Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Kwiecień 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 3148 2017-04-03 Postanowienie Postanowienie nr 19/2017 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 28 marca 2017 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Słupno przed upływem kadencji
2017 3149 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 170/XXXII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 24 marca 2017r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sierpc w  postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 3150 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 171/XXXII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 24 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3151 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 172/XXXII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 24 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sierpc
2017 3152 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 173/XXXII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3153 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 174/XXXII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi
2017 3154 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 175/XXXII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 24 marca 2017r. w sprawie zniesienia ochrony z części pomnika przyrody na terenie parku w Borkowie Wielkim, gmina Sierpc
2017 3155 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 169/XXXII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 24 marca 2017r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 3156 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 157/XXV/2017 Rady Gminy Zatory z dnia 17 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zatory w 2017 roku
2017 3157 2017-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/17 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016
2017 3158 2017-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 191/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 21 marca 2017r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za rok 2016
2017 3159 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 129/479/2017 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 21 marca 2017r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.
2017 3160 2017-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Chynów z dnia 20 marca 2017r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
2017 3161 2017-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Chynów z dnia 20 marca 2017r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego
2017 3162 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 169/XXX/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu dróg.
2017 3163 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 3164 2017-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/17 Wójta Gminy Dobre z dnia 24 marca 2017r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy DOBRE i planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy za 2016rok.
2017 3165 2017-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 8 marca 2017r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy Zwoleń za rok 2016.
2017 3166 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/115/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 3167 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”
2017 3168 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 902/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017r. w sprawie usunięcia nazwy 22 Lipca ulicy położonej we wsi Złotokłos w gminie Piaseczno i nadania tej ulicy nazwy MIECZYSŁAWA FOGGA
2017 3169 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 903/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy LIDII WYSOCKIEJ ulicy położonej we wsi Julianów w gminie Piaseczno
2017 3170 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 904/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017r. w sprawie nadania nazw: HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO i  STANISŁAWA SUSKIEGO ulicom położonym we wsi Złotokłos w gminie Piaseczno
2017 3171 2017-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 323/2017 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
2017 3172 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 905/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1035/L/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nadania nazwy ulic położonych we wsi Wólka Kozodawska w gminie Piaseczno
2017 3173 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 906/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017r. w sprawienadania nazwy ZAWIETRZNA ulicy położonej we wsi Wólka Kozodawska w gminie Piaseczno
2017 3174 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 912/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Piaseczno oraz inny organ niż Gmina Piaseczno, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 3175 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 913/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Piaseczno.
2017 3176 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 915/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 76/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015r.w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego zmienionej w części Uchwałą Nr 290/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2015r.
2017 3177 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 916/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017r. w sprawie zamiany Uchwały Nr 1003/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piaseczno oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów zmienionej w części Uchwałą Nr 1036/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r.
2017 3178 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 917/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacji zbiorowej dla których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piaseczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 3179 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 918/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017r. w sprawie utworzenia Piaseczyńskiej Rady Seniorów
2017 3180 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lelis, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2017 3181 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lelis
2017 3182 2017-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Starosty Nowodworskiego z dnia 2 marca 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Nowodworskiego w 2017 r.
2017 3183 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3184 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 418/228/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.20) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 3185 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grójec
2017 3186 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/158/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 28 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 63 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kowiesy na odcinku od km 250+841 do km 251+623”.
2017 3187 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/14/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gielniów.
2017 3188 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których gmina Grójec jest organem prowadzącym, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3189 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/15/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gielniów w 2017 roku
2017 3190 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/16/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 3191 2017-04-04 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć w granicach regionów wodnych: Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej oraz Jarft
2017 3192 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/132/2017 z dnia 24 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3193 2017-04-04 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3194 2017-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 215/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 marca 2017r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2016 rok
2017 3195 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 203/XXIII/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 170/XX/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 listopada 2016 roku dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2017 rok.
2017 3196 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 208/XXIII/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radomski
2017 3197 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/261/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew
2017 3198 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/262/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3199 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/263/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3200 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/264/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Miasto Sochaczew.
2017 3201 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/265/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew
2017 3202 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/269/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/212/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/178/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew, a także wyznaczenia operatora publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy na terenie miasta Sochaczew.
2017 3203 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/271/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017
2017 3204 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/213/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3205 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 3206 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLI/290/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/277/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łochów
2017 3207 2017-04-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr KS.7113.1.2017 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Miasta Garwolina
2017 3208 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3209 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Zielonka
2017 3210 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielonka
2017 3211 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 449/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.
2017 3212 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 453/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Na Lata 2015-2018" za 2016 rok
2017 3213 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 455/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na rok 2017
2017 3214 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 456/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 720/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła
2017 3215 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 3216 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XV/105/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2017 3217 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI.238.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2016
2017 3218 2017-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 144/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 3219 2017-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 151/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 3220 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr 345/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016
2017 3221 2017-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2016 Wójta Gminy Strachówka z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok.
2017 3222 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2017 3223 2017-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2016 Wójta Gminy Strachówka z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2017 3224 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/110/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016
2017 3225 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr 201/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2017 3226 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr 202/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2017 3227 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu ostrołęckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3228 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 marca 2017r. Zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/158/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutocinie.
2017 3229 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Rzewnie, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 3230 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola Samorządowgo w Rzewniu prowadzonego przez Gminę Rzewnie
2017 3231 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu
2017 3232 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/176/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3233 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 2 marca 2017r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2017 roku
2017 3234 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Gminę Młynarze dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3235 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 23 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Choszczowe gm. Zabrodzie
2017 3236 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/177/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 marca 2017r. w sprawie sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochaczew
2017 3237 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/178/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz I klas szkół podstawowych, dla których Gmina Sochaczew jest organem prowadzącym
2017 3238 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/196/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Ostrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 3239 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI.285.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów
2017 3240 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/199/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
2017 3241 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/92/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobienie-Jeziory w 2017 roku
2017 3242 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Pacynie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2017 3243 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3244 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2017 3245 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017r. w sprawie nadania nazw drogom
2017 3246 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2017 3247 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXX/241/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów.
2017 3248 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie.
2017 3249 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017r. w sprawie zmiany Statutu Gmnnej Bibliotece Publicznej w Jaktorowie.
2017 3250 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Zwoleńskiego instrumentem płatniczym
2017 3251 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/91/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 3252 2017-04-05 Protokół Protokół Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Legionowie z dnia 27 marca 2017 r.
2017 3253 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/139/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały V/23/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 30 marca 2015 r w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ks. Józefa Gackiego w Jedlni
2017 3254 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3255 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pionki
2017 3256 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pionki
2017 3257 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/146/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 3258 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/130/05 Rady Gminy w Pionkach z dnia 18 marca 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pionki.
2017 3259 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/114/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2022
2017 3260 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/178/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3261 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/172/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska.
2017 3262 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/176/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 marca 2017r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3263 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/170/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Puszcza Mariańska
2017 3264 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3265 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2017 roku, określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Obryte
2017 3266 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie określenia opłaty prolongacyjnej
2017 3267 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czosnów w 2017 roku
2017 3268 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3269 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2017 3270 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów – etap II
2017 3271 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 3272 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium na II etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2017 3273 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 3274 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/373/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 - 2022
2017 3275 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie sposobu określania obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2017 3276 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/376/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.
2017 3277 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 49/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2017r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w m. Drwalew do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w m. Chynów
2017 3278 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/379/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego Nr 1 położonego przy ul. Jana III Sobieskiego ( ograniczonego ulicami Piotra Wysockiego i marsz. J. Piłsudskiego ) w Legionowie na terenie działki nr ew. 104  w obr. 65 o pow. 2.997,80 m²
2017 3279 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 50/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2017r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków drogi wojewódzkiej w miejscowości Stojadła
2017 3280 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/380/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu targowisk na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2017 3281 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 57/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 w województwie mazowieckim
2017 3282 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 29/381/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 3283 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 59/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich – drogi gminnej nr 240418W (ul. Modlińska) oraz nowo wybudowanych odcinków w ciągu tej drogi położonej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich – drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km 0+611 do km 1+591 (ul. Warszawska i ul. Bohaterów Modlina) położonej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2017 3284 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/382/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2017 3285 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/383/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2017 3286 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski oraz inne organy prowadzące.
2017 3287 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 205/XXVII/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3288 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/385/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo
2017 3289 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr V/22/121/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3290 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 211/XXVII/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 marca 2017r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 3291 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 182/XX/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 3292 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne i inne niż Gmina Sobolew lub osoby fizyczne – niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 3293 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/164/2017 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu lipskiego.
2017 3294 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobolew.
2017 3295 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobolew, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.
2017 3296 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk.
2017 3297 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nasielsk.
2017 3298 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 47/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 3299 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 183/XX/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2017 3300 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 418/XXIX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów przyjęć wraz z liczbą punktów możliwych do uzyskania oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów.
2017 3301 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 419/XXIX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 3302 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 420/XXIX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 3303 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 421/XXIX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3304 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 437/XXIX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 3305 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 205.XXXIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
2017 3306 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
2017 3307 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 211.XXXIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego
2017 3308 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 175.XXXII.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i  publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3309 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 176.XXXII.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Płoniawy-Bramura jest organem prowadzącym
2017 3310 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 177.XXXII.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura
2017 3311 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/305/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XI/84/03 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Jeziorzany
2017 3312 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/306/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/168/2000 Rady Gminy Tarczyn z dnia 7 czerwca 2000 roku w sprawie nazw ulic we wsi Rembertów
2017 3313 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/307/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/181/04 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania nazw ulic we wsi Komorniki
2017 3314 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/26/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Nieporęt
2017 3315 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/308/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/86/96 Rady Gminy w Tarczynie z dnia 27 lutego 1996 roku w sprawie nazw ulic we wsi Tarczyn zmienionej Uchwałą Nr XXVII/132/97 Rady Gminy Tarczyn z dnia 11 marca 1997 roku i Uchwałą Nr XI/98/99 Rady Gminy Tarczyn z dnia 22 września 1999 roku
2017 3316 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 259/XXXI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2017 r.
2017 3317 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/25/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 3318 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 206.XXXIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sierpeckiego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3319 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1079/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 432 w Warszawie, przy ul. Kunieckiej 8
2017 3320 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1080/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę w latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020
2017 3321 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1081/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. .
2017 3322 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1082/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2017 3323 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1083/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3324 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1084/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3325 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1085/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3326 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1086/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla przedszkoli integracyjnych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne
2017 3327 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1088/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 18 A
2017 3328 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1089/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Kruczkowskiego 12B
2017 3329 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1091/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych
2017 3330 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1092/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży garaży w budynkach wielolokalowych
2017 3331 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1096/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2017 roku
2017 3332 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1098/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2017 3333 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1101/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zmiany statutów tych placówek.
2017 3334 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1104/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych
2017 3335 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1112/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2017 3336 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1113/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2017 3337 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1114/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2017 3338 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1115/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2017 3339 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1116/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2017 3340 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1117/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2017 3341 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1118/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2017 3342 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1119/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany, nadania i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2017 3343 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1120/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2017 3344 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1121/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2017 3345 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1122/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2017 3346 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1123/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2017 3347 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/109/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów.
2017 3348 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/110/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 3349 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3350 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2017 3351 2017-04-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pułtusku z dnia 6 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenia w sprawie określenia obszarów zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach
2017 3352 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2017 3353 2017-04-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.74.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2017 r. Rada Gminy Płoniawy - Bramura
2017 3354 2017-04-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R.4131.10.2017.PG Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2017 r. Rada Gminy Magnuszew
2017 3355 2017-04-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.8.2017.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2017 r. Rada Gminy Głowaczów
2017 3356 2017-04-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.5.2017.MRM Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2017 r. Rada Gminy Mochowo
2017 3357 2017-04-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.9.2017.AD Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2017 r. Rada Gminy Małkinia Górna
2017 3358 2017-04-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.10.2017.AD Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2017 r. Rada Gminy Małkinia Górna
2017 3359 2017-04-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.11.2017.AD Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2017 r. Rada Gminy Małkinia Górna
2017 3360 2017-04-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.6.2017.PC Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. Rada Gminy Lutocin
2017 3361 2017-04-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.82.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim
2017 3362 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielanej dotacji.
2017 3363 2017-04-07 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2017r. do porozumienia z dnia 11 lipca 2016 r. nr WZT-I.041.5.2016 w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2017 3364 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 3365 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie
2017 3366 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/ 2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gminazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
2017 3367 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/145/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tczów , branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego , określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3368 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 19.132.2017 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 17 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3369 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 19.133.2017 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 17 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których Gmina Grabów nad Pilicą jest organem prowadzącym
2017 3370 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/390/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 3371 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/146/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tczów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 3372 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/148/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego , wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3373 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/389/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce.
2017 3374 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 420/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.
2017 3375 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3376 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 401/XXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2017r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2017 roku
2017 3377 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 415 /XXVIII/ 2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr 401/XXVII/2017 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2017 roku
2017 3378 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stupsk oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3379 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 418/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 3380 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stupsk oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3381 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 421/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 3382 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2017 roku
2017 3383 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/34/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej – usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych zmienionej uchwałą Nr VI/33/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 czerwca 2015 roku.
2017 3384 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIX.201.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kotuń oraz zwolnień w tym podatku.
2017 3385 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIX.199.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kotuń w 2017 roku.
2017 3386 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.209.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kotuń
2017 3387 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2017 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 3388 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2017 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna
2017 3389 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XIX/138/ 2017 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentówi wynagrodzenia za inkaso
2017 3390 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 107/XXII/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia wysokości dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
2017 3391 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 109/XXII/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgowo na 2017 rok.
2017 3392 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 111/XXII/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty.
2017 3393 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3394 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Belsk Duży na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 3395 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Belsk Duży w 2017 roku
2017 3396 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 31 marca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Jednorożec, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.
2017 3397 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 29 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych
2017 3398 2017-04-07 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-4/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 3399 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 419/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich kryteriów.
2017 3400 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX.357.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych użyteczności publicznej Gminy Nadarzyn znajdujących się pod administracją Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie
2017 3401 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX.359.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2017
2017 3402 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX.362.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany
2017 3403 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX.363.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3404 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 r.
2017 3405 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Widok
2017 3406 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Dzika” w miejscowości Nowe Grobice
2017 3407 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chynów lub jej jednostkom organizacyjnym.
2017 3408 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice do nowego ustroju szkolnego.
2017 3409 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice na drugi etap postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 3410 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru uczniów do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 3411 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/156/2000 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 maja 2000 roku w sprawie zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i zniżek z zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i pedagogom szkolnym w placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę
2017 3412 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
2017 3413 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3414 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Karniewo.
2017 3415 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/381/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2013 – 2017”
2017 3416 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/382/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2017 3417 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/384/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego – północ z częścią wsi Ołtarzew – część II
2017 3418 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/390/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2017 roku
2017 3419 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany „Uchwały Nr XXI/111/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 października 2016 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sypniewo
2017 3420 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sypniewo do nowego ustroju szkolnego
2017 3421 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sypniewo
2017 3422 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sypniewo
2017 3423 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 3424 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/308/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.
2017 3425 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 148/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016
2017 3426 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/311/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.
2017 3427 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
2017 3428 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/132/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2017 3429 2017-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.57.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku.
2017 3430 2017-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.185.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2017 3431 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2016 rok
2017 3432 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 199/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 3433 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 206/XXX/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 3434 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV.311.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.
2017 3435 2017-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2016 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
2017 3436 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 155/XVI/2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2016 uchwalonego uchwałą nr 111/XI/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku
2017 3437 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 148/XV/2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2016 uchwalonego uchwałą nr 111/XI/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku
2017 3438 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 134/XIV/2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2016 uchwalonego uchwałą nr 111/XI/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku
2017 3439 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 192/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 3440 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 199/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 3441 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 201 /2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2017 3442 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 3443 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XVII/136/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2017 3444 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV.324.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r.
2017 3445 2017-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2016 Wójta Gminy Szelków z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 3446 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 254/96/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
2017 3447 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/261/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lutego 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017  Nr XXIX/241/2016  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 3448 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok
2017 3449 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok
2017 3450 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok
2017 3451 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 września 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok
2017 3452 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok
2017 3453 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2016
2017 3454 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 3455 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/279/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 3456 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 3457 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 3458 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 3459 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2017 3460 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 263/2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok
2017 3461 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 265/2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok
2017 3462 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 267/2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok
2017 3463 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2017 3464 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016
2017 3465 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016
2017 3466 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/290/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 3467 2017-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2017 3468 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 3469 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski
2017 3470 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2017 3471 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobrzyń oraz części miejscowości Czosnów
2017 3472 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej.
2017 3473 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 47/VIII/99 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsiach: Dębina, Izabelin-Dziekanówek, Kazuń Bielany, Cybulice Małe, Cybulice Duże, Łosia Wólka.
2017 3474 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej
2017 3475 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII.116.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pniewy na lata 2017 - 2021.
2017 3476 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII.117.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3477 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/249/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Mińskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3478 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/250/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Miński osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
2017 3479 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/255/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2017 3480 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/256/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 3481 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/257/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad ich przyznawania
2017 3482 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/306/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Pułtusk do nowego ustroju szkolnego
2017 3483 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/307/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
2017 3484 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/317/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pułtusk”
2017 3485 2017-04-10 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2676/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2015 r.
2017 3486 2017-04-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 1408/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lutego 2016 r.
2017 3487 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie współfinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej oraz określenia zasad i trybu zawierania przez Gminę Leszno działającą, jako inwestor zastępczy, umów w ramach realizowanych przez Gminę inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych, uwzględniających osiągnięcie efektu ekologicznego
2017 3488 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leszno na lata 2017 – 2022
2017 3489 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Leszno
2017 3490 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3491 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 439/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu Targowiska Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła
2017 3492 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 482/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 433/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3493 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 485/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego
2017 3494 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 486/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki
2017 3495 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 487/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki
2017 3496 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 488/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu Targowiska Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła
2017 3497 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 497/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A2
2017 3498 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 498/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A7
2017 3499 2017-04-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Zwoleniu
2017 3500 2017-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 650/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie publikacji „Zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok, położonych na obszarze m.st. Warszawy”
2017 3501 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016
2017 3502 2017-04-11 Decyzja Decyzja nr OŁO.4210.37.2016.MGę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 kwietnia 2017 r.
2017 3503 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3504 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 168/XXX/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę i Miasto Wyszogród, do nowego ustroju szkolnego
2017 3505 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV.187.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec
2017 3506 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanowo
2017 3507 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez powiat, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy.
2017 3508 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3509 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3510 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonym przez Gminę Zbuczyn.
2017 3511 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany Statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej
2017 3512 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 3513 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/17 Rady Gminy Nur z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas I szkoły podstawowej, dla której Gmina Nur jest organem prowadzącym
2017 3514 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/17 Rady Gminy Nur z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3515 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 231/XXXI/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3516 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 239/XXXI/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w Publicznym Ognisku Plastycznym prowadzonym przez Powiat Grodziski.
2017 3517 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 201/XXXVI/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubowidz na lata 2017-2021”
2017 3518 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 203/XXXVII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, oraz wartości punktowych branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lubowidz oraz w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lubowidz dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem danej szkoły
2017 3519 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 193/XIX/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31 marca 2017r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2017 3520 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 190/XIX/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31 marca 2017r. zmieniająca uchwałę nr 69/V/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagradzania za inkaso.
2017 3521 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Makowa Mazowieckiego
2017 3522 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki
2017 3523 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Maków Mazowiecki dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Maków Mazowiecki przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy prowadzące oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczania
2017 3524 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 3525 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów.
2017 3526 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 31 marca 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli publicznych i niepublicznych, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Klwów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 3527 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/136/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2022
2017 3528 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/141/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czarnia
2017 3529 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/196/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3530 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/202/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 marca 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu.
2017 3531 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/203/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 marca 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 3532 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI.281.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2017 roku
2017 3533 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI.283.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3534 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI.284.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Halinów, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 3535 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI.275.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.
2017 3536 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr III.13.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 3537 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr III.14.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Jasieniec
2017 3538 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr III.16.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2017 3539 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2017r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sochocinie
2017 3540 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2017 3541 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/183/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3542 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/184/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Sochocin
2017 3543 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/186/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2017 roku
2017 3544 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/116/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ojrzeń
2017 3545 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/117/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2017 3546 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 3547 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2017 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 24 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ojrzeń w 2017 roku
2017 3548 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/157/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3549 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/158/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu i punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Glinojeck.
2017 3550 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/160/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku
2017 3551 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/161/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Glinojeck oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów
2017 3552 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3553 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 3554 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 3555 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/48/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2017 3556 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 222/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Chorzele do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 3557 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 223/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wskazania uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach
2017 3558 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 224/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne ktyteria
2017 3559 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 225/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteiów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria
2017 3560 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 6 marca 2017r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2017 3561 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 163 /2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3562 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 164/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3563 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 165 /2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegowo na rok szkolny 2017/2018
2017 3564 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 1 drzewa uznanego za pomnik przyrody
2017 3565 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/355/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nadania nazw rondu i ulicom położonym w miejscowości Wyszków.
2017 3566 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/363/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr IX/78/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosnących na terenie Gminy Wyszków.
2017 3567 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/364/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyszków w 2017 r."
2017 3568 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/365/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszków.
2017 3569 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/366/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Wyszkowie nr XXXI/314/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Wyszków przez inne niż Gmina Wyszków osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2017 3570 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/367/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Wyszków, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2017.
2017 3571 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3572 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których Gmina Naruszewo jest organem prowadzącym
2017 3573 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Naruszewo
2017 3574 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 500/231/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 3575 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 385/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie poprzez likwidację Oddziału przedszkolnego w Łosiu
2017 3576 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 386/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3577 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 387/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3578 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 388/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Radzymin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3579 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 392/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Radzymińska Karta Mieszkańca”
2017 3580 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 399/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 299/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2017 3581 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Łyse
2017 3582 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 3583 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3584 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Górzno.
2017 3585 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Górzno.
2017 3586 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie
2017 3587 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/152/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Różan oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3588 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/153/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Różan dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3589 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/151/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tczów miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018 - 2022/2023
2017 3590 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej
2017 3591 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Mordy.
2017 3592 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Stoczek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3593 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stoczek na lata 2017-2022
2017 3594 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/266/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 24 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boisk sportowych działających na terenie Gminy Stoczek
2017 3595 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI.172.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2017 3596 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI.173.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2017 roku
2017 3597 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/133/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 3598 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/134/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2017 roku”
2017 3599 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 3600 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 3601 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kołbiel i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia wraz z wartością punktową.
2017 3602 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej.
2017 3603 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/185/ 2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: nadania nazw ulic we wsi Dobrzyniec gmina Kołbiel.
2017 3604 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/186/ 2017 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: nadania nazw ulic we wsi Rudno gmina Kołbiel.
2017 3605 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/365/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Ząbki
2017 3606 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/370/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3607 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/371/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert
2017 3608 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/375/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki
2017 3609 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2017 3610 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Brok.
2017 3611 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/52/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2017 3612 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3613 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/112/17 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniewo, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów
2017 3614 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/171/17 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej w Żurominie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie i jej likwidacji.
2017 3615 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/172/17 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 3616 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/334/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk do nowego ustroju szkolnego
2017 3617 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/341/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia miejsc i placów targowych na terenie miasta Płońska
2017 3618 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/342/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie regulaminu targowisk w Płońsku
2017 3619 2017-04-11 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-15(22)/2015/2016/2017/409/XI/MGę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 marca 2017 r.
2017 3620 2017-04-11 Decyzja Decyzja nr OŁO.4210.6.2017.BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 kwietnia 2017 r.
2017 3621 2017-04-11 Decyzja Decyzja nr OŁO.4210.58.2016.MGę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 kwietnia 2017 r.
2017 3622 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 477/VII/29/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.
2017 3623 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3624 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orońsko w 2017 r.”
2017 3625 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 206/XXXIII/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Bodzanów, do nowego ustroju szkolnego
2017 3626 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 207/XXXIII/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez gminę Bodzanów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3627 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 208/XXXIII/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Bodzanów
2017 3628 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/4/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/6/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2017 3629 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 145/XXVII/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rościszewo w 2017 roku"
2017 3630 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 146/XXVII/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 3631 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 147/XXVII/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rościszewo
2017 3632 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 148/XXVII/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rościszewo, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 3633 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 166/XXX/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2017 3634 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 167/XXX/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Drwały i Rakowo
2017 3635 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 169/XXX/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3636 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 170/XXX/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola samorządowego/oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród
2017 3637 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/174/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garwolin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3638 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3639 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 236/XXXIII/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3640 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 237/XXXIII/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Mochowo, Mochowo Nowe i Mochowo Parcele
2017 3641 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 146/XXV/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjum prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe.
2017 3642 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 147/XXV/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Szczawin Kościelny jest organem prowadzącym.
2017 3643 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 148/XXV/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie:określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Szczawin Kościelny jest organem prowadzącym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 3644 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 154/XXV/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie:uchylenia uchwały Rady Gminy Szczawin Kościelny.
2017 3645 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3646 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cegłów
2017 3647 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Cegłów, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3648 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 r.
2017 3649 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/171/16 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie.
2017 3650 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2017 3651 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrozy oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2017 3652 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/294/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3653 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/295/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wskazania uczniom miejsca realizacji obowiązku szkolnego
2017 3654 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 172/XXIII/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego Ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 3655 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 131/XIX/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 3656 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 177/XXV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 15 marca 2017r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Gąbin
2017 3657 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 180/XXV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 15 marca 2017r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3658 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/258/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3659 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 130/XIX/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Boguty-Pianki na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2017 3660 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/183/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Solec nad Wisłą składników mienia komunalnego.
2017 3661 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Solec nad Wisłą dla niepublicznej szkoły podstawowej oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej
2017 3662 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/182/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3663 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 129/XIX/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Boguty-Pianki, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2017 3664 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.202.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brańszczyk
2017 3665 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 124/XIX/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach
2017 3666 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Płońsk do nowego ustroju szkolnego
2017 3667 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku
2017 3668 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 3669 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.213.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Wieniawa oraz zasad jego ustalania
2017 3670 2017-04-12 Aneks Aneks nr 20 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2017r.
2017 3671 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XLII/339/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2017 3672 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3673 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2017 3674 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2017r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2017 3675 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Szydłowiec
2017 3676 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2017 r.
2017 3677 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 3678 2017-04-12 Aneks Aneks nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. do Porozumienia z dnia 16 wreśnia 2013 r. w sprawie powierzenia miastu Nowy Dwór Mazowiecki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2017 3679 2017-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 86 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zwoleniu
2017 3680 2017-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 87 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów
2017 3681 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 166/XXI/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą do nowego ustroju szkolnego
2017 3682 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 167/XXI/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2017 3683 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 168/XXI/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3684 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 252/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Celestynów
2017 3685 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 253/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3686 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 254/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3687 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 255/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2017 roku”
2017 3688 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 256/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 3689 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/121/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chotcza
2017 3690 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/122/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które brane będą pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Chotcza, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3691 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.188.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stromiec w 2017 roku.
2017 3692 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/303/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 3693 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XLI/283/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 3694 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/8/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 3695 2017-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Garwolin z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Garwolin, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Garwolin za 2016 rok
2017 3696 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XX/173/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3697 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XX/175/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Garwolin
2017 3698 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XX/179/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Garwolin
2017 3699 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 165/XXIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3700 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 166/XXIV/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 165/XXIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3701 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 205/XXXV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2017 rok.
2017 3702 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 206/XXXV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Małkinia Górna służebnościami przesyłu
2017 3703 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 209/XXXV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3704 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/316/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr. XVIII/236/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Boiska Wielofunkcyjnego w Raszynie
2017 3705 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/317/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Raszyn do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r
2017 3706 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/319/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2017 roku
2017 3707 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/321/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
2017 3708 2017-04-13 Porozumienie Porozumienie nr 2/2017 Starosty Płockiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Powiatu z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat
2017 3709 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Przysucha na rok 2017.”
2017 3710 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 3711 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, ich wartości punktowych oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
2017 3712 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Przysucha oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3713 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy i Miasta Przysucha
2017 3714 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XLV/196/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Kampinos do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
2017 3715 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XX/145/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusinów na rok 2017.
2017 3716 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XX/148/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do samorządowego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, dla których Gmina Rusinów jest organem prowadzącym.
2017 3717 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XX/149/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły prowadzonej przez Gminę Rusinów, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 3718 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XX/150/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Rusinów.
2017 3719 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII.135.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno, przyznanie tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
2017 3720 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII.136.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Rybno
2017 3721 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII.137.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3722 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII.138.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybno na 2017r.
2017 3723 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/388/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Grabianowskiej i Zielnej w Siedlcach
2017 3724 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/392/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 3725 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/395/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia ulic na działkach nr 6/22, 6/31, 6/39, 6/42, 6/43 i 6/85 obręb 6 w Siedlcach do kategorii dróg gminnych
2017 3726 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr III/18/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale dotyczącej ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych.
2017 3727 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr III/20/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2017 r.”
2017 3728 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr III/22/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chlewiska
2017 3729 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr III/24/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Chlewiska
2017 3730 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr III/25/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chlewiska dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3731 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr III/26/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chlewiska na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 3732 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr III/27/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Chlewiska
2017 3733 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2016 Rady Gminy Repki z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2017 roku”
2017 3734 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2017 Rady Gminy Repki z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3735 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2017 Rady Gminy Repki z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Repki wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 3736 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Repki z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Repki wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 3737 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2017 Rady Gminy Repki z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 3738 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXV/189/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 3739 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXV/196/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo
2017 3740 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI.139.2017 Rady Gminy w Promnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Promna na 2017r.”
2017 3741 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/179/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sochaczew przez inne niż Gmina Sochaczew osoby prawne i i osoby fizyczne, a takżę trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2017 3742 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3743 2017-04-13 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1790/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2014 r.
2017 3744 2017-04-13 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2577/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2015 r.
2017 3745 2017-04-13 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2178/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2016 r.
2017 3746 2017-04-13 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2322/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2016 r.
2017 3747 2017-04-13 Wyrok Wyrok nr I SA/Wa 1639/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2016 r.
2017 3748 2017-04-13 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2345/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2017 r.
2017 3749 2017-04-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 10 kwietnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Platerów przeprowadzonych w dniu 9 kwietnia 2017 r.
2017 3750 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/160/2001 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali
2017 3751 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/154/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
2017 3752 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Warki w rejonie ul. Cmentarnej, ul. K. Pułaskiego i ul. Ledóchowskiego
2017 3753 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/123/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3754 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/124/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 3755 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 153/XVIII/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 138/XVII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28.09.2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie.
2017 3756 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 154/XVIII/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Duninów na Lata 2017-2019
2017 3757 2017-04-13 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2017 r. do porozumienia z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego
2017 3758 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2017 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszewo-Borki oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3759 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2017 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Olszewo-Borki oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 3760 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw niektórych ulic na terenie miejscowości Olszewo-Borki
2017 3761 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Olszewo-Borki
2017 3762 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Olszewo – Borki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2017 3763 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Zabrodzie
2017 3764 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Łazy
2017 3765 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2017 roku
2017 3766 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Grójec lub jej jednostkom organizacyjnym
2017 3767 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grójec
2017 3768 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1766 i 3368
2017 3769 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3770 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sońsk w 2017 roku
2017 3771 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sońsk
2017 3772 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Sońsk do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3773 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sońsk lub jej podległym jednostkom, oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2017 3774 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 182/XVIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 3775 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3776 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
2017 3777 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.264.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII.251.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2017 - 2030
2017 3778 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.271.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2017 3779 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.272.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3780 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.273.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 3781 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.275.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jasienica
2017 3782 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.277.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.232.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczuz dnia 25 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów
2017 3783 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.278.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.231.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz
2017 3784 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.279.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz
2017 3785 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastrzębia na rok 2017”.
2017 3786 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Jastrzębia do nowego ustroju szkolnego
2017 3787 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 3788 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/133/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 4 września 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastrzębia
2017 3789 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu gminy Jastrzębia oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Jastrzębia dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2017 3790 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2017 Rady Gminy Przesmyki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Przesmyki
2017 3791 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2017 Rady Gminy Przesmyki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przesmyki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3792 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Przesmyki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Przesmyki
2017 3793 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2017 Rady Gminy Przesmyki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbierania z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 3794 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2017 Rady Gminy Przesmyki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Przesmyki
2017 3795 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Stanisławów"
2017 3796 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/209/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów
2017 3797 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stanisławów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3798 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3799 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3800 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr 300/XXXV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie : nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu.
2017 3801 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/185/16 Rady Miejskiej w zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016 roku o  udzielenie pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zwoleń
2017 3802 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3803 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2017 3804 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania ustalonych kryteriów
2017 3805 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017r.
2017 3806 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/222/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2017 3807 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 3808 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/227/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka
2017 3809 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/228/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka
2017 3810 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XX/163/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3811 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XX/164/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/140/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz pomocą psychologiczno - pedagogiczną oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin.
2017 3812 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV.289.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2017 rok
2017 3813 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV.295.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3814 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w roku szkolnym 2017/2018
2017 3815 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2017 3816 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2017 3817 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.205.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 3818 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.208.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej w miejscowości Zenonów gm. Kowala.
2017 3819 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr 267/XXXII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne
2017 3820 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXI/163/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo Oświatowe
2017 3821 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXI/164/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas I szkoły podstawowej, dla których Gmina Zaręby Kościelne jest organem prowadzącym
2017 3822 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXI/169/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027
2017 3823 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII.147.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Mokobody.
2017 3824 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII.148.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3825 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII.150.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.136.2016 Rady Gminy Mokobody w sprawie utworzenia Zespołu Oświatowego w Mokobodach
2017 3826 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3827 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i przyznanych za nie punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Parysów
2017 3828 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznanych za nie punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Parysów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3829 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XLI/175/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Stara Kornica
2017 3830 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XLI/177/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Stara Kornica oraz określenia liczby punktów przeznaczonych za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3831 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XLI/178/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Kornica, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, liczby punktów przyznawanych za poszczególne z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3832 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XLI/179/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Stara Kornica
2017 3833 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2017 r.
2017 3834 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Miasta i Gminy Mordy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 3835 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młynarze w 2017 roku
2017 3836 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2017 roku.
2017 3837 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3838 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zielonka
2017 3839 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/301/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania z terenu Glinianek, stanowiących część Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2017 3840 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV.0007.178.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII.0007.174.2017 z dnia 16 lutego 2017r w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2017 roku”
2017 3841 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV.0007.179.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 3842 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV.0007.180.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Siennica
2017 3843 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV.0007.181.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica
2017 3844 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV.0007.183.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Siennica w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2017 3845 2017-04-14 Decyzja Decyzja nr OLO.4210.30.2016.MGę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 kwietnia 2017 r.
2017 3846 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 3847 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru uczniów zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez gminę Kałuszyn, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3848 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kałuszyn na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 3849 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX.338.2017 Rady Gminy Brwinów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Żółwin.
2017 3850 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX.339.2017 Rady Gminy Brwinów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Gminę Brwinów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3851 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX.341.2017 Rady Gminy Brwinów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2017.
2017 3852 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XLII/339/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028
2017 3853 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XLII/343/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Marki, przyznania kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3854 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr 40.XXXVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Zakręt
2017 3855 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr 41.XXXVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Góraszka
2017 3856 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr 43.XXXVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązowna w 2017 roku
2017 3857 2017-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 15.2017 Wójta Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania finansowego Gminy.
2017 3858 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII.158.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego.
2017 3859 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII.159.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż, zamieszkałych poza obwodami tych szkół.
2017 3860 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/367/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/328/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na inne cele niż budownictwo mieszkaniowe.
2017 3861 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/368/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2017 r. sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na inne cele niż budownictwo mieszkaniowe.
2017 3862 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 marca 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku
2017 3863 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 3864 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI.154.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 20 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3865 2017-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Goworowo z dnia 22 marca 2017r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2016 rok
2017 3866 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica
2017 3867 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI.155.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 20 marca 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych oraz w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach.
2017 3868 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do gminnych przedszkoli publicznych na terenie Gminy Wierzbica, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby pkt dla poszczególnych kryteriów
2017 3869 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI.156.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 20 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Słubicach, oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Słubice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 3870 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 3871 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3872 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI.157.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 20 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.
2017 3873 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baranowo w latach 2017 - 2025.
2017 3874 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2017 roku”
2017 3875 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej posiadającej obwód, prowadzonej przez Gminę Miedzna oraz określeniea dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.
2017 3876 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącycm jest Gmina Miedzna.
2017 3877 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX.262.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 23 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3878 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3879 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie.
2017 3880 2017-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 139/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie publikacji „Zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok, położonych na obszarze Gminy Wołomin”
2017 3881 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXV-39/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3882 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXV-41/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 marca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wołomin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 3883 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXV-44/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3884 2017-04-18 Porozumienie Porozumienie nr BR/FN/4/2017 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2017 r. Gminy Grodzisk Mazowiecki i Powiatu Grodziskiego w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Grodziskiego
2017 3885 2017-04-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1.2017 Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Grabów nad Pilicą.
2017 3886 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 19.136.2017 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grabów nad Pilicą na rok 2017
2017 3887 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3888 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyłączenia z ewidencji dróg gminnych i wyłączenia z użytkowania drogi Nr 190633W biegnącej przez kompleks leśny Tomaszówka do wsi Słuszczyn
2017 3889 2017-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.60.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie
2017 3890 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wierzbno do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, | na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 3891 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 292/XXXV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia aneksu do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki ,,EMPEGEK” w Sierpcu w 2017 roku
2017 3892 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 301/XXXV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 3893 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 302/XXXV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 3894 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 303/XXXV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 3895 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 304/XXXV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe.
2017 3896 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 307/XXXV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci urodzonych w 2015 roku w Sierpcu w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom na terenie Miasta Sierpca".
2017 3897 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 3/2017 Zarządu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za rok 2016.
2017 3898 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 3899 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których Gmina Przasnysz jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 3900 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przasnysz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 3901 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXII.10.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 3902 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII.15.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.13.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siemiątkowo a także określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i nauczycieli zajęć specjalistycznych.
2017 3903 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII.16.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Samorządowego Przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łaszewie, dla których Gmina Siemiątkowo jest organem prowadzącym.
2017 3904 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII.17.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Siemiątkowo.
2017 3905 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 323/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 3906 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 324/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3907 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 326/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027
2017 3908 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 334/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Marynino gm. Serock nazwy ul. Cedrowa
2017 3909 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019.
2017 3910 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3911 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Jastrząb.
2017 3912 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastrząb na rok 2017
2017 3913 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jastrząb za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2017 3914 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/11/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Aleksandrów, w gminie Nieporęt
2017 3915 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 195/XXXVI/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sinogóra, Bądzyn, gmina Lubowidz.
2017 3916 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 53.XXXVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Góraszka wschodnia – obszar planistyczny »A«”
2017 3917 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XLI/266/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/66/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Pionki
2017 3918 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z Gminy Miasta Pionki”
2017 3919 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XLI/271/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1465/10, nr 1465/9 i części działki nr 1465/11, położonych w Pionkach przy ul. Polnej
2017 3920 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 295/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2017 3921 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 301/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Miasta Ostrołęki”
2017 3922 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 302/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce
2017 3923 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 303/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Miasta Ostrołęki, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3924 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 304/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce
2017 3925 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 305/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3926 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 306/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3927 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 307/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania
2017 3928 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 309/XLII/ 2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Miasta oraz przewodniczących Zarządów Osiedli
2017 3929 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2017 r. uchylająca uchwałę Nr XVIII/147/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bieżuń.
2017 3930 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr V/24/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2017 3931 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Bieżuń do nowego ustroju szkolnego,wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe, na okres od 1 września2017 roku do 31 sierpnia 2019r.
2017 3932 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bieżuń.
2017 3933 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bieżuń.
2017 3934 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieżuniu.
2017 3935 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/162/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bieżuń.
2017 3936 2017-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr W.0050.15.2017 Wójta Gminy Ceranów z dnia 14 marca 2017r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia
2017 3937 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/323/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jabłonna gminie Jabłonna
2017 3938 2017-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2017r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2016 rok
2017 3939 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/322/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jabłonna gminie Jabłonna
2017 3940 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/321/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Chotomów gm. Jabłonna
2017 3941 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/318/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/280/2005 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Jabłonna
2017 3942 2017-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Parysów z dnia 20 marca 2017r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2016, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016.
2017 3943 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 3944 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/262/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 3945 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/300/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 3946 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/289/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 3947 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/392/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 3948 2017-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. o sprostowaniu błędu
2017 3949 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ceranów w 2017 roku.
2017 3950 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2017 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Kazanów jest organem prowadzącym
2017 3951 2017-04-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie rezerwatu przyrody Brzeźniczka
2017 3952 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2017 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryterów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kazanów, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 3953 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr 139.XXVI.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Lipowiec Kościelny, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 3954 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/302/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 3955 2017-04-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie rezerwatu przyrody Guść
2017 3956 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/273/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 19 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sońsk na lata 2014 – 2020
2017 3957 2017-04-20 Informacja Informacja Starosty Sokołowskiego z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego
2017 3958 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/306/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie miasta Karczewa
2017 3959 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/171/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Radziejowice do nowego ustroju szkolnego
2017 3960 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr 215/XXXI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje na terenie Gminy i Miasta Żuromin w ramach pomocy de minimis
2017 3961 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/309/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew
2017 3962 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2017 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3963 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/310/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Karczew, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3964 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie likwidacji Filii Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szelkowie.
2017 3965 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr 216/XXXI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 3966 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2017 3967 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/311/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3968 2017-04-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie rezerwatu przyrody Leniwa
2017 3969 2017-04-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie rezerwatu przyrody Miodne
2017 3970 2017-04-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie rezerwatu przyrody Olszyny Rumockie
2017 3971 2017-04-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie rezerwatu przyrody Pionki
2017 3972 2017-04-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Olszyny Rumockie
2017 3973 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Przasnyskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r
2017 3974 2017-04-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie rezerwatu przyrody Ponty im. Teodora Zielińskiego
2017 3975 2017-04-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie rezerwatu przyrody Zagożdżon
2017 3976 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego, dla których Gmina Wierzbno jest organem prowadzącym
2017 3977 2017-04-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie rezerwatu przyrody Źródło Królewskie
2017 3978 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieliszew, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2017 3979 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 3980 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXV.105.2017 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3981 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbno, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 3982 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXV.106.2017 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów, drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Rzeczniów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów.
2017 3983 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3984 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXV.107.2017 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzeczniów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, a także o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów.
2017 3985 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Szydłowo oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 3986 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/273/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3987 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szydłowo oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 3988 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/277/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2017
2017 3989 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/278/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2017 3990 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr 226/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele.
2017 3991 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/279/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3992 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4011 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 31 marca 2017r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Garwolińskiego
2017 4010 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Garwolińskiego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 4009 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 4008 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2017 4007 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2017 4006 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4005 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 218 / 2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023 ze zmianami.
2017 4004 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/233/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/217/2017 Rady Gminy w Długosiodle z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2017 4003 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/232/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu
2017 4002 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/231/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
2017 4001 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/229/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4000 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/228/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 3999 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/227/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3998 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/226/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 3997 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XX.93.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Goszczyn w 2017 roku”.
2017 3996 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 marca 2017r. w sprawie: zmiany statutu Powiatu Grójeckiego
2017 3995 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XIX.88.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Goszczyn.
2017 3994 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 marca 2017r. w sprawie: zmiany Regulaminu określającego tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Grójeckiego dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/218/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 14 lutego 2017 r. sprawie określenia trybu postępowania o udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Grójeckiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2017 3993 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/283/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn
2017 4012 2017-04-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.4131.76.2017.JJ Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim
2017 4013 2017-04-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.84.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. Rada Gminy Nieporęt
2017 4014 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/140/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Sabnie do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4015 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sabnie w 2017r.
2017 4016 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/142/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 4017 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr 305/XXXV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2017”
2017 4018 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/195/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2017 4019 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków
2017 4020 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w 2017r."
2017 4021 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany siedziby Samorządowego Przedszkola im.s.Gabrieli Sporniak w Skaryszewie
2017 4022 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej im.Orlat Lwowskich w Skaryszewie
2017 4023 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 4024 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 4025 2017-04-21 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.47.2016.2017.ASz1 Prezesa Urzędu Regualcji Energetyki z dnia 18 kwietnia 2017 r.
2017 4026 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem wybranej szkoły podstawowej Gminy Ojrzeń oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełniania
2017 4027 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ojrzeń oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4028 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Olszewo-Borki dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych osób prawnych lub fizycznych prowadzących wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 4029 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr 7/XXVIII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach
2017 4030 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 4031 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania imienia obiektowi mostowemu na rzece Wildze w mieście Garwolin
2017 4032 2017-04-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVIII.82.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2016 r. GMINY GOSZCZYN NA ROK 2017
2017 4033 2017-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 251/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2017 4034 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/30/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2017 4035 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XVII.131.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2016
2017 4036 2017-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2017 4037 2017-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 4038 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2017 4039 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2016
2017 4040 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVII.224.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2017 4041 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2016 rok.
2017 4042 2017-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.58.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2017 4043 2017-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.59.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2017 4044 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr 241/16 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2017 4045 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr 250/16 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2017 4046 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr 180/XXXVII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 4047 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr 181/XXXVII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
2017 4048 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr 182/XXXVII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2017 roku
2017 4049 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr 183/XXXVII/2017 Rady Gminy w Załuskach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Załuski do nowego ustroju szkolnego
2017 4050 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr 185/XXXVII/2017 Rady Gminy w Załuskach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwier-dzenia tych kryteriów w  postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzo-nych przez gminę Załuski.
2017 4051 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr 184/XXXVII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Załuski
2017 4052 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/1130/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia
2017 4053 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/1134/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna część II
2017 4054 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/1138/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2017 4055 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/1139/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2017 4056 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/1140/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób
2017 4057 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/1146/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m.st. Warszawy
2017 4058 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/1150/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 4059 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/1151/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 150 w Warszawie, ul. Prałatowska 12
2017 4060 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/1152/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 88 „Pod Zielonym Listkiem” w Warszawie, ul. Poborzańska 1
2017 4061 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/1153/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej
2017 4062 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/350/2017 Rady Miasta Marki z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028
2017 4063 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4064 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu
2017 4065 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie statutu Gminnej Administracji Placówek Oświatowych
2017 4066 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia sportowe
2017 4067 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/184/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w tworzeniu i upowszechnianiu kultury oraz działalności społecznej imienia Stanisława Sieruty
2017 4068 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/186/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 250815W Cięćk-Wykrot
2017 4069 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sokołowskiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r
2017 4070 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 4071 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 233/XXXVI/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej
2017 4072 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 921/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 4073 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 922/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie nr 842/XXX/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania
2017 4074 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 923/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia referendum gminnego
2017 4075 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 4076 2017-04-24 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 8 marca 2017 r. do porozumienia z dnia 30.12.2014r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2017 4077 2017-04-24 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 10 marca 2017 r. do porozumienia z dnia 30.12.2014r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2017 4078 2017-04-24 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. do porozumienia z dnia 30.12.2014 r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2017 4079 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2017 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4080 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 516/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las po zachodniej stronie ulicy Dzikiej Róży w gminie Grodzisk Mazowiecki
2017 4081 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4082 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zbuczyn, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.
2017 4083 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zbuczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.
2017 4084 2017-04-24 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 487/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2017 r.
2017 4085 2017-04-24 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-2/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady m. st. Warszawy
2017 4086 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Gminy Zakroczym
2017 4087 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/162/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 4088 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/291/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Kobyłka
2017 4089 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/292/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 4090 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/293/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4091 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 512/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku
2017 4092 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 514/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Płockiej Galerii Sztuki.
2017 4093 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 515/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz wskazania uczniom oddziałów klas VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum.
2017 4094 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 516/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 4095 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 517/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4096 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 518/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4097 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 519/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na przyznanie dotacji z budżetu Miasta Płocka niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, w celu zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina- Miasto Płock ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego.
2017 4098 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 520/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
2017 4099 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 521/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka
2017 4100 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 522/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4101 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 524/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy w Płocku.
2017 4102 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4103 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru uczniów zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Bielany, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 4104 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielany na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 4105 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/263/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/262/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 4106 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 272/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa
2017 4107 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 274/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4108 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 275/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów
2017 4109 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/318/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej
2017 4110 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/401/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4111 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 276/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów
2017 4112 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/402/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII w latach szkolnych 2017/2018 – 2020/2021
2017 4113 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4114 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/403/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria na rok 2017
2017 4115 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/407/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Góra Kalwaria
2017 4116 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 59/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017
2017 4117 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 70/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017 4118 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie określenia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkujących na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2017 4119 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 4120 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2017 4121 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 168/XXIII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwały nr 131/XVII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 4122 2017-04-25 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 438/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017r.
2017 4123 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń.
2017 4124 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 519/232/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.21) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 4125 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXX.201.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Przytyk oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4126 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXX.202.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4127 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXX.207.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2017r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Oblas.
2017 4128 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Sulejówek w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek”
2017 4129 2017-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 031.1.2017 Powiatu Wołomińskiego z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński.
2017 4130 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2017 4131 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/114/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 4132 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4133 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz określenie dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 4134 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2017 roku.
2017 4135 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/159/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4136 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/160/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4137 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/185/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/254/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Sochaczew "Karty Dużej Rodziny"
2017 4138 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4139 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/287/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Ceglanej w Kobyłce
2017 4140 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/309/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce
2017 4141 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/312/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 4142 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 163/XXV/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2017 roku.
2017 4143 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/124/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Chotcza
2017 4144 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII.158.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2017 roku.
2017 4145 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII.159.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica.
2017 4146 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII.160.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Stara Błotnica, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenie liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4147 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII.161.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4148 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 3.17.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIV/170/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 4149 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 3.22.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXV.330.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie dla publicznych i niepublicznych placówek na terenie Gminy Nadarzyn przez podmioty inne niż Gmina Nadarzyn z zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminie i sposobie rozliczenia dotacji
2017 4150 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 4.26.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 217/XXVIII/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 4151 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 4.27.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XXVII/151/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Jednorożec przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Jednorożec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 4152 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/137/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębie wsi Zieleniec - Etap I.
2017 4153 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr 180/XXVI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4154 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr 181/XXVI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4155 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego .
2017 4156 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr 182/XXVI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4157 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy w Zespole Szkolno –Wychowawczym w Huszlewie w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Huszlewie dla której organem prowadzącym jest Gmina Huszlew.
2017 4158 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr 184/XXVI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 323/XXXVIII/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi i utworzenia Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi
2017 4159 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie grupy drzew pomnika przyrody połozonego w miejscowości Bachorza gm. Huszlew
2017 4160 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXX/144/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustanowienia pieczęci Wójta Gminy, łańcucha Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy oraz zasad ich stosowania
2017 4161 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXX/145/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Borowie do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 4162 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr 185/XXVI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2017 roku”
2017 4163 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2017 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna Lacka
2017 4164 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVI /153 /2017 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4165 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/ 154 /2017 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna Lacka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
2017 4166 2017-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.92.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. Rada Gminy Leoncin
2017 4167 2017-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.93.2017.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. Rada Gminy Leoncin
2017 4168 2017-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.91.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. Rada Gminy w Kuczborku - Osadzie
2017 4169 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 4170 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr 278/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta Józefowa
2017 4171 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr 279/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Józefowa
2017 4172 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr 280/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 4173 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XLI.359.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 4174 2017-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.85.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. Rada Gminy Ojrzeń
2017 4175 2017-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.86.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. Rada Gminy Ojrzeń
2017 4176 2017-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.87.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. Rada Gminy Ojrzeń
2017 4177 2017-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.88.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. Rada Gminy Ojrzeń
2017 4178 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/354/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4179 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 71.XXXIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 4180 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 528/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 4181 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 529/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki do przeprowadzenia referendum gminnego zarządzonego na dzień 4 czerwca 2017r.
2017 4182 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXX.209.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk
2017 4183 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 24 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4184 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Policzna
2017 4185 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Policzna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 4186 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 478/VII/30/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum gminnego zarządzonego na dzień 28  maja 2017 r.
2017 4187 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Zespołu Szkolno- Wychowawczego w  Huszlwie do Przedszkola Samorządowego w Huszlewie i  oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Wychowawczym w Huszlewie w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Huszlewie , dla których Gmina Huszlew jest organem prowadzącym
2017 4188 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/292/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Cegłów oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 4189 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Cegłów instrumentem płatniczym
2017 4190 2017-04-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 24 kwietnia 2017r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupno przeprowadzonych w dniu 23 kwietnia 2017 r.
2017 4191 2017-04-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXIV.0007.188.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siennicy
2017 4192 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIII.118.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 20 marca 2017r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pniewy w 2017 roku.
2017 4193 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/272/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4194 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domanice
2017 4195 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domanice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 4196 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domanice.
2017 4197 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.
2017 4198 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIII.164.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Błotnica w 2017 roku
2017 4199 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka"
2017 4200 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/274/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2017 4201 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Błonie oraz kryteriów wyboru ofert
2017 4202 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2018 rok
2017 4203 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXI/262/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dn. 13 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2017r.
2017 4204 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/262/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2017 roku
2017 4205 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII.218.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 4206 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII.219.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 marca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kotuń.
2017 4207 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII.220.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kotuń, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4208 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII.221.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kotuń, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4209 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 268/XXXII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 kwietnia 2017r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Milanówka.
2017 4210 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 270/XXXII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 kwietnia 2017r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Milanówek
2017 4211 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4212 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/143/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2010 r.
2017 4213 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/125/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4214 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/126/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Czerwonka.
2017 4215 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/240/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 2 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice.
2017 4216 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 2 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej' liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kozienice
2017 4217 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 2 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 4218 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Grębków do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4219 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę XX/118/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. Rady Gminy Grębków w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Grębków jest organem prowadzącym
2017 4220 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2017 4221 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 941/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Piasecznie
2017 4222 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 940/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2013 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2017 4223 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 927/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie nadania nazwy KONOPNICKIEJ ulicy położonej w Piasecznie.
2017 4224 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 926/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie nadania nazwy SŁONECZNE ZACISZE ulicy położonej we wsi Henryków-Urocze w gminie Piaseczno
2017 4225 2017-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Radzanów z dnia 24 marca 2017r. w sprawie przedstawienia za 2016rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radzanów i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Radzanów.
2017 4226 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr III/10/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 4227 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr III/11/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Radzanów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenie liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4228 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr III/12/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4229 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr III/13/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Radzanów.
2017 4230 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej.
2017 4231 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/VIII/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie sposobu poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 4232 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XL/368/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024
2017 4233 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XLI/377/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024
2017 4234 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/199/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kampinos.
2017 4235 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/200/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4236 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/139/17 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2017 4237 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/141/17 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4238 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/17 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paprotnia
2017 4239 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/17 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paprotnia, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 4240 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXX.317.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 4241 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXX.318.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zgody na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, które stosują zasady naboru, odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz czasu bezpłatnego nauczania przewidziane dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków.
2017 4242 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXX.319.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przenoszenia klas.
2017 4243 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Regimin i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przezwłaściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4244 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Szczutowo
2017 4245 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczutowo.
2017 4246 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczutowo, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 4247 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 468/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego – Niemcewicza – Jarzynowa – Biała - Etap I”
2017 4248 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 470/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia
2017 4249 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 473/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu
2017 4250 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 474/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
2017 4251 2017-04-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Rodzinny Mińsk"
2017 4252 2017-04-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mińsk Mazowiecki
2017 4253 2017-04-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
2017 4254 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 4255 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4256 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas III i VI kończących klasę trzecią i szóstą w latach szkolnych 2016/2017-2018/2019.
2017 4257 2017-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie publikacji sprawozdania Prezydenta Miasta Siedlce z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 r.
2017 4258 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej w ośmioletnią szkołę podstawową
2017 4259 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. dr. M. Papuzińskiego w Ciepielowie w ośmioletnią szkołę podstawową
2017 4260 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII.178.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4261 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII.180.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 4262 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII.183.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy
2017 4263 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2017
2017 4264 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielany na 2017 rok.
2017 4265 2017-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2016
2017 4266 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII.291.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI.284.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Halinów, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4267 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII.292.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI.285.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów