Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Luty 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 977 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez gminę Nieporęt, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub poza obwodem gimnazjum, wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia poszczególnych kryteriów
2016 978 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 979 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr 104/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 980 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr 107/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w południowo- zachodniej części obrębu Dąbrówka Ostrowska, gmina Chorzele.
2016 981 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XI/48/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016 Gminy Sobienie-Jeziory
2016 982 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XI/49/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2016 - 2019
2016 983 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 984 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr 85/XVII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Gostynin na rok 2016
2016 985 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr 31/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowodworskiego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego za 2014r.
2016 986 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016 Gminy Radzanów.
2016 987 2016-02-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2016 r.
2016 988 2016-02-01 Wyrok Wyrok nr VI SA/Wa 3530/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 października 2015r.
2016 989 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII.89.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2016 - 2020
2016 990 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII.90.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Rząśnik na rok 2016
2016 991 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/82/15 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Stupsk na rok 2016
2016 992 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XV/112/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 993 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XV/115/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 994 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2015r. sprawie nadania nazw ulic w miejscowościch Dzbenin i Goworki
2016 995 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń
2016 996 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyznawania nagród Wójta Gminy Rzekuń za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2016 997 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XVI/74/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata 2016-2026
2016 998 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na rok 2016
2016 999 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2016
2016 1000 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/126/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 1001 2016-02-01 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XV/102/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 1002 2016-02-01 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w roku 2016
2016 1003 2016-02-01 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w roku 2016
2016 1004 2016-02-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Węgrowskiego z dnia 20 stycznia 2016r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015.
2016 1005 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/70/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Regimin
2016 1006 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/93/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 1007 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/97/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych, mieszczących się w zakresie zadań własnych gminy.
2016 1008 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/53/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Szelków.
2016 1009 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brochów przez inne niż Gmina Brochów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1010 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr 93/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Mała Wieś przez inne niż Gmina Mała Wieś osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1011 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/63/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Domanice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania dotacji
2016 1012 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr 179/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Lesznowola, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 1013 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2016 1014 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr 258/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w statucie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
2016 1015 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr 261/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2016 1016 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr 263/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka nr 50/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasta Płocka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2016 1017 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr 264/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 1018 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr 265/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku
2016 1019 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr 266/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Płocku.
2016 1020 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr 267/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1021 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr 268/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka
2016 1022 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII.120.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kotuń.
2016 1023 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII.121.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1024 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII.122.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1025 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII.123.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
2016 1026 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII.124.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 1027 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII.125.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2016 1028 2016-02-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.309.2015.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2016r. Rada Gminy w Górznie
2016 1029 2016-02-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.310.2015.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2016r. Rada Miejska w Radzyminie
2016 1030 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XII.64.15 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2016 1031 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr 130/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1032 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk
2016 1033 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1034 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku
2016 1035 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XV/114/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka
2016 1036 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XII/70/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów, nagród za wysokie wyniki sportowe
2016 1037 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVIII.86.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej w miejscowości Rząśnik
2016 1038 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/117/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Kalinowo do kategorii dróg gminnych
2016 1039 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/118/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi Marianowo – Stasin - Przetycz Włościańska do kategorii dróg gminnych.
2016 1040 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/119/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło do kategorii dróg gminnych.
2016 1041 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/120/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi Przetycz Folwark - Augustowo do kategorii dróg gminnych.
2016 1042 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/121/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi Przetycz Włościańska – Zamość – Dalekie do kategorii dróg gminnych.
2016 1043 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
2016 1044 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/130/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 1045 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/73/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.
2016 1046 2016-02-02 Porozumienie Porozumienie nr 6/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Nasielsk zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy.
2016 1047 2016-02-02 Porozumienie Porozumienie nr 8/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Czosnów zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy.
2016 1048 2016-02-02 Porozumienie Porozumienie nr 16/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 września 2015r. zawarte z Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2016 1049 2016-02-02 Aneks Aneks nr 8 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 września 2015r. do Porozumienia z dnia 27.03.2006 r. zawartego pomiędzy powiatem nowodworskim a powiatem mławskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2016 1050 2016-02-02 Aneks Aneks nr 8 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 września 2015r. do Porozumienia z dnia 12.05.2006 r. zawartego pomiędzy powiatem nowodworskim a powiatem płońskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2016 1051 2016-02-02 Porozumienie Porozumienie nr 19/2014 Powiatu Makowskiego z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Makowski
2016 1052 2016-02-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIII/97/2015 Rady Miasta I Gminy Mogielnica z dnia 28 grudnia 2015r. Gminy i Miasta Mogielnica
2016 1053 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2016
2016 1054 2016-02-02 Aneks Aneks nr 1/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2016r. do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 roku w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego
2016 1055 2016-02-02 Porozumienie Porozumienie nr 4/BRN/P/252/2015 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Gminy-Miasta Płock uczestnictwa trzech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu
2016 1056 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025
2016 1057 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025
2016 1058 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2016 r.
2016 1059 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 1060 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/76/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Stoczek.
2016 1061 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/81/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Chynów, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru.
2016 1062 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr 145/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 101/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie.
2016 1063 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr 90/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400kV
2016 1064 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/90/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Suchożebry, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły lub gimnazjum.
2016 1065 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/93/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie odstąpienia od opłaty targowej
2016 1066 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XX/148/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej.
2016 1067 2016-02-03 Komunikat Komunikat nr 1.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Gminy Klembów pn. „Strategia Rozwoju Gminy Klembów na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2030”
2016 1068 2016-02-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Legionowskiego z dnia 25 stycznia 2016r. z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” za rok 2015
2016 1069 2016-02-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Żuromińskiego z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku
2016 1070 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr 110/XV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 grudnia 2015r. Budżet Miasta Milanówka na rok 2016
2016 1071 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2016 - 2020
2016 1072 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr 91/XVII/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna
2016 1073 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr 92/XVII/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 1074 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Huszlew na rok 2016
2016 1075 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Huszlew oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 1076 2016-02-03 Aneks Aneks nr 32 Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 25 stycznia 2016r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku
2016 1077 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XIII/89/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1078 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XV/108/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 18 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Teresin na rok 2016
2016 1079 2016-02-03 Porozumienie Porozumienie nr 6/2015 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 31 grudnia 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1)Starosta-mgr inż. Andrzej Tadeusz Jung 2)Wicestarosta- dr Krzysztof Stalmach przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym w dalszej części ,,Powiatem" a Gminą Głowaczów z siedzibą w Głowaczowie, ul.Rynek 35, reprezentowaną przez: 1)Wójta Gminy mgr Józefa Grzegorza Małaśnickiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Grażyny Rybarczyk zwaną w dalszej części porozumienia ,,Gminą" w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej na terenie Gminy Głowaczów zwane dalej ,,Porozumieniem"
2016 1080 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr VII/9/15 Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Statutu i nadania nazwy związkowi międzygminnemu
2016 1081 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIV/96/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 1082 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XV/104/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wodynie dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły lub gimnazjum
2016 1083 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2016 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Jabłonna Lacka wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 1084 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2016 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Jabłonna Lacka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1085 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/95/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Stara Kornica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1086 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIX.182.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII.275.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Brwinów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5 % (z wyjątkiem piwa)
2016 1087 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIX.183.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Brwinów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobierania i wykorzystania
2016 1088 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XII/86/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
2016 1089 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Gródku
2016 1090 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XV/74/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Szczutowo
2016 1091 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 grudnia 2015r. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Stoczek udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
2016 1092 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 1093 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XII/118/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 1094 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XII/130/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
2016 1095 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2016 1096 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1097 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XXI/173/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki
2016 1098 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XX/160/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015 - 2024
2016 1099 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XX/161/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2016
2016 1100 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XX/162/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016 - 2024
2016 1101 2016-02-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015.
2016 1102 2016-02-04 Informacja Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Radomiu
2016 1103 2016-02-04 Zestawienie Zestawienie nr 1/2016 Burmistrza Miasta Milanówek z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2015 na obszarze Milanówka
2016 1104 2016-02-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Sierpeckiego z dnia 28 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za rok 2015
2016 1105 2016-02-04 Postanowienie Postanowienie nr 5/2016 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Żuromińskiego
2016 1106 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r.
2016 1107 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 26 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Klwów na rok 2016
2016 1108 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 26 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/65/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 r.
2016 1109 2016-02-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wyszkowie za rok 2015.
2016 1110 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XII.76.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Siemiątkowo na rok 2016
2016 1111 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2016
2016 1112 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr 1775/109/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 1113 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok.
2016 1114 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2016
2016 1115 2016-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.1.2016.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2016r. Rada Gminy Dobre
2016 1116 2016-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.6.2016.MRM Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2016r. Rada Gminy Czerwińsk nad Wisłą
2016 1117 2016-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.8.2016.KLW Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2016r. Rada Gminy i Miasta Wyszogród
2016 1118 2016-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.4.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2016r. Rada Gminy Raszyn
2016 1119 2016-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.1.2016.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2016r. Rada Gminy Szydłowo
2016 1120 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr 16/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Kolejnictwa w Warszawie”
2016 1121 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr 18/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Skórzec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Skórzec
2016 1122 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr 104/XI/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą
2016 1123 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIII/155/2015 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2015r. uchwała budżetowa
2016 1124 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIII/160/2015 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2016 1125 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 1126 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 1127 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XI/84/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Pokrzywnica na rok 2016
2016 1128 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr 100/XVIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna – obszar położony w rejonie istniejącego cmentarza.
2016 1129 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/158/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cegłów
2016 1130 2016-02-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IX/59/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 1131 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 1132 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2016.
2016 1133 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr VII/31/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2016 r.
2016 1134 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Miasta Raciąż na rok 2016
2016 1135 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1136 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2026
2016 1137 2016-02-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XIII/99/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 11 grudnia 2015r.
2016 1138 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2016.
2016 1139 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2016.
2016 1140 2016-02-05 Postanowienie Postanowienie nr 2/O/16 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Radomskiego
2016 1141 2016-02-05 Postanowienie Postanowienie nr 2/O/P/16 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zmiany postanowienia Nr 2/O/16 z dnia 2 lutego 2016r.
2016 1142 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szydłowo na rok 2016
2016 1143 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 grudnia 2015r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 1144 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dla nauczycieli określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wiejskiego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szydłowo.
2016 1145 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 1146 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Szydłowo na lata 2016-2020
2016 1147 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 1148 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Jakubów
2016 1149 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jakubów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1150 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Jakubnów
2016 1151 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Jakubów na rok 2016
2016 1152 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr 102/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała
2016 1153 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawi: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbiel
2016 1154 2016-02-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131. 6 .2016.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2016r. Rada Gminy Kołbiel
2016 1155 2016-02-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.8.2016.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2016r. Rada Gminy Lesznowola
2016 1156 2016-02-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.308.2015.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2016r. Rada Gminy Prażmów
2016 1157 2016-02-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.7.2016.KLW Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2016r. Rada Gminy Stara Biała
2016 1158 2016-02-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.10.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2016r. Rada Gminy Płońsk
2016 1159 2016-02-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.9.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2016r. Rada Gminy Puszcza Mariańska
2016 1160 2016-02-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131. 11 .2016.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2016r. Rada Gminy Jakubów
2016 1161 2016-02-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131. 12 .2016.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2016r. Rada Gminy Jakubów
2016 1162 2016-02-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.4.2016.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2016r. Rada Gminy Jedlińsk
2016 1163 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr 137/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 1164 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XI/77/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016 – 2020
2016 1165 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XI/79/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/33/05 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 8 lipca 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko
2016 1166 2016-02-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.16.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 lutego 2016r. Rada Gminy Lesznowola
2016 1167 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 1168 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku
2016 1169 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 1170 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Sońsk na rok 2016
2016 1171 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1172 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/91/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Olszewo-Borki
2016 1173 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr VII/34/15 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Magnuszewie.
2016 1174 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr VII/51/15 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Magnuszew.
2016 1175 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr VII/52/15 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Magnuszew.
2016 1176 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr VII/53/15 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnych tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w jednostkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Magnuszew.
2016 1177 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr VII/68/15 Rady Gminy Magnuszew z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Magnuszew.
2016 1178 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr 66/XI/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 listopada 2015r. w spsprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Kęsice, Rekowo, Krajewice Duże, Krajewice Małe, Jeżewo, Majki Małe, Mańkowo, w gminie Zawidz.
2016 1179 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr 67/XI/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Grąbiec, Żytowo, Jeżewo, Kęsice, Makomazy, Ostrowy, Rekowo, Krajewice Małe, Krajewice Duże, Majki Małe, Słupia, Gutowo Górki, Gołocin, Chabowo Świniary, Szumanie, Mańkowo, Kosmaczewo, Kowalewo Nowe w gminie Zawidz.
2016 1180 2016-02-10 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVII.111.2015 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 1181 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta.
2016 1182 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/127/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2016 1183 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru, ich wartości oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2016 1184 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr 119/ XII/ 2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznawanej przez Powiat Płocki niepublicznym szkołom i placówkom funkcjonującym na terenie powiatu.
2016 1185 2016-02-10 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta- mgr inż. Andrzej Tadeusz Jung 2) Wicestarosta- dr Krzysztof Stalmach przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym w dalszej części ,,Powiatem" a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowaną przez: 1) Burmistrza dr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwaną w dalszej treści porozumienia ,,Gminą" w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej na terenie Gminy Kozienice zwane dalej ,,Porozumieniem"
2016 1186 2016-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2016 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej ,,PANDA" w Kozienicach w roku 2016.
2016 1187 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr 81/XI/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Nowy Duninów na rok 2016
2016 1188 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr 85/XI/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 1189 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr 95/XI/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowy Duninów przez inne niż Gmina Nowy Duninów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 1190 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 1191 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gózd
2016 1192 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr VI/28/2015 z dnia 9 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1193 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć psychologów, logopedów, pedagogów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn
2016 1194 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminy Raszyn
2016 1195 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr 7/XVI/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1196 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr 8/XVI/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Wiskitki
2016 1197 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2016 1198 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – obszar działek nr ewid. 183/2, 184/1, 184/2, 895
2016 1199 2016-02-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.14.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2016r. Rady Miejska w Makowie Mazowieckim
2016 1200 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2016
2016 1201 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 72/XI/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2025
2016 1202 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 73/XI/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 1203 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XI /67/ 2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzanów na rok 2016.
2016 1204 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XII/82/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2023
2016 1205 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XII/84/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026.
2016 1206 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XII/85/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2016.
2016 1207 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbuczyn na rok 2016.
2016 1208 2016-02-11 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-2/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
2016 1209 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 114.XVII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 1210 2016-02-11 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2016 1211 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym
2016 1212 2016-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2016 Starosty Przasnyskiego z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2016 roku.
2016 1213 2016-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z dnia 27 stycznia 2016r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU MIASTA OSTROŁĘKI I POWIATU OSTROŁĘCKIEGO ZA 2015 ROK
2016 1214 2016-02-11 Aneks Aneks nr 12 Wójta Gminy Michałowice z dnia 2 lutego 2015r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 15 października 2007 roku
2016 1215 2016-02-11 Aneks Aneks nr 16 Wójta Gminy Michałowice z dnia 2 lutego 2015r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku
2016 1216 2016-02-11 Aneks Aneks nr 17 Wójta Gminy Michałowice z dnia 3 sierpnia 2015r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku
2016 1217 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 71/XII/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawidzu Kościelnym.
2016 1218 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 76/XII/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 1219 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 79/XII/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2016 1220 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 81/XII/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Zawidz na rok 2016
2016 1221 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 87/XIII/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 1222 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 158.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1223 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 161.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2016 1224 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 164.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 124.XVI.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2016 1225 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 165.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Wiązowna
2016 1226 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 166.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 1227 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XV/69/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat za pobór wody z gminnych urządzeń wodociągowych
2016 1228 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 124/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Celestynów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 1229 2016-02-11 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 31 grudnia 2015r. do porozumienia z dnia 1 października 2015r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego zawarty pomiędzy: Powiatem Żyrardowskim z siedzibą w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, woj. mazowieckie reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego działają: 1) Starosta Wojciech Szustakiewicz 2) Wicestarosta Grzegorz Dobrowolski, Przy kontrasygnacie Edyty Fedorowicz - Skarbnika zwanym dalej „Powiatem” a Gminą Miasto Żyrardów z siedzibą w Żyrardowie, Pl. Jana Pawła II Nr 1, woj. mazowieckie reprezentowaną przez - Prezydenta Wojciecha Jasińskiego zwaną dalej „Miastem”
2016 1230 2016-02-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XIII/74/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2015r.
2016 1231 2016-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZK.5511.1.2016 Starosty Żyrardowskiego z dnia 19 stycznia 2016r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie w 2015 roku
2016 1232 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XIV/87/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół z terenu Powiatu Żyrardowskiego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
2016 1233 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Miasta Kobyłka na 2016 rok
2016 1234 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XV/138/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1235 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XV/139/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kobyłka
2016 1236 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XV/141/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Kobyłka
2016 1237 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2016 1238 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIX/191/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2016 1239 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIX/192/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Duchnicach
2016 1240 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVI/161/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 1241 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVI/163/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Miasta wprowadzającego przepisy porządkowe
2016 1242 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVI/166/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2016 1243 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVI/167/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie utworzenia w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 28 lutego 2016 roku.
2016 1244 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr X.135.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX.127.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2016 - 2030
2016 1245 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr X.137.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2016 1246 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr X.142.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.43.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2016 1247 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr X.143.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 1248 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr X.145.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jasienica
2016 1249 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 169/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025
2016 1250 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 171/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1251 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 175/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul. Owocowa
2016 1252 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 176/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Zachodzącego Słońca
2016 1253 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr FK.XIII.0007.127.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2016
2016 1254 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr SR.XIII.0007.129.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Malownicza w miejscowości Kobierne, gmina Dębe Wielkie
2016 1255 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/139/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2016/2017
2016 1256 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/145/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Karczew, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2016 1257 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVI/100/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa na rok 2016
2016 1258 2016-02-12 Postanowienie Postanowienie nr 2/16 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 1259 2016-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 8 lutego 2016r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Łochowa przeprowadzonych w dniu 24 stycznia 2016 r. oraz w dniu 7 lutego 2016 r.
2016 1260 2016-02-12 Postanowienie Postanowienie nr 4/16 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 1261 2016-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Stoczek z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach, Gmina Stoczek, Powiat Węgrowski w 2016 roku.
2016 1262 2016-02-12 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-3/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 1263 2016-02-12 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-4/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Pruszkowskiego
2016 1264 2016-02-12 Porozumienie Porozumienie Starosty Żuromińskiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Żuromińskiego
2016 1265 2016-02-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 4 lutego 2016r. zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok, położonych na obszarze gminy Małkinia Górna.
2016 1266 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek działających na terenie Powiatu Sokołowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 1267 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 11 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek działających na terenie Powiatu Sokołowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 1268 2016-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2016 Starosty Sokołowskiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu sokołowskiego w 2016 roku.
2016 1269 2016-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Ciechanowskiego z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2016 roku.
2016 1270 2016-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Ciechanowskiego z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2016 roku.
2016 1271 2016-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z dnia 3 lutego 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
2016 1272 2016-02-12 Aneks Aneks nr 4/Płońsk Starosty Płońskiego z dnia 3 lutego 2015r. do Porozumienia z dnia 03.01.2011 r. pomiędzy Starostą Płońskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wynikających z ustawy o lasach, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji za wyjątkiem decyzji w sprawach zmiany lasu na użytek rolny
2016 1273 2016-02-12 Aneks Aneks nr 5/Płońsk Starosty Płońskiego z dnia 1 lipca 2015r. do Porozumienia z dnia 03.01.2011 r. pomiędzy Starostą Płońskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wynikających z ustawy o lasach, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji za wyjątkiem decyzji w sprawach zmiany lasu na użytek rolny
2016 1274 2016-02-12 Porozumienie Porozumienie nr 11/2016 Starosty Płońskiego z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
2016 1275 2016-02-12 Porozumienie Porozumienie nr 10/2016 Starosty Płońskiego z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
2016 1276 2016-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płońskiego z dnia 27 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2015 rok
2016 1277 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIV/67/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 21 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Regimin na rok 2016
2016 1278 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 94/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Mała Wieś na rok 2016
2016 1279 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIV/173/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Mrozy oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1280 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kadzidło
2016 1281 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 69/X/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 1282 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 68/X/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z hali sportowej w Bogutach-Piankach
2016 1283 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVI/66/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie.
2016 1284 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Kozienice na 2016 rok
2016 1285 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kozienice.
2016 1286 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XII/80/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chynów
2016 1287 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 269/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór
2016 1288 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 270/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół
2016 1289 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 272/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2015 rok
2016 1290 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 273/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Radomiu
2016 1291 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Warka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1292 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2016 rok
2016 1293 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2016 rok
2016 1294 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą.
2016 1295 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą
2016 1296 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 88/XI/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii gminnej dróg w Gminie Nowy Duninów i ustalenia przebiegu tych dróg.
2016 1297 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 50/VII/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie pozbawienia statutu pomnika przyrody.
2016 1298 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/581/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1299 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/582/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2016 1300 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/583/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1301 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/586/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2016 1302 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/587/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2016 1303 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXII/551/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1
2016 1304 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXII/558/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie tych szkół
2016 1305 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXII/554/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2016 1306 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXII/555/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2016 1307 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXII/556/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 53 w Warszawie, ul. Akacjowa 15
2016 1308 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXII/557/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 54 w Warszawie, ul. Kinowa 19
2016 1309 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Góra Kalwaria.
2016 1310 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia i utworzenia z samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii, samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej.
2016 1311 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 455/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy PUSTUŁKI ulicy położonej we wsi Głosków w gminie Piaseczno
2016 1312 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 456/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy PARK UROCZY placowi położonemu we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno
2016 1313 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 459/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Piaseczno
2016 1314 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 461/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Piasecznie
2016 1315 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 462/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla pedagogów, psychologów, reedukatorów, rewalidatorów, doradców zawodowych, socjoterapeutów, nauczycieli gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, nauczycieli zajęć z integracji sensorycznej, rehabilitantów, nauczycieli wspomagających w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2016 1316 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 463/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2016 1317 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 464/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2016 1318 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 465/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Piaseczno
2016 1319 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVII/ 102/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI /96/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023.
2016 1320 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1321 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów
2016 1322 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Leszno z udziałem kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 1323 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/114/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów
2016 1324 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/106/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 1325 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII.146.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użytku publicznego, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
2016 1326 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII.148.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania
2016 1327 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XII/63/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
2016 1328 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XII/64/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Ciechanów
2016 1329 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 162.XVIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 137.XVII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiązowna
2016 1330 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 1331 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 77/XIX/2015 Rady Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Załuski przez inne niż Gmina Załuski osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1332 2016-02-12 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Siedleckiego z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2016 1333 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVI/8/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 1334 2016-02-12 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 2 listopada 2015r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2016 1335 2016-02-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XIV/94/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 1336 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVI/111/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2016.
2016 1337 2016-02-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVII/124/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 17 grudnia 2015r.
2016 1338 2016-02-12 Porozumienie Porozumienie nr P/4/16/11/2015 Starosty Piaseczyńskiego; Wójta Gminy Prażmów z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
2016 1339 2016-02-12 Porozumienie Porozumienie nr 7/14/12/2015 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegajacego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
2016 1340 2016-02-12 Porozumienie Porozumienie nr P/5/15/12/2015 Starosty Piaseczyńskiego; Wójta Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegajacego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej
2016 1341 2016-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 28 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku
2016 1342 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/174/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 1343 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 74/XV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 17 grudnia 2015r. Budzetowa Gminy Wiskitki na rok 2016
2016 1344 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 1/XVI/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2016 rok
2016 1345 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIII.116.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński – część B, gmina Halinów
2016 1346 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/108/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/87/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gozdowo na rok 2016 oraz zwolnień w tym podatku, zmienioną Uchwałą Nr XII/90/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 listopada 2015r.
2016 1347 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/129/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 1348 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/134/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015r.
2016 1349 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/135/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Grójec
2016 1350 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/136/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie połączenia gminnych placówek wsparcia dziennego z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
2016 1351 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2016 1352 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 stycznia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki okreslone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania zniżek w realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
2016 1353 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII.121.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kowala
2016 1354 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII.122.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Kowala
2016 1355 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII.123.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kowala jest organem prowadzącym
2016 1356 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/2/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 1357 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/4/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gielniów.
2016 1358 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/5/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gielniów.
2016 1359 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/6/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr VII/14/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Gielniów oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2016 1360 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina
2016 1361 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych ogólnodostępnych, sportowych i dwujęzycznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Garwolin, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów przez kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 1362 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XII/75/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Domanice jest organem prowadzącym, liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1363 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XII/76/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Domanice, liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1364 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015.
2016 1365 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XI.87.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016-2020
2016 1366 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XI.91.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2016
2016 1367 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 118/XIX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów dla potrzeb przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas pierwszych zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna.
2016 1368 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 119/XIX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 1369 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok
2016 1370 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr IX/81/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Michałówka
2016 1371 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 22.208.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 października 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VIII/41/15 Rady Gminy Garbatka -Letnisko z dnia 10 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko
2016 1372 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 22.209.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 października 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IX/55/15 Rady Gminy Nur z dnia 8 września 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1373 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 22.210.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 października 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IX/56/15 Rady Gminy Nur z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nur
2016 1374 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 23.211.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 października 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XI-105/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 1375 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 23.216.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 października 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr VII/65/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2016 1376 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 24.220.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XI.139.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Nadarzyn od 01 stycznia 2016 roku
2016 1377 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 24.221.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XIV/129/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji
2016 1378 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 24.223.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 126/VII/11/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 9 września 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1379 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 25.226.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności w całości Uchwały Nr XII/56/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowania kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2016 1380 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 25.230.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr X/104/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 października 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Długosiodło przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2016 1381 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 25.231.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XIII/111/2015 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2015 r. w sprawie opłaty w targowej na 2016 r. na terenie miasta Kobyłka
2016 1382 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 25.233.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr IX.54.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie podatku od środków transportowych
2016 1383 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 25.234.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr IX.52.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2016 1384 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 25.235.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr IX.53.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie podatku od nieruchomości
2016 1385 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 25.236.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XII/62/2015 Rady Gminy Stupsk z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Stupsk dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2016 1386 2016-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 3/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 1387 2016-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 1/XXIV/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 1388 2016-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 67/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty
2016 1389 2016-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola.
2016 1390 2016-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 53/XI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli
2016 1391 2016-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 43/XX/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze.
2016 1392 2016-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 53/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 1393 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XII/114/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 1394 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Siedlce
2016 1395 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/110/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo
2016 1396 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/111/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1397 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 80/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2016 1398 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 111/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2016 1399 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 86/XIV/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejsko-Gminnego w Wyszogrodzie
2016 1400 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 76/XIX/2015 Rady Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi lokalnej, znajdującej się na terenie gminy Załuski do kategorii dróg gminnych.
2016 1401 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płońsk
2016 1402 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania, w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2016 1403 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu przasnyskiego na rok 2016
2016 1404 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 139/XX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2016 1405 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 140/XX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie ochrony środowiska oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania
2016 1406 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 141/XX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ostrołęka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania kryteriów
2016 1407 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr VIII/36/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Promna na lata 2015 - 2019
2016 1408 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 1409 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 1410 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/190/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/550/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
2016 1411 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/192/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 1412 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/104/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2016 1413 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/106/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Skórzec, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1414 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/107/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Skórzec, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1415 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII-14/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania
2016 1416 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII-15/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania
2016 1417 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII-16/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1418 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII-17/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1419 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII-18/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1420 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których Gmina Pionki jest organem prowadzącym
2016 1421 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XI.0007.92.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2016-2024
2016 1422 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XI.0007.93.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 1423 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2016
2016 1424 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 97/XVIII/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Lubowidz na rok 2016
2016 1425 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/144/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Miasta Zielonka, za pomocą innego instrumentu płatniczego
2016 1426 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/148/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 1427 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/149/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 1428 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Szreńsk na rok 2016
2016 1429 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Baranów na rok 2016
2016 1430 2016-02-16 Aneks Aneks nr 1 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2016r. do porozumieniaz dnia 26 października 2015r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwanego dalej "Porozumieniem"
2016 1431 2016-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 57 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łochowie
2016 1432 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr VII/26/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2015-2024.
2016 1433 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr VII/27/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2016 1434 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr VII/86/15 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016-2024.
2016 1435 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr VII/87/15 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 1436 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr VII/104/2016 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr VII/97/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. Rady Gminy Magnuszew w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod drogi niepubliczne ogólnodostępne.
2016 1437 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr VII/105/2016 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr VII/90/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. Rady Gminy Magnuszew w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Magnuszew
2016 1438 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr X.69.2015 Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IX.60.2015 z dnia 22 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 1439 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XI.81.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2016 1440 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XI/78/2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2016
2016 1441 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2016
2016 1442 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 111/XI/2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 21 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2016
2016 1443 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XI/121/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2016r.
2016 1444 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 62/XII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 22 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016
2016 1445 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
2016 1446 2016-02-16 Porozumienie Porozumienie nr 2.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31 grudnia 2015r. w zakresie realizacji projektów rozwoju sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014-2020+.
2016 1447 2016-02-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 8 lutego 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Białobrzegi przeprowadzonych w dniu 7 lutego 2016r.
2016 1448 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr VI/30/2015.
2016 1449 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty targowej.
2016 1450 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 82/XIX/2015 Rady Gminy w Załuskach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
2016 1451 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/70/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2016
2016 1452 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 174/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015
2016 1453 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 176/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2016
2016 1454 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016 Gminy Grębków
2016 1455 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/71/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2016 rok
2016 1456 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/102/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalenia, poboru i terminów płatności oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej
2016 1457 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XII/95/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 1458 2016-02-16 Porozumienie Porozumienie nr 5/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 16 czerwca 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Tomasza Matuszewskiego – Starostę Gostynińskiego Jana Kazimierza Krzewickiego – Wicestarostę zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 1459 2016-02-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2016 Starosty Otwockiego z dnia 31 grudnia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
2016 1460 2016-02-16 Porozumienie Porozumienie nr 105.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2015r. zawarte z Miastem Stołecznym Warszawa
2016 1461 2016-02-16 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Mławskiego z dnia 2 lutego 2016r. zawarte z Nadleśniczym Nadleśnictwa Przasnysz dotyczące prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Mławskiego
2016 1462 2016-02-16 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Mławskiego z dnia 2 lutego 2016r. zawarte z Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły dotyczące prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Mławskiego
2016 1463 2016-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2016 Starosty Żuromińskiego z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w 2016 roku.
2016 1464 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 85/XIV/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały NR 64/XI/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Świercze
2016 1465 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 84/XIV/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały NR 61/XI/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1466 2016-02-16 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 lutego 2016r. o decyzji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła dla Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego „MIŃSK MAZOWIECKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim
2016 1467 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XI.57.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Goszczyn przez inne niż Gmina Goszczyn osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1468 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XII.60.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagradzania za inkaso
2016 1469 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XII/115/15 Rady Miasta Sochaczew z dnia 18 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2016
2016 1470 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na rok 2016
2016 1471 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/179/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022
2016 1472 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 74/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Ciepłe
2016 1473 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 75/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Grzegorzewice
2016 1474 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 76/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Grzymek
2016 1475 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 77/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Huta Żabiowolska
2016 1476 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 78/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Jastrzębnik
2016 1477 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 79/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kaleń
2016 1478 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 80/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kaleń-Towarzystwo
2016 1479 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 81/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Lasek
2016 1480 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 82/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Musuły
2016 1481 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 83/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Oddział
2016 1482 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 87/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Osowiec Parcela
2016 1483 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 100/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Żabia Wola
2016 1484 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 84/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Ojrzanów
2016 1485 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 85/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Ojrzanów-Towarzystwo
2016 1486 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 102/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/90 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 25 października 1990 r. w sprawie utworzenia sołectw na terenie gminy Żabia Wola
2016 1487 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 86/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Osowiec
2016 1488 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 103/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/26/90 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 25 października 1990 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw samorządów mieszkańców wsi w gminie Żabia Wola
2016 1489 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 104/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian Statutów Sołectw: Bartoszówka, Bieniewiec, Bolesławek, Bukówka, Ciepłe, Grzegorzewice, Grzymek, Huta Żabiowolska, Jastrzębnik, Kaleń, Kaleń-Towarzystwo, Lasek, Musuły, Oddział, Ojrzanów, Ojrzanów-Towarzystwo, Osowiec, Osowiec Parcela, Petrykozy, Pieńki Słubickie, Pieńki Zarębskie, Piotrkowice, Siestrzeń, Skuły, Słubica A, Słubica B, Słubica-Wieś, Władysławów, Wycinki Osowskie, Zaręby, Żabia Wola, Żelechów.
2016 1490 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 88/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Petrykozy
2016 1491 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 70/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bartoszówka
2016 1492 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 89/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Pieńki Słubickie
2016 1493 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 71/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bieniewiec
2016 1494 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 72/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bolesławek
2016 1495 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 90/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Pieńki Zarębskie
2016 1496 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 91/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Piotrkowice
2016 1497 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 92/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Siestrzeń
2016 1498 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 93/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Skuły
2016 1499 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 73/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bukówka
2016 1500 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 94/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Słubica A
2016 1501 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 95/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Słubica B
2016 1502 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 96/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Słubica-Wieś
2016 1503 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 97/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Władysławów
2016 1504 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 98/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wycinki Osowskie
2016 1505 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 99/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Zaręby
2016 1506 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 101/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Żelechów
2016 1507 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Mokobody lub jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2016 1508 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV/98/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2016 1509 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV/90/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zminy uchwały nr XIV/76/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 1510 2016-02-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 15 lutego 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drobinie przeprowadzonych w dniu 14 lutego 2016 r.
2016 1511 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr 78/XI/2015 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Nowe Miasto na rok 2016
2016 1512 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/77/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2016 1513 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV.156.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 1514 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV.158.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V.28.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2016 1515 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV.159.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 1516 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XI.66.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Jasieniec na rok 2016
2016 1517 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr 73/XIV/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 18 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Iłów na rok 2016
2016 1518 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/90/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 12 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 1519 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV.162.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 1520 2016-02-18 Postanowienie Postanowienie nr 8/2016 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Pokrzywnica
2016 1521 2016-02-18 Wyrok Wyrok nr VI SA/Wa 818/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2015r.
2016 1522 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XVIII / 95 / 2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa na 2016 rok
2016 1523 2016-02-18 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Mławskiego z dnia 2 lutego 2016r. zawarte z Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów dotyczące prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Mławskiego
2016 1524 2016-02-18 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 1 lutego 2016r. pomiędzy: 1.Gminą Jastrząb pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb, reprezentowaną przez Wójta Gminy Jastrząb: - Pana Andrzeja Brachę, a 2. Gminą Orońsko ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Orońsko: - Pana Henryka Nosowskiego
2016 1525 2016-02-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 15 lutego 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Staroźreby przeprowadzonych w dniu 14 lutego 2016 r.
2016 1526 2016-02-18 Porozumienie Porozumienie nr 2/ROŚ/2016 Starosty Ostrowskiego z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Małkinia Górna.
2016 1527 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 1528 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr 81/XIV/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2016
2016 1529 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV/69/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 1530 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grójeckiego na rok 2016
2016 1531 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 1532 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji dla niepublicznych szkół działających na terenie Powiatu Grójeckiego
2016 1533 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr XII/73/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolanów
2016 1534 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XX/157/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2016 1535 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XX/158/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2016 1536 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Grójcu i nadania jej statutu
2016 1537 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Wolanów jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich kryteriów
2016 1538 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV/93/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Osiedle w Wierzbicy.
2016 1539 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2016 1540 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XII.65.15 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: rozwiązania Straży Gminnej w Pniewach.
2016 1541 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 68/XIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Staroźreby
2016 1542 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 111/XIII/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie silnikowym na zbiorniku wodnym Siczki, gm. Jedlnia Letnisko
2016 1543 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XV/79/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Mirów na lata 2016-2020”.
2016 1544 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 69/XIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Staroźreby
2016 1545 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 144/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2016 1546 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ostrówku
2016 1547 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XIII/101/16 Rady Gminy Dobre z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobre.
2016 1548 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 148/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2016 1549 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 128/121/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.6) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 1550 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 129/121/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 (wersja 1.2)
2016 1551 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XIII/102/16 Rady Gminy Dobre z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonego przez Gminę Dobre oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 1552 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 151/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie azbestu
2016 1553 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XII/86/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016r.
2016 1554 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XII/87/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/158/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 września 2013r. w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Strachówka
2016 1555 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Jastrząb.
2016 1556 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XII/87/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przynzawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia odpłatności i tryb pobierania opłat.
2016 1557 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 70/XIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , dla których Gmina Staroźreby jest organem prowadzącym
2016 1558 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI/81/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2016r. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej poboru.
2016 1559 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XII/91/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XV/82/2000 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego, od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tego tytułu
2016 1560 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 1561 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XII/89/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiyum Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i inne osiagnięcia promujące gminę.
2016 1562 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XII/92/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę nr X/63/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1563 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Jaktorów jest organem prowadzącym dla uczniów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1564 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI.140.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Halinów, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 1565 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI/86/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Orońsko jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 1566 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 73/XI/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudusk na 2016 rok
2016 1567 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 94/XIII/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 stycznia 2016r. w spraw:ie przedłużenia na rok 2016 Uchwały Nr 202/XLIII/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 stycznia 2014 roku odnośnie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2016 1568 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jaktorów.
2016 1569 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI/87/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1570 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XIX/119/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.
2016 1571 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XX/195/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 lutego 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2016 1572 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI.141.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIV.119.2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Halinów przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Halinów jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji
2016 1573 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 93/XIII/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie: w sprawie przedłużenia na rok 2016 Uchwały Nr 205/XLIV/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 21 lutego 2014r w sprawie przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2016 1574 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XIX/120/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk
2016 1575 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XIV/130/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Pomiechówek
2016 1576 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 165/XVII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 1577 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XX/196/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 lutego 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2016 1578 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XIX/151/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zielonka
2016 1579 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 76/XI/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia na 2016 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2016 1580 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI.142.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Halinów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2016 1581 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 166/XVII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 1582 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 167/XVII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 1583 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 168/XVII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do Gimnazjum Miejskiego prowadzonego przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 1584 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 169/XVII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych praz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca na 2016 rok.
2016 1585 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 171/XVII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Sierpc na lata 2015 - 2020
2016 1586 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 77/XI/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2016 1587 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 187/XVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 136/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe.
2016 1588 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 188/XVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów, wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu z kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 1589 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI.143.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisie, gmina Halinów.
2016 1590 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 189/XVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 474/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2016 1591 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 190/XVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 475/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych gimnazjów
2016 1592 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XX/197/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
2016 1593 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 193/XVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2016 1594 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XIV/170/2016 Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów
2016 1595 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2016 1596 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2016 1597 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XV/81/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirów.
2016 1598 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 75/XIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 stycznia 2016r. zmieniająca załącznik nr 1 do Uchwały Nr 80/XXXIV/2006 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 lutego 2006 r.
2016 1599 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 76/XIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 stycznia 2016r. zmieniająca załącznik nr 1 do Uchwały Nr 149/XXIX/2005 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 lipca 2005 r.
2016 1600 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 77/XIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 64/XII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staroźreby
2016 1601 2016-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/PCPR/2016 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Piaseczyńskiego w 2016 roku.
2016 1602 2016-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/PCPR/2016 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opikuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego "Dom Dzieci Nr 1" z siedzibą w Pęcherach - Łbiskach, ul. Bolesława Chrobrego 85D na rok 2016.
2016 1603 2016-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/PCPR/2016 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 2” z siedzibą w Pęcherach - Łbiskach, ul. Bolesława Chrobrego 85C na rok 2016.
2016 1604 2016-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/PCPR/2016 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 3” z siedzibą w Pęcherach - Łbiskach, ul. Bolesława Chrobrego 85B na rok 2016.
2016 1605 2016-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/PCPR/2016 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 4” z siedzibą w Pęcherach - Łbiskach, ul. Bolesława Chrobrego 85A na rok 2016.
2016 1606 2016-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Siedleckiego z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie ustalenia w 2016 roku średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, gm. Mokobody
2016 1607 2016-02-22 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 5 listopada 2015r. do Porozumienia Nr 3/2013 z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2016 1608 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
2016 1609 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016.
2016 1610 2016-02-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Przysuskiego; Wójta Gminy Wieniawa z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie współpracy Stron przy realizacji operacji typu: „Budowalub modernizacja dróg lokalnych”.
2016 1611 2016-02-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Przysuskiego; Wójta Gminy Gielniów z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie współpracy Stron przy realizacji operacji typu: „Budowalub modernizacja dróg lokalnych”.
2016 1612 2016-02-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Przysuskiego; Wójta Gminy Rusinów z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie współpracy Stron przy realizacji operacji typu: „Budowalub modernizacja dróg lokalnych”.
2016 1613 2016-02-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Przysuskiego; Wójta Gminy Klwów z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie współpracy Stron przy realizacji operacji typu: „Budowalub modernizacja dróg lokalnych”.
2016 1614 2016-02-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Przysuskiego; Wójta Gminy Odrzywół z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie współpracy Stron przy realizacji operacji typu: „Budowalub modernizacja dróg lokalnych”.
2016 1615 2016-02-22 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Przysucha; Starosty Przysuskiego; Wójta Gminy Gielniów; Wójta Gminy Odrzywół; Wójta Gminy Rusinów; Wójta Gminy Wieniawa z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie współpracy Stron przy realizacji operacji typu: „Budowalub modernizacja dróg lokalnych”.
2016 1616 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 104/XVII/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BODZANÓW NA ROK 2016
2016 1617 2016-02-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Makowskiego Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2015 ROK
2016 1618 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIV/68/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
2016 1619 2016-02-22 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 326/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 września 2015r.
2016 1620 2016-02-22 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1356/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 października 2015r.
2016 1621 2016-02-22 Wyrok Wyrok nr VI SA/Wa 1392/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 listopada 2015r.
2016 1622 2016-02-22 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2322/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2015r.
2016 1623 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cegłów na 2016 r.
2016 1624 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 2/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 1625 2016-02-22 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2016 1626 2016-02-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy w 2015 roku
2016 1627 2016-02-22 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-46(33)/2013/2016/571/VIII/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lutego 2016r.
2016 1628 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/92/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/87/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1629 2016-02-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015
2016 1630 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 1631 2016-02-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok, położonych na obszarze Gminy Grójec.
2016 1632 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/119/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1633 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/120/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru uczniów, zamieszkałych poza obwodem szkolnym, do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 1634 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Stoczek na 2016 rok
2016 1635 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na rok 2016
2016 1636 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej
2016 1637 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XII/84/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2024
2016 1638 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIII/105/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2016 ROK GMINY GOZDOWO NR XIII/105/15 Z DNIA 28 GRUDNIA 2015 ROKU
2016 1639 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 2016
2016 1640 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIX/184/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 1641 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIX/185/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2016 1642 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIX/186/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjum prowadzonego przez Gminę Raszyn, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2016 1643 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIX/187/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Raszyńska Karta Dużej Rodziny”
2016 1644 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/78/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 25 stycznia 2016r. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1645 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Somianka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 1646 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015r. Budżetowa Gminy Żabia Wola na rok 2016
2016 1647 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 147/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do miejskich szkół podstawowych i gimnazjów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1648 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/135/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia : kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Białobrzegi dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 1649 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2016 1650 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.
2016 1651 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 1652 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XX/67/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie w sprawie przyjęcia ,,Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w powiecie łosickim”
2016 1653 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Somianka jest organem prowadzącym
2016 1654 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok
2016 1655 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIII/122/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i jej członków
2016 1656 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 1657 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czosnów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 1658 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/136/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Białobrzegi dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 1659 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 82/XII/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto, zamieszkałych poza obwodami tych szkół.
2016 1660 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XI.67.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mokobody
2016 1661 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 133/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola.
2016 1662 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 83/XII/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
2016 1663 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2016 1664 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2016
2016 1665 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/84/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielany na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1666 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XI.68.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mokobody Nr IV/16/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody.
2016 1667 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 123/XVI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy pomnikowi przyrody
2016 1668 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/85/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonych przez Gminę Bielany, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 1669 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 148/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę nr 28/VIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do miejskich przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1670 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Czosnów w sprawie określenia opłaty prolongacyjnej
2016 1671 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 93.XVII.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2016
2016 1672 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 97.XVIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura.
2016 1673 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 98.XVIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura
2016 1674 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 99.XVIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura
2016 1675 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 100.XVIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Płoniawy-Bramura jest organem prowadzącym
2016 1676 2016-02-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr GL 7113.1.2016 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze Gminy Miasto Sochaczew.
2016 1677 2016-02-22 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego zawarte pomiędzy Gminą Jabłonna reprezentowaną przez Jarosława Chodorskiego - Wójta Gminy Jabłonna, przy kontrasygnacie Beaty Stolarskiej - Skarbnika Gminy Jabłonna a Powiatem Legionowskim reprezentowanym przez Jerzego Zaborowskiego - Wicestarostę Legionowskiego i Michała Kobrzyńskiego - Członka Zarządu Powiatu w Legionowie, przy kontrasygnacie Doroty Łyszkowskiej - Skarbnika Powiatu Legionowskiego.
2016 1678 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/93/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Św. Floriana
2016 1679 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie wysokości i zasad oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Czosnów
2016 1680 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI.194.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez gminę Brwinów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły
2016 1681 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIII/125/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1682 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr X/65/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany nazw miejscowości.
2016 1683 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 101.XVIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 1684 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ciepielów
2016 1685 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/77/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzuskowoli
2016 1686 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2016 1687 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
2016 1688 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach.
2016 1689 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
2016 1690 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Węgrowskiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2016 roku
2016 1691 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Węgrowskiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku, ul. Zaciszna 8, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2016 roku
2016 1692 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2016 Starosty Węgrowskiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie w 2016 roku
2016 1693 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w Ostrołęce
2016 1694 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Ostrołęce
2016 1695 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2016 Starosty Płońskiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie dla osób przewlekle somatycznie chorych w 2016r.
2016 1696 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIV.139.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików - Bąki w Pruszkowie - Obszar II
2016 1697 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIV.140.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików Bąki w Pruszkowie - obszar I
2016 1698 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII.99.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów dla części wsi Krupia Wólka
2016 1699 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XV.111.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016
2016 1700 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XV.114.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1701 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno – część 1
2016 1702 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XVII/167/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wyszków, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2016 1703 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XVII/168/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszków dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2016 1704 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XVII/169/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wyszków, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2016 1705 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr X/82/15 Rady Gminy Osieck z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieck
2016 1706 2016-02-23 Informacja Informacja nr ADM-0132-664/15 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 listopada 2015r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.
2016 1707 2016-02-23 Postanowienie Postanowienie nr 1/O/16 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Grójeckiego
2016 1708 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XV/2/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1709 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Wiśniew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1710 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr 78/XII/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Zawidz
2016 1711 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XII/102/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 1712 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XII/103/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/91/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 1713 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XII/104/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/92/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2016 1714 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XII/105/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/93/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1715 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XII/106/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1716 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr 114/XVIII/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 29/VII/ 2015 Rady Gminy Sierpc w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1717 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr 115/XVIII/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Sierpc w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1718 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII/61/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1719 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII/66/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2016 r.
2016 1720 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr 57/XI/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzgowo na rok 2016
2016 1721 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIX/119/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Goworowo jest organem prowadzącym
2016 1722 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIX/120/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Goworowo
2016 1723 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIX/121/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązyjących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem porwadzącym jest Gmina Goworowo
2016 1724 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr 135/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2016 1725 2016-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 63 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
2016 1726 2016-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia ’’Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.’’.
2016 1727 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 101/XVII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu.
2016 1728 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 104/XVII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec w 2016 r.
2016 1729 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 105/XVII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 1730 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XIII/72/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/96/12 Rady Gminy z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
2016 1731 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 1732 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XIX/124/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów
2016 1733 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XV/79/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2016
2016 1734 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XII.92.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica
2016 1735 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XII.93.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 1736 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr IX/79/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016.
2016 1737 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr IX/84/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w obrębie ewidencyjnym Łąck, gm. Łąck.
2016 1738 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr IX/85/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łąck na lata 2016-2020
2016 1739 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr IX/86/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łąck.
2016 1740 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 273/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2016 1741 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Płocka
2016 1742 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 280/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Płocka oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej
2016 1743 2016-02-24 Porozumienie Porozumienie nr 12/2016 Starosty Płońskiego z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
2016 1744 2016-02-24 Porozumienie Porozumienie nr 3/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2016 1745 2016-02-24 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lutego 2016r.
2016 1746 2016-02-24 Aneks Aneks nr 6/2016r Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 5 stycznia 2016r. Zarządu Powiatu Grójeckiego do Porozumienia zawartego w dniu 1 kwietnia 2011r pomiędzy Zarządem Powiatu Grójeckiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Warka
2016 1747 2016-02-24 Aneks Aneks nr 18/2016r Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 5 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 7 kwietnia 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec
2016 1748 2016-02-24 Aneks Aneks nr 19/2016r Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 5 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 2 kwietnia 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Miasta i Gminy w Nowym Mieście n/Pilicą
2016 1749 2016-02-24 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego zawarte pomiędzy Gminą Wieliszew reprezentowaną przez Pawła Kownackiego - Wójta Gminy Wieliszew, przy kontrasygnacie Magdaleny Sobczak - Skarbnika Gminy Wieliszew a Powiatem Legionowskim reprezentowanym przez Jerzego Zaborowskiego - Wicestarostę Legionowskiego i Michała Kobrzyńskiego - Członka Zarządu Powiatu w Legionowie, przy kontrasygnacie Doroty Łyszkowskiej - Skarbnika Powiatu Legionowskiego.
2016 1750 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 297/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki
2016 1751 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 310/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy publicznej drodze gminnej w miejscowości Wężyk gmina Grodzisk Mazowiecki
2016 1752 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 26.240.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 246/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2016 1753 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 26.241.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 243/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2016 1754 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 26.242.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały nr VIII/66/15 Rady Gminy w Łącku z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów w Gminie Łąck
2016 1755 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 26.244.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 92/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2016 1756 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 26.245.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności § 2 Uchwały Nr 91/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku
2016 1757 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 27.248.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XIX/142/2015 Rady Miasta Marki z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 1758 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 27.252.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr X/69/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2016r.
2016 1759 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 27.253.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr X/72/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 1760 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 27.254.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w całości Uchwały Nr XII/87/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki
2016 1761 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 27.256.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XIV/86/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 1762 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 27.257.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Piastowa na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Miasta Piastowa
2016 1763 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 27.259.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 54/IX/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2016 1764 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 27.260.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 158/VII/13/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
2016 1765 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 27.261.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr XI/42/15 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 1766 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 27.262.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części dotyczącej Załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 do Uchwały Nr XII/54/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 1767 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 27.263.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XII/53/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 1768 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 27.264.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr XII/64/2015 Rady Gminy w Goździe z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2016 1769 2016-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.33.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2016 1770 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 236/XI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 1771 2016-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.34.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku.
2016 1772 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 237/XI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 1773 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 238/XI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 1774 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 239/XI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 224/X/2015 z dnia 1 lipca 2015 roku
2016 1775 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 240/XI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 1776 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 241/XI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 1777 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 242/XI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 1778 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 243/XI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 1779 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr VI/28/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2015 r.
2016 1780 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 244/XI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 1781 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 245/XI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 1782 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr VII/34/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc z dnia 28 maja 2015 r.
2016 1783 2016-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 1 września 2015r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa.
2016 1784 2016-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa.
2016 1785 2016-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 105 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa.
2016 1786 2016-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 94 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa.
2016 1787 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa
2016 1788 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IV/ 9/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023
2016 1789 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr VIII/47/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2016 1790 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 246/XI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 1791 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 247/XI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 1792 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 248/XI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 1793 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 250/XI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 1794 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 251/XI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 1795 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 63/2015 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zwiększeń środków budżetowych
2016 1796 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 252/XI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 1797 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 60/2015 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 1798 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 253/XI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 1799 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr X.124.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 1800 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 48/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok
2016 1801 2016-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.35.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku.
2016 1802 2016-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/15 Wójta Gminy Szelków z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2016 1803 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 75/28/2015 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2015 rok
2016 1804 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2016 1805 2016-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2016 1806 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2015
2016 1807 2016-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2016 1808 2016-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 303/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2016 1809 2016-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.116.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
2016 1810 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 79.XII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
2016 1811 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr IX/52/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2016 1812 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2016 1813 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 1814 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo
2016 1815 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 105/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Adamowo
2016 1816 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 106/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bendorzyn
2016 1817 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 107/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożewo
2016 1818 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 108/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożewo Nowe
2016 1819 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 109/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Cieślin
2016 1820 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 110/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobaczewo
2016 1821 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 111/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobrzenice Małe
2016 1822 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 112/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Florencja
2016 1823 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 113/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Gozdy
2016 1824 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 114/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Grabówiec
2016 1825 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 115/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Grodnia
2016 1826 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 116/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kapuśniki
2016 1827 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 117/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kokoszczyn
2016 1828 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 118/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ligowo
2016 1829 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 119/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ligówko
2016 1830 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 120/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lisice Nowe
2016 1831 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 121/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łukoszyn
2016 1832 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 122/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łukoszyno-Biki
2016 1833 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 123/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Malanowo Nowe
2016 1834 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 124/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Malanowo Stare
2016 1835 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 125/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Malanówko
2016 1836 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 126/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mochowo
2016 1837 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 127/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mochowo - Dobrzenice
2016 1838 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 128/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mochowo Parcele
2016 1839 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 129/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Myszki Żabiki
2016 1840 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 130/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Obręb
2016 1841 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 131/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Osiek
2016 1842 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 132/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rokicie
2016 1843 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 133/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Romatowo
2016 1844 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 134/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sulkowo-Bariany
2016 1845 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 135/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sulkowo Rzeczne
2016 1846 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 136/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Śniechy
2016 1847 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 137/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zglenice - Budy
2016 1848 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 138/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zglenice Duże
2016 1849 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 139/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zglenice Małe
2016 1850 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 140/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żółtowo
2016 1851 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 141/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żuki
2016 1852 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 142/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żurawinek
2016 1853 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 143/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żurawin
2016 1854 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty na terenie Gminy Andrzejewo
2016 1855 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1856 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1857 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1858 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015 r.
2016 1859 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015 r.
2016 1860 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015 r.
2016 1861 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015 rok
2016 1862 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015r.
2016 1863 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 10 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2016 1864 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2015 rok.
2016 1865 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2015 Wójta Gminy Miedzna z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miezna na 2015 rok.
2016 1866 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 101/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku
2016 1867 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 76/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 1868 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015 r.
2016 1869 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2016 1870 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 156/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r.
2016 1871 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 157/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2016 1872 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr VII/63/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 sierpnia 2015r. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 1873 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 62/VII/2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2015 uchwalonego uchwałą nr 18/III/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku
2016 1874 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2016 1875 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2016 1876 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 144/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r.
2016 1877 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/15 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 1878 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/105/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 1879 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 316/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2016 1880 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 1881 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XI.56.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2015 rok.
2016 1882 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XI/101/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2015 rok.
2016 1883 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2016 1884 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/53/15 Rady Gminy Somianka z dnia 11 września 2015r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 roku
2016 1885 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 118/2015 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 1886 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.121.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 8 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
2016 1887 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr X/4/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 1888 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2016 1889 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr IX/50/15 Rady Gminy Nur z dnia 8 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok
2016 1890 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr X/76/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2015 rok.
2016 1891 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XI/49/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 10 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015
2016 1892 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 58/VI/2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2015 uchwalonego uchwałą nr 18/III/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku
2016 1893 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 rok
2016 1894 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2016 1895 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.126.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
2016 1896 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015 r.
2016 1897 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 55/XII/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok
2016 1898 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2016 1899 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2016 1900 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.37.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 września 2015r. sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku.
2016 1901 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok.
2016 1902 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2015 Rady Miasta Marki z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok
2016 1903 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Gostynińskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Gostyniński w roku 2016.
2016 1904 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XVI/93/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 1905 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 198/XVI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Radzymin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1906 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 199/XVI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1907 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 205/XVI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 1908 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 206/XVI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzymin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 1909 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 84/XII/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto
2016 1910 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 146/XVIII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Mochowo jest organem prowadzącym
2016 1911 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 147/XVIII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mochowo
2016 1912 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Łochów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2016 1913 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych dla której organem prowadzącym jest Gmina Łochów
2016 1914 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Laski, Karczewizna, Twarogi
2016 1915 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Radziejowice
2016 1916 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 1917 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX /104 /2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchylenia w części uchwały nr XV/68/2015 z dnia 7 października 2015r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2016 1918 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XV/85/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stupsk.
2016 1919 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XV/86/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stupsk.
2016 1920 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XV/87/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stupsk.
2016 1921 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XV/99/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze powiatowej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Białobrzeg Dalszy
2016 1922 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XV/100/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki
2016 1923 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XV/101/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Olszewo-Borki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1924 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XV/102/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 1925 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XV/103/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie gminy Olszewo-Borki.
2016 1926 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 122/XV/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Grodziskiego
2016 1927 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 1/ROŚ/2016 Starosty Ostrowskiego z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Andrzejewo, Małkinia Górna, Szulborze Wielkie i Zaręby Kościelne.
2016 1928 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 3/ROŚ/2016 Starosty Ostrowskiego z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Brok, Ostrów Mazowiecka, Małkinia Górna, Wąsewo, Stary Lubotyń i Zaręby Kościelne oraz miasta Ostrów Mazowiecka i Brok.
2016 1929 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 4/ROŚ/2016 Starosty Ostrowskiego z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Boguty Pianki i Nur.
2016 1930 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 grudnia 2015r. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2016 1931 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 1 Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 1932 2016-02-26 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 stycznia 2016r. do POROZUMIENIA NR 031.1.2016 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 1933 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 031.6.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 1934 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 031.7.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 1935 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 031.21.2016 Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej.
2016 1936 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Borkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1937 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 108/XVIII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 91/XVII/2015 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna
2016 1938 2016-02-26 Informacja Informacja nr 1 Starosty Mińskiego z dnia 18 lutego 2016r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Wola Rafałowska, gm. Mrozy, pow. miński
2016 1939 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2016 1940 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVI.161.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez miasto Pruszków, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 1941 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVI.162.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 1942 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 78/XIV/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej, do klasy pierwszej gimnazjum oraz przedszkoli na terenie Gminy Iłów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 1943 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2016
2016 1944 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr III.13.2014 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 grudnia 2014r. uchwała budżetowa na rok 2015
2016 1945 2016-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 22 lutego 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim przeprowadzonych w dniu 21 lutego 2016 r.
2016 1946 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach w 2016r.
2016 1947 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVII/170/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn - rejon ul. Sokołowskiej.
2016 1948 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 5/II/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2016 1949 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 1950 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2015.
2016 1951 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 80/X/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok
2016 1952 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr X.92.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budzecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 1953 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 103.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 1954 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2015 Burmistrza Przasnysza z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2016 1955 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 138/XXXIII/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2016 1956 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2016 1957 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XI.99.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok
2016 1958 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.40.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 22 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku.
2016 1959 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok.
2016 1960 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok
2016 1961 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok.
2016 1962 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr IX/81/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2016 1963 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok
2016 1964 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XI/95/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2016 1965 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XII/99/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2015
2016 1966 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok
2016 1967 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVII/72/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2015.
2016 1968 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 152/XII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015.
2016 1969 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.98.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2015 r.
2016 1970 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 75/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015
2016 1971 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 rok
2016 1972 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2016 1973 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.111.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2015 r.
2016 1974 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
2016 1975 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.38.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku.
2016 1976 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2015 Burmistrza Przasnysza z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2016 1977 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2016 1978 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr IX/113/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2015
2016 1979 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 1980 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 59/XIII/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok
2016 1981 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 14 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2016 1982 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XI/2/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 1983 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 23 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2015 r.
2016 1984 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.39.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku.
2016 1985 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2016 1986 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 100/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015
2016 1987 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVII/362/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok
2016 1988 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr X/85/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 3 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok
2016 1989 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 118.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 września 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2015r.
2016 1990 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 1991 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 142.2015 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 1 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Związku Gmin „RADOMKA” na 2015 rok.
2016 1992 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/566/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna część II
2016 1993 2016-02-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.23.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2016r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2016 1994 2016-02-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 1739/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2016 roku.
2016 1995 2016-02-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 167/16 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w regionalnym domu pomocy społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego
2016 1996 2016-02-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.6.2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego w Wysokiej w 2016 roku
2016 1997 2016-02-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Przysuskiego z dnia 10 lutego 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku
2016 1998 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr X/87/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu opieki nad zabytkami Powiatu Przysuskiego na lata 2016 – 2019”
2016 1999 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki szkoleniowe i osiągnięcia w działalności sportowej
2016 2000 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XVIII.119.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali
2016 2001 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie: PRZYJĘCIA „PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2016-2019".
2016 2002 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/78/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sabnie
2016 2003 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/79/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2004 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2005 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XIX N/113/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Somianka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 2006 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XIX N/114/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Somianka jest organem prowadzącym
2016 2007 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych.
2016 2008 2016-02-29 Informacja Informacja nr 2/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie LISTA BIEGŁYCH W PRZEDMIOCIE UZALEZNIENIA OD ALKOHOLU
2016 2009 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XV/111/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Platerowie nr XIV/109/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.
2016 2010 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XV/112/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2016 2011 2016-02-29 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-5/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 2012 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr 154/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru i rozliczania opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina.
2016 2013 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XVI.159.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom znajdującym się na terenie Miasta Pruszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 2014 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII.114.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2015r. uchwała budżetowa na rok 2016
2016 2015 2016-02-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 76 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokrzywnica