 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/124/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2019 2592 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/126/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Nowego Teatru
2019 2593 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/128/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2019 2594 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/129/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2019 2595 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/130/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2019 2596 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/131/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2019 2597 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/132/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2019 2598 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/133/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2019 2599 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/134/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2019 2600 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/135/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2019 2601 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/136/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2019 2602 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/137/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2019 2603 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VIII/161/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXV/2128/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 2604 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2605 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 33/VI/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bożewo, Bożewo Nowe, Kokoszczyn, Ligowo, Ligówko, Malanowo Stare, Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Zglenice Budy, Zglenice Małe, Żurawin w gminie Mochowo
2019 2606 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 34/VI/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Malanowo Stare, Cieślin, Ligowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele w gminie Mochowo
2019 2607 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.0007.31.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2019 roku”
2019 2608 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.0007.33.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siennica
2019 2609 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.0007.35.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI.0007.119.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Pogorzel
2019 2610 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 16/II/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikat w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określenia stawek procentowych oraz zasad ich ustalania
2019 2611 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 24/IV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Miasta Milanówka na rok 2019
2019 2612 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 28/IV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z nieodpłatnej pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2613 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 29/IV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia dla Miasta Milanówka wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2614 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 30/IV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/II/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikat w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określenia stawek procentowych oraz zasad ich ustalania
2019 2615 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 21 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołymin-Ośrodek
2019 2616 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr 39/2019 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok
2019 2617 2019-02-27 Porozumienie Porozumienie nr 2/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”
2019 2618 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 173 obręb 0035,35 położonej przy ul. Warszawskiej w Kobyłce
2019 2619 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.7.2019 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 2620 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.142.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2036
2019 2621 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr 45/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 4D.
2019 2622 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr II/9/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2623 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.10.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku
2019 2624 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jastrzębia i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2019 2625 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastrzębia.
2019 2626 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2627 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IX/41/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2628 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
2019 2629 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr I/2/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Krasne
2019 2630 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr I/3/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2631 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr I/4/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Krasne na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 2632 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr I/5/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Krasne w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2019 2633 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr I/6/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany stawki jednej godziny usług opiekuńczych
2019 2634 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr I/9/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2635 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV.27.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2636 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV.28.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2637 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV.32.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w  miejscowości Stromiec
2019 2638 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 2639 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
2019 2640 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2641 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/33/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2019 2642 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/35/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Regimin uprawnienia do stanowienia ich wysokości.
2019 2643 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Żyrardowski w roku 2019
2019 2644 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2019 2645 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2019 2646 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/27/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2647 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2648 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2649 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków
2019 2650 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 2651 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sienno”
2019 2652 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie diet przysługujących radnym Rady Gminy Sienno
2019 2653 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białowieża
2019 2654 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boby
2019 2655 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chmielewo
2019 2656 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gnojno
2019 2657 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głodowo
2019 2658 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabówiec
2019 2659 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gromin
2019 2660 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeżewo
2019 2661 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kleszewo
2019 2662 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kacice
2019 2663 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kokoszka
2019 2664 2019-02-28 Uchwała