Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Luty 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1039 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr 257/XLI/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BODZANÓW NA ROK 2018
2018 1040 2018-02-01 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXVI.153.2017 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 29 grudnia 2017 r. Gminy Rzeczniów na rok 2018
2018 1041 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr 201/ LVI/2018 Rady Gminy Sanniki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach oraz ustalenia tekstu jednolitego statutu
2018 1042 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr 200/LVI/2018 Rady Gminy Sanniki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Mocarzewo oraz nadania statutu nowo utworzonemu Sołectwu Mocarzewo
2018 1043 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr 197/ LVI/2018 Rady Gminy Sanniki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sannikach oraz ustalenia tekstu jednolitego statutu
2018 1044 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr 194/LVI/2018 Rady Gminy Sanniki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki
2018 1045 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr 195/LVI/2018 Rady Gminy Sanniki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sannikach
2018 1046 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/411/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Miasto Sulejówek jest organem rejestrującym
2018 1047 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/415/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017.
2018 1048 2018-02-01 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XLVIII/417/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 1049 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 424/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock
2018 1050 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 425/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1051 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 426/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018r.
2018 1052 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 427/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wierzbica nazwy ul. Marsa
2018 1053 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 428/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Chmielna
2018 1054 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 436/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku
2018 1055 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 243/XXXIII/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa
2018 1056 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 247/XXXIII/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2018 1057 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 251/XXXIII/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Grudusk
2018 1058 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLII.185.2017 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy w Promnie
2018 1059 2018-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2017 Wójta Gminy Karniewo z dnia 31 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2017 r.
2018 1060 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 1061 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/188/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2018 1062 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Chrzanówek I
2018 1063 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Rąbież Władysławowo
2018 1064 2018-02-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie gminy oraz statutu osiedla Opinogóra Górna
2018 1065 2018-02-02 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Rzekuń z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rzekuń.
2018 1066 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/279/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom studiów pielęgniarskich i położniczych
2018 1067 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brochów przez osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1068 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/224/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół niebędących szkołami specjalnymi, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, a także dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1069 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLV/343/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 1070 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLV/345/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2018 1071 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLV/348/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Przasnysz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1072 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLV/349/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Przasnysz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1073 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XL/232/17 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2018 1074 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XL/233/17 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Węgrowa oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 1075 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stanisławów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 1076 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 1077 2018-02-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu nowodworskiego
2018 1078 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/59/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Natura" z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” Nr XIII/46/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwa „Natura” z dnia 20 grudnia 2016 r.
2018 1079 2018-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 282/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2018 1080 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 679/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2018 1081 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 239/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2018 1082 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2017
2018 1083 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 240/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2018 1084 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLI/226/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2018 1085 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2018 1086 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/211/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
2018 1087 2018-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2018 1088 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 511/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2018 1089 2018-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.202.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2018 1090 2018-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2018 1091 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017
2018 1092 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 r Nr XXII/144/116 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2018 1093 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 r Nr XXII/144/116 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2018 1094 2018-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.85.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2018 1095 2018-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.86.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2018 1096 2018-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.87.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku.
2018 1097 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 390/136/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2017 rok
2018 1098 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/249/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok
2018 1099 2018-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2017 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2018 1100 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 294/XL/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2018 1101 2018-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 121A/2017 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2018 1102 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 659/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2018 1103 2018-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 139/2017 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2018 1104 2018-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.203.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2018 1105 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 170/603/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2018 1106 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 672/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2018 1107 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 648/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2018 1108 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 249/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2018 1109 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/349/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017
2018 1110 2018-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 144/2017 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2018 1111 2018-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2017 Wójta Gminy Strachówka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2018 1112 2018-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 144/A Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2018 1113 2018-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 157/2017 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2018 1114 2018-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 173/2017 Wójta Gminy Sabnie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2018 1115 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.127.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 1116 2018-02-05 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Łojew, Ogrodniki, Zagrodniki gm. Łochów pow. węgrowski, woj. mazowieckie
2018 1117 2018-02-05 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Kolonia Złotki i Orzełek gm. Sadowne, pow. węgrowski, woj. mazowieckie
2018 1118 2018-02-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
2018 1119 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1120 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr 555/XL/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek.
2018 1121 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr 556/XL/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1122 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr 66/XXXVIII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z hali sportowej wraz z zespołem boisk przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiskitkach i Zespole Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach
2018 1123 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/239/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1124 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/240/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna
2018 1125 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/299/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1126 2018-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.017.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości czynszu za lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2018 1127 2018-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.018.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2018 1128 2018-02-05 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2552/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2017 r.
2018 1129 2018-02-05 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 280/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2017 r.
2018 1130 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/364/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom.
2018 1131 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/365/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 1132 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/366/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 1133 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/367/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 1134 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/368/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2018 1135 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr 234/XXXVII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku.
2018 1136 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr 235/XXXVII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu legionowskiego
2018 1137 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/342/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badów Górny - Obszar II.
2018 1138 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/287/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1139 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLV/296/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 1140 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/381/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2017 rok
2018 1141 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/384/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m.st. Warszawą
2018 1142 2018-02-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XLII/386/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 1143 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/387/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/207/2016 w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie” oraz nadania jej statutu
2018 1144 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/388/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wieliszew oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1145 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/389/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/165/2016 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Wieliszew
2018 1146 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/392/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Michałów-Reginów gmina Wieliszew
2018 1147 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/393/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Kałuszyn gmina Wieliszew
2018 1148 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/394/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew
2018 1149 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2018 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1150 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy instrumentem płatniczym.
2018 1151 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 r Nr XXII/144/116 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
2018 1152 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/217/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2018 1153 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/219/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Radziwiłłów.
2018 1154 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2018 1155 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/299/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1156 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/300/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki
2018 1157 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/363/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/347/2017 zdnia 11 grudnia 2017 w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie ,, Parkuj i Jedź'' w Gmionie Jaktorów.
2018 1158 2018-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-O.4131.3.2018.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. Rada Gminy Regimin
2018 1159 2018-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-P.4131.4.2018.PC Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. Rada Gminy Gozdowo
2018 1160 2018-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-O.4131.4.2018.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. Rada Miejska w Glinojecku
2018 1161 2018-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.4.2018.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. Rada Miejska w Halinowie
2018 1162 2018-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.12.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. Rada Gminy Zaręby Kościelne
2018 1163 2018-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.14.2018.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. Rada Gminy Teresin
2018 1164 2018-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.15.2018.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. Rada Miejska w Błoniu
2018 1165 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1166 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Opinogóra Górna
2018 1167 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej z dnia 31 maja 2017 r.
2018 1168 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr L/448/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie
2018 1169 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr L/449/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Karczew jest organem rejestrującym
2018 1170 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr L/456/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do wprowadzania danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 1171 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 1172 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Łąck lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osób uprawnionych do udzielania ulg
2018 1173 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL.376.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Halinów dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Halinów przez osoby fizyczne i inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1174 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL.378.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów.
2018 1175 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL.385.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok.
2018 1176 2018-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Mochowo z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2016 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2016
2018 1177 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/360/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2018 1178 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/361/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie innych niż celowe, zasiłków okresowych oraz celowych.
2018 1179 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/17 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/160/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania  dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach  prowadzonych przez gminę  regulującego  wysokość oraz szczegółowe  warunki  przyznawania  i wypłacania  dodatków  do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki  obliczania  i wypłacania  wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości  i zasad  przyznawania   dodatku mieszkaniowego
2018 1180 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/221/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2018 1181 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/246/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec nad Wisłą
2018 1182 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/256/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Solec nad Wisłą
2018 1183 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/258/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej prowadzonej na terenie Gminy Solec nad Wisłą oraz trybie przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1184 2018-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2018 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej "PANDA" w Kozienicach
2018 1185 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2018 1186 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr 231/XLIII/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Wyszogród
2018 1187 2018-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 6.2018 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za drugie półrocze 2017r., położonych na obszarze Gminy Jasieniec
2018 1188 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jakubów na lata 2018 - 2022 oraz zasad wynajmowania tych lokali
2018 1189 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia bużetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok
2018 1190 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/177/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Baranów na rok 2018
2018 1191 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LI.453.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Pruszkowie lub przez Gminę Brwinów
2018 1192 2018-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów
2018 1193 2018-02-06 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIX/206/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 1194 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/245/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1195 2018-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 1196 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/244/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 1197 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr 24.162.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXV/295/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Długosiodło oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1198 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIV – 507/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 1199 2018-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2018 1200 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr 24.163.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXV/296/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie gminy Długosiodło oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1201 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIV - 508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 1202 2018-02-06 Lista Lista nr Adm-0151-9/18 Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 31 stycznia 2018 r. BIEGŁYCH W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Radomiu na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz.1883)
2018 1203 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zwoleńskiego na rok 2018
2018 1204 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/310/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1205 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/311/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/303/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Wyszkowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wyszkowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 1206 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/313/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie uchwalonego Uchwałą Nr XVI/103/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 stycznia 2012 r.
2018 1207 2018-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2018 Burmistrza Zakroczymia z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 1208 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/333/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których gmina Zakroczym jest organem rejestrującym
2018 1209 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/335/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zakroczym
2018 1210 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/336/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zakroczym
2018 1211 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/337/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Zakroczym
2018 1212 2018-02-06 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 352/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2017 r.
2018 1213 2018-02-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wyszkowie za rok 2017.
2018 1214 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 1215 2018-02-06 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1028/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2017 r.
2018 1216 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr 363/LXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gostynin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 1217 2018-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-S.4131.1.2018.AC Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2018 r. Rada Gminy Sterdyń
2018 1218 2018-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.3.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2018 r. Rada Miejska w Halinowie
2018 1219 2018-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.7.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2018 r. Rada Gminy Prażmów
2018 1220 2018-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.10.2018.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2018 r. Rada Miejska w Halinowie
2018 1221 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/353/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru we wsi Pass – ul. Stefana Batorego Północ
2018 1222 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLV/355/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym
2018 1223 2018-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.135.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2018 1224 2018-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.146 .2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2026
2018 1225 2018-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.150.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2026
2018 1226 2018-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.2.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 1227 2018-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Mławskiego z dnia 2 lutego 2018 r. Sprawozdanie Starosty Mławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
2018 1228 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok
2018 1229 2018-02-07 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XLVI/288/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 grudnia 2017 r. Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2018
2018 1230 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr 286.XLVIII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1231 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na rok 2018.
2018 1232 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/306/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2018-2022
2018 1233 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr 4/2018 Starosty Sokołowskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu sokołowskiego w 2018 roku.
2018 1234 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/307/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlnia-Letnisko
2018 1235 2018-02-07 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 208/XXIV/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 1236 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2018 1237 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr 301/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2018 1238 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/308/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez Gminę Jedlnia-Letnisko.
2018 1239 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/174/17 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paprotnia na rok 2018.
2018 1240 2018-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2018 1241 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/245/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą.
2018 1242 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/257/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Solec nad Wisłą.
2018 1243 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody-drzewa z gatunku sosna wejmutka (Pinus strobus)
2018 1244 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - drzewa z gatunku lipa drobnolistna (Tilia Cordata)
2018 1245 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody- drzewa z gatunku grusza pospolita (Pyrus communis)
2018 1246 2018-02-07 Porozumienie Porozumienie nr 2/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2018 1247 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji
2018 1248 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2018
2018 1249 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr 352/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Celestynów
2018 1250 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów
2018 1251 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2018 1252 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr 348/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Celestynów na rok 2018.
2018 1253 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2018.
2018 1254 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/181/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r.
2018 1255 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/182/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Szelków.
2018 1256 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca.
2018 1257 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2018 1258 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy.
2018 1259 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 1260 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kołbiel i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia wraz z wartością punktową.
2018 1261 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr 259/XL/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gostynin na lata 2018-2022
2018 1262 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr 266/XL/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.
2018 1263 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr V/36/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1264 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 1265 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/311/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Skaryszew publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2018 1266 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/312/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 1267 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/185/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 1268 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: określania kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce
2018 1269 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki jednej godziny usług opiekuńczych
2018 1270 2018-02-07 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1141/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2017 r.
2018 1271 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII.125.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 15 grudnia 2017 r. Budżetowa Gminy Goszczyn na ROK 2018
2018 1272 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2018
2018 1273 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy
2018 1274 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/172/14 Rady Gminy Gzy z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018
2018 1275 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gzy oraz trybu i zakresu kontroli prowaidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 1276 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/120/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 26 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno
2018 1277 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno
2018 1278 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, terminu i sposobu rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania, terminu i sposobu wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sienno dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1279 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w  art.19 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2018 1280 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL.284.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kotuń.
2018 1281 2018-02-07 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1663/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 października 2017 r.
2018 1282 2018-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Ciechanowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2018 roku.
2018 1283 2018-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Ciechanowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2018 roku
2018 1284 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.9.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2018 r. Rada Gminy Prażmów
2018 1285 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLII/306/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2018 roku
2018 1286 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLII/309/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok
2018 1287 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 529/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 1288 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 535/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyznawania honorowych wyróżnień przez Burmistrza Radzymina i Radę Miejską w Radzyminie oraz zasad i trybu ich nadania
2018 1289 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 538/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018
2018 1290 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034
2018 1291 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwała budzetowa na 2018 r.
2018 1292 2018-02-08 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 130/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 września 2017 r.
2018 1293 2018-02-08 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 197/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 października 2017 r.
2018 1294 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/216/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Puszcza Mariańska na rok 2018.
2018 1295 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/389/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Tarczyn na rok 2018 Nr XLVIII/389/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 grudnia 2017 roku
2018 1296 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 251/XXXV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 1297 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 1298 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 1299 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na 2018 rok
2018 1300 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr I/1/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 15 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Chlewiska na rok 2018
2018 1301 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/315/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/309/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 1302 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII.310.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2018-2032
2018 1303 2018-02-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXVII.311.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 grudnia 2017 r.
2018 1304 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 311/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 1305 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/528/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2018 - 2022
2018 1306 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/530/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
2018 1307 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 2/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 1308 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/309/2108 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu budżetu Gminy Skaryszew na rok 2018
2018 1309 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/310/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2025
2018 1310 2018-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
2018 1311 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/252/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 1312 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/188/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium Wójta Gminy Korczew za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkujących na terenie gminy Korczew.
2018 1313 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 1314 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2018.
2018 1315 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1316 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 1317 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/161/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2018 rok.
2018 1318 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/164/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1319 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/166/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Trojanów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1320 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LVI/378/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2018 1321 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LVI/379/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Dębinka” w mieście Łochów
2018 1322 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LVI/387/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Łochów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1323 2018-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Siedleckiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia w 2018 roku średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, gm. Mokobody
2018 1324 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/244/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1325 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLII/377/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok
2018 1326 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Kobyłka na 2018 rok
2018 1327 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLII/380/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Bohaterów Ossowa w Kobyłce
2018 1328 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLII/381/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. ks. gen. S. Brzóski w Kobyłce
2018 1329 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLII/391/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kobyłce w sprawie zatwierdzenia regulaminu realizacji miejskich sieci wodociągowych na terenie m. Kobyłka przy finansowym zaangażowaniu mieszkańców zorganizowanych w Komitety Społeczne
2018 1330 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLII.182.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2018
2018 1331 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 25.166.2017 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 15 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa
2018 1332 2018-02-08 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na obszarze powiatów legionowskiego, łosickiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, siedleckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego oraz miasta stołecznego Warszawy
2018 1333 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 709/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2018.
2018 1334 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 727/XLI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 1335 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 725/XLI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.
2018 1336 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 728/XLI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 1337 2018-02-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
2018 1338 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr LIX/480/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 1339 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr LIX/481/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Płońsk na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 1340 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/194/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów
2018 1341 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Klwów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 1342 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Klwów.
2018 1343 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2018.
2018 1344 2018-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Szelków z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 1345 2018-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Szelków z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 1346 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/360/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2018 1347 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX /362/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018  Gminy Michałowice
2018 1348 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/363/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
2018 1349 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/373/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016.
2018 1350 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/375/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, ogródków jordanowskich, stref rekreacji, kompleksów boisk i skateparków zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice.
2018 1351 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr LIII/303/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Garwolina przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Garwolin, a także przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1352 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLII/397/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łajski gmina Wieliszew (w rejonie od kanału Bródnowskiego do południowej granicy działki o nr ewid. 381/1)
2018 1353 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/17 Rady Gminy Wilga z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Wilga przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
2018 1354 2018-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Węgrowskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka "Julin" w Kaliskach, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2018 roku
2018 1355 2018-02-09 Komunikat Komunikat nr 1.2018 Starosty Sierpeckiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2018 rok
2018 1356 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/248/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 1357 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/250/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2018 1358 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2018 1359 2018-02-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Starosty Sochaczewskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU STAROSTY SOCHACZEWSKIEGO ZA ROK 2017
2018 1360 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr 284/LII/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubowidz dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Lubowidz i ustalenia jego granic poprzez włączenie miejscowości Dziwy, Pątki, Galumin.
2018 1361 2018-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Gostynińskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017. Komisja jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty, została powołana Zarządzeniem Starosty Gostynińskiego na okres 3 lat od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2020 r.
2018 1362 2018-02-12 Porozumienie Porozumienie nr 4/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2018 1363 2018-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Gostynińskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie w roku 2018
2018 1364 2018-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płońskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2017 rok
2018 1365 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LVII/610/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Góra Kalwaria przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
2018 1366 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LVII/611/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/455/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Górze Kalwarii
2018 1367 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr 410/143/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 1368 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LVII/617/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicy we wsi Moczydłów, obręb PGR Moczydłów
2018 1369 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LVII/618/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
2018 1370 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LVII/619/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Górze Kalwarii przy ul. Skierniewickiej
2018 1371 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LVII/620/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy Góra Kalwaria, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego
2018 1372 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LVII/622/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 1373 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LVII/624/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Programu „Kalwaryjska Karta Seniora”
2018 1374 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LVII/631/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 1375 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LIII/237/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica.
2018 1376 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/451/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2018 1377 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.369.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Długa Kościelna część B, gmina Halinów
2018 1378 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/427/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I
2018 1379 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LIII/234/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 1380 2018-02-12 Porozumienie Porozumienie nr 30/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2018 1381 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.370.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Długa Szlachecka, gmina Halinów
2018 1382 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2018 1383 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LI/494/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2018 1384 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LIII/240/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz wskazanie organów i osób do tego uprawnionych.
2018 1385 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Troszyn na lata 2018-2022
2018 1386 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LII/498/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat
2018 1387 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.371.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Józefin, gmina Halinów
2018 1388 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLV/523/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie pozbawienia działek nr 1/47, 1/48 i 1/50 obręb 120 wchodzących w skład pasa drogowego ul. Targowej w Siedlcach kategorii drogi gminnej i wyłączenia ich z użytkowania
2018 1389 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/306/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Ostrołęckiego dla niepublicznych szkół i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1390 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LI/493/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Ząbki na lata 2018-2022
2018 1391 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLV/527/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2018 1392 2018-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1393 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLV/529/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
2018 1394 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/467/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych
2018 1395 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLV/526/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Siedlce.
2018 1396 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LIII/503/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty, podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Ząbki, za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 1397 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1398 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XIV/112/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 1399 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LIII/509/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Ząbki dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół
2018 1400 2018-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.8.2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2018 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2018 1401 2018-02-12 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu piaseczyńskiego
2018 1402 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr LI/411/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Tarczyn jest organem rejestrującym
2018 1403 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr LI/412/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Tarczyn przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 1404 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/151/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji usług opiekuńczych nad chorym w domu w gminie Chotcza oraz zasad odpłatności i zwolnień
2018 1405 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXX/152/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza .
2018 1406 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/412/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2018
2018 1407 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/414/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielonka
2018 1408 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII.428.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.
2018 1409 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII.433.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 1410 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII.434.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zgody na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, które stosują zasady naboru, odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz czasu bezpłatnego nauczania przewidziane dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków.
2018 1411 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII.435.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków.
2018 1412 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII.437.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie.
2018 1413 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII.438.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie.
2018 1414 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII.439.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Pruszkowie.
2018 1415 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/208/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck
2018 1416 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/209/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2018 rok
2018 1417 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/213/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2018 1418 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/216/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Glinojeck oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 1419 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 2018
2018 1420 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLI/378/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2017 rok
2018 1421 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr 14/IV/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok
2018 1422 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr LI/264/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 1423 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/144/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2017
2018 1424 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr 275.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2018 1425 2018-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017
2018 1426 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr LVII/258/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018r.
2018 1427 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr 401/141/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 1428 2018-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.88.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2018 1429 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr 302/XLI/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2018 1430 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1431 2018-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.89.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2018 1432 2018-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.90.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2018 1433 2018-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 1434 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr 270.XLV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2018 1435 2018-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 56a/2017 Wójta Gminy Strachówka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2018 1436 2018-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 56b/2017 Wójta Gminy Strachówka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2018 1437 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2018 1438 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr 10/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 1439 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/507/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
2018 1440 2018-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 1441 2018-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 56c/2017 Wójta Gminy Strachówka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2018 1442 2018-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Strachówka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2018 1443 2018-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2017 Wójta Gminy Strachówka z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2018 1444 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2018 1445 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2018 1446 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2018 1447 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2018 1448 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2018 1449 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr 15/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 1450 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr 16/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 1451 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr LIII/422/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018
2018 1452 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/372/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2018 1453 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.366.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mińsku Mazowieckim
2018 1454 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/183/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018-2024
2018 1455 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/184/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2018
2018 1456 2018-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Mławskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka nr 1, Domu Dziecka nr 2, Domu Dziecka nr 3 i Domu Dziecka nr 4 w Kowalewie w 2018 roku.
2018 1457 2018-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 481/18 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2018
2018 1458 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LIII/304/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Garwolinie pomiędzy ul. Stacyjną, ul. Stachowskiego i ul. Cmentarną
2018 1459 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/333/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Miński osoby prawne lub fizyczne i niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1460 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/334/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2018 1461 2018-02-14 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 191/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2017 r.
2018 1462 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LII/223/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1463 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LIII/225/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/223/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1464 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 352/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2018
2018 1465 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLV/264/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową dzieci w wieku do lat 6 w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża
2018 1466 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.201.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2018 1467 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na terenie Gminy Bielany
2018 1468 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/207/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na terenie Gminy Bielany
2018 1469 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny w wysokości wyższej niż określona w art. 19 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o dofinasowaniu zadań oświatowych
2018 1470 2018-02-14 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.36.5.2017.2018.543.XI.ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lutego 2018 r.
2018 1471 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/184/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Rusinów przez inne niż Gmina Rusinów osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
2018 1472 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/186/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/24/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Rusinów.
2018 1473 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/187/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia komunalnego do korzystania.
2018 1474 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LV/421/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka
2018 1475 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LIX/452/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania statutu Ośrodka Kultury i Sportu
2018 1476 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LIX/455/2017 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Miasta Otwocka, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego
2018 1477 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LX/471/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/304/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 – 2021
2018 1478 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LX/473/2018 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych zarejestrowanych na terenie Miasta Otwocka
2018 1479 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LX/475/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Kultury i Sportu w Otwocku
2018 1480 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LX/479/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/98/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
2018 1481 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/261/18 Rady Gminy Somianka z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 1482 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/262/18 Rady Gminy Somianka z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i fizyczne
2018 1483 2018-02-14 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.1.2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego,
2018 1484 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 663/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1485 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 664/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 1486 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 670/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przdszkolnego i szkół, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1487 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 671/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2018-2022
2018 1488 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 672/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Grodzisk Mazowiecki
2018 1489 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 675/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnego transportu publicznego na dodatkowych liniach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki
2018 1490 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 676/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2018 1491 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 677/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 76/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabywania, zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikaty
2018 1492 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 366/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 1493 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 368/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Józefów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegających na wymianie źródła ciepła
2018 1494 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 369/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Miasto Józefów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 1495 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 370/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie
2018 1496 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 377/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 1497 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gzy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 1498 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LVII/488/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 1499 2018-02-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2018 1500 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieck na 2018 rok
2018 1501 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 1502 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bądkowo Kościelne gmina Brudzeń Duży
2018 1503 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 201/XXXVI/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rościszewo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2018 1504 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/222/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 14 grudnia 2017 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR EW. 4/4, 4/5, 4/6, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16,4/17 W ICH GRANICACH EWIDENCYJNYCH ORAZ CZĘŚĆ DZIAŁKI NR EW. 4/7 W MIEJSCOWOŚCI ZBOISKA
2018 1505 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr X/63/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1506 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI.217.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego MALUCH PLUS w Odrzywole oraz nadania statutu Klubu
2018 1507 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI.218.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole
2018 1508 2018-02-14 Wyrok Wyrok nr V SA/Wa 1711/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2017 r.
2018 1509 2018-02-14 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1955/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2017 r.
2018 1510 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie określenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego.
2018 1511 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/281/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń
2018 1512 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/289/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/103/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zwoleń.
2018 1513 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/319/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1514 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/321/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 1515 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/323/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
2018 1516 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024
2018 1517 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX/220/18 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących w Gminie Gniewoszów.
2018 1518 2018-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Legionowowskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie w 2018 r.
2018 1519 2018-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Legionowowskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi - Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie, ul. Piusa XI 69 na rok 2018.
2018 1520 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom publicznym na terenie miejscowości Regimin
2018 1521 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 rok
2018 1522 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 rok
2018 1523 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/253/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r. z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego
2018 1524 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 1525 2018-02-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z dnia 18 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego w 2017 roku
2018 1526 2018-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 1527 2018-02-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.16.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2018 r. Rada Miejska w Piasecznie
2018 1528 2018-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa mazowieckiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa oraz dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w 2017 r.”
2018 1529 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr 2/XXXII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2018 1530 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr 3/XXXII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2018 1531 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr 4/XXXII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 1532 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr 184/2017 Zarządu Powiatu Sokołowa Podlaskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2018 1533 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr 290/2017 Zarządu Powiatu Sokołowa Podlaskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2018 1534 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr 292/2017 Zarządu Powiatu Sokołowa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2018 1535 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr NrXXXII/188/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2018 1536 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2018 1537 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2018 - 2022
2018 1538 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domanice dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1539 2018-02-15 Porozumienie Porozumienie nr 1/ŚGL/2018 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Andrzejewo, Małkinia Górna, Szulborze Wielkie i Zaręby Kościelne.
2018 1540 2018-02-15 Porozumienie Porozumienie nr 2/ŚGL/2018 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Małkinia Górna.
2018 1541 2018-02-15 Porozumienie Porozumienie nr 3/ŚGL/2018 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Brok, Ostrów Mazowiecka, Małkinia Górna, Wąsewo, Stary Lubotyń i Zaręby Kościelne oraz miasta Ostrów Mazowiecka i Brok.
2018 1542 2018-02-15 Porozumienie Porozumienie nr 4/ŚGL/2018 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Boguty Pianki i Nur.
2018 1543 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
2018 1544 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLII/299/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 1545 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLII/301/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 1546 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLII/302/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/212/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , a także trybu ich pobierania.
2018 1547 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLII/303/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy Kadzidło
2018 1548 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLII/304/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/187/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle zmienionej Uchwałą Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2016r.
2018 1549 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLII/307/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Kadzidło dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania
2018 1550 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLII/308/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło
2018 1551 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/306/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grójec
2018 1552 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/307/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2018 roku
2018 1553 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/309/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1554 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/220/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sarnakach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1555 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLII.436.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2018 1556 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/309/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2018 rok
2018 1557 2018-02-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXV/237/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 1558 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLV/258/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2018
2018 1559 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/262/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo
2018 1560 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/263/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 1561 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/374/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów
2018 1562 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Ciechanów
2018 1563 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Ciechanów przez inne niż gmina Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1564 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2018 1565 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2018 1566 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie "Budżetu Gminy Jednorożec na rok 2017"
2018 1567 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2018 1568 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Miedzna z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2017 rok.
2018 1569 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 174/2017 Wójta Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2018 1570 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr LII/266/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 1571 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.130.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2017 r.
2018 1572 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/278/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 1573 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr LVII/490/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035
2018 1574 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr 182/2017 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok
2018 1575 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 1576 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr LVII/491/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 1577 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.210.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2018 1578 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr LI/482/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2018 1579 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr LI/481/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026
2018 1580 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 1581 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr LI/480/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2018
2018 1582 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr LIII/501/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 1583 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr LI/483/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2026
2018 1584 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/172/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2018 1585 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr LIII/502/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026
2018 1586 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2018 1587 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.03.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku
2018 1588 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr 245/XXVII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2018 rok
2018 1589 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 1590 2018-02-15 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.3.2018 Starosty Nowodworskiego
2018 1591 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr LI/214/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
2018 1592 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 439/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2018 1593 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr 392/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2018 1594 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr 395/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok
2018 1595 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2018 1596 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr 401/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok
2018 1597 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 209/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017r.
2018 1598 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.10.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 1599 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.149.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2018 1600 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 225/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2018 1601 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 236/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budzecie Miasta Zielonka na 2017r.
2018 1602 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 245/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2017 r.
2018 1603 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr 172/604/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2018 1604 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 433/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2018 1605 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/258/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 1606 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2017.
2018 1607 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV.226.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 rok.
2018 1608 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/341/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2018 1609 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 1610 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 436/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2018 1611 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.06.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 1612 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr 542/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 1613 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maciejowice na 2018 rok.
2018 1614 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr 9/III/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok
2018 1615 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.212.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2018 1616 2018-02-16 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.1.5.2018.247.XIIzm.aRy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lutego 2018 r.
2018 1617 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 1279/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 1618 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 1280/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 1619 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 1281/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 1620 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 1277/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 1621 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 1278/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r.
2018 1622 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 532/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 1623 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2017 rok.
2018 1624 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 689/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2018 1625 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2017 Wójta Gminy Strachówka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2018 1626 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 405/142/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 1627 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.04.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku
2018 1628 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.05.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 1629 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 174/616/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 1630 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/396/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2018 1631 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/386/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2018 1632 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/375/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2018 1633 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/358/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2018 1634 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLV/343/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2018 1635 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/340/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2018 1636 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLII/336/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017
2018 1637 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 516/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2018 1638 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2018 1639 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 1640 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 1641 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 129/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 1642 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 1643 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 135/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 1644 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.11.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 1645 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2017 r.
2018 1646 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 175/XXIX/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 127/XXI/2016
2018 1647 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXX/155/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2018 1648 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2018 1649 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2018 1650 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/174/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2018 1651 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2018 1652 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 1653 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 1654 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2017 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2017
2018 1655 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2017 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2017.
2018 1656 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 301/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 1657 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 157/XXIII/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2017
2018 1658 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.07.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku
2018 1659 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.08.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku
2018 1660 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.09.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 1661 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.10.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 roku.
2018 1662 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 201/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 1663 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Poświętne z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 1664 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Poświętne z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 1665 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 209.XL.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2017
2018 1666 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 1667 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 1668 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/357/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016.
2018 1669 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.20.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 1670 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2018 r.
2018 1671 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 304/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 1672 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 204/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 1673 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 202/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 1674 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LII/220/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.
2018 1675 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.13.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 1676 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 766/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 1677 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 770/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 1678 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 17/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 1679 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 18/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 1680 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Ostrołęce
2018 1681 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce
2018 1682 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/296/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Korytnica dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 1683 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLII/302/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1684 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLII/304/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Nowych Osinach i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych Gminy Mińsk Mazowiecki
2018 1685 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLII/305/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia gminnego bonu żłobkowego
2018 1686 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LIV/423/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pułtusk
2018 1687 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LIV/424/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Pułtusk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1688 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LIV/425/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk
2018 1689 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LIV/426/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1690 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LIV/429/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk
2018 1691 2018-02-16 Sprawozdanie Sprawozdanie .. z dnia 31 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku
2018 1692 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rzewnie
2018 1693 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 1694 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/182/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów.
2018 1695 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/183/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów.
2018 1696 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/184/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/178/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baranów i zagospodarowania tych odpadów.
2018 1697 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1698 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2018 1699 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/165/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2018 1700 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/305/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/217/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łosice
2018 1701 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/309/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 1702 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/312/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łosicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1703 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/80/16 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2018 1704 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/352/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mszczonów, przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
2018 1705 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLV/281/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Warka
2018 1706 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLV/284/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1707 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLV/286/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1708 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLV/288/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1709 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LI/461/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I-ej publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Karczew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 1710 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.24.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 1711 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu targowiska miejskiego w Lipsku"
2018 1712 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/326/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z rynku w Lipsku
2018 1713 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/328/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1714 2018-02-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 12 lutego 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok, położonych na obszarze Gminy Grójec
2018 1715 2018-02-16 Porozumienie Porozumienie nr 29/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2018 1716 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/281/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
2018 1717 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/282/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 110/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu
2018 1718 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/284/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/VIII/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie sposobu poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 1719 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/285/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szydłowiec na lata 2018-2022.
2018 1720 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/286/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2018 1721 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2018 1722 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/288/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r.
2018 1723 2018-02-16 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-5/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Pruszkowskiego
2018 1724 2018-02-16 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-6/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
2018 1725 2018-02-16 Aneks Aneks nr 1 POROZUMIENIA MIEDZYGMINNEGO Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 5 września 2017 r.
2018 1726 2018-02-16 Aneks Aneks nr 3 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 2 stycznia 2018 r. do Porozumienia z dnia 11.12.2014 roku.
2018 1727 2018-02-16 Aneks Aneks nr 2/2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 6 lutego 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2007 roku w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, zawarty pomiędzy:
2018 1728 2018-02-16 Aneks Aneks nr 2/2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 6 lutego 2018 r. do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 roku w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego, zawarty pomiędzy:
2018 1729 2018-02-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 31 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2. Halina Ulińska - Wicestarosta, przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Gostynińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.Tomasz Matuszewski - Starosta Gostyniński 2.Jan Kazimierz Krzewicki – Wicestarosta, zwanym dalej „Przyjmującym”.
2018 1730 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII-1/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 1731 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII-2/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 1732 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII-19/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 1733 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 304/XLI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1734 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 308/XLI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso
2018 1735 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/464/2018 Rady Miasta Mława z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 1736 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/465/2018 Rady Miasta Mława z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i fizyczne
2018 1737 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/466/2018 Rady Miasta Mława z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława
2018 1738 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/469/2018 Rady Miasta Mława z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic
2018 1739 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/2017 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 1740 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok
2018 1741 2018-02-16 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siedleckiego i sokołowskiego
2018 1742 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr KE.XXXVII.0007.340.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2018 1743 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr OS.XXXVII.0007.339.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Dębe Wielkie przez inne niż Gmina Dębe Wielkie osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 1744 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jastrząb dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1745 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradcy zawodowego
2018 1746 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jastrząb
2018 1747 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jastrząb
2018 1748 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jastrząb
2018 1749 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie założenia Przedszkola w Jastrzębiu
2018 1750 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/273/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Jastrząb.
2018 1751 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonna Lacka przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 1752 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jabłonna Lacka na lata 2018-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Jabłonna Lacka
2018 1753 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Wolanów oraz zasad ich używania
2018 1754 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.280.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia ,, Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przytyk na lata 2018-2022"
2018 1755 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.281.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wynajmownia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2018 1756 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XLII/179/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sabnie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1757 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.282.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
2018 1758 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.283.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie : zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 1759 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/296/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 października 2016 r. w sprawie określenia Statutu sołectw na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2018 1760 2018-02-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2017 roku
2018 1761 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2018
2018 1762 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 8 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w 2018 roku
2018 1763 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2017 rok
2018 1764 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/453/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 2 „W Stumilowym Lesie” poprzez likwidację Punktu Przedszkolnego przy Przedszkolu nr 2 w Raszynie
2018 1765 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/454/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn
2018 1766 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 72/VII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby inne niż Gmina Słupno
2018 1767 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/455/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raszyn przez inne niż Gmina Raszyn osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1768 2018-02-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXI / 247 /17 z dnia 29 grudnia 2017 roku Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2017 r. Gminy Gozdowo
2018 1769 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Makowskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim
2018 1770 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 604/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 1771 2018-02-20 Aneks Aneks nr 2/Ciechanów/2018 Starosty Płońskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. do Porozumienia Nr 12/2016 z  dnia 10.02.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2018 1772 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 605/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2017 rok
2018 1773 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr LII/387/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących pas drogowy dróg niezakwalifikowanych do żadnej z kategorii dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Żyrardowa
2018 1774 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 1775 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr LII/386/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1776 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 73/VII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno
2018 1777 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie mieszkaniowego zasobu gminy Radzanów oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzanów na lata 2018-2022.
2018 1778 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 75/VIII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 6 lutego 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie inkaso
2018 1779 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na rok 2018
2018 1780 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr I/4/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych.
2018 1781 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2018 Burmistrza Zakroczymia z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 1782 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLV/322/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 1783 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2018 1784 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLV/319/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2018 1785 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLV/318/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 1786 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLV/324/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca statut gminy Zakroczym
2018 1787 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/18 Starosty Mińskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w  Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2018 1788 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/18 Starosty Mińskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w  Domu Dziecka w Falbogach
2018 1789 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 275/XLIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 1790 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 277/XLIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2018 rok
2018 1791 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 280/XLIV/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna na lata 2018 – 2020
2018 1792 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 284/XLIV/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1793 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą.
2018 1794 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr LIII/226/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Starej Kornicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1795 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 285/XLIV/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminów płatności dla inkasentów
2018 1796 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 182/XXXI/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 127/XXI/2016
2018 1797 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLI/272/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody
2018 1798 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/370/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbuczyn.
2018 1799 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 374/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa obejmującego jezioro Łacha oraz teren przyległy, położony na zachód i południe od niego – etap B.
2018 1800 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 185/XXXII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 116/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2018 1801 2018-02-20 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Powiatu Łosickiego z dnia 12 lutego 2018 r.
2018 1802 2018-02-20 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Powiatu Łosickiego z dnia 12 lutego 2018 r.
2018 1803 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 187/XXXII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Staroźreby oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 1804 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLII/180/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
2018 1805 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLII/181/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 1806 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/392/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.
2018 1807 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 1808 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górzno w 2018 roku.
2018 1809 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLII/309/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Kadzidło Programu „Rodzina Trzy Plus”
2018 1810 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zbuczyn oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 1811 2018-02-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie dodatkowego odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu legionowskiego
2018 1812 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/202/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 1813 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX /147 /2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie : Wieloletniej Progonozy Finansowej Gminy na lata 2018-2022
2018 1814 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX /148 /2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Chotcza na rok 2018
2018 1815 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX /149 /2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2017
2018 1816 2018-02-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego"
2018 1817 2018-02-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oswiaty polegających na przeproadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego"
2018 1818 2018-02-21 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 19 lutego 2018 r.
2018 1819 2018-02-21 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 19 lutego 2018 r.
2018 1820 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/245/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Orońsko jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2018 1821 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1822 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych, mieszczących się w zakresie zadań własnych gminy.
2018 1823 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Regimin w 2018 r.
2018 1824 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr LI/460/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2018 1825 2018-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 12 lutego 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Piaseczyńskim w 2017 roku
2018 1826 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIII.183.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
2018 1827 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIII.184.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Rybno, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie.
2018 1828 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.219.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania niektórych innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy
2018 1829 2018-02-21 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-7/18 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Piaseczyńskiego
2018 1830 2018-02-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Grójeckiego
2018 1831 2018-02-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Grójeckiego
2018 1832 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2017 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazanów na lata 2018-2025
2018 1833 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr I/3/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Radzanów, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2018 1834 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/320/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029
2018 1835 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/325/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2018 rok
2018 1836 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/326/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Harcerska-Łaźnia"
2018 1837 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/328/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa
2018 1838 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/329/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy „Park im. Marii Stypułkowskiej-Chojeckiej „Kamy” parkowi miejskiemu w Piastowie
2018 1839 2018-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1840 2018-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 490/18 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w regionalnym domu pomocy społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego
2018 1841 2018-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Przasnyskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2018 roku
2018 1842 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.358.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018
2018 1843 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.361.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat
2018 1844 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.363.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 1845 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.364.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2018 1846 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.365.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2018 rok
2018 1847 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.369.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2018 1848 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.370.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 1849 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr 288/LIII/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lisiny, gmina Lubowidz.
2018 1850 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr 294/LIII/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 284/LII/2018 Rady Gminy Lubowidz z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubowidz dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Lubowidz i ustalenia jego granic poprzez włączenie miejscowości Dziwy, Pątki, Galumin.
2018 1851 2018-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Otwockiego z dnia 31 grudnia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2018 1852 2018-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Starosty Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Przasnyskiego w 2017 roku
2018 1853 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 1854 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLV/294/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1855 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr VII.31.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Przytyk, będącego własnością Gminy Przytyk
2018 1856 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XII.74.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.128.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk.
2018 1857 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XVI.102.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.92.2015 Rady Gminy w Przytyku z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej
2018 1858 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII.113.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i lesnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów platnosci dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2018 1859 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/423/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/33/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2018 1860 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/424/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/34/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1861 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/425/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelków-Kolonia.
2018 1862 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/426/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Opole.
2018 1863 2018-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2018 r.
2018 1864 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr 332/XLIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2016r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chorzele.
2018 1865 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr 334/XLIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 1866 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr 335/XLIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 1867 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr 336/XLIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Żłobka Miejskiego w Chorzelach nadanego uchwałą Nr 318/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 1868 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr 337/XLIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Klubu Dziecięcego w Chorzelach nadanego uchwałą Nr 319/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 1869 2018-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 031.115.2017 Burmistrza Radzymina; Starosty Wołomińskiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2018 1870 2018-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr WZK.5510.1.2018 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 22 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
2018 1871 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr LIV/305/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/212/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Nr XXXIII/216/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku
2018 1872 2018-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Wójta Gminy Jastrząb; Wójta Gminy Orońsko z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad współdziałania stron w wykonaniu zadania publicznego dotyczącego organizacji wspólnych przewozów uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Jastrząb i Gminy Orońsko do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Śmiłowie (Gmina Jastrząb).
2018 1873 2018-02-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.17.2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lutego 2018 r. Rada m.st. Warszawy
2018 1874 2018-02-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.18.2018.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2018 r. Rada Miejska w Mszczonowie
2018 1875 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr 394/LI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których gmina Miasto Sierpc jest organem rejestrującym.
2018 1876 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr 395/LI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 1877 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr 396/LI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 1878 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr 397/LI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 1879 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2018
2018 1880 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/18 Rady Gminy Nur z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
2018 1881 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/18 Rady Gminy Nur z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania spółce wodnej działającej na terenie gminy Nur
2018 1882 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/18 Rady Gminy Nur z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2018 1883 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/18 Rady Gminy Nur z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nur na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1884 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLI/214/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego na rok 2018
2018 1885 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLI/215/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2018 r. stawek za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2018 1886 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr SR.XXXII.0007.300.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ul. XXX-lecia PRL na ul. XXX-lecia, w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie.
2018 1887 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/421/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Sulejówek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1888 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kadź
2018 1889 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI.329.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie
2018 1890 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie dopuszcenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Ojrzeń instrumentem płatniczym.
2018 1891 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przyjęia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ojrzeń w 2018 r.
2018 1892 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 1893 2018-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Starosty Lipskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie - Socjalizacyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Siennie z mieszkaniem usamodzielnienia w Lipie Miklas.
2018 1894 2018-02-22 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 131/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2017 r.
2018 1895 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK na rok 2018
2018 1896 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2018 1897 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2018 1898 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr 310/XLII/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 1899 2018-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 381/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2018 1900 2018-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 1901 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/287/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Zwoleń trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 1902 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/324/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Przasnyskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1903 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr LI/407/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/401/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Kotorydz
2018 1904 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLV/310/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2017
2018 1905 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr LI/414/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/379/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarczyn
2018 1906 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/317/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018.
2018 1907 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/314/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu przasnyskiego na rok 2018.
2018 1908 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLV/311/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania, w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2018 1909 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/318/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego.
2018 1910 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/322/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018.
2018 1911 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/320/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Przasnyskiego instrumentem płatniczym.
2018 1912 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/319/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/174/09 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26  lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim i odrębnego dodatku dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wsi oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i wypłacania, wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przasnyski
2018 1913 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.0007.254.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siennica oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1914 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.0007.255.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2018 roku"
2018 1915 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.0007.262.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2018 1916 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr 241/XXXII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Gminę Mała Wieś
2018 1917 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr 242/XXXII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś
2018 1918 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIII.278.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kowala dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1919 2018-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.27.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 1920 2018-02-22 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 16 stycznia 2018 r.
2018 1921 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/487/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wyszków.
2018 1922 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/491/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/266/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie oraz nadania statutu.
2018 1923 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/494/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. uchylająca uchwałę Nr XLII/403/17 z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2018 1924 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/495/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/404/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków.
2018 1925 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/496/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/405/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2018 1926 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/497/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę NR XLVI/474/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2018 1927 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/498/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/475/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 1928 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/499/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. uchylająca uchwałę nr XLVII/481/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 1929 2018-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w  Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie, ul. Jagiellońska 71
2018 1930 2018-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Płońskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie dla osób przewlekle somatycznie chorych w 2018r.
2018 1931 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XL/292/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓJEC NA ROK 2018
2018 1932 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Jakubów
2018 1933 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/503/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2018 rok.
2018 1934 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/504/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedli utworzonych na terenie miasta Wyszków na temat zmian w statutach Osiedli oraz zmiany nazwy Osiedla nr 7.
2018 1935 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018
2018 1936 2018-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Otwockiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego w 2018 r.
2018 1937 2018-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2018 Starosty Otwockiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego w 2018 r.
2018 1938 2018-02-23 Porozumienie Porozumienie nr 3/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2018 1939 2018-02-23 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 262/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2017 r.
2018 1940 2018-02-23 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 222/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2017 r.
2018 1941 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok
2018 1942 2018-02-23 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 220/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2017 r.
2018 1943 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LIV/446/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Marki
2018 1944 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LIV/448/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki.
2018 1945 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LV/465/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
2018 1946 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LVI/475/2018 Rady Miasta Marki z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki
2018 1947 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LVII/487/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Miasto Marki przez inne niż Gmina Miasto Marki osoby prawne i osoby fizyczne, a także w sprawie ustalenia trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 1948 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1617/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 1949 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1618/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2018 1950 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1619/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2018 1951 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1620/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2018 1952 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1621/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2018 1953 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1622/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 1954 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 234/XLV/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2018 roku
2018 1955 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 233/XLV/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Szczytnie
2018 1956 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XL.496.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.328.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.
2018 1957 2018-02-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Powiatu Łosickiego z dnia 23 lutego 2018 r.
2018 1958 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XL.497.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI.207.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 2016r., w sprawie ustalenia regulaminu określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady, kryteria i tryb przydzielania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2018 1959 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 16.2018 Wójta Gminy Stromiec z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2017, położonych na obszarze Gminy Stromiec.
2018 1960 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XL.498.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn
2018 1961 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XL.499.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1962 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XL.501.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 1963 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1623/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2018 1964 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1624/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2018 1965 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1625/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018 1966 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1626/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018 1967 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1627/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2018 1968 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1631/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy
2018 1969 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/VII/2018 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2017, położonych na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna
2018 1970 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1632/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów
2018 1971 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.30.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
2018 1972 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/263/18 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia i podziału gminy Dobre na obwody głosowania, ustalenia ich numerów ,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych .
2018 1973 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1633/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 1974 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/260/18 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania .
2018 1975 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/259/18 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dobre na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1976 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/266/18 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre .
2018 1977 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/257/18 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/15 Rady Gminy Dobre z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobre na lata 2015-2020 .
2018 1978 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/265/18 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/134/09 Rady Gminy w Dobrem z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli .
2018 1979 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/267/18 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dobre .
2018 1980 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr VII/270/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Magnuszew
2018 1981 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1635/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 1982 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr VII/271/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa i logopedy zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Magnuszew.
2018 1983 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1636/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1984 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr VII/272/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2018 1985 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1639/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy
2018 1986 2018-02-23 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.2.2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
2018 1987 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 22.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Duchnów aktywizacja gospodarcza"
2018 1988 2018-02-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Wójta Gminy Jastrząb; Wójta Gminy Orońsko z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad współdziałania stron w wykonaniu zadania publicznego dotyczącego organizacji wspólnych przewozów uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Jastrząb i Gminy Orońsko do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Śmiłowie (Gmina Jastrząb).
2018 1989 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1640/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m.st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej
2018 1990 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 6.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych i przedszkoli oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2018 1991 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1641/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 6 w Warszawie, ul. Tarchomińska 4 w Przedszkole Specjalne nr 438 w Warszawie, ul. Tarchomińska 4 i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Warszawie, ul. Tarchomińska 4
2018 1992 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 7.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 1993 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1642/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42
2018 1994 2018-02-23 Komunikat Komunikat nr 2.2018 Starosty Sierpeckiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2018r.
2018 1995 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach
2018 1996 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 271/XLII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Bodzanów przez inne niż Gmina Bodzanów osoby prawne lub fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1997 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Borkowice przez inne niż Gmina Borkowice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
2018 1998 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Stoczek z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach, Gmina Stoczek, Powiat Węgrowski w 2018 roku
2018 1999 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 312/XXXII/2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznawanej przez Powiat Płocki niepublicznym szkołom i niepublicznym placówkom funkcjonującym na terenie powiatu.
2018 2000 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/2018 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionych, w tym osobom bezdomnym.
2018 2001 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 272/XLII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy oraz treści Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczaniai wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 2002 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1644/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 439 w Warszawie, ul. W. Sławka 2a
2018 2003 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2018 Starosty Nowodworskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2018.
2018 2004 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1646/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 437 w Warszawie, Trakt Lubelski 89
2018 2005 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 274/XLII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Bodzanów
2018 2006 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1647/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 233 „Zielony Domek” w Warszawie, ul. R. Pazińskiego 11A
2018 2007 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1652/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 2008 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 273/XLII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez gminę Bodzanów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 2009 2018-02-23 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2018 r. do umowy z 12 stycznia 2016 r. z Województwem Mazowieckim w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację wspierania rozwoju sektora rybackiego.
2018 2010 2018-02-23 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2018 r. do porozumienia z 26 października 2015 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na realizację zadań zgłoszonych do finansowania w ramach Pomcy Technicznej.
2018 2011 2018-02-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.19.2018.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2018 r. Rada Miejska w Piasecznie
2018 2012 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2018
2018 2013 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Białobrzeskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
2018 2014 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr 1286/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław III – część I
2018 2015 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągach dróg powiatowych Nr 3651W i 3648W w miejscowości Olszyc Włościański – dotacja dla Powiatu Siedleckiego”
2018 2016 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr 8.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 2017 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Domanice
2018 2018 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 2019 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok
2018 2020 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII.243.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2018 2021 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 roku
2018 2022 2018-02-26 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.2.5.2018.248.XIzm.aRy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lutego 2018 r.
2018 2023 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2018 2024 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 253/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2018 2025 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2018 2026 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2018 2027 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 257/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2018 2028 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/155/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2018 2029 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 264/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2018 2030 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr 563/XLI/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za każde z kryteriów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów.
2018 2031 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew na 2018 rok
2018 2032 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok
2018 2033 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2018 rok
2018 2034 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 269/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2018 2035 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr 548/2018 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 2036 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/150/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2018
2018 2037 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Liw na lata 2018-2023
2018 2038 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Liw służebnością przesyłu.
2018 2039 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr 564/XLI/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 158/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2018 2040 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.45.2018 Starosty Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2018
2018 2041 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.46.2018 Starosty Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na rok 2018
2018 2042 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr 217.XLI.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Płoniawy-Bramura na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2043 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr 566/XLI/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 4/I/99 z dnia 28.01.1999 roku w sprawie utworzenia osiedli na terenie miasta Ciechanowa oraz zarządzenia wyborów do organów osiedli.
2018 2044 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr 221.XLI.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 97.XVIII.2016r. Rady Gminy Płoniawy-Bramura w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura.
2018 2045 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr 412/144/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 2046 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 2047 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2017 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokołów Podlaski na rok 2018
2018 2048 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Baboszewo instrumentem płatniczym.
2018 2049 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Baboszewo
2018 2050 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/185/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sypniewo na lata 2018-2025
2018 2051 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 2052 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2018 Starosty Pruszkowskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańcaw domach pomocy społecznej w powiecie pruszkowskim
2018 2053 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 3 Starosty Pruszkowskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na zlecenie Powiatu Pruszkowskiego w 2018 roku
2018 2054 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr 178/627/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.
2018 2055 2018-02-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.”
2018 2072 2018-02-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 26 lutego 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzbno przeprowadzonych w dniu 25 lutego 2018 r.
2018 2071 2018-02-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 26 lutego 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zawidz przeprowadzonych w dniu 25 lutego 2018 r.
2018 2070 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLII/208/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 18 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2018
2018 2069 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 203/LVII/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Sannikach oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2018 2068 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLI/241/218 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2067 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLI/240/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Węgrowa
2018 2066 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 25.177.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXI/150/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 2065 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 25.172.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVI/206/17 Rady Gminy Osieck z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2064 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 25.171.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVI/209/17 Rady Gminy Osieck z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 2063 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 25.170.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XXX/246/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Stanisławów na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stanisławów
2018 2062 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 25.169.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXX/251/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 i zwolnień w tym podatku
2018 2061 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 25.168.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IX.367.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2059 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 4.67.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXI.195.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie reasumpcji uchwały Nr XIX.183.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Brwinów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystywania
2018 2060 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2018 2058 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie inkasa zobowiązań pieniężnych
2018 2057 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr LVIII/261/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.
2018 2056 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI.326.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola – etap I
2018 2073 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 205/XXXIII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie : zmiany Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na 2018 rok
2018 2074 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 206/XXXIII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych ochotniczej straży pożarnej.
2018 2075 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 208/XXXIII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/XIX/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 2016 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto
2018 2076 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/397/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie
2018 2077 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/398/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Cegłów
2018 2078 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2018 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2018 roku.
2018 2079 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr LIII/225/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Stara Kornica
2018 2080 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.31.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035
2018 2081 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.34.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035
2018 2082 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/227/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2018 2083 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/228/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Zabrodzie przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 2084 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/232/ 2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok.
2018 2085 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/353/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 419/2, 918/13, 918/14, 918/15, 918/17, 918/18 w ich granicach ewidencyjnych.
2018 2086 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/189/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sypniewo na lata 2018-2023”
2018 2087 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
2018 2088 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/351/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 stycznia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
2018 2089 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 134/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2016 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce
2018 2090 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 2091 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr LV/437/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk
2018 2092 2018-02-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu nowodworskiego
2018 2093 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 1328/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno
2018 2094 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 1327/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno
2018 2095 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 1323/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy Żurawinowa ulicy położonej we wsi Wola Gołkowska w gminie Piaseczno
2018 2096 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 1322/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy SZKOLNA ulicy położonej we wsi Złotokłos w gminie Piaseczno
2018 2097 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 1320/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 2098 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 1316/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 2099 2018-02-28 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.37.7.2017.2018.554.XV.ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lutego 2018 r.
2018 2100 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 1315/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 2101 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 1314/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.
2018 2102 2018-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w "Domu nad Stawami" Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach
2018 2103 2018-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w "Domu pod Kasztanami" Domu Dziecka w Siedlcach
2018 2104 2018-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
2018 2105 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie nr ZU-Z/2018 Wójta Gminy Zabrodzie; Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 grudnia 2017 r.
2018 2106 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie nr ZU-B/2018 Wójta Gminy Brańszczyk; Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 grudnia 2017 r.
2018 2107 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie nr ZU-D/2018 Wójta Gminy Długosiodło; Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 grudnia 2017 r.
2018 2108 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie nr ZU-R/2018 Wójta Gminy Rząśnik; Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 2109 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania oraz zasady zwrotu
2018 2110 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXX/175/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2017 r.
2018 2111 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2017 r.
2018 2112 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 228/XXV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochód budżetu Gminy Nowy Duninów instrumentem płatniczym.
2018 2113 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2017 r.
2018 2114 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2018 r.
2018 2115 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr LIII/273/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 2116 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr LIII/276/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/207/2017 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 2117 2018-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 2118 2018-02-28 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Siedleckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 2119 2018-02-28 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad i warunków ich używania
2018 2120 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego
2018 2121 2018-02-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Siedleckiego z dnia 28 lutego 2018 r.
2018 2122 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/362/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/330/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym funkcjonującym na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz wysokości opłaty za wyżywienie
2018 2123 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/363/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie
2018 2124 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/364/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2018 2125 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/365/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin
2018 2126 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/366/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2018 2127 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/368/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 2128 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochód budżetu Miasta i Gminy Drobin instrumentem płatniczym
2018 2129 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/400/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Cegłów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 2130 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr LX/483/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Płońsk
2018 2131 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr LX/484/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk
2018 2132 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 238/XXXVIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 225/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018
2018 2133 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 240/XXXVIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad otrzymywania dotacji przez szkolne schroniska młodzieżowe, prowadzone na terenie Powiatu Legionowskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Legionowski.
2018 2134 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 241/XXXVIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom lub placówkom oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 2135 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 243/XXXVIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
2018 2136 2018-02-28 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.32.9.2017.2018.424.ZMXIII.RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lutego 2018 r.