Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Wrzesień 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 7753 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr 138.XXIV.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 137.XXIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Płoniawy-Bramura.
2016 7754 2016-09-01 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-24/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady m. st. Warszawy
2016 7755 2016-09-01 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-25/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 7756 2016-09-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 29 sierpnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Cegłów przeprowadzonych w dniu 28 sierpnia 2016 r.
2016 7757 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/110/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/104/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadowne
2016 7758 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, przypadających Gminie Belsk Duży i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną de minimis oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2016 7759 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Belsk Duży na lata 2016 - 2019
2016 7760 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na organizację dożynek powiatu grójeckiego w Lewiczynie
2016 7761 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7762 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 7763 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki
2016 7764 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim”
2016 7765 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/133/09 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w miejscowości Stojadła Gmina Mińsk Mazowiecki
2016 7766 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2016 7767 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2016 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 22 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 7768 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
2016 7769 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 22 sierpnia 2016r. W sprawie rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Jabłonna Lacka
2016 7770 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ceranów na lata 2016- 2020
2016 7771 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XV/103/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ceranów
2016 7772 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 7773 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XV/107/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ceranów
2016 7774 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XV/108/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7775 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XV/109/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7776 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XV/110/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 7777 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XV/111/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 czerwca 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2016 7778 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XV/112/2016 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu
2016 7779 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płoński dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz określającego warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2016 7780 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XVI/187/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 7781 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 7782 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 7783 2016-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
2016 7784 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016
2016 7785 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XIII/97/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2016 7786 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XX.158.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2016 7787 2016-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Miedzna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2016 rok.
2016 7788 2016-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 7789 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2016 rok.
2016 7790 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XVII/110/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 7791 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XVII/165/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
2016 7792 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XVI.97.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2016 rok.
2016 7793 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/226/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
2016 7794 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2016 7795 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 7796 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/306/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy Góra Kalwaria, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego
2016 7797 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/25/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2016 7798 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/127/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów
2016 7799 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów
2016 7800 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr 1323/175/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2016 roku oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku
2016 7801 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXI/43/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Gielniów oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tej stołówce
2016 7802 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2016 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 7803 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXV/211/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowe Iganie.
2016 7804 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXV/212/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Rozbudowa stacji 400/110kV Siedlce Ujrzanów”, wraz z przepięciem istniejących linii 400kV
2016 7805 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2016 7806 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7807 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/142/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/77/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2016 7808 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia oraz nadania Statutu dla Środowiskowego Domu Samopomocy typu "A i B" z siedzibą w Nowych Litewnikach
2016 7809 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 17 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 7810 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Maków Mazowiecki
2016 7811 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego.
2016 7812 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/160/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 18 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci stanowiących symbole Gminy Skórzec
2016 7813 2016-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr BP.0050.66.2016 Burmistrza Warki z dnia 24 marca 2016r. w sprawie Przedłożenia Radzie Miejskiej w Warce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Warka za 2015 r.
2016 7814 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/117/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku.
2016 7815 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2016 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 7816 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/118/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mirów
2016 7817 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr 181/XXV/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenie usług w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mochowo
2016 7818 2016-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 242/2016 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku
2016 7819 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom. którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i zespole szkół prowadoznych przez Gminę Rzewnie
2016 7820 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 3249W
2016 7821 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/161/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 18 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącym mieszkańcami Gminy Skórzec.
2016 7822 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 5 września 2016r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Ojrzeń liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2016 7823 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/166/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016
2016 7824 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIV/111/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin
2016 7825 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XVII/117/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2016 7826 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr 163/XXIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 7827 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2016 7828 2016-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/2016 Wójta Gminy Izabelin z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r.
2016 7829 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/104/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016
2016 7830 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 7831 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/132/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2016 7832 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr 190/XIX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku
2016 7833 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/95/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 7834 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/122/16 Rady Gminy Somianka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 7835 2016-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 7836 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/80/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2016 r.
2016 7837 2016-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 7838 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XVI/183/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2016
2016 7839 2016-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.61.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2016 7840 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2016 7841 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII.219.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.
2016 7842 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XVI/83/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2016 r.
2016 7843 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016
2016 7844 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr 349/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasztelańska, Orkana w Radomiu uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 549/2001 z dnia 23 kwietnia 2001r.
2016 7845 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr 350/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ul. Rodziny Ziętalów, ul. Zubrzyckiego, wschodnią granicą działki nr ewid. 230/3 i ul. Żółkiewskiego.
2016 7846 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr 352/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia
2016 7847 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr 353/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7848 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr 354/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7849 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr 356/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 7850 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr 360/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
2016 7851 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr 361/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 56/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.
2016 7852 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr 362/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego.
2016 7853 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/807/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych
2016 7854 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2016 7855 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/808/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie sprzedaży garaży w budynkach wielolokalowych
2016 7856 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/815/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
2016 7857 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/816/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy”
2016 7858 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/817/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta
2016 7859 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/818/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Terenów Publicznych” w jednostkę budżetową m.st. Warszawy
2016 7860 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/819/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 7861 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/825/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej - część północna B
2016 7862 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/828/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.
2016 7863 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/840/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2016 7864 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/841/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy
2016 7865 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/842/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administarcyjnej
2016 7866 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/843/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2016 7867 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/844/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2016 7868 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/845/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2016 7869 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/846/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2016 7870 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/847/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2016 7871 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/848/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2016 7872 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/849/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2016 7873 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/850/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2016 7874 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/851/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2016 7875 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/852/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2016 7876 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/853/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2016 7877 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/854/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2016 7878 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/855/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie nadania, zmiany i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2016 7879 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/856/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2016 7880 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/857/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2016 7881 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 7882 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 7883 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr 177/XXII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Szpitalowi Zachodniemu im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
2016 7884 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/858/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2016 7885 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI/261/2016 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2016 7886 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2016 7887 2016-09-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ojrzeń oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku
2016 7888 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/862/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy
2016 7889 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI/262/2016 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/315/2008 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Mławy.
2016 7890 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Barchów
2016 7891 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Budziska
2016 7892 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Baczki
2016 7893 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Burakowskie
2016 7894 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzuza
2016 7895 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa
2016 7896 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Gwizdały
2016 7897 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Jasiorówka
2016 7898 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Jerzyska
2016 7899 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kamionna
2016 7900 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kalinowiec
2016 7901 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kaliska
2016 7902 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Karczewizna
2016 7903 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Laski
2016 7904 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łazy
2016 7905 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łojew
2016 7906 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łojki
2016 7907 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łosiewice
2016 7908 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Majdan
2016 7909 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Matały
2016 7910 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nadkole
2016 7911 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ogrodniki
2016 7912 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łopianka
2016 7913 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ostrówek
2016 7914 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Pogorzelec
2016 7915 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Samotrzask
2016 7916 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Twarogi
2016 7917 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wólka Paplińska
2016 7918 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zagrodniki
2016 7919 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/218/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Szumin
2016 7920 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zambrzyniec
2016 7921 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łochów
2016 7922 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr 206/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Józefowie dla terenu położonego w rejonie ul. Wyszyńskiego i Świderskiej
2016 7923 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025
2016 7924 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr 156.XXIV.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia Ponadgminnej Świetlicy Środowiskowej w Sierpcu
2016 7925 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXI.239.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy – Groblowa
2016 7926 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025
2016 7927 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy
2016 7928 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i wyżywienie w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą
2016 7929 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr 63/X/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Boguty-Pianki na rok 2016
2016 7930 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/106/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie : ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 7931 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso
2016 7932 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Miasta i Gminy Drobin
2016 7933 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą oraz nadania mu statutu
2016 7934 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia ul. Brukowej położonej na terenie Miasta Mława do kategorii drogi powiatowej.
2016 7935 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli - obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szydłowo
2016 7936 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2016 7937 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/163/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/159/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż.
2016 7938 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę nr XVII/147/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Miejskim Zespole Szkół oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu.
2016 7939 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/165/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę nr XVIII/160/2016 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2016 7940 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7941 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
2016 7942 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr 59/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2016 7943 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr 60/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2016 7944 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XX/126/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 7945 2016-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 7946 2016-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 7947 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XVII/79/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016
2016 7948 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr 169/16 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2016 7949 2016-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2016 7950 2016-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 7951 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr 241/XIX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016
2016 7952 2016-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.45.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2016 r.
2016 7953 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr 219/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 7954 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 marca 2016r. Zmieniająca uchwałę Nr XVIII/112/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 lutego w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2016 7955 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2016 7956 2016-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2016 7957 2016-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2016 7958 2016-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2016 7959 2016-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2016 7960 2016-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2016 7961 2016-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 7962 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka
2016 7963 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr 230/VII/18/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2016 7964 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XVII.182.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok
2016 7965 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XV/86/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2016 rok.
2016 7966 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XII/79/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 r.
2016 7967 2016-09-08 Postanowienie Postanowienie nr 17/W/16 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 7 września 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Sienno
2016 7968 2016-09-09 Postanowienie Postanowienie nr 15/16 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 6 września 2016r. w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Miasta Siedlce
2016 7969 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/131/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 7970 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 18 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego działki nr ewid. 253/4, 253/5, 253/6, 253/7, 253/8, 253/9, 253/10, 253/11, 253/12, 253/15, 253/16, 253/17, 253/18, 253/19 i 253/20 w miejscowości Zboiska
2016 7971 2016-09-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr GL 7113.1.2016 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze Gminy Miasto Sochaczew.
2016 7972 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVI.113.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom oddziałów przedszkolnych oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjów
2016 7973 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVI.108.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokobodach
2016 7974 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Brzozówka
2016 7975 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7976 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokołów Podlaski.
2016 7977 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2016 7978 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia.
2016 7979 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr 365.72.2016 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2016 roku
2016 7980 2016-09-09 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 czerwca 2016r. do porozumienia z dnia 30.12.2014 r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 7981 2016-09-09 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 23 czerwca 2016r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 7982 2016-09-09 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 lipca 2016r. do porozumienia z dnia 25 listopada 2015 r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 7983 2016-09-09 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 22 sierpnia 2016r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. o współpracy powiatu w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 7984 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXI/278/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022
2016 7985 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXI/285/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 7986 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXI/286/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2016 7987 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XX/268/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2016 7988 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XIX/216/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy
2016 7989 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XIX/217/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mrozy i zagospodarowania tych odpadów
2016 7990 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XIX/219/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mrozach
2016 7991 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XIX/225/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach
2016 7992 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XIX/226/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 7993 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XIX/227/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrozy
2016 7994 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokołów Podlaski
2016 7995 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7996 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7997 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim.
2016 7998 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokołów Podlaski
2016 7999 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia inkasentów
2016 8000 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 8001 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/2016 Rady Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 8002 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr 8/2016 Zarządu Związku Międzygminnego pod nazwą "NATURA" z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przekazania informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” w Grójcu za pierwsze półrocze 2016 r.
2016 8003 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu dla nauczycieli określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wiejskiego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szydłowo.
2016 8004 2016-09-09 Postanowienie Postanowienie nr 14/2016 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 6 września 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Olszewo - Borki
2016 8005 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/2007 Rady Miasta Garwolin z dnia 19 stycznia 2007 roku sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej Uchwałą Nr XLIX/212/2009 z dnia 23 listopada 2009 r.. Uchwałą Nr LXIX/315/2014 z dnia 27 października 2014 r. oraz Uchwałą Nr XVII/113/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 8006 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr 110/XX/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie.
2016 8007 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr 112/XX/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rościszewo.
2016 8008 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr 145/XXIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec.
2016 8009 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr 149/XXIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłowiec.
2016 8010 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XIX/117/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej położonego na terenie Gminy Wiskitki od km 104+140 – początek węzła autostradowego A-2 do km 108+894 – granica administracyjna gmina Wiskitki i zaliczenia do kategorii drogi gminnej.
2016 8011 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr 307/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 8012 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łochów
2016 8013 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/263/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łochów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej uchwałą Nr XLIV/360/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014 r., uchwałą Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2015 r. oraz uchwałą Nr XVI/118/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2015 r.
2016 8014 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łochów
2016 8015 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Łochowa na terenie Gminy Łochów
2016 8016 2016-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 8017 2016-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 8018 2016-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 8019 2016-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 8020 2016-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 8021 2016-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 8022 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr XVIII.129.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 8023 2016-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za I półrocze 2016 roku
2016 8024 2016-09-12 Zestawienie Zestawienie nr 2/2016 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 6 września 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2016 na obszarze Milanówka
2016 8025 2016-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 15.2016 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za rok 2015
2016 8026 2016-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 8027 2016-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku
2016 8028 2016-09-12 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 12 września 2016r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego
2016 8029 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2016 8030 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żyrardowie
2016 8031 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2016 8032 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na obszarze Miasta Żyrardowa
2016 8033 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 13.138.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 8034 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 13.139.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów
2016 8035 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 15.145.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XVII/143/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 8036 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 15.150.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2016 8037 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 15.152.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2016 8038 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 15.153.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 89/XIV/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8039 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 15.154.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 190/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8040 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 15.155.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XX/182/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 8041 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 15.156.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XIX/97/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 08 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2016 8042 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 15.157.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXIX/190/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2016 8043 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 96/XVIII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Szkół Samorządowych w Staroźrebach
2016 8044 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 15.158.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXVIII/170/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2016 8045 2016-09-13 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 11/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 2 września 2016r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej na terenie wsi Olszewka, gmina Lelis, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie
2016 8046 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 97/XVIII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Staroźrebach
2016 8047 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 15.160.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XX/94/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Baranów
2016 8048 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI/287/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie
2016 8049 2016-09-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.167.2016.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2016r. Rada Gminy Siedlce
2016 8050 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2016 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie :wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 8051 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2016 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/218/13 z dnia 14 października 2013 roku ustalającej zasady wynajmowania lokali wychodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminnego Iłża.
2016 8052 2016-09-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 1726/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2016r.
2016 8053 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2016 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie: powierzenia Zakładowi Zarządzania Nieruchomościami Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Iłży zarządzania Gminnym Składowiskiem Odpadów w miejscowości Jedlanka Stara
2016 8054 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
2016 8055 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 120/XX/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zatory
2016 8056 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XX/86/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 czerwca 2016r. sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chotczy
2016 8057 2016-09-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 1727/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2016r.
2016 8058 2016-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 486 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 września 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bulkowo
2016 8059 2016-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 487 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 września 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Poświętne
2016 8060 2016-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2015 Wójta Gminy Sabnie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 8061 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2016 8062 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr 512/XX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2016 8063 2016-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2016 8064 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr 513/XX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2016 8065 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr 514/XX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2016 8066 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr 515/XX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2016 8067 2016-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.16.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2016 8068 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr 516/XX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2016 8069 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr 517/XX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2016 8070 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XVI.156.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 8071 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr 518/XX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2016 8072 2016-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.33.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2016 8073 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr 124/XVIII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
2016 8074 2016-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.69.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2016 8075 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XVII.122.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 8076 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 8077 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 8078 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXX/134/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
2016 8079 2016-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2016 Burmistrza Przasnysza z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2016 8080 2016-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Przasnysza z dnia 8 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2016 8081 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/120/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2016 r.
2016 8082 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr 122/XX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 8083 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.188.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 8084 2016-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 8085 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 8086 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr 107/XVII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016
2016 8087 2016-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 38.2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok
2016 8088 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr 65/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2016 8089 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/76/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
2016 8090 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr 161/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 8091 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr 63/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2016 8092 2016-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.79.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2016 8093 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr 155/62/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
2016 8094 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr 303/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.
2016 8095 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016.
2016 8096 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
2016 8097 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2016 8098 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr 66/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 26 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2016 8099 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/183/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016
2016 8100 2016-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 8101 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XV/103/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016
2016 8102 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIII/7/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 8103 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XV/75/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
2016 8104 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr Nr XVI/70/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 8105 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2016 8106 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 8107 2016-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2016 Burmistrza Przasnysza z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2016 8108 2016-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.17.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku.
2016 8109 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku
2016 8110 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr 127/XIX/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 kwietnia 2016r. zmieniajaca Uchwałę Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
2016 8111 2016-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.74.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2016 8112 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/121/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok
2016 8113 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIV.227.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.
2016 8114 2016-09-15 Porozumienie Porozumienie nr D.2.2016 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 6 września 2016r. w sprawie powierzenia gminie Kotuń zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Kotuń.
2016 8115 2016-09-15 Porozumienie Porozumienie nr D.1.2016 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 6 września 2016r. w sprawie powierzenia gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Przesmyki.
2016 8116 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta i gminy Skaryszew.
2016 8117 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2016-2019 dla miasta i gminy Skaryszew
2016 8118 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/285/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania imienia Zbigniewa Romaszewskiego istniejącemu rondu u zbiegu ulic: Torowej - Ziuty Buczyńskiej w Siedlcach.
2016 8119 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Skaryszew w miejscowości Makowiec
2016 8120 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 6 września 2016r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 8121 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2016 8122 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/296/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2016 8123 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 8124 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i Gminy Skaryszew
2016 8125 2016-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.89.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za I półrocze 2016 roku
2016 8126 2016-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 493 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 września 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sienno
2016 8127 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/3/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 8 września 2016r. w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 8128 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXI.271.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 8129 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 109/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 8130 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 111/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Radziejowice od km 114+060 do km 116+026 – odcinek dawnej drogi krajowej nr 50
2016 8131 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 112/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Gostynin od km 0+000 do km 3+117 – odcinek dawnej drogi krajowej nr 60 od km 48+547 do km 51+664
2016 8132 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 113/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka
2016 8133 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 241/XXVI/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 7 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
2016 8134 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 114/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mrozy oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mrozy
2016 8135 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 8 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Choszczowe gm. Zabrodzie
2016 8136 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 115/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czosnów
2016 8137 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 158/XVIII/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/XI//2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 listopada 2015 roku dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2016 rok.
2016 8138 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXI.272.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8139 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 138/XXII/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2016 8140 2016-09-16 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 4 maja 2016r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 8141 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 8 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Choszczowe gm. Zabrodzie
2016 8142 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/49/03 Rady Gminy w Zabrodziu z dnia 30 października 2003 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Lipiny
2016 8143 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 139/XXII/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 2 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 8144 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 126/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Garbatka-Letnisko oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Garbatka-Letnisko
2016 8145 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXI.273.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przezmieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów
2016 8146 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXI.267.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nadarzyn
2016 8147 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 127/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Glinojeck oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Glinojeck
2016 8148 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 128/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Iłża oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Iłża
2016 8149 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 129/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie likwidacji aglomeracji Ojrzeń
2016 8150 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 130/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pilawa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pilawa
2016 8151 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 131/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pomiechówek oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pomiechówek
2016 8152 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 132/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Różan oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Różan
2016 8153 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13 września 2016r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2016 8154 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 133/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Serock
2016 8155 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 134/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zbuczyn
2016 8156 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXI/143/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 8157 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13 września 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły
2016 8158 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXI/146/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Białobrzeg Dalszy.
2016 8159 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 135/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Siedlce oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Siedlce
2016 8160 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 12 września 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 8161 2016-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie przedstwienia informacji o przeiegu wykonaia budżetu Miast i Gminy Gąin, informacji o kształtowaiu się Wieloletniej Progozy Finasowej oraz przedstawienia informacji o przebiegu wykonaia plau finansowego samorzadowych instytucji kultury z I półrocze 2016r.
2016 8162 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXI.268.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nadarzyn
2016 8163 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXI/148/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Olszewo-Borki
2016 8164 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2016 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kozienickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów lub osób upoważnionych do udzielania tych ulg oraz stosowaniu ich z urzędu.
2016 8165 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 136/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki
2016 8166 2016-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2016 Wójta Gminy Sabnie z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za I półrocze 2016r.
2016 8167 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 173/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 7 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Celestynów oraz nadania statutu Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów
2016 8168 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXI.269.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2016 8169 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz .
2016 8170 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13 września 2016r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz ustalenia sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór
2016 8171 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 7/2015 Zarządu Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą ,,Natura" w Grójcu za pierwsze półrocze 2015 r.
2016 8172 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze stadionu miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej
2016 8173 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego.
2016 8174 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr 1417/178/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 8175 2016-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego
2016 8176 2016-09-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.171.2016.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 września 2016r. Rada Miasta Płocka
2016 8177 2016-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 498 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 września 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszewo-Borki
2016 8178 2016-09-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2016 8179 2016-09-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
2016 8180 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XVI/198/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 8181 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr 143/XV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 8 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stara Biała
2016 8182 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XIX.135.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 6 września 2016r. w sprawie zaliczenia niektórych odcinków dróg, na terenie gminy Stromiec, do kategorii dróg gminnych
2016 8183 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2016 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji dla niepublicznych szkół działających na terenie Powiatu Grójeckiego
2016 8184 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XVII/164/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrów Mazowiecka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 8185 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr 145/XV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 204/XXVI/13 Rady Gminy Stara Biała z 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara Biała na lata 2014 – 2018
2016 8186 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXX/212/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/193/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej
2016 8187 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XIX/131/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 13 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołachi placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński
2016 8188 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XIX.132.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 6 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 8189 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/133/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Mogielnica
2016 8190 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/131/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica
2016 8191 2016-09-20 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do POROZUMIENIA w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” w Warszawie przez mieszkańców gminy Raszyn z dnia 21.05.2013r.
2016 8192 2016-09-20 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 897/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2016r.
2016 8193 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr 142/XV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 8 września 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom, wicedyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała
2016 8194 2016-09-20 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 835/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r.
2016 8195 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XIX.133.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.128.2016 z dnia 1 lipca 2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8196 2016-09-20 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. do Porozumienia z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego przez Powiat Żuromiński
2016 8197 2016-09-20 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 586/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2016r.
2016 8198 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XVII/165/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8199 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/218/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.
2016 8200 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Józefowice część 1
2016 8201 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXI.273.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2016 8202 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/82/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaskarzew
2016 8203 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXI.274.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brwinów
2016 8204 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Tarczyn oraz warunków i trybu składania tych deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 8205 2016-09-21 Porozumienie Porozumienie nr 3/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 1 września 2016r. w sprawie współdziałania z Gminą Kazanów w realizacji zadań w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Odechowie zawarte w dniu 01.09. 2016r pomiędzy: Gmina Skaryszew z siedzibą w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew reprezentowaną przez Ireneusza Kumięgę – Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, a Gminą Kazanów z siedzibą w Kazanowie reprezentowaną przez Teresę Pancerz - Pyrka – Wójta Gminy Kazanów
2016 8206 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/92/03 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic we wsi Pawłowice i SHRO Pawłowice
2016 8207 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XL/378/02 Rady Gminy Tarczyn z dnia 3 lipca 2002 roku w sprawie nazw ulic we wsi Nowe Racibory i Racibory.
2016 8208 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/119/99 Rady Gminy Tarczyn z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie nazw ulic we wsi Prace Duże
2016 8209 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/114/99 Rady Gminy Tarczyn z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie nazw ulic we wsi Prace Małe.
2016 8210 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/118/99 Rady Gminy Tarczyn z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie nazw ulic we wsi Przypki
2016 8211 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/113/99 Rady Gminy Tarczyn z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie nazw ulic we wsi Ruda.
2016 8212 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/63/03 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic we wsi Stefanówka.
2016 8213 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/283/05 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Suchostruga.
2016 8214 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/182/04 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Werdun
2016 8215 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IV/28/98 Rady Gminy w Tarczynie z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie nazw ulic we wsi Wola Przypkowska
2016 8216 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/82/03 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic we wsi Wylezin
2016 8217 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarczyn
2016 8218 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2016 8219 2016-09-21 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 879/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2014r.
2016 8220 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 1019/161/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.11) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 8221 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 1147/167/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 8222 2016-09-22 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-21(17)/2016/432/XIV/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 września 2016r.
2016 8223 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 1148/167/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.12) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 8224 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/140/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 8225 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 15 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w miejscowości Cegłów
2016 8226 2016-09-22 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Wodynie z dnia 29 lipca 2016r. do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 8227 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXI/42/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Gielniów pod nazwą Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gielniowie, utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Gielniowie oraz nadania jej statutu
2016 8228 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 117.XXVII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Wiązowna
2016 8229 2016-09-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2016 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za I półrocze 2016 roku
2016 8230 2016-09-22 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Jabłonna z dnia 20 maja 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Jabłonna obowiązku wykonania prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 8231 2016-09-22 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 12 kwietnia 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2016 8232 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIV.202.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX.127.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2016 - 2030
2016 8233 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIV.207.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 września 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Tłuszczu” oraz nadania jej statutu
2016 8234 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIV.213.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 września 2016r. w sprawie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tłuszcz
2016 8235 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIV.214.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jasienica
2016 8236 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 121/XX/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zatory i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8237 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIV.216.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz
2016 8238 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/118/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu „Brochowska Karta Rodziny”
2016 8239 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Szkół w Brochowie
2016 8240 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIV.217.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 września 2016r. w sprawie statutu samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu
2016 8241 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIV.218.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 września 2016r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tłuszczu
2016 8242 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brochów
2016 8243 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIX.0007.134.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII.0007.126.2016 Rady Gminy w Siennicy z dn. 30.06.2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica
2016 8244 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 149/XXIII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście i gminie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina i Miasto Żuromin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków
2016 8245 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Brochów
2016 8246 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/16 Rady Gminy Somianka z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 8247 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 15 września 2016r. w sprawie lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Cegłów
2016 8248 2016-09-22 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowych, konserwacji zieleni i utrzymania porządku oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 8249 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 150/XXIII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 8250 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIX.0007.135.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII.0007.127.2016 Rady Gminy w Siennicy w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siennica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8251 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 14 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2016 8252 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 15 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cegłów
2016 8253 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/16 Rady Gminy Somianka z dnia 14 września 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2016 8254 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 15 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w miejscowości Cegłów
2016 8255 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 109.XXVII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Wiązowna oraz nadania jej statutu
2016 8256 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XVII.84.16 Rady Gminy Pniewy z dnia 5 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
2016 8257 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XVI/113/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 9 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym
2016 8258 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XVI/115/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 9 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 8259 2016-09-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 25 lutego 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2016 8260 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Jastrzębia.
2016 8261 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXV/126/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Jastrzębia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 8262 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 13 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 8263 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Repki z dnia 12 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2016 8264 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XIV/97/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 8 września 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
2016 8265 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XIV/98/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 8 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2016 8266 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr 647/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2016 8267 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr 657/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy JERZYKA ulicy położonej we wsi Głosków w gminie Piaseczno
2016 8268 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr 658/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy JASTRZĘBIA ulicy położonej we wsi Głosków w gminie Piaseczno
2016 8269 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr 659/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy PODKOWY ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno
2016 8270 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XX/159/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
2016 8271 2016-09-23 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 79/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2016r.
2016 8272 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr 405/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1 – etap II
2016 8273 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XV/120/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 12 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia formy organizacyjnej Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
2016 8274 2016-09-23 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 3408/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2016r.
2016 8275 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXI.237.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa na 2016 r.
2016 8276 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/248/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 września 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Raszyn
2016 8277 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr 32/V/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 22/IV/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.
2016 8278 2016-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2016 Wójta Gminy Radzanów z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów,informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji jednostek określonych w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2016 rok
2016 8279 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 września 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Raszyn
2016 8280 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/247/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2016 8281 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8282 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/252/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Miasto Otwock z Województwem Mazowieckim w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy.
2016 8283 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Otwocka konsultacji społecznych w sprawie ustalenia części budżetu Miasta Otwocka na rok 2017.
2016 8284 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 2 września 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2016 8285 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gozdowo
2016 8286 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 14 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXII/116/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 lipca 2016r. dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8287 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 14 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXII/117/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 lipca 2016 r. dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 8288 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 14 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXII/118/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 lipca 2016 r. dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orońsko
2016 8289 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/251/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8290 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXV-116/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 12 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat instrumentem płatniczym.
2016 8291 2016-09-23 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 928/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2016r.
2016 8292 2016-09-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 12/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 22 września 2016r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej na terenie wsi Gnaty, gmina Lelis, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie
2016 8293 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 14 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXII/119/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 lipca 2016 r. dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 8294 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XVI/109/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016
2016 8295 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 8296 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XV/122/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin
2016 8297 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 8298 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 8299 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 8300 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2016
2016 8301 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016
2016 8302 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XX/151/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2016 8303 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 5 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 8304 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Szelków z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 8305 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2016
2016 8306 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2016 Wójta Gminy Izabelin z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r.
2016 8307 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2016 rok.
2016 8308 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/80/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 8309 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XV/98/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2016.
2016 8310 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr 321/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 8311 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok
2016 8312 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/2016 Wójta Gminy Izabelin z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r.
2016 8313 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.41.16 Wójta Gminy Kampinos z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
2016 8314 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.18.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2016 8315 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 8316 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2016
2016 8317 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XX/129/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/123//2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2016 8318 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.19.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2016 8319 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XX/131/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2016 8320 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2016 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2016 8321 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI.166.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2016 8322 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2016
2016 8323 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/225/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 8324 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.155.15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 września 2015r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
2016 8325 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.20.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2016 8326 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr 153/XVIII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok
2016 8327 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 5 maja 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2016
2016 8328 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XII/98/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 8329 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 8330 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2016 8331 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2016 8332 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 kwietnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016
2016 8333 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XII.103.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2016
2016 8334 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 8335 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 8336 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2016 8337 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII/178/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016
2016 8338 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 8339 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr 222/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 8340 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr 135.XX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok
2016 8341 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr 227/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r
2016 8342 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XX/168/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku
2016 8343 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XIX/239/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
2016 8344 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII/157/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
2016 8345 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr 136/XX/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
2016 8346 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016.
2016 8347 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 8348 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/73/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 8349 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
2016 8350 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 121/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 8351 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XVI.162.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016
2016 8352 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI-51/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016
2016 8353 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr 176/XXIV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 8354 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/2/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 8355 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 6 maja 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku
2016 8356 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2016 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2016 8357 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 8358 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2016 8359 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/234/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.
2016 8360 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2016 r.
2016 8361 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 8362 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 8363 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2016 r.
2016 8364 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2016 r.
2016 8365 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2016 r.
2016 8366 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2016 r.
2016 8367 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku
2016 8368 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 8369 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 8370 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 189/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015 r.
2016 8371 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr 75/XV/2016 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 8 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2016 8372 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX.202.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim
2016 8373 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX.203.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 – 2021
2016 8374 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX.205.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2016r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinny Mińsk”
2016 8375 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XIV.93.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji.
2016 8376 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Karniewo.
2016 8377 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr 112/XVIII/16 Rady Gminy Przyłęk z dnia 14 września 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień, w tym podatku
2016 8378 2016-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 125.326.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 roku
2016 8379 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVI/196/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2216W na odcinku od skrzyżowania z droga gminną nr 221214W do granicy powiatu mińskiego
2016 8380 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVI/197/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej nr 221214W na odcinku od drogi powiatowej nr 2216W do granicy powiatu mińskiego
2016 8381 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026
2016 8382 2016-09-27 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1438/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2014r.
2016 8383 2016-09-27 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1579/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada 2014r.
2016 8384 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/16 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 27 lipca 2016r. ww sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2016 8385 2016-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2016 8386 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXX.269.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Brwinowskiej Karty Mieszkańca”
2016 8387 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXII/152/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy i ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Zabrodzie
2016 8388 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/88/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 16 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8389 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/89/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 16 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniewo
2016 8390 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/90/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 16 września 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty
2016 8391 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/231/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 16 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad rozliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz przypadków, w jakich można nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia.
2016 8392 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/233/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 16 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Mrozach Nr XXXIX/280/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
2016 8393 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/235/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 16 września 2016r. w sprawie nadania nazy ulicy w gminie Mrozy
2016 8394 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/236/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 16 września 2016r. w sprawie nadania nazwy przedłużeniu ulicy Brzozowy Zakątek
2016 8395 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/158/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 16 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów nie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w szkołach i innych formach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brochów
2016 8396 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/139/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 2 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Platerów
2016 8397 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/140/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 2 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 8398 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 2 września 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 8399 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/142/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 2 września 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 8400 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/143/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 2 września 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Platerów
2016 8401 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Domanice
2016 8402 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Domanice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 8403 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie i oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Koprenika w Goworowie, Filia w Szczawinie prowadzonych przez Gminę Goworowo
2016 8404 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 17 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goworowo
2016 8405 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 8 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach gminy Winnica
2016 8406 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 8 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 8407 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXII.245.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa.
2016 8408 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVI/126/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026
2016 8409 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2016 8410 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr 70/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.
2016 8411 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr 71/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2016 8412 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2016 8413 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr 125/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 8414 2016-09-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.82.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2016 8415 2016-09-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 8416 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 8417 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr 113/XII/2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2016 uchwalonego uchwałą nr 111/XI/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku
2016 8418 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr 128/XIII/2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2016 uchwalonego uchwałą nr 111/XI/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku
2016 8419 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 26 września 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów, pedagogów szkolnych, psychologów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z kierunkiem kształcenia i zawodu w celu wspomagania ucznia określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w palcówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pionki oraz określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć obowiązkowy wymiar godzin oraz warunki i tryb tego obniżenia.
2016 8420 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr 39/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Żabia Wola
2016 8421 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr 1480/180/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 8422 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XII/42/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 20 września 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 8423 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XII/43/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 20 września 2016r. w sprawie wyznaczenia w Sektorze I inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 8424 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XII/44/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 20 września 2016r. w sprawie wyznaczenia w Sektorze II i III inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 8425 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XX/134/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 3 września 2016r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Nowa Sucha pod nazwą Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nowej Suchej
2016 8426 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 26 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno
2016 8427 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 26 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sienno
2016 8428 2016-09-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2016 8429 2016-09-28 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2016 8430 2016-09-28 Porozumienie Porozumienie nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie sfinansowania zakupu psa służbowego do rozpoznania materiałów wybuchowych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2016 8431 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 159/62/2016 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2015 r.
2016 8432 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim oraz powierzenia Zarządowi Powiatu Sokołowskiego uprawnienia do ustalania wysokości opłat za korzystanie
2016 8433 2016-09-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-1.4131.174.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 września 2016r.
2016 8434 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXV/175/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/368/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2014 roku
2016 8435 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXV/184/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/156/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 8436 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016r. uchylająca Uchwałę Nr XXV/184/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/156/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 8437 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 8438 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/307/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 8439 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 września 2016r. zmieniająca uchwałę nr XVI/54/95 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku
2016 8440 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 września 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/212/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku
2016 8441 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 9 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 8442 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI-121/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin
2016 8443 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI-122/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 września 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Wołomin „Wołomińskiej Karty Seniora”
2016 8444 2016-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 42.2006 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016r.
2016 8445 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 373/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 173/X/2015 Rady Miasta Płocka w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock oraz zasad zwalniania z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
2016 8446 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 374/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a także warunków i sposobów ich przyznawania.
2016 8447 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 375/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Płockiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
2016 8448 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 376/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref taryfowych na obszarze objętym usługami przewozowymi środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczonymi przez Komunikację Miejską Płock Sp z o.o. z siedzibą w Płocku na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniami międzygminnymi, których realizację powierzono Gminie - Miasto Płock na mocy porozumień międzygminnych.
2016 8449 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 378/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 8450 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 379/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie: Ustalenia nowego przebiegu drogi powiatowej nr 5215W zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Płocka.
2016 8451 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 381/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Miasto Płock.
2016 8452 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 382/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Miasto Płock.
2016 8453 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 383/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Miasto Płock.
2016 8454 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 384/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Miasto Płock.
2016 8455 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 388/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock.
2016 8456 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XVII/121/16 Rady Gminy Nur z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Nur oraz warunków korzystania z tych przystanków
2016 8457 2016-09-30 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grójcu z dnia 29 września 2016r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu grójeckiego
2016 8458 2016-09-30 Wskazanie nadzorcze Wskazanie nadzorcze nr LEX-I.4131.177.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 września 2016r. Rada Miejskiej w Piasecznie
2016 8459 2016-09-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.176.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 września 2016r. Rada Miejskiej w Tarczynie
2016 8460 2016-09-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LRX-I.4131.175.2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 września 2016r. Rada m.st. Warszawy