Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Sierpień 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 7597 2018-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.91.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2018 r.
2018 7598 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 604/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2018 7599 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 605/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2018 7600 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 606/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 7601 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 607/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 7602 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 608/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 592/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół
2018 7603 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 613/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Słupno
2018 7604 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 615/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Radzymin
2018 7605 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 616/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia usytuowania na terenie gminy Radzymin, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7606 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 617/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin.
2018 7607 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 619/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018
2018 7608 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LI/288/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 7609 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LII/294/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 lipca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo
2018 7610 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LII/295/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Goworowo
2018 7611 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LII/296/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Goworowo
2018 7612 2018-08-01 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 925/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2018 r.
2018 7613 2018-08-01 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 25/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2018 r.
2018 7614 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LVI/327/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Korytnica
2018 7615 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LVI/328/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Korytnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7616 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LVI/38/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy „Kresowa” drogom wewnętrznym, położonym we wsi i gminie Nieporęt stanowiących działki ewid. o nr 679/1, 943/1 i 942
2018 7617 2018-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 30 lipca 2018 r. o nieobsadzeniu mandatu radnego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2018 7618 2018-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 30 lipca 2018 r. o nieobsadzeniu mandatu radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2018 7619 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/349/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Ostrołęckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2018 7620 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLII/250/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 7621 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XL/328/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
2018 7622 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XL/341/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2018 7623 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/238/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Jabłonna Lacka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7624 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/239/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jabłonna Lacka
2018 7625 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LXIII/566/2018 Rady Miasta Marki z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 7626 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/568/2018 Rady Miasta Marki z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 7627 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/569/2018 Rady Miasta Marki z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z toalet publicznych zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Marki
2018 7628 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/572/2018 Rady Miasta Marki z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Usług Komunalnych w Markach
2018 7629 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 512/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 1 drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2018 7630 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 514/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku.
2018 7631 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 515/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Strumykowa.
2018 7632 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLV/2/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 7633 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/2/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 7634 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 428/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 7635 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 432/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie
2018 7636 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 433/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 352/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Józefowa
2018 7637 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 434/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze skweru im. św. Jana Pawła II w Józefowie
2018 7638 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 435/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 140/V/08 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad udzielania stypendium pod nazwą „Młodzież poznaje Europę” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dla których Miasto Józefów jest organem prowadzącym za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia
2018 7639 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 444/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Józefowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7640 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 445/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Józefowa
2018 7641 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 446/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2018 7642 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 447/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Józefów
2018 7643 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/2018 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Kuczbork - Osada
2018 7644 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/2018 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kuczbork- Osada miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7645 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/2018 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kuczbork- Osada
2018 7646 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/349/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok
2018 7647 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie
2018 7648 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LII/420/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXIX/301/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2018 7649 2018-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 7650 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 256/LIV/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Sierpc w 2018 roku
2018 7651 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łomianki w ramach Gminnego Programu Wymiany Pieców
2018 7652 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w  Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie
2018 7653 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/264/2018 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w  szkołach placówkach prowadzonych przez Gminę Górzno.
2018 7654 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/265/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i  rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w  szkołach i  placówkach prowadzonych przez Gminę Górzno.
2018 7655 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2018 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Górzno
2018 7656 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/271/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Górzno
2018 7657 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/272/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Górzno
2018 7658 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/273/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Górzno ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 7659 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/422/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 7660 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/423/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/402/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2018 7661 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/424/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice.
2018 7662 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela.
2018 7663 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bieżuń.
2018 7664 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Bieżuń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7665 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XL/300/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2018 rok
2018 7666 2018-08-02 Wyrok Wyrok nr III SA/Wa 4276/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 r.
2018 7667 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr 202/678/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej.
2018 7668 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr 202/680/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 7669 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Szydłowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7670 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szydłowo
2018 7671 2018-08-02 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Burmistrza Miasta Pionki; Wójta Gminy Pionki z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Miasta Pionki zadania publicznego z  zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Pionki, w Żłobku Miejskim „Wesoły Pajacyk” w Pionkach.
2018 7672 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr LXII/442/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łochów
2018 7673 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr LXII/443/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Łochów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7674 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/254/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród Wójta Gminy Stara Kornica za osiągnięte wyniki sportowe
2018 7675 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr LVIII/349/2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
2018 7676 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr LVIII/350/2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie nadania aktu założycielskiego Szkole Podstawowej Specjalnej w Grójcu ze Szkołą Filialną w Nowej Wsi wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu
2018 7677 2018-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2018.
2018 7678 2018-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2018.
2018 7679 2018-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy na ok 2018.
2018 7680 2018-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018
2018 7681 2018-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018.
2018 7682 2018-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018.
2018 7683 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 633/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 7684 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 647/XLV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
2018 7685 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 650/XLV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego.
2018 7686 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 651/XLV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.
2018 7687 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 666/XLVI/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 218/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lesznowola dla uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników sportowych, artystycznych oraz w edukacji szkolnej.
2018 7688 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr LI/408/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 7689 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr LI/409/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Przasnysz i opłaty za wyżywienie
2018 7690 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr LI/413/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej dla Dzieci i Młodzieży w Przasnyszu przy ul. Św. Wojciecha 3
2018 7691 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr LI/414/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu
2018 7692 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Suchożebrach i nadania statutu.
2018 7693 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
2018 7694 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XL/210/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 7695 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stary Lubotyń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7696 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.
2018 7697 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/354/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Izabelin
2018 7698 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr L/248/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIX/239/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2011 Rady powiatu w Lipsku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania, obniżania i zwalniania z obowiązkowego jego realizacji nauczycieli, a także osób, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole/placówce.
2018 7699 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 351/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Żurominie na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II, Lidzbarskiej, Komunalnej i Mazurskiej
2018 7700 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 354/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2018 7701 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 272/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 7702 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 275/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Czernice Borowe
2018 7703 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 276/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Czernice Borowe
2018 7704 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 277/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Czernice Borowe
2018 7705 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 279/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 7706 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 281/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernice Borowe
2018 7707 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 284/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Czernice Borowe
2018 7708 2018-08-03 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego
2018 7709 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/309/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/308/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą
2018 7710 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/310/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą
2018 7711 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 1498/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie
2018 7712 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVI /171 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7713 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVI /172 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Chotcza.
2018 7714 2018-08-03 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Grabów nad Pilicą
2018 7715 2018-08-03 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siedleckiego
2018 7716 2018-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.92.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. Rada Miejska w Tłuszczu
2018 7717 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLV /168 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budźetowej Gminy Chotcza na rok 2018
2018 7718 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVI /170 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2018
2018 7719 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr 131/XIV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słupno
2018 7720 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr 132/XIV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 62/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania
2018 7721 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr 142/XIV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw Gminy Słupno
2018 7722 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/272/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Węgrów.
2018 7723 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/273/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2018 r. sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
2018 7724 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/274/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Węgrowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7725 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/275/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Węgrowa.
2018 7726 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/277/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa - „Osiedle Polna"
2018 7727 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/361/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok
2018 7728 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LI/256/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Puszcza Mariańska
2018 7729 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLI/200/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 7730 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLI/201/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szelków.
2018 7731 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLI/202/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Szelków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7732 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLI/203/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szelków.
2018 7733 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLI/204/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szelków.
2018 7734 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII.579.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII.575.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 lipca 2018 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
2018 7735 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII.580.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Nadarzyn
2018 7736 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLV/621/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 7737 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna dla fragmentu miejscowości Wieczfnia-Kolonia
2018 7738 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/80/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowegowymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
2018 7739 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Pokrzywnica w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2018 7740 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych
2018 7741 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LXII/277/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sochaczew
2018 7742 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LXII/278/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Sochaczew
2018 7743 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LXII/281/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2018 7744 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLI/267/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno dla części wsi Górzno obręb Górzno Kolonia
2018 7745 2018-08-07 Informacja Informacja nr OŁO.4110.13.2018.BG, OŁO.4110.14.2018.BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 sierpnia 2018 r.
2018 7746 2018-08-07 Informacja Informacja nr OŁO.4110.24.2018.PSp Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 sierpnia 2018 r.
2018 7747 2018-08-07 Informacja Informacja nr OŁO.4110.32.2018.PSp Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 sierpnia 2018 r.
2018 7748 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LIII/287/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2018 7749 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LIII/291/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2018 7750 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/206/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sabnie.
2018 7751 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/207/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sabnie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7752 2018-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.48.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 7753 2018-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.49.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 7754 2018-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.50.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 7755 2018-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.52.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 7756 2018-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.53.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 7757 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LVI/270/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Radziejowice oraz sposobu jej rozliczenia.
2018 7758 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII.583.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, Nr XL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 7759 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/211/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 7760 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/212/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Karniewo.
2018 7761 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Garwolin
2018 7762 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr 615/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 7763 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/398/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Błonie – ul. Wiejska – etap 1
2018 7764 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/399/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Dębówka – etap I
2018 7765 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LI/305/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 7766 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LI/308/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse
2018 7767 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LI/309/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 7768 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr 280 /XXXVII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo
2018 7769 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr L/405/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nasielsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7770 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr L/406/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nasielsk.
2018 7771 2018-08-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Garwolina
2018 7772 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Chynów oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie gminy Chynów
2018 7773 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia stawki opłaty odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych dowożonych wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chynów
2018 7774 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie Lokalnego Programu Wsparcia dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów ekologicznych w ramach projektu: “Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych oraz montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Chynów”.
2018 7775 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7776 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr 1487/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – etap I, dla terenów 1Pt, 4KDL, 10KDL, 21KDD, 29KDD, 28KDPJ, 48KDPJ i 57 KDPR
2018 7777 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr 1493/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1425/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018r. w sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami w Piasecznie.
2018 7778 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr 1495/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 7779 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr 1496/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno
2018 7780 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr 1497/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za osiągnięcia naukowe dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
2018 7781 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LXIV/307/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.
2018 7782 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LXIV/308/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynarodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
2018 7783 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LXIV/310/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego
2018 7784 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/387/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018r.
2018 7785 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk
2018 7786 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr L/402/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku
2018 7787 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/243/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciepielów
2018 7788 2018-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.96.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. Rada Miasta Sulejówek
2018 7789 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LVIII/558/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2018 7790 2018-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 356/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 7791 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/400/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Radonice przy Obwodnicy – etap 3
2018 7792 2018-08-08 Wyrok Wyrok nr II GSK 5005/16 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2018 r.
2018 7793 2018-08-08 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria; Burmistrza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2017 r. do Porozumienia z dnia 30 marca 2017 roku
2018 7794 2018-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 16 /2018 Wójta Gminy Chotcza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.
2018 7795 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LXIII/501/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2018 7796 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/205/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 7797 2018-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 204/2018 Wójta Gminy Sabnie z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 7798 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2018.
2018 7799 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr 820/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 7800 2018-08-08 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu białobrzeskiego, grójeckiego i kozienickiego
2018 7801 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/457/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew
2018 7802 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/458/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wieliszew w 2018 r.
2018 7803 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/461/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą
2018 7804 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkalych na terenie Gminy Radzanów
2018 7805 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LV/350/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2018 7806 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLI.275.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2018 7807 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLI.276.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Pilawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
2018 7808 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLI.277.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Pilawa na stałe obwody głosowania
2018 7809 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr 272/XLIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 225/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 7810 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LIII/367/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 7811 2018-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 7812 2018-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 7813 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/238/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/58/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenie na terenie Gminy Parysów opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 7814 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/240/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla gminy Parysów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7815 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/241/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym
2018 7816 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/242/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej
2018 7817 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLV/246/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/238/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniającej uchwałę nr XIII/58/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenie na terenie Gminy Parysów opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 7818 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LVI/592/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 7819 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/603/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 7820 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/604/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2018 7821 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/606/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2018 7822 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LIX/607/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania i sprzedaży nowopowstałych lokali w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów Mazowiecki
2018 7823 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LIX/608/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w Ożarowie Mazowieckim
2018 7824 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LIX/609/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie dopłat do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego
2018 7825 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLI/282/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Kałuszyn zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7826 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLI/283/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 7827 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLV/296/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
2018 7828 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LXII/282/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sochaczewie
2018 7829 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr 234/ XXXII/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Zawidz.
2018 7830 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LXIII/346/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.
2018 7831 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LXIII/347/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy bez nazwy do kategorii dróg gminnych.
2018 7832 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr 185/XXVIII/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2018
2018 7833 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/2/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 7834 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr LI/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 7835 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr LII/2/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 7836 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/335/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2018 rok
2018 7837 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/345/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2018 r.
2018 7838 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr L/288/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie Gmina Leszno – Warszawa, Warszawa – Gmina Leszno oraz na terenie Gminy Leszno dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Leszno, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym przynależnym terenowo dla Gminy Leszno oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką
2018 7839 2018-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 7840 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 7841 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2018 7842 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr LX/256/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.
2018 7843 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLIX.224.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie założenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Adamowie
2018 7844 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLIX.225.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie założenia Publicznej Szkoły Ponadpodstawowej Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Adamowie
2018 7845 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLIX.226.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie założenia Publicznej Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia w Adamowie
2018 7846 2018-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Miedzna z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2018 rok.
2018 7847 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XL/221/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 7848 2018-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.54.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 7849 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 7850 2018-08-10 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siedleckiego
2018 7851 2018-08-10 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń
2018 7852 2018-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 283/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 7853 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XL/291/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2018 7854 2018-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 300/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 7855 2018-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 302/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wiśniew za 2017 rok
2018 7856 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLI/294/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiśniew
2018 7857 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLI/295/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 7858 2018-08-10 Komunikat Komunikat nr 1 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie publikacji zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (wersja 2.1)
2018 7859 2018-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.115.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2018 r. Rada Gminy Sochaczew
2018 7860 2018-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.116.2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2018 r. Rada Gminy Olszewo-Borki
2018 7861 2018-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.109.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. Rada Gminy Prażmów
2018 7862 2018-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.110.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. Rada Gminy Prażmów
2018 7863 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/283/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Liw
2018 7864 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/284/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liw.
2018 7865 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/285/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Liw.
2018 7866 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/286/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Liw miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7867 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/287/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Liw
2018 7868 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/288/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Liw.
2018 7869 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LIX/560/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 7870 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LX/580/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie niedochodzenia niektórych należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ząbki
2018 7871 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LX/581/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej lub zbiorczej kanalizacji ogólnospławnej
2018 7872 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LIX/569/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 7873 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LIX/570/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Miasto Ząbki placówkach wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2018 7874 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LIII/391/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działkę nr ew. 25/11 położoną w miejscowości Badów Górny.
2018 7875 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LIV/399/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Mszczonów przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
2018 7876 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/217/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Różan miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7877 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/218/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Różan
2018 7878 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr 276/XXXVI/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Grudusk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7879 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LXIII/270/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy
2018 7880 2018-08-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 7881 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LXVII/712/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria
2018 7882 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LXVII/713/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7883 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr 121/XXIII/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szulborze Wielkie na rok 2018.
2018 7884 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr 123/XXIII/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szulborze Wielkie i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2018
2018 7885 2018-08-13 Wyrok Wyrok nr II GSK 2237/16 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2018 r.
2018 7886 2018-08-13 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2849/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 marca 2018 r.
2018 7887 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLI/252/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia w Śmiłowie Filii Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szydłowcu.
2018 7888 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLI/254/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2018.
2018 7889 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/329/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2018 7890 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr 275/XXXVI/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Grudusk
2018 7891 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LIX/524/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew
2018 7892 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/22/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwin na lata 2018 -2023
2018 7893 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 7894 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Brudzeń Mały
2018 7895 2018-08-13 Rozporządzenie Rozporządzenie nr Nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grójcu z dnia 13 sierpnia 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu grójeckiego
2018 7896 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XL.382.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Prażmów.
2018 7897 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIV/577/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, logopedów, doradców zawodowych oraz innych nauczycieli.
2018 7898 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIV/578/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/269/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2018 7899 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIV/580/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Wyszkowie znajdującej się w Lucynowie oraz zmian w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Wyszkowie.
2018 7900 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIV/581/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/473/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyszków.
2018 7901 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIV/583/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2018 rok.
2018 7902 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXII.222.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Stara Błotnica.
2018 7903 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/332/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Długosiodło, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 7904 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/333/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie gminy Długosiodło oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 7905 2018-08-14 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1506/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 października 2015 r.
2018 7906 2018-08-14 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1565/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 lutego 2018 r.
2018 7907 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.324.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie.
2018 7908 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.327.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Przytyk.
2018 7909 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.328.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2018 7910 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/272/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „BRZOSTOWIEC - RYBSKA” OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR 44, 45, 46, 47, 48, 49 POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCI BRZOSTOWIEC, GMINA MOGIELNICA
2018 7911 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr 161/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 7912 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr 162/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 7913 2018-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżcie gminy rok 2018
2018 7914 2018-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie gminy na rok 2018
2018 7915 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLI/250/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ojrzeń oraz nadania mu statutu.
2018 7916 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLI/251/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Ojrzeń i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku.
2018 7917 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLI/252/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Ojrzeń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7918 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLI/253/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ojrzeń.
2018 7919 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/224/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rzewnie
2018 7920 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/225/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Rzewnie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7921 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/226/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstepstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Rzewnie
2018 7922 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/227/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkole i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Rzewnie
2018 7923 2018-08-14 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.4.2018.170.XV.RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 sierpnia 2018 r.
2018 7924 2018-08-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
2018 7925 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/307/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Jastrzębiu w sprawie podziału Gminy Jastrząb na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 7926 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/308/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jastrząb
2018 7927 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/312/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jastrząb
2018 7928 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/248/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bielany
2018 7929 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/249/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Bielany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7930 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/252/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych
2018 7931 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/32/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Czerwin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7932 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/31/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 9 sierpnia 2018 r. W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2018 roku”.
2018 7933 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr 345/LXI/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz okresu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 7934 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr 346/LXI/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych zawierających: do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2018 7935 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/142/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7936 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/143/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Sobienie-Jeziory
2018 7937 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr LXI/274/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Sochaczew obejmującego fragment obrębu wsi Kożuszki Parcel.
2018 7938 2018-08-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31 lipca 2018 r. Gminy Miejskiej Ciechanów i Gminy Regimin w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
2018 7939 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XXX/173/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Młynarze instrumentem płatniczym
2018 7940 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLI.272.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok.
2018 7941 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr LV/410/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Zbuczyn, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 7942 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/281/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2018 7943 2018-08-16 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2018 r. do porozumienia z Powiatem Mińskim w sprawie utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 7944 2018-08-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.118.2018.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. Rada Gminy Sochaczew
2018 7945 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr L/462/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie dopłat do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego
2018 7946 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr 329/LI/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 7947 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr 330/LI/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Małkinia Górna
2018 7948 2018-08-16 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów mińskiego i otwockiego
2018 7949 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr 511/LXVII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 7950 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr 424/LXXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy “Uśmiech Malucha” z siedzibą w Gostyninie i nadania jej statutu
2018 7951 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr 762/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Kalinowej w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap I
2018 7952 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/251/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Młodzieszyn
2018 7953 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/308/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Skórzec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7954 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Winnica
2018 7955 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Winnica
2018 7956 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Winnica
2018 7957 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XLI/279/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sokołów Podlaski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7958 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XLI/280/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sokołów Podlaski
2018 7959 2018-08-17 Postanowienie Postanowienie nr DRD - 773/4/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Głowaczów
2018 7960 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr LIV.282.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Brańszczyk
2018 7961 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr LIV.283.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brańszczyk
2018 7962 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr LIV.285.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brańszczyk
2018 7963 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr LIV.286.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII.260.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Brańszczyk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 7964 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr LIV.291.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2018 7965 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr LXVIII/526/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawa oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawa
2018 7966 2018-08-17 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.17.6.2018.24282.II.ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 sierpnia 2018 r.
2018 7967 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XL/234/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru Gminy Ciechanów”
2018 7968 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XL/235/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chruszczewo
2018 7969 2018-08-20 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 5 lipca 2018 r. POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE TYMCZASOWEJ POCZEKALNI AUTOBUSOWEJ
2018 7970 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr 878/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 7971 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr 896/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 7972 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr 172/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 7973 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr 173/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 7974 2018-08-20 Postanowienie Postanowienie nr 4/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Ostrołęckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 7975 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXIX/540/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXIV/502/2018 Rady Miasta Otwocka z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2018 roku” zmienionej Uchwałą nr LXVII/520/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 czerwca 2018 r.oraz ustalenia jej tekstu jednolitego.
2018 7976 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/530/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określającego wysokości i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock
2018 7977 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXX/547/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w treści Uchwały Nr LXIII/489/2018 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału Miasta Otwocka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 7978 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXX/548/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Otwocka oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 7979 2018-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 301/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 7980 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr 425/LXXXIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok
2018 7981 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/250/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 7982 2018-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.67.18 Wójta Gminy Kampinos z dnia 9 lipca 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018r.
2018 7983 2018-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.78.18 Wójta Gminy Kampinos z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018r.
2018 7984 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku
2018 7985 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stoczek
2018 7986 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Szreńsk.
2018 7987 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szreńsk
2018 7988 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem jest Gmina Szreńsk
2018 7989 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXVII/516/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 7990 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/532/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 7991 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXVII/509/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Otwocka
2018 7992 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXVII/520/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXIV/502/2018 Rady Miasta Otwocka z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2018 roku”.
2018 7993 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/533/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Otwocku.
2018 7994 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/528/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ul. Baletowa
2018 7995 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.278.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stromiec oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Stromiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7996 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.277.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Stromiec
2018 7997 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV.244.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Raciąż
2018 7998 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.282.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Głowaczów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 7999 2018-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.81.18 Wójta Gminy Kampinos z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018r.
2018 8000 2018-08-21 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Kampinos z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie współpracy w zakresie organizacji, funkcjonowania i rozliczania oferty "Warszawa+"
2018 8001 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XL.381.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Prażmów.
2018 8002 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XL/224/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie sprawie zmiany rozporządzenia nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu siedleckiego ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 36, poz. 864)
2018 8003 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr 814/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
2018 8004 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/241 /2018 Rady Gminy Mirów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Mirów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8005 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/242/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mirów
2018 8006 2018-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.117.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 8007 2018-08-21 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Powiat Siedlecki
2018 8008 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XL/240/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego
2018 8009 2018-08-21 Postanowienie Postanowienie nr 30/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania podziału miasta i  gminy Sanniki na obwody głosowania
2018 8010 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 8011 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 8012 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lelis oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lelis miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8013 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXII.232.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Wąsewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8014 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXII.233.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wąsewo na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 8015 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXII.238.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018
2018 8016 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LVIII/460/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Tarczyn
2018 8017 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LVIII/461/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tarczyn
2018 8018 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LVIII/462/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/401/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Tarczyna dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2018 8019 2018-08-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w podziale powiatu mińskiego na okręgi wyborcze
2018 8020 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr 313/XLVI/2018 Rady Gminy w Gostyninie z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gostynin.
2018 8021 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr 314/XLVI/2018 Rady Gminy w Gostyninie z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gostynin.
2018 8022 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/312/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy wspólnej ulicy dla miejscowości Kowalicha i Marianów
2018 8023 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr 322/XLVIII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bodzanów
2018 8024 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr 323/XLVIII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8025 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr 330/LVIII/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2018 8026 2018-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 8027 2018-08-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w podziale powiatu garwolińskiego na okręgi wyborcze
2018 8028 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XLII/274/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenie zasad usytuowania na terenie gminy Maciejowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8029 2018-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Karniewo z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2018 r.
2018 8030 2018-08-21 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 czerwca 2018 r. do Porozumienia nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w 2018 r.
2018 8031 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LXXII/1964/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LXIII/1714/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
2018 8032 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr 324/XLVIII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjętego w Gminie Bodzanów na 2018 rok
2018 8033 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr 245/XXX/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, wprowadzania odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych
2018 8034 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr LII/318/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Iłża
2018 8035 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr LII/319/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Iłża miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8036 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr LI/349/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr XLIII/305/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łosice
2018 8037 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr 312/XLVI/2018 Rady Gminy w Gostyninie z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznej nr 5 w Białotarsku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu
2018 8038 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXX/240/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Poświętne.
2018 8039 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr LIII/460/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Cegłów uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2018 8040 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/384/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Długosiodło do ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Długosiodło
2018 8041 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/386/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
2018 8042 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/387/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/339/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Długosiodło na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 8043 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/388/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Długosiodło.
2018 8044 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/389/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Długosiodło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8045 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XLII/235/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i  doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Regimin
2018 8046 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr 43/XLV/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiskitki
2018 8047 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr 44/XLV/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiskitki
2018 8048 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 8049 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr LIII/463/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia i podziału Gminy Cegłów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 8050 2018-08-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 22 sierpnia 2018 r. uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siedleckiego
2018 8051 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr L/252/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XLV/218/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Młodzieszyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 8052 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr L/253/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLV/219/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Młodzieszyn na obwody głosowania.
2018 8053 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr 350 / LXII/ 2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2018 8054 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.237.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Stara Błotnica.
2018 8055 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.239.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Przytyk
2018 8056 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.240.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Stara Błotnica.
2018 8057 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr LVI/354/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2018 8058 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 295/XXXI/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Stara Biała
2018 8059 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 298/XXXI/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego na granicy miejscowości Stare Draganie i Nowe Bronowo
2018 8060 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LVIII.527.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 8061 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LIX.530.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia.
2018 8062 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LIX.531.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w mieście Brwinów
2018 8063 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LIX.539.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 8064 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LX.542.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 8065 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LXI.546.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 8066 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LXVI/259/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Stara Kornica
2018 8067 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LXVI/260/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stara Kornica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8068 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LV/264/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć : pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice
2018 8069 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 334/XXXV/2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2018 uchwalonego uchwałą nr 293/XXX/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 8070 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/324/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Szydłowiec.
2018 8071 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/327/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodniej części miasta Szydłowca, część I
2018 8072 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/329/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Wsparcia dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów ekologicznych w ramach projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”.
2018 8073 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/18 Rady Gminy Nur z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
2018 8074 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/18 Rady Gminy Nur z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych oraz innych niepodatkowych należności, stanowiących dochody budżetu Gminy Nur, instrumentem płatniczym
2018 8075 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 330/XXXIV/2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2018 uchwalonego uchwałą nr 293/XXX/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 8076 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 353/XXXVI/2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2018 uchwalonego uchwałą nr 293/XXX/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 8077 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLII/314/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.
2018 8078 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLII/313/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 8079 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLII/315/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2018 8080 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LII/257/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Sarnaki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8081 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LII/258/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Sarnaki
2018 8082 2018-08-23 Wyrok Wyrok nr VI SA/Wa 1954/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2016 r.
2018 8083 2018-08-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Grabów nad Pilicą
2018 8084 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 297/XXXI/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych
2018 8085 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LVII/488/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018.
2018 8086 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI.37.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Siemiątkowo
2018 8087 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LXX/534/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Zakładzie Karnym w Płocku, Oddział Zewnętrzny w Płońsku, Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Płońsku w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 8088 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2018 8089 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/299/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie.
2018 8090 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/301/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Baranowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
2018 8091 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 831/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 8092 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XL/328/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pomocy Zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kołbiel.
2018 8093 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 59/XLVI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Wiskitki
2018 8094 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2018 Rady Gminy Repki z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Repki
2018 8095 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy Repki z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Repki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8096 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/405/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Drobin.
2018 8097 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/406/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Drobin
2018 8098 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/407/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych w wyniku realizacji projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach na terenie Miasta i Gminy Drobin”
2018 8099 2018-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 8100 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LXIII/494/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto Otwock jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 8101 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LIX/456/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka” na 2017 rok.
2018 8102 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LXX/549/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 8103 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIX.235.2018 Rady Gminy w Potworowie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Potworów.
2018 8104 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 36/2018 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok, sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2017 rok
2018 8105 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radzanowo
2018 8106 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 481/167/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 8107 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV.151.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn
2018 8108 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLI/351/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest zarząd powiatu
2018 8109 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 830/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 8110 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/239/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Pionki
2018 8111 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 12.171.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXI/267/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchożebry dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 8112 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 13.172.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XLIII/492/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łomianki w ramach Gminnego Programu Wymiany Pieców.
2018 8113 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 13.175.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr L/340/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Przasnyskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 8114 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 13.176.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XLIII/280/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Baranowo
2018 8115 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 13.178.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 czerwca 2018 r. dotycząca Uchwały Nr XXXII/240/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 8116 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 13.179.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXIV/25/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
2018 8117 2018-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 67 /18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 8118 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIX.236.2018 Rady Gminy w Potworowie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Potworów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8119 2018-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 8120 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Strachówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8121 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Strachówka
2018 8122 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/429/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Michałowice.
2018 8123 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/428/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2018 8124 2018-08-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2018 8125 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LV/406/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mszczonów
2018 8126 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 84/2018 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok
2018 8127 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 72/2018 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok
2018 8128 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 47/2018 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok
2018 8129 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LVIII/498/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia zakazów wznoszenia jakichkolwiek obiektów budowlanych oraz prowadzenia prac ziemnych w promieniu 15 m od pnia drzewa dla istniejącego pomnika przyrody – dębu szypułkowego o nr 444 rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 18 obręb 26, położonej w Sulejówku przy ul. Nałkowskiej 3.
2018 8130 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LVIII/506/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018.
2018 8131 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LVIII/501/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Miłosny - etap trzeci
2018 8132 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LVIII/500/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Miłosny - etap pierwszy
2018 8133 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LVIII/493/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sulejówek.
2018 8134 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 229/LXV/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki w 2018 r.
2018 8135 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 231/LXV/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie: Ustalenia zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sanniki.
2018 8136 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 232/LXV/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sanniki
2018 8137 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 233 /LXV/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sannikach w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 października 2018 r.
2018 8138 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 700/2018 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2017 r.
2018 8139 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/353/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2018 rok
2018 8140 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 8141 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo.
2018 8142 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LIII/406/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2018.
2018 8143 2018-08-24 Aneks Aneks nr 4/8/WZS/P/99/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 sierpnia 2018 r. do Porozumienia nr 24/WZS/P/204/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. Gminy – Miasto Płock i Powiatu Płockiego w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.
2018 8144 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/222/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutów Sołectwom położonym na terenie Gminy Sieciechów
2018 8145 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XL/281/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy i Miasta Przysucha maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży
2018 8146 2018-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za I półrocze 2018 roku
2018 8147 2018-08-24 Postanowienie Postanowienie nr DWW-5244-15/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na okręgi wyborcze
2018 8148 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LIV.267.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rząśnik
2018 8149 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LIV.268.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Rząśnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8150 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LIV.269.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla terenu Gminy Rząśnik
2018 8151 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/330/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż: poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Dąbrówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8152 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/333/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji na terenie gminy Dąbrówka
2018 8153 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LV/236/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tczów.
2018 8154 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gózd
2018 8155 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LIX/49/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą
2018 8156 2018-08-27 Wyrok Wyrok nr V SA/Wa 2151/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2018 r.
2018 8157 2018-08-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu garwolińskiego
2018 8158 2018-08-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasady współpracy w zakresie organizacji, funkcjonowania i rozliczania oferty „Warszawa+”.
2018 8159 2018-08-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawiew ogłoszenia „Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.”
2018 8160 2018-08-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2017 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny za 2017 rok
2018 8161 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr V/32/185/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok
2018 8162 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr 618/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 8163 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LXI/586/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ząbki
2018 8164 2018-08-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.127.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. Rada Gminy Strzegowo
2018 8165 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/280/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Radziejowice
2018 8166 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/278/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radziejowice
2018 8167 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/276/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2018 8168 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/277/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody.
2018 8169 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/279/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radziejowice
2018 8170 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr 204/686/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 8171 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr 204/686/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 8172 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr 205/687/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej.
2018 8173 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 r Nr XXIX/204/117 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
2018 8174 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 r Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
2018 8175 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XL/237/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow położonych na terenie Gminy Miastków Kościelny
2018 8176 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego: Radzanów, Bębnowo.
2018 8177 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XLII/418/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mrozy
2018 8178 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia.
2018 8179 2018-08-29 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sokołów Podlaski na stałe obwody głosowania
2018 8180 2018-08-29 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Siennica na stałe obwody głosowania
2018 8181 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Sterdyń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8182 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sterdyń
2018 8183 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2018
2018 8184 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LVI/329/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/285/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie podziału Gminy Teresin na okręgi wyborcze
2018 8185 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LVI/330/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/298/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Teresin na obwody głosowania
2018 8186 2018-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 358/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 8187 2018-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 361/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 8188 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 349/LXII/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w rejonie ulicy Piastowskiej w miejscowości Zieluń, gmina Lubowidz.
2018 8189 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 120/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 8190 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 124/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Regionalne w Siedlcach”
2018 8191 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 125/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie”
2018 8192 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 127/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą
2018 8193 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIX.226.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 8194 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIX.227.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Rybno , trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 8195 2018-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.55.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku
2018 8196 2018-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.56.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 8197 2018-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.57.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 8198 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/427/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 8199 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/435/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z systemu Rower Gminny.
2018 8200 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/437/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody lipy drobnolistnej rosnącej na terenie Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach
2018 8201 2018-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 413/2018 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2017 rok
2018 8202 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/358/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok
2018 8203 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr L/362/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 8204 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr L/363/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 8205 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr L/364/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia w Mieście Maków Mazowiecki odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz ustalenia ich siedzib i numerów
2018 8206 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr L/365/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki
2018 8207 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr L/366/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki
2018 8208 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/353/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 8209 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/354/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 8210 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/355/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok
2018 8211 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/358/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2018 - 2022 oraz zasady wynajmowania lokali objętych zasobem
2018 8212 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/359/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2018 8213 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/361/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Targówka
2018 8214 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXX/366/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mińskiego
2018 8215 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXX/368/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrozach i nadania statutu
2018 8216 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXX/370/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2018 8217 2018-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 317/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r.
2018 8218 2018-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 318/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za pierwsze półrocze 2018 r.
2018 8219 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LX/611/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 8220 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LX/612/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
2018 8221 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LX/616/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2018 8222 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LX/617/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Kaputach
2018 8223 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LX/618/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Umiastowie
2018 8224 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LX/619/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Umiastowie
2018 8225 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LX/620/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Ożarów Mazowiecki na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 8226 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LV/508/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawa oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą.
2018 8227 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LV/515/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/99/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27 lipca 2015 r., poz. 6609)
2018 8228 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 465/LXI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sierpc
2018 8229 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 466/LXI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sierpcu w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych
2018 8230 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 335/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 rok
2018 8231 2018-08-29 Porozumienie Porozumienie nr GN.6850.3.2018.PO WN.684.2.20.2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta Milanówka zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1511 tj. ulicy Kościuszki, ulicy Kościelnej i ulicy Smoleńskiego na odcinku od ul. Północnej do ul. Piłsudskiego w Milanówku. pomiędzy Zarządem Powiatu Grodziskiego z siedzibą w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 30 reprezentowanym przez dwóch członków: 1) Starostę Grodziskiego – Marka Wieżbickiego 2) Wicestarostę Grodziskiego – Zbigniewa Kajaka działającym jako zarządca dróg powiatowych, zwanym w dalszej części porozumienia „Przekazującym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Ewy Szadkowskiej a Burmistrzem Miasta Milanówka - Wiesławą Kwiatkowską – z siedzibą w Milanówku przy ul. Kościuszki 45, działającym jako zarządca dróg gminnych, zwanym w dalszej części porozumienia „Przejmującym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Bożeny Sehn
2018 8232 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/178/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 18 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 8233 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LX/474/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 8234 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LIV-116/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018
2018 8235 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LV-117/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018
2018 8236 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/218/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym
2018 8237 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/219/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla gminy Borowie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8238 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/338/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8239 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/339/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla terenu Gminy Ostrów Mazowiecka
2018 8240 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/340/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2018 8241 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/341/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2018 8242 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/342/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2018 8243 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 520/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Potok.
2018 8244 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 521/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Miasto i Gmina Serock miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8245 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 522/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
2018 8246 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XL/274/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
2018 8247 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XL/273/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli
2018 8248 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/352/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Izabelin – KARTA RODZINY 3+
2018 8249 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr 1378/369/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2018 roku
2018 8250 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr 6/2018 Zarządu Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą ,,Natura" w Grójcu za pierwsze półrocze 2018 r.
2018 8251 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
2018 8252 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/443/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok
2018 8253 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr 484/168/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 8254 2018-08-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Szelków z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 8255 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr V/30/179/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr II/55/451/05 z dnia 26 września 2005 roku w sprawie określenia: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy- Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2018 8256 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XL.370.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 8257 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLII/415/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2018
2018 8258 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLII/420/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrozy
2018 8259 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLII/421/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrozy oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2018 8260 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLII/422/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2018 8261 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLII/429/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenie odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Mrozy
2018 8262 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/282/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2002 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Naruszewo
2018 8263 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/283/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 8264 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/284/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8265 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/533/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława
2018 8266 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/528/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 8267 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/531/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych
2018 8268 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/532/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława
2018 8269 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/542/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8270 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/530/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Mława w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mław
2018 8271 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/540/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Mława na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 8272 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/541/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Mława na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 8273 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/529/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława stypendium dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów
2018 8274 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr L/298/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspomagających i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy.
2018 8275 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr L/300/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Mordy.
2018 8276 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr L/301/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Mordy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8277 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr 180/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 8278 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr 181/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 8279 2018-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.122.2018.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. Rada Miejska w Kałuszynie
2018 8280 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/626/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 8281 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/628/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.
2018 8282 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/632/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo dla szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 8283 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/633/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia "Karty Dużej Rodziny"
2018 8284 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/634/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w  wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r.
2018 8285 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LIX/501/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LVI/487/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna
2018 8286 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LIX/499/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z gminy Jabłonna do Warszawy i z Warszawy do gminy Jabłonna oraz na terenie gminy Jabłonna dla osób zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób.
2018 8287 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LIX/503/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/325/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna.
2018 8288 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/258/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dot. godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2018 rok
2018 8289 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018.
2018 8290 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Sochocin publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 8291 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2018 8292 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok
2018 8293 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXV/313/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kampinos
2018 8294 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXV/314/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kampinos miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8295 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXV/317/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.
2018 8296 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr 815/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno-zachodnia - etap 1
2018 8297 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr 802/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 5.
2018 8298 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXI/275/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/102/2008 Rady Gminy w Sochaczewie z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Sochaczew we wsi Kaźmierów
2018 8299 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr L/296/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 8300 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr 239/XXXIX/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru wójta gminy zarządzonych na niedzielę 21 października 2018 r.
2018 8301 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/355/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego
2018 8302 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr L/303/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Rzekuń na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Rzekuń
2018 8303 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr 214/XXXV/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 8304 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr 215/XXXV/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Świercze maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8305 2018-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 8306 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/243/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Jastrzębia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8307 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/244/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Jastrzębia.