Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Maj 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 4817 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/374/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018
2018 4818 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/377/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kozienice na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 4819 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/380/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice"
2018 4820 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/381/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018-2021
2018 4821 2018-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 459/2018 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok
2018 4822 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/294/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
2018 4823 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/295/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na stałe obwody głosowania
2018 4824 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LII/329/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 lutego 2018 r. nr L/309/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4825 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LII/330/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4826 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LII/331/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4827 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/267/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Goworowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwdowych komisji wyborczych
2018 4828 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/268/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo w 2018 roku"
2018 4829 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/269/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 4830 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 654/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Radomia stałych obwodów głosowania
2018 4831 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 657/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2018 4832 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 662/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.
2018 4833 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 663/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia kategorii dróg powiatowych i ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie miasta Radomia.
2018 4834 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LIX/407/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów
2018 4835 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LIX/408/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4836 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LII/447/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
2018 4837 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LII/448/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Miasta Sulejówek na 2018 rok”
2018 4838 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 422/LVI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Sierpc, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Sierpca udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 4839 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 425/LVI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci urodzonych w 2016 roku w Sierpcu w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom na terenie Miasta Sierpca”.
2018 4840 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Przysuskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 4841 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia obniżonego pensum dydaktycznego dla osób pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Przysuski
2018 4842 2018-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2017
2018 4843 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LI/330/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/309/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 4844 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLV/324/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok
2018 4845 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Latowicz
2018 4846 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/319/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 4847 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/320/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2018 4848 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/323/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Podborze
2018 4849 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLII/231/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mirów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4850 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Węgrowa w 2018 roku"
2018 4851 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/486/2018 Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w  środkowej części Miasta Mława między ulicami Mikołaja Kopernika, PCK, Anny Dobrskiej, Ciechanowską, Górną i linią kolei wąskotorowej
2018 4852 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/487/2018 Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w środkowej części Miasta Mława między ul. Mikołaja Kopernika, Lasem Mławskim, granicą miasta, drogą krajową Nr 7, ul. Łąkową, ul. Padlewskiego, ul. Wójtostwo
2018 4853 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/488/2018 Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w środkowej części miasta Mława między linią kolejową, Os. Książąt Mazowieckich i ul. Henryka Sienkiewicza
2018 4854 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LV/405/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2018 4855 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LV/410/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Miasto Żyrardów na obwody głosowania
2018 4856 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LV/412/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 4857 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LV/413/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów
2018 4858 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LV/414/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów
2018 4859 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LV/415/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów
2018 4860 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 102/XI/18 Rady Gminy Słupno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupno na rok 2018”
2018 4861 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 104/XI/18 Rady Gminy Słupno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słupno
2018 4862 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 111/XII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci sześcioletnie i inne grupy wiekowe
2018 4863 2018-05-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie w sprawie odstrzału sanitarnego i odłowu dzików na terenie miasta stołecznego Warszawy
2018 4864 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LX/530/2018 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2018 roku
2018 4865 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL.344.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX.337.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie: podziału Gminy Wieniawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 4866 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL.345.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wieniawa na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4867 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL.347.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespołach, przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieniawa
2018 4868 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LXV/507/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr LXI/494/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 4869 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński
2018 4870 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr L/272/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/233/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2018 4871 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LVI/250/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Mogielnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 4872 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LVII/254/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 4873 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gozdowo w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gozdowo"
2018 4874 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, obowiązkowej tygodniowej liczby godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 4875 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Gozdowo na obwody głosowania
2018 4876 2018-05-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.43.2018.DK Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. Rada Gminy Czosnów
2018 4877 2018-05-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.50.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. Rada Miejska Góry Kalwarii
2018 4878 2018-05-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.54.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. Rada Miasta Mława
2018 4879 2018-05-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.55.2018.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. Rada Gminy w Ciechanowie
2018 4880 2018-05-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.56.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. Rada Gminy Młodzieszyn
2018 4881 2018-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w  Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 4882 2018-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w  Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 4883 2018-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 4884 2018-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 4885 2018-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w  Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 4886 2018-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 4887 2018-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2017r oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2018 4888 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Łaskarzew Nr XXI/111/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 4889 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew na 2018 rok
2018 4890 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/114/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 4891 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew
2018 4892 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łaskarzew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 4893 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2018 4894 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 573/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 4895 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymywanych przez szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Płoński i przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych
2018 4896 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego.
2018 4897 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dowozu dzieci do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Stary Lubotyń nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
2018 4898 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gniazdowie.
2018 4899 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2018 rok.
2018 4900 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.
2018 4901 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV/317/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok
2018 4902 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV/319/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2018 4903 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV/322/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XLII/305/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia gminnego bonu żłobkowego
2018 4904 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV/325/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwalniania z opłat jak również trybu ich pobierania
2018 4905 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV/326/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy
2018 4906 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LXI/664/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Góra Kalwaria
2018 4907 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/306/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu w m. Warka
2018 4908 2018-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/18 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz sprawozdania o którym mowa w art. 265 pkt 2.
2018 4909 2018-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/18 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Regimin
2018 4910 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2018 rok
2018 4911 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządca jest Zarząd Powiatu Mławskiego
2018 4912 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018.
2018 4913 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 1395/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia godności: „Honorowy Obywatel Gminy Piaseczno” i „Zasłużony dla Gminy Piaseczno” oraz ustalenia zasad i trybu ich przyznawania
2018 4914 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 1398/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2018 4915 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 1399/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Józefosławiu, ul Kameralna 11, 05-509 Piaseczno
2018 4916 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 1400/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 1 im. 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego w Piasecznie, ul. Świętojańska 18, 05-500 Piaseczno
2018 4917 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 1401/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2018 4918 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 1402/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie
2018 4919 2018-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 2 maja 2018 r. o przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dzierzążni.
2018 4920 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 15 lutego 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 4921 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 26 marca 2018 r. Powiatu Węgrowskiego zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 4922 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 27 marca 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 4923 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 387/LXXV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na obwody głosowania
2018 4924 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 461/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Przyjazna.
2018 4925 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 462/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie nadania drodze położonej we wsi Gąsiorowo nazwy ul. Nowa Droga.
2018 4926 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 466/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A, uchwalonego uchwałą nr 109/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015r.
2018 4927 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 468/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F2, obejmującego działkę 111/12 w obrębie Jadwisin, gmina Serock.
2018 4928 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 460/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku.
2018 4929 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 469/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
2018 4930 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 586/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów na 2018 rok
2018 4931 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 594/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 86/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia: 1)Zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczychi opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz – dla dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów, 2)Zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 3)Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, zmienionej Uchwałą Nr 117/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r., Uchwałą Nr 241/XX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012r., zmienionej Uchwałą Nr 459/XXXIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 czerwca 2017r.
2018 4932 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 595/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu, niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub niepublicznej szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny na zasadach obowiązujących w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów oraz kryteriów wyboru ofert”
2018 4933 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 596/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów
2018 4934 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 597/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu Hali Targowej i Targowiska Miejskiego w Ciechanowie przy ul. Henryka Sienkiewicza 75
2018 4935 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 599/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 159/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2018 4936 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 600/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Ciechanów na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4937 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr L/524/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wyszków w 2018 r.
2018 4938 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr L/526/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2018 rok.
2018 4939 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr L/528/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/522/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 4940 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr L/529/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4941 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 188/646/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 4942 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/245/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 4943 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo
2018 4944 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 212/XXXIV/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukówek
2018 4945 2018-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.068.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 4946 2018-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 4947 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jednorożec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4948 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
2018 4949 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1368/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4950 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1369/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4951 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1370/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4952 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1371/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4953 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1372/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4954 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1373/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4955 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1374/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4956 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1375/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4957 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1381/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4958 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1376/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4959 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1377/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4960 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1378/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4961 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1379/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4962 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 1380/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 4963 2018-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 281/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w  Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r
2018 4964 2018-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 287/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w  Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
2018 4965 2018-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 254/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w  Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
2018 4966 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć , określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Klwów.
2018 4967 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie
2018 4968 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 377/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stara Wieś
2018 4969 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 380/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Celestynów.
2018 4970 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr IV.19.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Jasieniec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4971 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr IV.20.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jasieniec na stałe obwody głosowania.
2018 4972 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LII/446/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na okręgi wyborcze do Rady Miasta Sulejówek
2018 4973 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIV/461/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na okręgi wyborcze do Rady Miasta Sulejówek
2018 4974 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIV/462/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na stałe obwody głosowania
2018 4975 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/553/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/383/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania osób, które wymagają takiej pomocy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 4976 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/555/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na na terenie miasta Siedlce w 2018 roku
2018 4977 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/556/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 4978 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/557/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
2018 4979 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/558/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - świadczoną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach.
2018 4980 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/559/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/410/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie podziału obszaru miasta Siedlce na sektory, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2018 4981 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/567/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Generała Ryszarda Kuklińskiego
2018 4982 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/568/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Biskupa Henryka Przeździeckiego.
2018 4983 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/570/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
2018 4984 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIV/441/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/434/18 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4985 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIV/439/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarczyn, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 4986 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/334/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji dotyczących dodatku energetycznego
2018 4987 2018-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 331/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 4988 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/212/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4989 2018-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 9.2018 Wójta Gminy Siemiątkowo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za 2017 rok.
2018 4990 2018-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.069.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 4991 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LV/496/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 4992 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/373/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Sońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4993 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 232/XXVI/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowy Duninów na obwody głosowania.
2018 4994 2018-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 4995 2018-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Świercze z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2017
2018 4996 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/296/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondom
2018 4997 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI.205.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rybno za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Rybno .
2018 4998 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XL/14/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gielniów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4999 2018-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ
2018 5000 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/289/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 5001 2018-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.51.2018.ML Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 maja 2018 r. Rada Gminy Zabrodzie
2018 5002 2018-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.52.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 maja 2018 r. Rada Miasta Mława
2018 5003 2018-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.53.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 maja 2018 r. Rada Miasta Mława
2018 5004 2018-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.57.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 maja 2018 r. Rada Miejska w Tarczynie
2018 5005 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/342/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Pogorzelec.
2018 5006 2018-05-09 Porozumienie Porozumienie nr 46/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2018 5007 2018-05-09 Porozumienie Porozumienie nr 61/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2018 5008 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 5009 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przasnysz w 2018 roku
2018 5010 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/375/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 5011 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/376/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz
2018 5012 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/377/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz
2018 5013 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/378/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Przasnysz
2018 5014 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/379/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Przasnysz oraz nadania mu statutu
2018 5015 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/381/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przasnysz w 2018 roku
2018 5016 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/382/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu w sprawie szczegółowych zasad ponoszenie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Miasta Przasnysz
2018 5017 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/384/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz
2018 5018 2018-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 5019 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łąck
2018 5020 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/255/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łąck na okręgi wyborcze
2018 5021 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/384/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin
2018 5022 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/388/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Drobin
2018 5023 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/391/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Drobin na obwody głosowania
2018 5024 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr 474/LXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w mieście Ostrołęka, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5025 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XL/479/2018 Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5026 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 569/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Łosie
2018 5027 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 573/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 5028 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 576/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018
2018 5029 2018-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.57.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2018 r.
2018 5030 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 63.LV.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna
2018 5031 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 64.LV.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia ul. Jana Pawła II w Zakręcie do kategorii dróg gminnych
2018 5032 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLII/ 159/ 2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Chotcza na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 5033 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII /160 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Chotcza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5034 2018-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Pacyna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2017
2018 5035 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LII/402/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom.
2018 5036 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich wypłacania.
2018 5037 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LII/453/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr IX/54/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Sulejówek
2018 5038 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania.
2018 5039 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sterdyń w 2018 roku
2018 5040 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/382/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice
2018 5041 2018-05-10 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 8 lutego 2018 r. Informacja Starosty Piaseczyńskiego.
2018 5042 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/330/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Garwolina instrumentem płatniczym
2018 5043 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/326/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
2018 5044 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/325/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr LVII/315/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 marca 2018 r.
2018 5045 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/324/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr LVII/314/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 marca 2018 r.
2018 5046 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/327/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/182/2013 z dnia 25 marca 2013 r. Rady Miasta Garwolina w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Garwolin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 5047 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/315/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izabelin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 5048 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/316/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izabelin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5049 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/320/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2018 rok
2018 5050 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/312/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin
2018 5051 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/327/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin
2018 5052 2018-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 287/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r.
2018 5053 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII.410.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Halinów
2018 5054 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII.413.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zagórze, gmina Halinów
2018 5055 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII.419.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok
2018 5056 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII.423.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Józefin, gmina Halinów
2018 5057 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 307/XLVIII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna - obszar w obrębie części miejscowości Małkinia Górna i Kańkowo (teren przy ulicy Przedszkolnej i Leśnej)
2018 5058 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 309/XLVIII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Małkinia Górna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5059 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2018 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 5060 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/2018 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 5061 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Karniewo innym instrumentem płatniczym.
2018 5062 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2018 5063 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu.
2018 5064 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/260/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsiach Altanka i Bronisławy w części obejmującej obszar działek o nr ewid. 84/1, 84/2, 85, 86 i 87 obręb Altanka
2018 5065 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LIX/262/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5066 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LIX/265/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/79/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
2018 5067 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/456/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2018
2018 5068 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/459/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na kąpielisku na terenie Miasta Zielonka w  2018 roku.
2018 5069 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/461/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2018 5070 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5071 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 5072 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LI-69/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wołomin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5073 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LI-71/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 5074 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/285/18 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne
2018 5075 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/284/18 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 5076 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/273/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno
2018 5077 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/274/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania wychowania i opieki
2018 5078 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/275/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Leszno
2018 5079 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2018 roku
2018 5080 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 758/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2018 5081 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 759/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 398/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie reorganizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych działających jako jednostki organizacyjne Gminy Miasto Płock zaliczane do sektora finansów publicznych
2018 5082 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 760/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 515/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz wskazania uczniom oddziałów klas VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum.
2018 5083 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 765/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Wschód” w Płocku
2018 5084 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 766/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego położonych przy ulicy Łukasiewicza w Płocku
2018 5085 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 767/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobiałka” w Płocku.
2018 5086 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 768/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta Płocka na obwody głosowania.
2018 5087 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 769/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku
2018 5088 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 772/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie rozszerzenia zapisów uchwały nr 750/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 5089 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 775/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 745/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy-Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego z  tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2018 5090 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis
2018 5091 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lelis
2018 5092 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lelis
2018 5093 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/251/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Jakubów w okresie od 01.04.2018 roku do 31.03.2019 roku”.
2018 5094 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jakubów
2018 5095 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 5096 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLI/197/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 18 kwietnia 2018 r. o przeprowadzeniu referendum w sprawie lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie i planowanych w związku z tą inwestycją regulacji prawnych
2018 5097 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LIII/426/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 62 obręb Wólka Jeżewska, gmina Tarczyn oraz dla części Tarczyna „osiedle Tarczynianka” działki nr ew. 782, 784, 786
2018 5098 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/370/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2018
2018 5099 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kałuszyn
2018 5100 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kałuszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 5101 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/321/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5102 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr 259/XXXIV/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
2018 5103 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr 10/XXXIII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Żelechów
2018 5104 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr 11/XXXIII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 56/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 5105 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr 12/XXXIII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 5106 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr 13/XXXIII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5107 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr 14/XXXIII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola
2018 5108 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie:przyjęcia regulaminu korzystania z boiska do piłki nożnej z bieżnią w Kołbieli
2018 5109 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/301/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołbiel w 2018 roku.
2018 5110 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/302/ 2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie:nadania nazw ulic we wsi Rudzienko gmina Kołbiel.
2018 5111 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/304/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej , który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kołbiel.
2018 5112 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/258/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec
2018 5113 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/260/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 5114 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Jartyporach.
2018 5115 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Liw w roku 2018
2018 5116 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XL/217/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
2018 5117 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.24.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2018 5118 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.25.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siemiątkowo na lata 2018-2022
2018 5119 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLI/298/2018 Rady Gminy w Brochowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Brochów na obwody głosowania
2018 5120 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLI/289/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jastrząb na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5121 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radzanów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5122 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XL/13/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/33/2004 Rady Gminy Gielniów z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie aktu o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gielniowie i nadaniu jej Statutu.
2018 5123 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr 204/XXXIII/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych
2018 5124 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr 208/XXXIII/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świercze
2018 5125 2018-05-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miastków Kościelny na okręgi wyborcze
2018 5126 2018-05-11 Postanowienie Postanowienie nr DRD-5242/37/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany postanowienia Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 11 kwietnia 2018r.
2018 5127 2018-05-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany postanowienia Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 kwietnia 2018 r.
2018 5128 2018-05-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Miastków Kościelny
2018 5129 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali komunalnych
2018 5130 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/390/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 5131 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/391/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Michałowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 5132 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/392/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5133 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/393/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.
2018 5134 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV.260.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stromiec
2018 5135 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV.258.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stromiec na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5136 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV.259.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Stromiec
2018 5137 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LIII/556/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Duchnicach
2018 5138 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LIII/565/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 5139 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LIII/568/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 5140 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXII.227.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż
2018 5141 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXII.228.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5142 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV.172.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: podziału gminy Pniewy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5143 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sterdyń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5144 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLV/320/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5145 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LII/398 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów
2018 5146 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LII/399/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaktorów.
2018 5147 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LII/400/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Jaktorów publicznych przedszkolach.
2018 5148 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LII/401/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów przez osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 5149 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XL/225/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2018r.”
2018 5150 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/348/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ostrów Mazowiecka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5151 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/381/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Błonie.
2018 5152 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/384/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 5153 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/385/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie, miejsca realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2018/2019 w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie
2018 5154 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/387/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2019 rok.
2018 5155 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLI/492/2018 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5156 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLI/493/2018 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mława
2018 5157 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLI/499/2018 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta Mława na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5158 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr 252/XLVI/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy i miasta Wyszogród na obwody głosowania
2018 5159 2018-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2018 Burmistrza Zakroczymia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 5160 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/342/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 5161 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/343/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Zakroczym
2018 5162 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/345/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zakroczym w 2018 roku
2018 5163 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/346/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Zakroczym
2018 5164 2018-05-11 Postanowienie Postanowienie nr DRD-532/56/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 8 maja 2018 r. Komisarza Wyborczego w Radomiu II w sprawie podziału gminy Potworów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5165 2018-05-11 Postanowienie Postanowienie nr DRD-532/57/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 8 maja 2018 r. Komisarza Wyborczego w Radomiu II w sprawie podziału gminy Gniewoszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5166 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 559/XXXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 5167 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 583/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy
2018 5168 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 585/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola
2018 5169 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 598/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2018 roku
2018 5170 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 604/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło
2018 5171 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 606/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 5172 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 607/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 5173 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 609/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lesznowola na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 5174 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 610/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lesznowola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5175 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 419/XLIV/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
2018 5176 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 420/XLIV/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomniki przyrod
2018 5177 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 421/XLIV/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego oraz uchwałę Nr 251/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 lutego 2013 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego
2018 5178 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 422/XLIV/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody alei drzew i nadanie jej imienia Jana Andrzeja Strausa
2018 5179 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 426/XLIV/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego
2018 5180 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LII/458/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018.
2018 5181 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LIV/460/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018.
2018 5182 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XLI/ 154/ 2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2018
2018 5183 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XLII /158 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2018
2018 5184 2018-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy
2018 5185 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XLI/194/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018-2024
2018 5186 2018-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Stoczek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2017 rok
2018 5187 2018-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2017 rok.
2018 5188 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 810/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2017 rok, sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego za 2017 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2017 roku oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za 2017 rok.
2018 5189 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 5190 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 1/III/2018 Zarządu Związku Międzygminnego "Kampinos" z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2017 rok
2018 5191 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/333/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/307/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 r.
2018 5192 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/336/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słomczyn gm. Grójec
2018 5193 2018-05-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr Obwieszczenie Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 kwiet Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku
2018 5194 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/318/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 5195 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/319/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Nakły
2018 5196 2018-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 35 /18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 5197 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII.224.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany granic Sołectwa Kraszewo-Czubaki i Sołectwa Kraszewo-Gaczułty
2018 5198 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LV/444/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Tarczyn
2018 5199 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.271.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głowaczówna okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 5200 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.272.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głowaczów na stałe obwody głosowania
2018 5201 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LI/448/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Chotomów, gm. Jabłonna
2018 5202 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LI/449/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Boża Wola, gmina Jabłonna
2018 5203 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LI/451/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Trzciany i Janówek Drugi, gm. Jabłonna
2018 5204 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LI/454/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Jabłonna jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5205 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LI/455/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/296/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
2018 5206 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LI/460/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2018 roku
2018 5207 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LI/461/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych”
2018 5208 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 235.XLIV.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoniawy-Bramura” na rok 2018
2018 5209 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 441/153/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 5210 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 249/XLVI/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2018 5211 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 250/XLVI/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2018 5212 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 251/XLVI/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania
2018 5213 2018-05-14 Aneks Aneks nr 3 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.
2018 5214 2018-05-14 Aneks Aneks nr 5 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.
2018 5215 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XLII/213/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sieciechów na obwody do głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5216 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 196 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 5217 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 199 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań
2018 5218 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLII/215/18 Rady Gminy Wilga z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.
2018 5219 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLII/216/18 Rady Gminy Wilga z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilga.
2018 5220 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLII/217/18 Rady Gminy Wilga z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilga na rok 2018”
2018 5221 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLII/218/18 Rady Gminy Wilga z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilga na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 5222 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLII/219/18 Rady Gminy Wilga z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia i podziału Gminy Wilga na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5223 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr LII/476/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego (Dz. U. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3634 z późń. zm.)
2018 5224 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr LII/474/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Raszyn na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Raszyn, ustalenia ich granic oraz numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 5225 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/218/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2018”.
2018 5226 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 5227 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2018 5228 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnosielc
2018 5229 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr 310/LVI/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kipichy, gmina Lubowidz.
2018 5230 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr 312/LVI/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubowidz
2018 5231 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr 252/XXXIV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś
2018 5232 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr 251/XXXIV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2018 roku”
2018 5233 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr 250/XXXIV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Mała Wieś na obwody głosowania
2018 5234 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr L.268.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2018 rok
2018 5235 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr L.270.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brańszczyk lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2018 5236 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr L.272.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2018 5237 2018-05-15 Aneks Aneks nr 3 Starosty Wołomińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 5238 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/341/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 5239 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIII.530.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, NrXL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018r.
2018 5240 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/294/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 11 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 5241 2018-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.071.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 5242 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/326/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Łosice w 2018 roku
2018 5243 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 5244 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 5245 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rzewnie na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5246 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII.230.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2018 5247 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLII/481/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta Nowy Dwór Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 5248 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLII/482/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta Nowy Dwór Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5249 2018-05-15 Postanowienie Postanowienie nr 5/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Rząśnik
2018 5250 2018-05-15 Postanowienie Postanowienie nr 6/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
2018 5251 2018-05-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 maja 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w okręgu wyborczym nr 12
2018 5252 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr LXI/669/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 5253 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/309/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5254 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnowiec
2018 5255 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr L/269/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec nad Wisłą
2018 5256 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2018 5257 2018-05-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 221/XLV/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 5258 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr 238/XLIX/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Sierpc
2018 5259 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/206/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Borowie na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5260 2018-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2017 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Borowie.
2018 5261 2018-05-15 Decyzja Decyzja nr OŁO.4210.2.2018.BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 maja 2018 r.
2018 5262 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr 219/XXXVI/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Bielsk na obwody głosowania
2018 5263 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr 95/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 5264 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr 96/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 5265 2018-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 5266 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/2018 Rady Gminy Repki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Repki instrumentem płatniczym
2018 5267 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIII.412.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów
2018 5268 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLV/329/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 5269 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr 301/XLV/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bodzanów w 2018 roku
2018 5270 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Garwolińskiego przez organy prowadzące, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 5271 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 733/81/2018 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Garwolińskiego za rok 2017.
2018 5272 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.
2018 5273 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie i likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie.
2018 5274 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Garwolinie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie i likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Garwolinie.
2018 5275 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Miętnem oraz likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem.
2018 5276 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 5277 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5278 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego na rok 2019
2018 5279 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/373/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Sochaczew na obwody głosowania.
2018 5280 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/378/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019
2018 5281 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/383/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Sochaczew oraz wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
2018 5282 2018-05-16 Aneks Aneks nr 4/4/WZS/P/55/2018 Gminy-Miasto Płock i Gminy Zawidz z dnia 16 kwietnia 2018 r. do Porozumienia nr 5/WZS/P/58/2013 zawartego w dniu 6 marca 2013 r.
2018 5283 2018-05-16 Aneks Aneks nr 5/5/WZS/P/56/2018 Gminy-Miasto Płock i Gminy Rościszewo z dnia 16 kwietnia 2018 r. do Porozumienia nr 1/WZS/P/3/2013 zawartego w dniu 17 stycznia 2013 r.
2018 5284 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/268/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 5285 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz form postępowania w tych sprawach.
2018 5286 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/271/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2018 5287 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Latowicz za pomocą innego instrumentu płatniczego.
2018 5288 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/285/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 5289 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/289/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse
2018 5290 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5291 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/292/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Łyse
2018 5292 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szreńsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 5293 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szreńsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5294 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XIX/100/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochód Gminy Szreńsk
2018 5295 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLV/428/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2018 roku
2018 5296 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLV/429/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Kobyłka na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka
2018 5297 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLV/430/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Kobyłka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 5298 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 5299 2018-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Karniewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2018 r.
2018 5300 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za 2017 rok
2018 5301 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Przysusze z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
2018 5302 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV.270.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.135.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów
2018 5303 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV.258.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów
2018 5304 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV.259.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów na rok 2018 r.
2018 5305 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr LII/478/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej – część I
2018 5306 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr LII/477/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn 01 - Rejon Południowej Obwodnicy Warszawy.
2018 5307 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLII/482/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach
2018 5308 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLII/480/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Łomianki
2018 5309 2018-05-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Łomianki”
2018 5310 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/428/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łomianki Śródmieście"
2018 5311 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/18 Rady Gminy Nur z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
2018 5312 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 5313 2018-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2017
2018 5314 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/202/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Andrzejewo, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 5315 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 288/XXXVIII/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie.
2018 5316 2018-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Suchożebry za rok 2017, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suchożebry na dzień 31 grudnia 2017 roku, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krześlinie za rok 2017, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach za rok 2017.
2018 5317 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 575/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 5318 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XL/481/2018 Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława na rok 2018
2018 5319 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XL/484/2018 Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic
2018 5320 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XL/489/2018 Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Mława na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 5321 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poświętne.
2018 5322 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Poświętne na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 5323 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Poświętne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5324 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2018”.
2018 5325 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 430614W
2018 5326 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinka drogi powiatowej nr 2216W
2018 5327 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym
2018 5328 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Poświętne dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 5329 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/231/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Glinojeck na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 5330 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/232/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie w sprawie podziału Gminy Glinojeck na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic, i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5331 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/233/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck” w 2018 r.
2018 5332 2018-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2017
2018 5333 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 259/XXXV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu otwockiego oraz sposobu jej rozliczania
2018 5334 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 260/XXXV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki
2018 5335 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 261/XXXV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki
2018 5336 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 262/XXXV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2018 5337 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/460/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Zielonka na rok 2018
2018 5338 2018-05-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Jedlińsk; Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przekazania Gminie Jedlińsk zadania własnego polegającego na założeniu i prowadzeniu Branżowej Szkoły I Stopnia
2018 5339 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 216/XXX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Zawidz na obwody głosowania
2018 5340 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 220/XXX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawidz
2018 5341 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 221/XXX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela
2018 5342 2018-05-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sokołów Podlaski na okręgi wyborcze
2018 5343 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 184/634/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 r.
2018 5344 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 189/647/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej.
2018 5345 2018-05-16 Informacja Informacja nr GG.6620.40.2017 Starosty Wyszkowskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego miasta Wyszków, gm. Wyszków
2018 5346 2018-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.26.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 5347 2018-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.27.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 5348 2018-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.28.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 5349 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLV/425/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok
2018 5350 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/350/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5351 2018-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 5352 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXII/230/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Glinojeck
2018 5353 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.8.2017 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 5354 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.9.2017 Wójta Gminy Troszyn z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 5355 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.10.2017 Wójta Gminy Troszyn z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 5356 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.16.2017 Wójta Gminy Troszyn z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 5357 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.18.2017 Wójta Gminy Troszyn z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 5358 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.20.2017 Wójta Gminy Troszyn z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 5359 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.26.2017 Wójta Gminy Troszyn z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 5360 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.28.2017 Wójta Gminy Troszyn z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 5361 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.30.2017 Wójta Gminy Troszyn z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 5362 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.34.2017 Wójta Gminy Troszyn z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 5363 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.36.2017 Wójta Gminy Troszyn z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 5364 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.40.2017 Wójta Gminy Troszyn z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 5365 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.42.2017 Wójta Gminy Troszyn z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 5366 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.43.2017 Wójta Gminy Troszyn z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 5367 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.44.2017 Wójta Gminy Troszyn z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 5368 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.46.2017 Wójta Gminy Troszyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 5369 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.48.2017 Wójta Gminy Troszyn z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 5370 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.51.2017 Wójta Gminy Troszyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 5371 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.52.2017 Wójta Gminy Troszyn z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 5372 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.53.2017 Wójta Gminy Troszyn z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 5373 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.57.2017 Wójta Gminy Troszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 5374 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.40.2018 Burmistrza Tłuszcza z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.32.2018 Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2017 rok
2018 5375 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.39.2018 Burmistrza Tłuszcza z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2018 rok
2018 5376 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.32.2018 Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2017 rok
2018 5377 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.381.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/255/09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuszcz
2018 5378 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.380.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/290/09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 8 września 2009 r. w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy oraz nauczycieli realizujących etat łączony w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2018 5379 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.379.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Tłuszcz na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania
2018 5380 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.375.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2018 5381 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.374.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2018
2018 5382 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr LIV/319/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr L/288/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2018 5383 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr LIV/320/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 43 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2018 5384 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/561/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc do spożycia w miejscu sprzedaży, w których za zezwoleniem może być dokonywana sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie miasta Siedlce.
2018 5385 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/562/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Siedlce.
2018 5386 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XLV.482.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Pruszków na 2018 r.
2018 5387 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XLV.467.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.
2018 5388 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV.358.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gomulińskiego
2018 5389 2018-05-17 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2018 r. zmieniający porozumienie zawarte w dniu 7 marca 2014 r. w Warszawie w sprawie powierzenia organizowania i prowadzenia centrum powiadamiania ratunkowego
2018 5390 2018-05-17 Aneks Aneks nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. zmieniający aneks techniczno-funkcjonalny nr 2 z dnia 18 października 2011 r. do porozumienia z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie organizacji centrum powiadamiania ratunkowego
2018 5391 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr LVIII/328/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.
2018 5392 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/318/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2018 5393 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr LIX/471/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2018 5394 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr 331/XLV/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 5395 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr 175/XXVI/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Boguty-Pianki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5396 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr 41/2018 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2017
2018 5397 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/ 2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok.
2018 5398 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Mławskiego instrumentem płatniczym
2018 5399 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 5400 2018-05-17 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.10.4.2018.21986.V.ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 maja 2018 r.
2018 5401 2018-05-17 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.16.4.2018.265.XV.ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 maja 2018 r.
2018 5402 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr 207/XXXIV/2018 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 189 /XXXII/2018 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Staroźreby
2018 5403 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr 206/XXXIV/2018 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 177/XXX/2017
2018 5404 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr LIX/419/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wysokości opłaty zryczałtowanej za odbiór odpadów odbieranych z  nieruchomości rekreacyjnych
2018 5405 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr LIX/420/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, nieruchomości rekreacyjnych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 5406 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr LIX/421/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i nieruchomości rekreacyjnych.
2018 5407 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/468/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siedlce
2018 5408 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/471/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Opole.
2018 5409 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/473/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018r.
2018 5410 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr L/364/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów.
2018 5411 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr L/369/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1643/4 i 1643/1 w ich granicach ewidencyjnych.
2018 5412 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr L/370/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego część działek o nr ew. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 i 114 położonych w miejscowości Wymysłów.
2018 5413 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr L/365/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów.
2018 5414 2018-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2017 rok
2018 5415 2018-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 28 marca 2018r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2017 rok
2018 5416 2018-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 5417 2018-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 5418 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII.0007.272.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 5419 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII.0007.273.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siennica
2018 5420 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII.0007.274.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Siennicy
2018 5421 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII.0007.275.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Siennica
2018 5422 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII.0007.276.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siennica
2018 5423 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII.0007.277.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Siennica
2018 5424 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII.0007.279.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Siennica na stałe obwody głosowania
2018 5425 2018-05-18 Postanowienie Postanowienie nr DRD-532/61/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie podziału gminy Ciepielów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5426 2018-05-18 Postanowienie Postanowienie nr DRD-5242/56/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie podziału gminy Głowaczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2018 5427 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr 733/18 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2017r.
2018 5428 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr 1345/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu osią ulicy Wojska Polskiego, od północy osią ulicy Nadarzyńskiej i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa, osią ulicy Sienkiewicza.
2018 5429 2018-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzekuń, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2017 rok
2018 5430 2018-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Sobolew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2017 roku oraz planów finansowych instytucji kultury
2018 5431 2018-05-18 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Torfowisko Karaska
2018 5432 2018-05-18 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody Torfowisko Karaska
2018 5433 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLI/297/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2018 5434 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Wiśniew na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5435 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wiśniew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
2018 5436 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wiśniew
2018 5437 2018-05-18 Wyrok Wyrok nr V SA/Wa 380/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r.
2018 5438 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany statutów sołectw położonych na terenie Gminy Regimin
2018 5439 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/240/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 5440 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr 330/XLV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 11 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin oraz inne organy prowadzące
2018 5441 2018-05-18 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińska Mazowieckiego; Starosty Węgrowskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 5442 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 11 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krasne w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, , funkcyjnego, za warunki pracy, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasne
2018 5443 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasne
2018 5444 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów , psychologów , logopedów , terapeutów pedagogicznych , doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Krasne
2018 5445 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/154/18 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiśniewie.
2018 5446 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jednorożec.
2018 5447 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/205/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Borowie przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2018 5448 2018-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Raciąż, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2017
2018 5449 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LX/526/2018 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 5450 2018-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.15.18 Wójta Gminy Kampinos z dnia 6 marca 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018r.
2018 5451 2018-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.25.18 Wójta Gminy Kampinos z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017r.
2018 5452 2018-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.29.18 Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 marca 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018r.
2018 5453 2018-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.33.18 Wójta Gminy Kampinos z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018r.
2018 5454 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr 190/649/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 5455 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr 442/154/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 5456 2018-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 14.2018 Wójta Gminy Wąsewo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2017 rok
2018 5457 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr XLII/157/2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2022
2018 5458 2018-05-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu zwoleńskiego i radomskiego
2018 5459 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1798/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok
2018 5460 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1799/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Sadul i Zbytki część I - Sadul
2018 5461 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1812/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rezerwat Jeziorko Czerniakowskie I
2018 5462 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1813/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rezerwat Jeziorko Czerniakowskie II
2018 5463 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1814/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rezerwat Jeziorko Czerniakowskie III
2018 5464 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1816/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych i dworców udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2018 5465 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1817/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany adresu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 „SOS” w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 36 oraz szkoły specjalnej wchodzącej w jego skład
2018 5466 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1818/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 5467 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1819/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 214 im. Janiny Krzemińskiej w Warszawie, ul. gen. W. Czumy 6
2018 5468 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1820/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 63 w Warszawie przy ul. Bolkowskiej 4 oraz zmiany struktury organizacyjnej Przedszkola nr 435 w Warszawie przy ul. gen. T. Pełczyńskiego 24
2018 5469 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1821/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino w Warszawie, ul. J. Bruna 11
2018 5470 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1822/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 317 „Smykolandia” w Warszawie, ul. P. Gruszczyńskiego 11.
2018 5471 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1823/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 414 w Warszawie, ul. M. Hemara 8
2018 5472 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1824/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 431 w Warszawie, ul. Głębocka 66
2018 5473 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1826/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy
2018 5474 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1827/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2018 5475 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1828/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018 5476 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1829/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2018 5477 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1830/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2018 5478 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1831/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2018 5479 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1832/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2018 5480 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1833/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2018 5481 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1834/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2018 5482 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1835/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2018 5483 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1836/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2018 5484 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1837/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2018 5485 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1838/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2018 5486 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1839/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 5487 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1840/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2018 5488 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr XL/264/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Baboszewo
2018 5489 2018-05-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Nadarzyn
2018 5490 2018-05-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.58.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 maja 2018 r. Rada Gminy Wieliszew
2018 5491 2018-05-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.59.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 maja 2018 r. Rada Gminy Wieliszew
2018 5492 2018-05-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.63.2018.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 maja 2018 r. Rada Gminy Zatory
2018 5493 2018-05-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.64.2018.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 maja 2018 r. Rada Gminy Zatory
2018 5494 2018-05-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa mazowieckiego
2018 5495 2018-05-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu nowodworskiego, płońskiego i pułtuskiego
2018 5496 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr LI.274.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2018 rok
2018 5497 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr LI.275.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII.260.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Brańszczyk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 5498 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr LI.276.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brańszczyk podjętego uchwałą Nr XIX/84/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Brańszczyk
2018 5499 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/190/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/101/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 11 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paprotnia’’
2018 5500 2018-05-21 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 655/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 r.
2018 5501 2018-05-21 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 540/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2018 r.
2018 5502 2018-05-21 Wyrok Wyrok nr V SA/Wa 473/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2018 r.
2018 5503 2018-05-21 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 539/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2018 r.
2018 5504 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/170/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 5505 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XLV/418/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2018 5506 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XLV/420/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliszew w 2018 r.
2018 5507 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/308/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
2018 5508 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/309/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 5509 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2018 5510 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr 218/XXXV/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostce organizacyjnej zaliczanej do sektora finansów publicznych, dla której organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto
2018 5511 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/374/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 5512 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr 171/XXV/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2018
2018 5513 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 5514 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr 583/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 5515 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XIX/178/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2018 rok.
2018 5516 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu.
2018 5517 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX.257.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok.
2018 5518 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX.260.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Miasto i Gminę Pilawa publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 5519 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX.264.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej
2018 5520 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr 297/XXX/2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2017 uchwalonego uchwałą nr 215/XX/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku
2018 5521 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr 302/XXXI/2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2018 uchwalonego uchwałą nr 293/XXX/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 5522 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr 317/XXXIII/2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2018 uchwalonego uchwałą nr 293/XXX/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 5523 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr 916/2018 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2017 rok
2018 5524 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr 338/ XXXV/ 2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach prowadzonych przez Powiat Płocki.
2018 5525 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr 48/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne
2018 5526 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLI/240/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego pn. „Nowy Punkt Przedszkolny Kubuś” przy Szkole Podstawowej w Niedzborzu
2018 5527 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLI/241/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych form wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2018 5528 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLI/242/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/201/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków przyznawania nagród a także wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strzegowo.
2018 5529 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLI/243/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/232/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego w Strzegowie przy ul. Sportowej
2018 5530 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/257/18 Rady Gminy Osieck z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/238/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Osieck
2018 5531 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/258/18 Rady Gminy Osieck z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 5532 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr LII.253.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Rząśnik
2018 5533 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr LII.254.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rząśnik w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2018 roku
2018 5534 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr LIII/553/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 5535 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr LIII/566/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2018 5536 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sokołów Podlaski na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5537 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokołów Podlaski w 2018 roku
2018 5538 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr 239/XXVII/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowy Duninów, a także określenia granic ich obwodów.
2018 5539 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr 244/XXVI/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gmiy Nowy Duninów.
2018 5540 2018-05-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie podziału Miasta Łaskarzew na obwody głosowania
2018 5541 2018-05-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany postanowienia Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 kwietnia 2018 r.
2018 5542 2018-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.073.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 5543 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 5544 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr 331/XLV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2018 rok na terenie Gminy i Miasta Żuromin oraz określenia sezonu kąpielowego
2018 5545 2018-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.45.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 5546 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/315/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Dąbrówka, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 5547 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok
2018 5548 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr LIII/251/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2018 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI KORYTÓW – OBSZAR 2
2018 5549 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr 114/XXII/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szulborze Wielkie na rok 2018.
2018 5550 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr 115/XXII/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów i nauczycieli wspomagających w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szulborze Wielkie.
2018 5551 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr 116/XXII/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szulborze Wielkie i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2018
2018 5552 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr 118/XXII/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Szulborze Wielkie na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5553 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLI/228/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany granic okręgu wyborczego Nr 14
2018 5554 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLI/229/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów
2018 5555 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLI/223/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/146/17 Rady Gminy Pionki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 5556 2018-05-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.65.2018.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 maja 2018 r. Rada Miasta Milanówka
2018 5557 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XLI/387/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Kozienice dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Kozienice, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji
2018 5558 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XLI/383/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018
2018 5559 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XLI/385/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kozienice na stałe obwody głosowania
2018 5560 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XLI/386/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kozienice w 2018 roku.
2018 5561 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XLII/201/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Baranów.
2018 5562 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XLII/203/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Baranów
2018 5563 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XLII/204/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Baranów.
2018 5564 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
2018 5565 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych
2018 5566 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr 26/XLIII/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wiskitki
2018 5567 2018-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wiskitki z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach
2018 5568 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2018 5569 2018-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 333/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 5570 2018-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 190/2018 Wójta Gminy Sabnie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 5571 2018-05-23 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.4.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 9 maja 2018 r. o ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 – Nowe Grabie, gmina Wołomin
2018 5572 2018-05-23 Postanowienie Postanowienie nr DRD-532/64/18 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 21 maja 2018 r. Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie podziału gminy Wierzbica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5573 2018-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017r.
2018 5574 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/280/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wiśniew na rzecz spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, tryb postępowania przy ich udzielaniu i sposobu rozliczania dotacji.
2018 5575 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XLI/296/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Wiśniew” oraz „Zasłużony dla Gminy Wiśniew”
2018 5576 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr 1392/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Głosków- część I
2018 5577 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr 1393/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejącej ul. Orężnej uchwalonego uchwałą nr 359/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2007r.
2018 5578 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr 7/XXXIII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2018 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI SKUŁY.
2018 5579 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr 8/XXXIII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2018 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKĘ NR EW. 293 W MIEJSCOWOŚCI NOWA BUKÓWKA
2018 5580 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr 174/XXVI/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2018
2018 5581 2018-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 311/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 rok
2018 5582 2018-05-23 Aneks Aneks nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 maja 2018 r. do porozumienia z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie organizacji centrum powiadamiania ratunkowego
2018 5583 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 22 września 2017 r. W sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok
2018 5584 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok
2018 5585 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok
2018 5586 2018-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.29.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 5587 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku
2018 5588 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/196/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego
2018 5589 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLV/416/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2018 rok
2018 5590 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLV/417/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Wieliszew instrumentem płatniczym
2018 5591 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLV/428/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew gmina Wieliszew (rejon ul. Willowej, ul. Sosnowej i Jeziora Wieliszewskiego)
2018 5592 2018-05-24 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 27 kwietnia 2018 r. z Gminą Sochaczew
2018 5593 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr 20/2018 Zarządu Powiatu w Przysusze z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu przysuskiego za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu przysuskiego.
2018 5594 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 789/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 764/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy – Miasto Płock na rok 2018.
2018 5596 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.80.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XL.499.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 5597 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.82.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLVIII/244/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
2018 5598 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.84.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLIII.188.2018 Rady Gminy Promna z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Promna, a także trybu zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 5599 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.85.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. dotycząca orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLVI/333/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których gmina Zakroczym jest organem rejestrującym
2018 5600 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.86.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXIII/243/2018 Rady Gminy i Miasta w Przysusze z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Przysucha przez inne niż Gmina i Miasto Przysucha osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2018 5601 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.87.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXXVIII.282.2018 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
2018 5602 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.88.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLV/356/2018 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Błonie oraz dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 5603 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.89.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLIX/455/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raszyn przez inne niż Gmina Raszyn osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 5604 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.91.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXVIII/226/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 5605 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.92.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 670/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 5606 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.93.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr LI/411/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Tarczyn jest organem rejestrującym.
2018 5607 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.94.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLIV - 507/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 5608 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.95.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLIV - 508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 5609 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 720/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki placówkach wychowania przedszkolnego
2018 5610 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 721/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 671/2018 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2018-2022
2018 5611 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 722/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 672/2018 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Grodzisk Mazowiecki
2018 5612 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 723/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki w roku 2018
2018 5613 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 710/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5614 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XL.384.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na 2018 rok
2018 5615 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XL.389.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2018 5616 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XL.390.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Mińska Mazowieckiego
2018 5617 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XL.391.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych
2018 5618 2018-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 267/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 5619 2018-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 5620 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/293/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 5621 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/295/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018
2018 5622 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 5623 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych prowadzących zajęcia z uczniami związane z wyborem kierunku dalszego kształcenia i zawodu, zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoczek
2018 5624 2018-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 23 maja 2018 r. o przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupno
2018 5625 2018-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 16.2018 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Samorządowej Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2017 rok.
2018 5626 2018-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.26.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia za rok 2017 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ząbki oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego miejskich jednostek organizacyjnych: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej
2018 5627 2018-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu programu stypendialnego pn. „Stypendium Gminy Brwinów”, wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe
2018 5628 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr LIV/259/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 5629 2018-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok.
2018 5630 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 5631 2018-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 25 maja 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w okręgu wyborczym nr 3
2018 5632 2018-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 25 maja 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rząśnik w  okręgu wyborczym nr 1
2018 5633 2018-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za 2017 rok
2018 5634 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 240/XXVII/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Nowy Duninów publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 5635 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 241/XXVII/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2018 5636 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 245/XXVII/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowy Duninów
2018 5637 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/303/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Raciąż
2018 5638 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/304/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/157/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5639 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu targowiska miejskiego
2018 5640 2018-05-25 Informacja Informacja nr OŁO.4110.1.2018.BG, OŁO.4110.2.2018.BG, OŁO.4110.3 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 maja 2018 r.
2018 5641 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.100.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XLVIII/324/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Przasnyskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5642 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.101.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XLI/306/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Ostrołęckiego dla niepublicznych szkół i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5643 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.103.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XXXVI/204/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Jednorożec przez inne niż Gmina Jednorożec osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5644 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.105.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVII/333/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Miński osoby prawne lub fizyczne i niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 5645 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.106.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLVII/287/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Zwoleń trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 5646 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.107.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr L/309/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5647 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.108.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XLII/307/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Kadzidło dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania
2018 5648 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.109.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XLII/308/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło
2018 5649 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.110.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 573/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Lesznowola, a także oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2018 5650 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.111.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 712/VII/42/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których gmina Konstancin Jeziorna jest organem dotującym
2018 5651 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.112.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLIII/402/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5652 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.113.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 390/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Milanówek
2018 5653 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.114.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXI.393.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5654 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.115.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLII/348/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2018 5655 2018-05-28 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa mazowieckiego
2018 5656 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/381/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034
2018 5657 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/382/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 5658 2018-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Zakroczymia z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 5659 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/340/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 5660 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/339/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 5661 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr LXVII/514/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2018 5662 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr LXVII/515/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr LXIV/501/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5663 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/238/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2018 rok
2018 5664 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr LVI/429/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kąpieliska „Zalew Żyrardowski” na terenie Miasta Żyrardowa w 2018 roku
2018 5665 2018-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr OK.0050.21.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2017 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i samorządowej instytucji kukltury /Biblioteka/ za 2017 r.
2018 5666 2018-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 8 Wójta Gminy Liw z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Liw oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki za 2017r.
2018 5667 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLV/193/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 5668 2018-05-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r.”
2018 5595 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.78.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XLIII/321/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 5669 2018-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Karniewo z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2018 r.
2018 5670 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr 57/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 5671 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr 58/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Regionalne w Siedlcach” oraz utworzenia samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)” i nadania jej statutu
2018 5672 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr 65/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 5673 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr 66/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry
2018 5674 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1424/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr 1366/XLI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania
2018 5675 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1425/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami na terenie miasta i gminy Piaseczno.
2018 5676 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1427/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa wchodzącego w skład grupy uznanej za pomnik przyrody
2018 5677 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1437/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy UROKLIWA ulicy położonej we wsi Bąkówka w gminie Piaseczno
2018 5678 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1438/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy Kaliny ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno
2018 5679 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1404/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5680 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1406/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5681 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1407/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5682 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1408/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5683 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1409/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5684 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1410/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5685 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1411/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5686 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1412/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5687 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1414/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5688 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1415/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5689 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1416/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5690 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1418/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5691 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 1419/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 5692 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 287/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gostynin
2018 5693 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 288/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria przy rekrutacji do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostynin
2018 5694 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 289/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 305/XXXVIII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Gminy Gostynin dla najzdolniejszych uczniów”
2018 5695 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 295/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 275/XLI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gostynin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 5696 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 296/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 280/XLII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gostynin na obwody głosowania
2018 5697 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 297/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.
2018 5698 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr L/398/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, doradcy metodycznego oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów
2018 5699 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr L/399/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/122/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie
2018 5700 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr L/400/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2018 5701 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na remonty dróg powiatowych
2018 5702 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Belsk Duży na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5703 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI.174.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym.
2018 5704 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLI.313.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu targowiska ,,Mój Rynek " w Przytyku
2018 5705 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/354/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy - Miasta Piastowa na lata 2018 – 2022”
2018 5706 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVII.210.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2018 roku.
2018 5707 2018-05-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2017
2018 5708 2018-05-30 Porozumienie Porozumienie nr 348/2018 Starosty Płockiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Płońskiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2018 5709 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika
2018 5710 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2018 roku
2018 5711 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 254/XLVII/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy i Miasta Wyszogród odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 5712 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LIII/483/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Raszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5713 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LIII/484/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2018 5714 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 246/XXXII/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BULKOWO NA ROK 2018
2018 5715 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 261/XXXIV/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo w 2018roku
2018 5716 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 266/XXXV/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
2018 5717 2018-05-30 Aneks Aneks Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie współdziałania Gminy Brwinów z Gminą Ożarów Mazowiecki przy wykonaniu remontu mostu na rzece Utracie na terenie gmin Brwinów i Ożarów Mazowiecki
2018 5718 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5719 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2018 rok
2018 5720 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LXII/288/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej będącej własnością Gminy Kampinos położonej w miejscowości Kampinos.
2018 5721 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LXII/289/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Kampinos
2018 5722 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LXII/290/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej będącej we władaniu Gminy Kampinos w miejscowości Kampinos
2018 5723 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LXII/291/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej będącej we władaniu Gminy Kampinos w miejscowości Zawady
2018 5724 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LXII/294/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.
2018 5725 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII - 555/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie podziału powiatu wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2018 5726 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII-557/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2018 5727 2018-05-30 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 931/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2018 r.
2018 5728 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 312/XLVII/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok
2018 5729 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 314/XLVII/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 5730 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/269/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gozdowo w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gozdowo"
2018 5731 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gozdowo w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gozdowo"