Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Kwiecień 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 3219 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2018 Rady Gminy Repki z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Repki
2018 3220 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2018 Rady Gminy Repki z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Repki
2018 3221 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2018 Rady Gminy Repki z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Repki
2018 3222 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2018 Rady Gminy Repki z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2018 roku"
2018 3223 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2018 Rady Gminy Repki z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Repki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3224 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2018 Rady Gminy Repki z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Repki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3225 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 297/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3226 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 298/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3227 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 299/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna
2018 3228 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 300/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3229 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 301/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 3230 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 302/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 3231 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 304/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna
2018 3232 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 271/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stara Biała
2018 3233 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 268/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stara Biała na okręgi wyborcze
2018 3234 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 269/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała w 2018 roku
2018 3235 2018-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 3236 2018-04-03 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego i jego strefie ochronnej zwierząt łownych
2018 3237 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/396/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów
2018 3238 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/397/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów
2018 3239 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/398/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łochów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3240 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/399/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3241 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/400/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łochów
2018 3242 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
2018 3243 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki oraz szczegółowych zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2018 3244 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany zasad przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego.
2018 3245 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2018.
2018 3246 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/331/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2018 r.
2018 3247 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/332/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Lipsko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 3248 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/333/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Lipsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3249 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/336/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Lipsku
2018 3250 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/337/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 3251 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/340/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2018 3252 2018-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Radomskiego
2018 3253 2018-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży
2018 3254 2018-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
2018 3255 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 496/2018 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2017 rok
2018 3256 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 305/XXXII/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr 168/XVII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad rozliczania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych powiatu radomskiego oraz obowiązkowy wymiar godzin
2018 3257 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/376/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2018
2018 3258 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/378/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mrozy”
2018 3259 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/384/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrozy
2018 3260 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/441/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia zakazów wznoszenia jakichkolwiek obiektów budowlanych oraz prowadzenia prac ziemnych w promieniu 15 m od pni drzew dla istniejących pomników przyrody – dwóch dębów szypułkowych o nr 31 z rejestru gminnego, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 16 obręb 54, położonej w Sulejówku przy ul. Mariańskiej.
2018 3261 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/443/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018.
2018 3262 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/445/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3263 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
2018 3264 2018-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.048.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
2018 3265 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Wieczfnia Kościelna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3266 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/175/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wieczfnia Kościelna na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3267 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna w 2018 roku
2018 3268 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2018 3269 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 256/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Stara Biała przez inne niż Gmina Stara Biała osoby prawne lub fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3270 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 257/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Stara Biała
2018 3271 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 258/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów za poszczególne kryteria, przy rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała
2018 3272 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 259/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, a także liczby punktów za poszczególne kryteria, przy rekrutacji do klas I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Stara Biała
2018 3273 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 261/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszewo Duże
2018 3274 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/292/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 3275 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/299/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Raciąża na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
2018 3276 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/300/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Raciąża na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3277 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzewnie" w 2018 roku
2018 3278 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzewnie
2018 3279 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzewnie za zagospdoarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3280 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rzewnie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3281 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/386/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami , klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
2018 3282 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/387/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 3283 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/388/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 3284 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/389/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie GminyJaktorów w 2018 roku.
2018 3285 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII.297.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gręzów, Broszków, Polaki .
2018 3286 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/490/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 3287 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/475/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2018 3288 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/476/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/302/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2018 3289 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/477/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Karczew publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 3290 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/478/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Karczew
2018 3291 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/481/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na trasie Karczew – PKP Otwock
2018 3292 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/482/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2018 3293 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/483/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic zlokalizowanych na drogach wewnętrznych
2018 3294 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/484/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2018 roku
2018 3295 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/486/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Karczew na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3296 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/487/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Karczew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3297 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.256.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok
2018 3298 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/420/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/303/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 3299 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/423/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Tarczyn w 2018 roku
2018 3300 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/429/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w obrębie Tarczyn
2018 3301 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/430/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Prace Duże w gminie Tarczyn
2018 3302 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/433/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Tarczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3303 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/434/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3304 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Rusinów działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2018 3305 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusinów na rok 2018.
2018 3306 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Rusinów na lata 2018 – 2020.
2018 3307 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rusinów.
2018 3308 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rusinów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 3309 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rusinów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3310 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 681/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3311 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 682/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2018 3312 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 683/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim
2018 3313 2018-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 463/2018 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
2018 3314 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/244/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Miasta na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3315 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3316 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/249/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania stypendium Burmistrza Miasta Węgrowa dla uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów, w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2018 3317 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/297/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Warka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3318 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/298/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości ciekłych oraz wywóz odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat do Związku Międzygminnego po nazwą "Natura" za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3319 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/302/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 3320 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII 183/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr IV/21/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2018 3321 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli - obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szydłowo
2018 3322 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/147/18 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 22 marca 2018 r. podziału gminy Wiśniewo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3323 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/146/18 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wiśniewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3324 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/341/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Piastowie
2018 3325 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/217/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla niektórych stanowisk nauczycieli.
2018 3326 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/39/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 3327 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szelków w 2018 roku”.
2018 3328 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIV/285/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/109/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 3329 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie: szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wyśmierzyce lub jej jednostkom organizacyjnym
2018 3330 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 195/XXXIII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staroźreby na rok 2018”
2018 3331 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/381/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
2018 3332 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/359/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sońsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3333 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/380/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice w ramach prowadzonej polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne).
2018 3334 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/126/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobienie-Jeziory w 2018 roku
2018 3335 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/127/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sobienie-Jeziory na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach
2018 3336 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/128/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sobienie-Jeziory na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3337 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 631/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy – miasta na prawach powiatu.
2018 3338 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 636/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 3339 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 640/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 304/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2018 3340 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 641/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Radomiu
2018 3341 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 642/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
2018 3342 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII.503.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
2018 3343 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII.506.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2018.
2018 3344 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII.512.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nadarzyn na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3345 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII.517.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, NrXL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 3346 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/190/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018-2024
2018 3347 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/191/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2018
2018 3348 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LII/14/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rynia, w gminie Nieporęt”
2018 3349 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/240/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3350 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/241/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Myszyniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3351 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/242/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Myszyniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3352 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/242/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 2 lutego 2018 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE DOTYCZĄCEGO FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI KUKLÓWKA ZARZECZNA – OBSZAR I
2018 3353 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 209/XXXVIII/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rościszewo w 2018 roku”
2018 3354 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 210/XXXVIII/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rościszewo na obwody głosowania
2018 3355 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/298/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 3356 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/299/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2018 3357 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/303/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zwoleń na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 3358 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr L/310/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Zwoleń instrumentem płatniczym
2018 3359 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew w 2018 roku”.
2018 3360 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sobolewie.
2018 3361 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych.
2018 3362 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 3363 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Sobolew publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
2018 3364 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 453/325/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2017 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2017 rok
2018 3365 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 3366 2018-04-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.35.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2018 r. Rada Gminy Prażmów
2018 3367 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr L/323/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/303/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Wyszkowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wyszkowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 3368 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr L/326/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/309/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 3369 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Brok.
2018 3370 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu oraz w punkcie przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brok.
2018 3371 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brok na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3372 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3373 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Pokrzywnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3374 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pokrzywnica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3375 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018r.
2018 3376 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2018 3377 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2018 3378 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2018 3379 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 155/XXIX/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów , terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2018 3380 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 156/XXIX/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Dzierzgowo
2018 3381 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 158/XXIX/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady przyznawania składników wynagrodzenia za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia i ich wysokości, a także nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę
2018 3382 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 159/XXIX/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Dzierzgowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3383 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 160/XXIX/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dzierzgowo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3384 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 161/XXIX/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgowo na 2018 rok.
2018 3385 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 247/XXXIX/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Legionowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 3386 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 248/XXXIX/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2018 3387 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 55/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Legionowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2017 rok oraz informacją o stanie mienia Powiatu Legionowskiego
2018 3388 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 56/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 3389 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 57/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 3390 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 3391 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 1/2018 Zarządu Związku Międzygminnego Utrata z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Utrata za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Utrata i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
2018 3392 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Przysucha na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 3393 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w  prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 3394 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Przysucha na rok 2018.”
2018 3395 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/396/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Blizne Jasińskiego
2018 3396 2018-04-05 Porozumienie Porozumienie nr 5 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Przytyk realizacji zadania Powiatu Radomskiego w zakresie kultury pod nazwą: "XIX Ogólnopolskie Targi Papryki".
2018 3397 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/230/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ojrzeń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3398 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ojrzeń na stałe obwody głosowania
2018 3399 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 269/XXXVII/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie
2018 3400 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 274/XXXVII/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
2018 3401 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 275/XXXVII/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
2018 3402 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 280/XXXVII/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielani i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gąbin.
2018 3403 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/563/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 3404 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/569/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: nazewnictwa ulic miasta Legionowa
2018 3405 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/570/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Legionowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3406 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/571/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Legionowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3407 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/572/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2018 3408 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIV.464.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Pruszkowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3409 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIV.465.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Pruszkowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3410 2018-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 25.2018 Wójta Gminy Kowala z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej
2018 3411 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1707/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok
2018 3412 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1729/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej Nagrody Warszawskiego Mistrza Ortografii Polskiej, Warszawskiego Wicemistrza Ortografii Polskiej oraz Drugiego Warszawskiego Wicemistrza Ortografii Polskiej w konkursie "Dyktando Warszawskie"
2018 3413 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1730/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3
2018 3414 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1731/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Olszyna
2018 3415 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1734/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie m.st. Warszawy
2018 3416 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1736/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3417 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1745/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego w ramach Pilotażowego programu osłonowego „Zielone wsparcie do 100 %” na dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe
2018 3418 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1747/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 3419 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1748/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 3420 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1749/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie, ul. Przedwiośnie 1 poprzez zmianę ich siedziby
2018 3421 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1750/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 124 im. Stanisława Jachowicza w Warszawie, ul. Bartoszycka 45/47 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
2018 3422 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1752/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie, ul. Krótka 1
2018 3423 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1753/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 3424 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1754/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 3425 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1764/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2018 3426 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1765/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2018 3427 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1766/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 3428 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1767/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 3429 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1768/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2018 3430 2018-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr B.0050.57.2018 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2017 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie oraz przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych: samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu lecznictwa otwartego.
2018 3431 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 254/XXXIV/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Grudusk do rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 3432 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 255/XXXIV/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2018 3433 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kazanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 3434 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kazanów
2018 3435 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/538/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Żłobek w Siedlcach
2018 3436 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/541/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce.
2018 3437 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/545/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2018 3438 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/546/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Siedlce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
2018 3439 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/295/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów
2018 3440 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/261/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/213/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą.
2018 3441 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/262/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą.
2018 3442 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/263/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Solec nad Wisłą na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3443 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/264/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Solec nad Wisłą na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3444 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sypniewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3445 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sypniewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3446 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/195/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/189/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sypniewo na lata 2018 – 2023”
2018 3447 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/185/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sypniewo na lata 2018-2025
2018 3448 2018-04-05 Wyrok Wyrok nr VII SA/Wa 440/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 lutego 2017 r.
2018 3449 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 227/XXVIII/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2018 3450 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Pomiechówku i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.gen.Władysława Sikorskiego w Pomiechówku
2018 3451 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LVII/313/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Garwolina" oraz „Zasłużony dla Miasta Garwolina”
2018 3452 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 196/XXXVI/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 3453 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/192/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Joniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3454 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/193/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawiepodziału Gminy Joniec na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3455 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 256/XXXIV/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grudusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3456 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 261/XXXIV/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grudusk na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3457 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/7/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czerwin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3458 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/8/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwin.
2018 3459 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/10/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 3460 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/357/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2018
2018 3461 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/362//2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sońsk
2018 3462 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/361/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sońsk w 2018 roku
2018 3463 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIV.192.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2018 3464 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIV.194.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Promna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 3465 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIV.195.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Promna na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3466 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV.198.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Promna na 2018 r.”
2018 3467 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kołbiel na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3468 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kołbiel na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych Komisji wyborczych.
2018 3469 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel
2018 3470 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/ 276/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2018 r. poz. 1256)
2018 3471 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23 marca 2018 r. Zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/277/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: dokonania wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2018 3472 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LII/5/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Nieporęt przez inne niż gmina Nieporęt osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 3473 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LII/6/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Nieporęt publicznych przedszkolach
2018 3474 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LII/7/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nieporęt
2018 3475 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/295/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w 2018 roku
2018 3476 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/179/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi nr 2412W szczypiorno - do drogi (Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin) na odcinku 950 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2411W do granicy gm.Pomiechówek do kategorii dróg gminnych
2018 3477 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/300/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pomiechówek na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3478 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pomiechówek na stałe obwody głosoania, ustalenia ich numerów, granic ora siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3479 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego w miejscowości Goławice Pierwsze w gminie Pomiechówek
2018 3480 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/304/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportiowej oraz boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego w miejscowości Stare Orzechowo w gminie Pomiechówek
2018 3481 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olszanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3482 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Olszanka.
2018 3483 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2018 roku.
2018 3484 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Olszanka.
2018 3485 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka w obrębie Wyczółki.
2018 3486 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2018 rok.
2018 3487 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Olszanka przez inne niż Gmina Olszanka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 3488 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 32/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 3489 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 34/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”
2018 3490 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 37/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Zieluńsko– Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 3491 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 38/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Krysko-Jonieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 3492 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 39/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 w województwie mazowieckim
2018 3493 2018-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.17.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 3494 2018-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.18.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 3495 2018-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.19.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 3496 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 366/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 225/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Celestynowie.
2018 3497 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 367/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2018 roku”
2018 3498 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/248/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.
2018 3499 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/249/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku.
2018 3500 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Suchożebry na okręgi wyborcze
2018 3501 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/251/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Suchożebry na stałe obwody głosowania
2018 3502 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/252/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2018 roku.
2018 3503 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/253/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Suchożebry
2018 3504 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/254/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Borki Siedleckie
2018 3505 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/255/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kownaciska
2018 3506 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Podnieśno
2018 3507 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Suchożebry
2018 3508 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchożebry na lata 2018 – 2023.
2018 3509 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/262/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
2018 3510 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3511 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.255.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Głowaczów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 3512 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jakubów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3513 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 226/XXVIII/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2018 3514 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/278/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 3515 2018-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2017 rok
2018 3516 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie
2018 3517 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.239.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.160.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/2011 Rady Gminy Głowaczów z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów
2018 3518 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 743/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku.
2018 3519 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 745/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego z  tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2018 3520 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 748/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 3521 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 750/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 3522 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 751/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Płocka na okręgi wyborcze.
2018 3523 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 753/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. ustanawiającej na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalną Strefę Rewitalizacji
2018 3524 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 11/XLI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania
2018 3525 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 12/XLI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Wiskitki oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2018 3526 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 13/XLI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiskitki
2018 3527 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 14/XLI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Wójta Gminy Wiskitki za osiągnięte wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia edukacyjne bądź sportowe dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki oraz określenia zasad ich przyznawania.
2018 3528 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krasnosielc na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3529 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnosielc
2018 3530 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Krasnosielc za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 3531 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2018 r.
2018 3532 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LIX/517/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu „Marecka Karta Mieszkańca”
2018 3533 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LIX/518/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Gminie Miasto Marki
2018 3534 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Białobrzegi za pomocą innego instrumentu płatniczego.
2018 3535 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/239/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium na II etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2018 3536 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/323/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Białobrzegi na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 3537 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/324/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Białobrzegi na stałe obwody głosowania.
2018 3538 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach.
2018 3539 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/421/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia i podziału Gminy Cegłów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3540 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/420/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cegłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3541 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/422/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Świerkowej położonej w miejscowości Cegłów
2018 3542 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/431/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cegłów
2018 3543 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/336/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3544 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/339/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ostrów Mazowiecka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3545 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/341/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w  sprawie zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i  ustalenia ich przebiegu.
2018 3546 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/343/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2018 3547 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szydłowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3548 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szydłowo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i  siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3549 2018-04-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.31.2018.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. Rada Miejska w Tłuszczu
2018 3550 2018-04-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.34.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2018 3551 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 754/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Gminą Miasto Płock w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Płocka (od km 123+360 do km 126+696)”.
2018 3552 2018-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 25 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2017 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew
2018 3553 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 732/VII/43/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna na okręgi wyborcze.
2018 3554 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 733/VII/43/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3555 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 449/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków tworzenia oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta i Gminy Serock.
2018 3556 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 453/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku.
2018 3557 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 454/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.
2018 3558 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 455/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018r.
2018 3559 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 457/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3560 2018-04-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1w Mińsku Mazowieckim
2018 3561 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.371.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3562 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.372.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2018 3563 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.374.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych, zryczałtowanych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat
2018 3564 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.375.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3565 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.376.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Mińsk Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3566 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.378.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 3567 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.379.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2018 3568 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/508/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyszków w 2018 r."
2018 3569 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/511/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom położonym w miejscowości Ślubów.
2018 3570 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/512/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Leszczydół-Nowiny.
2018 3571 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/513/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kamieńczyk.
2018 3572 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/514/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Gulczewo.
2018 3573 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/515/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Rybno.
2018 3574 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/516/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Wyszków, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2018.
2018 3575 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/519/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2018 rok.
2018 3576 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/521/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla nr 12 utworzonego na terenie miasta Wyszków.
2018 3577 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/522/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3578 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/381/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.
2018 3579 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/382/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Czosnów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3580 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/383/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Czosnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib komisji wyborczych.
2018 3581 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/384/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 3582 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/385/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czosnóww w 2018 roku
2018 3583 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/387/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2018 3584 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.253.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stromiec w 2018 r.
2018 3585 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.255.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Stromiec
2018 3586 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.252.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stromiec na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3587 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3588 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2018 3589 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2018 roku”
2018 3590 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 216/XXXV/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Bielsk na okręgi wyborcze
2018 3591 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 217/XXXV/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielsk w  2018 roku.
2018 3592 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 218/XXXV/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielsk na rok 2018
2018 3593 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XL/228/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Strzegowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3594 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XL/229/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Strzegowo na stałe obwody głosowania
2018 3595 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XL/231/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegowo na 2018 rok
2018 3596 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XL/232/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego w Strzegowie przy ul. Sportowej.
2018 3597 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2018 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Kuczbork- Osada na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3598 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/2018 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3599 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/2018 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kuczbork-Osada
2018 3600 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/251/2018 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuczbork – Osada w 2018 roku
2018 3601 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr L/466/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej
2018 3602 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr L/467/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej
2018 3603 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLV/225/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jastrzębia przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3604 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLV/226/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jastrzębia na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 3605 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LI/297/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin w 2018 roku"
2018 3606 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LI/298/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Teresin na obwody głosowania
2018 3607 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIV.463.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz kryteriów wyboru ofert.
2018 3608 2018-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 320/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 3609 2018-04-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze Gminy Miasto Sochaczew.
2018 3610 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/341/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Zakroczym za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 3611 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 2.16.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 296/XLI/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, których organem rejestrującym jest Powiat Grodziski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3612 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 2.21.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 521/XVL/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radzymin
2018 3613 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 2.22.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXVI/182/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań
2018 3614 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 2.24.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXVI/185/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 3615 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 2.26.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 596/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3616 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 2.27.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XXIII/226/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 3617 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 2.28.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLI/271/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szydłowiec oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 3618 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 2.29.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLII/278/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szydłowiec dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Szydłowiec.
2018 3619 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 2.30.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. dotycząca orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLII/388/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wieliszew oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 3620 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 2.31.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXVIII/525/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo dla szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3621 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 2.32.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLII/399/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Miasta Zielonka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 3622 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/313/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2018 3623 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/312/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2018 3624 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/309/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2023
2018 3625 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/308/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2018 3626 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/307/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ostrów Mazowiecka
2018 3627 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/306/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ostrów Mazowiecka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3628 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ostrów Mazowiecka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3629 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 313/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2018 r.
2018 3630 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 314/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 3631 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 315/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin
2018 3632 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 316/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3633 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 317/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3634 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 318/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.
2018 3635 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
2018 3636 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacyna w 2018 roku”
2018 3637 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pacyna na obwody głosowania
2018 3638 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pacyna na okręgi wyborcze
2018 3639 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 3640 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 3641 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LV/232/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Stara Kornica
2018 3642 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LV/233/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Kornica w 2018 roku.”
2018 3643 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr III.13.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2018 3644 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jasieniec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3645 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 424/18 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 3646 2018-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 3647 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3648 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI/233/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego
2018 3649 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI/234/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat makowski
2018 3650 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI/237/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 3651 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Regimin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3652 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/207/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 3653 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/208/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tczów
2018 3654 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII.399.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2018 roku
2018 3655 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII.400.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeziny, gmina Halinów.
2018 3656 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII.401.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: zmiany nazwy części ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2018 3657 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII.402.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Zagórze, gmina Halinów.
2018 3658 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII.403.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Halinów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3659 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII.404.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Halinów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3660 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII.405.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Halinów
2018 3661 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII.408.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok
2018 3662 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/281/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Rzekuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3663 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/282/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Rzekuń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3664 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/285/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzbenin
2018 3665 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/287/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goworki
2018 3666 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/288/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń"
2018 3667 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr L/366/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2018
2018 3668 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr L/367/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Mszczonów na okręgi wyborcze
2018 3669 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr L/368/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Mszczonów na obwody głosowania
2018 3670 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/266/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 3671 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na rzecz spółek wodnych ze środków budżetu Miasta i Gminy Mordy, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Miasta i Gminy Mordy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
2018 3672 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/270/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Mordy na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej.
2018 3673 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Mordy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3674 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LVII/314/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Garwolina na okręgi wyborcze
2018 3675 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LVII/315/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Garwolina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3676 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LVII/316/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Garwolin.
2018 3677 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LVII/317/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Miasta Garwolina.
2018 3678 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 3679 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/191/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Karniewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3680 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Karniewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3681 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Karniewo.
2018 3682 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karniewo w 2018 roku.
2018 3683 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/195/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/34/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej – usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych.
2018 3684 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr xliv/313/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Łosice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu.
2018 3685 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/314/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy na stałe obwody głosowania
2018 3686 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2018 3687 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/321/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 22 marca 2018 r. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2018 rok
2018 3688 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2017 rok
2018 3689 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca statut Samodzielego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
2018 3690 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 303.L.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
2018 3691 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3692 2018-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 41.593.2018 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2017  rok
2018 3693 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/473/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Raszyn
2018 3694 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/238/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zabrodzie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3695 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/239/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zabrodzie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3696 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/444/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Zielonka ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 3697 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/445/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2018
2018 3698 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/447/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Zielonka na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3699 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/448/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2018 3700 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/449/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zielonka
2018 3701 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/451/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zwolnienia właścicieli nieruchomości w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
2018 3702 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/313/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Maków Mazowiecki
2018 3703 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki
2018 3704 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane
2018 3705 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/318/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3706 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/319/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3707 2018-04-10 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.9.6.2018.1271.XVI.ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 kwietnia 2018 r.
2018 3708 2018-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 3709 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/131/2016 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia inkasentów
2018 3710 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/132/2016 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3711 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sokołów Podlaski dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 3712 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski
2018 3713 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokołów Podlaski
2018 3714 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 211/LIX/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sanniki w 2018 roku
2018 3715 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 212 /LIX/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: podziału Miasta i Gminy Sanniki na okręgi wyborcze
2018 3716 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 214 /LIX/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Gminy Sanniki
2018 3717 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 215/LIX/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 167/XXVII/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 24 marca 2009 roku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 277/LI/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 10 listopada 2010 roku oraz Uchwałą Nr 69/XV/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2018 3718 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 216/LIX/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy zawodowego
2018 3719 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 3720 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/305/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica na 2018 rok
2018 3721 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów
2018 3722 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy i siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brochowie na Gminne Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne w Brochowie
2018 3723 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/289/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej, Gminnemu Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnemu w Brochowie
2018 3724 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XL/294/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3725 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 572/XLII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie statutu Żłobka Miejskiego w Ciechanowie
2018 3726 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 574/XLII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019r.
2018 3727 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 575/XLII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Ciechanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3728 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 581/XLII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie oraz opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych
2018 3729 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 3730 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lelis na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3731 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lelis na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3732 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lelis Programu "Leliska Karta Seniora"
2018 3733 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis
2018 3734 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lelis"
2018 3735 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kozłów Biskupi
2018 3736 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku
2018 3737 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowa Sucha
2018 3738 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha
2018 3739 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3740 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nowa Sucha na lata 2018-2023 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Sucha na lata 2018-2023
2018 3741 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na okręgi wyborcze
2018 3742 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowa Sucha na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3743 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 301.L.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela
2018 3744 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czarnia na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3745 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czarnia na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3746 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół , przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego , trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 3747 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 530/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciemne Etap 1-B.
2018 3748 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/325/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 3749 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/326/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 3750 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/327/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 3751 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/328/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 3752 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/329/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 3753 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/330/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 3754 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/331/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 3755 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/332/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 3756 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/333/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 3757 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/334/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 3758 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/335/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 3759 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1352/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 3760 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1353/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 3761 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1354/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 3762 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1355/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 3763 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1356/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 3764 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1357/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 3765 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1359/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 3766 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1360/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 3767 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1358/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 3768 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1363/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 3769 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1364/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 3770 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1332/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Piaseczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu
2018 3771 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1337/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 631/XXVIII/2004 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Piasecznie w gminie Piaseczno
2018 3772 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1338/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy RONDO WIEKOWEJ SOSNY rondu w ciągu drogi powiatowej 2862W (ul. Parkowa) w Zalesiu Górnym w gminie Piaseczno
2018 3773 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1339/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy MIEDZIANA ulicy w Chylicach w gminie Piaseczno
2018 3774 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1340/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Szkolnej we wsi Złotokłos w gminie Piaseczno i nadanie jej ulicy nazwy PARKOWA
2018 3775 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 1347/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2018 r.” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 )
2018 3776 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LX/275/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Komorów w gminie Kampinos
2018 3777 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LX/276/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 3778 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LX/277/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Kampinosie prowadzone przez gminę Kampinos.
2018 3779 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LX/278/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia.
2018 3780 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LX/279/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla dyrektorów szkół.
2018 3781 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LX/281/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.
2018 3782 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 296/XLVII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna na lata 2018-2020
2018 3783 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 297/XLVII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” w Małkini Górnej
2018 3784 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 298/XLVII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Małkinia Górna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3785 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 299/XLVII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2018 rok
2018 3786 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 302/XLVII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 3787 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 303/XLVII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w  Kańkowie
2018 3788 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 218/XXXVI/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Zatory na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3789 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 219/XXXVI/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Zatory na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3790 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 220/XXXVI/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Zatory instrumentem płatniczym
2018 3791 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 221/XXXVI/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zatory, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2018.
2018 3792 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wodynie na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2018 3793 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/268/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i doradców zawodowych zatrudnionego w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodynie
2018 3794 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/140/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 18 września 2009 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga (Dz.U. Woj. Mazowieckiego 2009.170.4945) zmienioną uchwałą nr XIV/81/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego 2012.4229)
2018 3795 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wodynie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3796 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wodynie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3797 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wodynie w 2018 r."
2018 3798 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr KE.XXXVIII.0007.347.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębe Wielkie na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębe Wielkie
2018 3799 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr KE.XXXVIII.0007.348.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w 2017roku
2018 3800 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr ZK.XXXVIIII.0007.350.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Dębe Wielkie na lata 2018 – 2022
2018 3801 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr SR.XXXVIII.0007.349.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy Zielona w kierunku zachodnim w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2018 3802 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr ZO. XXXIX.0007.358.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dębe Wielkie na okręgi wyborcze oraz ustalania ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3803 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr KE.XXXIX.0007.357.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w 2018 roku.
2018 3804 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr ZO.XXXIX.0007.359.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dębe Wielkie na obwody głosowania i ustalania ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3805 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Liw na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
2018 3806 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Liw na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3807 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liw.
2018 3808 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liw w 2018 roku”.
2018 3809 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sobolew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3810 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3811 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych, prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 3812 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI.366.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2018
2018 3813 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI.367.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2018 3814 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI.371.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz na 2018 rok
2018 3815 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI.372.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu
2018 3816 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI.373.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3817 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.400.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie
2018 3818 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.401.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, punkcie przedszkolnym oraz oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów
2018 3819 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.402.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2018 rok
2018 3820 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.403.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2018 3821 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.404.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Klembów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3822 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.405.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Klembów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3823 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.406.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie w miejscowości Ostrówek
2018 3824 2018-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.049.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 3825 2018-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 322/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2017 rok
2018 3826 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 324/XLIV/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Szpitalowi Zachodniemu im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
2018 3827 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Jednorożec
2018 3828 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 321/XLIV/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym pozostającym w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim
2018 3829 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LIII/23/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2018 roku
2018 3830 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/150/18 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Wiśniewo instrumentem płatniczym.
2018 3831 2018-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 571/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie publikacji „Zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok, położonych na obszarze m.st. Warszawy”
2018 3832 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/196/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat prowadzonych przez Gminę Sypniewo
2018 3833 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 226/XLII/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2018
2018 3834 2018-04-10 Informacja Informacja nr OŁO.4110.21.13.2017.2018.HZ i OŁO.4110.22.13.2017. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 marca 2018 r. Uzasadnienie
2018 3835 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 245/XXXIX/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 225/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 3836 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych oraz o niedochodzeniu należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrówka lub jej podległym jednostkom, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2018 3837 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Stary Lubotyń dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2018 3838 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.
2018 3839 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/458/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Wschód”
2018 3840 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/459/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Zachód”
2018 3841 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr 558/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia powiatu
2018 3842 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Policzna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3843 2018-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 20/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3844 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/248/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2018
2018 3845 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/252/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krzynowłoga Mała.
2018 3846 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/253/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krzynowłoga Mała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3847 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/254/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krzynowłoga Mała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3848 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/256/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/88/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzynowłodze Małej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 3849 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/257/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2018.
2018 3850 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/124/2008 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 3851 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr LI.245.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rząśnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3852 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr LI.246.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rząśnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3853 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr LI.248.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik
2018 3854 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLV/286/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2018 roku”
2018 3855 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/292/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wierzbica
2018 3856 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/293/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbica na lata 2018 – 2022”
2018 3857 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIV.190.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie dla której organem prowadzącym jest gmina Rybno .
2018 3858 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIV.194.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Rybno na okręgi wyborcze.
2018 3859 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIV.195.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Rybno na obwody głosowania
2018 3860 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 12 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sokołowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sokołowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 3861 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/360/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Sochaczew na okręgi wyborcze.
2018 3862 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Klwów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 3863 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/376/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Drobin na okręgi wyborcze
2018 3864 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/377/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2018”
2018 3865 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 3866 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Domanice.
2018 3867 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 345/XLIV/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mochowo na okręgi wyborcze
2018 3868 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 346/XLIV/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo
2018 3869 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 173/XXV/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z hali sportowej w Bogutach-Piankach
2018 3870 2018-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.21.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 3871 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/346/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3872 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 243/XLVII/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Załuski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3873 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/294/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych
2018 3874 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Płońsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3875 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gozdowo na okręgi wyborcze
2018 3876 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/367/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
2018 3877 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/368/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3878 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/370/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 3879 2018-04-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Burmistrza Miasta Gostynin z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie realizacji „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2018” zawarte pomiędzy:
2018 3880 2018-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 3881 2018-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 3882 2018-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 3883 2018-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 3884 2018-04-12 Porozumienie Porozumienie nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2018 r. O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
2018 3885 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2018.
2018 3886 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3887 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Bieżuń na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3888 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XL/479/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Nowy Dwór Mazowiecki – Osiedla nr 9 i nadania mu statutu
2018 3889 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XL/480/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia osiedli w mieście
2018 3890 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/253/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 3891 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/388/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic, drogom wewnętrznym we wsi Jesionka, Kaliszki i Augustówek.
2018 3892 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Huszlew w 2018 roku
2018 3893 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Huszlew oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 3894 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3895 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2018 3896 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawieustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3897 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/191/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
2018 3898 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/192/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 3899 2018-04-12 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 r. położonych na obszarze gminy Ostrów Mazowiecka
2018 3900 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII.188.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Promna oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 3901 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.263.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głowaczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3902 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLI/296/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jadów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3903 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLI/297/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jadów na stałe obwody głosowania
2018 3904 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLI/299/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 3905 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 302.L.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
2018 3906 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wierzbno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3907 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wierzbno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3908 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3909 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3910 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wierzbno w 2018 roku
2018 3911 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wierzbno na lata 2018–2023
2018 3912 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/364/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/79/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Rodziny”.
2018 3913 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/10/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gielniów w 2018 roku
2018 3914 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/11/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gielniów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3915 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.382.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018
2018 3916 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 555/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 326/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Radzymin oraz zmiany nazwy i statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radzyminie
2018 3917 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 556/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 544/XLVII/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2018 roku
2018 3918 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 557/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Radzymin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3919 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 558/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018
2018 3920 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 563/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 3921 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 564/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2018 3922 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2018 3923 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/319/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Skaryszew.
2018 3924 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/320/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Skaryszew na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 3925 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/321/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skaryszew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3926 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LX/650/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Góra Kalwaria na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3927 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LX/651/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Góra Kalwaria na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3928 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LX/652/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Góra Kalwaria.
2018 3929 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LX/653/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespołach, przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra Kalwaria.
2018 3930 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LX/654/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria na rok 2018
2018 3931 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LX/657/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – teren osiedla Marianki - rejon ul. Marianki i ul. Grójeckiej
2018 3932 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LX/658/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wojciechowice – część zachodnia
2018 3933 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LX/659/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dobiesz – Wola Dobieska - część północna oraz fragmentu wsi Wojciechowice – część 2
2018 3934 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LX/662/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 3935 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 376/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2018 r.
2018 3936 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 383/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 3937 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 386/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 368/VII/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Józefów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegających na wymianie źródła ciepła
2018 3938 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 388/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Józefowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3939 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 389/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Józefowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3940 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 400/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 376/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2018 r.
2018 3941 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLI/210/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sieciechów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 3942 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2018 3943 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/167/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gzy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3944 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/168/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gzy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3945 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/311/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olszewo – Borki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3946 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/312/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olszewo-Borki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3947 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/313 /18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki
2018 3948 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/314/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 3949 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/315/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Olszewo-Borki w 2018 roku
2018 3950 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3951 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2018 roku
2018 3952 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Sochocin
2018 3953 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 3954 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez gminę Sochocin
2018 3955 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2018 3956 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sochocinie
2018 3957 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/403/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Stare Babice przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3958 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/406/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy, siedziby i statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
2018 3959 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/407/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom położonym we wsi Borzęcin Mały
2018 3960 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/408/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Latchorzew
2018 3961 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/410/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2018
2018 3962 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/413/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3963 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/414/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3964 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLV/262/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Leszno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3965 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLV/263/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Leszno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib komisji wyborczych
2018 3966 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLV/270/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Leszno dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 3967 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2018 3968 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2018 roku.
2018 3969 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/369/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew
2018 3970 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LVIII/258/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sochaczew na okręgi wyborcze
2018 3971 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LVIII/255/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochaczew w 2018 roku.
2018 3972 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LVIII/254/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 3973 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr V/29/174/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok
2018 3974 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr V/30/178/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok
2018 3975 2018-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/18 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2017
2018 3976 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 184/353/2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2017 rok”
2018 3977 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia " programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka"
2018 3978 2018-04-12 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1508/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 listopada 2017 r.
2018 3979 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/212/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jabłonna Lacka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3980 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 348/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 3981 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 349/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 3982 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 350/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 3983 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 351/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3984 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 352/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów,granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3985 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 353/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia funkcjonowania w miejscowości Łaz oddziału zamiejscowego Przedszkola Samorządowego w Chorzelach
2018 3986 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 354/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkoluprowadzonych przez Gminę Chorzele.
2018 3987 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 355/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzele na lata 2018-2022
2018 3988 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 356/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele
2018 3989 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 3990 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr V/36/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 3991 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr ZO. XXXIX.0007.358.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dębe Wielkie na okręgi wyborcze oraz ustalania ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3992 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr ZO.XXXIX.0007.359.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dębe Wielkie na obwody głosowania i ustalania ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3993 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 317/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2018 3994 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 316/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego
2018 3995 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 200/XXXVI/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przyłęk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 3996 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 202/XXXVI/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Przyłęk
2018 3997 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Domanice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3998 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Domanice na stałe obwody głosowania
2018 3999 2018-04-12 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2022/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 listopada 2017 r.
2018 4000 2018-04-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 11 kwietnia 2018 r.
2018 4001 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LII/323/2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Grójcu w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu poprzez likwidację Filii Nr 1 w Bądkowie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Grójcu w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu.
2018 4002 2018-04-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 11 kwietnia 2018 r.
2018 4003 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 562/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 4004 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI.211.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Słubice na obwody głosowania
2018 4005 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII.407.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobczyn w gminie Klembów
2018 4006 2018-04-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 9 kwietnia 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goworowo przeprowadzonych w dniu 8 kwietnia 2018 r.
2018 4007 2018-04-12 Postanowienie Postanowienie nr 1/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Boguty-Pianki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4008 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stupsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4009 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/368/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Błonie na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2018 4010 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/369/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.
2018 4011 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/178/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baranów i zagospodarowania tych odpadów.
2018 4012 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 218/LX/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Sanniki
2018 4013 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Wyśmierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 4014 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Wyśmierzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4015 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2018 roku”.
2018 4016 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 293/XLIV/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bodzanów na obwody głosowania
2018 4017 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 294/XLIV/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów
2018 4018 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/213/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jabłonna Lacka na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4019 2018-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 282/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2017 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2017 rok
2018 4020 2018-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 284/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r.
2018 4021 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/187/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sabnie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4022 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/188/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sabnie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4023 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 681/2018 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2017
2018 4024 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/375/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Błonie
2018 4025 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/378/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2018 roku
2018 4026 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/281/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Magnuszew na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 4027 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/410/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew
2018 4028 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LI.244.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2018 roku
2018 4029 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LI.247.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat, stanowiących dochody budżetu Gminy Rząśnik instrumentem płatniczym
2018 4030 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/235/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Puszcza Mariańska.
2018 4031 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/236/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puszcza Mariańska.
2018 4032 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 216/XXXVI/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, obręb geodezyjny Zatory
2018 4033 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 217/XXXVI/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, obręb geodezyjny Drwały
2018 4034 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLII/186/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paprotnia w 2018 roku
2018 4035 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/187/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Paprotnia na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4036 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/188/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Paprotnia na stałe obwody głosowania
2018 4037 2018-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2017 rok
2018 4038 2018-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 260/2018 Wójta Gminy Sadowne z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2017 rok
2018 4039 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przesmyki na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy
2018 4040 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przesmyki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4041 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Przesmyki za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 4042 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przesmyki w 2018 roku
2018 4043 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przesmyki
2018 4044 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przesmyki
2018 4045 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przesmyki na lata 2018-2023
2018 4046 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Przesmyki
2018 4047 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziale przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Młynarze.
2018 4048 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Młynarze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 4049 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Młynarze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4050 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młynarze w 2018 roku.
2018 4051 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVII.223.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Odrzywół na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 4052 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVII.224.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Odrzywół na stałe obwody głosowania
2018 4053 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVII.227.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Odrzywole
2018 4054 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.284.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowala w 2018r.”
2018 4055 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szczutowo na okręgi wyborcze
2018 4056 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.287.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kowala na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 4057 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.288.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kowala na stałe obwody głosowania
2018 4058 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.286.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Walentynów gm. Kowala.
2018 4059 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX.289.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przytyk
2018 4060 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/396/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Pionki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 4061 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/399/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury na 2018 rok.
2018 4062 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/400/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasta Pionki oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 4063 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/401/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Pionki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4064 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/402/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych
2018 4065 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/403/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności odbierany z nieruchomości niezamieszkałej oraz wysokości opłaty zryczałtowanej za odbiór odpadów komunalnych odbieranych z  nieruchomości rekreacyjnych
2018 4066 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/404/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej oraz nieruchomości rekreacyjnej oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 4067 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/405/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości rekreacyjnych.
2018 4068 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/408/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. zmiany Uchwały Nr XLII/278/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Pionki
2018 4069 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/409/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 4070 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/412/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pionki
2018 4071 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/413/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany sieci szkół podstawowych i gimnazjów, przyjętej uchwałą Nr XL/265/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 14 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2018 4072 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 r. wprowadzająca zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Osieck na 2018r
2018 4073 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2018 4074 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
2018 4075 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/406/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2018 rok
2018 4076 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/407/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wieliszew na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4077 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/408/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wieliszew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4078 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/409/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Wieliszew na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4079 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 223.XLIII.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Płoniawy-Bramura instrumentem płatniczym
2018 4080 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 228.XLIII.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Płoniawy-Bramura na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4081 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 230.XLIII.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych , dydaktycznych ,wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela wspomagającego oraz doradców zawodowych i nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze.
2018 4082 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 231.XLIII.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoniawy-Bramura
2018 4083 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 232.XLIII.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Płoniawy-Bramura w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4084 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX.332.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków świadczenia usług opiekuńczych i ustalenia zasadodpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwolnienia z ich pobierania.
2018 4085 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX.335.2018 Rady Gminy Wieniawa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Wieniawa
2018 4086 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX.336.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieniawa w 2018 roku.
2018 4087 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX.337.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Wieniawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 4088 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLI/224/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bielany na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
2018 4089 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLI/225/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Bielany na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4090 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLI/228/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielany na 2018 rok.
2018 4091 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L/309/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4092 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LI/318/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2018/2019
2018 4093 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LI/319/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów w pstępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium na rok szkolny 2018/2019
2018 4094 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LI/320/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4095 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LI/321/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2018 4096 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LI/322/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4097 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LI/323/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2018 4098 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LI/326/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
2018 4099 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Krasne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 4100 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Krasne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4101 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasne w 2018 roku
2018 4102 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne
2018 4103 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4104 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2018 4105 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radzanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 4106 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Radzanów lub jej jednostkom organizacyjnym.
2018 4107 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kosów Lacki na 2018 rok.
2018 4108 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4109 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kosów Lacki.
2018 4110 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4111 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia ,, Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kosów Lacki na lata 2018 - 2023”
2018 4112 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.168.2018 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rzeczniów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 4113 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.169.2018 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Rzeczniów.
2018 4114 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.170.2018 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rzeczniowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 4115 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.171.2018 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 4116 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.173.2018 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie stałych obwodów głosowania w Gminie Rzeczniów
2018 4117 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L-47/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018
2018 4118 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L-51/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin
2018 4119 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L-50/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wołomin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 4120 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L-52/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy Al. Niepodległości w Wołominie - etap I
2018 4121 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L-53/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Lipińskiej, Sikorskiego i Teligi w Wołominie
2018 4122 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L-54/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy
2018 4123 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L-55/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia górnej stawki opłat za odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Wołomin.
2018 4124 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L-56/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 4125 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L-57/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2018 r.
2018 4126 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 235/XLVIII/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sierpc w 2018 roku
2018 4127 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 236/XLVIII/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: utworzenia okręgów wyborczych na terenie Gminy Sierpc.
2018 4128 2018-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Miedzna z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miedzna za 2017 rok.
2018 4129 2018-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Miedzna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2018 rok.
2018 4130 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 245/XXXIII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mała Wieś dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 4131 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 246/XXXIII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Mała Wieś na okręgi wyborcze
2018 4132 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 245/XLV/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy i miasta Wyszogród na okręgi wyborcze
2018 4133 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 242/XLV/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2018 4134 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/371/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018
2018 4135 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/359/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Miasta Sochaczewa
2018 4136 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domanice w 2018 roku
2018 4137 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/237/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Puszcza Mariańska na okręgi wyborcze.
2018 4138 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 280/XLII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gostynin na obwody głosowania
2018 4139 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie nr OIN.031.1.2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Kozienicki Gminie Kozienice zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2018 4140 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XL/194/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Proboszczewice, gmina Joniec
2018 4141 2018-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 323/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 4142 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/548/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
2018 4143 2018-04-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.32.2018.DK Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. Rada Miasta w Grodzisku Mazowieckim
2018 4144 2018-04-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.37.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. Rada Miasta Zielonka
2018 4145 2018-04-13 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu siedleckiego
2018 4146 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/329/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 4147 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/330/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
2018 4148 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/331/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
2018 4149 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/334/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4150 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/335/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło do kategorii dróg gminnych
2018 4151 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/336/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/286/2012 z dnia 25 października 2012 r.
2018 4152 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/339/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Długosiodło na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 4153 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/340/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Długosiodło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4154 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/343/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
2018 4155 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/353/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 4156 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/354/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Długosiodło dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2018 4157 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/357/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
2018 4158 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.251.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miast i Gminy Pilawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
2018 4159 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.252.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pilawa na stałe obwody głosowania
2018 4160 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.253.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gmina Pilawa
2018 4161 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.254.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Miasto i Gminę Pilawa publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 4162 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 459/LXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2018 4163 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 466/LXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami transportu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Ostrołęce
2018 4164 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 467/LXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sposobu ustalenia opłaty dodatkowej
2018 4165 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 472/LXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 4166 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 473/LXII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta Ostrołęki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 4167 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/156/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sterdyni oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 4168 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/160/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2017
2018 4169 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "SENIOR+" w Gminie Sterdyń
2018 4170 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni
2018 4171 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2018
2018 4172 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 206/XXIX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz” w  2018r.
2018 4173 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 212/XXIX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2018 roku
2018 4174 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 213/XXIX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zawidz
2018 4175 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 214/XXIX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do punktów przedszkolnych oraz do klas I szkół podstawowych dla których Gmina Zawidz jest organem prowadzącym, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2018 4176 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 204/XXIX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Zawidz na okręgi wyborcze
2018 4177 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/265/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Garwolin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów
2018 4178 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Garwolin na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4179 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie
2018 4180 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Garwolin na rok 2018"
2018 4181 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierowcznicze w szkołach i placówkach, oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2018 4182 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustelania sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Garwolin
2018 4184 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Garwolin
2018 4185 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gołymin-Ośrodek na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4186 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gołymin-Ośrodek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 4187 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2018 roku
2018 4188 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane
2018 4189 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego
2018 4190 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/194/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2018 4191 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Bielin, Nużewko i Mieszki Różki
2018 4192 2018-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 4193 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4194 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 1/2018 Zarządu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za rok 2017
2018 4195 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 387/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 4196 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 4197 2018-04-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZADKU ZA 2017 ROK
2018 4198 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radzanów na rok 2018
2018 4199 2018-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.054.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 4200 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 1351/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 4201 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XLV/337/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Piastowa
2018 4202 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 326/XLIV/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 marca 2018 r. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 4203 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/189/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 marca 2018 r. uchwała o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 4183 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznwania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Garwolin
2018 4204 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/18 Rady Gminy Nur z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
2018 4205 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/18 Rady Gminy Nur z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Nur
2018 4206 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/382/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zbuczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4207 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr LVI/234/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stara Kornica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 4208 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr LVI/235/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2018 4209 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XLII/185/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, zespole szkolno- przedszkolnym oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych w szkołach , zespołach szkolno- przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paprotnia .
2018 4210 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gmimny Radzanów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4211 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Brudzeń Duży na obwody głosowania, ustalenia ich granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4212 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zaręby Kościelne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 4213 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zaręby Kościelne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4214 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 4215 2018-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 4216 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miastków Kościelny na okręgi wyborcze
2018 4217 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stalych obwodów głosowania na obszarze Gminy Miastków Kościelny, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4218 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Miastków Koscielny na 2018 rok
2018 4219 2018-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.17.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2017
2018 4220 2018-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Obryte, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2017.
2018 4221 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/310/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4222 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.247.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok.
2018 4223 2018-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 4224 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 431/151/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 4225 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/271/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 4226 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/324/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w 2018r."
2018 4227 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 694/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu Targowiska Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła
2018 4228 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 322/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2018 4229 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX.130.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Goszczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 4230 2018-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.36.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2018 r. Rada Gminy w Lubowidzu
2018 4231 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 184.XXXVI.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipowiec Kościelny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 4232 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 185.XXXVI.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipowiec Kościelny na stałe obwody głosowania.
2018 4233 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/369/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2018
2018 4234 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/489/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Otwocka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 4235 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/490/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Otwocka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4236 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 73/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 4237 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 74/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 4238 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVI.210.2018 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Potworów na okręgi wyborcze
2018 4239 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/279/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Seredzicach
2018 4240 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/280/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Iłża na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 4241 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/281/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłża w 2018r.
2018 4242 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża
2018 4243 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Iłży w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iłża
2018 4244 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/41/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 4245 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/453/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018r.
2018 4246 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/454/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2018 4247 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/455/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Siedlce, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 4248 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/456/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelków-Kolonia.
2018 4249 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/457/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Pruszyn-Pieńki.
2018 4250 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/464/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Siedlce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4251 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/465/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Siedlce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4252 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4253 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4254 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/355/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 4255 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/359/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 4256 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/301/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 4257 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 4258 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 963/291/18 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2017, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta
2018 4259 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 29.2018 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: przedstawienia za 2017 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stromiec i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stromiec.
2018 4260 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/363/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/82/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Mieszkańca”.
2018 4261 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/357/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018
2018 4262 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/361/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozienice
2018 4263 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/367/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innej formy wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kozienice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 4264 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Belsk Duży na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 4265 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 199/XXXVI/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr 175/XXX/17 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
2018 4266 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 201/XXXVI/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Przyłęk instrumentem płatniczym
2018 4267 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 203/XXXVI/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2018 r."
2018 4268 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 206/XXXVI/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 4269 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 207/XXXV/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Szczawin Kościelny na okręgi wyborcze
2018 4270 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 208/XXXV/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Szczawin Kościelny na obwody głosowania
2018 4271 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/366/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie
2018 4272 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 470/LXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Ostrołęce
2018 4273 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/381/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zbuczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 4274 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Radzanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym
2018 4275 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XL/220/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pionki na stałe obwody głosowania
2018 4276 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/225/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach
2018 4277 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/226/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Nowych Hołowczycach
2018 4278 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/228/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sarnaki
2018 4279 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/229/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sarnaki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwode
2018 4280 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/230/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4281 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/231/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2018 4282 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/232/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w 2018 r.
2018 4283 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/226/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 4284 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/227/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Troszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 4285 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/228/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Troszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4286 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/229/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
2018 4287 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.9.2018 Wójta Gminy Troszyn z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2017 rok
2018 4288 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok
2018 4289 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018
2018 4290 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018
2018 4291 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2017 rok
2018 4292 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia za 2017 rok
2018 4293 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018
2018 4294 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 403/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 4295 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 412/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 4296 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 422/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 4297 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 416/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 4298 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 417/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 4299 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.6.2018 Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2018 rok
2018 4300 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.11.2018 Burmistrza Tłuszcza z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2018 rok
2018 4301 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.26.2018 Burmistrza Tłuszcza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2018 rok
2018 4302 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXI.211.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Stara Błotnica za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 4303 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXI.217.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica
2018 4304 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXI.218.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stara Błotnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 4305 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXI.219.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stara Błotnica na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4306 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XL/277/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jastrząb na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4307 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XL/279/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastrząb na rok 2018
2018 4308 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XL/280/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie założenia Przedszkola w Jastrzębiu.
2018 4309 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XL/281/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w Gąsawach Plebańskich w Przedszkole w Gąsawach Plebańskich.
2018 4310 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2017 (art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)
2018 4311 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/411/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza
2018 4312 2018-04-17 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-12/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Praga - Północ m. st. Warszawy
2018 4313 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.20.2018 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 29 marca 2018 r. sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zabrodzie za 2017 rok.
2018 4314 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLI/274/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie „Regulaminu korzystania z toalety publicznej” w budynku Ratusza w Żelechowie
2018 4315 2018-04-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 kwietnia 2018 r.
2018 4316 2018-04-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 kwietnia 2018 r.
2018 4317 2018-04-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 kwietnia 2018 r.
2018 4318 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Parysów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2017, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2017.
2018 4319 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.24.2018 Wójta Gminy Repki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Repki za 2017 r.
2018 4320 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Korczew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 4321 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Korczew na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4322 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Korczew przez inne niż Gmina Korczew osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji
2018 4323 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia w publicznych szkołach prowadzonych przez gminę Korczew.
2018 4324 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/221/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach
2018 4325 2018-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Rościszewo z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2017.
2018 4326 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 209/XXXV/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Szczawin Kościelny.
2018 4327 2018-04-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 16 marca 2018 r.
2018 4328 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr LIII/271/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ośniki gmina Leoncin
2018 4329 2018-04-18 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Wilga
2018 4330 2018-04-18 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łochowie
2018 4331 2018-04-18 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 kwietnia 2018 r.
2018 4332 2018-04-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 kwietnia 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie przeprowadzonych w dniu 15 kwietnia 2018 r.
2018 4333 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/326/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki
2018 4334 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębków w 2018 r.
2018 4335 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego
2018 4336 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grębków na jednomandatowe okręgi wyborcze
2018 4337 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grębków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i  siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4338 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr LIV/24/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nieporęt na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4339 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr LIV/25/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nieporęt na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4340 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr LIV/26/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt
2018 4341 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski
2018 4342 2018-04-18 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 523/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2017 r.
2018 4343 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/376/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nasielsk w 2018 roku
2018 4344 2018-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 416/2018 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki, Pułtuskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego w Pułtusku za rok 2017
2018 4345 2018-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 214.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2018 4346 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 573/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Lesznowola, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 4347 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 590/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 4348 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr LIV/491/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 4349 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 3.37.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLVII/481/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 4350 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 3.40.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLI/300/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Maków Mazowiecki dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4351 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 3.41.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXIX/174/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Stary Lubotyń dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
2018 4352 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 3.42.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXIV/181/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karniewo przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 4353 2018-04-18 Uchwała