Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Styczeń 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/370/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łochów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2019 2 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łochów
2019 3 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/407/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów
2019 5 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV.11.2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2019 6 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV.12.2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie ,, Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019-2023
2019 7 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Jedlnia-Letnisko
2019 8 2019-01-02 Porozumienie Porozumienie Starosty Gostynińskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.
2019 9 2019-01-02 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Powiatu Łosickiego z dnia 19 grudnia 2018 r. Projekty operatów opisowo-kartograficznych następujących obrębów gminy Olszanka pow. łosickiego
2019 10 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostęnych działających na terenie powiatu łosickiego
2019 11 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2019 12 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta za udział w pracach Rady Gminy
2019 13 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/013/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2019 14 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/014/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/100/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości cen grobów, cen usług pogrzebowych i stawek opłat cmentarnych obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Białobrzegach oraz w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Białobrzegach
2019 15 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/015/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2019 16 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 20/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania do korzystania sołectwom Gminy Słupno z nieruchomości Gminy Słupno oraz uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Słupno
2019 17 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 23/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 18 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 24/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 19 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 25/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 20 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 27/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 21 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 28/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Liszyno, gm. Słupno
2019 22 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 29/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupno
2019 23 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok
2019 24 2019-01-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 430/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2019 25 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 rok
2019 26 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr LV/307/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018
2019 27 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Żuromińskiego na rok 2019
2019 28 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr V/42/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2019
2019 29 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 43/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2019 30 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2019 31 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2019 32 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2018 rok
2019 33 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 3/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2019 34 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 8/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2019 35 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 11/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2019 36 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr V/79/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2019 37 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego
2019 38 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2018 roku.
2019 39 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
2019 40 2019-01-03 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie rozwiązania porozumienia
2019 41 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV.21.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Rząśnik na rok 2019
2019 42 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 14 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2019 43 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 14 grudnia 2018 r. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 44 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 45 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/2018 Burmistrza Przasnysza z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2019 46 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 146/2018 Burmistrza Przasnysza z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2019 47 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 148/2018 Burmistrza Przasnysza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2019 48 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywność dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu"na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku udzielonego osobom objętym tym Programem
2019 49 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.6.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023.
2019 50 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.7.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 51 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w gminie Latowicz „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 52 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego
2019 53 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 54 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.
2019 55 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/13/18 Rady Gminy Wilga z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 56 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/14/18 Rady Gminy Wilga z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 57 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydzielenia z sołectwa Chotomów i utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Jabłonna o nazwie sołectwo Chotomów Północny
2019 58 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 59 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat na rok 2019 za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu płońskiego.
2019 60 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciepielów
2019 61 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/15/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w Gminie Warka w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 62 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/17/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w  formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 63 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/26/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 64 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 26/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2019 65 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Bagno Całowanie PLH140001
2019 66 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Brzeźniczka
2019 67 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Guść
2019 68 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Krępiec
2019 69 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Leniwa
2019 70 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Miodne
2019 71 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Pionki
2019 72 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Ponty Dęby
2019 73 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Ponty im. Teodora Zielińskiego
2019 74 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Sadkowice
2019 75 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Zagożdżon
2019 76 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Załamanek
2019 77 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Źródło Królewskie
2019 78 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Skrwy Lewej PLH140051
2019 79 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody Torfowisko Jeziorek
2019 80 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody Torfowisko Zawały
2019 81 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 167.2018 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Gmin „RADOMKA” wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
2019 82 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2019 83 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2019 84 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2019 85 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2019 86 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2019 87 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2019 88 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 89 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 90 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości
2019 91 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/31/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Senior + z siedzibą w Seroczynie
2019 92 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/33/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 93 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/34/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 94 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/35/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 95 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/36/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodyniach
2019 96 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/38/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie diet dla radnych i sołtysów
2019 97 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 428/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2019 98 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nieporęt
2019 99 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/38/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/309/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2019 100 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 22/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
2019 101 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.
2019 102 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa
2019 103 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 104 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/36/2018 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021
2019 105 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/40/2018 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mława
2019 106 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 22/III/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Miasta Milanówka
2019 107 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2019 108 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 109 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Legionowo pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 110 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu "na lata 2019-2023
2019 111 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/2/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2019 112 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/5/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa powiatu piaseczyńskiego na 2019 rok.
2019 113 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/6/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Piasecznie.
2019 114 2019-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 3/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2019 115 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 19/II/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydania przepisów porządkowych
2019 116 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 22/III/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 117 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 28/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 na terenie miasta Ostrołęki
2019 118 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 29/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 na terenie miasta Ostrołęki
2019 119 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 13/III/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 120 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 22/III/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 121 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 23/III/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 122 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 25/III/18 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 123 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 26/III/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przyłęk
2019 124 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019.
2019 125 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2018
2019 126 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2019 – 2024
2019 127 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Gostynińskiego na rok 2019
2019 128 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III /8/ 2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 129 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywwnościowwych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek ww szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 130 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowegouprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia zreczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023.
2019 131 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łosickiego na rok 2019
2019 132 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 32/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zasad,trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2019 133 2019-01-04 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.105.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2019 134 2019-01-04 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.106.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2019 135 2019-01-04 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.108.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2019 136 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019
2019 137 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim
2019 138 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2019 139 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 140 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Makowskiego
2019 141 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez oosby objęte rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 142 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rzadowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 143 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej
2019 144 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2019 145 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/36/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2019 146 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych polegających na prowadzeniu konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji gminie Wyszków w roku 2019
2019 147 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 148 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.27.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2018rok.
2019 149 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.28.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 150 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Gzy
2019 151 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w ramach wieloletniego programu rządowego " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 152 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywnosci albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 153 2019-01-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 37 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa mazowieckiego
2019 154 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/140/04 Rady Gminy w Dobrem z dnia 17 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Dobre .
2019 155 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/169/04 Rady Gminy w Dobrem z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dobre III .
2019 156 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 .
2019 157 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 .
2019 158 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 159 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu targowiska gminnego w miejscowości Dobre .
2019 160 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 22/III/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 161 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 23/III/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku ,świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 162 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Stary Lubotyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 163 2019-01-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2019 164 2019-01-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2019 165 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.21.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie „Statutu Gminy Jednorożec”
2019 166 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2019 167 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2019 168 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 169 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem" Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 170 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023
2019 171 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 172 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 173 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
2019 174 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2019 175 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Lipskiego
2019 176 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018 r. Budżet Gminy Pacyna na rok 2019
2019 177 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 22/III/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem przyjętym w uchwale Nr 140  Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 178 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 23/III/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 179 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia program osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2019 180 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/6/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sypniewo
2019 181 2019-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/16/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 2018 r.
2019 182 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Winnica instrumentem płatniczym
2019 183 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia w Gminie Winnica wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 184 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 185 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"
2019 186 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków za niektóre świadczenia.
2019 187 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.27.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia.
2019 188 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV.14.2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baboszewo.
2019 189 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV.16.2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baboszewo.
2019 190 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki
2019 191 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok
2019 192 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/34/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok
2019 193 2019-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/15/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r.
2019 194 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Szydłowiecki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 195 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 roku.
2019 196 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szydłowieckiego, zapewniających dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w pierwszym półroczu 2019 rok.
2019 197 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2018.
2019 198 2019-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III.21.2018 Rady Gminy Siemiątkowo Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2019 199 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 17/18 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2019 200 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/11/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orońsku
2019 201 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/12/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Orońsku do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orońsku
2019 202 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/13/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego Gminy Orońsko w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023.
2019 203 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/14/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 204 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/15/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 205 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Orońsko
2019 206 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 28/IV/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 207 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 30/IV/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2019 rok
2019 208 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 31/IV/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 na terenie Gminy Rościszewo
2019 209 2019-01-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.221.2018.DK Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. Rada Gminy Nadarzyn
2019 210 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.13.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo
2019 211 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na terenie gminy Wąsewo
2019 212 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 213 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018
2019 214 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.27.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2019
2019 215 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 12/III/18 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty.
2019 216 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie miejscowości Nowa Wieś i Łążek, gmina Kuczbork-Osada.
2019 217 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Kuczbork-Osada w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 218 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Kuczbork- Osada
2019 219 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2019
2019 220 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.14.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2019.
2019 221 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.16.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem” Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków.
2019 222 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 223 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2019 224 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/12/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie posiłku w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 225 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/13/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 226 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/14/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 227 2019-01-04 Postanowienie Postanowienie nr 1/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 228 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2019 229 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Sypniewo
2019 230 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 231 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 232 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2019.
2019 233 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr XLV/465/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2018 rok
2019 234 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2019 235 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/350/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 6 września 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie Miasta Garwolina maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2019 236 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 237 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 238 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2018 rok
2019 239 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Wieliszew na rok 2019
2019 240 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w  zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 241 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/34/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 242 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 243 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 244 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 245 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2019 246 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019
2019 247 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszna
2019 248 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Granice
2019 249 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowościach: Granice i Seroki Wieś
2019 250 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 251 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2019 252 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Nasielsk w prawo własności tych gruntów
2019 253 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żwynościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 254 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2019 rok
2019 255 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018r.
2019 256 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2018
2019 257 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/9/18 Rady Gminy Troszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2019 258 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy Troszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019
2019 259 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Troszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2019 r.
2019 260 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Troszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie posiłku w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 261 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Troszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 262 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Troszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 263 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"
2019 264 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej
2019 265 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Nowiny
2019 266 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności , świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 267 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018
2019 268 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok
2019 269 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 270 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.28.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów
2019 271 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.32.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 272 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.33.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Halinów ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 273 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 274 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.35.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Halinów w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statutach Sołectw Gminy Halinów
2019 275 2019-01-07 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-65/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Górze Kalwarii
2019 276 2019-01-07 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-38/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 277 2019-01-07 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-62/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Gminy Raszyn
2019 278 2019-01-07 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-63/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Piaseczyńskiego
2019 279 2019-01-07 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-64/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Górze Kalwarii
2019 280 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 281 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/31/ 2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 282 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 283 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2019 284 2019-01-07 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/14/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 20 grudnia 2018 r.
2019 285 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/40/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2019 286 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew
2019 287 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/38/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od włascicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
2019 288 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru dekleracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
2019 289 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonwej pojemności
2019 290 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia staki takiej opłaty
2019 291 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III.22.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 292 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III.20.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień.
2019 293 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III.23.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Gminy Stromiec na lata 2019-2023
2019 294 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Lubotyń.
2019 295 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gminy Stary Lubotyń.
2019 296 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.
2019 297 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2019.
2019 298 2019-01-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 183/2018 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2019 299 2019-01-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 185/2018 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
2019 300 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 12 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2019
2019 301 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
2019 302 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV.13.2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem ,,Posiłek w szkole i w domu '' na lata 2019 -2023
2019 303 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III\34\2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok
2019 304 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 305 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 306 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/64/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gmin - członków Związku.
2019 307 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Somiance
2019 308 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr 14/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 309 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr 17.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok
2019 310 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/13/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 31 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2019 r.
2019 311 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 312 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III.13.18 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do wsparcia w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2019 313 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 16/III/18 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 314 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 17/III/18 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 315 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.24.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 316 2019-01-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Sadowne
2019 317 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 318 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 319 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
2019 320 2019-01-09 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-48/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Wola
2019 321 2019-01-09 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-49/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Rembertów
2019 322 2019-01-09 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-50/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Białołęka
2019 323 2019-01-09 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-51/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Białołęka
2019 324 2019-01-09 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-52/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Wawer
2019 325 2019-01-09 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-53/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Wawer
2019 326 2019-01-09 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-54/48 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Wawer
2019 327 2019-01-09 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-55/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Wesoła
2019 328 2019-01-09 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-57/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łomiankach
2019 329 2019-01-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr DWW-773-37/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 330 2019-01-09 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-56/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Ząbki
2019 331 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2019 332 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych gminy Ciechanów.
2019 333 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 334 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Ciechanów w zakresie dożywiania, w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 335 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 336 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego pod nazwą Klub „Senior+” w Gminie Ciechanów, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej w formie klubu samopomocy i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ciechanowie.
2019 337 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru Gminy Ciechanów”.
2019 338 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023
2019 339 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 340 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 341 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 342 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Płońsk
2019 343 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Somianka z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 344 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Somianka z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw utworzonych na terenie Gminy Somianka na temat zmian w statutach sołectw w zakresie wydłużenia kadencji organów wykonawczych
2019 345 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Somianka z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty
2019 346 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Somianka z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 347 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zwoleńskiego na rok 2019
2019 348 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 349 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych nieopodatkowanych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Puszcza Mariańska za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2019 350 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 351 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 352 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/162/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25 stycznia 2017r w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Puszcza Mariańska oraz ich wydzierżawiania, najmu, lub oddawania w użytkowanie na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2019 353 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2019 354 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karniewie.
2019 355 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Milewo – Malonki w sprawie podziału sołectwa na dwa: Sołectwo Milewo Malonki i Sołectwo Milewo – Wypychy.
2019 356 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Karniewo w sprawie nowego projektu Statutów Sołectw Gminy Karniewo.
2019 357 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr XLI/375/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Izabelin w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I”
2019 358 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych
2019 359 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 360 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Izabelin
2019 361 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Izabelin
2019 362 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 33/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka "Gostynińskie becikowe"
2019 363 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/28/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 364 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV.26.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 365 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV.27.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 366 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV.28.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 367 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Radzanów w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 368 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 roku stawek za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2019 369 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Białobrzeskiego
2019 370 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 9/II/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 225/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2019 371 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 12/II/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2019 372 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Piastowa
2019 373 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2018 rok
2019 374 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr V/22/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwała Budżetowa
2019 375 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr V/25/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Ciepielów na lata 2019-2023”
2019 376 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr V/26/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 377 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2019 378 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2019 379 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/16/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2019 380 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2019 381 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2019 382 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Szelków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2019 383 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 384 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2019 385 2019-01-09 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.30.2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 listopada 2018 r.
2019 386 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
2019 387 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/24/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło.
2019 388 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/27/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 389 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/29/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 390 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/30/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Długosiodło, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 391 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/31/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 392 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 393 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawieszczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 394 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Obryte
2019 395 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 396 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Rady Gminy Obryte
2019 397 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
2019 398 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 399 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023.
2019 400 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/226/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania oraz zasady zwrotu
2019 401 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III.22.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kotuń.
2019 402 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2018 rok
2019 403 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 r. Budżet Gminy Stare Babice na 2019 rok
2019 404 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
2019 405 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Babice
2019 406 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Koczargi Stare
2019 407 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Stare Babice
2019 408 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stare Babice
2019 409 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2019 410 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w powyższym zakresie
2019 411 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „ Programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Lipsko na lata 2019 – 2023”
2019 412 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2018
2019 413 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy Solecka III – teren „A” w mieście Lipsko
2019 414 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy Solecka III – teren „B” w mieście Lipsko
2019 415 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego, zlokalizowanych w rejonie ulic: Gospodarczej i Obrońców Chotczy w mieście Lipsko oraz drogi powiatowej relacji Lipsko-Jelonek w mieście i gminie Lipsko
2019 416 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV.21.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2019
2019 417 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV.28.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/52/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny
2019 418 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 419 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 420 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/107/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
2019 421 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018
2019 422 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 423 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2019 424 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2019 425 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2019 426 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 427 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 428 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 429 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 430 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/37/2018 Rady Gminy Repki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 431 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Repki z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa na rok 2019
2019 432 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2019 433 2019-01-10 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2019 434 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2019 rok
2019 435 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 436 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/23/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Jastrzębia na rok 2019.
2019 437 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/26/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/117/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 438 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzewnie na rok 2019
2019 439 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2019 440 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 441 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska.
2019 442 2019-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31 grudnia 2018 r.
2019 443 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Wręcza oraz fragment miejscowości Wręcza A.
2019 444 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr X/71/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 2 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów infrastruktury sportu i rekreacji w sołectwach Budki i Leszczyny – etap I
2019 445 2019-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej, ul. Stefana Okrzei 5 w Legionowie w 2019 roku
2019 446 2019-01-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Stanisławów
2019 447 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 40/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów
2019 448 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr LXIII/537/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 11 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniego rejonu Nowej Żurawki w Sulejówku
2019 449 2019-01-10 Postanowienie Postanowienie nr DRD2-773/13/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 450 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2019 451 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 452 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 453 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 22/III/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 454 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lutocin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lutocin, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych obiektów
2019 455 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2019 456 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 457 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Miasto Marki
2019 458 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/273/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany nazwy „Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych” w Markach na „ Centrum Usług Wspólnych” w Markach i nadania Statutu
2019 459 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LVII/487/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Miasto Marki przez inne niż Gmina Miasto Marki osoby prawne i osoby fizyczne, a także w sprawie ustalenia trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2019 460 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2019 461 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok
2019 462 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2018.
2019 463 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, ktorzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
2019 464 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 465 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 466 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 467 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 468 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Osieck
2019 469 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/20/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Augustówce
2019 470 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/24/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Augustówka
2019 471 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/25/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 472 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 473 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu i odstąpienia od jego usunięcia na rok 2019
2019 474 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/619/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego.
2019 475 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
2019 476 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Siedlce.
2019 477 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy Parysów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej
2019 478 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy Parysów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczeń przyznanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 479 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Parysów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 480 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Parysów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 481 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/ 24/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
2019 482 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 483 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2019 484 2019-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Karniewo z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2018 r.
2019 485 2019-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2018 r.
2019 486 2019-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2018 Wójta Gminy Karniewo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2018 r.
2019 487 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Drozdy
2019 488 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 157, obręb Tarczyn
2019 489 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Tarczyn, rejon ulicy Północnej i Alei Krakowskiej
2019 490 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Grójec
2019 491 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy i miasta Grójec
2019 492 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Gminy w Regiminie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia do wysokości 150% kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 493 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Gminy w Regiminie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 494 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy w Regiminie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Regimin w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 495 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III.9.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prażmów
2019 496 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr XLII.403.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Błonie
2019 497 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu przasnyskiego na rok 2019
2019 498 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Lipskiego na rok 2019
2019 499 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 22.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego
2019 500 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 501 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2019
2019 502 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 41/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 503 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty i jej wysokości od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Garbatka-Letnisko, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 504 2019-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 103 /18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 505 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/28/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów
2019 506 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Miasto Raciąż w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 507 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 11/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 508 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady oraz radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej za udział w posiedzeniach
2019 509 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady oraz radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej za udział w posiedzeniach
2019 510 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Stara Kornica
2019 511 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 512 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 513 2019-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.37.2018.BM Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Rada Gminy Stromiec
2019 514 2019-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.220.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 stycznia 2019 r. Rada Gminy Potworów
2019 515 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Młodzieszyn.
2019 516 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/23/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.
2019 517 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/24/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 518 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2018 rok
2019 519 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej
2019 520 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej
2019 521 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 522 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czerwonka.
2019 523 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym, sołtysom i Przewodniczącemu Rady Gminy.
2019 524 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat
2019 525 2019-01-10 Informacja Informacja nr OSZ.4110.16.12.2018.3795.EŻ,OSZ.4110.17.12.2018.3 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2018 r. o decyzjach Nr OSZ.4110.16.11.2018.3795.EŻ, Nr OSZ.4110.17.11.2018.3795.EŻ
2019 526 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 527 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 31 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019.
2019 528 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rusinów.
2019 529 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 20/IV/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Mochowo na 2019 rok
2019 530 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Mochowo w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 531 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 23/IV/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w powyższym zakresie
2019 532 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 6/III/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy nieodpłatnie w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku w szkole dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 – 2023 .
2019 533 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 7/III/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”.
2019 534 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 14/III/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 535 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 15/III/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 grudnia 2018 r. W sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 536 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 16/III/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 grudnia 2018 r. W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 537 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalanie wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Stoczek
2019 538 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2019 539 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 540 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylająca Uchwałę Nr XII/75/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 541 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 542 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 543 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciel nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy.
2019 544 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ojrzeń.
2019 545 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 546 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 547 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, swiadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objetych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 548 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk
2019 549 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III.19.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 550 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III.22.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku i Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku.
2019 551 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III.23.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2019 – 2030.
2019 552 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2019 553 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/22/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Izabelin wraz z terminem, częstotliwością i trybem ich uiszczania
2019 554 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/23/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 555 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 26.IV.2018 Rady Gminy Płoniawy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 556 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 27.IV.2018 Rady Gminy Płoniawy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 557 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 28.IV.2018 Rady Gminy Płoniawy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 558 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 33.IV.2018 Rady Gminy Płoniawy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Płoniawy-Bramura
2019 559 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 34.IV.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Płoniawy-Bramura
2019 560 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.
2019 561 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.23.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Pruszkowa.
2019 562 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pruszkowa.
2019 563 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.26.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr L.577.2018 z dnia 18 października 2018 r.w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) przy ul. Sienkiewicza w Pruszkowie.
2019 564 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.27.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr L.578.2018 z dnia 18 października 2018 r.w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) przy ul. Waryńskiego w Pruszkowie.
2019 565 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.19.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
2019 566 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
2019 567 2019-01-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/14/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 grudnia 2018 r. na rok 2019
2019 568 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Suchożebry
2019 569 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 570 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 571 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dowozu dzieci do szkół z terenu gminy Suchożebry
2019 572 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023.
2019 573 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.22.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dla gminy Goszczyn.
2019 574 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.23.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023.
2019 575 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem, „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 576 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 577 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
2019 578 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III /20 /2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grójecki
2019 579 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III /21 /2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: 1.zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, 2.tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość.
2019 580 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 26/III/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 581 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 27/III/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gąbin w zakresie nie objętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin – Członków Związku Gmin Regionu Płockiego: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród.
2019 582 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2019 583 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/30/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 584 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/18/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo
2019 585 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku
2019 586 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 587 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr VI/29/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.
2019 588 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr VI/28/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 589 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr VI/27/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na stanowiskach kierowniczych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogielnica.
2019 590 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/10/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin - uczestników Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”.
2019 591 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/11/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 592 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 593 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/33/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Ząbkach
2019 594 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Miasta Ząbki
2019 595 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 596 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy
2019 597 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Szczutowo w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019 – 2023.
2019 598 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 599 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 600 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II/23/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 601 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zwoleńskiego
2019 602 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II / 24 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2019 603 2019-01-11 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.36.3.2018.2019.1247.RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 stycznia 2019 r.
2019 604 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 605 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego na rok 2019
2019 606 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II.14.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2018
2019 607 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2019 608 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa Gminy Tłuszcz na rok 2019
2019 609 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2019 - 2033
2019 610 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II.29.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIIN.353.2018 Rady Miejskiej w  Tłuszczu z  dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Tłuszcz przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i  zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 611 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 11/III/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2019 612 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 131/XXIV/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych  w określonych  miejscach publicznych na terenie gminy Szulborze Wielkie.
2019 613 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 130/XXIV/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Szulborze Wielkie.
2019 614 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 129/XXIV/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Szulborze Wielkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2019 615 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2019 rok
2019 616 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z placu sportowo-rekreacyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim.
2019 617 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2019 r.
2019 618 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 619 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 620 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Karniewo w zakresie dożywiania w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 621 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 18/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.
2019 622 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 19/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem" Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 623 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 20/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 624 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 21/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 625 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.0007.22.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2019-2025
2019 626 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.0007.23.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 627 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.0007.24.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII.0007.272.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 628 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.13.2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029
2019 629 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety radnym Rady Gminy
2019 630 2019-01-11 Informacja Informacja nr DRE.WRC.4110.2.3.14.2018.2019.1262.ESZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 stycznia 2019 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 stycznia 2019 r. Nr DRE.WRC.4110.2.3.13.2018.2019.1262.ESz, w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej przedsiębiorcy: PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie
2019 631 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 632 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 18.III.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lipowiec Kościelny w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 633 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 19.III.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 634 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 20.III.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 635 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 636 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 637 2019-01-11 Informacja Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Boguty-Rubiesze w jednostce ewidencyjnej Boguty-Pianki pow. ostrowski woj. mazowieckie
2019 638 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr XLI/247/18 Rady Gminy Nur z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2019 639 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr XLI/248/18 Rady Gminy Nur z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nur
2019 640 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 641 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 15/III/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, których organem rejestrującym jest Powiat Grodziski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 642 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2019 643 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu nazwy ulicy Pogodna w Łosicach
2019 644 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/26/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2019 645 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/28/181 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2019
2019 646 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III-187/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019
2019 647 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III-188/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018
2019 648 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III-193/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
2019 649 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III-194/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwał
2019 650 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III-199/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 651 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III-200/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 652 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III-202/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
2019 653 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2018 rok
2019 654 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rzekuń oraz zasad usytuowania na terenie gminy Rzekuń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 655 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Drwęcz, Dzbenin, Laskowiec, Rzekuń, Zabiele.
2019 656 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rzekuń
2019 657 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 658 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 659 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2018 rok
2019 660 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 661 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 21/III/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 662 2019-01-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.163.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2018 r.
2019 663 2019-01-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.179.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2018 r.
2019 664 2019-01-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.186.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu na 2018 r.
2019 665 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 10/II/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 666 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 11/II/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2019 667 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 12/II/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018
2019 668 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 15/III/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2019
2019 669 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla radnych
2019 670 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Żelechów.
2019 671 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.
2019 672 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 673 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr V/32/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 674 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 7/II/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich
2019 675 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 19/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 676 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 22/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2019 rok
2019 677 2019-01-14 Aneks Aneks nr 1/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 4 stycznia 2019 r. do porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2007 roku
2019 678 2019-01-14 Aneks Aneks nr 1/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 4 stycznia 2019 r. do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 roku
2019 679 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, dowozu posiłków oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 680 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2019 681 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Radziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.
2019 682 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 683 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/35/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: nadania nazwy drogom wewnętrznym we wsi Skierdy, gmina Jabłonna
2019 684 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/93/2007 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Chotomów gm. Jabłonna
2019 685 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/37/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów, gmina Jabłonna
2019 686 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/38/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Jabłonna w gminie Jabłonna
2019 687 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 688 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Jabłonna.
2019 689 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych a także zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jabłonna.
2019 690 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Działy, gmina Glinojeck
2019 691 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Bielawy, gmina Glinojeck
2019 692 2019-01-14 Informacja Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Łęg-Nurski w jednostce ewidencyjnej Nur pow. ostrowski woj. mazowieckie
2019 693 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.23.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 694 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr XLII.410.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla części wsi „Prażmów II”
2019 695 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr IV.31.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 696 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021.
2019 697 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/289/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jakubów”.
2019 698 2019-01-14 Aneks Aneks nr 1.2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2018 r. do Porozumienia nr D.7.2018 zawartego w dniu dnia 5 listopada 2018 roku
2019 699 2019-01-14 Informacja Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Smolewo-Parcele w jednostce ewidencyjnej Szulborze Wielkie pow. ostrowski woj. mazowieckie
2019 700 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/35/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2019 701 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022
2019 702 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III.25.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019.
2019 703 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2019 rok
2019 704 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 27/IV/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 705 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 706 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 19/III/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Świercze oraz nadania jej statutu
2019 707 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Miastków Kościelny
2019 708 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/328/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żelków, Gmina Skórzec
2019 709 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/329/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Teodorów, Gmina Skórzec
2019 710 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr V/31/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2019 711 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 22/III/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 712 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 23/III/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet radnym
2019 713 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą przez osoby prawne i osoby fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2019 714 2019-01-14 Postanowienie Postanowienie nr 3/2019 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśniecia mandatu radnego Rady Miasta Żyrardowa w kadencji 2018-2023
2019 715 2019-01-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.223.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 stycznia 2019 r. Rada Miejska Sierpca
2019 716 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019-2032
2019 717 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
2019 718 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2019 719 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 720 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 721 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 722 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 723 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2019 rok
2019 724 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2019 rok w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2019 rok
2019 725 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2019 726 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli lub innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 727 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2019 728 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłat targowych
2019 729 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr 16/III/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZATORY NA ROK 2019
2019 730 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr 20/III/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2019 731 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr 21/III/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 732 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr 22/III/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 733 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV.22.18 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 734 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr 17/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 - 2029
2019 735 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr 18/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2019 rok
2019 736 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr 26/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad z ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 737 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2018 rok
2019 738 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2019 rok
2019 739 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 740 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 741 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 742 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 743 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Olszewo-Borki
2019 744 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 na terenie Gminy Olszewo-Borki.
2019 745 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 na terenie Gminy Olszewo-Borki
2019 746 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego z zakresu pomocy społecznej „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.
2019 747 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III.19.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na rok 2019
2019 748 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III.20.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 749 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III.22.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 750 2019-01-15 Postanowienie Postanowienie nr 7/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Powiatu Węgrowskiego
2019 752 2019-01-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 14 stycznia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żelechowie przeprowadzonych w dniu 13 stycznia 2019 r.
2019 753 2019-01-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 14 stycznia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzbno przeprowadzonych w dniu 13 stycznia 2019 r.
2019 754 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ząbki
2019 755 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Nowa Wieś i Sołectwa Radziwie w sprawie połączenia w jedno sołectwo.
2019 756 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Miastków Kościelny
2019 757 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 758 2019-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2019r.
2019 759 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/1/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 760 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pokrzywnica
2019 761 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr V/18/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok
2019 762 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr V/19/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr III / 7 /2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
2019 763 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr V/20/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
2019 764 2019-01-15 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2016 r. zmienionego Aneksem Nr 1 z dnia 12.01.2017 r., Aneksem Nr 2 z dnia 12.01.2018 r. i Aneksem nr 3 z dnia 30.01.2018 r.
2019 751 2019-01-15 Postanowienie Postanowienie nr DRD2-773/13/O/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 765 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr VI/27/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2019 766 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2019 767 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/427/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 23.05.2018r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców oraz warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Pionki
2019 768 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne
2019 769 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Górzno
2019 770 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 771 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr IV/36/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2019 772 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr IV/37/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2019 773 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie nr IV/38/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 774 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr IV/39/2018 z  dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew
2019 775 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr IV/40/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 776 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 777 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 778 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Sucha
2019 779 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 333/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Antoniew
2019 780 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 334/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Borzymówka
2019 781 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 335/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Braki
2019 782 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 336/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Glinki
2019 783 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 337/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kolonia Gradowska.
2019 784 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 338/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kornelin- Leonów.
2019 785 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 339/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kościelna Góra.
2019 786 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 340/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kozłów Biskupi.
2019 787 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/34/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 341/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kozłów Szlachecki.
2019 788 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/35/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 342/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kurdwanów.
2019 789 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 343/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Marysinek.
2019 790 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/37/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 344/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mizerka-Stary Żylin.
2019 791 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/38/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 345/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowa Sucha.
2019 792 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/39/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 346/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Białynin.
2019 793 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/40/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 347/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Dębsk.
2019 794 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/41/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 348/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Kozłów Drugi – Szeligi.
2019 795 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/42/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 349/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Kozłów Pierwszy.
2019 796 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/43/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 350/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Okopy.
2019 797 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/44/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 351/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Orłów.
2019 798 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/45/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 352/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Rokotów.
2019 799 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/46/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 353/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Roztropna.
2019 800 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/47/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 354/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stara Sucha – Nowy Żylin.
2019 801 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/48/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 355/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stary Białynin.
2019 802 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/49/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 356/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stary Dębsk.
2019 803 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/50/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 357/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wikcinek.
2019 804 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/51/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 358/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zakrzew.
2019 805 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/52/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącego Rady Gminy w Nowej Suchej
2019 806 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/53/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia diet dla radnych Rady Gminy w Nowej Suchej
2019 807 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/54/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów
2019 808 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr Nr IV.33.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Błogosław
2019 809 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr Nr IV.35.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Cesinów-Las
2019 810 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr Nr IV.36.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Czesławin
2019 811 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr Nr IV.37.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Dańków
2019 812 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr Nr IV.41.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Głudna
2019 813 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.31.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Bielany
2019 814 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.29.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Trzylatków Duży
2019 815 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.30.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Annopol
2019 816 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.32.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Nowy Błędów
2019 817 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.38.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Dąbrówka Nowa
2019 818 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.39.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Dąbrówka Stara
2019 819 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.40.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Fabianów
2019 820 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.42.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Golianki
2019 821 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.43.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Goliany
2019 822 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.44.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Gołosze
2019 823 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.45.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Huta Błędowska
2019 824 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.46.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Ignaców
2019 825 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.47.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Jadwigów
2019 826 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.48.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Jakubów
2019 827 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.49.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Janki
2019 828 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.50.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Julianów
2019 829 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.51.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Kacperówka
2019 830 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.52.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Katarzynów
2019 831 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.53.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Kazimierki
2019 832 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.54.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Lipie
2019 833 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.55.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Łaszczyn
2019 834 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.56.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Machnatka
2019 835 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.57.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Machnatka-Parcela
2019 836 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.58.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Oleśnik
2019 837 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.59.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Pelinów
2019 838 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.60.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Roztworów
2019 839 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.61.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Sadurki
2019 840 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.62.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Śmiechówek
2019 841 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.63.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Trzylatków Mały
2019 842 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.64.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Trzylatków-Parcela
2019 843 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.65.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Tomczyce
2019 844 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.66.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Wilcze Średnie
2019 845 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.67.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Wilhelmów
2019 846 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.68.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Wilkonice
2019 847 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.69.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Wilków Pierwszy
2019 848 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.70.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Wilków Drugi
2019 849 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.71.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Wólka Dańkowska
2019 850 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.72.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Wólka Gołoska
2019 851 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.73.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Wólka Kurdybanowska
2019 852 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.74.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Zalesie
2019 853 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.75.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Załuski
2019 854 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.76.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Ziemięcin
2019 855 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.77.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Zofiówka
2019 856 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.78.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Błędów
2019 857 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.79.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Bolesławiec Leśny
2019 858 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.80.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Borzęcin
2019 859 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.81.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 860 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.83.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 861 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 28/V/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 862 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 31/V/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmian statutów sołeckich
2019 863 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 864 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 865 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkolei w domu" na lata 2019-2023
2019 866 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 867 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2019
2019 868 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2019 869 2019-01-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Żuromińskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku
2019 870 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.20.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2019 - 2024
2019 871 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/309/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 roku
2019 872 2019-01-16 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki
2019 873 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 26/III/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Świercze
2019 874 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2022
2019 875 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie pomocy w formie posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023
2019 876 2019-01-16 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie rezerwatu przyrody Zakole Zakroczymskie
2019 877 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III /19 /18 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Moduł 1, 2 i 3
2019 878 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III /20 /18 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu 2019-2023
2019 879 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III /21 /18 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych ze świadczeń z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 880 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 29/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 881 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 30/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i/lub na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 882 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 883 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019.
2019 884 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2018
2019 885 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Mrozy
2019 886 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 887 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 888 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 889 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Liw na rok 2019.
2019 890 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 891 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 892 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
2019 893 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety miesięcznej dla Przewodniczącego Rady Gminy w Liwie.
2019 894 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich.
2019 895 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.16.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 896 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.17.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 897 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 20.225.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XLVIII/337/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jadów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 898 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 20.226. 2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXVIII/200/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2019 899 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 20.227.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych na terenie Gminy Sobolew.
2019 900 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 20.234.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr LXVI/492/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Pionki
2019 901 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Miedznie.
2019 902 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 903 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.
2019 904 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 905 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 906 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2019 907 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019
2019 908 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Pruszkowie przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 18
2019 909 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 23/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 910 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 911 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2019 rok
2019 912 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 36/III/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 238/XXXVIII/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bodzanów oraz warunków i zasad korzystania z nich
2019 913 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 914 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/16/2019 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 915 2019-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.233.2018.MŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 stycznia 2019 r. Rada Gminy Zabrodzie
2019 916 2019-01-17 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.37.6.2018.13859.VIZM2.RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 stycznia 2019 r.
2019 917 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 918 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 maja 2013 r., uchwałą Nr XXI/118/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016 r i uchwałą Nr XXXIV/216/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2017 r.
2019 919 2019-01-17 Decyzja Decyzja nr OŁO.4210.25.2018.2019.AWo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2019 r.
2019 920 2019-01-17 Decyzja Decyzja nr OŁO.4210.28.2018.2019.EN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 stycznia 2019 r.
2019 921 2019-01-17 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.38.3.2018.2019.432.XVzm.RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 stycznia 2019 r.
2019 922 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew i dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
2019 923 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Miasta Łaskarzew
2019 924 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/30/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 925 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/31/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 926 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/32/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019 – 2023 Moduł 1 i 2
2019 927 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/36/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Klubowi Senior + w Łaskarzewie
2019 928 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/37/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 929 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej oplaty.
2019 930 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 931 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr III.28.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 932 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Radziejowice ,,Posiłek w szkole i w domu”
2019 933 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 934 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2019.
2019 935 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/218/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Garwolińskiego przez organy prowadzące, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2019 936 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/37/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 937 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/36/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 938 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019 Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 939 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Bartniki, Bogate, Cierpigórz, Dębiny, Dobrzankowo, Emowo, Fijałkowo, Golany, Gostkowo, Góry Karwackie, Grabowo, Helenowo Nowe, Helenowo Stare, Karwacz, Kijewice, Klewki, Leszno, Lisiogóra, Mchowo, Mchówko, Mirów, Obrąb, Oględa, Osówiec Kmiecy, Osówiec Szlachecki, Sątrzaska, Sierakowo, Stara Krępa, Szla, Trzcianka, Wielodróż, Wyrąb Karwacki, Zakocie, Zawadki.
2019 940 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr II.15.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nadarzyn w Gminie Nadarzyn – dla działek nr ew. 871/3 - 871/16
2019 941 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr II.16.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Walendów w Gminie Nadarzyn – obszar w rejonie Stawu Oborowego
2019 942 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr 33/III/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic ewidencyjnych obrębu geodezyjnego Bodzanów i Chodkowo
2019 943 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności
2019 944 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr 46/XXXVII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2018 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ ZARĘBY obszar I
2019 945 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr 35/III/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Bodzanów w sprawie zmiany statutów sołectw.
2019 946 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr 38/III/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży, osób dorosłych z terenu gminy Bodzanów na lata 2019 – 2023
2019 947 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr Nr IV.34.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Bronisławów
2019 948 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 949 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/29/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2019 950 2019-01-17 Aneks Aneks nr 5 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2016 r., zmienionego Aneksem Nr 1 z dnia 12.01.2017 r., Aneksem nr 2 z dnia 15.01.2018 r., Aneksem Nr 3 z dnia 26.01.2018 r. i Aneksem Nr 4 z dnia 27.02.2018 r.
2019 951 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV.31.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 952 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV.32.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 953 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV.33.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska
2019 954 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV.35.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI.624.2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Nadarzyn
2019 955 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV.38.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłat targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 956 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV.40.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, NrXL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2019 957 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/23/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2019 958 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/28/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.
2019 959 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/29/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 960 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/30/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 961 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/31/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu rady gminy
2019 962 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/22/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 963 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/23/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 964 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu
2019 965 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr XLII.409.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek ewidencyjnych we wsi Krupia Wólka, Piskórka, Ustanów, Kamionka i Wągrodno
2019 966 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr XLII.411.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi „Prażmów III”
2019 967 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2019 roku
2019 968 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Żyrardowskiego
2019 969 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Góra Kalwaria, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, terminu płatności, sposobu poboru opłaty i wynagrodzenia za jej pobór.
2019 970 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Krasnosielc
2019 971 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/30/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 972 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr VII/36/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy i Miasta Mogielnica
2019 973 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/17/2019 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka
2019 974 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” z siedzibą w Łęgu Probostwie
2019 975 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 976 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Drobin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 977 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 978 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/37/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 979 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/157/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych miasta i gminy Drobin
2019 980 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/42/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/217/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kostery
2019 981 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2019 982 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na 2019 r.
2019 983 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 984 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 na terenie gminy Brok
2019 985 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brok.
2019 986 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy skweru na terenie Miasta Brok.
2019 987 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2019 988 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/86/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2019 989 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/35/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
2019 990 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/39/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2018 r. sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Iłży
2019 991 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/42/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości dziennej opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 992 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Zaręby Kościelne na rok 2019.
2019 993 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2019 994 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033.
2019 995 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2033.
2019 996 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/38/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019 – 2023.
2019 997 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sypniewo na 2019 rok
2019 998 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/40/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 999 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 1000 2019-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2019 Starosty Gostynińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie w roku 2019.
2019 1001 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czerwonka na lata 2019-2023.
2019 1002 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2019
2019 1003 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/202/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka
2019 1004 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Latowicz na rok 2019.
2019 1005 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diety dla członków Rady Gminy i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2019 1006 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok
2019 1007 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2019.
2019 1008 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych i zasiłku celowego na zakup posiłku dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1009 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Czarnia w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1010 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy Czarnia.
2019 1011 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czarnia.
2019 1012 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia.
2019 1013 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/443/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 1014 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/442/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty
2019 1015 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/444/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1016 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/44/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku
2019 1017 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na 2019 rok
2019 1018 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w związku z wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1019 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Andrzejewo
2019 1020 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Andrzejewo
2019 1021 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1022 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 1023 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr 26/IV/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie diet radnych gminy
2019 1024 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1025 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr I/5/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 r Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
2019 1026 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/25 /18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1027 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/84/03 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 15 września 2003 r. w sprawie statutów określających organizację i zakres działania sołectw znajdujących się na terenie gminy Gniewoszów
2019 1028 2019-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sadowne
2019 1029 2019-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów
2019 1030 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III.22.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok
2019 1031 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III.23.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
2019 1032 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
2019 1033 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III.25.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2019
2019 1034 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III.26.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028
2019 1035 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku zelowego za zakup posiłku i żywności dla osób objetych wieloletnim rzadowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2013
2019 1036 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 - 2023.
2019 1037 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 - 2023.
2019 1038 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sochaczew oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1039 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do prowadzonych przez Miasto Sochaczew przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1040 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2019 1041 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 1042 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wybory metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1043 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Olszewo-Borki
2019 1044 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr II/20/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Olszewie-Borkach
2019 1045 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Gminie Jastrząb i nadania jej Statutu
2019 1046 2019-01-21 Informacja Informacja nr DRE.WRC.4110.1.3.7.2018.2019.292.ESZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 stycznia 2019 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 stycznia 2019 r. Nr DRE.WRC.4110.1.3.6.2018.2019.292.ESz, w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej przedsiębiorcy: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie
2019 1047 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 1048 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 25/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023
2019 1049 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zmienionej uchwałą Nr III/26/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018r.
2019 1050 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/15/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 1051 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/16/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
2019 1052 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Mała Wieś
2019 1053 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 23/IV/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1054 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 24/IV/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole” na lata 2019-2023.
2019 1055 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 25/IV/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1056 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Wieliszew oraz nadania jej statutu
2019 1057 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/17/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie Gminy Sieciechów i w miejscowości Fort Borek w Gminie Gniewoszów
2019 1058 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/15/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2019 1059 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/19/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/226/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów”
2019 1060 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/227/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1061 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/21/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/228/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”
2019 1062 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/22/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1063 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywność lub posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 1064 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 1065 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIII.418.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Zawodne część zachodnia
2019 1066 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIII.419.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nowy Prażmów część wschodnia i części wsi Zawodne
2019 1067 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIII.420.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nowy Prażmów część zachodnia
2019 1068 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 r Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
2019 1069 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”
2019 1070 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/139/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1071 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV.24.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Jasieniec na rok 2019
2019 1072 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV.26.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
2019 1073 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV.27.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 1074 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr 30.IV.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2018
2019 1075 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr 32.IV.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2019
2019 1076 2019-01-22 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 29 listopada 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2. Marek Renik - Wicestarosta, przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Gostynińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński 2.Maria Wróblewska - Wicestarosta, zwanym dalej „Przyjmującym”.
2019 1077 2019-01-22 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 29 listopada 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2)p. Marek Renik - Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) p. Witold Stefan Kikolski - Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 1078 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
2019 1079 2019-01-22 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III.16.2018 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 21 grudnia 2018 r. Gminy Rzeczniów na rok 2019
2019 1080 2019-01-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Zwoleńskiemu
2019 1081 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Puszcza Mariańska.
2019 1082 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr V.23.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku Maluch Plus „Słoneczny Zakątek” w Głowaczowie
2019 1083 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2019 1084 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/35/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sienno na 2019 rok
2019 1085 2019-01-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Zwoleńskiemu
2019 1086 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr 42/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sikorskiego-Kutrzeby" w Płocku
2019 1087 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr 43/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
2019 1088 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr 44/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2019 1089 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr 50/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2019 1090 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 1091 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr 55/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 1092 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr VIII/30/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2019-2029.
2019 1093 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr VIII/29/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr VII/323/18 z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Magnuszew i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2019 1094 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr VIII/34/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 1095 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania ze Skweru inż. Władysława Srzednickiego w Żyrardowie
2019 1096 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/28/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego i zasiłku okresowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1097 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/26/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Żyrardowa na lata 2018-2024"
2019 1098 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr II/3/18 Rady Gminy Troszyn z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Troszyn
2019 1099 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Gminy Troszyn z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2019 1100 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr 11/III/18 Rady Gminy w Załuskach z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Załuski na rok 2019.
2019 1101 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr III /25 /18 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1102 2019-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Nowodworskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2019
2019 1103 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/39/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulbiny gm. Garwolin
2019 1104 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia "Klubu Senior +" w Mąkosach Starych oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności.
2019 1105 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2019
2019 1106 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr UCHWAŁA NR 17/III/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Nowe Miasto na rok 2019
2019 1107 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 5/II/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wiskitki
2019 1108 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 17/III/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiskitki na rok 2019
2019 1109 2019-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.004.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
2019 1110 2019-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Przasnysza z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 1111 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 21 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Wolanów
2019 1112 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbuczyn na rok 2019.
2019 1113 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 13/III/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
2019 1114 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 21/III/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1115 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 22/III/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1116 2019-01-23 Postanowienie Postanowienie nr 9/2019 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 1117 2019-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2019 1118 2019-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 1119 2019-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Karniewo z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2018 r.
2019 1120 2019-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/27/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa
2019 1121 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV.24.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PNIEWY NA ROK 2019
2019 1122 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2019
2019 1123 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018.
2019 1124 2019-01-23 Komunikat Komunikat nr 1.2019 Starosty Sierpeckiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dziecka w Szczutowie na 2019r.
2019 1125 2019-01-23 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 258/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 października 2017 r.
2019 1126 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 20/IV/2018 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1127 2019-01-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 21 stycznia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Węgrowa przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 2019 r.
2019 1128 2019-01-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 21 stycznia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stoczek przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 2019 r.
2019 1129 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/15/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018
2019 1130 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/17/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2019
2019 1131 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochaczew na rok 2019
2019 1132 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV.22.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2019
2019 1133 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 45 /2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Tłuste, Kłudzienko, Adamów, Żuków w Gminie Grodzisk Mazowiecki – etap IV.
2019 1134 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/16/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/24/03 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw na terenie Gminy Łaskarzew oraz Uchwały Nr VII/31/03 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw na terenie Gminy Łaskarzew
2019 1135 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/42/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1136 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/43/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1137 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/44/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1138 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1139 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w  Statucie Gminy Lelis
2019 1140 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1141 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lelis, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lelis oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 1142 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelis
2019 1143 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1144 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1145 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1146 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na terenie gminy Lelis
2019 1147 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Durlasach
2019 1148 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Lelis, formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach
2019 1149 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminów użytkowania placów rekreacji