Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Lipiec 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 6643 2018-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.8.2018 Wójta Gminy Troszyn z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 6644 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 6645 2018-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.12.2018 Wójta Gminy Troszyn z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 6646 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Troszyn.
2018 6647 2018-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.14.2018 Wójta Gminy Troszyn z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 6648 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXX/229/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
2018 6649 2018-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.16.2018 Wójta Gminy Troszyn z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 6650 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/391/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Brwinów zarządzania częścią dróg powiatowych położonych na jej terenie
2018 6651 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/392/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2018 6652 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/393/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 6653 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LXI/431/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/390/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2018 roku
2018 6654 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LXI/435/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Łochów dotyczących Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019
2018 6655 2018-07-02 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Naruszewie
2018 6656 2018-07-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 29 czerwca 2018 r. o nieobsadzeniu mandatu radnego Rady Powiatu Płońskiego
2018 6657 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/342/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 6658 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/343/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy.
2018 6659 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr 346/XXXVI/2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
2018 6660 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr 348/XXXVI/2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Płockiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Płocku
2018 6661 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII.269.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy Stromiec instrumentem płatniczym.
2018 6662 2018-07-02 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sokołów Podlaski na okręgi wyborcze
2018 6663 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLI/204/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Stanica Harcerska "Nasz Dom" w Słupi
2018 6664 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr 458/162/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 6665 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/607/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 6666 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/608/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Legionowo
2018 6667 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/609/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miejską Legionowo przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 6668 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/610/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2018 6669 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/613/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Legionowo
2018 6670 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/614/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie
2018 6671 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/615/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 6672 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/618/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Legionowo
2018 6673 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LIII/338/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/287/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wyszkowskiego w roku 2018.
2018 6674 2018-07-02 Postanowienie Postanowienie nr DRD-5242/56-1/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie podziału gminy Głowaczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2018 6675 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/26/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
2018 6676 2018-07-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2018 6677 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr 745/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 6678 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr 747/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2018 6679 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr 752/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w gminie Grodzisk Mazowiecki
2018 6680 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr 753/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w gminie Grodzisk Mazowiecki
2018 6681 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr 754/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2018 6682 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/287/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 r. określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.
2018 6683 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/288/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Miasto i Gminę Mordy publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym
2018 6684 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/289/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Mordy.
2018 6685 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/508/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć,o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 6686 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/509/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2018 6687 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/510/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 6688 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/517/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karczew
2018 6689 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/523/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 6690 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 6691 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/301/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Jastrząb
2018 6692 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/302/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym lub mieszkaniach chronionych
2018 6693 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/303/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2018 6694 2018-07-03 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego
2018 6695 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego
2018 6696 2018-07-03 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego
2018 6697 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/323/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Płońsk.
2018 6698 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Płońsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6699 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2018 6700 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/345/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mińsk Mazowiecki
2018 6701 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/346/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla bezdomnych
2018 6702 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/347/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2018 6703 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/299/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 6704 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2018 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały NR XXXIII/219/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 6705 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2018 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Opinogóra Górna i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 6706 2018-07-03 Aneks Aneks nr 2 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2018 r. do porozumienia z dnia 11 lipca 2016 r. nr WZT-I.041.5.2016 w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2018 6707 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr 197/662/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 6708 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr 612/XLV/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach obwodu głosowania na terenie miasta Ciechanów
2018 6709 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr 619/XLV/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ciechanów
2018 6710 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr 620/XLV/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Ciechanów
2018 6711 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/346/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu sezonu kąpielowego oraz wyznaczenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2018 roku
2018 6712 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/349/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok
2018 6713 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/406/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 czerwca 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały Nr XXXIV/383/18 w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Sochaczew oraz wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
2018 6714 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/404/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Sochaczew z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Sochaczew
2018 6715 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad rozliczania wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 6716 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 6717 2018-07-03 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze
2018 6718 2018-07-03 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Siennica na okręgi wyborcze
2018 6719 2018-07-03 Postanowienie Postanowienie nr DRD-5242/46/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podziału gminy Chlewiska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2018 6720 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr 184/635/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 6721 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/338/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2019 w Mieście i Gminie Łosice
2018 6722 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej
2018 6723 2018-07-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Miasta Sochaczewa.
2018 6724 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/31/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Brzeźniczka I i Brzeźniczka II oraz określenie sezonu kąpielowego dla tych miejsc
2018 6725 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-O.4131.13.2018.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2018 r. Rada Gminy Wieczfnia Kościelna
2018 6726 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.81.2018.KS Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2018 r. Rada Gminy Długosiodło
2018 6727 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.87.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2018 r. Rada Miejska Konstancin - Jeziorna
2018 6728 2018-07-03 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/253/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce
2018 6729 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LII/594/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu.
2018 6730 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LII/596/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Siedlce.
2018 6731 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LII/600/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
2018 6732 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr 505/XLVI2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock
2018 6733 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr 507/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody.
2018 6734 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr 508/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku.
2018 6735 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr L/301/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 6736 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr L/302/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse w 2018 r.
2018 6737 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr L/303/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych
2018 6738 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LII/394/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2018.
2018 6739 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LII/398/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sońsk
2018 6740 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Ostrowskiego
2018 6741 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w 2018 roku
2018 6742 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2018 6743 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LXII/342/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/236/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Garwolińska Karta Seniora
2018 6744 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LXII/341/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/52/2007 Rady Miasta Garwolin z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Garwolin
2018 6745 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LII/323/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Warka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6746 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LII/324/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Warka
2018 6747 2018-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.094.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 6748 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/304/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.
2018 6749 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.176.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/208/2002 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 221 poz. 5600 z dnia 20 sierpnia 2002 r.).
2018 6750 2018-07-03 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 10 maja 2018 r. do porozumienia zawartego z Powiatem Gostynińskim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 6751 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LV/261/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice, obejmującego fragment wsi Słabomierz
2018 6752 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LII/323/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy osiedlu mieszkaniowemu w Zwoleniu
2018 6753 2018-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.40.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 6754 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/312/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
2018 6755 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
2018 6756 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/315/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu nieruchomości sprzedawanych jako lokale mieszkalne
2018 6757 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/320/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jadów
2018 6758 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/544/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6759 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/546/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki
2018 6760 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/547/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki
2018 6761 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/553/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź w Gminie Miasto Marki
2018 6762 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/557/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miasto Marki
2018 6763 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/552/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Marki
2018 6764 2018-07-04 Umowa partnerstwa Umowa partnerstwa nr 032.386.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: pn.: „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporęt w ramach ZIT WOF”
2018 6765 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/556/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Marki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6766 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/562/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 6767 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/548/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/504/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki
2018 6768 2018-07-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siedleckiego
2018 6769 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/318/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy Arka prowadzonej w formie opiekuńczej
2018 6770 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/319/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu.
2018 6771 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych i innych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2018 6772 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu w Raciążu
2018 6773 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/18 Rady Gminy Osieck z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku
2018 6774 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/18 Rady Gminy Osieck z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/258/18 Rady Gminy Osieck z dnia 9 maja 2018r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2018 6775 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/18 Rady Gminy Osieck z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Osieck
2018 6776 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/18 Rady Gminy Nur z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
2018 6777 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/252/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 6778 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/273/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 6779 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie
2018 6780 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/405/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania imienia oraz zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie ul. Stanisława Staszica 106, 96-500 Sochaczew.
2018 6781 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXVIII/523/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płońska.
2018 6782 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Garwolińskiego.
2018 6783 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr 233/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Bielsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Bielsk.
2018 6784 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr 234/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Bielsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych
2018 6785 2018-07-04 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-11/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 6786 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/324/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2018 6787 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 271/XXXVI/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 69/XI/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Bulkowo
2018 6788 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Stoczek
2018 6789 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stoczek
2018 6790 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Łaskarzew
2018 6791 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 6792 2018-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2017 rok
2018 6793 2018-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Czernice Borowe na dzień 31 grudnia 2017 r.
2018 6794 2018-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2017 rok w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2017 rok
2018 6795 2018-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 6796 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LVI/478/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu miasta Sulejówek
2018 6797 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LVI/479/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Sulejówek
2018 6798 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LVI/482/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018.
2018 6799 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/320/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kołbiel odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 6800 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LIII/341/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/309/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 6801 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Sochaczewskiego na okręgi wyborcze,ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2018 6802 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 227/XXXVII/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Szczawin Kościelny .
2018 6803 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XL/196/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 6804 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/361/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 6805 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/362/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
2018 6806 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/558/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyszków.
2018 6807 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/559/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr L/524/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wyszków w 2018 r.
2018 6808 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/560/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w miejscowości Wyszków.
2018 6809 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/561/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Świniotop.
2018 6810 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/562/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Kamieńczyk.
2018 6811 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/566/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedli Nr 2 i Nr 10 utworzonych na terenie miasta Wyszków na temat zmiany nazwy Osiedla Nr 2 i Osiedla Nr 10.
2018 6812 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/567/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLVI/473/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyszków.
2018 6813 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/570/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2018 rok.
2018 6814 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 21 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich wypłacania.
2018 6815 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2018 6816 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stary Lubotyń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6817 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Lubotyń.
2018 6818 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.
2018 6819 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojw alkoholowych na terenie gminy Pomiechówek
2018 6820 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXVIII/315/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna
2018 6821 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/323/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości pensum dla dyrektorów szkół i przedszkola
2018 6822 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gmina Lelis
2018 6823 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lelis
2018 6824 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 6825 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIV.544.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, NrXL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 6826 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV.564.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, NrXL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 6827 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/324/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 6828 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/327/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za gminne lokale użytkowe
2018 6829 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/175/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Lutocin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6830 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lutocin.
2018 6831 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLI/342/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi
2018 6832 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr Xli/343/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2018 6833 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLI/344/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białobrzegi.
2018 6834 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLI/345/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Białobrzegi odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
2018 6835 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLI/346/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Białobrzegi oraz upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2018 6836 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 26/XXXIV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta Żabiowolska
2018 6837 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 27/XXXIV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 kwietnia 2018 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ RUMIANKA (obszar XXI)
2018 6838 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 28/XXXIV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 kwietnia 2018 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MUSUŁY (obszar XIIa-1)
2018 6839 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/408/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla mostu.
2018 6840 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/342/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok
2018 6841 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/322/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rudno w rejonie drogi gminnej Rudno–Oleksin
2018 6842 2018-07-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości „Wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa mazowieckiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa oraz dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w 2018 r.”
2018 6843 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 261/XXVI/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 6844 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 264/XXVI/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 6845 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 266/ XXVI/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernice Borowe w 2018r”
2018 6846 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 500/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar B, uchwalonego uchwałą Nr 165/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 28 stycznia 2016 roku
2018 6847 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 501/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar C, uchwalonego uchwałą Nr 309/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2013 roku
2018 6848 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 502/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja E, uchwalonego uchwałą Nr 106/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015 roku
2018 6849 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 503/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja C1, uchwalonego uchwałą Nr 22/IV/2015 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 2 lutego 2015 roku
2018 6850 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr L/392/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 6851 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr L/399/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu nr XLVIII/379/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Przasnysz oraz nadania mu statutu
2018 6852 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr L/404/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 6853 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr L/405/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2018 6854 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 799/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wnoszenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.
2018 6855 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 800/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock.
2018 6856 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 803/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Płock w latach 2015-2019.
2018 6857 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 798/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2018 6858 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/239/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/56/2011 Rady powiatu w Lipsku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania, obniżania i zwalniania z obowiązkowego jego realizacji nauczycieli, a także osób, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole/placówce.
2018 6859 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/240/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 6860 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/48/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Chlewiska w 2018 r.
2018 6861 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/53/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Chlewiska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 6862 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LXII/494/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2018 6863 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 603/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 6864 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LI/5/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2018 6865 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/597/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 6866 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji złóż gliny w obrębie Borkowice – Etap 1
2018 6867 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/18 Rady Gminy Nur z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Nur
2018 6868 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 144/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 6869 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 145/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 6870 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 264/XLII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 225/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 6871 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 269/XLII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.
2018 6872 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 270/XLII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podziału powiatu legionowskiego na okręgi wyborcze
2018 6873 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/502/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 6874 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/515/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gm. Karczew
2018 6875 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/516/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego w Karczewie w zachodniej części miasta Karczewa, Część 1
2018 6876 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 378/V/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok oraz z wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2017 rok
2018 6877 2018-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.095.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 6878 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/683/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 6879 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/685/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Czachówek – część wschodnia II
2018 6880 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/691/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Góra Kalwaria
2018 6881 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/692/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą
2018 6882 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/696/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 6883 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/316/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Pomiechówek, Czarnowo, Kikoły i Nowe Orzechowo
2018 6884 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XV/146/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Pomiechówek
2018 6885 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 808/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 6886 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX.0007.289.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Bestwiny, Lasomin, Kąty, Dłużew, Wólka Dłużewska, Majdan, Nowy Starogród, Starogród
2018 6887 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX.0007.291.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za wprowadzenie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków komunalnych w Siennicy dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi
2018 6888 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX.0007.292.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XII.0007.96.2016 z dnia 18 lutego 2016 r. Rady Gminy w Siennicy w sprawie powołania i nadania statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Siennicy, zmienionego uchwałą Nr XXVIII.0007.206.2017 z dnia 7 września 2017 r.
2018 6889 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Brok
2018 6890 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/252/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2018 roku
2018 6891 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/253/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zabrodzie lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2018 6892 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/256/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok.
2018 6893 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/358/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2029.
2018 6894 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXI/437/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Dębinka” w mieście Łochów
2018 6895 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 266/XLVIII/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla Wyszogrodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej
2018 6896 2018-07-06 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego"
2018 6897 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XL/247/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach.
2018 6898 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XL/250/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2018.
2018 6899 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 269/XXXVI/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie umieszczenia płyty pamiątkowej
2018 6900 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 354/XLVII/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski.
2018 6901 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 357/XLVII/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 6902 2018-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Szelków z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 6903 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/280/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
2018 6904 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 9.133.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr L-56/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 6905 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 9.134.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 745/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2018 6906 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 9.135.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. dotycząca orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXX/212/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zasad udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Winnica, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2018 6907 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 9.137.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLV/455/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Siedlce, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 6908 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 9.139.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIX/216/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 6909 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 9.141.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr LVII/403/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności odbierany z nieruchomości niezamieszkałej oraz wysokości opłaty zryczałtowanej za odbiór odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości rekreacyjnych.
2018 6910 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 9.142.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr LVII/404/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej oraz nieruchomości rekreacyjnej oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 6911 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 9.143.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr LVII/405/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości rekreacyjnych.
2018 6912 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 9.144.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVI/185/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 6913 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 9.145.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVIII/222/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Poświętne dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2018 6914 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 9.147.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 196/XXXVI/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 6915 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 9.148.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLV/225/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jastrzębia przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 6916 2018-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2018 Burmistrza Zakroczymia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 6917 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/356/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 6918 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/357/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 6919 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XL/408/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad rozliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2018 6920 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XL/404/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2018
2018 6921 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr LIII.280.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2018 rok
2018 6922 2018-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 6923 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIV.534.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania, jako drogi publicznej nr: 311606W stanowiącej dz. nr ew. 142 położonej w miejscowości Strzeniówka w Gminie Nadarzyn
2018 6924 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XL/273/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Sokołów Podlaski oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2018 6925 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasnosielc.
2018 6926 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstepstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krasnosielc
2018 6927 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krasnosielc maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2018 6928 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krasnosielc na lata 2018 - 2022
2018 6929 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 6930 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2018 r.
2018 6931 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 495/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 6932 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 497/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i  podawania napojów alkoholowych
2018 6933 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 501/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2018 – 2022”
2018 6934 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 502/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w  Ostrołęce oraz nadania statutu
2018 6935 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 503/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami transportu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Ostrołęce
2018 6936 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 505/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrołęki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 6937 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 506/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w mieście Ostrołęka, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 6938 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 509/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 6939 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.427.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klembów, gmina Klembów
2018 6940 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.428.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok
2018 6941 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.429.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
2018 6942 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr LIX/573/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Ząbki
2018 6943 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr LIX/559/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ząbkach
2018 6944 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr LVI/532/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 6945 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLII/274/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy nr XXXVIII/247/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radzanowo na okręgi wyborcze
2018 6946 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLII/275/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/257/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radzanowo na obwody głosowania.
2018 6947 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLII/277/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Radzanowo na lata 2018–2023
2018 6948 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLII/278/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzanowo
2018 6949 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 324/XLVIII/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok
2018 6950 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 326/XLVIII/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 6951 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 329/XLVIII/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna
2018 6952 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr LII/219/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat , a także trybu ich pobierania.
2018 6953 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr LII/220/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 6954 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/265/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6955 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/267/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Myszyniec Stary
2018 6956 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/482/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2018
2018 6957 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/485/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Zielonka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6958 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/486/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Zielonka
2018 6959 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 198/668/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 6960 2018-07-09 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.39.13.2017.2018.9183.XI.ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lipca 2018 r.
2018 6961 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 347/XLVII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2018 6962 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Ojrzeniu i nadania jej statutu.
2018 6963 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/371/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
2018 6964 2018-07-09 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 maja 2018 r. Gminy Zwoleń Gminy Zwoleń w sprawie zasad finansowania opieki w żłobkach dzieciom w wieku do lat 3 z terenu gminy Policzna uczęszczających do żłobków na terenie gminy Zwoleń
2018 6965 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/67/15 Rady Gminy Magnuszew z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ew. 19, 20 i części działek nr ew. 1/1 i 2 w obrębie Anielin-Kępa w gminie Magnuszew
2018 6966 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 345/XLVII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 6967 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr LIII-104/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego.
2018 6968 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2018 r.
2018 6969 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/307/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.
2018 6970 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/308/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą
2018 6971 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 358/XLVI/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
2018 6972 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 359/XLVI/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego organizowanego w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo
2018 6973 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/251/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Młynarze gm. Zabrodzie
2018 6974 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/43/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXV/31/2013 w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk
2018 6975 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLI/22/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
2018 6976 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI.442.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok
2018 6977 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI.446.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa Kościelna, gmina Halinów.
2018 6978 2018-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.41.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 6979 2018-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.42.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 6980 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/454/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2018 rok
2018 6981 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/457/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Stare Babice
2018 6982 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/458/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie Gmina Stare Babice – Warszawa, Warszawa – Gmina Stare Babice oraz na terenie Gminy Stare Babice dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Stare Babice, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym przynależnym terenowo dla Gminy Stare Babice oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką
2018 6983 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/463/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2018 rok.
2018 6984 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 719/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Żłobek ,,Radomirek” w Radomiu przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 13 oraz utworzenia jednostki budżetowej Miejski Zespół Żłobków „Radomirek” w Radomiu i nadania Statutu.
2018 6985 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 720/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków ,,Radomirek” w Radomiu
2018 6986 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/344/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Maków Mazowiecki w obrębie sektora A
2018 6987 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.0007.288.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Grzebowilk, Nowa Pogorzel, Dąbrowa, Borówek, Nowe Zalesie, Chełst, Zalesie, Kośminy
2018 6988 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.0007.290.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków, Nowodzielnik, Żakówek, Kulki, Dzielnik, Drożdżówka, Ptaki
2018 6989 2018-07-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Krasne
2018 6990 2018-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 9 lipca 2018 r. o przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Naruszewie.
2018 6991 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów sołectw Gminy Stupsk
2018 6992 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
2018 6993 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbierania z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 6994 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr LXII/445/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta Pionki w 2018 roku
2018 6995 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr LXII/451/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie : zmiany załącznika do uchwały nr LVI/393/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Pionki na lata 2018-2020.
2018 6996 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr LXII/453/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie : udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej dla Województwa Mazowieckiego w formie projektu technicznego i środków finansowych na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 787, na odcinku od km 1+488 do km 2+387 ulicy Kozienickiej i ul. Mickiewicza w Pionkach, na terenie gminy miasta Pionki, powiat radomski, województwo mazowieckie.
2018 6997 2018-07-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Wilga
2018 6998 2018-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 6999 2018-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 7000 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr 399/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie
2018 7001 2018-07-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.79.2018.DK Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 lipca 2018 r. Rada Gminy Celestynów
2018 7002 2018-07-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.86.2018.DK Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 lipca 2018 r. Rada Miasta Grodzisk Mazowiecki
2018 7003 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr LI/358/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 7004 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr LI/361/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Miasta Ostrów Mazowiecka
2018 7005 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr LI/365/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2018 7006 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr LI/366/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka
2018 7007 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/396/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 7008 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 7009 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 7010 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 7011 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/159/18 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wiśniewo.
2018 7012 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr 498/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku
2018 7013 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/273/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw.
2018 7014 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XL/406/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2018 7015 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2018 7016 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/292/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2018 7017 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr NRXXXVI/301/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2018 7018 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2018 7019 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/321/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2018 7020 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/275/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2017 rok
2018 7021 2018-07-11 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.8.7.2018.113.XII.ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 lipca 2018 r.
2018 7022 2018-07-11 Postanowienie Postanowienie nr 21/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie dokonania podziału miasta i  gminy Sanniki na obwody głosowania
2018 7023 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 325.LIV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.
2018 7024 2018-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 52 /18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 7025 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 242/XXX/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzonym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2018 7026 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 243/XXX/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Czerwińsk nad Wisłą.
2018 7027 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII /224/ 2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kosów Lacki.
2018 7028 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII /225/ 2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kosów Lacki
2018 7029 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII /227/ 2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki.
2018 7030 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr L/293/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 7031 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/368/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach komunalnych przy ul. J. Sułkowskiego w Piastowie
2018 7032 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/369/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Piastowa „S. Noakowskiego”
2018 7033 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/370/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy „Skwer im. prof. hm. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” terenowi zieleni w Piastowie
2018 7034 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1907/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy”
2018 7035 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1908/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Staromiejskiego Domu Kultury
2018 7036 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1909/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Teatru Lalka
2018 7037 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1910/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie”
2018 7038 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1912/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia Miasta Stołecznego Warszawy do stowarzyszenia European Cities Marketing
2018 7039 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1918/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 7040 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1922/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy
2018 7041 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1923/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy
2018 7042 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1924/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7043 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1927/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych dróg w m.st. Warszawie do kategorii dróg gminnych
2018 7044 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1928/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1
2018 7045 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1929/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2018 7046 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1936/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2018 7047 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1937/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy
2018 7048 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1938/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Przystań”
2018 7049 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1939/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom na Jagiellońskiej”
2018 7050 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1940/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych
2018 7051 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1941/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy
2018 7052 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1943/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 72 w Warszawie, al. „Solidarności” 72A
2018 7053 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1944/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 33 w Warszawie, ul. Wilcza 63
2018 7054 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1945/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Warszawie, ul. Świętokrzyska 18a poprzez zmianę siedziby
2018 7055 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1946/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany imienia XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie, ul. Dolna 6
2018 7056 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1947/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 416 "UNICEF" w Warszawie, ul. Syta 123
2018 7057 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1948/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 7058 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1949/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”
2018 7059 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1951/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2018 7060 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1952/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 7061 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1953/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2018 7062 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1954/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2018 7063 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1955/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2018 7064 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1956/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018 7065 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1957/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2018 7066 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1958/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 7067 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1959/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2018 7068 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1960/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 7069 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów - w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
2018 7070 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
2018 7071 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2018 rok
2018 7072 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/202/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018 - 2024
2018 7073 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/203/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2018
2018 7074 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/232/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pionki”
2018 7075 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/233/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Pionki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 7076 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLII.408.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018
2018 7077 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LII/399/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie nazwy skweru
2018 7078 2018-07-11 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siedleckiego
2018 7079 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Garwolin
2018 7080 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Garwolin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 7081 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/285/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Garwolin Nr XXXI/274/2018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/186/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Publiczny Żłobek w Sulbinach i nadania jej statutu
2018 7082 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Publicznego Żłobka w Sulbinach
2018 7083 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/287/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 7084 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Parku Wodnym Mamut
2018 7085 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Parku Wodnym Mamut
2018 7086 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/384/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sosnowica
2018 7087 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/385/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
2018 7088 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/508/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Nowy Dwór Mazowiecki lub jego jednostkom organizacyjnym
2018 7089 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/509/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
2018 7090 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/318/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 7091 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr 807/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2018 7092 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XL/262/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 40/6 w miejscowości Boryszewo Nowe
2018 7093 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/252/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lelis
2018 7094 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/259/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 7095 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr 323.LIII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.
2018 7096 2018-07-12 Aneks Aneks nr 3 Starosty Warszawskiego Zachodniego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2018 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 7097 2018-07-12 Aneks Aneks nr 4 Starosty Wołomińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2018 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 7098 2018-07-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowych, utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 7099 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/511/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 7100 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/514/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Mława
2018 7101 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/515/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 7102 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/516/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i fizyczne
2018 7103 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/517/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych
2018 7104 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/519/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Mława miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7105 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/524/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic
2018 7106 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/525/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie nadania nazwy ulicy
2018 7107 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII.354.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018
2018 7108 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LI/408/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, doradcy metodycznego oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów
2018 7109 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LI/409/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/385/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czosnów w 2018r.
2018 7110 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LI/410/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 291/XXXIII/2010 z dnia 9 lutego 2010r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czosnów.
2018 7111 2018-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Szelków z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 7112 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LXIII/248/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/121/09 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2018 7113 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LXIII/249/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kornica
2018 7114 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII/431/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2018 7115 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII/435/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Miasto Żyrardów publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 7116 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII/437/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2018 7117 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII/438/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa
2018 7118 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII /439/ 18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Żyrardowa
2018 7119 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII/440/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Żyrardowa
2018 7120 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII/442/2018 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
2018 7121 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/239/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach oraz wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Glinojeck.
2018 7122 2018-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 7123 2018-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 7124 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII/598/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego
2018 7125 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII/599/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania i sprzedaży nowopowstałych lokali w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów Mazowiecki
2018 7126 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII/600/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2018 – 2022”
2018 7127 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LXIV/689/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Czarny Las - część północna
2018 7128 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LXIV/693/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Górze Kalwarii oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
2018 7129 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LXV/700/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli Gminy Góra Kalwaria
2018 7130 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LXV/704/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 7131 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr L/311/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Iłży w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iłża
2018 7132 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVI.504.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 7133 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII.510.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Otrębusy
2018 7134 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVIII.518.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Brwinów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 7135 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVIII.519.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Brwinów ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 7136 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVIII.521.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Brwinów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7137 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII.394.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tłuszcz
2018 7138 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII.395.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Tłuszcz
2018 7139 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII.396.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2018 7140 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII.389.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2018
2018 7141 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII.390.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2018 7142 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII.393.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jasienica - Obszar III
2018 7143 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XVN.399.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2018
2018 7144 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XVN.400.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2018 7145 2018-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.50.2018 Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2018 rok
2018 7146 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LXII/550/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki na rok 2018.
2018 7147 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LI/314/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Iłża
2018 7148 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LI/447/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Cegłów z budżetu Gminy Cegłów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 7149 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LI/448/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Cegłów na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cegłów
2018 7150 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr 720.135.2018 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2017 rok.
2018 7151 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr L/400/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: "BŁONIE III".
2018 7152 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XL/291/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wodynie
2018 7153 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XL/292/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Wodynie
2018 7154 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/510/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
2018 7155 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr 1483/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy RONDO STANISŁAWA SZOZDY rondu w ciągu ulicy Energetycznej w Piasecznie
2018 7156 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr 1485/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1438/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nadania nazwy Kaliny ulicy położonej we wsi Henryków-Urocze w gminie Piaseczno
2018 7157 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLII/238/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego w Bielanach Jarosławach i ustalenia Statutu.
2018 7158 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLII/241/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym funkcjonującym na terenie Gminy Bielany oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2018 7159 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLII/242/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów. logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielany.
2018 7160 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Bielany publicznych przedszkolach.
2018 7161 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLII/244/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 7162 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLII/304/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Skórzec
2018 7163 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XL/251/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2018 7164 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr 9/IV/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie podziału terenu Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród na sektory.
2018 7165 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr 31/XXXV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2018 7166 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr 36/XXXV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2017 rok
2018 7167 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII.228.2018 Rady Gminy w Potworowie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w statutach sołectw
2018 7168 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLI/223/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rzewnie
2018 7169 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 1476/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7170 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 1477/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7171 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 1478/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7172 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 1479/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7173 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 1481/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7174 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 1469/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7175 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 1470/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7176 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 1471/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7177 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 1472/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7178 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 1473/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7179 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 1474/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7180 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 1475/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7181 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr LIV/272/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Topolowa” w miejscowości Orońsko
2018 7182 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr LIV/275/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika Ofiar II Wojny Światowej w Orońsku
2018 7183 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr LIV/276/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orońsko.
2018 7184 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 283/XXX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2017 rok
2018 7185 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 233/XXXVIII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zatory.
2018 7186 2018-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 188/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 7187 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/366/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2018 rok
2018 7188 2018-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.101.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 7189 2018-07-16 Postanowienie Postanowienie nr 8/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
2018 7190 2018-07-16 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu radomskiego, zwoleńskiego i kozienickiego
2018 7191 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 443/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 7192 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 444/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 7193 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 447/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 7194 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Grębkowie
2018 7195 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Grębków.
2018 7196 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Grębków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7197 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grębków na lata 2018 – 2023”
2018 7198 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Grębków.
2018 7199 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grębków.
2018 7200 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Grębkowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębków.
2018 7201 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/321/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia trybu, warunków i przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.
2018 7202 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/322/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
2018 7203 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 91.LVII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiązowna
2018 7204 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 94.LVII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Izabela
2018 7205 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/444/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Kobyłce
2018 7206 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/445/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Ustronie w Kobyłce
2018 7207 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/446/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Wygonowej "II" w Kobyłce
2018 7208 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/449/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/402/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 7209 2018-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.43.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 7210 2018-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.44.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 7211 2018-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.45.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 7212 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 115/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023
2018 7213 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 116/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Mazowieckie w Płocku”
2018 7214 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/320/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce poprzez wydzielenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce
2018 7215 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/310/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrówka
2018 7216 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/326/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Dąbrówka instrumentem płatniczym
2018 7217 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrówka
2018 7218 2018-07-16 Porozumienie Porozumienie nr WIOŚ/ 3 /2018 Wójta Gminy Raszyn z dnia 16 kwietnia 2018 r.
2018 7219 2018-07-16 Porozumienie Porozumienie nr WIOŚ/4/2018 Wójta Gminy Raszyn z dnia 16 kwietnia 2018 r.
2018 7220 2018-07-16 Porozumienie Porozumienie nr WIOŚ/ 8/ 2018 Wójta Gminy Raszyn z dnia 18 maja 2018 r.
2018 7221 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr LIV/420/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaktorów.
2018 7222 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr LIV/419/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jaktorów na lata 2018-2022.
2018 7223 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/292/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/270/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Mordy na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej.
2018 7224 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 458/18 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 7225 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr LIII/576/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2018 rok.
2018 7226 2018-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 7227 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LVI/452/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przypki, gmina Tarczyn – etap I.
2018 7228 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LIII/229/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tczów
2018 7229 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LIII/230/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tczów
2018 7230 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr 214/XXXIX/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2018 7231 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr 218/XXXIX/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk
2018 7232 2018-07-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miasta i Gminy Łosice
2018 7233 2018-07-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Halinowie
2018 7234 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr 470/165/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 7235 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Suchożebry miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7236 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Suchożebry
2018 7237 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/267/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suchożebry dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 7238 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Borki Siedleckie
2018 7239 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/280/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/202/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30  czerwca 2017 r.
2018 7240 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/282/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 7241 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXV.211 Rady Gminy Błędów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie : uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie
2018 7242 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XL.197.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz szkołach, dla których Gmina Błędów jest organem prowadzącym.
2018 7243 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XL.198.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Błędów publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 7244 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr 714/2018 Rady Miasta w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2018 7245 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7246 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/273/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łąck
2018 7247 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/284/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/264/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Łąck oraz sezonu kąpielowego 2018 roku.
2018 7248 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/285/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Łąck
2018 7249 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 286 /2018 Rady Gminy Łąck z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących pas drogowy dróg niezakwalifikowanych do żadnej z kategorii dróg publicznych, których zarządcą jest Wójt Gminy Łąck
2018 7250 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/287/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu dla Modelowego Wiejskiego Centrum Ekoturystyki Przyjazny Środowisku- Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielonej Szkoły w Sendeniu.
2018 7251 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie w ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2018 7252 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasne
2018 7253 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów , psychologów , logopedów , terapeutów pedagogicznych , doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Krasne
2018 7254 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr V/24/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2018 7255 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr V/26/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2018 7256 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha
2018 7257 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie zasad udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 7258 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy Policzna
2018 7259 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/278/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie
2018 7260 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/47/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Jedlińsk działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2018 7261 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr 215/XXXIX/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7262 2018-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 7263 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XLII/303/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żelków
2018 7264 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XLI/446/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży
2018 7265 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XLV/217/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym – na terenie nieruchomości gminnych położonych w Cegłowie, oznaczonych nr ewidencyjnymi: 199/2 , 199/3, 199/7 , w Baranowie, oznaczonych nr ewidencyjnymi: 152/1, 154, 42/1, w Kaskach, oznaczonych nr ewidencyjnymi: 344/1, 509, 508 podczas organizowanych przez Gminę imprez plenerowych.
2018 7266 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr VI.33.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jasieniec
2018 7267 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr VI.34.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jasieniec.
2018 7268 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLI/227/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Regimin
2018 7269 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLI/228/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/221/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/91/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 04.05.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Regimin.
2018 7270 2018-07-18 Postanowienie Postanowienie nr 22/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśniecia mandatu radnej Rady Gminy Sochaczew
2018 7271 2018-07-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 17 lipca 2018 r. o przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sochaczew
2018 7272 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr 1443/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy SŁONECZNEJ POLANY ulicy położonej we wsi Mieszkowo w gminie Piaseczno
2018 7273 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/21/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Czerwin zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwin.
2018 7274 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/24/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie
2018 7275 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/26/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 7276 2018-07-18 Aneks Aneks nr 23 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 22 marca 2018 r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011 r.
2018 7277 2018-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 7278 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XL/219/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
2018 7279 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr LIII/402/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Zbuczyn.
2018 7280 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 7281 2018-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 7282 2018-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 7283 2018-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 7284 2018-07-18 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2291/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 r.
2018 7285 2018-07-18 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2196/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 r.
2018 7286 2018-07-18 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 3254/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 marca 2018 r.
2018 7287 2018-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 252/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 7288 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLI/254/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2018 7289 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr LII/584/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie stacji PKP Siedlce Wschodnie
2018 7290 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzaje, wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2018 7291 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2018 7292 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Jakubów.
2018 7293 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr LIX/511/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę
2018 7294 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr LIX/512/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Sulejówek
2018 7295 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2018.
2018 7296 2018-07-19 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2625/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 stycznia 2016 r.
2018 7297 2018-07-19 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2257/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2018 r.
2018 7298 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr 34/XLIV/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Wiskitki
2018 7299 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr 35/XLIV/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wiskitki i Działki
2018 7300 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr 36/XLIV/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych w Postanowieniu Nr 16/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie dokonania podziału gminy Wiskitki na okręgi wyborcze
2018 7301 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/337/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin
2018 7302 2018-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 290/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r.
2018 7303 2018-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 293/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r.
2018 7304 2018-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 295/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r.
2018 7305 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLVII.528.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.
2018 7306 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLVII.532.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Pruszkowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7307 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLVII.533.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Pruszkowa.
2018 7308 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LI/253/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 7309 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LI/254/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości Gminy Sarnaki służebnościami przesyłu ustanawianymi na rzecz przedsiębiorców
2018 7310 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LVI/453/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 125/3, 125/4, 126/3, 126/4 obręb Kawęczyn
2018 7311 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LVI/454/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Komornik działki nr ew. 234/1, 234/2, 234/3, 234/4, 234/5, 235, 237/1, 237/2 obręb Komorniki
2018 7312 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XL/219/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/54/2003 Rady Gminy Rzewnie z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych oraz w podatku od nieruchomości.
2018 7313 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLI/222/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 11 lipca 2018 r. uchylająca uchwałę Nr XL/219/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 26 czerwca 2018r, zmieniająca uchwałę Nr XIII/54/2003 Rady Gminy Rzewnie z dnia 11 grudnia 2003r.w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych oraz w podatku od nieruchomości
2018 7314 2018-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 7315 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/283/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w Gminie Łąck oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w 2018 roku
2018 7316 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr I /2018 Zarządu Związku Gmin nad Iłżanką z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
2018 7317 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr 110/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 7318 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XI/2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ z dnia 15 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2018 ROK
2018 7319 2018-07-19 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 3277/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2018 r.
2018 7320 2018-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 355/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 7321 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LIX/252/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.
2018 7322 2018-07-19 Aneks Aneks nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2018 r. do porozumienia z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Punktów Paszportowych
2018 7323 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LVII/300/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 7324 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLVII .567.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Nadarzyn maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych
2018 7325 2018-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.46.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 7326 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr 816/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 30 z obrebu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie.
2018 7327 2018-07-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 7328 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Strzegowo
2018 7329 2018-07-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.110.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 7330 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LI/546/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych obszarów położonych w Rybienku Starym i Rybienku Nowym.
2018 7331 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LI/547/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych obszarów przemysłowo-produkcyjno-usługowo-mieszkaniowych w Deskurowie i Ślubowie.
2018 7332 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LI/548/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla obrębów geodezyjnych Świniotop, Puste Łąki – etap A
2018 7333 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr L/342/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2019 w Mieście i Gminie Łosice
2018 7334 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/488/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stok Lacki – Folwark.
2018 7335 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/492/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Siedlce.
2018 7336 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia w drodze Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i tryb przyznawania nagród – dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
2018 7337 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/289/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 7338 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych na terenie Gminy Sobolew.
2018 7339 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2018 rok
2018 7340 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LIII/606/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
2018 7341 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LIII/607/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 7342 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Grójec przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /detal/ oraz w miejscu sprzedaży /gastronomia/
2018 7343 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/348/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Grójec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7344 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LX.543.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie reasumpcji uchwały Nr LVIII.517.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 7345 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LX.544.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie reasumpcji uchwały Nr LVIII.520.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia na terenie gminy Brwinów miejsc publicznych, na terenie których nie będzie obowiązywał zakaz spożywania napojów alkoholowych
2018 7346 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LVIII.517.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 7347 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LVIII.520.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia na terenie gminy Brwinów miejsc publicznych, na terenie których nie będzie obowiązywał zakaz spożywania napojów alkoholowych
2018 7348 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr 447/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego
2018 7349 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr 448/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym
2018 7350 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr 453/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Warszawskiej i Podwiejskiej do kategorii dróg gminnych
2018 7351 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr 454/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Milanówka
2018 7352 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX.226.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice
2018 7353 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LXIII/469/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 787, na odcinku od km 1+400 do km 2+387 w ciągu ulicy Kozienickiej i ul. Mickiewicza w Pionkach, na terenie miasta Pionki, powiat radomski, województwo mazowieckie
2018 7354 2018-07-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Mochowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2017
2018 7355 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LVII/306/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działki o nr ewid. 93/3 w miejscowości Secyminek gmina Leoncin
2018 7356 2018-07-23 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Nowodworskiego; Wójta Gminy Czosnów z dnia 17 maja 2018 r.
2018 7357 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr 450/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 7358 2018-07-23 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.47.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 7359 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/241/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2018 7360 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Huszlew
2018 7361 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 7362 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr LIV/417/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Jaktorów.
2018 7363 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr LVI/487/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna
2018 7364 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/365/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2029.
2018 7365 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr L/372/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2029.
2018 7366 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr L/373/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2018 rok
2018 7367 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII.577.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, Nr XL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 7368 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII.575.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
2018 7369 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.360.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Dobrzenica i Błonie
2018 7370 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XL.373.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli specjalistów w przedszkolach, szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Prażmów.
2018 7371 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XL.375.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Prażmów.
2018 7372 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr 409/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 7373 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr 415/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 7374 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr 150/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 7375 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr 151/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 7376 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr 1480/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia porozumienia z miastem stołecznym Warszawą w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie organizacji, funkcjonowania i rozliczania oferty Warszawa +.
2018 7377 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/438/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XL/358/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce”.
2018 7378 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr LV/475/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Jabłonna
2018 7379 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr LIII-98/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018
2018 7380 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/37/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w sołectwie Bierwce
2018 7381 2018-07-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 23 lipca 2018 r. o przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasne.
2018 7382 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr L/252/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Sarnaki
2018 7383 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr 200/669/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej.
2018 7384 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXX.247.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym Maluch Plus pod nazwą „SŁONECZNY KĄCIK” w Odrzywole
2018 7385 2018-07-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.7.2018.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2018 r. Rada Miejska w Szydłowcu
2018 7386 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr 308/XL/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gąbin.
2018 7387 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr 609/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 7388 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr 192.XXXIX.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lipowiec Kościelny
2018 7389 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr 193.XXXIX.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Lipowiec Kościelny ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 7390 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr 196.XXXIX.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipowiec Kościelny.
2018 7391 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr LI/297/18 Rady Gminy Somianka z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 7392 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr XLII/391/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018
2018 7393 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr XLII/396/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kozienice
2018 7394 2018-07-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego Statutu Gminy Kozienice.
2018 7395 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr L/343/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska – „ZALEW ŁOSICKI”
2018 7396 2018-07-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 24 lipca 2018 r. o nieobsadzeniu mandatu radnego Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim w okręgu wyborczym nr 3
2018 7397 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/231/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna Lacka
2018 7398 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/233/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna Lacka
2018 7399 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr LIV/342/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/309/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 7400 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/341/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie podniesienia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z tytułu sprawowania pieczy zastępczej
2018 7401 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/346/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego
2018 7402 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 1500/4N/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7403 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 1501/4N/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7404 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 1502/4N/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 7405 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 1506/4N/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lipca 2018 r. W sprawie wzniesienia pomnika Stefana Kisielewskiego
2018 7406 2018-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2018 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 7407 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/228/18 Rady Gminy Wilga z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rodzinny Park Rozrywki Wodna Kraina.
2018 7408 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/229/18 Rady Gminy Wilga z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rodzinny Park Rozrywki Wodna Kraina 2.
2018 7409 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/230/18 Rady Gminy Wilga z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
2018 7410 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XVLI/231/18 Rady Gminy Wilga z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wilga miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7411 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLII/485/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Racławicka"
2018 7412 2018-07-25 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 906/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2018 r.
2018 7413 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 7414 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych
2018 7415 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Korczew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7416 2018-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Karniewo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2018r.
2018 7417 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 191.XXXIX.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lipowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7418 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 195.XXXIX.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi nr ewidencyjny 317 w miejscowości Turza Mała do dróg gminnych o nr G230220 W.
2018 7419 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 198.XXXIX.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.
2018 7420 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 801/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 27/1 oraz części działek o nr ew. 27/8 i 28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna.
2018 7421 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 790/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna
2018 7422 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 789/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna
2018 7423 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 788/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna
2018 7424 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 783/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022
2018 7425 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 813/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 7426 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLV/383/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 7427 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/401/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017
2018 7428 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/406/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 7429 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/375/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło
2018 7430 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/376/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/261/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2017 r. poz.1189 z późn.zm), dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym
2018 7431 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/377/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
2018 7432 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/378/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Długosiodło
2018 7433 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/381/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
2018 7434 2018-07-25 Porozumienie Porozumienie nr WN.684.2.26.2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zawarte w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego - Grzegorzem Benedykcińskim, zwanym w dalszej części „Przejmującym” a Zarządem Powiatu Grodziskiego, reprezentowanym przez: 1. Starostę Grodziskiego - Marka Wieżbickiego 2. Wicestarostę Grodziskiego - Zbigniewa Kajaka zwanym w dalszej części „ Przekazującym”.
2018 7435 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 811/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 7436 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIX.235.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Odrzywół absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2018 7437 2018-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 21.2018 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za rok 2017
2018 7438 2018-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Karniewo z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2018 r.
2018 7439 2018-07-26 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-12/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 7440 2018-07-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 20 lipca 2018 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Izabelin
2018 7441 2018-07-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 20 lipca 2018 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
2018 7442 2018-07-26 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.12.6.2018.607.XI.ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 lipca 2018 r.
2018 7443 2018-07-26 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 24/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2018 r.
2018 7444 2018-07-26 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 887/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2018 r.
2018 7445 2018-07-26 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 926/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2018 r.
2018 7446 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/251/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i  Gminy Glinojeck
2018 7447 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/252/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Glinojeck
2018 7448 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/255/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punkcie przedszkolnym, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2018 7449 2018-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 7450 2018-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 7451 2018-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 128/2018 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 7452 2018-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 7453 2018-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 134/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 rok
2018 7454 2018-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 rok
2018 7455 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr LIV/499/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn
2018 7456 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr LIV/500/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/511/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2008 roku dotyczącej określenia w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy i szczegółowych zasad ich przyznawania, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy oraz zasad podziału nagród i przyznawania dodatku mieszkaniowego w roku 2009., zmienionej: Uchwałą Nr XXVIII/517/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwałą Nr XL/688/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 grudnia 2009 r. i Uchwałą Nr VII/61/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 kwietnia 2011 r.
2018 7457 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr LIV/502/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2018 7458 2018-07-26 Informacja Informacja nr OŁO.4110.23.2017.2018.BG, OŁO.4110.24.2017.2018.BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 czerwca 2018 r.
2018 7459 2018-07-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr BR/RM/5/2018 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. o współpracy w zakresie zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków z nieruchomości położonych przy granicy pomiędzy Gminami Grodzisk Mazowiecki i Milanówek
2018 7460 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr 763/2018 Rady Miasta Grodzisk Mazowiecki z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Grodzisk Mazowiecki na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 7461 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr 764/2018 Rady Miasta Grodzisk Mazowiecki z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany podziału gminy Grodzisk Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 7462 2018-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 170/2018 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia komunalnego oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2017 rok.
2018 7463 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIX.234.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego
2018 7464 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr L/344/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Łosice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7465 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr L/345/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i  w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Łosice
2018 7466 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr LVIII/314/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 7467 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII.213.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Białobrzeskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Promna Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, Publicznej Szkoły Ponadpodstawowej Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, Publicznej Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia w Adamowie.
2018 7468 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII.217.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, będących absolwentami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna”.
2018 7469 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr 378/LV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Chorzele dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 7470 2018-07-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.89.2018.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2018 r. Rada Miejska w Karczewie
2018 7471 2018-07-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.91.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2018 r. Rada Miejska w Tarczynie
2018 7472 2018-07-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.93.2018.DK Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2018 r. Rada Gminy Wieliszew
2018 7473 2018-07-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.95.2018.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2018 r. Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim
2018 7474 2018-07-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.97.2018.DK Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2018 r. Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim
2018 7475 2018-07-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu zwoleńskiego i lipskiego
2018 7476 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony w Karcie Nauczyciela, obowiązujących w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski
2018 7477 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/226/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Sokołowie Podlaskim i ustalenia Statutu Żłobka.
2018 7478 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w mieście Sokołów Podlaski
2018 7479 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Sokołów Podlaski instrumentem płatniczym.
2018 7480 2018-07-27 Informacja Informacja nr OŁO.4110.9.2018.BG, OŁO.4110.10.2018.BG, OŁO.4110. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 czerwca 2018 r.
2018 7481 2018-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.112.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 7482 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/244/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Młodzieszyn.
2018 7483 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/245/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Młodzieszyn, gmina Młodzieszyn
2018 7484 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/247/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 36/2 w miejscowości Młodzieszyn
2018 7485 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/307/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.
2018 7486 2018-07-27 Wyrok Wyrok nr II GSK 3190/16 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2018 r.
2018 7487 2018-07-27 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
2018 7488 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 775/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kawęczynek
2018 7489 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXI.224.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Bartosy, Przyborowie i Trynosy-Osiedle w gminie Wąsewo
2018 7490 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/292/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Czarnowiec i Dzbenin
2018 7491 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 245.XLVII.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 243.XLVI.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Płoniawy-Bramura za wyniki w nauce i szczególnie osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i sporcie dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura.
2018 7492 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/346/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin
2018 7493 2018-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 303/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r.
2018 7494 2018-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 311/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r.
2018 7495 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLII/227/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 7496 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 412/145/2018 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2017
2018 7497 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/329/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Płońsk
2018 7498 2018-07-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siedleckiego
2018 7499 2018-07-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.102.2018.KS Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2018 r. Rada Miejska w Serocku
2018 7500 2018-07-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.6.2018.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2018 r. Rada Miasta Pionki
2018 7501 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/323/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jadów
2018 7502 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/324/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Jadów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7503 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/325/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym na terenie Gminy Jadów
2018 7504 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/328/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/312/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
2018 7505 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/330/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 7506 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
2018 7507 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/286/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Baranowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
2018 7508 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/288/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2018 7509 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/290/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Baranowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
2018 7510 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/292/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Baranowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7511 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/293/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Baranowo
2018 7512 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/296/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2018 7513 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr GOPS.XLII.0007.388.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zaspołu Interdyscyplinarnego oraz szczegołowych warunków jego funkcjonowania.
2018 7514 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 472/166/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 7515 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 517/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku
2018 7516 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 10.155.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Siedleckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 7517 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 10.156.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVIII/248/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Radzanowo przez inne niż Gmina Radzanowo osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 7518 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 10.157.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVIII/339/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia.
2018 7519 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 11.161.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLV/319/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2018 7520 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 11.163.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XLVIII/285/18 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne.
2018 7521 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 11.164.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr LXI/664/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Góra Kalwaria.
2018 7522 2018-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.113.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 7523 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 29.191.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabów nad Pilicą
2018 7524 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 29.192.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grabów nad Pilicą i zagospodarowania tych odpadów
2018 7525 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 29.198.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Grabów nad Pilicą
2018 7526 2018-07-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2.2018 Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2018 roku położonych na obszarze Gminy Grabów nad Pilicą.
2018 7527 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 289\2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Kozienickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2017 rok
2018 7528 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr LXVI/710/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 7529 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr LXVI/711/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Góra Kalwaria
2018 7530 2018-07-30 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.3.10.2018.142.XIX.RWY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2018 r.
2018 7531 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLI/309 /2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 7532 2018-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 79 /2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 7533 2018-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 7534 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII.221.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki za odbiór nieczystości ciekłych dowożonych taborem asenizacyjnym do Oczyszczalni Ścieków w Rybnie.
2018 7535 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/304/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Magnuszew.
2018 7536 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/223/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 7537 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/259/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany załacznika XL VII247/2018 Rady Gminy Zabrodzie w sprawie podziału Gminy Zabrodzie na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 7538 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/261/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok.
2018 7539 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLI/244/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie uwzględnienia w całości skargi Prokuratora Rejonowego w Grójcu na uchwałę Rady Gminy Belsk Duży z dnia 1 grudnia 2005r. Nr XXXI/181/2005 w sprawie zatwierdzenia regulaminu o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z terenu gminy Belsk Duży i stwierdzenia jej nieważności.
2018 7540 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLI/247/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych
2018 7541 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLI/248/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na organizację dożynek powiatu grójeckiego w Lewiczynie
2018 7542 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/163/2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2018
2018 7543 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/169/2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu
2018 7544 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI.326.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kotuń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7545 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI.327.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Kotuń.
2018 7546 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI.328.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Kotuń.
2018 7547 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI.330.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym na terenie Gminy Kotuń.
2018 7548 2018-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Teresin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2017
2018 7549 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr LIII/304/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 18 czerwca 2018 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKĘ O NR 142/1 POŁOŻONĄ W OBRĘBIE MASZNA
2018 7550 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr LIV/321/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Teresin
2018 7551 2018-07-31 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 625/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2017 r.
2018 7552 2018-07-31 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 905/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2018 r.
2018 7553 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie założenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zwoleniu i włączenia do Zespołu Szkół Rolniczo- Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu
2018 7554 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/358/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 7555 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/359/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/213/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/213/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 7556 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/362/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/187/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle zmienionej Uchwałą Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2016r., zmienionej Uchwałą Nr XLII/304/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018r.
2018 7557 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/363/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kadzidło maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 7558 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/364/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kadzidło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7559 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/441/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
2018 7560 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/443/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2018 rok
2018 7561 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/450/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę NR XLVI/436/2018 w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego „Bon Malucha” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
2018 7562 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/451/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieliszew
2018 7563 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/452/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 7564 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/453/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliszew w 2018 r.
2018 7565 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr L/365/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 7566 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr L/366/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 7567 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr L/369/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Zakroczym
2018 7568 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr L/370/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których gmina Zakroczym jest organem prowadzącym
2018 7569 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr L/371/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Zakroczym placówkach wychowania przedszkolnego
2018 7570 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr L/376/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Zakroczym
2018 7571 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr L/377/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Zakroczym
2018 7572 2018-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2018 Burmistrza Zakroczymia z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 7573 2018-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Zakroczymia z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 7574 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/440/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2017.
2018 7575 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Unierzyż, gmina Strzegowo
2018 7576 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028
2018 7577 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXX/229/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028
2018 7578 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXX/230/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 7579 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/146/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
2018 7580 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028
2018 7581 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028
2018 7582 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 7583 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 7584 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Zwoleniu i włączenia do Zespołu Szkół Rolniczo- Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu
2018 7585 2018-07-31 Informacja Informacja nr Gd.6620.409.1.2017.EZ2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 lipca 2018 r. projekt operatu opisowo – kartograficznego m. Radomia obręb 0050 – STARE MIASTO
2018 7586 2018-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Poświętne z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 7587 2018-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2018 Burmistrza Błonia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Błoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2017r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu, Biblioteki Publicznej Gminy Błonie, Centrum Kultury w Błoniu, Muzeum Ziemi Błońskiej w Błoniu
2018 7588 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr LIV/339/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zwoleń, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7589 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr LIV/340/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zwoleń
2018 7590 2018-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego i odłowu dzików na terenie miasta stołecznego Warszawy
2018 7591 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/285/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Radzanowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7592 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/286/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 7593 2018-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.14.2018 Burmistrz Miasta i Gminy w Sannikach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2017
2018 7594 2018-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.103.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2018 r. Rada Gminy w Siennicy
2018 7595 2018-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.104.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2018 r. Rada Gminy w Siennicy
2018 7596 2018-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.107.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2018 r. Rada Gminy w Siennicy