Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Styczeń 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 1 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2026
2017 2 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Platerów na rok 2017
2017 3 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Platerowie
2017 4 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie miejscowości Zielona, gmina Kuczbork-Osada
2017 5 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 22 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Gminy Kuczbork-Osada na rok 2017
2017 6 2017-01-02 Decyzja Decyzja nr OGD.4210.36.13.2016.1331.XVI.MBr1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 7 2017-01-02 Porozumienie Porozumienie Starosty Mławskiego z dnia 3 października 2016r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan oraz udziału w kosztach nauczania religii z dnia 3 października 2016 r.
2017 8 2017-01-02 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 2016r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego
2017 9 2017-01-02 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 października 2016r.
2017 10 2017-01-02 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie przejęcia do wykonywania zadań w zakresie zarządzania odcinkiem dróg dojazdowych na terenie obrębu ewidencyjnego Konotopa
2017 11 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zabrodzie na lata 2017–2021”
2017 12 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zabrodzie
2017 13 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2017 14 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr 176/XXXII/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubowidz
2017 15 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr 92.2016 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin "RADOMKA" za 2015 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Zgromadzeniu
2017 16 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr 94.2016 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin "RADOMKA" oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.
2017 17 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr 147.2016 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Gmin "RADOMKA" wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
2017 18 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr 148.2016 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
2017 19 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr 149.2016 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 14 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin "RADOMKA" na lata 2016-2019
2017 20 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr 151.2016 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 2 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin "RADOMKA" na lata 2016-2019
2017 21 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr 155.2016 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finasowej Związku Gmin "Radomka" na lata 2017-2020
2017 22 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr 156.2016 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin "Radomka" na 2017 rok
2017 23 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2017
2017 24 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/309/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Płońsk przez inne niż Gmina Miasto Płońsk osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 25 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXX/253/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 26 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXX/256/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie nadania przejściu podziemnemu nazwy „Zosinek”
2017 27 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXX/257/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2017 28 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXX/259/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Zielonka dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Zielonka
2017 29 2017-01-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.202.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2017 30 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2017
2017 31 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wyszkowskiego w roku 2017.
2017 32 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/108/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 33 2017-01-02 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Białobrzeskiego z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Białobrzeskim
2017 34 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2016 Starosty Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2017 r. stawek za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2017 35 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie
2017 36 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/188/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 37 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2016 roku.
2017 38 2017-01-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIV/142/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2016r.
2017 39 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na rok 2017.
2017 40 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr 435/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki przez inne niż Gmina Grodzisk Mazowiecki osoby prawne i fizyczne a także zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 41 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr 436/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
2017 42 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr 447/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mościska po południowej stronie ulic Pawiej i Słowiczej w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap I
2017 43 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2016 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Garwolińskiego
2017 44 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2016 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2017.
2017 45 2017-01-02 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 14 grudnia 2016r. do porozumienia z dnia 1 października 2015r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im.Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
2017 46 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXII/115/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Usług Wspólnych dla jednostek organizacyjnych gminy Ciechanów oraz nadania statutu
2017 47 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXII/116/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Chotumiu
2017 48 2017-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2017 49 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego
2017 50 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku
2017 51 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/252/2016 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 52 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016.
2017 53 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr 122/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2017 54 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr 123/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2017 55 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr 134/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2017 56 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr 135/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2017 57 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/119/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 58 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr 271/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 59 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 60 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/165/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXV1/151/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 2 listopada 2016r. w prawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 61 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr 180/XXXII/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Lubowidz.
2017 62 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/274/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury w Łomiankach
2017 63 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/277/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/67/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. z późniejszymi zmianami
2017 64 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/282/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/213/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łomianki na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki
2017 65 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/283/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/372/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2017 66 2017-01-03 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 22/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
2017 67 2017-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.242.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2016r. Rada Gminy w Kuczborku - Osadzie
2017 68 2017-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.243.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2016r. Rada Gminy w Kuczborku - Osadzie
2017 69 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminy Regimin
2017 70 2017-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej, ul. Stefana Okrzei 5 w Legionowie w 2017 r. i w 2018 r.
2017 71 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 października 2016r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Wieliszew oraz nadania jej statutu
2017 72 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2017 73 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 74 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XV/125/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2017 75 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieliszew na lata 2016-2020
2017 76 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Wieliszewie przy ul. Podgórnej
2017 77 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026
2017 78 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2017 79 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów.
2017 80 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie likwidacji podmiotu leczniczego działającego w formie jednostki budżetowej
2017 81 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów
2017 82 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI.284.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 83 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI.285.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa.
2017 84 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr 153.2016 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin "Radomka" na lata 2016-2019
2017 85 2017-01-03 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Bulkowo zarządzania drogą powiatową nr 2949W Bulkowo–Osiek–Krubice
2017 86 2017-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 177/XXXII/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2016r. Gminy lubowidz na rok 2017
2017 87 2017-01-04 Informacja Informacja nr OŁO.4110.39.2016.DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 grudnia 2016r.
2017 88 2017-01-04 Decyzja Decyzja nr OŁO.4210.55.2016.ASZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 89 2017-01-04 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 stycznia 2017r.
2017 90 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Sarnaki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 91 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr 168/XVII/2016 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr 109/IX/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 września 2015r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych, przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, na terenie Gminy Czernice Borowe, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 92 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 93 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XX/130/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2017 rok.
2017 94 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XX/132/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
2017 95 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” w Leoncinie.
2017 96 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI.138.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Słubice
2017 97 2017-01-04 Informacja Informacja nr 1/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Skorosze, gmina Winnica
2017 98 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/50/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 99 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr 205/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 21 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok
2017 100 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wyszkowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”
2017 101 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
2017 102 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.
2017 103 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 157.XXIX.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Płoniawy-Bramura oddziałach przedszkolnych
2017 104 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2017
2017 105 2017-01-05 Aneks Aneks nr 14 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2016r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 106 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 107 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2017 108 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/270/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Ekologicznej we wsi Chotomów
2017 109 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2017
2017 110 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Siecień
2017 111 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brudzeń Duży na lata 2016 – 2032”
2017 112 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 347/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2017
2017 113 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 350/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 329/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 oraz Gminnej Ewidencji Zabytków
2017 114 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 355/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Wiktorów.
2017 115 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 356/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębach: Stary Dybów i Wiktorów.
2017 116 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 329/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 oraz Gminnej Ewidencji Zabytków.
2017 117 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 40/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2017 118 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2017 119 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 1 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/120/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2016 r.
2017 120 2017-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 177/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 1 września 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2017 121 2017-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2017 122 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok
2017 123 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 124 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 186/XXII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok
2017 125 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działki o nr ew. 18/1 położonej we wsi Chotomów
2017 126 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2017 127 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/161/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radziejowice
2017 128 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Jednorożec na rok 2017
2017 129 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/126/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 września 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XLV/218/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.
2017 130 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/218/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.
2017 131 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Jednorożec za udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2017 132 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/2/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 grudnia 2016r. uchwała budżetowa powiatu piaseczyńskiego na 2017 rok
2017 133 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/10/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu piaseczyńskiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2017 134 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 168.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2017 rok
2017 135 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/172/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę Kampinos.
2017 136 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/174/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Kampinos
2017 137 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/178/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2017
2017 138 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/171/16 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego .
2017 139 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/172/16 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dobre .
2017 140 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/174/16 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2017.
2017 141 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rusinów na 2017 rok
2017 142 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 143 2017-01-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2017 144 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/339/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa
2017 145 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2017– 2024
2017 146 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 147 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/150/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska przez osoby fizyczne i prawne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 148 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/158/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska.
2017 149 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/16 Rady Gminy Somianka z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance
2017 150 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na 2017 rok Gminy Somianka
2017 151 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/180/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
2017 152 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/183/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance
2017 153 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku
2017 154 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stupsk na lata 2017- 2021
2017 155 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 156 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2016r. Budżet Gminy Pacyna na rok 2017
2017 157 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/159/09 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2009 roku
2017 158 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/156/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty targowej.
2017 159 2017-01-05 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 7 grudnia 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 160 2017-01-05 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2016r. do porozumienia z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie organizacji centrum powiadamiania ratunkowego
2017 161 2017-01-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.245.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2016r. Rada Miejska w Przasnyszu
2017 162 2017-01-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.248.2016.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2017r. Rada Miejska w Tłuszczu
2017 163 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 247/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Ostrołękę
2017 164 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 248/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
2017 165 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 249/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki
2017 166 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 250/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2017 167 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 253/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Koszarowa” w Ostrołęce
2017 168 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 254/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „I A.W.P.” w Ostrołęce
2017 169 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 259/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatki : od nieruchomości, rolny, leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 170 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 260/XXXVIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 171 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/261/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2017
2017 172 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/263/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew i Jeruzal
2017 173 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/266/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 174 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 290/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Serock
2017 175 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 297/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025
2017 176 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 299/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027
2017 177 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 300/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2017
2017 178 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/175/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 179 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Badowo-Dańki
2017 180 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/129/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Sabnie.
2017 181 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Goworowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Goworowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 182 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Goworowo na lata 2016-2020"
2017 183 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
2017 184 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 185 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/313/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego.
2017 186 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/314/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Wyszków przez inne niż Gmina Wyszków osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2017 187 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/319/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2017 188 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/323/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wyszków na 2017 rok.
2017 189 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/326/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/306/16 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2017 190 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 137/XXIII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZATORY NA ROK 2017
2017 191 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 138/XXIII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 192 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 139/XXIII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Zatory
2017 193 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 140/XXIII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.
2017 194 2017-01-09 Informacja Informacja nr 2/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Skoroszki, gmina Winnica
2017 195 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX-181/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2017
2017 196 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX-186/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 197 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2017 198 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Maków Mazowiecki dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Maków Mazowiecki przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy prowadzące oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystaniaoraz terminu i sposobu ich rozliczania
2017 199 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego Miasta Przasnysz
2017 200 2017-01-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 9 stycznia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego
2017 201 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ojrzeń
2017 202 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 133/XXIV/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rościszewo
2017 203 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX/135/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tczów
2017 204 2017-01-10 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 31 marca 2016r. do Porozumienia z dnia 14 marca 2014r.
2017 205 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/16 Rady Gminy Osieck z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Osieck przez inne niż Gmina Osieck osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 206 2017-01-10 Postanowienie Postanowienie nr 1/2017 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 207 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2016r. o przeprowadzeniu referendum lokalnego w sprawie przyłączenia części Gminy Rzekuń do miasta Ostrołęka
2017 208 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Karniewo, zakresu i trybu kontroli ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.
2017 209 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 411/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2017
2017 210 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 412/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020
2017 211 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 414/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019
2017 212 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 417/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna
2017 213 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. Nr ewid. 62 w miejscowości Piaski Duchowne
2017 214 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 215 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w regulaminie targowiska miejskiego w Przysusze
2017 216 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Przysuskiej Administracji Oświaty w Przysusze
2017 217 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 218 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
2017 219 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 220 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2017-2026
2017 221 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/209/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2017 222 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 223 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2016r. uchwała budżetowa Powiatu Przysuskiego na rok 2017
2017 224 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego
2017 225 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 226 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/35/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 października 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 227 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX/280/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 228 2017-01-10 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Powiatu Łosickiego z dnia 4 stycznia 2017r.
2017 229 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/164/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Myszyńcu
2017 230 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/270/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Mrozach prowadzone przez Gminę Mrozy
2017 231 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 125/XXI/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 232 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/177/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat oraz określenie warunków całkowitego zwolnienia z opłat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Latowicz
2017 233 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 234 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Leoncin na rok 2017
2017 235 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonym przez Gminę Czerwonka.
2017 236 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca Statut Gminy Radzanowo
2017 237 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z boisk sportowych w miejscowościach Radzanowo, Ciółkowo, Rogozino gm. Radzanowo
2017 238 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Radzanowo
2017 239 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radzanowo przez inne niż Gmina Radzanowo osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 240 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2017 rok
2017 241 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łochów
2017 242 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 186/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 243 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 188/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDZETOWA NA ROK 2017
2017 244 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pułtusk na lata 2017 – 2021
2017 245 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/275/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016
2017 246 2017-01-10 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXIII/282/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2016r.
2017 247 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 418/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna
2017 248 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 419/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna
2017 249 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
2017 250 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
2017 251 2017-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2016 Wójta Gminy Sabnie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poźn.zm) postanawia się:
2017 252 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/806/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok
2017 253 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2017 254 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI.234.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2017 255 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 22.204.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 października 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 186/XXIV/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek
2017 256 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 22.207.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 października 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XVI/107/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 257 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego fragment wsi Widok
2017 258 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 22.208.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 października 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr 67/XIII/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 259 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno- Administracyjnemu Szkół w Kołbieli.
2017 260 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 261 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 22.209.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 października 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr 405/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 357/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła
2017 262 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym w Kołbieli oraz oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel.
2017 263 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 22.212.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 października 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXI/108/16 Rady Gminy Sieciechów z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 264 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok
2017 265 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sokołów Podlaski na rok 2017 oraz zwolnień w tym podatku
2017 266 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 147/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystywania
2017 267 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ceranów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 268 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2017 269 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sokołów Podlaski na rok 2017
2017 270 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 271 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokołów Podlaski
2017 272 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 273 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały XXIII/ 139/ 2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Sokołów Podlaski za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 274 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023.
2017 275 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skaryszew oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
2017 276 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2017 277 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skaryszewie
2017 278 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2016 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zwoleńskiego na rok 2017
2017 279 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, podstawy obliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Miasto Marki przez inne niż Gmina Miasto Marki osoby prawne i osoby fizyczne
2017 280 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin
2017 281 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej
2017 282 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/248/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku gminnym w Zbuczynie.
2017 283 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII.228.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzeziny – część A, gmina Halinów
2017 284 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII.229.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary Konik – część B, gmina Halinów
2017 285 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII.243.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.
2017 286 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII.244.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXVII.231.2016 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 12 listopada 2015r. Nr XIII.112.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2017 287 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII.246.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XLII.380.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez Gminę Halinów.
2017 288 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII.248.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2017 289 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII.255.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXVII.230.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Halinów.
2017 290 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/123/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie utworzenia parku kulturowego o nazwie „Park Kulturowy Kardynała Stefana Wyszyńskiego” w Andrzejewie
2017 291 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu Powiatu Żyrardowskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 292 2017-01-11 Postanowienie Postanowienie nr DWW-773-1/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 293 2017-01-11 Postanowienie Postanowienie nr 1/17 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Platerów
2017 294 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 130/XXIV/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2017 rok
2017 295 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 132/XXIV/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 296 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/65/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gielniów, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2017 297 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/ 67/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
2017 298 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 61/XXI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2016r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ LISÓWEK (obszar XI)
2017 299 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 63/XXI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2016r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI SŁUBICA A (obszar XXIV)
2017 300 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 75/XXII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 listopada 2016r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI BIENIEWIEC (obszar 2).
2017 301 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Sulejówek.
2017 302 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/268/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Sulejówek
2017 303 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/269/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Sulejówek
2017 304 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/270/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Sulejówek
2017 305 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/286/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz obniżenia tych opłat w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Sulejówek
2017 306 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXII.169.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2016r. uchwała budżetowa Gminy Stromiec na rok 2017
2017 307 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXII.173.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia szczególnych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2017 308 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr 70/XXVI/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Wiskitki przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 309 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr 71/XXVI/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, pobieranych przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Wiskitki
2017 310 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr 72/XXVI/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 311 2017-01-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.249.2016.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2017 r. Rada Gminy w Ciepielowie
2017 312 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2017
2017 313 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta.
2017 314 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek i poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych na terenie powiatu mławskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 315 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2016r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2017-2022
2017 316 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych innych niż zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego na terenie powiatu mławskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 317 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 318 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cegłów oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2017 319 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 208/XXVII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Powiatu Grodziskiego
2017 320 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 210/XXVII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 321 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 226/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Celestynów.
2017 322 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 188/XXXII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2017 323 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 274/XXXII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego na terenie miasta Sierpca.
2017 324 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII.0007.169.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2017-2024
2017 325 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/70/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Jedlińsk przez inne niż Gmina Jedlińsk osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, osób prawnych i fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 326 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII.0007.170.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 327 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/69/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektów infrastruktury publicznej boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i urządzeń gimnastycznych siłowni plenerowej w miejscowości Lisów realizowanego w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lisowie”
2017 328 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/68/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektów infrastruktury publicznej altany z grillem, urządzeń gimnastycznych siłowni w miejscowości Klwatka Szlachecka realizowanych w ramach projektu „Budowa obiektu rekreacyjnego (altana z grillem) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury – Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka”
2017 329 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 255/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.
2017 330 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/66/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 331 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016-2021
2017 332 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/65/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 333 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII.0007.173.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII.0007.220.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Siennicy prowadzonego przez Gminę Siennica
2017 334 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 259/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 140/XXVI/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach pomocy de minimis
2017 335 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/98/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 29 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 336 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII/151/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/20/2015 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 337 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Olszewo-Borki
2017 338 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Olszewo-Borki dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 339 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/110/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 340 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/113/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem i opieką nad dzieckiem w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew
2017 341 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2017 rok
2017 342 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/154/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2017 rok
2017 343 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/155/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2017 344 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 345 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy.
2017 346 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2026
2017 347 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 348 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2017 349 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Kosów Lacki – tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Grzymały
2017 350 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Baranowo i jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2017 351 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Baranowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 352 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie.
2017 353 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr 468/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 411/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 roku, Uchwały Nr 557/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku oraz Uchwały Nr 405/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 roku.
2017 354 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII/204/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i warunków zwolnień z tych opłat w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka
2017 355 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII/205/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Komorowo
2017 356 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kadzidło przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, oraz terminu i sposóbu rozliczenia dotacji.
2017 357 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XVIII.88.16 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 października 2016r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pniewy na realizację zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Pniewy
2017 358 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Brochów przez osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 359 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Policzna
2017 360 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/152/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2017 361 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/156/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi
2017 362 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Gąba.
2017 363 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 364 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lelis na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2017 365 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lelis na stałe obwody głosowania
2017 366 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 367 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2017 368 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i wychowania oraz wysokości opłat za korzystanie dzieci w wieku do 5 lat z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonym przez Gminę Pionki
2017 369 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wierzbica
2017 370 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2017 371 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/191/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Węgrowskiego, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2017 372 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/192/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Węgrowskiego instrumentem płatniczym
2017 373 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/193/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2017 rok
2017 374 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/201/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2017
2017 375 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/105/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków ich częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2017 376 2017-01-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku na 2017 rok
2017 377 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/144/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów małej architektury: „Rewitalizacja centrum Gminy Stara Kornica w obrębie Urzędu Gminy”
2017 378 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/150/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/144/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów małej architektury: „Rewitalizacja centrum Gminy Stara Kornica w obrębie Urzędu Gminy”.
2017 379 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/153/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 380 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Platerów
2017 381 2017-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.15.2016.DG Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 stycznia 2017r. Rada Miejskiej w Łochowie
2017 382 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 451/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku.
2017 383 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 452/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku.
2017 384 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 453/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku.
2017 385 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 454/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Płocku.
2017 386 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 455/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Płocku.
2017 387 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 456/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Płocku.
2017 388 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 457/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku.
2017 389 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 458/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku.
2017 390 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 459/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku.
2017 391 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 460/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku.
2017 392 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 461/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
2017 393 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 462/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2017 394 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 464/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 395 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 467/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 396 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 472/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 398/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie reorganizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych działających jako jednostki organizacyjne Gminy Miasto Płock zaliczane do sektora finansów publicznych
2017 397 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 473/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 564/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku, zmienionej uchwałą nr 796/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
2017 398 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku
2017 399 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2016.
2017 400 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 215/16 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2017 401 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku
2017 402 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 403 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 404 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 373/2016 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2017 405 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 406 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 407 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 408 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/214/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2016
2017 409 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 410 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2017 411 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 412 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2016 r.
2017 413 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 414 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 142/XXII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016
2017 415 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.149.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2017 416 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 411/2016 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2017 417 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/2016 Rady Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2017 418 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 419 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/115/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 420 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 421 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.91.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 422 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 291/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2017 423 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/99/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
2017 424 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/115/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2017 425 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.42.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku.
2017 426 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 98/XVIII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 62/XII/2015
2017 427 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.150.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 7 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2017 428 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/280/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.
2017 429 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2017 430 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII.174.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 431 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 138/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2017 432 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 139/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 6 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2017 433 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XX.123.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2016 rok.
2017 434 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/300/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016r. uchwała budżetowa
2017 435 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/304/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybui zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2017 436 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/306/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017 - 2021
2017 437 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/309/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mława, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 438 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2017 Starosty Zwoleńskeigo z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia w 2017 roku miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gródku
2017 439 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Drobin za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Drobin.
2017 440 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie
2017 441 2017-01-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXV/115/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2016r. GMINY BARANÓW NA ROK 2017
2017 442 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/116/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Gminnym Przedszkolu w Cegłowie prowadzonym przez Gminę Baranów.
2017 443 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/117/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
2017 444 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/118/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Baranów.
2017 445 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/119/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2017 446 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie : zmiany w opisie granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Miasta Pionki
2017 447 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany w opisie granic stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasta Pionki
2017 448 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 230 / 2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Miasta Pionki udziałów i akcji Gminy Miasta Pionki w spółkach prawa handlowego
2017 449 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/151/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/143/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 maja 2012r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2012 – 2016
2017 450 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/152/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/121/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2017 451 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XX.136.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Oświatowego w Mokobodach
2017 452 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XX.137.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mokobody
2017 453 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/170//16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 roku
2017 454 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2016 Rady Gminy w Stoczku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Stoczek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 455 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoczek
2017 456 2017-01-17 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.12.8.2016.2017.ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 stycznia 2017r.
2017 457 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 149/XXI/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo
2017 458 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy
2017 459 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2017 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności
2017 460 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Miłosny - etap pierwszy
2017 461 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 16 i 17 w obrębie 54 w Sulejówku
2017 462 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/274/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 16 i 17 w obrębie 54 w Sulejówku
2017 463 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2017 Starosty Legionowowskiego z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z grupą interwencyjną - Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie, ul. Piusa XI 69 na rok 2017
2017 464 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Legionowowskiego z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańcaw Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie w 2017 r.
2017 465 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 128/XXI/16 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 466 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XI.58.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jasieniec
2017 467 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XI.59.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I.3.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jasieniec
2017 468 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XI.60.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X.54.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Jasieniec w 2017 roku.
2017 469 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XI.61.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jasieniec i części sołectwa Warpęsy w Gminie Jasieniec, dla niektórych ustaleń części tekstowej planu.
2017 470 2017-01-17 Informacja Informacja nr GKN.661.1.2017.GB Starosty Makowskiego z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków
2017 471 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 472 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI /158/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Liw oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 473 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2017 474 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzała.
2017 475 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2017 476 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 383/XXV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 477 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV.328.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn
2017 478 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV.329.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn
2017 479 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV.330.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek na terenie Gminy Nadarzyn przez podmioty inne niż Gmina Nadarzyn z zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminie i sposobie rozliczenia dotacji.
2017 480 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016r. budżetowa na rok 2017 Gminy Nadarzyn
2017 481 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/67/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Jedlińsk na lata 2017–2020 wraz z Kartami Gminnej Ewidencji Zabytków
2017 482 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2020
2017 483 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 484 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolu publicznym, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Korytnica
2017 485 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/2/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 486 2017-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2016 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2017 487 2017-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2016 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2017 488 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2017 489 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 490 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXI/142/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 491 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 492 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2017 493 2017-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2017 494 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 186.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 495 2017-01-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.252.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 stycznia 2017r. Rada Gminy Brańszczyk
2017 496 2017-01-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.253.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 stycznia 2017 r. Rada Gminy w Ciepielowie
2017 497 2017-01-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.256.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 stycznia 2017r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2017 498 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/117/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2017 499 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/118/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc
2017 500 2017-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Mławskiego z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka nr 1, Domu Dziecka nr 2, Domu Dziecka nr 3 i Domu Dziecka nr 4 w Kowalewie w 2017 roku.
2017 501 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Garwolina przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Garwolin, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 502 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 89/XIX/2016 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzgowo
2017 503 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 90/XIX/2016 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 504 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 95/XIX/2016 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzgowo na rok 2017
2017 505 2017-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2017 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej "PANDA" w Kozienicach.
2017 506 2017-01-18 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Powiatu Łosickiego
2017 507 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 174/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 508 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 175/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin
2017 509 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 180/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 510 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 181/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2017 511 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 184/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
2017 512 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXX/235/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2017 rok
2017 513 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXX/238/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 3 drzew uznanych za pomniki przyrody
2017 514 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXX/239/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2017 515 2017-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2016 Wójta Gminy Sabnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026
2017 516 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 517 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 16.115.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 16 grudnia 2016r. Budżet Gminy na 2017 rok.
2017 518 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 16.120.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 16 grudnia 2016r. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Grabów nad Pilicą.
2017 519 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 16.121.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 11.80.2016 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 25 lutego 2016 roku z w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Grabów nad Pilicą
2017 520 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 16.122.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grabów nad Pilicą na lata 2017-2021
2017 521 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 17.126.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2017 522 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Gminy Szydłowo
2017 523 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr IV/21/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2017 524 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXII.167.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki ewidencyjnej numer 291 w miejscowości Białebłoto-Kobyla
2017 525 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXX.183.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr VIII/41/09 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie gminy Kowla.
2017 526 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017
2017 527 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXV/121/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2017 528 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr 124/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Staroźreby
2017 529 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 530 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2017
2017 531 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXX/218/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/119/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 532 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII.146.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej, finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Odrzywół
2017 533 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 534 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXX/214/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2017
2017 535 2017-01-19 Aneks Aneks nr 1 Starosty Żuromińskiego z dnia 12 stycznia 2017r. do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2016r.
2017 536 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII.139.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Odrzywół
2017 537 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXV/118/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Joniec na 2017 rok.
2017 538 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII.138.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Odrzywół w latach 2017-2023
2017 539 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2017 rok.
2017 540 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII.137.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2017
2017 541 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gmine Miedzna.
2017 542 2017-01-19 Aneks Aneks nr 1 Starosty Żuromińskiego z dnia 12 stycznia 2017r. do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2016 r.
2017 543 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 544 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2017 545 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/86/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2016 r.
2017 546 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 547 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2017 r.
2017 548 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 549 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI /96/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023 ze zmianami.
2017 550 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
2017 551 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2023.
2017 552 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 553 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Piastowa przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i  wykorzystywania dotacji
2017 554 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/961/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok
2017 555 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/107/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2017 556 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zakroczymiu
2017 557 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2017 558 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 559 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/97/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2017 560 2017-01-19 Ogłoszenie Ogłoszenie nr EiZ.82.1.2017 Starosty Grójeckiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2017 561 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXX.181.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i określenia trybu ich pobierania
2017 562 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru dzieci do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieczfnia Kościelna zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów.
2017 563 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/170/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2017 564 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/172/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
2017 565 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/173/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 13 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, publiczne inne formy wychowania przedszkolnego i odziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin
2017 566 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI.144.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na rok 2017
2017 567 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI.148.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Raciąż.
2017 568 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXV/225/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie Gminy Błonie.
2017 569 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXV/226/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Błonie.
2017 570 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie zmian w uchwale nr XX/174/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Błonie.
2017 571 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/292/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystani
2017 572 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
2017 573 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/294/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
2017 574 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XIX /116/ 2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Kosów Lacki
2017 575 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XX /129/ 2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kosów Lacki
2017 576 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XX /130/ 2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Kosów Lacki
2017 577 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2017
2017 578 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/147/2016 Rady Gminy Repki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2017
2017 579 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/151/2016 Rady Gminy Repki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia inkasentów
2017 580 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/152/2016 Rady Gminy Repki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 581 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/153/2016 Rady Gminy Repki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody
2017 582 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/154/2016 Rady Gminy Repki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Repki
2017 583 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/155/2016 Rady Gminy Repki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Repki
2017 584 2017-01-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów żyrardowskiego i sochaczewskiego
2017 585 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXV/63/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 586 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XX.131.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Mokobody
2017 587 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 588 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2017
2017 589 2017-01-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVII/117/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 grudnia 2016r.
2017 590 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII.250.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016r. uchwała budżetowa Gminy Tłuszcz na rok 2017
2017 591 2017-01-20 Porozumienie Porozumienie nr KON/4/2016 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
2017 592 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr 281/2016 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2016 roku.
2017 593 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII.251.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2017 - 2030
2017 594 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr 156.XXIX.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2017
2017 595 2017-01-20 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 2 stycznia 2017r. do Porozumienia z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
2017 596 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI.93.2016 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 21 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017.
2017 597 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII.249.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX.127.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2016 - 2030
2017 598 2017-01-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXV/223/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 grudnia 2016r.
2017 599 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 600 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2016 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jabłonna Lacka
2017 601 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII.255.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tłuszcz przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 602 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII.258.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX.379.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2017 603 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/168/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2017 rok.
2017 604 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXV/112/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2016-2024
2017 605 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/170/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2017 606 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXV/114/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2017 – 2024
2017 607 2017-01-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXV/115/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 608 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Skaryszew przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 609 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 610 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 611 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/227/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
2017 612 2017-01-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XIX/229/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016r.
2017 613 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/233/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/91/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.
2017 614 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/234/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Pęcicach Małych, w Gminie Michałowice
2017 615 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/235/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
2017 616 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr 451/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 617 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr 457/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania
2017 618 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXII.151.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik
2017 619 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXII.152.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 grudnia 2016r. sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2017 - 2022
2017 620 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXII.153.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Rząśnik na rok 2017
2017 621 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 622 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/134/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 623 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wodynie
2017 624 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XX/ 142/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis
2017 625 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, punkcie przedszkolnym prowadzonych przez gminę Wierzbno
2017 626 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2017 627 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XX/217/16 Rady Miasta Sochaczew z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy dla ronda.
2017 628 2017-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" w Płocku
2017 629 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 630 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Rzewnie
2017 631 2017-01-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zimowego utrzymania nawierzchni dróg kategorii powiatowej w granicach administracyjnych gminy Bielany
2017 632 2017-01-20 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zimowego utrzymania nawierzchni dróg kategorii powiatowej w granicach administracyjnych gminy Jabłonna Lacka
2017 633 2017-01-20 Postanowienie Postanowienie nr 4/2017 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Mała Wieś
2017 634 2017-01-20 Postanowienie Postanowienie nr DWW-777-1/17 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2017 635 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/242/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/390/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk.
2017 636 2017-01-20 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 648/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 lipca 2014r.
2017 637 2017-01-20 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 884/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2016r.
2017 638 2017-01-20 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 369/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 września 2016r.
2017 639 2017-01-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXVIII/222/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2016r.
2017 640 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr 277/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 641 2017-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Młynarze z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2016 rok
2017 642 2017-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Młynarze z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2016 rok
2017 643 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI.277.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r.
2017 644 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XIV/135/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2016 rok
2017 645 2017-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 180/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2017 646 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XV/142/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2016 rok
2017 647 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/152/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2016 rok
2017 648 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/295/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
2017 649 2017-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 650 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/213/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 rok
2017 651 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/224/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
2017 652 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XV/86/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.
2017 653 2017-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Młynarze z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2016 rok
2017 654 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XIX.197.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016
2017 655 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/127/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 656 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/115/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2017 657 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 658 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2016.
2017 659 2017-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Młynarze z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2016 rok
2017 660 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/103/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2017 661 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2017 rok
2017 662 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazanówna lata 2017-2020
2017 663 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 664 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2017 665 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 666 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin
2017 667 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Garwolin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 668 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Garwolin
2017 669 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 14 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płońskiego na rok 2017
2017 670 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów (zmiana nr 2)
2017 671 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr 126/XVIII/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”.
2017 672 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr 130/XVIII/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 673 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr 132/XVIII/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa
2017 674 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr 138/XVIII/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 675 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 676 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczutowo
2017 677 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 678 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha
2017 679 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/209/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności
2017 680 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pomiechówek
2017 681 2017-01-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Legionowskiego z dnia 16 stycznia 2017r. z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” za rok 2016
2017 682 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XV/83/ 2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sypniewie
2017 683 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 października 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sypniewo
2017 684 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garwolin i zagospodarowania tych odpadów
2017 685 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII.176.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk
2017 686 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII.177.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie okreslenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 687 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII.179.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 688 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII.180.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2017 689 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII.181.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 690 2017-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XX/151/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 19 grudnia 2016r.
2017 691 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/160/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przesmyki
2017 692 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII.117.2016 Rady Gminy w Promnie z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Promna na rok 2017.
2017 693 2017-01-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.251.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2017r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2017 694 2017-01-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.2.2017.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2017r. Rada Gminy Jasieniec
2017 695 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr 144/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2017 696 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr 145/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 13 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2017 697 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 698 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XX/125/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 13 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego
2017 699 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/102/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2016.
2017 700 2017-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 151/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2017 701 2017-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 152/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2017 702 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr 216/77/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
2017 703 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.276.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.
2017 704 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016
2017 705 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2017 706 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XV/119/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 707 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016 rok
2017 708 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin
2017 709 2017-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2016 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2017 710 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2030
2017 711 2017-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 146/2016 Wójta Gminy Izabelin z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r.
2017 712 2017-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 150/2016 Wójta Gminy Izabelin z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r.
2017 713 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030
2017 714 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV.201.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2016
2017 715 2017-01-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016r.
2017 716 2017-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2016 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2017 717 2017-01-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 127/XXI/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2016r.
2017 718 2017-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2016 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2017 719 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2017
2017 720 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/16 Rady Gminy Somianka z dnia 14 września 2016r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
2017 721 2017-01-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1027.2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 20 grudnia 2016r. zawarte w dniu 20 grudnia 2016r. w Brwinowie pomiędzy: Gminą Nadarzyn z siedzibą w Nadarzynie, przy ul. Mszczonowskiej 24 reprezentowaną przez: Janusza Grzyba - Wójta Gminy Nadarzyn a Gminą Brwinów z siedzibą w Brwinowie, ul. Grodziska 12 reprezentowaną przez: Arkadiusza Kosińskiego – Burmistrza Gminy Brwinów
2017 722 2017-01-24 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 2 stycznia 2017r. do Porozumienia Międzygminnego Nr 1027.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. zawarty w dniu 2 stycznia 2017r. pomiędzy: Gminą Nadarzyn z siedzibą w Nadarzynie, przy ul. Mszczonowskiej 24 reprezentowaną przez: Janusza Grzyba - Wójta Gminy Nadarzyn a Gminą Brwinów z siedzibą w Brwinowie, ul. Grodziska 12 reprezentowaną przez:Arkadiusza Kosińskiego – Burmistrza Gminy Brwinów
2017 723 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XV/98/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2016 rok.
2017 724 2017-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2016 Wójta Gminy Miedzna z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2016 rok.
2017 725 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr 155/XXIII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
2017 726 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2017 727 2017-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 Starosty Przasnyskiego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej na zlecenie Powiatu Przasnyskiego
2017 728 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Dabrówka z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Dabrówka
2017 729 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Wieliszew oraz nadania jej statutu
2017 730 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Borkowice, wykraczające poza 5 godzin dziennie.
2017 731 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 626/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 732 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 627/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 733 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 628/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 734 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 629/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 735 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 630/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 736 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 631/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 737 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 633/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 738 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 634/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 739 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 635/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały 610/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016 r.
2017 740 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 636/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 741 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 637/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 742 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 638/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 743 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 640/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 744 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 641/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 745 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 642/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 746 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 643/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 747 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/61/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2017–2020
2017 748 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/60/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 749 2017-01-25 Aneks Aneks nr 1/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 stycznia 2017r. do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 roku w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego
2017 750 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI.219.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zawady
2017 751 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sienno na 2017 rok
2017 752 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI.220.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV.161.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wieniawa, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenie warunków i zasad oraz stawki korzystania z tych obiektów.
2017 753 2017-01-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 754 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr IX/47/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Radzanów.
2017 755 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2016 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017
2017 756 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016 - 2024
2017 757 2017-01-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIII/155 2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2016r.
2017 758 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 759 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 155/XXVII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 19 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Gostynin na rok 2017
2017 760 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/280/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024
2017 761 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024
2017 762 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/265/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016 - 2024
2017 763 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016 - 2024
2017 764 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016 - 2024
2017 765 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 139/XXIV/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Uchwała Budżetowa
2017 766 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 145/XXIV/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 200/XXX/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 września 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsk.
2017 767 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 103/XXI/2009 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 31 marca 2009r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady przyznawania składników wynagrodzenia za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia i ich wysokości, a także nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.
2017 768 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 104/XXI/2009 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 31 marca 2009r. w sprawie określenia wysokości dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
2017 769 2017-01-25 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 listopada 2016r. do Porozumienia z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
2017 770 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Regimin
2017 771 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości.
2017 772 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie zmiany w Uchwale określającej tryb postępowania o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Borkowice dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania i określenia wzorów wniosku i sprawozdania.
2017 773 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Borkowice przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 774 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/115/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku
2017 775 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 187/XXVII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie
2017 776 2017-01-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Ząbki; Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” typ A i B w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 przez mieszkańców Miasta Ząbki
2017 777 2017-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupno
2017 778 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 213/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 779 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr 222/78/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 września 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
2017 780 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr 371/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.
2017 781 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 97 /2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 września 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2017 782 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 783 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XVII/163/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 784 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 785 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/16 Rady Gminy Nur z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok
2017 786 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 787 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
2017 788 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 789 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXV/172/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2016r.
2017 790 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 791 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 149/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
2017 792 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2016r.
2017 793 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 794 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXV.203.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2017 795 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2017 796 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.93.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 797 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr 48/VIII/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2015
2017 798 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/110/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 r Nr XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016rok
2017 799 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XX/232/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 16 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2016
2017 800 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 173/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
2017 801 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr 30/VI/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2015
2017 802 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr 387/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 803 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 178/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
2017 804 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 186/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
2017 805 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok
2017 806 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 156/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2017 807 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr 147/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2017 808 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr 148/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2017 809 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr 29/V/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok
2017 810 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 811 2017-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w roku 2017
2017 812 2017-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w roku 2017
2017 813 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2017 r.
2017 814 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/278/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2017 rok
2017 815 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/284/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicom w miejscowości Chotomów gm. Jabłonna
2017 816 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/285/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w miejscowości Jabłonna w gminie Jabłonna
2017 817 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/286/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chotomów w gminie Jabłonna
2017 818 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/287/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rajszew gm. Jabłonna
2017 819 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/289/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Nagrody Rady Gminy Jabłonna dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna
2017 820 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jastrząb
2017 821 2017-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXV/167/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 822 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017 r. z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego
2017 823 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XX/60/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garbatka-Letnisko
2017 824 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XX/61/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garbatka-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów.
2017 825 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XX/63/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania
2017 826 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2017
2017 827 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 828 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr 83/214/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2017 829 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr 84/214/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.18) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 830 2017-01-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pułtusku z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia obszarów zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach
2017 831 2017-01-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia obszarów zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach
2017 832 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/66/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Anielin
2017 833 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/67/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bąkowiec
2017 834 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/68/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bogucin
2017 835 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/69/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Brzustów
2017 836 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/70/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Garbatka Długa i Garbatka Nowa
2017 837 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/71/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Garbatka-Letnisko
2017 838 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/72/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Garbatka-Zbyczyn i Garbatka-Dziewiątka
2017 839 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/73/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Molendy
2017 840 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/74/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Ponikwa
2017 841 2017-01-27 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXII/138/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 28 grudnia 2016 r. na rok 2017.
2017 842 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2017
2017 843 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kałuszynie prowadzonego przez Gminę Kałuszyn dla dzieci w wieku do lat 5
2017 844 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Kałuszyn
2017 845 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XX.148.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2017 846 2017-01-27 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 582/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r.
2017 847 2017-01-27 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1783/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2016 r.
2017 848 2017-01-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/ŚGL/2017 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Andrzejewo, Małkinia Górna, Szulborze Wielkie i Zaręby Kościelne.
2017 849 2017-01-27 Porozumienie Porozumienie nr 2/ŚGL/2017 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Małkinia Górna.
2017 850 2017-01-27 Porozumienie Porozumienie nr 3/ŚGL/2017 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Brok, Ostrów Mazowiecka, Małkinia Górna, Wąsewo, Stary Lubotyń i Zaręby Kościelne oraz miasta Ostrów Mazowiecka i Brok.
2017 851 2017-01-27 Porozumienie Porozumienie nr 4/ŚGL/2017 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Boguty Pianki i Nur.
2017 852 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr 843/XXX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie nadania nazwy: POD BOREM i PYLNA ulicom położonym we wsi Głosków w gminie Piaseczno
2017 853 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr 844/XXX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie określenia środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów w budżecie Gminy Piaseczno oraz rodzaju świadczeń, warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2017 854 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
2017 855 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/XV/2000 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsiach: Kazuń Nowy Osiedla, Dębina, Czeczotki, Cybulice Małe.
2017 856 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 124/XXXV/06 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Łosia Wólka i Augustówek.
2017 857 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/X/03 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie nadania nazw ulic we wsiach: Sowia Wola i Cybulice Małe.
2017 858 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej.
2017 859 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XXXIX/396/2014 z dnia 16 września 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Czosnów
2017 860 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2017
2017 861 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXII/295/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.
2017 862 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr 334/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2017 863 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 864 2017-01-27 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXX/156/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2016r. na rok 2017.
2017 865 2017-01-27 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXII/230/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2016r. na rok 2017.
2017 866 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr 166/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2017 rok
2017 867 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/124/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu powiatu łosickiego na 2017 rok
2017 868 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXI/191/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2017 rok
2017 869 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XI/72/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 870 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2017
2017 871 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/130/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata 2017-2030
2017 872 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Klwów na rok 2017
2017 873 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/131/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na rok 2017
2017 874 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr 117/XVIII/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Boguty-Pianki na rok 2017
2017 875 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 876 2017-01-27 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XX/59/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 877 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Rzewnie na 2017 rok.
2017 878 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr VII/167/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2017-2027.
2017 879 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Skaryszew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 880 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zawnego "Wstępami" odbywającego sie corocznie w pierwszy poniedziałek i wtorek Wielkiego Postu.
2017 881 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo
2017 882 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przebiegu oraz nadania nazwy ulicy we wsi Gozdowo, gminy Gozdowo
2017 883 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2017 884 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr 65/XXI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2016 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI GRZEGORZEWICE – OBSZAR Ib.
2017 885 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/210/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kozienice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 886 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/211/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice.
2017 887 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/212/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2016r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice”.
2017 888 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/219/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów, zasad usytuowania oraz warunków uzyskiwania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kozienice
2017 889 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/220/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozienice na lata 2017-2019,
2017 890 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/222/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozienice na lata 2017 -2021.
2017 891 2017-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Siedleckiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia w 2017 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach gm. Mordy z filią w Kukawkach gm. Przesmyki
2017 892 2017-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2017 Starosty Ostrołęckiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego „OAZA” w Myszyńcu w 2017 r.
2017 893 2017-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2017 Starosty Grójeckiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie grójeckim
2017 894 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/162/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Puszcza Mariańska oraz ich wydzierżawiania, najmu, lub oddawania w użytkowanie na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2017 895 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/163/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 896 2017-01-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 19 stycznia 2017 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Pionki przed upływem kadencji.
2017 897 2017-01-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 19 stycznia 2017r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Pionki przed upływem kadencji.
2017 898 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Nowodworskiego.
2017 899 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego
2017 900 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr 197/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 901 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr 201/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Chorzelach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 902 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr 208/XXX/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonym przez Gminę Chorzele Przedszkolu Samorządowym w Chorzelach.
2017 903 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 2017
2017 904 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jakubów
2017 905 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Jakubów na rok 2017
2017 906 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy Pokrzywnica na 2017 rok
2017 907 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.01.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024
2017 908 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2017 - 2022.
2017 909 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na 2017 rok.
2017 910 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr 270/XXXI/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Miasta Sierpc na 2017 rok
2017 911 2017-01-31 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Prażmów z dnia 17 października 2016 r. do Porozumienia Międzygminnego Nr SKG.3032.47.2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
2017 912 2017-01-31 Porozumienie Porozumienie nr SKG.3032.47.2015 Wójta Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2017 913 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Pionki
2017 914 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr Nr 136/XXXVI/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sanniki na rok 2017
2017 915 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr 212/XXIX/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Mochowo na 2017 rok
2017 916 2017-01-31 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.2.11.2016.2017.170.XIV.RWY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 stycznia 2017 r.
2017 917 2017-01-31 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.4.32.2016.2017.142.XVIII.RWY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 stycznia 2017 r.
2017 918 2017-01-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 30 stycznia 2017 r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Dzierzgowo przeprowadzonych w dniu 29 stycznia 2017 r.
2017 919 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Starosty Gostynińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie w roku 2017.
2017 920 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr VIN.260.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII.251.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2017 - 2030
2017 921 2017-01-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.261.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2017 r. Rada Gminy Strzegowo
2017 922 2017-01-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.4131.255.2016.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rada Miasta Sulejówek
2017 923 2017-01-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.262.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rada Gminy Siemiątkowo
2017 924 2017-01-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.6.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rada Gminy Załuski
2017 925 2017-01-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.8.2017.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017 r. Rada Gminy Karniewo
2017 926 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1013/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Bohaterów Września – część I
2017 927 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1014/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ul. Korzona 2
2017 928 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1015/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ul. Gościeradowskiej 18/20
2017 929 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1021/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2017 930 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1027/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st.Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób
2017 931 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1031/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy
2017 932 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1033/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie likwidacji CIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Heleny Modrzejewskiej w Warszawie, ul. E. Warchałowskiego 4
2017 933 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1034/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 96 im. Krystyny Krahelskiej w Warszawie, ul. Wokalna 1
2017 934 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1035/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2 podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, ul. W. Sławka 9
2017 935 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1036/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 382 w Warszawie, ul. Konińska 2
2017 936 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1037/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka
2017 937 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1046/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2017 938 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1047/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2017 939 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1048/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zniesienia nazwy skrzyżowania ulic w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2017 940 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1049/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2017 941 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1050/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2017 942 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1051/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2017 943 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1052/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2017 944 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1053/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2017 945 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV.308.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru, na którym organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Brwinów”
2017 946 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/235/16 Rady Miasta Sochaczew z dnia 19 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017
2017 947 2017-01-31 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Rady Gminy Radzanowo z dnia 26 stycznia 2017 r.
2017 948 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr 845/XXX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1302/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
2017 949 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat, w prowadzonych przez Gminę Jaktorów przedszkolach.
2017 950 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/316/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w  przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk
2017 951 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łosice
2017 952 2017-01-31 Informacja Informacja nr OŁO.4110.29.2016.MGę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 stycznia 2017 r.
2017 953 2017-01-31 Lista Lista nr BIEGŁYCH W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 24 stycznia 2017 r. ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Radomiu na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2017 954 2017-01-31 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXV/140/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 955 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2017.
2017 956 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr 53/IX/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2015
2017 957 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/120/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2016 r.
2017 958 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Przasnysza z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2017 959 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2016 Burmistrza Przasnysza z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2017 960 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2016 Burmistrza Przasnysza z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2017 961 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/101/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 962 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2017 963 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2016 rok.
2017 964 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr 140.XXV.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2016
2017 965 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XVII/150/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2017 966 2017-01-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.264.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017 r. Rada Gminy Siemiątkowo
2017 967 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr 192/XXV/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/IX/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 968 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr 196/XXV/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia na 2017 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2017 969 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr 197/XXV/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2017 970 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr 198/XXV/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudusk
2017 971 2017-01-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Żuromińskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku
2017 972 2017-01-31 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 r.