Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Marzec 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2137 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/395/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cegłów
2018 2138 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 205/XXXV/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 59/XI/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 3 października 2011 r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Zatory.
2018 2139 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 208/XXXV/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/V/03 Rady Gminy w Zatorach z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
2018 2140 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 212/XXXV/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zatory w 2018 roku
2018 2141 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 213/XXXV/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zatory na lata 2018- 2022
2018 2142 2018-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2018 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski w 2018 roku.
2018 2143 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 165/XXIV/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Boguty-Pianki
2018 2144 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 189/XXXII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Staroźreby
2018 2145 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 169/XXIV/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguty-Pianki dla publicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Boguty-Pianki
2018 2146 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 163/XXIV/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2018
2018 2147 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2148 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXI.167.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potworów
2018 2149 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/102/2016 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 21 kwietnia 2016r.w sprawie w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, w trudnych lub uciążliwych warunkach, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, podział specjalnego funduszu nagród, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w  Zespołach Oświatowych prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski
2018 2150 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/355/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 2151 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/356/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Przasnysz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 2152 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/357/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2018 2153 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/362/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Przasnysz
2018 2154 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 247/XXXII/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 2155 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/396/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018r.
2018 2156 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Domanice publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2018 2157 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/413/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku.
2018 2158 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pionki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 2159 2018-03-01 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.40.7.2017.2018.346.XIzm.ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lutego 2018 r.
2018 2160 2018-03-01 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.5.8.2018.158.XIVzm.RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 marca 2018 r.
2018 2161 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXI.170.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawach podatku od nieruchomości
2018 2162 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXI.171.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawach podatku rolnego
2018 2163 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXI.172.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawach podatku leśnego
2018 2164 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Sokołowskiego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2165 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/185/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 2166 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/186/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinny dom dziecka i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
2018 2167 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 1285/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – część I
2018 2168 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie nr 3/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2018 2169 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 2170 2018-03-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-O.4131.5.2018.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2018 r. Rada Gminy w Regiminie
2018 2171 2018-03-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu piaseczyńskiego
2018 2172 2018-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
2018 2173 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 2174 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 2175 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 2176 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 2177 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 2178 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXX/180/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Stary Lubotyń dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2018 2179 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXX/188/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Lubotyń.
2018 2180 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXX/190/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.
2018 2181 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 451/LX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki w 2018 roku”
2018 2182 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 453/LX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka
2018 2183 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 454/LX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Ostrołęki przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
2018 2184 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 457/LX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Ostrołęki – Osiedla „Leśniewo”
2018 2185 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 458/LX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Energetycznej zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2018 2186 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr L/523/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 2187 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr L/524/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2018 2188 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr L/525/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Duchnicach
2018 2189 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr L/526/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2018 2190 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok.
2018 2191 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian Statutu Powiatu Kozienickiego.
2018 2192 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2018 2193 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr LII/303/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zakrzew na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2194 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr LII/305/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Zakrzew jest organem prowadzącym.
2018 2195 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr LII/307/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew.
2018 2196 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr LII/309/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Cerekiew, Gmina Zakrzew.
2018 2197 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr LII/306/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakrzew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 2198 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/242/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania prowadzonych na terenie Gminy Łąck przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Łąck
2018 2199 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/244/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Łąck instrumentem płatniczym
2018 2200 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV / 246 / 2018 Rady Gminy Łąck z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w obrębie ewidencyjnym Łąck, gm. Łąck.
2018 2201 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/401/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2018 rok
2018 2202 2018-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 182/2018 Wójta Gminy Sabnie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 2203 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/509/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2018 rok
2018 2204 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 415/145/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 2205 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 283/XLII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Bodzanów na lata 2017 - 2020
2018 2206 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 203/XXVIII/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 2207 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr LII/416/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Tarczyna
2018 2208 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2018 2209 2018-03-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 29/XII/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Kampinos" z dnia 12 grudnia 2017 r.
2018 2210 2018-03-02 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.7.3.2018.113.XIzm3.ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 marca 2018 r.
2018 2211 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIII.276.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowala, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 2212 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ”
2018 2213 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIII.277.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji liczby punktów za poszczególne kryteria w postepowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowala, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej publicznej szkoły podstawowej.
2018 2214 2018-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 7.2018 Starosty Sochaczewskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w 2018 roku.
2018 2215 2018-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 8.2018 Starosty Sochaczewskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach z filią "Mały Domek" w Giżycach w 2018 roku.
2018 2216 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/363/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2018
2018 2217 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/364/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy
2018 2218 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/365/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mrozy na lata 2018 – 2022
2018 2219 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/372/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów organu prowadzącego dot. rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrozy, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 2220 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/373/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mrozy oraz ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 2221 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/374/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Mrozy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2222 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/375/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2223 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2224 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w formie inkasa oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw Gminy Skórzec
2018 2225 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI.391.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok.
2018 2226 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI.392.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Halinów dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Halinów przez osoby fizyczne i inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2227 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI.394.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa Szlachecka, gmina Halinów.
2018 2228 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI.395.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów.
2018 2229 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI.287.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kotuń oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania.
2018 2230 2018-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 5 marca 2018 r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Nadarzyn przeprowadzonych w dniu 4 marca 2018 r.
2018 2231 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lutocin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2232 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: podziału gminy Lutocin nastałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2233 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutocin"
2018 2234 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/81/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2235 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr 208/XXXIII/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochód budżetu Gminy Bielsk instrumentem płatniczym.
2018 2236 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr 209/XXXIII/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Danuty Siedzikówny „Inki” w Bielsku.
2018 2237 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/49/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2018 2238 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/55/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2018 2239 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/57/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 grudnia 2017 r. uchwała budżetowa nr XXX/57/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 2240 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/2/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
2018 2241 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/6/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
2018 2242 2018-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 2243 2018-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Strachówka z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 2244 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/182/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Lubotyń na lata 2018 - 2023.
2018 2245 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/183/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Lubotyń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2246 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/184/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Lubotyń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2247 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr 260/XXXVI/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawiew sprawie dopuszczenia zapłaty podatku i opłat lokalnych za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2018 2248 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr 267/XXXVI/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin.
2018 2249 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/291/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2018 2250 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/293/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 2251 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Teresin
2018 2252 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/283/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin
2018 2253 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/284/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Teresin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 2254 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2018
2018 2255 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Młynarze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2256 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 23 lutego 2018 r. określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Młynarze
2018 2257 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2258 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028
2018 2259 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Zaręby Kościelne dla terenów położonych w obrębie wsi Stara Złotoria
2018 2260 2018-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 169/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2018 2261 2018-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 173/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2262 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
2018 2263 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasieniec
2018 2264 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr LVII/390/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2018 roku
2018 2265 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr LVII/391/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów.
2018 2266 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/544/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 2267 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/549/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Motylkowy Świat w Legionowie
2018 2268 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/550/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Legionowo
2018 2269 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/552/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2018 2270 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/553/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo dla szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2271 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/554/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie
2018 2272 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/555/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2018 - 2022
2018 2273 2018-03-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2018 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasady wspólnego wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, łączącego obszar Gminy Leoncin z obszarem Gminy Czosnów
2018 2274 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skórzec na rok 2018
2018 2275 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 250 /18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/236/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym prowadzonym przez gminę Gozdowo i wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Klubie, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2018 2276 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 2277 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym prowadzonym przez gminę Gozdowo i wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Klubie, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2018 2278 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2018.
2018 2279 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr 551/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 2280 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gozdowo na lata 2018 – 2022
2018 2281 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018  Nr I/1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku
2018 2282 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/320/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/309/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 2283 2018-03-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Powiatu Łosickiego z dnia 31 stycznia 2018 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Powiatu Łosickiego w 2017 r. z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 2284 2018-03-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.21.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. Rada Miejska w Łomiankach
2018 2285 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklracji podatkowych
2018 2286 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr 328/XLIII/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów
2018 2287 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr 329/XLIII/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego organizowanego w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo
2018 2288 2018-03-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Makowskiego z dnia 27 lutego 2018 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2017 ROK
2018 2289 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XL/227/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespołu Zakładów Makowie Mazowieckim
2018 2290 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XL/231/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok
2018 2291 2018-03-06 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Iłża realizacji zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury
2018 2292 2018-03-06 Porozumienie Porozumienie nr 3 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Wierzbica realizacji zadania Powiatu Radomskiego w zakresie kultury pod nazwą "Przegląd Dorobku Artystycznego Mieszkańców Powiatu".
2018 2293 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LI/529/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Umiastowie
2018 2294 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LI/530/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim ul. Lipowa 11
2018 2295 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLV/266/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymywanych przez szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Płoński i przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych
2018 2296 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLV/267/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu płońskiego na rok 2018
2018 2297 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII.236.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok.
2018 2298 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII.244.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2018 2299 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII.245.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 2300 2018-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 310/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 2301 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/289/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Warka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 2302 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka
2018 2303 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/293/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XLIII/302/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Warka
2018 2304 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/637/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Czersk – rejon skarpy
2018 2305 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/640/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kąty
2018 2306 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/642/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria
2018 2307 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/643/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Góra Kalwaria przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
2018 2308 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/647/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 2309 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LIX/262/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 2310 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LIX/264/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Kampinos.
2018 2311 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LIX/265/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Podkampinos.
2018 2312 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LIX/268/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2313 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LIX/269/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2314 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/294/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń
2018 2315 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/295/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla poszczególnych kryteriów do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 2316 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/296/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 2317 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/297/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/289/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017r. uchylającej Uchwałę Nr XVII/103/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zwoleń.
2018 2318 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/285/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Teresin na okręgi wyborcze
2018 2319 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr 331/XLIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 2320 2018-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2018 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 2321 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/222/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2018 2322 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/223/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Glinojeck
2018 2323 2018-03-06 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 272/L/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 21 grudnia 2017 r. Gminy Lubowidz na rok 2018
2018 2324 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki.
2018 2325 2018-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/18 Starosty Mińskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2018 2326 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XL /153 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2018
2018 2327 2018-03-06 Porozumienie Porozumienie nr 2 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Pionki realizacji zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury
2018 2328 2018-03-07 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego i odłowu dzików na terenie miasta stołecznego Warszawy
2018 2329 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/354/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXI/192/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 września 2016  r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 2330 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych.
2018 2331 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze krajowej nr 92 w m. Błonie Wieś i Piorunów gmina Błonie.
2018 2332 2018-03-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Grójeckiego
2018 2333 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bielany dla publicznyh i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 2334 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XL/221/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 2335 2018-03-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Ciechanowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2018 2336 2018-03-07 Aneks Aneks nr 1/2018 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskieja Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów – Panem Wojciechem Kamińskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.) spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji
2018 2337 2018-03-07 Aneks Aneks nr 1/2018 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Przasnysz – Panem Stanisławem Czarzastym zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.) spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.
2018 2338 2018-03-07 Aneks Aneks nr 1/2018 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie do Porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2010 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Powierzającym przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów – Panem Wojciechem Kamińskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Przejmującym, w sprawie powierzenia dokonania oceny udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.).
2018 2339 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr 607/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”
2018 2340 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr 610/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi
2018 2341 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr 611/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2018 2342 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr 612/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2018 r.’’
2018 2343 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr 613/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-2018" za 2017 rok
2018 2344 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/532/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/253/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce
2018 2345 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/530/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/139/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Siedlce oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia
2018 2346 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/531/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siedlce w 2018 roku.
2018 2347 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/533/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 2348 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/535/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - świadczoną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach.
2018 2349 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.387.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok
2018 2350 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.388.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027
2018 2351 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.396.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2018 2352 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.397.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2018 2353 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.398.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2018 2354 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/382/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi Borzęcin Duży i część wsi Mariew przy ul. Spacerowej
2018 2355 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/383/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice "Warszawska - Mizikowskiego"
2018 2356 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/384/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mariew
2018 2357 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/390/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2018 rok
2018 2358 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/392/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu "Starobabicka Karta Seniora"
2018 2359 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/393/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2022
2018 2360 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/394/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2361 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/400/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury Stare Babice
2018 2362 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr 236/XLIV/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2363 2018-03-07 Wyrok Wyrok nr V SA/Wa 845/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2016 r.
2018 2364 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/471/2018 Rady Miasta Mława z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2365 2018-03-07 Porozumienie Porozumienie nr 4 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Wolanów realizacji zadania Powiatu Radomskiego w zakresie kultury pod nazwą : "Powiatowo - Gminne Dożynki 2018".
2018 2366 2018-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 15 /2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 2367 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr LV/306/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Garwolina przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Garwolin a także przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2368 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/277/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń
2018 2369 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/278/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Rzekuń
2018 2370 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/279/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Dzbenin, Goworki, Laskowiec
2018 2371 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/280/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń
2018 2372 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr 103/XX/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia symboli Gminy Szulborze Wielkie oraz regulaminu ich używania
2018 2373 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr 543/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 2374 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr 544/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2018 roku
2018 2375 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr 550/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 czerwca 2013 roku nr 315/XXIX/2013 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin
2018 2376 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr 551/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radzymin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2377 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr 552/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018
2018 2378 2018-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/PCPR/2018 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo -wychowawczej typu interwencyjnego „Dom Dzieci Nr 1” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85D, 05-502 Piaseczno, na rok 2018.
2018 2379 2018-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/PCPR/2018 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo -wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 2” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85C, 05-502 Piaseczno, na rok 2018.
2018 2380 2018-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/PCPR/2018 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 3” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85B, 05-502 Piaseczno, na rok 2018.
2018 2381 2018-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/PCPR/2018 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 4” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85A, 05-502 Piaseczno, na rok 2018.
2018 2382 2018-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/PCPR/2018 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Piaseczyńskiego w 2018 roku.
2018 2383 2018-03-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 15 lutego 2018 r. w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
2018 2384 2018-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.35.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 2385 2018-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.15.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 2386 2018-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 2387 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Leszno dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 2388 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/311/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok
2018 2389 2018-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 2390 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goworki
2018 2391 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminie i sposobie rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 2392 2018-03-08 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 20 lutego 2018 r. do porozumienia zawartego z Powiatem Brodnickim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 2393 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XL/194/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 2394 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLI/200/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017
2018 2395 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLII/208/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 2396 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/218/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 2397 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/190/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017
2018 2398 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 2399 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/187/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 2400 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 2401 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr 24/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 2402 2018-03-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego
2018 2403 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII.256.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o numerach ewidencyjnych 618 i 619 miejscowości Przyjmy
2018 2404 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII.259.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 marca 2018 r. sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2018 rok.
2018 2405 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII.260.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brańszczyk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2406 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII.261.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brańszczyk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2407 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII.263.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańszczyk”
2018 2408 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII.264.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brańszczyk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2018 2409 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLV/264/18 Rady Gminy Somianka z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 2410 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLV/267/18 Rady Gminy Somianka z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i fizyczne
2018 2411 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/295/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2412 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LII/467/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2413 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LII/474/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
2018 2414 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LII/468/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 2415 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LII/469/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Karczewie
2018 2416 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLV/342/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2018
2018 2417 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLV/345/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwałę Nr XLIII/316/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sońsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie uczniów oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 2418 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLV/342/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2018
2018 2419 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLV/345/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwałę Nr XLIII/316/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sońsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie uczniów oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 2420 2018-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2018 Burmistrza Przasnysza z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 2421 2018-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Przasnysza z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 2422 2018-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2018 Burmistrza Przasnysza z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 2423 2018-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Przasnysza z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 2424 2018-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2018 Burmistrza Przasnysza z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali, lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Przasnysz.
2018 2425 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/504/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki
2018 2426 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/508/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Gminę Miasto Marki w zakresie zadań własnych gminy.
2018 2427 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LVII/483/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Leśna” dla obrębu 5-12 położonego w Markach.
2018 2428 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/503/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 2429 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/507/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału miasta Marki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2430 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/506/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany podziału Miasta Marki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2431 2018-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.12.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 2432 2018-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.13.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 2433 2018-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 2434 2018-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.15.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 2435 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/3/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 2436 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/219/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastrzębia na rok 2018".
2018 2437 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/221/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Jastrzębia przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 2438 2018-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2018 Starosty Radomskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie radomskim
2018 2439 2018-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2018 Starosty Radomskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
2018 2440 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr L/375/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli,pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to będzie przyznawane oraz przyjęcia planu dofinanowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jaktorów.
2018 2441 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr L/376/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 2442 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr 35/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 2443 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr 36/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 2444 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stanisławów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2445 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/277/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stanisławów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2446 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Stanisławów”
2018 2447 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/282/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stanisławów
2018 2448 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2018 rok
2018 2449 2018-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Poświętne z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 2450 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLV/264/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 2451 2018-03-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo–wychowawczej w roku 2018.
2018 2452 2018-03-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo–wychowawczej w roku 2018.
2018 2453 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2018 2454 2018-03-09 Wyrok Wyrok nr V SA/Wa 3222/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 2455 2018-03-09 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1887/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2017 r.
2018 2456 2018-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.22.2018.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 marca 2018 r. Rada Gminy Radziejowice
2018 2457 2018-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.23.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 marca 2018 r. Rada Miejska w Zakroczymiu
2018 2458 2018-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.24.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 marca 2018 r. Rada Miejska w Zakroczymiu
2018 2459 2018-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.25.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 marca 2018 r. Rada Miejska w Zakroczymiu
2018 2460 2018-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-P.4131.7.2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2018 r. Rada Gminy Siemiątkowo
2018 2461 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chynowie
2018 2462 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Chynów przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Chynów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 2463 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2464 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2017 rok
2018 2465 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielany na 2018 rok
2018 2466 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2017 rok.
2018 2467 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr 441/XLI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia "Serockiego bonu żłobkowego"
2018 2468 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr 443/XLI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej
2018 2469 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr 446/XLI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania rondu na terenie gminy Serock w obrębie Wierzbica nazwy Rondo Rotmistrza Witolda Pileckiego
2018 2470 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr LVI/393/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Pionki na lata 2018-2022
2018 2471 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr LVI/394/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Pionkach.
2018 2472 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr LVI/ 395/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2018 2473 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 2474 2018-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 261/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r.
2018 2475 2018-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 267/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r.
2018 2476 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/266/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2477 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/268/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łyse na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2478 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/269/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łyse na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
2018 2479 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/270/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/113/2008 Rady Gminy Łyse z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli , ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady wypłacania dodatku wiejskiego i dodatku za wysługę lat.
2018 2480 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/271/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania tych dotacji
2018 2481 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/298/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek część E
2018 2482 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska, Etap IV, część A1
2018 2483 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/9/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/27/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2018 2484 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/11/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/4/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk
2018 2485 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/7/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2018 2486 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 203/XXXVII/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rościszewo na okręgi wyborcze.
2018 2487 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 340/L/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 2488 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 341/L/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Chorzele instrumentem płatniczym.
2018 2489 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 342/L/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2490 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 343/L/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2491 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 344/L/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Chorzele Przedszkolu Samorządowym w Chorzelach.
2018 2492 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 83/IX/18 Rady Gminy Słupno z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020
2018 2493 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 84/IX/18 Rady Gminy Słupno z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego z pomocy społecznej
2018 2494 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 86/IX/18 Rady Gminy Słupno z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Słupno za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 2495 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 87/IX/18 Rady Gminy Słupno z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupno na lata 2018-2022
2018 2496 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 89/IX/18 Rady Gminy Słupno z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie
2018 2497 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr L.235.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rząśnik na lata 2018 - 2021
2018 2498 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr L.238.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie planowania w budżecie Gminy Rząśnik środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także przyjęcia regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Rząśnik
2018 2499 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr L.239.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rząśniku
2018 2500 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 292/XLVI/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna
2018 2501 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 293/XLVI/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Małkinia Górna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2502 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 295/XLVI/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2503 2018-03-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.28.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2018 r. Rada Miejska w Łochowie
2018 2504 2018-03-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.29.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2018 r. Rada Gminy Klwów
2018 2505 2018-03-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-P.4131.6.2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2018 r. Rada Gminy Bodzanów
2018 2506 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1672/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 2/2 z obrębu 1-05-53
2018 2507 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1673/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej – część II
2018 2508 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1674/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru Stefana Wiecheckiego „Wiecha”
2018 2509 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1677/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych
2018 2510 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1678/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 2511 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1680/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 2512 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1681/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 126 w Warszawie, ul. Wokalna 1
2018 2513 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1682/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tony Halika w Warszawie, ul. Wilczy Dół 4 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
2018 2514 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1683/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 96 im. Ireny Kosmowskiej w Warszawie, ul. Sarabandy 16/22 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
2018 2515 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1684/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 322 im. Jana Brzechwy w Warszawie, ul. E. Dembowskiego 9 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
2018 2516 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1685/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie, ul. Mandarynki 1 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
2018 2517 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1686/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie, ul. S. Kopcińskiego 7 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
2018 2518 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1687/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 2519 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1688/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, ul. ppłk. W. Szadkowskiego 3 oraz szkoły i przedszkola wchodzących w jego skład
2018 2520 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1689/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajeczne Przedszkole” w Warszawie, ul. S. Bartosika 5
2018 2521 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1690/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135 im. Marii Kownackiej w Warszawie, ul. S. Bartosika 5
2018 2522 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1691/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca w Warszawie, ul. J. Lewartowskiego 2
2018 2523 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1692/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 8 w Warszawie, ul. L. Kruczkowskiego 12b oraz szkoły i przedszkola wchodzących w jego skład
2018 2524 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1693/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie założenia CLXII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Turmoncka 2
2018 2525 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1694/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 128 w Warszawie, ul. H. Sternhela 40
2018 2526 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1695/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. .
2018 2527 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1696/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 2528 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1697/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 136 w Warszawie, ul. A. Dobiszewskiego 3a
2018 2529 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1698/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2018 2530 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1699/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2018 2531 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1700/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2018 2532 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr L/380/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuja mieszkańcy.
2018 2533 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr 181/630/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 2534 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr 733/XLII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.
2018 2535 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr 734/XLII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 374/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a także warunków i sposobów ich przyznawania.
2018 2536 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr 735/XLII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 2537 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/300/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2538 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/304/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Olszewo-Borki w 2018 roku
2018 2539 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.443.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2016r w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2018 2540 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.444.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2018 2541 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.445.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa.
2018 2542 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.447.18 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2018 2543 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.451.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr IX.85.2015r. Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25.06.2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Miasto Pruszków.
2018 2544 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.454.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie Miasta Pruszków.
2018 2545 2018-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Karniewo z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2018 r.
2018 2546 2018-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 184/2018 Wójta Gminy Sabnie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 2547 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr 405/LII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sierpc.
2018 2548 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr 406/LII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu na lata 2018-2020.
2018 2549 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr 230/XXV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowy Duninów na okręgi wyborcze.
2018 2550 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 4/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2018 2551 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2018 2552 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/250/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w  publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Policzna.
2018 2553 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/251/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli doradztwa zawodowego zatrudnionych w placówkach szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Policzna
2018 2554 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/252/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, stanowisko doradcy metodycznego oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagoga i logopedy zatrudnionych w  placówkach szkolnych prowadzonych przez Gminę Policzna
2018 2555 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/253/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Policzna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2556 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr 586/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 261/XXXIV/05 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2005 r.
2018 2557 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/272/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka.
2018 2558 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/277/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
2018 2559 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowa Sucha
2018 2560 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nowa Sucha na lata 2018-2023 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Sucha na lata 2018-2023
2018 2561 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na okregi wyborcze
2018 2562 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 130/2017 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2018 2563 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 4.2018.KiT Starosty Grójeckiego z dnia 18 stycznia 2018 r. Powiatu Grójeckiego w sprawie przekazania Gminie Grójec utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Grójec
2018 2564 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 5.2018.KiT Starosty Grójeckiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania Gminie Nowe Miasto nad Pilicą utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą
2018 2565 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 6.2018.KiT Starosty Grójeckiego z dnia 15 stycznia 2018 r. Powiatu Grójeckiego w sprawie przekazania Gminie Warka utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Warka
2018 2566 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Łomianek z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego nr 1/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
2018 2567 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2018 r.
2018 2568 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 37/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2018 2569 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018rok
2018 2570 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/ 213 /18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 r Nr XXIX/204/117 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
2018 2571 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/217/18 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Gniewoszów
2018 2572 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/218/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020
2018 2573 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV.355.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2018
2018 2574 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV.356.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2018 2575 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV.363.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/124/07 Rady Miejskiej w Tłuszcz z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tłuszcz
2018 2576 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV.364.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.271.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2018 2577 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 2578 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały bużetowej na 2018 rok
2018 2579 2018-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2018.
2018 2580 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLII/262/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mordy na lata 2018 – 2022”
2018 2581 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLII/260/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2018 r.
2018 2582 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.321.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Wieniawa przez inne niż Gmina Wieniawa osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
2018 2583 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.323.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie: określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Wieniawa
2018 2584 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLV/223/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 2585 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLV/222/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska
2018 2586 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/268/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej z działalności w roku 2017
2018 2587 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
2018 2588 2018-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
2018 2589 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XL/8/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.
2018 2590 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/234/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radziejowice na 2018 rok
2018 2591 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/201/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Tczów na 2018 rok
2018 2592 2018-03-14 Informacja Informacja nr OŁO.4110.9.2018.BG, OŁO.4110.10.2018.BG i OŁO.4110 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 marca 2018 r.
2018 2593 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr 222.XLII.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Płoniawy-Bramura na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2594 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych pracujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2018 2595 2018-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 4051/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w 2018 roku.
2018 2596 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/329/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym, obejmującego obręb ewidencyjny 0023 02-14, z wyłączeniem części działki ewidencyjnej numer 45/4 oraz obejmującego działki ewidencyjne o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, położone w obrębie 0025 02-16
2018 2597 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0022 02-13
2018 2598 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/331/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0021 02-12
2018 2599 2018-03-15 Postanowienie Postanowienie nr 8/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Rościszewo
2018 2600 2018-03-15 Postanowienie Postanowienie nr 9/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Mała Wieś
2018 2601 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/278/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń
2018 2602 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/279/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZWOLEŃ na 2018r.
2018 2603 2018-03-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/191/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieżuniu.
2018 2604 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2018.
2018 2605 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bieżuń w 2018 roku"
2018 2606 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/219/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Uninie.
2018 2607 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 2608 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Górzno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2609 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 9 marca 2018 r. w  sprawie podziału Gminy Górzno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu.
2018 2610 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr LVI/424/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat
2018 2611 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szelków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2612 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/187/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szelków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2613 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2018 2614 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/181/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Paprotnia
2018 2615 2018-03-15 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.3.2018.ASz1 Prezesa Urzędu Regualcji Energetyki z dnia 13 marca 2018 r.
2018 2616 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2617 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łęg Przedmiejski
2018 2618 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI.321.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi „Prażmów I” - etap I
2018 2619 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr 360/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Celestynów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2620 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr 361/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2621 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
2018 2622 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/335/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Kadzidło
2018 2623 2018-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Żyrardowski w roku 2018
2018 2624 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski
2018 2625 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XL/253/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym,w tym osobom bezdomnym.
2018 2626 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XL/256/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznych szkół podstawowych z oddziałem przedszkolnym prowadzonych na terenie Gminy Baranowo, przez inne niż Gmina Baranowo osoby prawne i osoby fizyczne.
2018 2627 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI/261/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2018 2628 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI/262/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranowo.
2018 2629 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Baranowo oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 2630 2018-03-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-P.4131.8.2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2018 r. Rada Gminy Bielsk
2018 2631 2018-03-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.27.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2018 r. Rada Gminy Izabelin
2018 2632 2018-03-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.26.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 marca 2018 r. Rada Miejska w Błoniu
2018 2633 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/269/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 2634 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/271/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2018 roku”
2018 2635 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/273/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Somianka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2636 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/274/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Somianka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2637 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr xlvi/276/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Somianka w latach 2018-2022”
2018 2638 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/277/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom podległym
2018 2639 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 1.11.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXXVII/429/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie opłaty targowej
2018 2640 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 1.13.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr 272/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2018 2641 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 1.5.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXIX/243/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Suchożebry na rzecz spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, tryb postępowania przy ich udzielaniu i sposobu rozliczenia dotacji
2018 2642 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 1.9.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie dotycząca orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVI/214/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym szkołom i niepublicznym placówkom
2018 2643 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 1.10.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLVI/383/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Cegłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 2644 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
2018 2645 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2018
2018 2646 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XL/235/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2018
2018 2647 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLI/242/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2018
2018 2648 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLI/244/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia dochodu na osobę w rodzinie kandydata
2018 2649 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLV/361/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2650 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLV/360/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2651 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLV/359/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018r.
2018 2652 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLV/364/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk
2018 2653 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLV/370/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2654 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/396/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok
2018 2655 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/397/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Ks. M. Załuskiego i ul. Gen. F. Żymirskiego w Kobyłce
2018 2656 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/399/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki w Kobyłce
2018 2657 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/402/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2658 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/403/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka
2018 2659 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX.200.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokobody na 2018 rok
2018 2660 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX.201.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2018-2020
2018 2661 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX.202.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy Mokobody.
2018 2662 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX.203.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Mokobody na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2663 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX.204.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.190.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody
2018 2664 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX.205.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mokobody.
2018 2665 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX.196.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Mokobody na rzecz spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w 2018 roku, trybu postępowania przy ich udzielaniu i sposobu rozliczania dotacji w 2018 roku.
2018 2666 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX.206.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Mokobody publicznych przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 2667 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIX-32/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018
2018 2668 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIX-34/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych.
2018 2669 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIX-35/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wołomin
2018 2670 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIX-46/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2018 2671 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/426/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka – w rejonie ul. Poniatowskiego i ul. Ossowskiej - obszar X
2018 2672 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/427/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2018
2018 2673 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/430/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Miasta Zielonka oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 2674 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/431/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielonka w 2018 roku”
2018 2675 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/432/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 2676 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/433/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zielonka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2677 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/418/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielonka w 2018 roku”
2018 2678 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/195/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Różan
2018 2679 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/196/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 2680 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/197/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Różan w roku 2018
2018 2681 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Różan na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2682 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/370/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2018 2683 2018-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Zakroczymia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 2684 2018-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2018 Burmistrza Zakroczymia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 2685 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/332/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/32/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu
2018 2686 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/334/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach lub placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakroczym
2018 2687 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/435/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce
2018 2688 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/438/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015 - 2020.
2018 2689 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/443/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Iganie.
2018 2690 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/445/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/231/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 2691 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/448/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/33/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2018 2692 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/449/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/34/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2693 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 372/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na działce nr ewid.3225/3, ul. Spółdzielczej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
2018 2694 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 373/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na działkach nr ewid. 3577, 3580, 3663, 3670, 3581/1, 3585/3, 3586/1, 3587/3, 3587/5, 3588/1, 3700/1, 3701/2, 3702/2, 3703/1, 3704/1, 3739/16 do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
2018 2695 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 375/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2018
2018 2696 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 377/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Gminy Miasta Gostynina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2018 2697 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 275/XLI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gostynin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2698 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 231/XLVII/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc.
2018 2699 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 232/XLVII/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Sierpc oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2018 2700 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 233/XLVII/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Studzieńcu do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Studzieńcu oraz udzielania zwolnień z tych opłat
2018 2701 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2018 2702 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 2703 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2018 r.
2018 2704 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kałuszynie i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej w Kałuszynie prowadzonych przez Gminę Kałuszyn dla dzieci w wieku do lat 6
2018 2705 2018-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/18 Starosty Mińskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina” w Mieni
2018 2706 2018-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/18 Starosty Mińskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2018 2707 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/279/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 rok
2018 2708 2018-03-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania numerów porządkowych przy ulicy Marmurowej w m.st. Warszawie i w Gminie Jabłonna
2018 2709 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 554/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 2710 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 556/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 551/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 2711 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 214.XLI.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2018
2018 2712 2018-03-16 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXVIII/254/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2018 rok
2018 2713 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/184/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sabnie w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2018 2714 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIII.446.18 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa w 2018 r.
2018 2715 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XL/220/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 2716 2018-03-16 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1595/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 listopada 2017 r.
2018 2717 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXX/262/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2718 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 798/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 2719 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XL/221/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mirów.
2018 2720 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirowie.
2018 2721 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 317/XLIII/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 2722 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.
2018 2723 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Skórzec, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanych dotacji
2018 2724 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/348/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Faszczyce gm. Błonie – etap I A.
2018 2725 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 294.XLIX.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpekciego na 2018 rok
2018 2726 2018-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 2727 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 416/146/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 2728 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII/316/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
2018 2729 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII/318/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2730 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII/319/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy i miasta Grójec na stałe obwody głosowania
2018 2731 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 150/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2016 rok
2018 2732 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 152/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 2733 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXI/225/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Pański, gmina Glinojeck
2018 2734 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr L/251/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orońsko w 2018 r.”
2018 2735 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 4088/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2018 roku.
2018 2736 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIII.441.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.
2018 2737 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 315/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 2738 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2018
2018 2739 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr LIII.464.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 2740 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr LIII.465.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomników przyrody
2018 2741 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr LIII.468.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2018.
2018 2742 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr LIII.469.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia ul. Wolności w Parzniewie do kategorii dróg gminnych.
2018 2743 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr LIII.470.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej w Domaniewie do kategorii dróg gminnych.
2018 2744 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr LIII.477.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 2745 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 196/XXXII/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie
2018 2746 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 198/XXXII/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świercze
2018 2747 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 195/XXXII/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świercze
2018 2748 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 197/XXXXII/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świercze
2018 2749 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 2750 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXX.8.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Siemiątkowo w przedmiocie zmiany granic miejscowości.
2018 2751 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/2/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 2752 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2018 rok.
2018 2753 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miedzna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
2018 2754 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miedzna na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2755 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedzna w 2018 roku".
2018 2756 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie.
2018 2757 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV.205.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie
2018 2758 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV.206.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Słubice na okręgi wyborcze.
2018 2759 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV.207.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/99/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2018 2760 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.11.2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Wysokiej w 2018r
2018 2761 2018-03-19 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2536/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017 r.
2018 2762 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 2763 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/316/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym
2018 2764 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.16.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 2765 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/271/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża , branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego , określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 2766 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/272/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie : określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 2767 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/273/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Iłża dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 2768 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/274/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zasad korzystania z targowisk gminnych
2018 2769 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krasnosielc na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2770 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 199/XXXII/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 2771 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 201/XXXII/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świercze na okręgi wyborcze
2018 2772 2018-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr PS-SL.7113.1.2018.KL Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok, położonych na obszarze gminy lub jego części
2018 2773 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII.299.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy Kotuń.
2018 2774 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII.300.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kotuń na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2775 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII.301.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kotuń w 2018 roku.
2018 2776 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII.302.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kotuń.
2018 2777 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 556/XXXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2018 2778 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 563/XXXIX/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2018 2779 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 574/XL/ 2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych
2018 2780 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 576/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lesznowola na lata 2018-2022
2018 2781 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 577/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lesznowola
2018 2782 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 579/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu „Lesznowolska Karta Seniora”
2018 2783 2018-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2018 Starosty Węgrowskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobyt w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie w 2018 roku
2018 2784 2018-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2018 Starosty Węgrowskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku, ul. Zaciszna 8, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2018 roku
2018 2785 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kałuszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2786 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/260/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kałuszyn na stałe obwody głosowania.
2018 2787 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Klwów na stałe obwody głosowania
2018 2788 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/222/2018 rady Gminy Klwów z dnia 31.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Klwów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 2789 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów
2018 2790 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI.223.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Raciąż na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2791 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI.218.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Raciąż na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2792 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI.214.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych
2018 2793 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI.213.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
2018 2794 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 177.XXXV.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2018 2795 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 178.XXXV.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipowiec Kościelny
2018 2796 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 180.XXXV.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2018 2797 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Brochów zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów
2018 2798 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brochów Nr XVII/116/2016 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brochów
2018 2799 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie
2018 2800 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnosielc w roku 2018
2018 2801 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2018 r.
2018 2802 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2018 r.
2018 2803 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 44/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 2804 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 45/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 13 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 2805 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Maciejowice na stałe okręgi wyborcze
2018 2806 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Maciejowice na stałe obwody głosowania
2018 2807 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maciejowice na 2018 rok
2018 2808 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 390/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Milanówek
2018 2809 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 391/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Milanówka oraz nadania jej Statutu
2018 2810 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 3/XXXIX/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego działki nr ew. 122/5, 122/6, 122/8, 122/9, 122/10, 122/11, 122/12 oraz 122/13 w ich granicach ewidencyjnych w miejscowości Wiskitki.
2018 2811 2018-03-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 2/XXXIX/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 stycznia 2018 r. na 2018 rok.
2018 2812 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/188/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Joniec w 2018 roku
2018 2813 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/411/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/400/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Cegłów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 2814 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/412/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/395/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cegłów
2018 2815 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 309/2018 Zarządu Powiatu Sokołowa Podlaskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2018 2816 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 230/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dzierzażnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2817 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich przechowywanie na parkingu na terenie Powiatu Żyrardowskiego
2018 2818 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 1325/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r.
2018 2819 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/312/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej
2018 2820 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej
2018 2821 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/315/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki
2018 2822 2018-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2018 Starosty Mławskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ZDROWA JESIEŃ” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bogurzynie w 2018 roku
2018 2823 2018-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Lipskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
2018 2824 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 709/VII/42/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2825 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 710/VII/42/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022
2018 2826 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 712/VII/42/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem dotującym.
2018 2827 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 715/VII/42/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna
2018 2828 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 716/VII/42/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna
2018 2829 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/184/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 2830 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2018 Rady Powiatu Sokołowa Podlaskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2018 2831 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 312/2018 Zarządu Powiatu Sokołowa Podlaskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2018 2832 2018-03-20 Porozumienie Porozumienie nr ZS-II.3037.4.2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2018 2833 2018-03-20 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2017 położonych na obszarze Radomia
2018 2834 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/215/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brudzeń Duży za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2018 2835 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/216/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/245/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 25 marca 2010r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży
2018 2836 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/217/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Brudzeń Duży na okręgi wyborcze
2018 2837 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/218/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie : nadania nazwy ulicy w miejscowości Brudzeń Duży gmina Brudzeń Duży.
2018 2838 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/219/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brudzeń Duży w 2018 roku
2018 2839 2018-03-20 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-5/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 2840 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII.440.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału „Centrum” w Pruszkowie – Obszar I
2018 2841 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/311/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 2842 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/312/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kadzidło na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2843 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/325/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kadzidło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2844 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII.178.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Potworów na lata 2017 - 2020
2018 2845 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLI/271/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów
2018 2846 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2018 2847 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2018 2848 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/252/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2018 2849 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLI/259/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018
2018 2850 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 211/XXXIV/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsk.
2018 2851 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 212/XXXIV/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bielsk.
2018 2852 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie programu wspierania uzdolnionych uczniów
2018 2853 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych w Gminie Sienno
2018 2854 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie stałych obwodów głosowania w Gminie Sienno
2018 2855 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 287/XLIII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 271/XLII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 31 stycznia 2018 r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Bodzanów przez inne niż Gmina Bodzanów osoby prawne lub fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2856 2018-03-20 Aneks Aneks nr 2/Płock/2018 Starosty Płońskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. do Porozumienia Nr 11/2016 z  dnia 04.01.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2018 2857 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Izabelinie
2018 2858 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin
2018 2859 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Usług Wspólnych Izabelin
2018 2860 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Izabelin
2018 2861 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Izabelin jest organem rejestrującym
2018 2862 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr xxxii/166/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/56/2015 Rady Gminy Łaskarzew z  dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2018 2863 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr xxxii/167/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łaskarzew w 2018 roku.
2018 2864 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łaskarzew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2865 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łaskarzew na stałe obwody głosowania
2018 2866 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoczek
2018 2867 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew pomnikowych na terenie Gminy Stoczek
2018 2868 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoczek w  2018 roku
2018 2869 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stoczek na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2870 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stoczek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy
2018 2871 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/230/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych
2018 2872 2018-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2873 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 49/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 2874 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XL/470/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne – etap II
2018 2875 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XL/471/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej
2018 2876 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/282/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku
2018 2877 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przasnysz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2878 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przasnysz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2879 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 243/XXV/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2880 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 248/XXV/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 r. uchylająca Uchwałę Nr 225/XXIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych
2018 2881 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 249/XXV/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernice Borowe oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 2882 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 250/XXV/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czernice Borowe na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 2883 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 251/XXV/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkól, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czernice Borowe przez inne niż Gmina Czernice Borowe osoby prawne i fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 2884 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 252/XXV/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czernice Borowe na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2885 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 253/XXV/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czernice Borowe na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2886 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 256/XXV/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 2887 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/218/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia pomników przyrody
2018 2888 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/219/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sadowne z dnia 20 grudnia 2017 r.Nr XLII/207/2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadowne przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, zmienianej uchwałą Rady Gminy Sadowne z dnia 29 grudnia 2017 r. Nr XLIII/216/2017
2018 2889 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/220/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sadowne lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2018 2890 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIV /224/ 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018 rok.
2018 2891 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIII / 215 / 2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2017 rok.
2018 2892 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 25.LIII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2018 2893 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 27.LIII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Woli Duckiej
2018 2894 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 30.LIII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Wiązowna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, celem wyborów do Rady Gminy Wiązowna
2018 2895 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 31.LIII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Wiązowna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2896 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 38.LIII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna
2018 2897 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV.482.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brwinów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Brwinowie
2018 2898 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV.483.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brwinów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2899 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr FK.XXXVII.0007.336.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2018
2018 2900 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/44/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 2901 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/227/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.
2018 2902 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 288/XLIII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bodzanów na okręgi wyborcze
2018 2903 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIX/649/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 2904 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XLI/312/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2018 2905 2018-03-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XLII/321/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 r. Miasta Otwocka w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok.
2018 2906 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/294/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2018 2907 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/309/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2018 2908 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 października 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2018 2909 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2018 2910 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XL/211/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 2911 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XL/215/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Parysów publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2018 2912 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XL/216/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Parysów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2913 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr Xl/217/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2914 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/ 201 /2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Strachówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2915 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/ 200/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Strachówka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2916 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr 27.183.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grabów nad Pilicą na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 2917 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr 27.184.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2918 2018-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1.2018 Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Grabów nad Pilicą.
2018 2919 2018-03-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińskiego; Starosty Węgrowskiego z dnia 28 lutego 2018 r.
2018 2920 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXX.5.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo, gmina Siemiątkowo.
2018 2921 2018-03-22 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: 142009_2.0011 – Ilino, 142009_2.0014 – Kluczewo położonych w jednostce ewidencyjnej 142009_2 Płońsk-Gmina
2018 2922 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXV.362.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcza
2018 2923 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/305/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 2924 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr 290/XLIII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Białobrzegi (część wschodnia), gm. Bodzanów
2018 2925 2018-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 14 /2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w roku 2018
2018 2926 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XL/218/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parysów w 2018 r.
2018 2927 2018-03-23 Porozumienie Porozumienie nr 6 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radom w 2018 roku zadania Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2018 2928 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 411/LIII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 2929 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 412/LIII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2018”
2018 2930 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 413/LIII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 2931 2018-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2018 Starosty Przasnyskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej na zlecenie Powiatu Przasnyskiego
2018 2932 2018-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 496/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy w 2018 roku
2018 2933 2018-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 497/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2018 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz na zlecenie m.st. Warszawy
2018 2934 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr L/289/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2018 2935 2018-03-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Liw z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2018 2936 2018-03-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Liw z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu oświaty
2018 2937 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 27.175.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Grabów nad Pilicą
2018 2938 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 27.176.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których Gmina Grabów nad Pilicą jest organem prowadzącym
2018 2939 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 27.180.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grabów nad Pilicą na rok 2018
2018 2940 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 727/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 2941 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr LI/243/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2942 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr LI/244/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2943 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XLV/356/2018 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Błonie oraz dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 2944 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/373/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Błonie na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2945 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/374/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Błonie na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2946 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/376/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XLV/356/2018 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Błonie oraz dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 2947 2018-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2018 Starosty Grodziskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim i w Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku
2018 2948 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 381/LXXIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na okręgi wyborcze
2018 2949 2018-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.047.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 2950 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2951 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr L/432/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa pomnikowego dębu szypułkowego rosnącego na terenie Miasta Sulejówek – działka ew. nr 70 obręb 30.
2018 2952 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr L/435/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018.
2018 2953 2018-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2954 2018-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek”
2018 2955 2018-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 2956 2018-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2018 2957 2018-03-23 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 460/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 2958 2018-03-23 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Starosty Przysuskiego z dnia 21 marca 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
2018 2959 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Przysuskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 2960 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr L/462/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2018 2961 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr L/465/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2018 roku
2018 2962 2018-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Raszyn z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2017 roku, położonych na obszarze gminy Raszyn
2018 2963 2018-03-26 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.6.5.2018.13859.VIZM.RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 marca 2018 r.
2018 2964 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr LIV/277/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 2965 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr LIV/281/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie: okręgów wyborczych
2018 2966 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr LIV/282/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2018 roku
2018 2967 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr LIV/283/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXII/164/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin
2018 2968 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolanów.
2018 2969 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie
2018 2970 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolanów
2018 2971 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/217/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wolanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 2972 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Wolanów na stałe obwody głosowania
2018 2973 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolanów
2018 2974 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wolanów instrumentem płatniczym
2018 2975 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr VII/252/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2018-2027.
2018 2976 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/340/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018
2018 2977 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/347/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2018 2978 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/348/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2018 2979 2018-03-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Latowicz
2018 2980 2018-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Szelków z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szelków za 2017 rok.
2018 2981 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr LI/254/2018 Rady Gminy w Orońsku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku
2018 2982 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr LI/256/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian określenia zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orońsko
2018 2983 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr LI/257/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/156/09 z dnia 27 marca 2009 roku
2018 2984 2018-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 2985 2018-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 2986 2018-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 2987 2018-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie gminy na rok 2018
2018 2988 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVII//378/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbuczyn na 2018 rok
2018 2989 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr 181/XXXIX/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Iłów na okręgi wyborcze
2018 2990 2018-03-26 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 20 marca 2018 r.
2018 2991 2018-03-26 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 281/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2017 r.
2018 2992 2018-03-26 Informacja Informacja nr 1/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Miasta Płock.
2018 2993 2018-03-26 Porozumienie Porozumienie nr 02/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 14 lutego 2018 r. O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
2018 2994 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr 226/XXV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brwilno Dolne Gmina Nowy Duninów
2018 2995 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr 227/XXV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Duninów Gmina Nowy Duninów
2018 2996 2018-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 2925/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu
2018 2997 2018-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 2926/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2018 2998 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Borkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i  liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 2999 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej zasad korzystania z sal i świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia, stanowiących własność Gminy Borkowice.
2018 3000 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/463/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Nowy Dwór Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3001 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/464/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Nowy Dwór Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3002 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/447/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
2018 3003 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/448/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
2018 3004 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/449/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2018 3005 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/450/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki
2018 3006 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/452/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2018 3007 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/453/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/526/06 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23 października 2006r .
2018 3008 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/456/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Południowy-Wschód”
2018 3009 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/457/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Południowy-Zachód”
2018 3010 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/460/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski
2018 3011 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/463/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łomianki na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3012 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/464/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łomianki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3013 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/465/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawieokreślenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łomianki
2018 3014 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/467/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018
2018 3015 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/468/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/303/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 3016 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/474/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/307/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 3017 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr LII/533/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 3018 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr LII/535/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Ożarów Mazowiecki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3019 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr LII/536/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Ożarów Mazowiecki na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3020 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr LII/537/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 3021 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr LII/538/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Duchnicach
2018 3022 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr LII/539/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Pilaszkowie
2018 3023 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr LII/540/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Domaniewek, gmina Ożarów Mazowiecki – część II
2018 3024 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr LII/546/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2018 roku
2018 3025 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/379/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/375/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, ogródków jordanowskich, stref rekreacji, kompleksów boisk i skateparków zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice
2018 3026 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/381/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2018 3027 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/383/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2018 3028 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/384/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych.
2018 3029 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/18 Rady Gminy Nur z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
2018 3030 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/18 Rady Gminy Nur z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, spółkom wodnym działającym na terenie gminy Nur
2018 3031 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/18 Rady Gminy Nur z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nur na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3032 2018-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Chynów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
2018 3033 2018-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Chynów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego
2018 3034 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV.161.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pniewy na rok 2018”.
2018 3035 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV.163.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Pniewy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3036 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/4/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Garbatka - Letnisko
2018 3037 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/256/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Policzna instrumentem płatniczym
2018 3038 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/258/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
2018 3039 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2018
2018 3040 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2018 3041 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr 423/149/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2017
2018 3042 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX.303.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przytyk na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w kazdym okregu.
2018 3043 2018-03-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.30.2018.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2018 r. Rada Gminy Leoncin
2018 3044 2018-03-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Nasielsk
2018 3045 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1709/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady m.st. Warszawy
2018 3046 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1710/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2018 3047 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1711/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2018 3048 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1712/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2018 3049 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1713/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 3050 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1714/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
2018 3051 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1715/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
2018 3052 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1716/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2018 3053 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1717/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2018 3054 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1718/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2018 3055 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1719/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2018 3056 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1720/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2018 3057 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1721/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2018 3058 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1722/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2018 3059 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1723/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2018 3060 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1724/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2018 3061 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1725/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2018 3062 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1726/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018 3063 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1727/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2018 3064 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Winnica, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2018 3065 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy oraz oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie prowadzonych przez Gminę Winnica
2018 3066 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica
2018 3067 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. ww sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli, którym powierzono inne stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego oraz terapeuty pedagogicznego w placówkach oświatowych, których organem założycielskim jest Gmina Winnica
2018 3068 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2018
2018 3069 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Winnica
2018 3070 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3071 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Winnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3072 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Winnica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3073 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Chynów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 3074 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chynów w 2018 roku.
2018 3075 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Chynów, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru.
2018 3076 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Chynów.
2018 3077 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2018 3078 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2018 r.
2018 3079 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/171/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat
2018 3080 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2018 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/201/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebów realizowanych przez Gminę Opinogóra Górna
2018 3081 2018-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Garwolińskiego w roku 2018.
2018 3082 2018-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w  Ośrodku Pomocy Dziecku Zielone Izdebno w 2018 roku.
2018 3083 2018-03-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 26 marca 2018 r. o przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mała Wieś
2018 3084 2018-03-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 26 marca 2018 r. o przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rościszewo
2018 3085 2018-03-28 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-9/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Wołomińskiego
2018 3086 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych
2018 3087 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 3088 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/311/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok
2018 3089 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/312/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XLII/305/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia gminnego bonu żłobkowego
2018 3090 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/313/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”
2018 3091 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/314/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Ignacowie
2018 3092 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/315/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3093 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3094 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie:ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2018 3095 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018
2018 3096 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII.334.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie
2018 3097 2018-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr KS.7113.1.2018 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze miasta Garwolina za 2017 rok
2018 3098 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr 194/XXXIII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3099 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ceranów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numer ów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3100 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2018 3101 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ceranów w 2018 roku.
2018 3102 2018-03-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy w 2017 roku
2018 3103 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/284/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 3104 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/285/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 3105 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3106 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/307/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3107 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 3108 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2018 roku
2018 3109 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stupsk na lata 2017 - 2021
2018 3110 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3111 2018-03-28 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 marca 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Serock
2018 3112 2018-03-28 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim na 2018 r.
2018 3113 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVI /303/ 18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Olszewo-Borki przez osoby fizyczne lub osoby prawne, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania i wykorzystania dotacji.
2018 3114 2018-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego
2018 3115 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Baboszewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3116 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Baboszewo na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3117 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baboszewo w 2018 roku”
2018 3118 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/246/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baboszewo
2018 3119 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/245/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Baboszewo na lata 2015-2020
2018 3120 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/364/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok
2018 3121 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/367/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przasnysz w 2018 roku
2018 3122 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/368/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Przasnysz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3123 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/369/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Przasnysz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3124 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XVII/370/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu w roku szkolnym 2018/2019
2018 3125 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/371/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Miasta Przasnysz
2018 3126 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/372/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/362/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Przasnysz
2018 3127 2018-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
2018 3128 2018-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 3129 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obryte w 2018 roku”
2018 3130 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2018 roku, określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Obryte
2018 3131 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku wiejskiego i nagród
2018 3132 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Obryte na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3133 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Obryte na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3134 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/2011 Rady Gminy Naruszewo z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo
2018 3135 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Naruszewo
2018 3136 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Naruszewo w 2018 roku.
2018 3137 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Naruszewo
2018 3138 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Naruszewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3139 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LIII/312/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
2018 3140 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LIII/313/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktorym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.
2018 3141 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LIII/314/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zakrzew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3142 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LIV/400/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Żyrardów na okręgi wyborcze
2018 3143 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LIV/403/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia ulicy Konwaliowej
2018 3144 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LV/522/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ząbki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3145 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LIV/512/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Ząbki dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół
2018 3146 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LV/521/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ząbki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do rady Miasta Ząbki
2018 3147 2018-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu używania herbu Miasta Ząbki
2018 3148 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034
2018 3149 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLV/374/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 3150 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LXI/493/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/79/2003 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 października 2003 roku w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Gminy Miasta Płońsk - Osiedli
2018 3151 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LXI/494/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3152 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3153 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3154 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Andrzejewie prowadzonym przez Gminę Andrzejewo
2018 3155 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na 2018 rok.
2018 3156 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3157 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI.0007.264.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica
2018 3158 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI.0007.265.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXV.0007.255.2018 Rady Gminy w Siennicy z dn. 15.02.2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2018 roku"
2018 3159 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XL/201/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Różan na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3160 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XL/202/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia nazwy ulic w mieście Różan
2018 3161 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 43/IP/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 lutego 2018 r.
2018 3162 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 14.11.2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 listopada 2017 r.
2018 3163 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr 191/XXXII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 177/XXX/2017
2018 3164 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr 201/XXXIII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Staroźreby na okręgi wyborcze
2018 3165 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/18 Rady Gminy Dobre z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania .
2018 3166 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLV/437/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2018
2018 3167 2018-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3168 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/326/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
2018 3169 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna Lacka w 2018 roku
2018 3170 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/298/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 3171 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/18 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 3172 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII.338.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Prażmów publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 3173 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr 692/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grodzisk Mazowiecki na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3174 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI.14.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3175 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI.15.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3176 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LI/302/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Korytnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3177 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LI/303/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3178 2018-03-30 Wyrok Wyrok nr VII SA/Wa 2552/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 września 2017 r.
2018 3179 2018-03-30 Wyrok Wyrok nr VII SA/Wa 2642/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2017 r.
2018 3180 2018-03-30 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 535/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2017 r.
2018 3181 2018-03-30 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-6/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3182 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LVII/446/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pułtusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3183 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LVII/447/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Pułtusk
2018 3184 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LVII/448/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pułtusk”
2018 3185 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LVII/441/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2018 3186 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/17/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jedlińsk na okręgi wyborcze
2018 3187 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/18/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jedlińsk na obwody głosowania i ustalenia numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3188 2018-03-30 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.19.18.2017.2018.434.X.RWY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 marca 2018 r.
2018 3189 2018-03-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Grójeckiego
2018 3190 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Jednorożec przez inne niż Gmina Jednorożec osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3191 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jednorożec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3192 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/18 Rady Gminy Nur z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nur na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3193 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr 224/XXVIII/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czerwińsk nad Wisłą na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3194 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr 225/XXVIII/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czerwińsk nad Wisłą na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
2018 3195 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr 426/150/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 3196 2018-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2018 Starosty Gostynińskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Gostyniński w roku 2018.
2018 3197 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/289/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Szydłowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3198 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Szydłowiec na stałe obwody głosowania.
2018 3199 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia trybu, warunków i przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.
2018 3200 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szydłowiec oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 3201 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/296/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielanie dotacji ze środków budżetu Gminy Szydłowiec dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Szydłowiec, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji.
2018 3202 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/297/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2018 r.
2018 3203 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2018 3204 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIX.266.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2018rok.
2018 3205 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LII/410/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2018 3206 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LIII/412/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/410/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2018 3207 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LV/422/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2018 3208 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LVI/443/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2018 3209 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/451/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2018 3210 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LIX/459/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2018 3211 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LIX/461/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok
2018 3212 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LIX/464/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr LIX/459/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2018 3213 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/287/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2018r.
2018 3214 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radzanowo na okręgi wyborcze
2018 3215 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Radzanowo przez inne niż Gmina Radzanowo osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3216 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo
2018 3217 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane dzieciom do lat 5 przez Przedszkola prowadzone przez Gminę Radzanowo
2018 3218 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania