Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Maj 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 4232 2016-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Radzanów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przedstawienia za 2015 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radzanów i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Radzanów.
2016 4233 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XVI.98.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 25 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa
2016 4234 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XVII.111.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Przytyk oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów .
2016 4235 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XVII.112.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 marca 2016r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół postawowych i gimnazjów posiadajacych obwód, prowadzonych przez Gminę Przytyk oraz okreslenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 4236 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XVII/77/16 Rady Gminy w Promnie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Promna na 2016 r.
2016 4237 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XVII/78/16 Rady Gminy w Promnie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Promna na lata 2015-2022”.
2016 4238 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/81/16 Rady Gminy w Promnie z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 4239 2016-05-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Sekuła I w Siedlcach
2016 4240 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XIX/184/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej
2016 4241 2016-05-02 Postanowienie Postanowienie nr 22/2016 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Raciąż
2016 4242 2016-05-02 Informacja Informacja nr DRE-4110-4(6)/2016/336/ESz, DRE-4110-5(6)/2016/336 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2016r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 kwietnia 2016 r., Nr WCC/103-ZTO-A/336/W/DRE/2016/ESz i Nr PCC/104-ZTO-A/336/W/DRE/2016/ESz
2016 4243 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr 437/136/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.8) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 4244 2016-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 82 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie
2016 4245 2016-05-02 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 142011_2.0006 położonego w jednostce ewidencyjnej 142011_2 Sochocin - obszar wiejski.
2016 4246 2016-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.72.2016.MS1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2016r. Rada Gminy Słupno
2016 4247 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XV/147/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2016 4248 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr 97/XVII/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4249 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki dotyczących Mareckiego Budżetu Obywatelskiego
2016 4250 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliszew w 2016 r.
2016 4251 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/168/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 4252 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr 17/XVIII/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Wiskitki
2016 4253 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr 19/XVIII/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach
2016 4254 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/65/2016 Rady Gminy Trojanów z dnia 26 lutego 2016r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego w zakresie zmiany liczby drzew tworzących obiekt poddany ochronie bez zmiany składu gatunkowego
2016 4255 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych
2016 4256 2016-05-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Przysuskiego z dnia 4 stycznia 2016r.
2016 4257 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sarnaki
2016 4258 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sarnaki
2016 4259 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów, ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Sarnaki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
2016 4260 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w treści załącznika do uchwały Nr XXXII/158/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach
2016 4261 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sarnaki na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 4262 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/194/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
2016 4263 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/195/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 4264 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/196/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 4265 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/197/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2016 4266 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/198/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki
2016 4267 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/202/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których gmina jest zarządcą, na obszarze gminy Łomianki
2016 4268 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/206/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016
2016 4269 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI.165.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.
2016 4270 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI.168.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki.
2016 4271 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/230/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy Żłobkowi Miejskiemu w Legionowie przy ul.ppłk. Edwarda Dietricha 1 oraz zmian statutu
2016 4272 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/232/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022
2016 4273 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/235/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2016 4274 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/239/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu targowisk na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2016 4275 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/240/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2016 4276 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Pionkach z dnia 30.05.1974 roku o herbie Miasta Pionki
2016 4277 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Pionki nr III/60/2002 z dnia 30.09.2002 roku w sprawie wzorów flag Gminy Miasta Pionki
2016 4278 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zasad wykorzystania herbu i barw Gminy Miasta Pionki
2016 4279 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIII/72/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 22 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 4280 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVII/102/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stupsk w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2016 roku
2016 4281 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVII/103/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku
2016 4282 2016-05-04 Decyzja Decyzja nr OŁO- 4210-4(9)/2016/510/XII/DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2016r.
2016 4283 2016-05-04 Decyzja Decyzja nr OGD–4210–2(7)/2016/1331/XV/KKr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 kwietnia 2016r.
2016 4284 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/77/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łosickiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4285 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII.223.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
2016 4286 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Cierpigórz w Gminie Przesmyki
2016 4287 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Dąbrowa w Gminie Przesmyki
2016 4288 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Głuchówek w Gminie Przesmyki
2016 4289 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Górki w Gminie Przesmyki
2016 4290 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Kaliski w Gminie Przesmyki
2016 4291 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Kamianki-Czabaje w Gminie Przesmyki
2016 4292 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Kamianki Lackie w Gminie Przesmyki
2016 4293 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Kamianki-Nicki w Gminie Przesmyki
2016 4294 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Kamianki-Wańki w Gminie Przesmyki
2016 4295 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Kukawki w Gminie Przesmyki
2016 4296 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Lipiny w Gminie Przesmyki
2016 4297 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Łysów w Gminie Przesmyki
2016 4298 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Pniewiski w Gminie Przesmyki
2016 4299 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Podraczynie w Gminie Przesmyki
2016 4300 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Przesmyki w Gminie Przesmyki
2016 4301 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Raczyny w Gminie Przesmyki
2016 4302 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Stare Rzewuski w Gminie Przesmyki
2016 4303 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Tarków w Gminie Przesmyki
2016 4304 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Tarkówek w Gminie Przesmyki
2016 4305 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Wólka Łysowska w Gminie Przesmyki
2016 4306 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Zaborów w Gminie Przesmyki
2016 4307 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Zalesie w Gminie Przesmyki
2016 4308 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Zawady w Gminie Przesmyki
2016 4309 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przesmyki
2016 4310 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przesmykach
2016 4311 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Przesmyki oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 4312 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/122/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie
2016 4313 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czosnów w 2016 roku
2016 4314 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr X/76/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czosnów
2016 4315 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/326/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2016 4316 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XV/100/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baboszewo w 2016 roku"
2016 4317 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/178/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 11 września 2009 roku dot. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej
2016 4318 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016.
2016 4319 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXI/179/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku prowadzonej przez Miasto Sulejówek.
2016 4320 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku prowadzonej przez Miasto Sulejówek.
2016 4321 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 4322 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XI.64.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 4323 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XII.73.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potworów w 2016roku.
2016 4324 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XII.75.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Potworów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 4325 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XII.76.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potworów.
2016 4326 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XII.79.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo - księgowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Potworów.
2016 4327 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIII.82.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Potworów na lata 2016 - 2022"
2016 4328 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIII.83.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad i warunków przyznawania dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli.
2016 4329 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIII.84.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany w uchwale nr XI.64.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 4330 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr 111/XVII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzonego przez Powiat Legionowski
2016 4331 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Gminę Miasto Płońsk
2016 4332 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Płońska oraz nadania jej statutu
2016 4333 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/318/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2016 4334 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XVII/155/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Radonice przy Obwodnicy – etap 2
2016 4335 2016-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 257 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raciąż
2016 4336 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/118/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/222/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń
2016 4337 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/119/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4338 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/124/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4339 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łochów
2016 4340 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 4341 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/78/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Paprotnia
2016 4342 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2016r.”
2016 4343 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XX/88/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2016 4344 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 4345 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.
2016 4346 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2016 4347 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów na rok 2016
2016 4348 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2016 Burmistrza Przasnysza z dnia 29 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2015 r.
2016 4349 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy
2016 4350 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 64/2016 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 marca 2016r. Zarzadu Powiatu w Zwoleniu w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok
2016 4351 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Parysów z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2015, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2015.
2016 4352 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr W.0050.12.2016 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2015 rok
2016 4353 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
2016 4354 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XV/147/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
2016 4355 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/127/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 11 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Magnuszew nr VI/211/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4356 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/128/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 11 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Magnuszew nr VI/189/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4357 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/129/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Magnuszew oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 4358 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/130/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian do „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Magnuszew” przyjętego uchwałą Rady Gminy w Magnuszewie Nr VI/182/12 z dnia 30 listopada 2012r.
2016 4359 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 217/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 4360 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 218/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 4361 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 219/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4362 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 225/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 194/XVII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie powołania Ciechanowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
2016 4363 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 226/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie statutu Żłobka Miejskiego w Ciechanowie
2016 4364 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 228/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
2016 4365 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/82/16 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany do uchwały inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2016 4366 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 2.24.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 158.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4367 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 3.40.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XIV/46/15 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 4368 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 3.41.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XII/88/15 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 4369 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 3.42.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XVIII/126/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4370 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 3.49.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Poświętne przez inne niż Gmina Poświętne osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 4371 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 3.52 2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XVII/98/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2016 4372 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 3.54.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 99/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stara Biała przez inne niż Gmina Stara Biała osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4373 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 3.55.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Raciąż przez inne niż Gmina Miasto Raciąż osoby prawne i osoby fizyczne oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej placówkom niepublicznym
2016 4374 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 3.56.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XII/65/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Karniewo przez inne niż Gmina Karniewo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu wykorzystania tych dotacji
2016 4375 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 4.63.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XVI/132/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 4376 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 5.75.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XII/93/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie odstąpienia od opłaty targowej
2016 4377 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 5.79.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XVI/8/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 4378 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 5.87.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 205/XVI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2016 4379 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2016 4380 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego
2016 4381 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 306/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za I półrocze 2015 roku
2016 4382 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 310/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 4383 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 362/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 września 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 4384 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 239/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 4385 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIV.132.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 4386 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 282/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 4387 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIII/106/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2015 rok.
2016 4388 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 165.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 4389 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIV/2/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 4390 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 132/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 4391 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2016 4392 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVI/89/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 4393 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/3/2015 Zgromadzenia związku Gmin Północnego Mazowsza z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin Północnego Mazowsza na rok 2015
2016 4394 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2016 4395 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.66.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2016 4396 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIV.135.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok
2016 4397 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 53.X.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 25 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2016 4398 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2016 4399 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2016 4400 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/61/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
2016 4401 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 135/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2016 4402 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 180.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 4403 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 106/45/2015 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2015 rok
2016 4404 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIII/103/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 4405 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2015
2016 4406 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 4407 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2016 4408 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 136 /2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2016 4409 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2016 4410 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.67.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2016 4411 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIV.123.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok.
2016 4412 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 56.XI.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2016 4413 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 172/2015 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 4414 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.65.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2016 4415 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 189.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 4416 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 72/XVI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok
2016 4417 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIV.139.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2016
2016 4418 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/100/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok
2016 4419 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 149/2015 Burmistrza Przasnysza z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2016 4420 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 83/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015
2016 4421 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2015 rok
2016 4422 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 4423 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.64.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2016 4424 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 58/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/2014
2016 4425 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 rok
2016 4426 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/83/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2015.
2016 4427 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIV/55/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 4428 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIII/91/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2015 rok
2016 4429 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2016 4430 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXI/513/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok
2016 4431 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 4432 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2016 4433 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.166.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
2016 4434 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015 r.
2016 4435 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 67.XIII.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2016 4436 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XII.139.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015
2016 4437 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2016 4438 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII.173.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r.
2016 4439 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2016 4440 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2015 Rady Miasta Marki z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok
2016 4441 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 405/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 października 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 4442 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/89/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2015
2016 4443 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XV/81/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2015 rok.
2016 4444 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVI N/90/15 Rady Gminy Somianka z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 roku
2016 4445 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/166/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2016 4446 2016-05-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 4 maja 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Biała PLB140007
2016 4447 2016-05-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 4 maja 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody Łęgi Oborskie
2016 4448 2016-05-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 4 maja 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody Obory
2016 4449 2016-05-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 4 maja 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody Olszyna Łyczyńska
2016 4450 2016-05-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 4 maja 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody Skarpa Oborska
2016 4451 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XV/93/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia statutu Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach.
2016 4452 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle
2016 4453 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 4454 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr 91/XV/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 182/XXXIII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 września 2013 r. dotyczącej ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkola realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin
2016 4455 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Borowie
2016 4456 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr 323/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na 2016 rok z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania
2016 4457 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr 331/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Szczęsne gmina Grodzisk Mazowiecki
2016 4458 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/14/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/85/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk
2016 4459 2016-05-09 Porozumienie Porozumienie nr IDR.273.13.2016.MM4 Powiatu Legionowskiego z dnia 11 lutego 2016r.
2016 4460 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XX/157/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminów korzystania z obiektów oraz ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Miasta Przasnysz.
2016 4461 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2016 4462 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/232/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2016 4463 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/233/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Morach
2016 4464 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Józefowie
2016 4465 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/81/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu hali sportowej w Starym Szelkowie.
2016 4466 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr 99/XXV/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego położonego w Lwówku
2016 4467 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegowie
2016 4468 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których ustalono obwód, prowadzonych przez Gminę Strzegowo, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów
2016 4469 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XII /85/ 2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 marca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kosów Lacki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kosów Lacki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 4470 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI.103.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie nadania imienia św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Bobrku.
2016 4471 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI.106.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stromiec w 2016 roku.
2016 4472 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI.107.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu
2016 4473 2016-05-09 Aneks Aneks nr 20 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 11 stycznia 2016r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 marca 2004 r.
2016 4474 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/652/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej
2016 4475 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/653/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 1
2016 4476 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/654/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc – część II a
2016 4477 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/658/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym
2016 4478 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/670/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akty założycielskie Zespołu Szkół Specjalnych nr 87 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, ul. Marszałkowska 24 i szkół wchodzących w jego skład
2016 4479 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/671/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie założenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 14
2016 4480 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/672/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie niektórych szkół podstawowych w dzielnicach Mokotów i Ursynów
2016 4481 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/673/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie niektórych gimnazjów w dzielnicach Mokotów i Ursynów
2016 4482 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/674/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany nazwy Technikum Budowlanego nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego w Warszawie, ul. Górnośląska 31, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 23 w Warszawie, ul. Górnośląska 31
2016 4483 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/675/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie szkół podstawowych w dzielnicy Wola
2016 4484 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/676/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 99 w Warszawie, ul. Siewierska 3
2016 4485 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/677/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2016 4486 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/678/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2016 4487 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/679/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2016 4488 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/680/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2016 4489 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/681/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie nadania i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2016 4490 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/682/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2016 4491 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/683/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2016 4492 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/684/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2016 4493 2016-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.14.2016.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2016r. Rada Gminy Jastrzębia
2016 4494 2016-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.69.2016.AJS Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 maja 2016r. Rada Miasta Pruszkowa
2016 4495 2016-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.91.2016.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 maja 2016r. Rada Gminy Zabrodzie
2016 4496 2016-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.12.2016.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016r. Rada Gminy w Sieciechowie
2016 4497 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pionki na lata 2016 – 2021.
2016 4498 2016-05-10 Porozumienie Porozumienie Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie powierzenia przez Powiat Miastu w 2016 roku realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej
2016 4499 2016-05-10 Porozumienie Porozumienie nr 3/2016 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Powiatu z zakresu organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
2016 4500 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/181/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, rosnącego na terenie nieruchomości przy ulicy Obrońców Westerplatte 3 w Zielonce
2016 4501 2016-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/Fn/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 24 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego GOK w Somiance za 2015r.
2016 4502 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr 68/XIII/2016 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgowo na 2016 rok.
2016 4503 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie: zasad używania sztandaru Miasta Pionki
2016 4504 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/143/2016 z dnia 31.03.2016r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta Pionki
2016 4505 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/153/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu
2016 4506 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/156/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/119/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015 r.
2016 4507 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII.143.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieniawa.
2016 4508 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku i Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Pułtusku
2016 4509 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk
2016 4510 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI.144.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kotuń oraz granic ich obwodów.
2016 4511 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI.146.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Kotuń, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 4512 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI.147.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kotuń w latach 2012-2016.
2016 4513 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI.150.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2016 4514 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr 11/25/2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2014 rok”
2016 4515 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr 68/126/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2015 rok”
2016 4516 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXI.168.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie
2016 4517 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/72/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2021
2016 4518 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2016 4519 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 4520 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olszewo-Borki
2016 4521 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4522 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych w wyborach do rady gminy
2016 4523 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie nadania statutu Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)
2016 4524 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr 140/XXIII/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzanów w 2016 r.
2016 4525 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr 142/XXIII/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia istniejących dróg na obszarze Gminy Bodzanów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2016 4526 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr 143/XXIII/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/XIII/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zaliczenia istniejących dróg na obszarze Gminy Bodzanów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2016 4527 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4528 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2016.
2016 4529 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2016 4530 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/112/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
2016 4531 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/115/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/79/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 4532 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/142/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 4533 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XI.62.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Potworów"
2016 4534 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Policzna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 4535 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Policzna
2016 4536 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 4537 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr ZO.XV.0007.149.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr ZO.VIII.0007.82.2015 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 4538 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/87/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015r.
2016 4539 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XI/94/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.
2016 4540 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr 152/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015
2016 4541 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XV/96/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 r.
2016 4542 2016-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.170.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
2016 4543 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr 111/46/2015 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2015 rok
2016 4544 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/109/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 r.
2016 4545 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XV/183/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2015 rok
2016 4546 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/102/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
2016 4547 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
2016 4548 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XII.92.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wąsewo
2016 4549 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XII.93.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąsewo
2016 4550 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XII.94.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznego przedszkola i punktu przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wąsewo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów do ich potwierdzania oraz liczbę punktów przyznanych każdemu z kryteriów
2016 4551 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XII.96.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie
2016 4552 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/228/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/720/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2016 4553 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/230/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc do spożycia w miejscu sprzedaży, w których za zezwoleniem może być dokonywana sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie miasta Siedlce.
2016 4554 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/235/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2016 4555 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/237/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Siedlce
2016 4556 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2016 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/82/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2016 4557 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/90/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2016 roku.
2016 4558 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/91/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: nadania Statutu Osiedla Miasta Wyśmierzyce.
2016 4559 2016-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok.
2016 4560 2016-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Zatory z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zatorach za rok 2015.
2016 4561 2016-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 260 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 maja 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kozienicach
2016 4562 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XV/89/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Baranowie oraz oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Baranowo jest organem prowadzącym.
2016 4563 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 marca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2016 4564 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 marca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranowo.
2016 4565 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVII/204/2016 Rady Miasta Mława z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mławie
2016 4566 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVII/205/2016 Rady Miasta Mława z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Mława
2016 4567 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVII/206/2016 Rady Miasta Mława z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Mława – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
2016 4568 2016-05-12 Uchwała Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2016 roku”
2016 4569 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXI-56/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 4570 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XII.77.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Potworów oraz zagospodarowania tych odpadów
2016 4571 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/275/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/183/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności
2016 4572 2016-05-12 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 13 kwietnia 2016r.
2016 4573 2016-05-12 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 13 kwietnia 2016r.
2016 4574 2016-05-12 Porozumienie Porozumienie nr 74/2016 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2016 4575 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 29 marca 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy
2016 4576 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2016 roku
2016 4577 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr 119/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 5 maja 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała
2016 4578 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/161/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 303 oraz części działek nr ew. 221 i 304/21 obręb Kotorydz
2016 4579 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/167/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/196/04 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Borowiec
2016 4580 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/168/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/284/05 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bystrzanów.
2016 4581 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/169/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IV/29/98 Rady Gminy w Tarczynie z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie nazw ulic we wsi Gąski
2016 4582 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/170/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/115/99 Rady Gminy Tarczyn z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie nazw ulic we wsi Gładków.
2016 4583 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/171/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/133/97 Rady Gminy w Tarczynie z dnia 11 marca 1997 roku w sprawie nazw ulic we wsi Grzędy.
2016 4584 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/172/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIII/117/99 Rady Gminy Tarczyn z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie nazw ulic we wsi Janówek.
2016 4585 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/173/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XL/252/05 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Jeżewice
2016 4586 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/174/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/83/03 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kawęczyn
2016 4587 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/175/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/116/99 Rady Gminy Tarczyn z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie nazw ulic we wsi Kopana
2016 4588 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/176/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/149/97 Rady Gminy w Tarczynie z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie nazw ulic we wsi Kotorydz
2016 4589 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/177/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XLII/390/02 Rady Gminy Tarczyn z dnia 4 września 2002 roku w sprawie nazw ulic we wsi Księżak
2016 4590 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/178/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Marylka.
2016 4591 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/179/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/148/97 Rady Gminy w Tarczynie z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie nazw ulic we wsi Marylka i Korzeniówka
2016 4592 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminy Sienno
2016 4593 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sienno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2016 4594 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr 9/III/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 11 maja 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanej jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.
2016 4595 2016-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 15.2016 Wójta Gminy Wąsewo z dnia 29 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2015 rok
2016 4596 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr 21/2016 Zarządu Powiatu w Przysusze z dnia 15 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu przysuskiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu przysuskiego.
2016 4597 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XI/91/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za 2015 rok.
2016 4598 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XI/92/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Przysusze z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
2016 4599 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XI/96/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/242/2014 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych Powiatu Przysuskiego
2016 4600 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XI/99/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia zespołu placówek pod nazwą: Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie
2016 4601 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XI/100/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochód budżetu Powiatu Przysuskiego instrumentem płatniczym
2016 4602 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 4603 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy Góra Kalwaria, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego
2016 4604 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr 102/XXVI/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 9 maja 2016r. w sprawie: zatwierdzenia Zarządzenia Nr 0050.19.2016 Wójta Gminy Sanniki z dnia 05.05.2016r w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Sanniki.
2016 4605 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie
2016 4606 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Kałuszyn
2016 4607 2016-05-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 9 maja 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łochowie przeprowadzonych w dniu 8 maja 2016 r.
2016 4608 2016-05-12 Postanowienie Postanowienie nr 8/2016 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 10 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Olszewo-Borki
2016 4609 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę nr XLII/299/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych i nagród dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
2016 4610 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVI/143/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 maja 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 4611 2016-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 1238/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2016 4612 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/6/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2016 4613 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 4614 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty targowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4615 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia innych niż określone w ordynacji podatkowej terminów wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla inkasentów
2016 4616 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci sześcioletnie i inne grupy wiekowe
2016 4617 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Skaryszew
2016 4618 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Skaryszew
2016 4619 2016-05-13 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-18(5)/2016/543/IX/DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 maja 2016r.
2016 4620 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmiany nazwy Gimnazjum w Siedlinie, Siedlin, ul. Jana Pawła II 12, 09-100 Płońsk
2016 4621 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek
2016 4622 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Płońsk i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4623 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4624 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 640/145/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.9) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 4625 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Sokołowie Podlaskim
2016 4626 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 93/XVI/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 5 maja 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 84/XIV/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 marca 2016 r.
2016 4627 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 94/XVI/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 5 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2016 roku”
2016 4628 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 95/XVI/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 5 maja 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 67/X/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 grudnia 2015 r. dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 4629 2016-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/16 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 marca 2016r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2015 rok
2016 4630 2016-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/16 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 kwietnia 2016r. zmieniające Zarządzenie Nr 51/16 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2015 rok
2016 4631 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 109/XVI/2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
2016 4632 2016-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2015 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2015 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew
2016 4633 2016-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2015 rok
2016 4634 2016-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/16 Wójta Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2015
2016 4635 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 166/XXIV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2016 4636 2016-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/16 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 16 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek za 2015 rok
2016 4637 2016-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Strachówka z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2015 rok
2016 4638 2016-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Olszanka z dnia 29 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2015 rok.
2016 4639 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XII/96/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 4640 2016-05-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.89.2016.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 maja 2016r. Rada Gminy Leoncin
2016 4641 2016-05-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.90.2016.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2016r. Rada Gminy Leoncin
2016 4642 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XV/102/15 Burmistrza Tarczyna z dnia 6 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
2016 4643 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVI/113/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 1 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
2016 4644 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XII/87/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
2016 4645 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XIII/88/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
2016 4646 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 386/XV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 4647 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 387/XV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 4648 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 388/XV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 4649 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XIV/100/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 13 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
2016 4650 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 389/XV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 366/XIV/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
2016 4651 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 390/XV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 4652 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 392/XV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 4653 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 393/XV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 4654 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 394/XV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 4655 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 395/XV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 4656 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 396/XV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 4657 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
2016 4658 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 397/XV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 4659 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2015
2016 4660 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr 181/XV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015.
2016 4661 2016-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.123.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2015 r.
2016 4662 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr 107.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
2016 4663 2016-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.154.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu na 2015 r.
2016 4664 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2015 r.
2016 4665 2016-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.129.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2015 r.
2016 4666 2016-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.158.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2015 r.
2016 4667 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok
2016 4668 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2015 rok.
2016 4669 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr 178/2015 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 4670 2016-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 4671 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XV/114/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2016 4672 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XII/87/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 4673 2016-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 408/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2016 4674 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XV.124.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok.
2016 4675 2016-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2015 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Borowie.
2016 4676 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Belsk Duży dla kandydatów z poza obwodu gimnazjum
2016 4677 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XV/97/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg.
2016 4678 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XV/98/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina Liw.
2016 4679 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XX/134/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/175/2005 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie aktu o utworzeniu Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą i nadania jej Statutu.
2016 4680 2016-05-16 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.3.2015 Starosty Wołomińskiego z dnia 16 marca 2016r.
2016 4681 2016-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr RMiG.120.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Łosickiego Domu Kultury
2016 4682 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XX/143/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Łosice
2016 4683 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/436/2014 Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały XXXVI/278/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 4684 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr 142.XX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
2016 4685 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr 63.XXII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązowna w 2016 roku
2016 4686 2016-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2016 Burmistrza Błonia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Błoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2015 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu, Biblioteki Publicznej Gminy Błonie i Centrum Kultury w Błoniu
2016 4687 2016-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2015
2016 4688 2016-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/16 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2023 r. za 2015 rok.
2016 4689 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2016 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Zaręby Kościelne
2016 4690 2016-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2015 r.
2016 4691 2016-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2016r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia za 2015 r.
2016 4692 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XII/86/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2016 4693 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów im. Filipa de Girarda
2016 4694 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zasad i warunków używania herbu Miasta Żyrardowa
2016 4695 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości komunalnych prawem użytkowania
2016 4696 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2016 4697 2016-05-17 Aneks Aneks nr 2 Starosty Nowodworskiego z dnia 18 marca 2016r. zawarty w dniu 18 marca 2016 roku do Porozumienia z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Nasielsk pomiędzy:
2016 4698 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/299/2002 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 12 września 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Łochów do kategorii dróg gminnych
2016 4699 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr 147/XVIII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 74/XI/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Grodziski oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez wyżej wymienionych nauczycieli.
2016 4700 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr 148/XVIII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXX/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski.
2016 4701 2016-05-17 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Grodziskiego z dnia 11 maja 2016r. w sprawie dokonywania zgłoszeń na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Grodzisku Mazowieckim
2016 4702 2016-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2015
2016 4703 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XI/109/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec
2016 4704 2016-05-17 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2536/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2015r.
2016 4705 2016-05-17 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2835/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2015r.
2016 4706 2016-05-17 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2290/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2015r.
2016 4707 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr 144/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 5 maja 2016r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Celestynów na rok 2016.
2016 4708 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej w Sabniach stanowiącej własność Powiatu Sokołowskiego.
2016 4709 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.
2016 4710 2016-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 39.240.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2015 rok
2016 4711 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr 251/XVIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lesznowola i jej jednostkom podległym
2016 4712 2016-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/Fn/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok
2016 4713 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XIII.97.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych oraz gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Odrzywół
2016 4714 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XIII.98.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Odrzywół w 2016 roku
2016 4715 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/121/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Mordy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2016 4716 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/122/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/119/2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli pedagogiki specjalnej, doradców zawodowych oraz sposobu ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy
2016 4717 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XVII/18/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 6 maja 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Gielniów
2016 4718 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XVII/19/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 6 maja 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016 – 2021.
2016 4719 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2016 4720 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr 129/XX/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmian w statucie Żuromińskiego Centrum Kultury
2016 4721 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr 133/XX/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017r
2016 4722 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sienno
2016 4723 2016-05-18 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-14/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
2016 4724 2016-05-18 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-15/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Piaseczyńskiego
2016 4725 2016-05-18 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-16/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
2016 4726 2016-05-18 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-17/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 10 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 4727 2016-05-18 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-18/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 10 maja 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady m. st. Warszawy
2016 4728 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Jakubów w okresie od 1.04.2016 roku do 31.03.2017 roku"
2016 4729 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czytości i Porządku na terenie Gminy Jakubów
2016 4730 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Jakubów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4731 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie
2016 4732 2016-05-18 Informacja Informacja nr OŁO-4110-6(13)/2016/409/DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 maja 2016r.
2016 4733 2016-05-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku z dnia 11 maja 2016r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2015r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących w tych obszarach
2016 4734 2016-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 268 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 maja 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów
2016 4735 2016-05-18 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 maja 2016r. do porozumienia z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego
2016 4736 2016-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.85.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 4737 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych nr 3909W, 3920W i nr 3922W
2016 4738 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Belsk Duży dla kandydatów z poza obwodu szkoły
2016 4739 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr 99/XV/16 Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 63/X/15 w sprawie ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
2016 4740 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr 106/XVI/2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Miasta i Gminy Gąbin do kategorii dróg gminnych.
2016 4741 2016-05-19 Wyrok Wyrok nr VII SA/Wa 481/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 stycznia 2016r.
2016 4742 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/190/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, terapeutów, rehabilitantów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających.
2016 4743 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/193/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z pływalni Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim.
2016 4744 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XX/167/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025
2016 4745 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XX/130/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI /96/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023 ze zmianami.
2016 4746 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2016 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 4747 2016-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2016 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2015
2016 4748 2016-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.68.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku.
2016 4749 2016-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
2016 4750 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa
2016 4751 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr X/70/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2016 4752 2016-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 4753 2016-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 230 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa
2016 4754 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok
2016 4755 2016-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
2016 4756 2016-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
2016 4757 2016-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
2016 4758 2016-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
2016 4759 2016-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
2016 4760 2016-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 4761 2016-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 12 listopada 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 4762 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok
2016 4763 2016-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
2016 4764 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XIV/60/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015
2016 4765 2016-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 4766 2016-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
2016 4767 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr 435/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2016
2016 4768 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr 438/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2016 4769 2016-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.175.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
2016 4770 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2015.
2016 4771 2016-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.01.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku.
2016 4772 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XI/64/ 2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r
2016 4773 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 rok
2016 4774 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XIII/161/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2015
2016 4775 2016-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2015 Wójta Gminy Sabnie z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2016 4776 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
2016 4777 2016-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2015 Wójta Gminy Szelków z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 4778 2016-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 137 /2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2016 4779 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015.
2016 4780 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2015 rok
2016 4781 2016-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 241/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa
2016 4782 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2016 4783 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XXII/153/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 kwietnia 2016r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI BADOWO - DAŃKI ORAZ FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI BADOWO - MŚCISKA.
2016 4784 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XXII/157/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pieńki Strzyże
2016 4785 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XXII/158/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wręcza
2016 4786 2016-05-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.86.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 maja 2016r. Rada Gminy Prażmów
2016 4787 2016-05-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.95.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 maja 2016r. Rada Miejska w Mszczonowie
2016 4788 2016-05-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 4 stycznia 2016r. z siedzibą: ul. Jana Pawła II 45, 07- 221 Brańszczyk, reprezentowaną przez Mieczysława Pękula – Wójta Gminy Brańszczyk, zwana dalej „Powierzającym” a Gminą „B” – Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwanej dalej „Przyjmującym”
2016 4789 2016-05-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 4 stycznia 2016r. z siedzibą: ul. T. Kościuszki 2, 07 – 210 Długosiodło, reprezentowaną przez Stanisława Jastrzębskiego – Wójta Gminy Długosiodło, zwaną dalej „Powierzającym” a, Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwaną dalej „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w "Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki"
2016 4790 2016-05-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 4 stycznia 2016r. z siedzibą: ul. Jesionowa 3, 07 – 205 Rząśnik, reprezentowaną przez Pawła Kołodziejskiego – Wójta Gminy Rząśnik, zwana dalej „Powierzającym” a Gminą „B” - Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwanej dalej „Przyjmującym”
2016 4791 2016-05-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 4 stycznia 2016r. z siedzibą: ul. Wł. St. Reymonta 51, 07 – 230 Zabrodzie, reprezentowaną przez Tadeusza Michalika– Wójta Gminy Zabrodzie , zwana dalej „Powierzającym” a Gminą „B” – Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa , zwanej dalej „Przyjmującym”
2016 4792 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025
2016 4793 2016-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 22 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2015 rok, wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
2016 4794 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XII.162.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX.127.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2016 - 2030
2016 4795 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XII.163.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tłuszcz oraz określenia granic ich obwodów
2016 4796 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XII.164.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie założenia Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kozłach
2016 4797 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XII.165.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie włączenia Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kozłach w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłach
2016 4798 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XII.167.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI.155.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz
2016 4799 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 88/XV/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania
2016 4800 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 maja 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej
2016 4801 2016-05-20 Porozumienie Porozumienie Powiatu Płockiego i Gminy Łąck z dnia 17 maja 2016r. w sprawie przekazania samorządowi Gminy Łąck zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki oświatowo-wychowawczej pn. „Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielona Szkoła w Sendeniu”
2016 4802 2016-05-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 16 maja 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki przeprowadzonych w dniu 15 maja 2016 r.
2016 4803 2016-05-20 Aneks Aneks Starosty Nowodworskiego z dnia 12 lutego 2016r. do Porozumienia z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Nasielsk
2016 4804 2016-05-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku w powiecie nowodworskim
2016 4805 2016-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Cegielni Kosewo w roku 2016
2016 4806 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 167/2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowodworskiego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego za 2015r.
2016 4807 2016-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na zlecenie powiatu nowodworskiego w roku 2016.
2016 4808 2016-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 156/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 rok
2016 4809 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 88.2015 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Związku Gmin "RADOMKA" na 2015 rok.
2016 4810 2016-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok
2016 4811 2016-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok
2016 4812 2016-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok
2016 4813 2016-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok
2016 4814 2016-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok
2016 4815 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 138/15 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2016 4816 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr V/8/51/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2015 rok
2016 4817 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr V/9/54/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2015 rok
2016 4818 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015.
2016 4819 2016-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2016 4820 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 134/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2016 4821 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 238/2016 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 4822 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015.
2016 4823 2016-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 4824 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIII/87/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 4825 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXII/93/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2015
2016 4826 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr V/10/65/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2015 rok
2016 4827 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 91.2015 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Związku Gmin "RADOMKA" na 2015 rok.
2016 4828 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2016 4829 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XII/71/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2016 4830 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok.
2016 4831 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIII/79/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2016 4832 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XV/4/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 4833 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2016 4834 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIV.183.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr.III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 4835 2016-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 164/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 rok
2016 4836 2016-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2016 4837 2016-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/15 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 4838 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2016 4839 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr IX.125.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2015
2016 4840 2016-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2016 4841 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 144/16 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2016 4842 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIV.80.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2015 rok.
2016 4843 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 94/2015 Zarządu Powiatu Sokołowa Podlaskiego z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2016 4844 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2015 rok.
2016 4845 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XVI/150/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2015
2016 4846 2016-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2016 4847 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 132/XXI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przedłużenia funkcjonowania w miejscowości Łaz oddziału zamiejscowego Przedszkola Samorządowego w Chorzelach.
2016 4848 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 248/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu Nr 5 z siedzibą w Oborach
2016 4849 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 250/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku
2016 4850 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 251/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 4851 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 258/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie- Jeziornie
2016 4852 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 259/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie- Jeziornie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawania dodatku energetycznego.
2016 4853 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 278/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019
2016 4854 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XVI.104.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 6 maja 2016r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu
2016 4855 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 4856 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 4857 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 4858 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XXI/203/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wyszków.
2016 4859 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XXI/205/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 4860 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XXI/206/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wyszków.
2016 4861 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XXI/207/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/292/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 14 lutego 2013 r.w sprawie nadania nazwy ulicy.
2016 4862 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XXI/213/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.
2016 4863 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XXI/214/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2016 4864 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/166/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/326/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2016 4865 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/168/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czosnów dla wsi Sady
2016 4866 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/169/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej.
2016 4867 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 233/XVII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2016 4868 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 244/XVIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 4869 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 245/XVIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 4870 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 246/XVIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 4871 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 247/XVIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 4872 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XIX/86/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia herbu, flag, banneru i pieczęci Gminy Borowie oraz zasad ich stosowania
2016 4873 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XIX/87/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przedłużenia i poszerzenia ulicy Cichej w Borowiu oraz nadania nazw ulicom położonym w Borowiu
2016 4874 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XVI.0007.119.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Pogorzel
2016 4875 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XVI.0007.120.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/113/2012 z dnia 10 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siennicy
2016 4876 2016-05-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Burmistrza Miasta Gostynin z dnia 5 maja 2016r. w sprawie realizacji „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2016” zawarte pomiędzy :Gminą Miasta Gostynina i Gminą Gostynin
2016 4877 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XV/107/16 Rady Gminy Nur z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurze
2016 4878 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2016 roku
2016 4879 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XVII/192/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 13 maja 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 4880 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 maja 2016r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
2016 4881 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 maja 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatu Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Szydłowiecki.
2016 4882 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
2016 4883 2016-05-23 Aneks Aneks nr 19 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 14 marca 2016r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011 r.
2016 4884 2016-05-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.94.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2016 4885 2016-05-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.10.2016.EB Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 maja 2016r. Rada Gminy Łyse
2016 4886 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016 - 2024
2016 4887 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie nadania i zmiany nazw ulic w Ząbkach
2016 4888 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XV/135/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany siedziby Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kozienicach przy ul. Kościuszki 1
2016 4889 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kozienicach.
2016 4890 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XV/139/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice.
2016 4891 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XV/145/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustawienia obelisku z tablicą memoratywną.
2016 4892 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XV/146/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka w instytucję kultury i jednostkę budżetową.
2016 4893 2016-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia ’’Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r.’’
2016 4894 2016-05-24 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 marca 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Lesznowola przez Gminę Raszyn zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w roku 2016
2016 4895 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXII/207/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2016 4896 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XIII.89.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokobody.
2016 4897 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XIII.90.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4898 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XIII.91.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 4899 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XIII.92.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4900 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XX/100/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 4 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielany
2016 4901 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XX/101/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 4 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4902 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XX/102/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 4 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4903 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Gołymin-Ośrodek
2016 4904 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznego gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gołymin-Ośrodek
2016 4905 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
2016 4906 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 11 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/100/2013 z dnia 15.04.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 4907 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr 131/XXII/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubowidzu.
2016 4908 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr 132/XXII/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Zdrojki
2016 4909 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr 134/XXII/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4910 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr 135/XXII/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubowidzu.
2016 4911 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXII/18/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy „Lotników” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 104.
2016 4912 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji.
2016 4913 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/693/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2016r. w sprawie utworzenia parku miejskiego na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2016 4914 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/698/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie plaży nad Jeziorkiem Czerniakowskim
2016 4915 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/699/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2016r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
2016 4916 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/700/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2016r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2016 4917 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/705/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2016r. w sprawie założenia Przedszkola nr 425 w Warszawie, ul. Tadeusza Rechniewskiego 11A
2016 4918 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/707/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2016 4919 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/708/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu Bielańskiego Ośrodka Kultury
2016 4920 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/709/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2016 4921 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/710/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2016 4922 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/711/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2016 4923 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/712/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2016 4924 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/713/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2016 4925 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/714/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2016 4926 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/715/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2016 4927 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/716/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2016 4928 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/717/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2016 4929 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/718/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2016 4930 2016-05-24 Informacja Informacja nr OKA-4210-1(15)/2016/291/XIII/AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez CELSIUM Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
2016 4931 2016-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 279 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszewo-Borki
2016 4932 2016-05-25 Porozumienie Porozumienie nr IR. 031.2.2016 BL Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 13 kwietnia 2016r. zawarte pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Łochów, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych, położonych w granicach administracyjnych miasta Łochów
2016 4933 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 5/XVII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr 53/XI/2011 z dnia 27 września 2011 r. Rady Gminy Żabia Wola w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1390)
2016 4934 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 8/XVII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 40/2006 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli
2016 4935 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 9/XVII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żabia Wola i Grzmiąca
2016 4936 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 10/XVII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2016r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ CIEPŁE A (obszar V)
2016 4937 2016-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 marca 2016r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2015 r.
2016 4938 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIV/163/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
2016 4939 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIV/164/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w Falbogach
2016 4940 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIV/165/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2016 4941 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIV/166/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Mińskim
2016 4942 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 204/XXII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmiany w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Sierpca na 2016 rok.
2016 4943 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr VII/126/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 4944 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia w części lub w całości łącznie z odsetkami lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2016 4945 2016-05-25 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-19/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 maja 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady m. st. Warszawy
2016 4946 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr V.24.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 11 maja 2016r. w sprawie: szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Jasieniec i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz odraczania, rozkładania na raty tych wierzytelności a także wskazania organow do tego uprawnionych.
2016 4947 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIX-212/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie z Zespołu Szkół Specjalnych oraz jej likwidacji
2016 4948 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIX-213/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach - Pustelniku, ul. Kasztanowa 21 poprzez przeniesienie jego siedziby
2016 4949 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 125/XIV/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 12 maja 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą
2016 4950 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 338/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Adamowizna w rejonie ul. Radziejowickiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2016 4951 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 339/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2016 4952 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr IX/97/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2016 rok
2016 4953 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XI/106/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu
2016 4954 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, doradcy metodycznego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jastrzębia
2016 4955 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jastrzębia
2016 4956 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jastrzębia
2016 4957 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi
2016 4958 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 145/XIX/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek z tytułu opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej miasta Milanówka
2016 4959 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 146/XIX/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych
2016 4960 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 149/XIX/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku
2016 4961 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 106/XXIII/2016 Rady Gminy w Załuskach z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale nr 85/XX/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej, znajdującej się na terenie gminy Załuski .
2016 4962 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 4963 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 62/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
2016 4964 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 63/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych””
2016 4965 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 65/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2016 4966 2016-05-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 25 maja 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014
2016 4967 2016-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.99.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 maja 2016r. Rada Miasta Legionowo
2016 4968 2016-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.97.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 maja 2016r. Rada Miasta Żyrardowa
2016 4969 2016-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.102.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2016r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2016 4970 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XVII/153/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach
2016 4971 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”
2016 4972 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/97/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 kwietnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4973 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/98/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 kwietnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sabnie na lata 2012-2017”.
2016 4974 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XV/98/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 maja 2016r. w sprawie likwidacji Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkowicach im. Janusza Łąckiego z siedzibą w Ruszkowicach.
2016 4975 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XV/99/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 maja 2016r. ustalenia planu sieci i granic obwodów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Borkowice.
2016 4976 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XV/100/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 maja 2016r. zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkól oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie.
2016 4977 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 maja 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościch: Dzbenin, Goworki, Korczaki, Susk Nowy.
2016 4978 2016-05-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 30 maja 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokrzywnica przeprowadzonych w dniu 29 maja 2016 r.
2016 4979 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr 99/XVI/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bielsk
2016 4980 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr 100/XVI/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bielsk.
2016 4981 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr 102/XVI/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku
2016 4982 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII.65.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Goszczyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły
2016 4983 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXII/169/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce
2016 4984 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4985 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 4986 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 4987 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XX/140/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 2 Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa Chorzele 1.
2016 4988 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przasnyski
2016 4989 2016-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Stupsk z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok.
2016 4990 2016-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 131/16 Wójta Gminy Korytnica z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok
2016 4991 2016-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2015.
2016 4992 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Lipsko obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 4993 2016-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.100.2016.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2016r. Rada Gminy Czosnów