Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Sierpień 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 6438 2017-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Leszno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok
2017 6439 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr 250/XXXV/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018r.
2017 6440 2017-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.205.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2017 r. Rada Miejska w Żurominie
2017 6441 2017-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.23.2017.BM Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2017 r. Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą
2017 6442 2017-08-01 Oświadczenie Oświadczenie Wojewody Mazowieckiego O WYPOWIEDZENIU POROZUMIENIA w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2017 6443 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-352/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego
2017 6444 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-353/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz nadania Statutu Szpitalowi
2017 6445 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/99/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 6446 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr 194/XXVII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi
2017 6447 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zwoleńskiego na rok 2017
2017 6448 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr 106/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 6449 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXV/294/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014­2018
2017 6450 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXV/295/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej i podwórkowej.
2017 6451 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXV/296/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
2017 6452 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXV /309/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Granicy, w Gminie Michałowice
2017 6453 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr 242/XXXVIII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2021
2017 6454 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr 253/XXXVIII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie Miasta Podkowa Leśna
2017 6455 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Wierzbica.
2017 6456 2017-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 38.2017 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za pierwsze półrocze 2017r., położonych na obszarze Gminy Jasieniec.
2017 6457 2017-08-01 Wyrok Wyrok nr I SA/Wa 332/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2017 r.
2017 6458 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr 1123/260/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.26) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 6459 2017-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radziejowice, informacji o stanie mienia Gminy Radziejowice oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 r.
2017 6460 2017-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.69.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024
2017 6461 2017-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.197.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2017 r. Rada Miejska w Żurominie
2017 6462 2017-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.201.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2017 r. Rada Miejska w Żurominie
2017 6463 2017-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.206.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2017 r. Rada Miejska w Żurominie
2017 6464 2017-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.207.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2017 r. Rada Miejska w Żurominie
2017 6465 2017-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.208.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2017 r. Rada Miejska w Żurominie
2017 6466 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLII/386/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018
2017 6467 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLII/382/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024
2017 6468 2017-08-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 6469 2017-08-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 6470 2017-08-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2017 6471 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/397/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024
2017 6472 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/406/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe
2017 6473 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/408/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018
2017 6474 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/439/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2017 6475 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XVI/159/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck na 2017 rok.
2017 6476 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XVI/166/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/159/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck na 2017 rok.
2017 6477 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XVII/172/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Glinojeck na lata: 2017 — 2021.
2017 6478 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr 30/XXXIII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Wiskitki
2017 6479 2017-08-02 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Powiat Siedlecki
2017 6480 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLI/331/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2017 6481 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XL/347/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części Sulejówka po południowej stronie torów kolejowych - część I (przedszkole miejskie)
2017 6482 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XL/351/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek.
2017 6483 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXII.305.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat części wydatków budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018
2017 6484 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXII.308.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 lipca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat
2017 6485 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXII.309.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Zygmunta Berlinga na ulicę Urocza w Mińsku Mazowieckim
2017 6486 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko
2017 6487 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiśniew Nr XX/124/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wiśniew
2017 6488 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/247/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Garwolińska Karta Weterana
2017 6489 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/257/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty
2017 6490 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/258/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pojemniki na odpady komunalne dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą a w części niezamieszkałą, a powstają odpady komunalne
2017 6491 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/241/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Janiszew, Gmina Zakrzew.
2017 6492 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/242/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLI/233/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Janiszew, Gmina Zakrzew.
2017 6493 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/47/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie gminy Parysów do kategorii dróg gminnych
2017 6494 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVI/289/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
2017 6495 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXII/175/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/137/05 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2005r w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie
2017 6496 2017-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.199.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. Rada Miejska w Wyszkowie
2017 6497 2017-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 6498 2017-08-03 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu sokołowskiego
2017 6499 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr 74/XV/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2017 6500 2017-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 6501 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr 198/XXXII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
2017 6502 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr 199/XXXII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego dla osób ubiegających się o ich wydanie
2017 6503 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/17 Rady Gminy Dobre z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dobre Nr XXV/207/17 z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
2017 6504 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/327/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/186/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”
2017 6505 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/328/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży szkół Gminy Cegłów
2017 6506 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/330/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Cegłów Nr XVI/120/15 z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 6507 2017-08-04 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-9/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
2017 6508 2017-08-04 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-10/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
2017 6509 2017-08-04 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-11/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
2017 6510 2017-08-04 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-15/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 6511 2017-08-04 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-16/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 6512 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/144/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2017 6513 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Domu Pomocy Społecznej w Sadowej
2017 6514 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/330/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Przypki dla obszaru ograniczonego ulicami: Mazurową, Nadarzyńską, Tarczyńską, Prostą oraz Polną
2017 6515 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXII/187/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieżuniu
2017 6516 2017-08-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu siedleckiego
2017 6517 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/18/2015 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 6518 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr 447/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 6519 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr 448/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 6520 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr 449/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 6521 2017-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Krasne z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasne za 2016 rok
2017 6522 2017-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 157.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rząśnik za 2016 rok
2017 6523 2017-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 20.2017 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia za 2016 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.
2017 6524 2017-08-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 10/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu łosickiego
2017 6525 2017-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 434 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" z siedzibą w Płocku
2017 6526 2017-08-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Góra Kalwaria częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców we wsi Krępa gmina Prażmów
2017 6527 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Karniewo z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2016 r.
2017 6528 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok
2017 6529 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.1.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6530 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.5.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6531 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.7.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6532 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.11.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6533 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.17.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6534 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.18.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6535 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.19.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6536 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.20.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6537 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.21.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6538 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.23.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6539 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.26.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6540 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.27.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6541 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.29.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6542 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.33.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6543 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.39.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6544 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.44.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6545 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.45.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6546 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.46.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6547 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.48.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6548 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.49.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6549 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.50.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6550 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.53.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6551 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.58.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6552 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.61.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6553 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.62.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr UG.0050.61.2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6554 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.63.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6555 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.65.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6556 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.67.2016 Wójta Gminy Troszyn z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6557 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2017 6558 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Zakroczymiu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu
2017 6559 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/32/2015 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu
2017 6560 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr 265/XXXVI/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Szpitalowi Zachodniemu im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
2017 6561 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/429/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022
2017 6562 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/331/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków – etap I
2017 6563 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXX/352/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/198/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki
2017 6564 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXX/353/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/172/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki
2017 6565 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXX/354/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 6566 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVI.201.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Głowaczów przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 6567 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVI.203.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głowaczowie
2017 6568 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 6569 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego fragment obrębu Teresin Gaj w zakresie działek nr ewid. 95/9, 95/10, 95/11, 96, 233/3, 233/5, 233/6 oraz część działki nr ewid. 95/5
2017 6570 2017-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.109.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki w roku 2017.
2017 6571 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLII/39/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Nieporęt publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2017 6572 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
2017 6573 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIV.385.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Żółwin.
2017 6574 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIV.386.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brwinów.
2017 6575 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLII/227/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej ceny biletów komunikacji lokalnej
2017 6576 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 11.77.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXIX/220/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grójec
2017 6577 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 11.78.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXIV/180/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
2017 6578 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 11.79.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXI/108/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
2017 6579 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 11.80.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 925/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
2017 6580 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 528/VII/34/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022
2017 6581 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 534/VII/34/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Granicznej w Konstancinie-Jeziornie
2017 6582 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 547/VII/34/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 6583 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 35/XXXIV/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego fragmenty miejscowości Wiskitki i Cyganka.
2017 6584 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 36/XXXIV/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego fragment miejscowości Wiskitki.
2017 6585 2017-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.212.2017.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2017 r. Rada Gminy Baranów
2017 6586 2017-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.224.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. Rada Miejska w Pruszkowie
2017 6587 2017-08-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”
2017 6588 2017-08-08 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 11/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego
2017 6589 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 308/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
2017 6590 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 309/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
2017 6591 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII.349.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Ołówkowa
2017 6592 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Karniewo oraz ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.
2017 6593 2017-08-08 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Mławskiego
2017 6594 2017-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 207/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 200/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wiśniew za 2016 rok
2017 6595 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 6596 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół
2017 6597 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mieszki-Atle
2017 6598 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLII/387/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach
2017 6599 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/405/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 6600 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 407 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Ząbki
2017 6601 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLV/413/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach i Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Ząbkach
2017 6602 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLV/414/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach i Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach
2017 6603 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLV/420/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2017 6604 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLV/435/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki
2017 6605 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Kozienicach
2017 6606 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/277/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Kozienicach
2017 6607 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/278/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Kozienicach
2017 6608 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Rzewnie
2017 6609 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania doadtku za wysługe lat. motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastepstw, dodatku mieszkaniowego jak również wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rzewnie
2017 6610 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Rzewniu
2017 6611 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalnościi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rzewnie
2017 6612 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Andrzejewo
2017 6613 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Andrzejewo
2017 6614 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu otrzymywanego przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej
2017 6615 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVII.323.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
2017 6616 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVII.324.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Klembów
2017 6617 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVII.330.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ujednolicenia nazw ulic w miejscowości Ostrówek gmina Klembów
2017 6618 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Somianka instrumentem płatniczym
2017 6619 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom podległym
2017 6620 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic i placu w miejscowości Baranowo.
2017 6621 2017-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2016 r.
2017 6622 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr L/219/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos”.
2017 6623 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr L/221/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kampinos.
2017 6624 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr L/222/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Podkampinos.
2017 6625 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr L/223/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pasikonie.
2017 6626 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr L/226/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Kampinos instrumentem płatniczym.
2017 6627 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 452/XXXII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 6628 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 458/XXXII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 6629 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 459/XXXII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 6630 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 462/XXXII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 229/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Lesznowola.
2017 6631 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 474/XXXIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy drogi „Gminnej Rady Narodowej” w Lesznowoli
2017 6632 2017-08-09 Aneks Aneks nr 3 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2017 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Marszałek Województwa Mazowieckiego
2017 6633 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/394/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2017 6634 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/395/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028
2017 6635 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski
2017 6636 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 6637 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 6638 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski
2017 6639 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 6640 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 6641 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXI/189/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 6642 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII.137.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2016
2017 6643 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2017 6644 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 357/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2017 6645 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/260/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2016
2017 6646 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 166/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 6647 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/176/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
2017 6648 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 6649 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 345/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 6650 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 827/XXX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 6651 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 828/XXX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 6652 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 829/XXX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 6653 2017-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.5.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 6654 2017-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 6655 2017-08-09 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 24 lipca 2017 r. do Porozumienia nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 marca 2017r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w 2017 r.
2017 6656 2017-08-09 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 lipca 2017 r.
2017 6657 2017-08-09 Informacja Informacja nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 lipca 2017 r.
2017 6658 2017-08-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zakroczymiu
2017 6659 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XLI/329/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Tarczyn
2017 6660 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/154/17 Rady Gminy Paprotnia z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Paprotnia
2017 6661 2017-08-09 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 3329/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2017 r.
2017 6662 2017-08-09 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 285/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 r.
2017 6663 2017-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.220.2017.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. Rada Miejska w Piasecznie
2017 6664 2017-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.222.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. Rada Miejska w Halinowie
2017 6665 2017-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.223.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. Rada Miejska w Halinowie
2017 6666 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XLI/393/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla terenu położonego pomiędzy ulicami 11 Listopada i Generała Józefa Sowińskiego oraz dla wybranych działek położonych przy ulicach: Stefana Okrzei, 3 Maja, Dolnej i Kazimierza Skarżyńskiego - etap I.
2017 6667 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr 261/XLII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 154/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 6668 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr 262/XLII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Chorzele
2017 6669 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr 263/XLII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 255/XL/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Chorzele
2017 6670 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr 264/XLII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 256/XL/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Chorzelach
2017 6671 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/166/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/35/03 Rady Powiatu Łosickiego z dnia dnia 20 marca 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie z drogi oraz parkowanie pojazdów na koszt właściciela
2017 6672 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr 309/LXIII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2017 - 2023
2017 6673 2017-08-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości
2017 6674 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XLV/412/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024
2017 6675 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XLV/415/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2017 6676 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XLV/421/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
2017 6677 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu z siedzibą w Łaskarzewie
2017 6678 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
2017 6679 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 6680 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni
2017 6681 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 6682 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 19 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sterdyń
2017 6683 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 6684 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXI.168.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Potworów.
2017 6685 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXI.169.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr IV.18.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 19 marca 2015roku w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin, a także nauczycieli - psychologów, pedagogów i logopedów.
2017 6686 2017-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Gminy Różan z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016
2017 6687 2017-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.62.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
2017 6688 2017-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z  wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2016 rok.
2017 6689 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr 298/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z  wykonania budżetu powiatu nowodworskiego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego za 2016r.
2017 6690 2017-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 7.2017 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury.
2017 6691 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/257/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zmiany siedziby Samorządowego Przedszkola im.s.Gabrieli Sporniak w Skaryszewie.
2017 6692 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/258/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej im.Orląt Lwowskich w Skaryszewie.
2017 6693 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr VIN.259.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2017
2017 6694 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XLI/182/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 6695 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr 193.XXXI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 6696 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 6697 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/214/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 6698 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/189/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 6699 2017-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 6700 2017-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 6701 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie "Budżetu Gminy Jednorożec na rok 2017"
2017 6702 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/2/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 6703 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017 rok
2017 6704 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr 267/17 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 6705 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/286/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017
2017 6706 2017-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.01.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku.
2017 6707 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XX/171/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok
2017 6708 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/178/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017
2017 6709 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/197/2016 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2017
2017 6710 2017-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 6711 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr 190/XXVII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
2017 6712 2017-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 482 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Milanówka
2017 6713 2017-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 483 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kołbiel
2017 6714 2017-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Stupsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok
2017 6715 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV.307.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Długa Kościelna – część A, gmina Halinów
2017 6716 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV.308.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grabina – część B, gmina Halinów
2017 6717 2017-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 26.2017 Wójta Gminy Rybno z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok.
2017 6718 2017-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Chotcza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
2017 6719 2017-08-16 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVII/217/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2017 6720 2017-08-16 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVII/219/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka
2017 6721 2017-08-16 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVII/220/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Somiance
2017 6722 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr 286/104/2017 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.
2017 6723 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
2017 6724 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI.95.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 6725 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIII.102.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Goszczyn przez inne niż Gmina Goszczyn osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 6726 2017-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok.
2017 6727 2017-08-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.225.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2017 r. Rada Miasta Zielonka
2017 6728 2017-08-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.226.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2017 r. Rada Miasta Zielonka
2017 6729 2017-08-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.227.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2017 r. Rada Miasta Zielonka
2017 6730 2017-08-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.230.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2017 r. Rada Gminy Nowy Duninów
2017 6731 2017-08-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.228.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2017 6732 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XLII/364/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat i obniżek tych opłat dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych których organem prowadzącym jest Miasto Sulejówek
2017 6733 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/150/2017 Rady Gminy Joniec z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2017 6734 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/356/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
2017 6735 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXX-182/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016
2017 6736 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
2017 6737 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok
2017 6738 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2017 6739 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2017 6740 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 6741 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/344/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 6742 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XL/179/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 16 stycznia 2017 r. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 6743 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr 298/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku
2017 6744 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXX/175/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
2017 6745 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr 264/100/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2017 rok
2017 6746 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok
2017 6747 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Kołbiel
2017 6748 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/341/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.
2017 6749 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr 166/XXV/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 160/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 6750 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr 413/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6751 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016
2017 6752 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/321/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.
2017 6753 2017-08-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Mławskiego
2017 6754 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2017 6755 2017-08-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2016 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2017 6756 2017-08-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2017 6757 2017-08-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.75.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2017 6758 2017-08-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.02.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 6759 2017-08-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.03.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 6760 2017-08-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2017 6761 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2017 6762 2017-08-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 187/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2017 6763 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2017 6764 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2017 6765 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr 183.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok
2017 6766 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr 206/XXVII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok
2017 6767 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/85/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Gminy Sobienie-Jeziory Nr XIX/80/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
2017 6768 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2017.
2017 6769 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2017 6770 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 6771 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2017
2017 6772 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr 825/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
2017 6773 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr 826/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 6774 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016
2017 6775 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr 144/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017 6776 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/323/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2016 rok
2017 6777 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/327/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego
2017 6778 2017-08-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorzadowych instytucji kultury za 2016 rok
2017 6779 2017-08-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2017 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Chorzele za 2016 rok.
2017 6780 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr 1047/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu terenami kolei Warszawa – Radom, od północy północną linią rozgraniczającą drogi KUL, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa północną linią rozgraniczającą Al. Kalin – część I
2017 6781 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Parysowie nr VIII/44/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Parysów
2017 6782 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV.359.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Żbików – Bąki w Pruszkowie – Korczaka
2017 6783 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXII-1/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017
2017 6784 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6785 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016
2017 6786 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr 187/XXXII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok
2017 6787 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XV/88/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2016
2017 6788 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XVI/91/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2016
2017 6789 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2016
2017 6790 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XIX/97/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2016
2017 6791 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2016 Wójta Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2017 6792 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2016 Wójta Gminy Strachówka z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2017 6793 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2016 Wójta Gminy Strachówka z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2017 6794 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.211.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2017 6795 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.215.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2017 6796 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XL/292/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
2017 6797 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/114/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2017 6798 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2016 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2016 r.
2017 6799 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVI.346.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 6800 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 6801 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr 14/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 6802 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr 15/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017 6803 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXII/151/17 Rady Gminy Nur z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok
2017 6804 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/265/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2017
2017 6805 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Izabelin i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2017 6806 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Izabelin instrumentem płatniczym
2017 6807 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 231/2017 Wójta Gminy Izabelin z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za pierwsze półrocze 2017 r.
2017 6808 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/403/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2017 6809 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/404/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków.
2017 6810 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/405/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 6811 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/408/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/266/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie oraz nadania statutu.
2017 6812 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/409/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Leszczydół-Nowiny.
2017 6813 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/410/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/244/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wyszków.
2017 6814 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/411/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic położonych w miejscowości Wyszków.
2017 6815 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/414/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę NR XXXVI/365/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszków.
2017 6816 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/415/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/314/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Wyszków przez inne niż Gmina Wyszków osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2017 6817 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 6818 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komulanymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 6819 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr 229/XXXVII/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzanowie
2017 6820 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłża
2017 6821 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Jastrzębia.
2017 6822 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/4/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 6823 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.04.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 6824 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr 121/459/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 6825 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 6826 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr 220/XXVIII/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 6827 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr 279/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6828 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 6829 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 6830 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII.240.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2017 6831 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.260.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.
2017 6832 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok
2017 6833 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.12.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 6834 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/317/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6835 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXV.336.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r.
2017 6836 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 393/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 6837 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 414/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 6838 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 450/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmniejszeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 6839 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.11.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 6840 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2017 rok
2017 6841 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 6842 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 144/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 6843 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.144.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 6844 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 6845 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 6846 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 6847 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 6848 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 6849 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXV/302/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 6850 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego pn. „Nowy Punkt Przedszkolny Kubuś” przy Szkole Podstawowej w Niedzborzu
2017 6851 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych form wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 6852 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/189/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „9 Maja” na ulicę „3 Maja” w Strzegowie
2017 6853 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stosowania stawek czynszu za dzierżawione nieruchomości stanowiąca własność Gminy Strzegowo, bądź będące w samoistnym posiadaniu
2017 6854 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXV.153.2017 Rady Gminy w Promnie z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2017 6855 2017-08-21 Porozumienie Porozumienie nr D.1.2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji przez Gminę Zbuczyn zadania Powiatu Siedleckiego polegającego na realizacji inwestycji pn. „Projekt i budowa chodnika ul. Klonowa w Zbuczynie
2017 6856 2017-08-21 Porozumienie Porozumienie nr w sprawie rozwiązania Porozumienia Nr 7.2013 z dni Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 16 sierpnia 2017 r.
2017 6857 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/273/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 19 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sońsk na lata 2014 – 2020
2017 6858 2017-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 6859 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.249.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017
2017 6860 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr V/20/115/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok
2017 6861 2017-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 6862 2017-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 6863 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 6864 2017-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 6865 2017-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 6866 2017-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 198/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 6867 2017-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 6868 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017 rok
2017 6869 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/364/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 6870 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 6871 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr 243/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 6872 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr 370/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017
2017 6873 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XL/248/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko
2017 6874 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/190/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Żymierskiego” na ulicę „Generała „Kruka” Kruszewskiego” w Strzegowie
2017 6875 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 278/XXXVIII/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mochowie
2017 6876 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XLI/307/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefanii Cygańskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkolono- Przedszkolnego w Jaktorowie w ośmiletnią szkołę podstawową.
2017 6877 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XLI/308/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Jagielskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w ośmioletnią szkołę podstawową.
2017 6878 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Stoczek
2017 6879 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/29/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 6880 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/162/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne
2017 6881 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX.184.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania przedszkolnego oraz ustalenia wysokości opłat za dodatkowe świadczenia w zakresie nauczania, opieki i wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik
2017 6882 2017-08-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 21 sierpnia 2017 r. o wynikach wyborów przedterminowych do Rady Gminy Słupno przeprowadzonych w dniu 20 sierpnia 2017 r.
2017 6883 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 864/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 6884 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 865/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 6885 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 866/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 6886 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 867/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 6887 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 868/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 6888 2017-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.05.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 6889 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 869/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 6890 2017-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.06.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 6891 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII.229.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6892 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 281/XXXIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6893 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok
2017 6894 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2017 6895 2017-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2017 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2017 rok Nr XXVIII/ 198/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku.
2017 6896 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXX/211/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2017 6897 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2016
2017 6898 2017-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.132.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2016 r.
2017 6899 2017-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2016 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 6900 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2016.
2017 6901 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/241/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 rok
2017 6902 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 110/XVIII/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2016
2017 6903 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 135/XVIII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2016 rok Nr 80/XII/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2015 roku
2017 6904 2017-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2016 Wójta Gminy Miedzna z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2016 rok.
2017 6905 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 183/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
2017 6906 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 203/XXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
2017 6907 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2017 rok
2017 6908 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XIX/223/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
2017 6909 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
2017 6910 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXX/291/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017
2017 6911 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017.
2017 6912 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 6913 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXI/2/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 6914 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 210/XXXI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6915 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok
2017 6916 2017-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2017.
2017 6917 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXX/258/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2017.
2017 6918 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXV.235.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017
2017 6919 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017
2017 6920 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 477/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.
2017 6921 2017-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 6922 2017-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 6923 2017-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 135/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 6924 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 107/XIX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 20 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 62/XII/2015
2017 6925 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 120/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 62/XII/2015
2017 6926 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 374/XXIV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2017 6927 2017-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2016 Wójta Gminy Sabnie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2017 6928 2017-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/2016 Wójta Gminy Sabnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2017 6929 2017-08-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Żurominie
2017 6930 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXX/236/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2016r.
2017 6931 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXII/201/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 6932 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXII/203/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka niewygasających z upływem roku budżetowego 2016
2017 6933 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa
2017 6934 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr 200.XXXIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sporawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 6935 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXV/113/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016
2017 6936 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr 414/XXIV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.
2017 6937 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr 426/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.
2017 6938 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr 445/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.
2017 6939 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/247/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016.
2017 6940 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/252/20106 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016.
2017 6941 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/278/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016.
2017 6942 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXX/281/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016.
2017 6943 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 6944 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 6945 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 6946 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/367/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 6947 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr 421/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 6948 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Czerwonka instrumentem płatniczym.
2017 6949 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/17 Rady Gminy Wilga z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wildze
2017 6950 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/17 Rady Gminy Wilga z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wilga
2017 6951 2017-08-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 14.2017 Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.
2017 6952 2017-08-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1.2017 Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2017 roku położonych na obszarze Gminy Grabów nad Pilicą.
2017 6953 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/233/10 Rady Gminy Goworow z dnia 21 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie
2017 6954 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poz miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 6955 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/144/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2009 r w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego.
2017 6956 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/139/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół, nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo, pedagogów, psychologów i logopedów
2017 6957 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2017 6958 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii gminnej
2017 6959 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XLI/311/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów
2017 6960 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XLI/312/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
2017 6961 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XLI/313/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
2017 6962 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XLI/314/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
2017 6963 2017-08-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2017 6964 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr 171/XX/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów
2017 6965 2017-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2017 r.
2017 6966 2017-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2017 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2017 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2017 r.
2017 6967 2017-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baranów oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016.
2017 6968 2017-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 172/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6969 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
2017 6970 2017-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2016 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
2017 6971 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr 449/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 6972 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr 463/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6973 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 6974 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr 152.XXVIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2016
2017 6975 2017-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2016 rok.
2017 6976 2017-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2016 r.
2017 6977 2017-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 150/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2016 r.
2017 6978 2017-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 153/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2016 r.
2017 6979 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXV.161.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 rok.
2017 6980 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/184/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 6981 2017-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Strachówka z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 6982 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/134/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
2017 6983 2017-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 6984 2017-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 6985 2017-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 6986 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr 231/XXXVIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 1961/3, obręb 0013 z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący.
2017 6987 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr 240/XXXVIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczyciela „wspomagającego” posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze zatrudnionego w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna.
2017 6988 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr 241/XXXVIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna.
2017 6989 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr 242/XXXVIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna.
2017 6990 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr 243/XXXVIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Małkinia Górna lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2017 6991 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr 244/XXXVIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Małkinia Górna.
2017 6992 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr 248/XXXVIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Małkinia Górna nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
2017 6993 2017-08-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za I półrocze 2017 roku
2017 6994 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/339/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Michałów-Reginów gm. Wieliszew
2017 6995 2017-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 031.98.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
2017 6996 2017-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 031.101.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 6997 2017-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 031.110.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 6998 2017-08-25 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 lipca 2017 r.
2017 6999 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017
2017 7000 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr 26/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 7001 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr 34/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 7002 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr 35/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017 7003 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2017 7004 2017-08-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 190/2016 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2017 7005 2017-08-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 170/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 7006 2017-08-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2016 r.
2017 7007 2017-08-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 159/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2016 r.
2017 7008 2017-08-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2016 r.
2017 7009 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2017 7010 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XIX/226/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015.
2017 7011 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 maja 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2017 7012 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2017 7013 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXV/199/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2017 7014 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2017 7015 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2017 7016 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2017 7017 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 20 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2017 7018 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXX/253/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2017 7019 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2017 7020 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2017 7021 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2017 7022 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XIX/133/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok
2017 7023 2017-08-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 7024 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XVII.248.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2016
2017 7025 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXIII.270.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok
2017 7026 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr 126/467/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 7027 2017-08-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 7028 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/214/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 7029 2017-08-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 7030 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok
2017 7031 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/285/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym bądź zagrożonych bezdomnością.
2017 7032 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/287/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Kozienicach
2017 7033 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/288/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Kozienicach
2017 7034 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr 155/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017 7035 2017-08-28 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-12/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Ochoty m. st. Warszawy
2017 7036 2017-08-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.”
2017 7037 2017-08-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.235.2017.MR Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. Rada Gminy Leoncin
2017 7038 2017-08-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.236.2017.MR Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. Rada Gminy Wieliszew
2017 7039 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobolew, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy.
2017 7040 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 7041 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
2017 7042 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XL/249/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 7043 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XL/250/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/173/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2017 7044 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2017 7045 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII.216.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia wychowania i opieki w czasie przekraczającym 5 godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stromiec.
2017 7046 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Radosna Kraina” w Gozdowie i ustalenia Statutu.
2017 7047 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 472/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 30 z obrębu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie.
2017 7051 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2017.
2017 7052 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego
2017 7053 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/368/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
2017 7054 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 370/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7055 2017-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 7056 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2017 rok.
2017 7057 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII.290.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie:: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
2017 7058 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII.300.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
2017 7059 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/350/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2017 rok.
2017 7060 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/354/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.
2017 7061 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017.
2017 7062 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/297/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017.
2017 7063 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2017 7064 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 7065 2017-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 129/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 7066 2017-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2017 7067 2017-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2017 7068 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXX/385/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
2017 7069 2017-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.07.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 7070 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/127/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
2017 7071 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 177/XVIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 7072 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 7073 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017.
2017 7074 2017-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.13.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 7075 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXX/133/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 7076 2017-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.16.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 7077 2017-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.21.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 7078 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXX.269.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.
2017 7079 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7080 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XIX/156/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7081 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 7082 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XLI/312/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
2017 7083 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXX/216/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok
2017 7084 2017-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7085 2017-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.24.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 7086 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/263/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2017 rok
2017 7087 2017-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 7088 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX.250.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7089 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 7090 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 227/XXX/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 7091 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 208/XXXIV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok
2017 7092 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr VI.285.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok
2017 7093 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017
2017 7094 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII.349.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7095 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/279/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2017
2017 7048 2017-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 499 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żurominie
2017 7049 2017-08-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łosickiego i siedleckiego
2017 7050 2017-08-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 12/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 29 sierpnia 2017 r. uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego
2017 7096 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr 529/VII/34/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53 z obrębu 01-28 w mieście Konstancin-Jeziorna
2017 7097 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr 531/VII/34/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych - część wschodnia - etap 1.
2017 7098 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr 616/17 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektu Programu Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 - 2020
2017 7099 2017-08-30 Informacja Informacja nr DRE.WRC.4110.2.5.14.2017.1262.ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 sierpnia 2017 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 sierpnia 2017 r. Nr DRE.WRC.4110.2.5.13.2017.1262.ESz, w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej Przedsiębiorcy: EDF POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie.
2017 7100 2017-08-30 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.14.7.2017.510.XIII.RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 sierpnia 2017 r.
2017 7101 2017-08-30 Porozumienie Porozumienie nr 032.375.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 4 lipca 2017 r.
2017 7102 2017-08-30 Informacja Informacja nr Adm 5110-53/17 oraz Adm 5110-66/17 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 25, poz. 1883) stan na dzień 30.05.2017 r.
2017 7103 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego na ulicę Strzelców Kurpiowskich
2017 7104 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/314/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2017 7105 2017-08-30 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
2017 7106 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/260/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXV/502/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2017 7107 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/261/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz.U z 2017r. poz.1189 z późn.zm./, dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym
2017 7108 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/262/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz w sprawie określenia warunków odpłatności na przyznaną pomoc w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2017 7109 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/266/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 7110 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/267/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 7111 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/268/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 7112 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/269/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Dąbrowszczaków" na "Królowej Jadwigi" w miejscowości Długosiodło
2017 7113 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/270/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Świerczewskiego" na "Kasztanowa" w miejscowości Długosiodło
2017 7114 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/271/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "22 Lipca" na "Bolesława Chomicza" w miejscowości Długosiodło
2017 7115 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/274/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 7116 2017-08-30 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu legionowskiego
2017 7117 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXII.284.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wilcza Wólka
2017 7118 2017-08-30 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.13.11.2017.247.xiI.ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 sierpnia 2017 r.
2017 7119 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX-363/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV-320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 7120 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/355/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zniesienia zakazów wznoszenia jakichkolwiek obiektów budowlanych oraz prowadzenia prac ziemnych w promieniu 15 metrów od pnia drzewa- pomnika przyrody (gruszy polnej), wpisanego do gminnej ewidencji pomników przyrody pod nr 44, rosnącego na działce 34/5 obręb 59  przy ul. Maków Polnych w Sulejówku.
2017 7121 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na terenie Gminy Jednorożec
2017 7122 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia dla gruntów Gminy Jednorożec wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
2017 7123 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/288/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2017 7124 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazw ulic i placu w miejscowości Baranowo.
2017 7125 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń
2017 7126 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamianka
2017 7127 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.212.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.24.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 24 lutego 2015r. z późn. zm. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 7128 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.213.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII.70.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie prowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień.
2017 7129 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.214.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr. XVIII.127.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 1 lipca 2016r. z póź. zm. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stromiec.
2017 7130 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.215.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI.42.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 kwietnia 2015r. z późn. zm. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 7131 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Klwów.
2017 7132 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr 251/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin oraz inne organy prowadzące
2017 7133 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr 255/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Żuromin
2017 7134 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr 258/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 285/XXXI/98 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 czerwca 1998 roku w sprawie: nadania nazw ulicom.
2017 7135 2017-08-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 500 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Marki
2017 7136 2017-08-30 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 13/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego
2017 7137 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 294/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w Celestynowie.
2017 7138 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 300/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Celestynów oraz nadania statutu Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów
2017 7139 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 301/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Celestynów a Gminami: Kołbiel, Karczew i Wiązowna.
2017 7140 2017-08-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVII/218/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2017 7141 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII.417.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska
2017 7142 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII.418.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska
2017 7143 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII.419.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parole
2017 7144 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 313/LXV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przejęcia należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach budżetowych oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Gostynin w związku z przekształceniem w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączeniem do ośmioletniej szkoły podstawowej
2017 7145 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 314/LXV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyninie ul. Polna 36
2017 7146 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXII.180.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w  Odrzywole – Filia w Myślakowicach oraz wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole
2017 7147 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXII.185.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego, dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół
2017 7148 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 437/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia ul. Bieszczadzkiej do kategorii dróg gminnych
2017 7149 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Mirów
2017 7150 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brochów
2017 7151 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI.157.2017 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2017 7152 2017-08-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”
2017 7153 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/135/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 7154 2017-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 7155 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XLI/399/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7156 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2017 rok
2017 7157 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 7158 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/325/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7159 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok
2017 7160 2017-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.09.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 7161 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 373/2017 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7162 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok.
2017 7163 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXX/ 211 / 2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa
2017 7164 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XX/162/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 7165 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok
2017 7166 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7167 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 199/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 7168 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 7169 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII-19/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017
2017 7170 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/17 Rady Gminy Nur z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok
2017 7171 2017-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2017 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
2017 7172 2017-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 7173 2017-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Młynarze z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2017 rok
2017 7174 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XX/121/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2017 rok.
2017 7175 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 273/103/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2017 rok
2017 7176 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 9 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7177 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7178 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XX/149/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 7179 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 7180 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr V/21/119/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok
2017 7181 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/193/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 7182 2017-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.28.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 7183 2017-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.30.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
2017 7184 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7185 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV-20/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017
2017 7186 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 214/XXXII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 7187 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 257/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7188 2017-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2017 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 7189 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII /111 /2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2017r.
2017 7190 2017-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 7191 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXX/152/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 7192 2017-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 176/2016 Wójta Gminy Izabelin z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r.
2017 7193 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 280/17 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok
2017 7194 2017-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 190/2017 Wójta Gminy Izabelin z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2017 r.
2017 7195 2017-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 197/2017 Wójta Gminy Izabelin z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2017 r.
2017 7196 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/331/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 7197 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2017 7198 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/342/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 7199 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 212/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 7200 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 216/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 7201 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 7202 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok
2017 7203 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXI/138/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
2017 7204 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 7205 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 7206 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego.
2017 7207 2017-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 7208 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016.
2017 7209 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2017.
2017 7210 2017-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.11.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 7211 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVI.171.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 rok.
2017 7212 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok.
2017 7213 2017-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 216/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 7214 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/280/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2017
2017 7215 2017-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 208/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 7216 2017-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.10.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku
2017 7217 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 191/XXXIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 7218 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI.323.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7219 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXII/185/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w bużecie gminy na rok 2017
2017 7220 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII.334.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7221 2017-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Strachówka z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 7222 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX.346.2017 Rady Gminy Brwinów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7223 2017-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Strachówka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 7224 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XL.356.2017 Rady Gminy Brwinów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7225 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 214/XXX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
2017 7226 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XLII.372.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7227 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 381/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017.
2017 7228 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 7229 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 7230 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7231 2017-08-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu grójeckiego, piaseczyńskiego, kozienickiego, garwolińskiego, otwockiego